انتخاب صفحه

‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی وروش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل ‫آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ‫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ درﻧﻈﺮ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺑﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ  ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﺪاد 871ﻧﻔﺮ ﺑﻮده وﺑﻪ دﻟﯿﻞ ‫ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﺮس ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 40 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو دﺳﺘﻪ 20 ﻧﻔﺮی در دو ﮔﺮوه ‫آزﻣﺎﯾﺶ وﮔﻮاه ﺑﻮد، در اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.‫اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آزﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﻧﮕﺮش ﮐﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
‫وﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪوﯾﮏ ﻓﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 71ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ و ﭘﺲ از‫ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس واز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ از داﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داده ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ درﺻﺪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ وآزﻣﻮن ‪Tﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوﻫﻬﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻬﺎرت وﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن وﭘﺲ آزﻣﻮن‫،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﯿﻦ روش ﮐﺎوﺷﮕﺮی وﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻔﺎوتﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﯿﺶ وﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوتﻣﻌﻨﺎداری ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. اﻣﺎ دو ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ در اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎدﮔﯿﺮی وﻣﻬﺎرت ﻣﻮﺛﺮﺑﻮده وﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎوﺷﮕﺮی در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ ؛ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎوﺷﮕﺮی ‫در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ وآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
‫ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی،روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﻣﻬﺎرت، ﻧﮕﺮش، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ

‫ﻓﺼﻞ اول:ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………………………1

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
‫اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻌﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت او را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶ و اﺿﻄﺮاب ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ را در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ از‫ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﻪ وﻣﻮﻗﻊ را ‫ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻻزﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮ ﺷﺘﺎب اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم ‫آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ . ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮ ﺷﺘﺎب در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ‫ﻋﺎدت ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪی ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آﻣﺪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮورش اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ، ﺧﻼق و اﻧﺘﻘﺎدی را در رأس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ در‫زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رﻓﺎه رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠـﻮم اﯾﺠـﺎد ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ،آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪﮔﯽ و ‫اﺑﺘﮑﺎر در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ . رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﻣﯿـﺴﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻣـﺎ ‫آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ در ﭼـﺎر ﭼـﻮب ﮐـﻼس درس ﻣﺤـﺼﻮر اﺳـﺖ و ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﻪ او ‫ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮدﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و آزﻣﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺟﻨﺒـﻪ ‫اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ او ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ . ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺎوﺷﮕﺮی و ﺗﻔﮑﺮ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻼق ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ‫ﻧﯿﺴﺖ . ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮا اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ‫ﺧﻼﻗﯿﺖ را از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل وﮐﺎوﺷﮕﺮی ﻣﺤﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ژان ﭘﯿﺎژه1  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻤﺎس و ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب داﻧﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازدو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی او ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ‫ﮐﺎراﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎژه ﮐﻮدک داﻧﺶ را ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮدک از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ‫ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ و دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد راﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﺎن دﯾﻮﺋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﯿﺸﺮو را ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاداﻧﻪ درﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﻧﻀﺒﺎط ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎد ﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎد ﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ روش آﻣﻮزش ﭘﺮوژه ای و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ‫ﭘﺮدازد.اوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از راه ﻋﻤﻞ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ . ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰﺗﺮﺑﯿـﺖ دﺑﯿﺮ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪﻧﻘﺶ دوره ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ رادر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم در ﺷـﺮوع ‫ﮐﺎر ﺧﻮددرﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﺪال دروﻧﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اودرس داده ﺷـﺪه وﭼﮕﻮﻧـﻪ از او اﻧﺘﻈـﺎر ‫ﻣﯽ رود ﮐﻪ درس ﺑﺪﻫﺪ.ﺗﻌﺪادﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪو ﺑ ﺴﯿﺎری ازآﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن،ﻋﻠﻮم ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ درس داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.ﻣﺠﻤـﻊ آﻣـﻮزش آﻣﺮﯾﮑـﺎ ‪ACEﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد،ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐـﺎﻓﯽ وﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻋﻠـﻮم ﺟﺪﯾـﺪ را ﮔـﺰارش داد ‫و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ،ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش وآﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﺆﺛﺮ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.ﮔﺰارش ها ‫ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻠﻮم درک ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ وﺳـﻄﺤﯽ از ﻣﺤﺘـﻮای ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻄﺎﻟـﺐ دارﻧﺪوﺷـﯿﻮه ﻫـﺎی داﻧـﺶ ‫آﻣﻮزﻣﺤﻮر وﮐﺎوﺷﮕﺮی در ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻫﻤﯿـﺖ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻓﯿﺰﯾـﮏ ﺑـﺎ ‫ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪوﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﯾﻨﺪه ،ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫـﺎ آﻣـﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ زﯾﺮا ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ آﻣـﻮزش دﯾـﺪه اﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﺷـﺎﮔﺮدان ﺧﻮد درس ﺑﺪﻫﻨﺪ .دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی در ﮐﻼس آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾـﺴﯿﺘﻪ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن دﺑﯿـﺮی ‫ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ آن را درﮐﻼس ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ،ﭼﻪ ﺑـﺴﺎ اﯾـﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎدرآﯾﻨﺪه اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﺘﺮوﺟﺬاﺑﺘﺮی راﻃﺮاﺣﯽ واﺟﺮاﮐﻨﻨﺪ. ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠـﻢ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎدی ﺑـﺮ ﺧـﻮردار اﺳـﺖ زﯾـﺮا آﻧﻬـﺎ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ. ﭘـﺲ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ در ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ دروس ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش را ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ از ‫اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻫﺪاف ﻏﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ‫. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮاردرا ﺑﺮ ﺷﻤﺮد : ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﮐـﺸﻒ ، ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣـﺸﺎﻫﺪات ، ﭘﺮوراﻧـﺪن ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ‫اﺳﺎﺳﯽ ، ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ، ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت ، ﻃﺮح رﯾﺰی آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ،ﮐﺴﺐ داﻧـﺶ ‫و ﯾﺎدﮔﯿﺮی. اﻟﮕﻮی ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی اﺳـﺖ . اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ ‫ﺗﻮﺳﻂ رﯾﭽﺎرد ﺳﺎﭼﻤﻦ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﺮح ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳﺖ . اﻟﮕﻮی ﮐﺎوﺷﮕﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺧـﻮد را از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺪﯾـﺸﻪ ، ‫ﮐﺎوش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﮔﺮد آوری ﺷﺪه ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺨـﺼﺎ از آﻧﻬـﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﯿـﺮی ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ ‫ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ، روش و ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ . در اﯾـﻦ ‫راﺳﺘﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ را دارد و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از روش ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺗـﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻮع روش ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﺪف و دﯾـﺪﮔﺎه ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻪ ﺳﻮاﻟﯽ را در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﻨـﺪ.ﺑﺮﺧـﯽ ‫ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮏ درﻣﻮت وﺷﺎﻓﺮ ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧـﺪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺣﺘـﯽ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﺪرس ﺳﺆاﻟﺶ را اﺑﺘﺪای ﺗﺪرﯾﺴﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪﯾﺎ در اﻧﺘﻬﺎی آن ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮرا ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .‫روش ﺗﺪرﯾﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﮐﺎوﺷﮕﺮی در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ روش ﺗـﺪرﯾﺲ ‫ﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ: ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻮازم و وﺳﺎﺋﻞ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺧﺎص وﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻻزم و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺎه از ﻗﺒـﻞ مشخص ﺷﺪه اﻧﺪ ؛داﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺑﻮده ،ﺑﺎﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ ودﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ وﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب راﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد.‫در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی و روش ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺪرﯾﺲ آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺎه از ﺣﯿـﺚ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ، ﻣﻬﺎرت ، و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .
‫1-1ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ……………………………………………………………………………………………………………………3
‫1-2اﻫﻤﯿﺖ وﺿﺮورت………………………………………………………………………………………………………………..6
‫1-3اﻫﺪاف وﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
‫1-3-1اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………………………………………………….7

‫1- ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در درس آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾـﺴﯿﺘﻪ وﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ‫آن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل .
‫2 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در درس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ آن ‫ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل .
‫3- ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل .
‫1-3-2ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ…………………………………………………………………………………………………………8

‫1-4ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه ﻫﺎ

‫1-4-1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ…………………………………………………………………………………………………………….8
‫1-4-2ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ…………………………………………………………………………………………………………….9

نمودار توزیع فراوانی نمره پس آزمون یادگیری

نمودار توزیع فراوانی نمره پس آزمون یادگیری

‫ﻓﺼﻞ دوم:ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………………..11

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ داﻧﺶ ‫وﯾﺎدﮔﯿﺮی،ﻣﻬﺎرت وﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ‫اﯾﺠﺎد وﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﮔﯿﺮان دراﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﻣﯽ ﺷﻮد.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﺪه روی ‫روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ وﮐﻠﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ‫ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ روش ﺗﺪرﯾﺲ ‫ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎوﺷﮕﺮی اﻣﺎﻧﺰدﯾﮏ وﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

‫2-1ﯾﺎدﮔﯿﺮی

‫2-1-1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی……………………………………………………………………………………………………………11
‫2-1-2ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدر ﯾﺎدﮔﯿﺮی…………………………………………………………………………………………………..12
‫2-1-3دوراه ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ……………………………………………………………………………………………………..13
‫2-1-4ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی………………………………………………………………………………………………………13
‫2-1-5ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺎﮐﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ…………………………….14
‫2-1-6آﻏﺎز ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی……………………………………………………………………………………15
‫2-1-7ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ……………………………………………………………………………………………….16
‫2-1-8ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻌﻨﯽ دار آزوﺑﻞ……………………………………………………………………………………….16

‫2-2ﻣﻬﺎرت

‫2-2-1ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ…………………………………………………………………………………………………………..17

‫2-2-2ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﺒﺤﺮاﻧﻪ(ﻣﻬﺎرﺗﯽ)……………………………………………………………………………………..18
‫2-2-3ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت……………………………………………………………………………………………………………..19
‫2-3ﻧﮕﺮش………………………………………………………………………………………………………………………..19

‫2-4اﻧﮕﯿﺰش

‫2-4-1اﻧﮕﯿﺰش……………………………………………………………………………………………………………………20
‫2-4-2 اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ………………………………………………………………………………………………………….20
‫2-4-3ﺗﺄﺛﯿﺮات آﻣﻮزش ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش……………………………………………………………………………………………..21
‫2-4-4ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﮕﯿﺰش-ﺑﻬﺪاﺷﺖ…………………………………………………………………………………………………22
‫2-4-5اﻧﮕﯿﺰش از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮوﻧﺮ…………………………………………………………………………………………………..22
‫2-5ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻢ…………………………………………………………………………………………………………………..23

‫2-6روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی

‫2-6-1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎوﺷﮕﺮی…………………………………………………………………………………………………………25
‫2-6-2اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ………………………………………………………………………………………………………26
‫2-6-3ﮐﺎوﺷﮕﺮی وﺗﺤﻘﯿﻖ………………………………………………………………………………………………………27
‫2-6-4ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی در آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾﮏ………………………………………………………………29
‫2-6-5ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮی……………………………………………………………………………………..30
‫2-6-6ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮی…………………………………………………………………………………….32
‫2-6-7ﮔﺴﺘﺮش روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ …………………………………………………………….35
‫2-6-8ﻧﻘﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی…………………………………………………………….36
‫2-6-9ﻣﺸﮑﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮی…………………………………………………………….39

‫2-7آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

‫2-7-1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ …………………………………………………………………………………………………41
‫2-7-2ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ……………………………………………………………………………..44
‫2-7-3آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ……………………………………………………………………………………………………..45
‫2-7-4اﻫﺪاف آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ……………………………………………………………………………………………..46
‫2-7-5آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ…………………………………………………………………………………………………………47
‫2-7-6روش ﺗﺪرﯾﺲ آزﻣﺎﯾﺸﯽ (آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ)…………………………………………………………………………….48

‫2-7-7اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ………………………………………………………………………………………..51
‫2-7-8ﻣﺤﺎﺳﻦ روش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ…………………………………………………………………………………………..53

‫2-8ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

‫2-8-1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ ﮐﺸﻮر …………………………………………………………………………………………………54
‫2-8-2ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر…………………………………………………………………………………………………..56

5

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………………..61

‫در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻣﻮﺿﻮع روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ و راﻫﮑـﺎرﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ در اﻣـﺮ ‫آﻣﻮزش و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع روشﻫـﺎی ﺗـﺪرﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﺛـﺮ ﺑﺨـﺶ در
‫آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷـﮕﺮی ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع درﺳـﯽ آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ‫راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻣﺮ آﻣﻮزش روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. اداﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺑﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗـﺪرﯾﺲ ﮐـﻪ ‫از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎوﺷﮕﺮی اﺳﺖ ، آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ . ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ اﯾﺪه ﻫـﺎ و راﻫﮑـﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ‫ﺗﺮی را در ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد، اﺑﺪاع و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ، اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ، ﻧﺤـﻮه ﺟﻤـﻊآوری دادهﻫـﺎ ، ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣﺎری ، روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ، ﺷﯿﻮه اﺟﺮا و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .

‫3-1روش ﺗﺤﻘﯿﻖ……………………………………………………………………………………………………………….61
‫3-2اﺑﺰاروﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ……………………………………………………………………………………………62
‫3-3ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری………………………………………………………………………………………………………………63
‫3-4روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی وﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ………………………………………………………………………………….63
‫3-5ﺷﯿﻮه اﺟﺮا…………………………………………………………………………………………………………………63
‫3-6روش ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ……………………………………………………………………………………………..64
‫3-7روش آﻣﺎری………………………………………………………………………………………………………………..64

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………………..66
‫4-1ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻣﺎری داده ﻫﺎ…………………………………………………………………………………………………….66
‫4-2ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ…………………………………………………………………………………………………….67

‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ، ﺑﺤﺚ وﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………………..68
‫5-1 ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ…………………………………………………………………………………………………………..68
‫5-2 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………..88
‫5-3 ﺑﺤﺚ وﺑﺮرﺳﯽ……………………………………………………………………………………………………………91
‫5-4 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات……………………………………………………………………………………………………………….95
‫5-5 ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ…………………………………………………………………………………………………………………97
‫ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎ
‫ﺿﻤﯿﻤﻪ1(ﺟﺪول ﻧﻤﺮات ﺧﺎم)………………………………………………………………………………………………….99

‫ﺿﻤﯿﻤﻪ2(آزﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی)…………………………………………………………………………………………………….100
‫ﺿﻤﯿﻤﻪ3(آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ)……………………………………………………………………………………………….101
‫ﺿﻤﯿﻤﻪ4(ﻓﺮم ﻣﻬﺎرت ﺳﻨﺞ )………………………………………………………………………………………………..102
‫ﺿﻤﯿﻤﻪ5(ﻃﺮح درس)………………………………………………………………………………………………………..103
‫ﺿﻤﯿﻤﻪ6(ﮔﺰﯾﺪه ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن)……………………………………………………………………………………….111

نمودار متغیر مهارت در سطوح گروه آزمایش و کنترل

نمودار متغیر مهارت در سطوح گروه آزمایش و کنترل

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ها

‫4-1ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ…………………………………66
‫4-2ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎدر آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل……………………………………67
‫4-3ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﻣﻬﺎرت………………………………………………………………………………..68
‫4-4ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ……………………………………………………70
‫4-5ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل…………………………………………………….71
‫4-6ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی………………………………………………………………..72
‫4-7ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ………………………………………………………………..74
‫4-8ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺮوﻫﻬﺎ…………………………………………………………….74
‫4-9ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮش………………………………………………………………………..75
‫4-01ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﺎرت………………………………………………………………………76
‫4-11ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﮔﺮوﻫﻬﺎ………………………………………………………77
‫4-21ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ وﺗﺮاﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺮوﻫﻬﺎ……………………………………………………..78
‫4-31ﺟﺪول وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آﻣﺎری ﮔﺮوﻫﻬﺎ……………………………………………………………………………………………..79
‫4-51ﺟﺪول ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﺮﯾﺎدﮔﯿﺮی……………………………………………………………………………81
‫4-61ﺟﺪول ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﺮﻧﮕﺮش……………………………………………………………………………..82
‫4-71ﺟﺪول ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺑﺮﻣﻬﺎرت……………………………………………………………………………..83
‫4-81ﺟﺪول داﻧﺶ و درک ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه (ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ)………………………………………….83
‫4-91ﺟﺪول ﻧﮕﺮش ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه (ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ)………………………………………………………… 84
‫4-02ﺟﺪول داﻧﺶ و درک ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪاز ﮔﺬراﻧﺪن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه(ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)……………………………………………….84
‫4-12ﺟﺪول ﻧﮕﺮش ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه(ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)…………………………………………………………… 84

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ

‫4-1ﻧﻤﻮدارﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ……………………………………………………………………….69
‫4-2ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل………………………………………………………………………..69
‫4-3ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ………………………………………………………….70
‫4-4ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل……………………………………………………………71
‫4-5ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ……………………………………………………….73
‫4-6ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل………………………………………………………….73
‫4-7ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی………………………………………………………………………..75
‫4-8ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش………………………………………………………………………………………76
‫4-9ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت……………………………………………………………………………………..77
‫4-01ﻧﻤﻮدار ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺳﻄﻮح ﮔﺮوه ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل……………………………………………………………..81
‫4-11ﻧﻤﻮدارﻧﮕﺮش در ﺳﻄﻮح ﮔﺮوه ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل…………………………………………………………………82
‫4-21ﻧﻤﻮدار ﻣﻬﺎرت در ﺳﻄﻮح ﮔﺮوه ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل………………………………………………………………..83 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان