مقدمه

رشته فن آوری نانو مملو از اصطلاحات مبهم است و افراد گوناگون با به آار بردن آلمات یکسان به چیزهای آاملا مختلف اشاره می آنند.برای مشخص نمودن مطالب بیان شده در این پایان نامه ، علاوه براینها یک عامل پر اهمیت در پژوهش ها وصنعت سیستم های ناهمگن بوده که واکنش های آلی ناهمگن ، در صنعت به خوبی جوابگو خواهند بود.درمیان اسیدهای جامد موجود توجه ما به نانو سیلیکا کرومیک اسید جلب شد که اسید جامدی بوده که می تواند تحت شرایط ناهمگن هم به عنوان عامل وهم به عنوان کاتالیزور برای تبدیل گروه های اصلی آلی مورد استفاده قرار گیرد.بااستفاده از بسترنانوئی فوق برخی از رنگهای دی آزونیوم بر پایه آلفا – نفتول و بتا – نفتول در دمای محیط وفشار اتمسفر ، بادرصد بالا وزمان کوتاه تولید شد.طیف نگاری های H-NMR,FT-IR١ و C-NMR١٣ برای تأیید ساختار رنگ برروی نمونه هاانجام گرفت . در ادامه عملیات رنگرزی بارنگ های سنتز شده صورت گرفت و سرانجام تاثیررنگ به روی بافت الیاف آزمایش شد.

فهرست مطالب

چکیده : ……………………………………………………………………………………………………………………….. ١

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ٢

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

رنگ یا فام به معنی عام آن میتواند از جنبههای مختلف فیزیولوژیکی، فیزیکی و یا شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد و بر حسب مورد، تلقیها و تصورهای متفاوتی در ذهن متبلورگردد.آنچه حائز اهمیت بسیار است نقش ارزندهی پدیدهی رنگ به طور کامل ، در تمام شئونزندگی بشر از گذشتههای دور تا به امروز به عنوان جلوهای از آفریدههای زیبایی میباشد.عوامل مؤثر در بوجود آمدن رنگ برای یک شیمیدان بیش از پدیدههای فیزیکی (نور وم وج) س اختمان ش یمیایی ترکی ب رنگ زا و اث ر تغیی رات س اختمانی روی خ واص ترکی ب رنگ یاست. از میان ترکیبهای رنگی، که خصلت رنگزایی یا رنگرزی دارند وبه اصطلاح »رنگینه « و به صورتی خاص » رنگدانه« نامیده میشود، سری» رنگینه های آزو « جایگاه ویژهای بهخود اختصاص داده و امروزه قریب هفتاد درصد رنگینههای سنتزی را تشکیل میدهند و از نظر عملی در رنگرزی انواع مختلف الیاف طبیعی و سنتزی و همچنین مواد مصنوعی کاربرددارند.

١٢تاریخچه

قدمت آشنایی بشر با رنگ و استفاده از رنگ در ابتدا برای رنگرزی پوست حیوانات و سپس الیاف و در نهایت سایر اشیاء، به دوران ماقبل تاریخ بر میگردد. به عنوان مواد رنگ-کننده یا رنگینه از مواد طبیعی و بیش از همه با منشأ گیاهی و همچنین حیوانی استفاده میگردید. سنگ نوشتههایی از فرهنگ مصر باستان وجود دارد، که به وضوح در آنها تهیه و کاربرد رنگینههای طبیعی به تفصیل تشریح گردیده است.گسترش استفاده از رنگ برای رنگرزی طی هزاران سال منجر به ابداع روشهای رنگرزی گاهی اوقات بسیار پیچیده ولی متنوع گردید، که به این طریق رنگرزی با کیفیت عالی امکانپذیر شد.به عنوان چند نمونه از قدیمیترین رنگینههای طبیعی مورد استفاده میتوان از رنگینه آبی ایندیگو١ که منشأ یک گیاه آسیایی ایندیکان دارد، بنفش- سرخ-آنتیک٢ که به عنوان ماده استخراجشده، از غده درون نوعی حلزون، که تهیه آن به دوره فنیقیها بر میگردد، حنا، زعفران،همچنین آلیزارین٣ که اساس قرمز ترکی ۴ را تشکیل میدهد، از مواد خارج شده از چوب رناسکه از آفریقا وارد میشد، بدست میآمد [٣- ١].

اگرچه صدها رنگینه و پیگمانهای طبیعی از صدها سال قبل شناخته شدند وگاهی باروشهای پیچیده، استخراج و مورد استفاده قرار گرفتند ولی، استخراج هزینهبر و مشکل اینرنگینهها در عدم کارایی آنها برای استفاده در رنگرزی انواع الیاف طبیعی و مصنوعی، ازاواسط قرن نوزدهم منجر به تفکر ساخت رنگینههای سنتزی گردید.اگرچه در سال ١٧٧١ میلادی » ولف« ۶ مؤفق شد، » پیکریک اسید « ٧ را از ترکیبایندیگو با نیتریک اسید به عنوان اولین رنگینهای که گاهی برای رنگرزی زرد ابریشم مورداستفاده قرار گرفت سنتز نماید، ولی این رنگینه چندان موفقیت و اهمیتی نیافت [۴]، در سال ۵١٨٧ توسط پرکین٨ با ایجاد یک کارخانه در گرینفورد گرین ٩ نزدیک لندن، به منظور تولیدماؤئین١٠ از بنزن قطران زغالسنگ پایه گذاری شد. رنگ درخشان این محصول روی ابریشمبه سرعت توجه شیمیدانها را جلب نمود و ترغیب به انجام چنین آزمایشهایی کرد. بنابراینپرکین به عنوان بنیانگذار رنگهای آلی سنتزی مشهور گردید [۵].

١-١-رنگ ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
1- ٢-تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- طبقهبندی مواد رنگی ………………………………………………………………………………………………….. 7
1-3-1- رنگدانهها ( پیگمانها) ………………………………………………………………………………………………… 7
1-3-2- طبقهبندی رنگینهها ………………………………………………………………………………………………….. 8
١-۴- رنگینههای آزو …………………………………………………………………………………………………………… 12
١-۴-١- تهیهی رنگینههای آزو ………………………………………………………………………………………………… 12
١-۴-١-١- دی آزو دار کردن ……………………………………………………………………………………………………. 12
١-۴-١-١-١ – اثر گروههای استخلافی بر عمل دی آزو دار کردن …………………………………………………………… 16
١-۴-٢- تهیهی ترکیبهای آزویی به روشهای دیگر[۴٣] ………………………………………………………………………18
١-۴-٣- ساختار و فعالیت ترکیبهای آزویی ………………………………………………………………………………………19
١-۴-۴- کاربرد رنگینههای آزو ………………………………………………………………………………………………………20
١-۵- توتومری ……………………………………………………………………………………………………………………… 23
١-۶- معرفی اسیدهای جامد ……………………………………………………………………………………………………..25
١-۶-١- انواع اسیدهای جامد ……………………………………………………………………………………………………..26
١-۶-١-١- زئولیتها ……………………………………………………………………………………………………………….. 26
١-۶-١-٢- غربالهای مولکولی و متخلخل ………………………………………………………………………………………. 26
١-۶-١-٣- هتروپلی اسیدها ……………………………………………………………………………………………………. 28
١-۶-١-۴- اکسیدهای فلزی سولفاته …………………………………………………………………………………………. 28
١-۶-١-۵- جامدهای متخلخل …………………………………………………………………………………………………….28
١-۶-١-۶- کامپوزیتها ……………………………………………………………………………………………………………….29
١-۶-١-۶-١ – سیلیکا سولفوریک اسید ………………………………………………………………………………………… 29
١-٧- روش تهیه نانوسیلیکا کرومیک اسید: …………………………………………………………………………………… 30
١-٧-١- سنتز رنگهای آزویی: …………………………………………………………………………………………………… 30
١-٧-٢- کوپل شدن آزویی: ……………………………………………………………………………………………………….. 31
١-٨- نانو و نانو ذرات ……………………………………………………………………………………………………………….. 31
١-٨-١- نانو ………………………………………………………………………………………………………………………… 32
١-٨-١-١- تعریف نانو …………………………………………………………………………………………………………….. 32
١-٨-١-٢- تعریف نانوفناوری ……………………………………………………………………………………………………… 32
١-٨-٢- نانو ذرات ………………………………………………………………………………………………………………….. 33
١-٨-٢-١- تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………… 33
١-٨-٢-٢- خواص …………………………………………………………………………………………………………………… 34
١-٨-٢-٣- کاربرد ……………………………………………………………………………………………………………………. 35
١-٨-٣- مشخصهیابی مواد نانو …………………………………………………………………………………………………. 36
١-٨-٣-١- میکروسکوپهای الکترونی ……………………………………………………………………………………………. 37
١-٨-٣-١-١ – میکروسکوپهای الکترونی روبشی (SEM) ا……………………………………………………………………… 38
١-۴ تصویر (دستگاه SEM )١-٨-٣-١-٢ – میکروسکوپهای الکترونی عبوری (TEM) …..ا…………………………………….. 38
١-٨-٣-١-٢ – میکروسکوپهای الکترونی عبوری (TEM) ..ا……………………………………………………………………….. 39

فصل دوم

در مرحله جفت شدن نیازبه محلول α – نفتول وβ- نفتول قلیایی می باشد. بدین منظور ١٠ گرم α – نفتول و β – نفتول را جداگانه توزین نموده و هرآدام را با مقدار کمی از حلال استون با محلول سدیم هیدروآسید ١٠% با آب مقطر به حجم ١٠٠ میلی لیتر رسانده می شود. در اینجا محلول قلیایی α – نفتول١٠% و β- نفتول ١٠% آماده استفاده می باشد.

٢ -٢-٢- روش سنتز رنگزا های دی آزو بر پایه α – نفتول

ابتدا ٠١/٠ مول از ماده اولیه (آمین) را توزین نموده و در میزان بسیار آم حلال (استون) حل می شود آه تقریبًاً رنگ زرد روشن ظاهر می گردد. سپس ٠٢/٠ مول سدیم نیتریت را توزین نموده و به محلول فوق اضافه می شود. آنگاه میزان ۵٠/٠گرم رزین اسید نانو سیلیکا کرومیک اسید تهیه شده را به محلول فوق اضافه نموده و خوب به هم زده می شود. در اینجا میزان ۵٠/٠ گرم سیلیکاژل مرطوب اضافه می گردد.برای گرفتن نتیجه بهتر می توان سدیم نیتریت را ابتدا در میزان بسیار آم حلال (آب) حل نموده و سپس آن را به واآنش اضافه نمود.بعد از آماده شدن محلول دی آزونیوم ابتدا آن را صاف نموده تا ذرات سیلیکاژل موجود در محلول جدا گردد. سپس به محلول فوق ٣ میلی لیتر محلول α – نفتول قلیایی ١٠% اضافه نموده و خوب به هم زده می شود. در اینجا می توان رنگ حاصل از جفت شدن α – نفتول به یون دی آزونیوم ظاهر گشته آه عمدتا دارای ته رنگ قرمز می باشند.بعد از آن حلال، محلول رنگ را به آرامی تبخیر نموده و رنگ مورد نظر به دست میآید. شایان ذآر است در مورد برخی از آمین های مایع آه اآسید شده و تغییر رنگ داده اند قبل از انجام واآنش باید آنها را تقطیر نموده تا بی رنگ شوند.در جدول زیر چگونگی انجام گرفتن واآنش و فرمول رنگ های سنتز شده به همراه زمان مورد نیاز برای جفت شدن و همچنین بازده هریک از رنگ ها مشاهده می شود.

-٢ -٣- روش سنتز رنگزا های دی آزو بر پایه β – نفتول

ابتدا ٠١/٠ مول از ماده اولیه (آمین) را توزین نموده و در میزان بسیار آم حلال (استون) حل می شود آه تقریبًاً رنگ زرد روشن ظاهر می گردد. سپس ٠٢/٠ مول سدیم نیتریت را توزین نموده و به محلول فوق اضافه می گردد. آنگاه میزان ۵٠/٠ گرم رزین اسیدی نانو سیلیکا کرومیک اسید تهیه شده را به محلول فوق اضافه نموده و خوب به هم زده می شود. در اینجا میزان ۵٠/٠ گرم سیلیکاژل مرطوب،اضافه گردد. برای گرفتن نتیجه ی بهتر می توان سدیم نیتریت را ابتدا در میزان بسیار آم حلال (آب) حل نموده و سپس آن را به واآنش اضافه نمود.بعد از آماده شدن محلول دی آزونیوم ابتدا آن را صاف نموده تا ذرات سیلیکاژل موجود در محلول جدا گردد. سپس به محلول فوق ٣ میلی لیتر محلول β – نفتول قلیایی ١٠% اضافه نموده و خوب به هم زده شود. در اینجا می توان رنگ حاصل از جفت شدن β – نفتول به یون دی آزونیوم ظاهر گشته آه عمدتا دارای ته رنگ قرمز می باشند. بعد از آن حلال، محلول رنگ را به آرامی تبخیر نموده و رنگ مورد نظر به دست می آید. شایان ذآر است در مورد برخی از آمین های مایع آه اآسید شده و تغییر رنگ داده اند قبل از انجام واآنش می بایست آنها را تقطیر نموده تا بی رنگ شوند

روش های تجربی و آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………………. 41

٢-١- مواد مصرفی و تجهیزات ………………………………………………………………………………………………………. 42
٢-١-١- مواد مصرفی ………………………………………………………………………………………………………………… 42
٢-١-٢- تجهیزات مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………… 43
٢-٢- آزمایش ها: ……………………………………………………………………………………………………………………… 44
٢-٢-٣- روش سنتز رنگزا های دی آزو بر پایه β – نفتول ………………………………………………………………………….. 47
٢-٣- مطالعه طیف سنجی مادون قرمز FT-IR رنگزا های سنتز شده: ………………………………………………………… 50
٢-۴- مطالعه طیف سنجی رزنانسی مغناطیسی هسته پروتون و کربن NMR رنگزای سنتز شده: ……………………….. 50
٢-۵- بررسی قابلیت جذب رنگ …………………………………………………………………………………………………….. 50
٢-۶- رنگرزی با رنگهای سنتز شده: ……………………………………………………………………………………………….. 52

نمونه خام پارچه ……………………………………………………………………………………………………………………….59

تصاویری از نانو سیلیکا کرومیک اسید

تصاویری از نانو سیلیکا کرومیک اسید

فصل سوم

همانگونه آه در فصل دوم توضیح داده شد، برای بررسی بیشتر رنگ های دی آزو بر پایه - نفتول و  – نفتول سنتز شده یک سری آزمایش های به شرح زیر بر روی آنها صورت گرفت.
1 – بررسی طیف سنجی مادون قرمز FT-IR رنگزاهای سنتز شده.
2 – بررسی طیف سنجی پروتون NMR رنگزاهای سنتز شده.
3 – برسی طیف سنجی کربن NMR رنگهای سنتز شده
۴ – بررسی قابلیت جذب رنگ های سنتز شده.
٣-٢ – نتایج به دست آمده از بررسی طیف سنجی مادون قرمز FT-IR رنگزاهای سنتز شده: همانطور آه گفته شد این آزمایش جهت بررسی گروه های عاملی و پیوندهای موجود در رنگزای سنتز شده صورت گرفت و در اینجا به نتایج حاصل از بررسی و تفسیر طیفهای FT-IR اشاره می شود.

٣-١- مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………… 63
٣-٢- نتایج به دست آمده از بررسی طیف سنجی مادون قرمز FT-IR رنگزاهای سنتز شده: ……………………………… 63
٣-٢-١- تفسیر طیف FT-IR نمونه A – 1 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………… 64
٣-٢-٢- تفسیر طیف FT-IR نمونه A – 2 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………… 65
٣-٢-٣- تفسیر طیف FT-IR نمونه B – 1 به فرمول شیمیایی : ………………………………………………………………………. 66
٣-٢-۴- تفسیر طیف FT-IR نمونه B – 2 به فرمول شیمیایی : ………………………………………………………………………. 67
٣-٢-۵- تفسیر طیف FT-IR نمونه C – 1 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………… 68
٣-٢-۶- تفسیر طیف FT-IR نمونه C – 2 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………… 69
٣-٢-٧- تفسیر طیف FT-IR نمونه D – 1 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………… 70
٣-٢-٨- تفسیر طیف FT-IR نمونه D – 2 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………… 71
٣-٢-٩- تفسیر طیف FT-IR نمونه E – 1 به فرمول شیمیایی: ……………………………………………………………………….. 72
٣-٢-١٠- تفسیر طیف FT-IR نمونه E – 2 به فرمول شیمیایی: …………………………………………………………………….. 73
٣-٢-١١- تفسیر طیف FT-IR نمونه F – 2 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………. 74
٣-٢-١٢- تفسیر طیف FT-IR نمونه G – 1 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………… 75
٣-٢-١٣- تفسیر طیف FT-IR نمونه G – 2 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………… 76
٣-٢-۴١- تفسیر طیف FT-IR نمونه I – 1 به فرمول شیمیایی: ……………………………………………………………………… 77
٣-٢-۵١- تفسیر طیف FT-IR نمونه I – 2 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………….. 78
٣-٢-۶١- تفسیر طیف FT-IR نمونه J – 1 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………. 79
٣-٢-١٧- تفسیر طیف FT-IR نمونه K – 1 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………… 80
٣-٢-١٨- تفسیر طیف FT-IR نمونه L – 2 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………… 81
٣-٢-١٩- تفسیر طیف FT-IR نمونه M – 1 به فرمول شیمیایی : ………………………………………………………………….. 82
٣-٢-٢٠- تفسیر طیف FT-IR نمونه N – 2 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………… 83
٣-٢-٢١- تفسیر طیف FT-IR نمونه O – 1 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………… 84
٣-٢-٢٢- تفسیر طیف FT-IR نمونه P – 2 به فرمول شیمیایی : ……………………………………………………………………. 85
٣-٢-٢٣- تفسیر طیف FT-IR نمونه Q – 2 به فرمول شیمیایی : …………………………………………………………………… 86
٣-٣- نتایج به دست آمده از بررسی طیف سنجی پروتون NMR رنگزاهای سنتز شده:………………………………………….. 87
٣-٣-١- تفسیر طیف NMR نمونه E – 1 به فرمول شیمیایی:…………………………………………………………………………. 87
٣-٣-٢- تفسیر طیف NMR نمونه E – 2 به فرمول شیمیایی:………………………………………………………………………… 88
٣-٣-٣- تفسیر طیف NMR نمونه H – 1 به فرمول شیمیایی:………………………………………………………………………… 89
٣-٣-۴- تفسیر طیف NMR نمونه H – 2 به فرمول شیمیایی: …………………………………………………………………………91
٣-٣-۵- تفسیر طیف NMR نمونه I – 1 به فرمول شیمیایی: ………………………………………………………………………..92
٣-٣-۶- تفسیر طیف NMR نمونه J – 1 به فرمول شیمیایی :………………………………………………………………………. 94
٣-٣-٧- تفسیر طیف NMR نمونه K – 1 به فرمول شیمیایی :………………………………………………………………………. 95
٣-٣-٨- تفسیر طیف NMR نمونه L – 2 به فرمول شیمیایی :……………………………………………………………………… 97
٣-٣-٩- تفسیر طیف NMR نمونه Q – 2 به فرمول شیمیایی :……………………………………………………………………. 98
٣-۴-١- تفسیر طیف C- NMR نمونه E – 1 به فرمول شیمیایی:…………………………………………………………………. 100
٣-۴-٢- تفسیر طیف C-NMR نمونه H – 2 به فرمول شیمیایی: …………………………………………………………………102
٣-۴-٣- تفسیر طیف C-NMR نمونه I – 1 به فرمول شیمیایی: ………………………………………………………………….103
٣-۴-۴- تفسیر طیف C-NMR نمونه J – 1 به فرمول شیمیایی :……………………………………………………………….. 105
٣ -۴-۵- تفسیر طیف C-NMR نمونه K – 1 به فرمول شیمیایی :……………………………………………………………… 106
نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………… 108

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

تصویر )دستگاه (TEM

تصویر )دستگاه (TEM

فصل چهارم.

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 109
منابع فارسی :……………………………………………………………………………………………………………………….. 110
منابع لاتین : ……………………………………………………………………………………………………………………………111

جدول ها

جدول ١-١- طبقه بندی رنگینه ها برحسب ساختمان شیمیایی ……………………………………………………………….۶

جدول١-٢- تغییر شدت جذب ایزومرهای آزوبنزن …………………………………………………………………………………..١٧

جدول١-٣- برخی ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی نانو ذرات ………………………………………………………………………..۴٣

جدول ٢-١ – رنگهای دی آزو بر پایه α- نفتول… …………………………………………………………………………………. …۴۴

جدول ٢-٢ – رنگهای دی آزو بر پایه β- نفتول ……………………………………………………………………………………. …۴٧

جدول ٢-٣- دستورالعمل رنگرزی نمونه ها ………………………………………………………………………………………. …۵٢

جدول ٢-۴- دستورالعمل حمام شستشو بعد از رنگرزی ………………………………………………………………………. …۵٢
نمودار ٢-١- گراف رنگرزی رنگ های سنتز شده پارچه همراه………………………………………………………………………١۵ ن

مودار ٣-١- طیفFT- IR نمونه A – 1 ……………………………………………………………………………………………. …٣۶

نمودار ٣-٢- طیف FT-IR نمونه A – 2 ……………………………………………………………………………………………… …۶۴

نمودار ٣-٣- طیف FT-IR نمونه B – 1 ………………………………………………………………………………………………. …۶۵

نمودار ٣-۴- طیف FT-IR نمونه B – 2 ………………………………………………………………………………………………… …۶۶

نمودار ٣-۵- طیف FT-IR نمونه C – 1 ….. ………………………………………………………………………………………… …۶٧

نمودار ٣-۶- طیف FT-IR نمونه C – 2 …………………………………………………………………………………………… …٨۶

نمودار ٣-٧- طیف FT-IR نمونه D – 1 ……………………………………………………………………………………………. …۶٩

نمودار ٣-٨- طیف FT-IR نمونه D – 2 ………………………………………………………………………………………….. …٧٠

نمودار ٣-٩- طیف FT-IR نمونه E – 1 ………………………………………………………………………………………….. …٧١

نمودار ٣-١٠- طیف FT-IR نمونه E – 2 ………………………………………………………………………………………….. …٧٢

نمودار ٣-١١- طیف FT-IR نمونه F – 2 …………………………………………………………………………………………. …٧٣

نمودار ٣-١٢- طیف FT-IR نمونه G – 1 ………………………………………………………………………………………… …٧۴

نمودار ٣-١٣- طیف FT-IR نمونه G – 2 ………………………………………………………………………………………… …٧۵

نمودار ٣-١۴- طیف FT-IR نمونه I – 1 ………………………………………………………………………………………….. …٧۶
نمودار ٣-١۵- طیف FT-IR نمونه I – 2 ………………………………………………………………………………………….. …٧٧

نمودار ٣-١۶- طیف FT-IR نمونه J – 1 …………………………………………………………………………………………. …٧٨

نمودار ٣-١٧- طیف FT-IR نمونه K – 1 …………………………………………………………………………………………. …٧٩

نمودار ٣-١٨- طیف FT-IR نمونه L – 2 …………………………………………………………………………………………. …٨٠

نمودار ٣-١٩- طیف FT-IR نمونه M – 1 ………………………………………………………………………………………… …٨١

نمودار ٣-٢٠ – طیف FT-IR نمونه N – 2 ……………………………………………………………………………………………..٨٢
عنوان شماره صفحه نمودار ٣-٢١- طیف FT-IR نمونه O – 1 …………………………………………………………………. …٨٣

نمودار ٣-٢٢- طیف FT-IR نمونه P – 2 ………………………………………………………………………………………… …٨۴

نمودار ٣-٢٣- طیف FT-IR نمونه Q – 2 …………………………………………………………………………………………. …٨۵

نمودار ٣-٢۴-الف- طیفNMR نمونه E – 1 ……………………………………………………………………………………….. …٨۶ ن

مودار ٣-٢۴-ب- طیفNMR نمونه E – 1 ………………………………………………………………………………………… …٨٧

نمودار ٣-٢۵-الف- طیفNMR نمونه E – 2 ………………………………………………………………………………………. …٨٧

نمودار ٣-٢۵-ب- طیفNMR نمونه E – 2 ……………………………………………………………………………………….. …٨٨

نمودار ٣-٢۶-الف- طیف NMR نمونه H – 1 …………………………………………………………………………………….. …٨٩

نمودار ٣-٢۶-ب- طیف NMR نمونه H – 1 ………………………………………………………………………………………. …٨٩ ن

مودار ٣-٢٧-الف- طیف NMR نمونه H – 2 ……………………………………………………………………………………. …٩٠

نمودار ٣-٢٧-ب- طیف NMR نمونه H – 2 ………………………………………………………………………………………. …٩١

نمودار ٣-٢٨-الف- طیف NMR نمونه I – 1 ……………………………………………………………………………………… …٩٢

نمودار ٣-٢٨-ب- طیف NMR نمونه I – 1 ……………………………………………………………………………………….. …٩٢

نمودار ٣-٢٩-الف- طیف NMR نمونه J – 1 …………………………………………………………………………………….. …٩٣

نمودار ٣-٢٩-ب- طیف NMR نمونه J – 1 ………………………………………………………………………………………. …٩۴

نمودار ٣-٣٠-الف- طیف NMR نمونه K – 1 …………………………………………………………………………………….. …٩۵

نمودار ٣-٣٠-ب- طیف NMR نمونه K – 1 ………………………………………………………………………………………. …٩۵
نمودار ٣-٣١-الف- طیف NMR نمونه L – 2 ……………………………………………………………………………………… …٩۶

نمودار ٣-٣١-ب- طیف NMR نمونه L – 2 ………………………………………………………………………………………… …٩٧

نمودار ٣-٣٢-الف- طیف NMR نمونه Q – 2 ……………………………………………………………………………………… …٩٨

نمودار ٣-٣٢-ب- طیف NMR نمونه Q – 2 ………………………………………………………………………………………… …٩٨
نمودار ٣-٣٣ -ب- طیفC-NMR نمونه E – 1 ………………………………………………………………………………………..١٠٠
نمودار ٣-٣٣-ج- طیفC-NMR نمونه E – 1 ………………………………………………………………………………………….١٠٠

نمودار ٣-۴٣ -الف- طیف C-NMR نمونه H – 2………………………………………………………………………………………١٠١

نمودار ٣-۴٣ -ب- طیف C-NMR نمونهH – 2 …………………………………………………………………………………………١٠٢

نمودار ٣-۵٣ الف- طیف C-NMR نمونه I – 1 …………………………………………………………………………………………..١٠٣

نمودار ٣-۵٣-ب- طیف C-NMR نمونه I – 1 ………………………………………………………………………………………….١٠٣
نمودار ٣-۶٣ -الف- طیف C-NMR نمونه J – 1 …………………………..ا……………………………………………………….۴١٠

نمودار ٣-۶٣ -ب- طیف C-NMR نمونه J – 1 ………..ا…………………………………………………………………………….۵١٠

 

Abstract:

For synthesis of some diazo dyes base on α- naphthol and β- naphthol were required special conditions like low Temperature and using liquid acids; therefore in addition to spent high expense, also this matter its case of reactor amortization. With using of solid acid we could synthesize in good yield some diazo dyes at room temperature, in addition this matter decrease reactor amortization and environmental pollution. Here for formation of diazonium salt of some aromatic amines we used nano silica chromic acid continuing reaction with α- naphthol and β- naphthol for azo coupling. Diazo dyes at room temperature and in good yield were formed at the short time. For more knowledge of molecular structure of the synthesized dyes H-NMR and FT-IR and C-NMR tests were applied. For examine of application these dyes in textile industry, dyeing process was applied an different fibres such as polyester, viscose, cotton, wool and silk the sesulte of dyeing showed that alosorption of dyes by different fibres in good.

 


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان