مقدمه:
پارچه های فضادار در سالهای اخیر بعنوان محصولی جدید در میان سایر منسوجات معرفی گشته اند هرچند این تکنولوژی ، روشی کاملاً جدید نبوده و از سالهای پیش وجود داشته است اما در چند سال اخیر توانستند بخش مهمی از تجارت منسوجات را کسب نمایند. پارچه های سه بعدی با روشهای بافندگی متفاوتی تولید می شوند با این حال بافندگی حلقوی تاری بزرگترین تکنولوژی رقابتی جهت تولید پارچه های فضادار می باشد. این پارچه ها ساختاری با دو سطح حلقوی تاری هستند که بوسیله نخهایی که به نخهای فضادار تعبیر می شوند به یکدیگر اتصال یافته اند، هر دو سطح پارچه می تواند ازلحاظ تراکم ، ساده یا طرح دار، مش(حفره های روی هر سطح ) همانند یا متفاوت باشد هر دو سطح پارچه یا فقط یکی از آنها می تواند ساختاری باز ، با اندازه های مختلف مش روی هر طرف باشد. ارتجاع این پارچه ها نیز با بکارگیری نخ الاستان کنترل می شود .برای اتصال دو سطح پارچه بطور کلی از نخ مونوفیلامنت استفاده می شود پارچه های فضادار روی ماشینهای دو شانه سوزن بافته می شوند و با توجه به نوع تولید نیازمند حداقل ۴ شانه راهنما هستند فاصله بین شانه های سوزن در یک محدوده معین تنظیم می شود و برای انواع ماشینهای ساخته شده جهت تولید پارچه های فضادار فرق دارد عمدتاً این پارچه ها جهت کاربردهای خاص طراحی می شوند و می توانند شامل مواد گوناگونی وابسته به سطوح کاربردی مورد نظر باشند. انتقال رطوبت و هوا ، وزن سبک ، نرمی و سازگار با پوست بدن ، تولید تک مرحله ای ، مقاومت فشاری خوب و قابلیت انعطاف پذیری ، تعدادی از خواص ویژه پارچه های فضادار می باشد و بواسطه این محاسن عالی در مدت زمان کوتاهی توانستند جایگاه مناسبی در بازار منسوجات بدست آورند و جایگزینی برای چند لایه ها در ورزشها ، پوشاک ایمنی (محافظتی) ، بعنوان ساختمان اصلی کامپوزیتها و برای فیلترها و زمینه های پزشکی باشند.با در نظر گرفتن مطالب گفته شده برای شناخت بیشتر این پارچه و روشهای تولید آن ، در فصل اول پروژه به بررسی روشهای تولید پارچه های فضادار برای تهیه منسوجات سه بعدی پرداخته شده است در ادامه و در فصل دوم ، به تولید پارچه های فضادار حلقوی تاری بوسیله ماشین راشل پرداخته شده ضمن اینکه در ارتباط با کاربردهای این پارچه ها بطور مفصل بحث می گردد با توجه به اینکه ویژگی فشردگی این پارچه ها یکی از رفتار های مهم آنان است در ابتدا خصوصیات مهم این منسوجات بیان
شده و سپس مطالبی راجع به ضخامت و فشردگی با توجه به مقالات و تحقیقات صورت گرفته ، خصوصاً تئوری فشردگی و روابط مربوطه بیان گشته است.در فصل سوم ، به چگونگی تهیه و تولید پارچه های فضادار و مشخصات آنان در ابتدا پرداخته شده و سپس به روشهای انجام آزمایشات و شرح دستگاههای مورد استفاده همچون دستگاه ضخامت سنج و نفوذپذیری وسایش می پردازیم ضمن اینکه آزمایشات ابتدایی ضخامت _ فشار با نمودارهای مربوطه نشان داده می شود.در فصل چهارم ، به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از هر آزمایش با استفاده از جداول گزارش شده و نمودارها پرداخته می شود و در پایان این فصل به بررسی جدول آماری ANOVA و آزمون دانکن پرداخته شده است.در فصل انتهایی پروژه نتایج کلی آزمایشات برای پارچه های فضادار مورد بررسی قرار گرفته ، پیشنهادات پیرامون بحث ذکر شده و دورنمای کلی کار مشخص می گردد.در پایان ، تصاویر پارچه های فضادار تولید شده، تصاویر حاصله از آزمایش سایش پارچه ونیز ساختارهای لایه رو وزیر پارچه فضادارو اطلاعات دیگر ضمیمه شده است.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول – روشهای تولید پارچه های سه بعدی

در چند سال گذشته منسوجات فنی بعنوان بخشی از منسوجات صنعتی رشد و پیشرفت قابل توجه ای داشته اند بطوریکه بواسطه خاصیت ویژه آنان، در کاربردهای مختلف و ویژه ای نیز استفاده می شوند تعدادی از این کاربردها شامل امور حمل نقل ، پالایش ، تقویت و استحکام ، ایزولاسیون و غیره باشد اما بطور کلی مهمترین زمینه های رشد وپیشرفت پارچه های فنی در آینده بصورت زیر دسته بندی می گردد:

  • وسایل خودکار (موتوری) و حمل و نقل
  • پزشکی و بهداشت
  • سازه های خاکی
  • ورزشها

١.لازم به توضیح است که این درجه بندی از لحاظ سه مقیاس مختلف می باشد و پارچه فضادار از لحاظ هندسی سه بعدی با تکنولوژی حلقوی است که می تواند ساختار باز یا بسته ای داشته باشد.

1-2- منسوجات سه بعدی:

یکی از زیر مجموعه های منسوجات فنی منسوجات سه بعدی است که می توانند در فرآیند تک مرحله ای یا چند مرحله ای تولید شوند اگر چه تولید این منسوجات در فرآیند چند مرحله ای نیاز به عملیاتی همچون برشکاری، دوخت و چندلا کردن داردکه بصورت دستی انجام می شود و این عملیات زمان بر است از اینرو توسعه روشهای تولید ساختارهای سه بعدی ضروری به نظر می رسد. بررسی ها نشان میدهد که منسوجات سه بعدی وابسته به مراحل تولید و یا ساختار داخلی خود هستند.در بعضی از تحقیقات و تعاریف، منسوجات سه بعدی بصورت زیر تعریف می گردند:

الفمنسوجات یا پارچه هایی سه بعدی هستند که ظاهر آنها هندسه سه بعدی داشته یا حداقل در سه لایه متفاوت از سیستمهای نخ باشند بطوری که در جهت های سه بعدی آرایش یافته شده باشند.

  • منسوج سه بعدی، منسوجی است که در سه جهت آن، ساختار نخ وجود دارد و سـاختمان پارچـهصرفنظر از اینکه از چه چیزی ساخته شده، در فرآیندی تک مرحله ای یا چنـد مرحلـه ای تولیـد شـدهاست.
  • پارچه های سه بعدی ساخته شده از نخهای فیلامنت، مونوفیلامنت یا ترکیبی از این مـواد، حـداقلدارای سه نخ که بصورت متعامد در جهتهای z,y,x قرار گرفته انـد بـوده و تولیدشـان روی ماشـینهای تمام مکانیکی بدون نیاز به سیستم دستی است.

اما بطور کلی مشخصه دقیقی از منسوجات سه بعدی این است که نخهای آن در سه جهـت متعامـد درساختارشان قرار گرفته و یا ساختاری سه بعدی دارند.روشهای رایج و سیستمهای جدید تولید منسوجات با توجه به نیازها و برای تولید منسوجات سه بعدی تطبیق و بهبود یافته اند هرچند سرعت تولید منسوجات سه بعدی هنوز برای کاربردهای عملی یک معضل است اساساً منسوجات سه بعدی در کاربردهای فنی بکار می روند و در عرضهای مختلفی نیز تولید می گردند. [2]ساختارهایی از منسوجات سه بعدی و دو بعدی برای کاربردهای فنی در شکل 2 نمایش داده می شود.

a) بافت تور

b)بافندگی حلقوی تاری با سیستم پودگذاری c)پارچه های فضادارd) بافندگی حلقوی تاری با چندین سیستم پودگذاری e) بافندگی حلقوی تاری f) لوله ای شکل بدون چین خوردگی g)قیطان بافی سه بعدی1-2-1- روشهای تولید منسوجات سه بعدی:

در بیشتر موارد تکنولوژی که برای تولید منسوجات متداول بکار می رود جهت تولید منسوجات سه بعدی نیز مناسب می باشدبنابر این روشهای متداول پیشرفته و تکنولوژی های جدید برای تولید منسوجات سه بعدی بصورت زیر بیان می شود:

1_تولید پارچه سه بعدی با بافندگی تاری پودی

2_تولید پارچه سه بعدی با بافندگی حلقوی

3_تولید پارچه سه بعدی با روش قیطان بافی

4_سایر روشها [2]

1-2-1-1- تولید پارچه سه بعدی با بافندگی تاری پودی:

فرآیند بافندگی تاری پودی هنوز یکی از مهمترین روشهای بکار رفته برای تولید منسوجات سه بعدی است ساختار ثابت و محکم پارچه های تاری پودی نیازهای کاربردهای فنی را برآورده می کندو تکنولوژی این بافندگی ،تولید منسوجات سه بعدی را در بر می گیرد.این پارچه ها می توانند در ماشینهای تاری پودی پیشرفته همانند ماشینهای تاری پودی رایج برای ساختارهای دو بعدی تولید شوند پارچه سه بعدی بواسطه فرآیند تاری پودی دو بعدی متداول بوسیله سیستم تک جهتی تشکیل دهنه که تشکیل دهنه در جهت عرض پارچه است تولید می گردد و در نتیجه عملیات بافت پارچه فقط با قرار گرفتن دو تا از نخهای متعامد

1-1- منسوجات فنی ………………………………………………………………………………………………………… 6
1- 2- منسوجات سه بعدی………………………………………………………………………………………………….. 7
1- 2-1- روشهای تولید منسوجات سه بعدی …………………………………………………………………………….. 9
1- 2-1-1- تولید پارچه سه بعدی با بافندگی تاری پودی ……………………………………………………………….. 9
1- 2-1-2- تولید پارچه سه بعدی با بافندگی حلقوی…………………………………………………………………… 11
1-2-1-3- تولید پارچه سه بعدی با روش قیطان بافی …………………………………………………………………… 14
1- 2-1-4- سایر روشها……………………………………………………………………………………………………….. 15

منسوجات سه بعدی و دو بعدی برای کاربردهای فنی

منسوجات سه بعدی و دو بعدی برای کاربردهای فنی

فصل دوم – کاربردها و ویژگی های پارچه های فضادار

پارچه های فضادار یکی از انواع منسوجات سه بعدی با ساختاری سه بعدی می باشند که شامل دو سطح بیرونی هستند همچنین یک لایه نیز این دو سطح بیرونی را به هم متصل می کند ساختمان پارچه های فضاداربصورتی است که در سطح خود دارای شکاف یا فاصله هستند.[2]اگرچه این پارچه ها در سالهای اخیر توسعه زیادی پیدا کرده اند اما ابداع این پارچه ها جدید نیست و توسعه تجاری آن توسط ماتئوتانسند[1] در سال 1868میلادی در شهر لستر انگلیس صورت گرفته است این پارچه جهت کاربرد تشکهای حلقوی استفاده می شده است و این کار بر روی دو بستر سوزن و بشکل دستی با اتصال دادن سرنخها انجام می گرفته است.دربیشتر بازارهای رایج و مطرح، پارچه های فضادار در واقع بعنوان پارچه های خابدار[2] بریده نشده ای شناخته می شوند که شامل دو لایه بصورت مجزا بوده، با نخهایی که با زاویه90 درجه آنها را متصل مینماید برای مثال پارچه های پلاش[3] بوسیله دو لایه مجزا از پارچه، که با نخهای خاب اتصال یافته اند تولید می شوند سپس از وسط به دو لایه مجزا در می آیند شکل 11 قسمتی از ماشین راشل با دو   با دو بستر سوزن را نشان می دهد که در آن از یک شانه خاب استفاده شده است.[3] برای آشنایی بیشتر با ساختارهای این پارچه ها، سه نمونه از ساختارهای بکار رفته جهت پارچه های دورو پلاش[4] روی ماشینهای راشل با 5 شانه راهنما در شکل 12نمایش داده می شوند:ر ساختار ابتدایی یعنی A که در شکل 12 مشخص می باشد یک پارچه خابدار با یک شانه خاب درست شده است شانه 3 بین ردیفها برای ساختن اثر طرح، جابجایی دارد این شانه بر بالای دو شانه سوزن حرکت می کند[5] و متناوباً رجها در پارچه با کمترین وزن کل حاصل می گردد.در ساختار B شاهد تغییری نسبت به ساختار A هستیم، شانه 3 حرکت مستقیم به بالا و پایین در یک ردیف دارد شانه های 1 و 5 حرکت و جابجایی بیشتری دارند و این سبب سنگینی و ثبات بیشتر   پارچه می شود نسبت به ساختار A .ساختار C دارای تغییری در پارچه خابدار نسبت به ساختار B است در این حالت، پارچه ای با جابجایی   بیشتر و ثبات کمتر وجود دارد زیرا شانه 2 و 4 حلقه های باز، بر خلاف حلقه های بسته در ساختارهای   A و B دارند.

2-2- روشهای تولید پارچه های فضادار:

پارچه های فضادار بوسیله روشهای مختلفی تولید می شوند که این روشها شامل بافندگی تاری_ پودی، حلقوی تاری و حلقوی پودی است با این حال تکنولوژی بافندگی حلقوی تاری بزرگترین تکنولوژی رقابتی جهت تولید پارچه های فضادار سه بعدی است تکنولوژی های تولید پارچه های فضادار با این روشها در زیر ارائه شده است. [2]

2-2-1- پارچه های فضادار تاری پودی:

تولید این نوع از پارچه ها روی ماشینهای تاری پودی که جهت تولید پارچه های خاب دار (Pile fabrics) بکار می رود صورت می گیرد این ماشینها دو لایه بیرونی را در یک مرحله و با یک شکل ساندویچی تولید می کنند این شکل بوسیله بهم بافته شدن نخهای تار خاب بین پودهای بالا و پایین سطح پارچه است. شکل13ساختار پارچه فضادار تاری پودی را نشان می دهد.پارچه های فضادار تاری پودی، بافتی لایه ای هستند که دو لایه پارچه را از دو نوع مختلف پارچه هایتاری پودی، تولید می کنند این پارچه ها در ساختارهای ویژه، با چندین سیستم تاری پودی و در یک مرحله تولید می شوند پارچه های فضادار تاری پودی و ساختار کامپوزیت در شکل 14 نشان داده شده می شوند.با این تکنولوژی، ضخامتهای مختلفی از پارچه ،10 تا 100 میلیمتر را می توان تولید نمود علاوه بر این ساختارهایی مسطح و هموار در دو کناره ها بدست می آید ساختمان ساندویچی سخت همانند ساختمانهای ساندویچی با لایه فضاداری که با ترکیبات دیگری پر می شوند (فوم) را نیزمی توان با تکنولوژی تاری پودی تولید نمود این تکنولوژی نسبتاً برای تولیدات انبوه بکار می رود از محاسن مهم این فرآیند این است که می تواند شامل طیف گسترده ای از انواع مونوفیلاتها باشد. پارچه های فضادار تاری پودی را بعنوان اجزائ داخلی ماشین، تشکهای عایق بندی صوتی، صنایع پزشکی و جراحی بکار می برند.

2-2-2- پارچه های فضادار حلقوی:

تکنولوژی حلقوی روشی رایجتر در جهت تولید پارچه های فضادار بوده وهر دو فرآیند حلقوی تاری و حلقوی پودی برای تولید پارچه های فضادار بکار می روند با این حال تکنولوژی حلقوی تاری امکان تولید ثابت و ساختارهای فراگیرتری را فراهم می کند و طیف گسترده ای از کاربردها را ارائه می دهد.

2-1- پارچه های فضادار…………………………………………………………………………………………………… 17
2- 2- روشهای تولید پارچه های فضادار ………………………………………………………………………………. 19
2- 2-1- پارچه های فضادار تاری پودی…………………………………………………………………………………. 19
2- 2- 2- پارچه های فضادار حلقوی……………………………………………………………………………………. 21
2- 2- 2-1- پارچه های فضادار حلقوی پودی ………………………………………………………………………… 21
2- 2- 2-2- پارچه های فضادار حلقوی تاری ………………………………………………………………………….. 26
2- 3- ویژگی های پارچه های فضادار…………………………………………………………………………………….. 30
2- 3-1- مقایسه ویژگی پارچه های فضادار حلقوی تاری و حلقوی پودی و تخت باف…………………………….. 32
2-4- کاربرد پارچه های فضادار ………………………………………………………………………………………….. 34
2-4-1-کاربرد پارچه های فضادار در بخش صنعت اتومبیل و کاربردهای عمومی…………………………………… 37
2-4- 2- ویژگی فشردگی در پارچه های فضادار………………………………………………………………………. 42
2-4- 2-1- بررسی ویژگی فشردگی در منسوجات…………………………………………………………………… 48

2-4- 2-2- تئوری فشردگی منسوجات………………………………………………………………………………….. 49

فصل سوم – تجربیات

در هر سیکل بافندگی تغییرات کشش وجود دارد وکنترل کشش توسط سیستم تغذیه انجام می گیرد. از اینرو پارچه های فضادار با تغذیه متفاوت در شانه مونوفیلامنت و شانه های دیگر تولید شده اند تا تاثیر کشش بررسی گردد. همچنین میزان تغییرات کشش برای شانه مونوفیلامنت بوسیله تنشن متر کنترل شده است. تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت با تهیه پارچه فضادار با مونو 20 دنیر و مقایسه آن با پارچه فضادار بافته شده با مونوفیلامنت 30 دنیر فراهم شده است یکی از پارچه ها نیز دارای طرحی متفاوت نسبت به دیگر پارچه ها می باشد بعضی از پارچه ها با انجام تنظیمات روی ماشین راشل تولید شده و بعضی دیگر همچون پارچه فضادار با مونو 20 دنیر بصورت آماده و از پیش تولید شده موجود بوده است بیشتر نمونه ها پارچه خام می باشند اما برای تاثیر نهایی و تکمیل پارچه و مقایسه با پارچه خام ، پارچه تکمیل شده نیز تهیه شده است نمونه ها با تنظیم فاصله دو شانه سوزن مختلف روی ماشین انتخاب شده اند تا تاثیر ضخامت در پارچه ها معلوم گردد برای تولید نمونه ها از دو ماشین راشل با دو شانه سوزن استفاده شده است که ماشین RDN6 ساخت شرکت کارل مایرآلمان و دیگری ماشین راشل ساخت شرکتی کره ای بوده است سیستم تغذیه ماشین از نوع مثبت و پارچه ها با گیج E22 تولید گشته اند که اطلاعات دو ماشین راشل در جدول 3- 8 نشان داده شده است. جنس همه پارچه های فضادار100 درصد پلی استر بوده و در مجموع11نمونه حاصل شده است. سپس نمونه گیری از پارچه ها صورت گرفته که روش نمونه گیری و اندازه نمونه ها در همین فصل توضیح داده می شود در ادامه کار به انجام آزمایشات شامل نفوذ پذیری ، سایش، ضخامت و فشردگی پرداخته می شود که برای حصول به هر نتیجه، در آزمایشات نفوذ پذیری وضخامت می بایست هر کدام از پارچه ها بترتیب در 5 و 10 نقطه مورد آزمایش قرار گیرند اندازه گیری ضخامت نمونه ها در این مرحله بدون فشار بوده و بدلیل سه بعدی بودن پارچه و داشتن رفتاری متفاوت نسبت به دیگر پارچه ها و افزایش دقت، در 10 نقطه انجام شده است. برای آزمایش فشردگی، نمونه ها در فشار های مختلف در دو نقطه از پارچه طبق سیستم KES ابتدا مورد بارگذاری نیرو قرار گرفته و سپس با دادن زمان ضخامت در برداشت نیرو محاسبه شده است بدلیل یکنواختی کار و پیوسته بودن شرایط و همچنین کاهش خطا در این مرحله، انجام آزمایشات در دو نقطه از هر پارچه صورت گرفته است ضمن اینکه آزمایشات ابتدایی نیز برای دستیابی به نتایج دقیق تر و کسب نمودارهای ضخامت _ فشار انجام گرفته است. در فصل حاضر، شرح مختصری از نکات ضروری هر دستگاه ، شرایط و نمونه های مورد آزمایش قرار گرفته، بیان شده است و در انتهای هر قسمت ، نتایج آماری مربوط به آزمایش ، در جداول مربوطه آورده شده است.

3-1- تجربیات ………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2- مشخصات پارچه های فضادارتولید شده وماشینهای راشل ……………………………………………………… 56
3-3- اندازه گیری تغییرات کشش در شانه های راهنما ………………………………………………………………… 60
3-4- آزمایش نفوذپذیری هوا ………………………………………………………………………………………………. 61
3-5- آزمایشات ابتدایی ضخامت و فشردگی(نمودار ضخامت_ فشار)………………………………………………. 63
3-5-1- ارزیابی وبررسی آزمایشات ابتدایی ضخامت _ فشار ………………………………………………………… 67
3-5-2- آزمایشات تعیین ضخامت( بدون فشار) و چگالی سطحی و حجمی نمونه ها……………………………… 70
3-5-3- آزمایش ضخامت وفشردگی………………………………………………………………………………………. 71
3- 6- آزمایش سایش پارچه ها ………………………………………………………………………………………….. 75

-9شکل قیطان و سیمای قیطان بافی سه بعدی

-9شکل قیطان و سیمای قیطان بافی سه بعدی

فصل چهارم – تجزیه و تحلیلهای آماری

4-1- بررسی نتایج نفوذ پذیری هوا…………………………………………………………………………………………. 79
4-2- بررسی رابطه میزان تغذیه شانه های راهنما با وزن و حجم پارچه های فضادار………………………………… 82
4-3- بررسی آماری نتایج ……………………………………………………………………………………………………. 86
4- 4- محاسبات آزمایش ضخامت و فشردگی…………………………………………………………………………….. 91
4- 4-1- نتایج آزمایشات ضخامت _فشار …………………………………………………………………………………. 92
4- 4-2-گزارش پارامترهای فشردگی………………………………………………………………………………………. 96
4- 4-3- بررسی و ارزیابی نتایچ آزمایشات ضخامت _فشار و پارامترهای فشردگی ………………………………… 97
4- 5- نتایج و ارزیابی آزمایش سایش پارچه……………………………………………………………………………. 103

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

-1- نتایج آزمایش نفوذپذیری هوا…………………………………………………………………………………….. 106
5-2- نتایج آزمایش ضخامت،چگالی سطحی وحجمی…………………………………………………………… 106
5-3- نتایج آزمایش فشردگی و پارامترهای فشردگی…………………………………………………………….. 107
5- 4- نتایج آزمایش سایش………………………………………………………………………………………………. 109
5- 5- نتیجه نهایی و کلی پروژه………………………………………………………………………………………….. 109

5- 6- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. 110
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………….. 111 مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………. 141

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

ماشین جوشی اولتراسونیک و قسمتها،ساختار بتونی تقویت شده با پارچه لوله ای جوشی اولتراسونیک

ماشین جوشی اولتراسونیک و قسمتها،ساختار بتونی تقویت شده با پارچه لوله ای جوشی اولتراسونیک

عنوان شکل
1. تقسیم بندی منسوجات فنی ………………………………………………………………………………………………….6
2. منسوجات سه بعدی و دو بعدی برای کاربردهای فنی…………………………………………………………………….8

شکل 3. سیمای کلی از ساختار پارچه تاری پودی سه بعدی………………………………………………………………..10

شکل 4. ساختار تشکیل دهنه دو تایی با چندین لایه نخ تار و تثبیت نخ پود افقی و عمودی ………………………………10

شکل 5. ساختارهای تولید شده با تکنولوژی بافندگی تخت باف………………………………………………………………..11

شکل 6. شکل و ساختار پارچه های خابدار………………………………………………………………………………………….13

شکل 7 نمونه هایی از پارچه های لوله ای با بافندگی حلقوی تاری………………………………………………………………13

شکل 8. نمای ماشین بافندگی حلقوی تاری گردباف ………………………………………………………………………………14

شکل 9. شکل قیطان و سیمای قیطان بافی سه بعدی ………………………………………………………………………….14

شکل 10. ماشین جوشی اولتراسونیک و قسمتها،ساختار بتونی تقویت شده با پارچه لوله ای جوشی اولتراسونیک………………………………………………………………………………………………………………………………15

شکل 11. پارچه پلاش برش خورده، تولید ماشین راشل با 5 شانه راهنما………………………………………………………17

شکل 12. ساختارهای تولید پارچه های دو رو پلاش روی ماشین راشل………………………………………………………..18

18 شکل 13. ساختار پارچه فضادار تاری پودی………………………………………………………………………………………….19

شکل 14. پارچه فضادار تاری پودی و پارچه های کامپوزیتی فضادار تاری پودی …………………………………………………20

شکل 15. پارچه های فضادار حلقوی پودی تشکیل شده بوسیله نیم بافت روی صفحه و سیلندر ………………………….21

شکل 16. نمایی از ساختار پارچه فضادار حلقوی پودی گردباف……………………………………………………………………

23 شکل 17. پارچه فضادار حلقوی پودی گردباف با طرح ژاکارد……………………………………………………………………….23

شکل 18. ساختارپارچه فضادار حلقوی پودی وانواع مختلف لایه های اتصال …………………………………………………..24

شکل 19. نمونه های پارچه فضادار حلقوی پودی و نوع اتصال دو لایه پارچه …………………………………………………..25

شکل 20. قاعده کلی تولید پارچه فضادار حلقوی تاری روی ماشین راشل دو شانه سوزن 4شانه راهنما ……………………………………………………………………………………………………………………………………………27

شکل 21. قاعده کلی تولید پارچه فضادار حلقوی تاری روی ماشین راشل دو شانه سوزن 6شانه راهنما…………………………………………………………………………………………………………………………………….27

شکل 22. ساختار پارچه فضادار حلقوی تاری…………………………………………………………………………………………28
23. نمونه هایی از پارچه فضادار حلقوی تاری با سطوح طرح مختلف………………………………………………………………29
24. نمونه هایی از ضخامتهای پارچه های فضادار حلقوی تاری……………………………………………………………………30

شکل 25. نفوذپذیری رطوبت و هوا در پارچه فضادار ………………………………………………………………………………..31

شکل 26. چهار ترتیب مختلف از ساختار کلی پارچه های فضادار_امکان تقویت سه بعدی در تولیدات بتونی نازک…………………………………………………………………………………………………………………………………………35

شکل 27. نمایی از سیستم تولید پارچه های فضاداری بر روی ماشین راشل برای کاربردهای بتونی…………………………36

شکل 28. ساختار پارچه های فضادار در کاربردهای بتونی ………………………………………………………………………..36

شکل 29. کاربرد پارچه های فضادار در کفش…………………………………………………………………………………………37

شکل 30. پارچه فضادار برای صندلی ماشین …………………………………………………………………………………………37

شکل 31. خصوصیت فشردگی در پارچه های فضادار ………………………………………………………………………………42

شکل 32. نمایی از قرار گیری نخ فضادار در ساختار پارچه فضادار ………………………………………………………………..43

شکل 33. میزان فشردگی در دو پارچه فضادار با نمره نخ مونو فیلامنت متفاوت………………………………………………….44

شکل 34. میزان فشردگی در دو پارچه فضادار با ازدیاد نخ فضاداردر پارچهE2………..ا………………………………………….45

شکل 35. منحنی ضخامت _فشار برای یک پارچه در هنگام فشردگی …………………………………………………………..52

شکل 36. شکل 33. نمایی ازآزمایش نفوذ پذیری هوا …………………………………………………………………………….62

شکل 37.تغییرات ضخامت با فشارهای مختلف _ سطح نمونه ثابت 2cm 400 و سطح فشار 2cm50…….ا……………………………………………………………………………………………………………………..63

شکل 38. تغییرات ضخامت با فشارهای مختلف _ سطح نمونه ثابت 2cm 400 و سطح فشار2cm10………..ا…………………………………………………………………………………………………………………..64

شکل 39 . تغییرات ضخامت با فشارهای مختلف _ سطح نمونه ثابت 2cm 400 و سطح فشار 2cm25….ا……………………………………………………………………………………………………………………………..64

شکل 40. تغییرات ضخامت با فشارهای مختلف _ سطح نمونه ثابت 2cm255 و سطح فشار 2cm25….ا……………………………………………………………………………………………………………………………….65

شکل 41. تغییرات ضخامت با فشارهای مختلف _ سطح نمونه ثابت 2cm 100 و سطح فشار 2cm25…….ا………………………………………………………………………………………………………………………….66
42. اندازه گیری ضخامت پارچه های فضادار بوسیله ظرف………………………………………………………………………68
43. تغییرات ضخامت با فشارهای مختلف با ظرف ،سطح نمونه دایره ای 2cm 100 و سطح فشار 2cm25……ا……………………………………………………………………………………………………………………………69
شکل 44. نحوه انتخاب نمونه ها در آزمایش ضخامت _ فشار…………………………………………………………………….72

شکل 45. ابزار اندازه گیری مقاومت سایشی پارچه……………………………………………………………………………….75

شکل 46. سایش و میزان پرز در 4 دور سایش ………………………………………………………………………………………76

شکل 47. نمودار آماری نفوذپذیری هوای پارچه های فضادار ……………………………………………………………………….81

شکل 48. میزان تغذیه نخهای فضادار و ضخامت حاصل شده پارچه های فضادار……………………………………………….84

شکل 49. میزان تغذیه نخهای فضادار و وزن پارچه های فضادار……………………………………………………………………85

شکل 50. میزان تغذیه نخهای فضادار و چگالی حجمی پارچه های فضادار………………………………………………………85

شکل 51. تقسیم بندی سطح زیر منحنی در هنگام بارگذاری نیرو و محاسبه
فشردگی پارچه های فضادار…………………………………………………………………………………………………………..91
شکل 52. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 1………………………………………………………………………………..92

شکل 53. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه2…………………………………………………………………………………

92 شکل 54. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 3………………………………………………………………………………..93

شکل 55. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 4………………………………………………………………………………..93

شکل 56. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 5………………………………………………………………………………..93

شکل 57. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 6………………………………………………………………………………..94

شکل 58. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 7………………………………………………………………………………..94

شکل 59. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 8………………………………………………………………………………..94

شکل 60. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ، نمونه 9………………………………………………………………………………..95

شکل 61. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو ،نمونه 10……………………………………………………………………………….95

شکل 62. نمودار بارگذاری و برداشت نیرو، نمونه 11……………………………………………………………………………….95

شکل 63. تاثیر پس ماند در نمونه 10 ،منحنی بارگذاری و برداشت نیرو………………………………………………………….97
شکل 64. کمترین شعاع مربوط به بخش دوم منحنی ضخامت _ فشار در نمونه 11، نشان دهنده سختی پارچه در برابر فشردگی…………………………………………………………………………………………………………………………………98

شکل 65. محدوده سختی زیاد (بخش کم فشردگی در محدوده فشار 5/0تا 10 کیلو پاسکال) برای پارچه فضادار 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
شکل 66. میزان تغذیه نخ فضادار و کارفشردگی بدست آمده برای پارچه های فضادار ………………………………………101

شکل 67. میزان تغذیه نخ فضادار وجهندگی بدست آمده برای پارچه های فضادار……………………………………………..101

شکل 68. ضخامت وفشردگی بدست آمده برای پارچه های فضادار……………………………………………………………..102

شکل 69. ضخامت وفشردگی بدست آمده برای پارچه های فضادار……………………………………………………………..102

عنوان جدول

جدول2-1- مقایسه معایب پارچه های فضاداردر سه سیستم بافندگی حلقوی ……………………………………………..32

جدول2-2- مقایسه محاسن پارچه های فضاداردر سه سیستم بافندگی حلقوی ……………………………………………33

جدول2-3- کاربرد پارچه های فضادار در بخش صنعت اتومبیل…………………………………………………………………….38

جدول2-4- کاربرد پارچه های فضادار دربخش کاربردهای عمومی1……………………………………………………………….39

جدول2-5- کاربرد پارچه های فضادار دربخش کاربردهای عمومی2………………………………………………………………..40

جدول2- 6- مشخصات و پارامترهای پارچه های فضادار در بررسی راحتی فیزلؤژیکی پارچه های فضادار …………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
جدول2- 7- مشخصات پارچه های مورد آزمایش قرار گرفته توسط تیلور و پولت…………………………………………………..47

جدول2- 8- فشردگی و پارامترهای فشردگی در سیستم کاوابتا برای پارچه های مورد آزمایش قرار گرفته توسط تیلور و پولت………………………………………………………………………………………………………………………………………47

جدول2-9- پارامترهای بکار رفته در آزمایشات مختلف اندازه گیری فشردگی پارچه ……………………………………………48

جدول3-10- لیست آزمونهای انجام شده ……………………………………………………………………………………………..55

جدول3-11- مشخصات ماشینهای راشل دو شانه سوزن تولید کننده پارچه های فضادار……………………………………..55

جدول3-12- مشخصات 11نمونه مورد آزمایش……………………………………………………………………………………….57

جدول3-13- میزان تغذیه شانه های راهنما در ماشین راشل تولید کننده پارچه فضادار(mm/rack).ا…………………………..58

جدول3-14- اطلاعات فنی ماشینهای راشل تولید کننده پارچه های فضادار حلقوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول3-15- میزان کشش در شانه های راهنما در ماشین راشل تولید کننده پارچه فضادار…………………………………..60

جدول3-16-نتایج آماری نفوذپذیری هوا ………………………………………………………………………………………………62

جدول3-17- نتایج آماری آزمایش ضخامت نمونه ها……………………………………………………………………………….70

جدول3-18-متوسط نتایج آزمایش بارگذاری نیرو…………………………………………………………………………………..73

جدول3-19-متوسط نتایج آزمایش برداشت نیرو…………………………………………………………………………………..74

جدول3-20- میزان کاهش وزن قبل وبعد از سایش………………………………………………………………………………77

جدول4-21-متوسط مقادیر نفوذ پذیری هوا(2m3/h/m).ا………………………………………………………………………..81

جدول4-22- متوسط مقادیر ضخامت ، چگالی سطحی و حجمی پارچه ها……………………………………………………82

جدول4-23-تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز واریانس یک طرفه آزمایش نفوذپذیری هوا ……………………………………………..86
جدول4-24- آزمون دانکن برای آزمایش نفوذپذیری هوا…………………………………………………………………………..87

جدول4-25-تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز واریانس یک طرفه آزمایش ضخامت ……………………………………………………88

جدول4-26- آزمون دانکن برای آزمایش ضخامت پارچه های فضادار……………………………………………………………89

جدول4-27- تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز واریانس یک طرفه آزمایش ضخامت در فشار 5,0 کیلو پاسکال ………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول4-28- آزمون دانکن برای آزمایش ضخامت پارچه های فضادار در فشار 5,0 کیلو پاسکال…………………………….90
جدول4-29- پارامترهای فشردگی ………………………………………………………………………………………………….96

جدول4-30- میزان سایش در 4 دور سایش………………………………………………………………………………………103

جدول4-31- میزان و نوع پرز در پارچه ها ی فضادار………………………………………………………………………………104

 

Abstract

Technical textile are the fastest growing sector in textile industry in the last few years.thanks to the specific properties of technical textile they can be used in special areas.One of the possibilities of warp knitting technology is producing spacer fabrics. warp knitted spacer fabrics are warp knitted structures which have a three dimensional structure and differ from the current textilSpacer fabrics can produced in double needle bar Raschel machines with two surfaces which are combined to each other by a set of pile yarn.The innovation of Spacer fabrics is not new,commercial developer mattew townsend of Leicester took out an initial patent for Spacer fabrics in 1868 .The yarn system which is used to combine ground surfaces as named “spacer yarns”,is chosen mainly from monofilament yarns.They are designed for special applications and they may consist of variety of different materials depending on the application area.By specific advantages of spacer fabrics like the production in one step,air permeability,moisture vapour transport,light weight and compression resistant provide a wide range of application areasIn this study testing methods like air permeability and compression parameters for properties of spacer fabrics used in different applications have been searched.The effect of some parameters on the compression behavior of spacer fabrics has been investigated.Finally the influence of monofilament yarn count and rate of the tension yarn on spacer structures has been examined.Then spacer fabrics has been produced with different yarn feeding rate and 11 spacer fabrics compared to each other.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان