مقدمه

امروزه برای طراحی سیستم های پیچیده،مشکلات سیم بندی وجود دارد.خصوصیات الکتریکی سیگنالها وتاخیر،قابل پیش بینی نبوده وتست وبازبینی آنها نیزمشکل است.برای حل این مشکلات،طرح جدیدی بنام شبکه روی تراشه(NOC) پیشنهاد شده است.دراین طرح،بلاک های مختلفIP توسط بک شبکه مبتنی برا بسته به هم مرتبط میشوند.این شبکه چیزی مقاومت ازارتباطات شبکه ای درمقیاس بزرگ می باشد،زیرا هم سطح منابع روی تراشه محدود است وهم ارتباط باید باتاخیر کمی بوجود آید.NOC ارتباط ساختر یافته واستانداری رابین منابع وبلاک های مختلف روی تراشه بوجود می آورد.استفاده ازNOC نه تنها،راه ارتباطی مورد نیاز برای ارتباط هسته های روی تراشه باکمترین استفاده از منابع و محاسباتی آنان را ایجاد مینماید بلکه پهنای باند وسیع تری درکانالهای ارتباطی بین آنها بوجود می آورد.بدین ترتیب روش طراحی مبتنی بر ارتباطات مطرح میشود که شکل تکامل یافته ای ازروش طراحی مبتنی بربستر را به انضمام ساختار شبکه روی تراشه ارائه میدهد.فصل دوم گزارشی که در پیش رو دارید روش های موجود درروند تکامل طراحی سیستم های الکترونیکی ازSOC به سویNOC را بررسی مینماید که بطور عمده در4 دسته کلی قرار میگیرند.فصل سوم این گزارش انواع توپولوژیهای اتصال بین اجزای شبکه روی تراشه را تشریح کرده،فصل چهارم ضمن مروری برانواع معماری های شبکه روتراشه به توضیح معماری غالب(معماری مبتنی برمش) می پردازد.درفصل پنجم مقایسه روش ها ونتیجه گیری ارائه خواهدشد.

فهرست مطالب

چکیده     8

مقدمه           8

فصل اول:کلیات

1-1-پیشینه تحقیقات         10

فصل دوم:روند تکامل طراحی سیستم های الکترونیکی ازSoC به سویNoC

2-1-روش طراحی مبتنی بربلاک هایIP،(BBD)    ا     14

2-1-1-مقدمه         14

2-1-2-فرآیند طراحیBBDا       14

2-1-2-1-طراحی سیستم سطح بالا       14

2-1-2-2-تولیدIPا           15

2-1-2-3-مجتمع سازیIPا     17

2-1-2-4-ارزیابی سیستم روی تراشه   17

2-2-روش طراحی مبتنی برواسطه     19

2-2-1-مقدمه     19

2-2-2-توصیف روشIBDا         19

2-2-2-1-فازهای طراحی     19

2-2-2-2-مدلهای محاسباتی     20

2-2-2-3-پالایش مدل های محاسباتی         21

2-2-3-صحه گذاری به روشIBDا           23

2-2-3-1-واسطه بین قطعه وساختار ارتباطات           24

2-2-3-2-واسطه بین دوقطعه           24

2-2-3-3-واسطه ساختار ارتباطی باهمه قطعات       25

2-3-روش طراحی مبتنی بربستر،(PBD)         25

2-3-1-مقدمه       25

2-3-2-تعریف روشPBDا       26

2-3-2-1-بسترچیست؟       26

2-3-2-2-انواع بستر             27

2-3-2-3-استانداردسازی بستر       28

2-3-2-4-قوانین اساسی روشPBDا       31

2-3-2-5-مزایای روشPBDا         32

2-4-روش مبتنی برارتباطات(CBD)         ا  33

2-4-1-مقدمه     33

2-4-2-تعریف روش(CBD)       ا  34

روشهای طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آنها1

فصل سوم:توپولوژی ارتباطات شبکه

3-1-مقدمه       40

3-2-انواع معماری های ارتباطات شبکه       40

3-2-1-شبکه های رسانه مشترک       41

3-2-2-شبکه های Spin’s Fat-Treeا             41

3-2-3-شبکه های مستقیم(یا مبتنی برروتر)           42

3-2-4-شبکه های غیرمستقیم(یامبتنی برسوئیچ)         43

3-2-5-شبکه های هایبرید         44

3-3-1-OSI Stack Modelا           45

3-3-2-مدلOSI بکارگرفته شده برایNOCا       45

3-3-3-دلایل استفاده از مدلOSI برای NOCا         46

روشهای طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آنها2

فصل چهارم:روش های طراحیNOC

4-1-مقدمه       51

4-2-معماری شبکه روی تراشه       51

4-2-1-معماری مبتنی برمش     52

4-2-1-1-معماریNOCا       53

4-2-1-2-شبکهNOCا               54

4-2-1-3-منابعNOCا                  55

4-2-1-4-ارتباطات         56

4-2-1-5-نواحی ولفاف ها       57

4-3-متدولوژی سیستم بسترback boneا           58

4-3-1-طراحیBack boneا           60

4-3-2-طراحی بستر               60

4-3-3- طراحی سیستم               60

4-4-انواع معمای شبکه مش        61

4-5-تعداد گیت             62

4-6-تخمین توان مصرفی       63

روشهای طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آنها3

فصل پنجم:نتایج و پیشنهادات

5-1-مقایسه روشها     65

5-1-1-مزایای روشBBDا       65

5-1-2-مزایای روشPBDا                   66

5-1-3-مزایای روش IBDا           66

5-1-4-مزایای روش CBDا         66

5-1-5-مقایسه روش هایPBD,BBD,IBDا         66

5-2-نتیجه گیری       67

6مراجع و ضمائم         70

فهرست شکل ها

2-1-IP های موجود درSoCا           16

2-2-روش طراحیBBDا           18

2-3-جداسازی ارتباطات ازرفتار     19

2-4-پالایش ارتباطات       21

2-5-صحه گذاری واسطه Comp2Compا     24

2-6-صحه گذاری واسطهComp2Compا         24

2-7-صحه گذاری واسطهCOMMا       25

2-8- مشتق کردن طراحی ازبستر       26

2-9-سلسله مراتب بسترها     28

3-1-ساختار گذرگاه مرکزی ساده     41

3-2-شبکه های Spin’s Fat-Treeا             42

3-3-مثالی از معماری شبکه مستقیم       43

3-4-تراشهII Xilinx virtex دارای معماری شبکه غیرمستقیم(مثالی از معماری شبکه غیرمستقیم)   44

3-5-مثالی از معماری گذرگاه پلی           45

3-6-معادل سازی لایه هایOSI بافازهای طراحیNOCا           46

4-1-NOCبا 16 منبع        54

4-2-بلاک دیاگرام یک سوئیچ       55

4-3-NOC CLICHE ا             55

4-4-طراحی سیستم مبتنی برNOCا         59

4-5-معمای سوئیچ باریک       61

4-6-معمای سوئیچ مربعی         62

4-7-مدل سیم خطوط شبکه درون سوئیچ         63


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان