مقدمه :
مواد رنگین طبیعی از دیدگاه داشتن رنگینه و بویژه کارایی دارای پایداری بسیار ارزشمندی می باشند.
الف : برای بدست آوردن رنگهای زرد، رنگینه های طبیعی زیر کاربرد دارند:
چوب زرد، توت، زرد چوبه، زعفران، گندم، اسپرک، پوست انار، خو شک.
ب: برای بدست آوردن رنگهای سرخ ، قرمز رنگینه های طبیعی زیر کاربرد دارند: روناس، سماق، قرمز دانه.
پ: همچنین برای دست یابی به رنگهای آبی از وسمه و نیل می توان سود جست. برای رسیدن به شیوه- های گوناگون در الیاف پشمی از روشهای زیرین می توان بهره گرفت:
 برای رنگ مشکی: پوست انار با کار برد از سولفات آهن
 برای رنگ قهو ه ای: پوست گردو + سولفات آمونیوم
 برای رنگ سبز : نیل + خوشک یا نیل + اسپرک
 برای رنگ زیتونی : وسمه + سولفات مس یا برگ مک (شیرین بیان) + سولفات مس
 برای رنگ صورتی: وسمه + سولفات آمونیوم
 برای رنگ نارنجی: روناس + خوشک + زاج سفید
 برای رنگ طوسی: پوست انار + سولفات آهن
 برای رنگ موشی: پوست گردو + سولفات آهن
 برای رنگ شتری: خوشک + پوست انار + سولفات آهن
 برای رنگ بژ : وسمه + روناس + پوست لیمو + زاج سفید
حنا Lawsonia Inermis گیاهی است درختچه ای با گلهایی به رنگ سفید و میوه ای مدور حاوی دانه های هرمی انار یکی از میوه هایی است که بدلیل طعم مطبوعش و سفارشات فروانی که در مورد مصرف آن در دین اسلام شده از محبوبیت خاصی در بین ایرانیان برخودار است بعلاوه بدلیل کاربردهای صنعتی آن در برخی صنایع دارای ارزش ویژه ای می باشد.انار درختچه ای از تیره ی موردیها که گاهی تیره جداگانه ای نیز به شمار می رود. در پوست این درخت و به ویژه پوست میوه آن اندازه ی زیادی (نزدیک به 40 درصد) ماده ی مازوجی یافت می شود.

فـهرست مطـالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

باکتری ها روی پلیت

باکتری ها روی پلیت

فصل اول.

مواد کانی هر یک دارای مواد رنگی گوناگونی می باشند و به وسایل مختلف رنگ آنها را گرفته مواد نساجی را با آنها رنگ می کنند. مواد رنگین حیوانی و مواد رنگین کانی از 3 تا 4 گونه بیشتر نیستند، ولی مواد رنگین نباتی کم و بیش زیاد بوده و در طبیعت افزون بر 25 تا 30 گونه می باشند که تاکنون مواد رنگین آنها کاربرد داشته اند. روی هم رفته می توان گفت که همگی نباتات دارای مواد رنگی بوده ولی اندازه رنگ و پایایی ( ثبات) آنها دارای اهمیت چندانی نیست. مواد رنگین خوب، تنها از دید کارایی و رنگی که در بر دارند دارای ارزش بوده و آنهایی هستند که در بخشهای گرمسیری می رویند و با وارد کردن آنها از کشور های د یگر در صنعت به کار برده می شوند.همچنان که گفته شد مواد رنگین طبیعی از دیدگاه داشتن رنگینه و بویژه کارایی دارای پایداری بسیار ارزشمندی می باشند. مانند:
نیل ، اسپرک ، بقم ، چوبهای زرد، روناس ، زرد چوبه، برگ مو، پوست گردو، و دیگر … پوستهای گوناگون مانند : پوست درخت بلوط، پوست انار و د یگر …
کارشناسان و پژوهندگان شیمی همیشه در پی آن بودن د که تا اندازه ای به این نیازها پاسخ دهند و این سان با کوششهای فراوان رنگهای ساختگی (مصنوعی) کشف و ساخته و به بازار آمد و از آن پس همواره کشف مواد رنگین طبیعی در کشورهای جهان رو به کاهش نهاده و رنگهای ساختگی جای آنها را گرفت. گرچه همچنان برخی از مواد رنگین طبیعی در ایران کشف می گردد لیکن پار ه ای از آنها از بین رفته و آمارها سیر کا هش را نشان می دهد. از آنجا که بافت قالی یک صنعت ملی و زیر بنائی کشور مان بوده و به ویژه مواد رنگین طبیعی به کار رفته در قالیهای ایران همواره مورد نگرش جهانیان است. از این رو برای آشنای بیشتر به پار ه ای از گیاهان رنگی و مواد رنگین کشور مان، اشاره و به گونه ای فشرده بررسی می نما ییم.
مواد رنگین طبیعی:
1- مواد رنگین نبا تی
2- مواد رنگین حیوانی
3- مواد رنگین کانی
1-2 رنگ های طبیعی
این رنگها به دو دسته هستند: 1- نباتی 2- حیوانی
رنگ های با ریشه نباتی مانند : پوست انار و روناس رنگ های با ریشه حیوانی مانند : قرمز دانه

1-مواد رنگین ……………………………………………………………………………………………..5
1-1مواد رنگین طبیعی ……………………………………………………………………………………5
1-2.رنگهای طبیعی ………………………………………………………………………………………..6
.1-2 -1 ساختمان شیمیایی رنگهای طبیعی …………………………………………………………..6
.1-2 -2 رنگینه های طبیعی و دسته بندی ها ………………………………………………………….6
.1-2 -2-1 حنا ………………………………………………………………………………………………7
.1-2 -2-1-1 ویژگی های شیمیایی حنا …………………………………………………………………8
.1-2 -2-1-2 رنگرزی با حنا ……………………………………………………………………………..11
.1-2 -2-1-3 مصارف حنا …………………………………………………………………………………12
.1-2 -2-2 انار …………………………………………………………………………………………….13
1-2 -2-2-1 انواع انار …………………………………………………………………………………….14
1-2 -2-2-2 عناصر و ترکیبات موجود در انار …………………………………………………………..15
1-2 -2-2-3 ساختمان شیمیایی ………………………………………………………………………..17
1-2 -2-3 پوست انار ……………………………………………………………………………………..17
1-2 -2-3-1 واکنش های گوناگون شیمیایی در برابر محلول پوست انار ……………………………..18
1-2 -2-4 نیل …………………………………………………………………………………………….18
1-2 -2-5 شیرین بیان …………………………………………………………………………………….18
1-2 -2-6 وسمه ……………………………………………………………………………………………18
1-2 -2-7 سماق …………………………………………………………………………………………..19
1-2 -2-8 جفت ……………………………………………………………………………………………19
1-2 -2-9 برگ مو …………………………………………………………………………………………19
1-2 -2-10 زعفران ………………………………………………………………………………………..20
1-2 -2-11 کاه گندم ……………………………………………………………………………………….20
1-2 -2-12 چوب زرد ………………………………………………………………………………………20
1-2 -2-14 پوست گردو …………………………………………………………………………………….21
1-2 -2-15 قرمز دانه ……………………………………………………………………………………….22
1-2-2-16 اسپرک …….. …………………………………………………………………………………..22..
1-3دندانه …………………………………………………………………………………………………..22
1-3-1 زاج سفید ………………………………………………………………………………………………23
1-3-2 دندانه های کرم ………………………………………………………………………………………..23
1-4الیاف پلی آمید ……………………………………………………………………………………………..23
1-4-1 عوامل کار ساز در گزینش رنگ برای نایلون …………………………………………………………25
1-5خاصیت آنتی میکروبی گیاهان …………………………………………………………………………….25
1-5 -1 اهمیت بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان …………………………………………………………….27
1-5.-2 آنتی باکتریال ………………………………………………………………………………………………27
1-6.کالری متری ……………………………………………………………………………………………………..30
1-7.اسپکترو فتو متری ………………………………………………………………………………………………31
1-7 -1 منبع نوری برای به وجود آوردن طیف ……………………………………………………………………….31
1-7 -2 شرایط مشاهده نمونه ………………………………………………………………………………………..32
1-7 -3 استفاده از دستگاه جهت برآورد رنگ………………………………………………………………………….32
1-7 -4 تفاوت میان کالری متری و اسپکترو فتو متری ……………………………………………………………….33

شاخه های گلدار ایندیگو فرا آرجنتیا

شاخه های گلدار ایندیگو فرا آرجنتیا

فصل دوم.

60 گرم پوست انار را در آب حل کرده پس از 24 ساعت ملاحظه شد که رنگ خود را آزاد کرده است سپس جهت رنگرزی هر نمونه دندانه شده با سولفات آلومینیوم ( 20% ، 15% ، 10% ، 5%) کلرور قلع ( 1% ، 2% ، 3%، 5%) اسید تانیک ( 20% ، 10% ، 5%) مقدار 5 گرم پوست انار را در محیط اسیدی با 3pH= عملیات رنگرزی انجام گردید که شرایط رنگرزی در حالتC ◦ 100 به مدت 60 دقیقه و 40:1L:G= طبق گراف 2-2 انجام گردید.
2-4-1-3 رنگرزی کالای نایلون 6 با آب انار
5 لیتر آب انار خالص جهت رنگرزی استفاده گردید هر نمونه دندانه شده با سولفات آلومینیوم ( 20% ،
15% ، 10% ، 5%) کلرور قلع ( 1% ، 2% ، 3%، 5%) اسید تانیک ( 20% ، 10% ، 5%) به مقدار CC 240 آب انار را در محیط اسیدی با 3pH= عملیات رنگرزی انجام گردید که شرایط رنگرزی در حالتC ◦ 100 به مدت 60 دقیقه و 1:40L:G= صورت گرفته است که گراف رنگرزی آن طبق گراف 2-2 صورت گرفته است.
2-4-2-1 رنگرزی کالای نایلون 6 با حنا 60 گرم حنا را در آب حل کرده پس از 24 ساعت ملاحظه شد که رنگ خود را آزاد کرده است سپس جهت رنگرزی هر نمونه دندانه شده با سولفات آلومینیوم ( 20% ، 15% ، 10% ، 5%) کلرور قلع ( 1% ، 2% ، 3%، 5%) اسید تانیک ( 20% ، 10% ، 5%) مقدار 5 گرم حنا را در محیط بازی با 11pH= عملیات رنگرزی انجام گردید که شرایط رنگرزی در حالتC ◦ 100 به مدت 60 دقیقه و 40:1L:G= طبق گراف 2- 2 صورت گرفته است. 2 -5 کد بندی نمونه های تهیه شده برای مشاهده و بررسی آسان و سریع نتایج بدست آمده برای رنگزا و هر ماده شیمیایی مورد استفاده یک کد در نظر گرفته شده است.برای کد بندی نمونه های تهیه شده از ترکیب کدهای ارائه شده در جدول استفاده شده است.

2-1 معرفی وسایل و تجهیزات …………………………………………………………………………………………….35
2-2 آماده سازی نمونه ها ………………………………………………………………………………………………….35
2-3 دندانه …………………………………………………………………………………………………………………35
2-4 رنگرزی ……………………………………………………………………………………………………………..36
2-4 -1 رنگرزی در محیط اسیدی …………………………………………………………………………………………36
2-4 -1-1 رنگرزی کالای نایلون 6 با حنا …………………………………………………………………………………36
2-4 -1-2 رنگرزی کالای نایلون 6 با پوست انار ………………………………………………………………………..36
2-4 -1-3 رنگرزی کالای نایلون 6 با آب انار …………………………………………………………………………….36
2-4 -2 رنگرزی در محیط قلیایی ………………………………………………………………………………………..36
2-4 -2-1 رنگرزی کالای نایلون 6 با حنا ………………………………………………………………………………..36
2-5 کد بندی نمونه های تهیه شده …………………………………………………………………………………….38
2-6 آزمون ها …………………………………………………………………………………………………………….38
2-6 -1 ثبات سایشی ………………………………………………………………………………………………………38
2-6 -1-1 نتیجه کلی ثبات سایشی ………………………………………………………………………………………..38
2-6 -2 ثبات شستشویی …………………………………………………………………………………………………..44
2-6 -2-1 نتیجه کلی ثبات شستشویی …………………………………………………………………………………….49
2-6 -3 ثبات نوری …………………………………………………………………………………………………………….50
2-6 -3-1 نتیجه کلی ثبات نوری ……………………………………………………………………………………………54
2-6 -4 اسپکترو فتومتری ……………………………………………………………………………………………………55
2-6 -4-1 نتیجه کلی اسپکترو فتومتری ……………………………………………………………………………………60
2-6 -5 آنتی باکتریال ………………………………………………………………………………………………………61
2-6 -5-1 آماده سازی نمونه ها …………………………………………………………………………………………….61
2-6 -5-2 استریل کردن نمونه ها ………………………………………………………………………………………….62
2-6 -5-3 آماده سازی محیط کشت ………………………………………………………………………………………..64
2-6 -5-4 آماده سازی باکتری ها ……………………………………………………………………………………… 64
2-6 -5-5 تست نمونه ها ……………………………………………………………………………………………….65
2-6 -5-6 نتیجه کلی آنتی باکتریال ………………………………………………………………………………………67

نمونه ها کاملاً استریل

نمونه ها کاملاً استریل

فصل سوم

هدف از این پروژه کاربرد رنگ های طبیعی با دندانه های مختلف و اثر آنها بر روی کالای نایلون 6 مـوردبررسی قرار گرفت که رنگهای طبیعی شامل حنا، پوست و آب انار و دندانه های مصـرفی شـامل: سـولفاتآلومینیوم( 5% ، 10% ، 15% ، 20%) و کلرور قلع( 1% ، 2% ، 3% ، 5%) و تانیک اسـید( 5% ، 10% ، 20% ) که هرکدام از نمونه ها را تحت آزمایش های ( سایشی، شستشویی، نوری، انعکاسی، آنتی باکتریال) قـرارگرفت. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید.

1- ثبات سایشی
ثبات سایشی نمونه های دندانه دار شده با کلرور قلع در حالت مرطوب آب انار ضعیف عمل کرده ولی در بقیه نمونه های دندانه دار شده خشک و مرطوب خوب تا عالی می باشد بطور کلی نمونه های دندانه دار شده با سولفات آلومینیوم و اسید تانیک حتی در درصدهای پایین هم ثبات سایشی خوبی داشته است اما نمونه های دندانه داده شده با کلرورقلع دارای مقداری نا یکنواختی می باشد که اگر از بین اینها بهترین دندانه را معرفی کنیم دندانه اسید تانیک می باشد که بهترین ثبات سایشی را در تمامی درصدهایش داشته است.

2 – ثبات شستشویی
ثبات شستشویی نمونه ها متوسط تا خوب می باشد که نمونه های رنگرزی شده با پوست انار و حنا ثبات شستشویی نسبتاً بالایی از خود نشان داده اند بطوریکه می توانند به عنوان رنگزای طبیعی با ثبات شستشویی مناسب مطرح گردند. نکته قابل ذکر این است که تمامی نمونه های رنگرزی شده که قبلاً دندانه شده اند نسبت به نمونه های شاهد دارای ثبات بهتری می باشند زیرا دندانه باعث بالا رفتن وزن ملکولی رنگ شده پس مهاجرت رنگزا از کالا کمتر شده پس ثبات شستشویی بهتر می شود.

3- ثبات نوری
ثبات نوری نمونه های رنگرزی شده با حنا، پوست وآب انار قابل قبول بوده و می توانند به عنوان رنگزاهای طبیعی با ثبات نوری قابل قبول مطرح شوندهمه نمونه های نور دیده رنگرزی شده با پوست انار تیره تر شده اند یعنی به جای رنگ پریدگی در نور خورشید بیشتر تیره شده اند بنابراین درجه تیره تر شدن آن ها را نسبت به نمونه نور ندیده نشان می دهد. که در بین کالاهای پیش دندانه شده و رنگرزی شده با پوست انار ثبات نوری کالاهای دندانه شده با سولفات آلومینیوم و کلرور قلع کمتر شده است یعنی:کلرور قلع> سولفات آلومینیوم> اسید تانیکدر مورد حنا در دو محیط اسیدی و قلیایی هم با دندانه سولفات آلومینیوم ثبات نوری کمتر از نمونه های دیگر شده است.

3-1 بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 69
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..72
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………74
1-1ویژگیهای شیمییایی حنا ……………………………………………………………………………………………… 8
2-1 شستششوی اولیه کالای نایلونی …………………………………………………………………………………..35
2-2 شرایط حمام دندانه ………………………………………………………………………………………………….36
2-3 ثبات سایشی حنا در محیط قلیایی ………………………………………………………………………………….39
2-4 ثبات سایشی حنا در محیط اسیدی …………………………………………………………………………………40
2-5 ثبات سایشی آب انار …………………………………………………………………………………………………41
2-6 ثبات سایشی پوست انار …………………………………………………………………………………………….42
2-7 ثبات شستشویی حنا در محیط اسیدی ……………………………………………………………………………..45
2-8 ثبات شستشویی حنا در محیط قلیایی ………………………………………………………………………………46
2-9 ثبات شستشویی آب انار ………………………………………………………………………………………………47
2-10 ثبات شستشویی پوست انار ……………………………………………………………………………………….48
2-11 ثبات نوری حنا در محیط قلیایی …………………………………………………………………………………….51
2-12 ثبات نوری پوست انار ……………………………………………………………………………………………….52
2-13 ثبات نوری آب انار …………………………………………………………………………………………………….53
2-14 نتایج اختلاف مولفه های رنگی نمونه نایلون 6 با حنا در محیط اسیدی ………………………………………..56
2-15 نتایج اختلاف مولفه های رنگی نمونه نایلون 6 با پوست انار ……………………………………………………57
2-16 نتایج اختلاف مولفه های رنگی نمونه نایلون 6 با آب انار ………………………………………………………..58
2-17 نتایج اختلاف مولفه های رنگی نمونه نایلون 6 با حنا در محیط قلیایی ……………………………………….59
1-1 درختچه حنا …………………………………………………………………………………………………………….7
1-2 شاخه های گلدار ایندیگو …………………………………………………………………………………………….12
2-1 نمونه های آماده شده قبل از استریل ………………………………………………………………………………62
2-2 اتوکلاو ………………………………………………………………………………………………………………….63
2-3 نمونه های استریل شده با اتوکلاو …………………………………………………………………………………63
2-4 پلیت باکتری ………………………………………………………………………………………………………….64
2-5 نمونه های خارج شده از انکباتور ………………………………………………………………………………….65
2-6 نمونه های شاهد کدر شده ……………………………………………………………………………………….65
2-7 کدورت حنا ………………………………………………………………………………………………………….67
2-8 کدورت آب انار ………………………………………………………………………………………………………..67
2-9 کدورت پوست انار ………………………………………………………………………………………………….67

 

Abstract
The purposes of the present study are:The study of dyeing Nylon ۶ with some natural chromogenes, namely Henna, skin, and Pomegranate juice.The examination of the colorful chromo made by Henna, skin, and Pomegranate juice. The inquiry about the fastness to color and microbe with Henna, skin, and Pomegranate juice. Textile industry has always been encountering some major problems such as the pollution of the environment resulting from the disposal of poisonous and pollutant sewages, and also dyeing and completion processes; therefore, the usage of immune, safe, and conservative processes for the environment is of primary importance. The usage of natural chromogenes, due to not being poisonous, and not having any problems arising from dyeing sewages, is dramatically increasing. In this survey nylon goods are mordanted by various percentages of three common mordants namely Tannic acid(۵%, ١٠%, ٢٠%), Stannous Chloride(١%, ٢%, ٣%, ۵%), and Aluminum Sulfate(۵%, ١٠%, ١۵%, ٢٠%); thereafter nylon goods will be dyed by three natural chromogenes, viz Henna, skin, and Pomegranate juice. Finally the influence of the mordant rate, the sort of the natural chromogenes used in dyeing fastnesses (crock fastness, fastness to washing, and light), and the anti-bacterial effect of the dyed nylon goods would be scrutinized. In addition, a reflective spectrophotometric machine will be utilized to make a comparison between all the samples, for example between staining, and the measurement of the reflection rate (b, a, l). Ultimately it concludes that the fastness to washing for all the samples is good, and according to the Gray Scale criterion, most of the samples are (۴-۵). The mordants increase the weight of the color molecule, so it increases the immigrant of the chromogenes from the goods, and consequently the fastness to washing gets better. Concerning the crock fastness in dry samples, all of samples are classified under good to the best one. In wet samples, except in that one which is mordanted by Stannous Chloride and classified as moderate, the fastness in the pomegranate juice of all the samples are classified under good to the best one too. Some samples are mordanted by aluminum sulfate and stannous chloride, and the others by tannic acid; in the two former ones, the fastness to light is moderate, while in the latter it is more considerable.The result of the anti-bacterial test reveals that none of the samples has anti-bacterial quality, so microbes are growing on all the samples.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان