انتخاب صفحه

مقدمه

روش تحلیل هزینه دوره عمر یکی از ابزارهای مدیریتی است که میتواند برای ارزیابی ومقایسه پروژه ها به کارگرفته شود.درنظرگرفتن کلیه هزینه های دوره عمر هنگام ارزیابی گزینه های سخت وبهسازی سازه های زیربنایی ضروری است.تحلیل هزینه چرخه عمر بخش مهمی ازپروژه جامع یابرنامه ارزیابی بااستفاده از روشی است که تمامی اثرات کمی وکیفی وکلیدی سرمایه گذاری های بعمل آمده درپروژه های راه را مورد توجه قرار میدهد.این نوع تحلیل به موسسات راه اجازه میدهد تا سود وهزینه های پروژه های راه وبرنامه های جامع درازمدت راشناسایی کرده،کمیت وارزش آنهارا تعیین کنند.موسسات راه بااستفاده از این اطلاعات میتوانند برای به حداکثر رساندن سود جامعه از منابع محدود بهترین استفاده را ببرند وبهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.باتحلیل هزینه چرخه عمر میتوان ازمراحل مختلفس فرآیند تصمیم گیری دربخش حمل ونقل آگاهی یافت.تحلیل هزینه چرخه عمر میتواند به مهندسان درتوسعه هرچه بیشتر طرح های مقرون به صرفه پس از اتخاذ پیرامون اجرای یک پروژه کمک کند.درفرایند برنامه ریزی ،از تحلبیل یاد شده میتوان بعنوان نوعی مبنای اطلاعات آماری پیرامون هزینه ها ونوع کارآیی مربوط به انواع مختلف پروژه هایی که به شکل بالقوه از قابلیت اجرایی برخوردارند،استفاده کرد وازآن درتوسعه بودجه های برنامه وحوزه ای که می بایست روی آن تاکید شود،بهره جست.تحلیل هزینه چرخه عمر همچنین میتواند نقش مهمی دربه تصویر کشیدن رویکردهای مختلف برای اجرای پروژه ای ویژه وفراهم آوردن اطلاعات لازم برای فرآیند برآورد اثرات زیست محیطی ایفا کند.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

1-1-هدف 6

1-2-بیشینه تحقیق 24

1-3-روش کار وتحقیق   40

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-طبقه بندی مطالب ومقدمه 44

2-2-بررسی مقالات 45

2-3-بررسی تزها وپروژه ها 57

2-4-برسی کتابها 82

2-5-بررسی کنفرانسها 89

چهارچوب رایج LCCA احتمالی

چهارچوب رایج LCCA احتمالی

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 123

3-1-1-مزایای استفاده از تحلیل اقتصادی 124

3-1-2-تحلیل هزینه چرخه عمر 125

3-1-3-زمان استفاده از تحلیل هزینه چرخه عمر 125

3-1-4-روش استفاده بهینه از LCCAا    126

3-1-5-مراحل اصلی فرآیند تحلیل سود –هزینه 127

3-1-6-عناصر سود وهزینه 128

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروشهای بکارگرفته  131

3-3-تعاریف اختصارات ونشانه های ریاضی 132

3-4-برنامه  کامپیوتری استفاده شده 134

3-5-ارائه مباحث ضروری علمی 136

3-5-1-انواع روشهای کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه های راهسازی 136

3-5-1-1-تحلیل منافع-هزینه ها 137

3-5-1-2-تحلیل تاثیرپذیری هزینه 142

3-5-1-3-تحلیبل چندمعیاری 143

3-5-1-4-تحلیل ریسک-منافع 144

3-5-1-5-ارزیابی اثرات زیست محیطی 144

3-5-2-نقش حمل ونقل دراقتصاد 145

3-5-3-مراحل مطالعه طرح های حمل ونقل 146

3-5-3-1-مطالعه شناسایی طرح 147

3-5-3-2-مطالعه توجیه مقدماتی فنی مالی واقتصادی 147

3-5-3-3-مطالعات اختصاصی 148

3-5-3-4-مطالعه توجیه نهایی فنی،مالی واقتصادی 149

3-5-4-بررسی فنی وتعیین گزینه های طرح 150

3-5-4-1-مفهوم گزینه های مختلف 151

3-5-4-2-مسئولیت مهندسان مشاور یامولفان طرح 152

3-5-5-سرعت مبنای طراحی هندسی راه 154

3-5-6-برآورد هزینه های مالی گزینه های طرح 155

3-5-6-1-برآورد هزینه تعمیر ونگهداری 155

3-5-7-شناسایی فایده طرح 156

3-5-8-الگوهای مورد استفاده درساختار پایان نامه 161

3-5-8-1-الگوی تعیین سرعت وسیله نقلیه 161

3-5-8-1-1-محاسبه VDRIVEا 165

3-5-8-1-2-محاسبه VBRAKEا 170

3-5-8-1-3-محاسبه VBRAKEا 171

3-5-8-1-4-محاسبه VROUGHا 173

3-5-8-1-5-محاسبه VDESIREا 174

3-5-8-2-الگوی برآورد سوخت وسایل نقلیه 175

3-5-8-3-الگوی برآورد مصرف تایر 184

3-5-8-4-الگوی برآورد قطعات یدکی مصرفی وسایل نقلیه 187

3-5-8-5-الگوی برآورد نیروی کار تعمیر وسایل نقلیه 191

3-5-8-6-الگوی برآورد مصرف روغن 193

3-5-8-7-الگوی برآورد استهلاک وسیله نقلیه 194

3-5-8-7-1-برآورد میانگین استهلاک وسیله نقلیه 195

3-5-8-7-2-میانگین بهره برداری سالانه 197

3-5-8-8-الگوی برآورد تصادفات ترافیکی 202

3-5-8-8-1-فایده حاصل ازکاهش تصادفات 205

3-5-8-8-2-طبقه بندی تصادفات 208

3-5-8-8-3-هزینه تصادف 209

3-5-8-9-الگوی برآورد اثرات زیست محیطی   212

3-5-8-10-الگوی برآورد اتلاف وقت مسافرین 216

3-5-9-ارزشیابی اقتصادی طرح 218

3-5-9-1-روش تنزیل 219

3-5-9-2-شیوه های مقایسه هزینه وفایده برپاذیه روش تنزیل  220

3-5-9-2-1-ضابطه ارزش خالص کنونی 221

3-5-9-3-دوره بررسی ومانده ارزش راه درپایان دوره 223

3-5-9-4-تعیین سال پایه 225

3-5-9-5-نرخ تنزیل 225

3-5-9-6-نرخ بازده اقتصادی 225

3-5-9-7-موارد کاربرد ضابطه های ارزش خالص کنونی ونرخ بازده اقتصادی 226

3-5-9-8-تصمیم دربراه پذیرفتن یانپذیرفتن طرح 227

3-5-9-9-گزینش گزینه بهینه  227

3-5-10-تحلیل بی اطمینان 229

3-5-10-1-منشا وعلت های بی اطمینانی   230

3-5-11-تحلیل حساسیت 232

3-5-11-1-تحلیل حساسیت ارزش خالص کنونی 232

دیاگرام مفهومی مراحل یک پروژه

دیاگرام مفهومی مراحل یک پروژه

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-1-مقدمه 234

4-2-موضوعات مورد نظر 234

4-2-1-شرایط عمومی-جغرافیایی محور جیرفت-کهنوج-رودان 235

4-2-2-شرایط عمومی.توپوگرافی وپستی وبلندی محورجیرفت-کهنوج-رودان  236

4-3-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات موضوع تحقیق 236

4-3-1-محاسبه ظرفیت راه موجود 239

4-3-1-1-راه های دوخطه برون شهری 239

4-3-1-2-تعیین کیفیت سرویس 239

4-3-1-3-شرایط ایده آل 240

4-3-1-4-سطوح سرویس 241

4-3-2-محاسبه حداکثرحجم سرویس درسطح سرویسهای مختلف درساعت اوج  243

4-3-3-محاسبه حجم سرویس محور درحال حاضر 248

4-4-محاسبه زمان افزایش ظرفیت 248

4-5-شرح مسیر موجود 250

4-5-1-محور جیرفت –کهنوج 250

4-5-2-محور کهنوج رودان 252

4-6-شرح مسیرهای پیشنهادی 254

4-6-1-مسیراول محور جیرفت-کهنوج 254

4-6-2-مسیردوم محور جیرفت-کهنوج 254

4-6-3-مسیراول محور کهنوج-رودان 254

4-6-4-مسیردوم محور کهنوج-رودان 254

4-7-طرح روسازی راه 255

4-7-1-ضخامت لایه های روسازی درمحور جیرفت-کهنوج 256

4-7-2-ضخامت لایه های روسازی درمحور کهنوج-رودان 256

4-8-مشخصات هندسی راه 257

4-8-1-سرعت طرح 257

4-8-2-شیب طولی مسی 257

4-8-3-قواره عرضی مسیر 257

4-9-برآورد هزینه ساخت 258

4-9-1-برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 1  گزینه1    258

4-9-2- برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 1  گزینه2    259

4-9-3- برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 2  گزینه1     259

4-9-4- برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 2  گزینه2         260

4-9-5- برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 3  گزینه1     260

4-9-6- برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 3  گزینه2 260

4-9-7- برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 4  گزینه1     261

4-9-8- برآورد کل هزینه های ساخت واریانت 4  گزینه2     261

4-10-هزینه های مورد استفاده جهت آنالیز اقتصادی پروژه  261

4-10-1-هزینه های سرمایه گذاری پروژه 261

4-10-2-هزینه های صرفه جویی شده 262

4-11-محاسبه هزینه های سرمایه گذاری پروژه 263

4-11-1-ورایانت1 گزینه1    263

4-12-مشکلات درجمع اوری اطلاعات 265

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری 269

پیشنهادات  304

ضمائم وپیوستها  305

منابع وماخذ  330

فهرست منابع فارسی 330

فهرست منابع لاتین 333


ABSTRACT:

Every year designate high quantity of yearly budget to the reconstruction and national projects such as transportation infrastructure.Because of high prices that designate in this branch . supplementary and incomplete formal observations are the cause of ruin a part of limited budget of government. Scientists can mention the ignorance total costs of project longevity, that causes increase of renovation costs, maintainence costs and reduction of reconstruction budget for other transportation projects. Therefore management and decision in the transportation section must based on scientific decision and conscious support. One of the usual methods that make easy this practical support ( if it is uses correctly) is “ Life cycle cost analysis”. Life cycle cost analysis is an engineering economic analysis tool useful in comparing the relative merit of competing project implementation alternatives. This technic approach enables the total cost comparison of competing design (Or preservation) alternatives, each of which is appropriate for implementation of a transportation project that this activity make reasonable performance of this technic in projects. In this thesis Jiroft  Kahnooj – Roudan path which is one of the dense pathes of our country, have been studied for case study. This path is the relation road between Kerman and Hormozgan provinces that every year high mass of vehicles passes from this road. Thec process of this study is : At first it is estimated the vehicle traffic in present situation and calculate the rate of traffic growth by analyzing traffic statics of last years. Then by study of this things, they calculate when saturated road capacity and the need of increasing capacity is necessary. Finally for increasing capacity of this path alternatives is being suggested. By use of LCCA method economical and optimal that is determined as chosen alternatives.


فهرست جداول

1-معادلات شاخص های اقتصادی 18

2-اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 20

3-سهم بودجه مصوب وپرداخت شده بخشهای مختلف از زیر ساخت های حمل ونقل درسالهای مختلف 23

4-اصلاحات پیشنهادی درمورد بزرگراه ها ومنافع منتظره استفاده کنندگان براثر انجام این اصلاحات درقالب اقدامات 5گانه مذکور 48

5-اطلاعات مربوط به هزینه ها 50

6-اطلاعات مربوطبه عمر ومقدار بازیافتی درآخر عمر اقتصادی 50

7-نتایج تحلیل اقتصادی 53

8-متغیرهای LCCA پروژه بزرگراهی 96

9-توزیع اماری ومتغیرهای مربوط به LCCAاحتمالی 97

10-ترافیک پیش بینی شده 103

11-هزینه های سرمایه گذاری 105

12-ضرایب تبدیل برای انواع هزینه ها 106

13-هزینه های عمومی استفاده کننده از راه 108

14-فواید مصرف کننده 109

15-جمع فواید سازنده وفواید استفاده کنندگان از راه 110

16-درآمدهای خالص دولت 112

17-عملکردهای پروژه درموارد موردارزیابی 113

18-آنالیزهای اقتصادی شاهراه باپرداخت عوارض 117

19-آنالیزهای اقتصادی شاهراه بدون پرداخت عوارض 118

20-بازگشت سرمایه 119

21-بازدهی سرمایه 120

22-نتایج آنالیزمالی 121

23-تعداد تصادف درهریک میلیون وسیله نقلیه-کیلومتر 25

24-معادلات تعیین سرعت درانواع جاده  26

25-تاثیر پیچ درسرعت 27

26-تاثیر شیب درسرعت انواع وسایل نقلیه 27

27-هزینه های ومنافع مربوط به طرح احداث 28

28-منافع مربوط به طرح احداث مسیرویکتوریا 30

29-تعداد تصادف درهر 10 کیلومتر-وسیله نقلیه درانواع جاده ها 35

30-کیلومتر کارکرد انواع وسایل نقلیه 38

31-معادلات محاسبه هزینه بهرهبرداری سواری 39

32-گروه بندی سرعت مبنای طراحی برپایه درجه پستی وبلندی     155

33-دامنه مطالعه انجام شده درباره منابع مورد نیاز وسایل نقلیه درچهار پژوهش 160

34-پارامتر ها و مقادیر پیش فرض رای پیش بینی وبرآورد سرعت برپایه پژوهش برزیل 168

35-مشخصات وسایل نقلیه پژوهش برزیل  169

36-دامنه توصیه شده متغیرها برای پیشبینی سرعت مصرف سوخت وفرسودگی تایر برپایه پژوهش برزیل   177

37-دامنه توصیه شده متغیرها باری پیش بینی سرعت،مصرف سوخت وفرسودگی تایربرپایه پژوهش برزیل 178

38مقادیرپارامترها برای پیش بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه 180

39-ضرابی کارایی نسبی انرژی 181

40-میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه برحسیب گالن درساعت   182

41-سرعت حرکت متوسط درسطح سرویسهای مختلف 183

42-مشخصات طولی مسیر 183

43-نرخ رشد ترافیک 183

44-مقادیر پیچ مسیر موردنظر 186

45-ارقام برگزیده پارامترهای برآورد فرسایش تایر 186

46-مقادیر ناهمواری QI مسیر مورد نظر 189

47-میانگین مسافت پیمود شده توسط هریک از گروه های وسایل نقلیه دریک سال 190

48-میاگین سال های عمر خدمتی گروه وسیله نقلیه 190

49-ارقام برگزیده(پیش فرض) پارامترهای برآورد مصرف قطعات یدکی 191

50-ارقام برگزیده پارامترهای برآورد ساع کار تعمیرکار 192

51-دامنه تعیین شده ناهمواری برای رآورد قطعات یدکی وساعت کار تعمیرکاران 193

52-میزان ناهمواری مسیر مورد  194

53-میانگین مسافت پیمود شده وسایل نقلیه درسال برحسب کیلومتر 196

61-برآورد هزینه عملیاتی سالانه وسیله نقلیه 202

62-آمار تصادفات ترافیکی مسیرمورد مطالعه 204

54-میزان تاثیرگذاری اقدامات اصلاحی برکاهش تصادفات 206

54-میزان تاثیرگذاری اقدامات اصلاحی برکاهش تصادفات 207

55-پیامدهای مهم زیست محیطی طرح های راهسازی 212

56-میزان هزینه های آلاینده های تولید شده توسط بخش جاده ای برمبنای سال 1382       214

57-میزان آلاینده های تولید شده توسط بخش حمل ونقل جاده ای برمبنای سال 1382 214

58-متوسط افراد درهروسیله نقلیه 217

59-پارامترهای تاثیرگذار درمحاسبه وقت تلف شده 218

60-ارزش باقی مانده راه درپایان دوره 20 سال 224

63-تفکیک وسایل نقلیه عبوری به درصد درمحور جیرفت-کهنوج 227

65-تفکیک وسایل نقلیه عبوری به درصد درمحور کهنوج-رودان 227

64-میزان تردد روزانه برحسب نوع وسیله نقلیه درمحور جیرفت-کهنوج درسال 1383    238

66-میزان تردد روزانه برحسب نوع وسیهل نقلیه درمحور کهنوج-رودان درسال 1383  238

67-رابطه بین ظرفیت ایده آل ظرفیت کل وتقسیم ترافیک 243

68-سطوح سرویس برای قطعه کلی جاده های دوخطه 244

69-ضریب تصحیح برای توزیع ترافیک در دوطرف برای قطعه کلی راه 245

70-ضریب تعدیل برای عرض خط عبور ومانع کنار جاده 245

71-معادل اتومبیل سواری برای کامیون ،اتوبوس و وسیله نقلیه تفریحی برای قطعه کلی جاده 246

72-میزان تردد روزانه برحسب نوع وسیله نقلیه درمحور جیرفت-کهنوج درسال 1390  250

73- میزان تردد روزانه برحسب نوع وسیله نقلیه درمحور کهنوج-رودان درسال 1390    250

74-عمر طراحی راه های مختلف  255

75-ضخامت لایه های روسازی درمحور جیرفت-کهنوج 256

76-ضخامت لایه های روسازی درمحور کهنوج-رودان 256

77-خلاصه هزینه های سرمایه گذاری 264

78-نتایج تحلیل هزینه چرخه عمر محور جیرفت-کهنوج 271

79-نتایج تحلیل هزینه چرخه عمر محور کهنوج-رودان    271

80-تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی NPVا    274

81- تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی NPVا     275

82-تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی B/Cا   276

83- تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی B/Cا    276

84-تاثیر تغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی NPVا    277

85- تاثیر تغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی NPVا     278

86- تاثیر تغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی B/Cا      279

87- تاثیر تغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی B/Cا    280

88-تاثیر تغییرات طول عمر طرح برروی NPVا    281

89- تاثیر تغییرات طول عمر طرح برروی NPVا    282

90-تاثیر تغیرات طول عمر طرح برروی B/Cا     283

91- تاثیر تغیرات طول عمر طرح برروی B/Cا     284

92-تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی NPVا   285

93- تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی NPVا   285

94-تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی B/Cا     286

95- تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی B/Cا    287

96-تاثیرتغییرات نرخ رشد ترافیک برروی NPVا       288

97- تاثیرتغییرات نرخ رشد ترافیک برروی NPVا      289

98-تاثیرتغییراتنرخ رشد ترکافیک برروی B/Cا     289

99- تاثیرتغییراتنرخ رشد ترکافیک برروی B/Cا    290

100-نتایج تحلیل هزینه چره عمر محور جیرفت-کهنوج    294

101-نتیاج تحلیل هزینه چرخه عمر محور کهنوج-رودان 294

فهرست شکلها

1-دیاگرام مفهومی مراحل یک پروژه 17

2-روش انجام LCCAا 19

3-ارتباط منافع وهزینه ها با BCR,PEX,RORا 46

4-چهارچوب رایج LCCA احتمالی 94

5-نتایج شبیه سازی مونت کارلو باری موارد متفاوت بکارگیری ریسک 98

6-مقایسه دو روش سرمایه گذاری بزرگراه باتعدادیروشهای متداول سرمایه گذاری 99

7-توزیع احتمال هزینه های سرمایه گذاری 114

8-نتایج آنالیزریسک برای ERRا  115

9- نتایج آنالیزریسک برای ERRا 116

10-تاثیرشیب پیچ وتراکم پرهزینه تردد مشاهده 5

11-ارتباط متقابل هزینه های سخت نگهداری وکاربردی آن 158

12-نمایش میانگین فراز به اضافه نشیب و میانگین قوس افقی راه 164

13-فرآیند ارزشیابی پیامدهای زیست محیطی به موازات چرخه عمر طرح راه 215

14-دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی NPVا      275

15- دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی NPVا      275

16- دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی B/C ا       276

17- دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ تنزیل برروی B/C ا      277

18-دیاگرام تاثیرتغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی NPVا     278

19- دیاگرام تاثیرتغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی NPVا    278

20- دیاگرام تاثیرتغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی B/C ا        279

21- دیاگرام تاثیرتغییرات سال شروع به ساخت پروژه برروی B/C ا      280

22-دیاگرام تاثیرتغییرات طول عمر طرح برروی NPVا      281

23- دیاگرام تاثیرتغییرات طول عمر طرح برروی NPVا        283

24-دیاگرام تاثیرتغییرات طول عمر طرح برروی B/Cا   284

25- دیاگرام تاثیرتغییرات طول عمر طرح برروی B/Cا    284

26-دیاگرام تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی NPVا      285

27- دیاگرام تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی NPVا       286

28- دیاگرام تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی B/Cا   287

29- دیاگرام تاثیر تغییرات نرخ تورم برروی B/Cا    288

30-دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ رشد ترافیک برروی NPVا   288

31- دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ رشد ترافیک برروی NPVا    289

32-دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ رشد ترافیک برروی B/Cا   290

33- دیاگرام تاثیرتغییرات نرخ رشد ترافیک برروی B/Cا 290


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید