انتخاب صفحه

مقدمه

صنعت نساجی مصرف کننده بزرگی در رنگها است. و در آن با یک رنج وسیعی از مـواد شـیمیایی معـینبرای رنگ های مختلف و اتمام مراحل استفاده می کنند[1]. اصلی ترین رابطه محیطی که بـه اسـتفاده از رنگهـامربوط می شود از بین رفتن آنها در طول مرحله رنگرزی است[1]. در نتیجه فاضلابهای نساجی با یک نیاز بـالاشیمیایی به اکسیژن، توانایی تخریب یا تجزیه توسط باکتریها به مقدارکم و به مقـدار بـالایی از نمـک و رنـگتوصیف میشود و اگر در محیط بدون هیچ واکنشی آزاد شود بسیار مضر و خطرناک است[1].
به دلیل پیچیدگی و تنوع رنگها که در مراحل رنگرزی استفاده میشود یافتن یک واکـنش منحصـر بـهفرد که حذف کامل تمام انواع رنگ را تضمین کند، دشوار است. ثابت شده است که مراحل زیستی در حضور یا عدم حضور اکسیژن باید کافی و مناسب باشد و فقط رنگهـا مـیتواننـد از توسـعه و انتشـار باکتریهـا کـهعملکرد مناسب آنها را کاهش می دهد جلوگیری کنند[1]. روشـهای فیزیکـی رنـگ زدایـی شـامل روشـهایمختلف انعقاد یا بستگی[1]، جذب سطحی بر کربن فعال شده[1]، زغال سنگ[1]و جمع آوری مواد بیارزش طبیعی[1] مثل گرد و خاک[1] یا پسماندهای میوه[1] می شود.
بزرگترین مانع و شکل این روشها این است که آنها با انتقال مواد آلوده به صورت دیگر و یا بـا متمرکـزکردند آنها بجای نابودکردنشان عمل می کنند. در میان روشهای جدیـد اکسیداسـیون یـا مراحـل پیشـرفته اکسیداسیون (AOPS) فتوکاتالیستهای جوراجور[1] به عنوان یک متغیر یا یک مکمل به آب قـراردادی وروشهای واکنش فاضلاب عمومی اضافه می شود. در موارد زیادی عملکـرد مناسـب تخریـب فتوکاتـالیکی بـررنگهای ریاکتیو یا آزو(azo) ثابت شده است[1]. اما مطالعات کمی به رنگهـای کـاتیونی مثـل متـیلن آبـیاختصاص داده شده[1]
اگرچه آنها اثر ضعیفی بر روی الیاف طبیعی دارند ولـی بـر روی الیـاف آکریلیـک کـه بطـور وسـیعی درپتوهای صنعتی، فرش ها، جوراب بافی، اجناس، بافته های تزئینی، کاغذ و محصولات چوبی بسیار مؤثر اسـت .
این رنگها توسط قدرت اثر رنگ خیلی قوی، برجستگی، روشـنایی و خـواص ثبـات عـالی آنهـا طبقـه بنـدیمی شوند.
در میان تمام کاتالیستهای آزمایش شده[1] دی اکسید تیتانیوم به دلیل فعالیت زیاد فتوکالیکی، ثبـاتبالا، اثر غیرمحیطی و قیمت پایین پرمصرف ترین است 2 TiOرا می توان به عنـوان پـودر یـا ثابـت شـده درپایه های مختلفی مثل سلولز، شیشه، کوارتز و استیل ضد زنگ بکار برد.
اخیراً پلتن اتال[1] استفاده و عملکرد کاغذ فتوکاتالیک را که قابل انعطاف و ربایش اسـت مـورد بررسـیقرار داده است. بعلاوه سلولز خالص یک ثبات نوری را نشان میدهد[1]. وقتی که با کاتالیست استفاده شـودکارایی تخریب فتوکاتالیک بالا میرود.
اما ذرات کاتالیست عالی باید از آب در حال واکنش بعد از واکنش جدا شود. بر این مشکل میتـوان بـهوسیله ترکیب با مرحله دیگری مثل انعقاد یا بسـتگی غلبـه کـرد[1] و در یـک نـوع کاتالیسـت ثابـت حـلمی شود. در بیشتر موارد تخریب برای ترکیبات حل شده در آب بـا ترکیبـی از پرتوهـای UV و کاتالیسـتهاانجام می شود. برای انجام تخریب بالا زمان روشنایی طولانی با پرتو UV مورد نیاز است. این عمـل از نظـراقتصادی مناسب نیست. برای حل این مشکل باید از یـک منبـع پرتـویی ارزان قیمـت یـا افـزایش فعالیـت کاتالیستی استفاده کرد. افزایش درصد ضعیفی از فلزهـایی مثـل 3+ Mn2+ , Cr3+ , Fe و غیـره مناسـباست[1]. راه دیگر استفاده از کربن با پوشـش 2 TiO[1] یـا 2 TiOبـا پوشـش فلـز اسـت[1]. راه دیگـراستفاده از نور خورشید طبیعی که به طور اساسی نیاز به نیروی برق را کاهش میدهد و باعث کنترل قیمت مـ یشـود[1]. متأسـفانه تنهـا 5 % از انـرژی خورشـید کـه بـه سـطح زمـین مـی رسـد مـی تواننـد توسـط فتوکالیستهایی مثل دیاکسید تیتانیوم جذب شود.
بنابراین در کشورهایی مثل مراکش که تابش نور خورشید فراوان است صنایع بافت، یـک فعالیـت مهـماقتصادی به حساب می آید. فتوکاتالیست های خورشید را می تـوان بـه دلیـل عمـل در یـک روش مناسـب وقیمت پایین و فاضلاب رنگ آلوده مورد توجه قرار داد.
مطالعات پیشین گزارش می کند که رنگ مولکولی در حالت برانگیخته تولید شده روی نور مرئی می تواند الکترونی به باند هدایتی ذرات نیمه هادی انتقال دهد که راه جدیدی برای واکنش یا پـیش واکـنش فاضـلابدربر گیرنده رنگ را ارائه دهد. مکانیزم تخریب رنگ تحت نور مرئی به وسیله Eqs شرح داده شده.
در این تحقیق فایده استفاده از پرتـو نـور خورشـید بـرای برداشـت رنـگ و اکسـیژن شـیمیایی مـوردنیاز(COD) در فاضلاب نساجی را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم. رنگ قرمـز کـاتیونی(BR46) کـهمورد استفاده برای الیاف آکریلیک رنگی در یک کارخانه نساجی محلی اسـت رنـگ مـورد بررسـی در ایـنتحقیق است. این رنگ باعث مشکلات پوستی میشود و درنتیجه برای انسانها مضر و خطرناک است[1].

روش ساپورت کردن

روش ساپورت کردن

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات

1 -1-1 رنگ بری رنگ قرمز کاتیونی به وسیله فتوکالیستهای 2TiO ساپورت شده آزمایشات با استفاده از 2 TiOجمع شده روی الیاف سـلولزی (کاتالیسـت I) در حلالهـای مـایع رنـگخالص و فاضلاب صنعتی و کاتالیستII که به صورت ترکیبی است و تابع منابع تابشی مختلفی مثل UV و نورهای مصنوعی قابل رؤیت و نور خورشید پایه گذاری شده است.
(BR46) قرمز کاتیونی بوسیله شرکت نساجی SDI در مراکش فراهم می شـود. در جـدول شـماره 1 خواص آن خلاصه شده است. حلالهای خالص با آب de-ionized و دارای 10 و 25 میلـیگـرم در لیتـر ازرنگ با PH=5 که مطابق با PH فاضلاب صنعتی است تهیه میشـوند . یـک نمونـه فاضـلاب کـه در محـلخروج از حمام رنگ که شامل رنگ قرمز و رنگهای اضافی است جمع می شود. این نمونه در دمـای 4 درجـهسانتیگراد نگهداری میشود.
کاتالیست هایی که بر اساس دسته های انعطاف پذیر الیاف هسـتند بوسـیله آهسـترم (پونـت – اوانـک ، فرانسه) هبه می شوند. کاتالیست نوع اول که از ذرات 2 TiOساخته شده است روی الیاف سلولوزی ته نشین می شود. کاتالیست نوع دوم یک سیستم سه لایه ای است:
یک لایه از الیاف سلولزی با ذرات 2 TiOته نشین شده (مانند کاتالیست نوع اول)، یـک لایـه از الیـافکربنی و در آخر یک لایه از الیاف سلولزی. هر دو کاتالیست به مدت 12 سـاعت در آب ionized کـه قـبلاًمورد استفاده بود آبکشی می شود، برای اینکه هر ذره ایی که می توانسته جدا بشود بواسـطه اینکـه بـه انـدازهمناسب درآورده شود حذف کند.
نمایش طراحی از رآکتور ساخته شده از آلومینیوم در تصویر شماره 1 نشـان داده شـده اسـت. رآکتـورداخلی پوشیده شده از PTFE از فساد تدریجی جلوگیری می کند. گردش مایع توسط یک پمپ بـا جریـانمتناوب و مرتبی(40 میلی در هر دقیقه) فراهم شده. تیوبها PTFE ساخته نشده. مخزن دربـاز اسـت .پایـهیک شیب با افق را به دلیل جذب تشعشعات نور خورشید و همچنین توزیع جریان روی پایه میسازد.

19

1-1 هدف : بهینه سازی فعالیت فتوکاتالیست های 2TiO به روش ساپورت کردن ……………………..2
1-1-1 رنگ بری رنگ قرمز کاتیونی به وسیله فتوکالیستهای 2TiO ساپورت شده ………………………2
1-1-2 رنگ زدایی با استفاده از فتوکالیست نوعI ………….ا………………………………………………..5
1-1-3 رنگ زدایی با استفاده از فوتوکاتالیست نوعII ………………ا……………………………………….7
1-1-4 بحث ربایش با جذب سطحی …………………………………………………………………………..8
1-1-5 تخریب فوتوکاتالیک تابع پرتو UV ………………………………………………………..ا……………… 11
1-1-6 نتیجه مقدماتی ………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم: روش ساپورت کردن

از آنجائیکه یکی از مهمترین معیارها برای حساسیت نوری مناسب جذب رنگ روی سطح 2TiOاست و واکنش تخریب نوری تحت پرتوهای نور مرئی فقط روی سطح 2TiO اتفاق می افتد، سطح بزرگ فیلم و ظرفیت جذب بالا برای بردن فعالیت نوری ذرات 2 TiOخیلی مهم هستند. رویکرد عملی برای دستیابی این چیزها استفاده از جذابها با سطح بزرگ فیلم به عنوان مواد ساپورت کننده 2TiOاست.
در این بررسی، ژل سیلیکا به عنوان نگهدارنده برای 2TiO انتخاب شده.
یکسری از2TiO2 /SiO تحت شرایط مختلف بـرای اثـر یـادگیری 2TiO و دمـای کریسـتالی شـدن درفوتواکتیوتی کاتالیزور آماده شده است. مشخصات فوتوکاتالیزور 2TiO2 /SiO تعیین فضـای سـطحBET خاص و اندازه گیری شارج در نقطه صفر گزارش شده. فعالیت نوری(فوتواکتیوتی) کاتالیزور اسـتفاده تخریـبنوری رنگ azo با AO7 تحت پرتوهای نور مرئی مورد بررسی قرار میدهد.
2-1-1 مواد
رنگ اسیدی orange 7 از Sigma گرفته شده و بـدون خـالص سـازی اسـتفاده مـی شـود . 25- 2TiO (%80 ca. 50 m2g-1 ، BET , rutile 20% ، anatase ، یعنـی انـدازه ذرهca. 30 nm ) بـه وسـیلهDegussa Co فراهم می شود. 2TiO از کارخانه شیمیایی شانهاین گرفته میشـود . ژل سـیلیکا از شـرکتشیمیایی شانهاین گرفته می شود. مواد شیمیایی دیگر بدون خالص شدن بیشتر بکار گرفته میشوند.
تمام تجربیات استفاده از تقطیر دوبل آب انجام می شود. PH حلال مطابق با 3HNO یـاNaOH بـود. ساختار ملکولی AO7 در تصویر 1 آمده است. 2-1-2 آماده سازی فوتوکاتالیزور تقویت شده 2TiO
TiO2 sol بوسیله متـدی بنـام مرحلـهacid – catalyzed sol – gel ترکیـب مـی شـود. ml 5/8 تترابوتیل تیتانات به ml 30 و 3M HNO1 حلال در همان زمان مخلوط میشود و با حالت آشفتگی برای یک ساعت دنبال می شود و 2TiO سل شفافی گرفته می شود. سپس حلال بوسیله ml60 آب مقطـر رقیـق میشود. PH حلال با استفاده از 1M NaOH به 2 می رسد، بوسـیله همـزن بـه مـدت 1 سـاعت مخلـوط میشود تا 2TiO کلوید داده شود. مقدار مشخصی از ژل سیلیکا به2 TiOکلوئید اضافه میشود بـه مـدت 1 ساعت هم زده می شود تا PH به 3 برسد. مخلوط برای مدت 1 ساعت هم زده می شود و بـه وسـیله مرحلـهشستن با سانتریفوژ دنبال می شود تا Supernatant تقریباً خنثی درست شود. سپس ذرات 2TiO عایق دار در دمای Dc70 برای 24 ساعت خشک میشوند و در دمای مختلف برای 2 ساعت کریستالی می شوند.
2-1-3 تجزیه شیمیایی اکسید تیتانیوم
مقدار 2TiO از ذرات 2TiO عایق دار 2TiO2 /SiO بوسیله تجزیه کالری متریک با استفاده از 2H2O به عنوان عامل پیچیده تعیین می شود در این تحقیـق ذرات عـایق از ژل سـیلیکا بـه عنـوان2x% TiO2 /SiO معرفی می شود جائیکه%x مقدار وزن 2 TiO می باشد.
2-1-4 آزمایشات فوتوکاتالیزور
آزمایشات در راکتور pyrex با گنجایش ml1000 انجام می شود. لامپ هالیـد فلـزیw 175 بـه عنـوانمنبع نـور اسـتفاده مـی شـود و درون لولـه ای کـه بوسـیله عـایق پوشـیده شـده قـرار مـی گیـرد . حلالهـای2(2m)NaNO در امتداد عایق می چرخد تا تجلی UV لامپ زیرnm400 فیلتـر شـود و راکتـور تـاDc 20 خنک شود. در این آزمایش مقدار مشخصی از AO7 در ml 1000 از آب مقطر حل شـود . بـه حــلالی بـاPH 7/5 منجر می شود. قبل از پرتو ترکیب شامل g2 کاتالیزور و ml1000 حلال AO7 مرتبـاً در تـاریکیبه مدت یک ساعت مخلوط می شود تا به موازنه جذب AO7 روی سطح کاتالیزور منجر شود. غلظت مـادهاصلی در حلال در این لحظه به عنوان ارزش ابتدایی معادله جنبشی بیشتر مرحلـه تخریـب نـوری اسـتفادهمی شود. تمام پرتوها تحت مخلوط کردن ثابت انجام می شود. در مدت داده شده پرتو، نمونه ذرات کاتـالیزورجمع می شود و سپس از طریق فیلتر میلی پور0.22 میکرومتر صاف می شود. تعیـین طـول مـوجnm 484 برای AO7 است که حداکثر جذب طول موج است.

2-1 تخریب نوری آلودگیهای رنگی بوسیله ژل ساپورت کننده ذرات 2TiOتحت تابش نور مرئی……………………………………………………………………………………………………………..16
2-1-1 مواد ……………………………………………………………………………………………………… 16
2-1-2 آماده سازی فوتوکاتالیزور تقویت شده 2TiO …………….ا…………………………………………. 17
2-1-3 تجزیه شیمیایی اکسید تیتانیوم ……………………………………………………………………… 17
2-1-4 آزمایشات فوتوکاتالیزور ………………………………………………………………………………… 17
2-1-5 خصوصیات ……………………………………………………………………………………………….. 18
2-1-6 کینتیکها ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-1-7 تجزیه XRD ……………………………………ا…………………………………………………………. 19
2-1-8 تجزیه BET …………………………………..ا…………………………………………………………… 20
2-1-9 اندازه گیری نقطه شارج صفر ………………………………………………………………………….. 21
2-1-10 فعالیت نوری ذرات2TiO2 /SiO ……………………….ا…………………………………………….. 22
2-1-11 اثر دمای کریستالی شدن …………………………………………………………………………… 24
2-1-12 اثر بارداری 2TiO ……………………..ا………………………………………………………………… 24
2-1-13 نتیجه مقدماتی…………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: اصلاح سازی

استفاده از پودر کاتالیزور به منظور تخریب نوری سمی یا ترکیبات ارگانیک قابل تخریب غیـر زیسـتی درحلال بوسیله جداسازی تولید واکنش و کاتالیزور در پایان واکنش و عملکرد مناسـب مقـدار پـایین مراحـلجلوگیری می شود.[3] بر این معایب بوسیله استفاده از فوتوکاتالیزور حمایت شده 2TiOثابت شده روی فیلم پلیمر[3]، می توان غلبه کرد[3] 2TiOروی سطوح پلاستیکی مراحل[3]، انحلال متیلن آبی و دیگر رنگهای طبیعی روی پلی استایرن[3] 2TiOهمچنین روی سلولهای میکرواسفر[3]، پلی ونیل اسـتات [3]، پلـی ونیـلکلوراید[3]، فلوروپلیرزین[3]، صفحههای پلیاتیلن[3] و فیلمهای پلی اتیلن نازک ته نشین می شود[3].
موضوع مورد بحث پیدا کردن سطوح پلیمری بی اثر در مقابل رادیکالهای آزاد شـده و اکسـید کننـده هـامی باشد. همچنین سرعت قابل قبول در مرحله فتوکاتالیزوری مد نظر می باشد. اما قیمت فیلمهای Nafion بالاست و قیمت پایین تر پلی اتیلن قالب کوپولیمر در بر گیرنده دسـته هـای انیدریـد ازDupont شـیمیاییمی تواند 2TiOیا Fe که اخیراً گزارش شده است را وصـل کنـد. در ایـن مـورد 2TiO اثـر متقابـل دارد بـاmaleic-anhydride منفی به پوسته پلی اتیلن ترکیب می شود. تماس 2TiOبه روی فیلم بوسـیله جـذبالکترواستاتیک اتفاق می افتد هنگامیکه هر دو در حالت تماس قرار بگیرند. فوتوکاتالیزو ثابت و قابل اسـتفادهفراهم می شود که قادر بود در تخریب oronge II با سرعت کافی و مناسب وساطت کند.
تحقیق کنونی به بسته شدن 2TiOبر روی فیلم نازک و بدون جنبش پلیمر اشاره می کند که سولفونیک شارج شده، کاربوکسیلیک یا دسته های فوسفانیک که قادر به تأثیر متقابل گذاشتن بطور الکترواستاتیکی بـا2TiOراه ندارد. ما از فیلم های ارزان قیمت حاضر مانند 1- Tedlar که شامل بحشهای پلی وینیل فلورایـد
–CH2-CHF-)n)، 2- پاریلن که پلیمر فلوراست-CH2CHFCH2CHF-)n) و 3- پلی اتیلن ساخته شده با دانسیته پایین LDPE است.
3-1-2 آماده سازی کاتالیزور
قالب فیلم کوپولیمر استفاده شده در Ref بوسیله ترکیب کـردنmaleic anhydride بـا فـیلم نـازکپلی اتیلن آمـــاده می شود. سپس فیلم در 25-TiO2 Degussa P کــه دربرگیرنده g/l5 بر لیتـر اسـت، 4 ساعت در دمای Dc75 به مدت 1 ساعت گرم شد. بعد از خشک شـدن سـونیکیت شـده تـا ذرات 2TiOرا محو کند. در نمونه Tedlar ، پاریلن و پلیمرهای فیلم نـازک پلـی اتـیلن آمـاده سـازی کاتـالیزور درRefs گزارش شده. فیلم ها در حلال الکلی که شامل 25-TiO2 Degussa P معلق برای یک روز غوطه ور شـوندو سپس بوسیله سرد و گرم کردن در دمای DC180 به مدتh10 خشک می شوند. نزدیکی2 TiOبه سطح در مدت زمان بسته شدن اکسید active معرفی شده در سطح در مدت زمان مرحله گرمایی است و یک مقدار فیلم نزدیک به لحظه جاری شدن(مایع شدن) ذوب می شود. این اتفاق با انتشار 2TiOبـه فـیلم پلیمـر و درمدت زمان واکنش لازم است. در نهایت فیلم TiO2 / tedler چند مرتبه در آب سونیک مـیشـود تـا ذراتطلق 2TiOروی فیلم محو شوند.
مراحل IrradiaTiOn و تجزیه و تحلیل Irradiated SoluTiOns تخریب نوری متیلن orange در یک دسته کوچک رآکتورهای فوتوشیمیایی سی لندریکال ساخته شـدهاز شیشه (Pyrex(ctoff λ= 290nm با گنجایش 70 میلی شامل حلال 50 میلی حلال انجام شده. نوارهـای2cm48 فیلم های پلیمری 2TiOسریعاً پشت دیوار راکتور جـای مـی گیـرد پرتونگـاری نمونـه هـا در حفـرهشبیه ساز خورشید Suntest با دمای Dc35 انجام شد. نور در حفره شبیه سـازSuntest در 2mw/cm 90 سازگار می شود.
جذب محلولها Heweltt Packard 38620N – diode منظم طیف نمای نوری دنبال می شود. ناپدیـدشدن متیلنorange در طیف نمای نوری درλ= 465nm اندازه گیری می شود.(منتهـا درجـه جـذب). غلظـتپروکساید حلالها با استفاده از کاغذMerchoquant از MerckAG، سوئیس ، اندازه گیری می شود.
میکروسکوپTEM فیلیپس 430 EM مورد استفاده قرار گرفت تا اندازه ذره جمع شده تیتانیا روی فـیلماندازه گیری شود. انرژی پراکنده X-ray (رادیولوژی) طیف نما مورد استفاده قرار گرفت تا 2TiOرا روی فـیلمپلیمر شناسایی کند. در طول زمان کار TEM فیلمها با رزین 812 EPONپلیمریزه شـده درDc 60 روکـششده و سپس با میکروتم و دمای اتاق به لایهای نازک به ضخامت تقریباً nm50 بریده می شود.

3-1 فتوکاتالیستهای فیلم – پلیمری منعطف اصلاح شده 2TiO در تخریب نوری محلولهای رنگی
………………………………………………………..ا……………………………….ا…………………… 30
3-1-1 معرفی ……………………………………………………………………………………………….. 30
3-1-2 آماده سازی کاتالیزور ………………………………………………………………………………. 31
3-1-3 رنگ زدایی رنگ azo متیلنorange در حضور Tedlar ………………ا…………………………… 32
3-1-4 رنگ زدایی متیل orange بواسطه پارلین و اثر 2H2O اضافه شده …………………………….. 32
3-1-5 رنگ زدایی orange II بوسیله فوتواتیلن2LDPE – TiO2) TiO) و اثر2 H2O …ا………………. 33
3-1-6 عبور الکترون میکروسکوپی( TiO2/Tedlar ، (TEMو فیلم های 2TiOپلی اتیلن ……………… 34
3-1-7 نتیجه مقدماتی ………………………………………………………………………………………. 37

فصل چهارم: غنی سازی

4-1 اصلاح ساختار فتوکاتالیستهای 2TiO به روش غنیسازی در جهت بهبود خواص ………………. 40
4-1-1 پودر نانو 2TiO غنی شده با تنگستن و نیتروژن تحت تابش نور مرئی قوی …………………. 40
4-1-2 تهیه 2 TiOغنی شده(W,N) …..ا………………………………………………………………… 41
4-1-3 خصوصیات …………………………………………………………………………………………… 42
4-1-4 واکنش های فوتوکاتالیزور ………………………………………………………………………… 43
4-1-5 اثر MA بر مرحله تبدیل و غنی سازی نیتروژن …………………………………………………. 54
4-1-6 مکانیزم حساسیت نور مرئی TiO2NPs غنی شده(W,N)…………..ا………………………. 55
4-1-7 نتیجه مقدماتی …………………………………………………………………………………… 56

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 59

منابع و مĤخذ …………………………………………………………………………………………….. 61

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدولها

2 1-1 ساختار BR46 ………….ا……………………………………………………………………………2
9 1-2 کینتیک ……………………………………………………………………………………………….. 9
10 1-3 کینتیک………………………………………………………………………………………………. 10
13 1-4 کینتیک……………………………………………………………………………………………….13
13 1-5 کینتیک……………………………………………………………………………………………….13
21 2-2 نقطه شارج ………………………………………………………………………………………..21
4-2 لبه جذب ……………………………………………………………………………………………….. 48
4-3 تغییرات غلظت SSA …………………………………………….ا…………………………………….51
4-4 تغییرات غلظت MB ……………………ا……………………………………………………………….52

فهرست نمودارها

4 1-1 نشر طیف لامپ سیلوانیایی …………………………………………………………………………4
5 1-2 جذب رنگ ……………………………………………………………………………………………..6
6 1-3 رنگبری BR46 ……….ا…………………………………………………………………………………7
7 1-4 رنگبری BR46 ……..ا…………………………………………………………………………………8
8 1-5 رنگبری BR46 ……ا…………………………………………………………………………………….9
9 1-6 رنگبری BR46 …..ا……………………………………………………………………………………..9
12 1-7 رنگبری BR46 ………ا……………………………………………………………………………….12
13 1-8 رنگبندی BR46 ……ا………………………………………………………………………………..13
23 2-4 شدت جذب…………………………………………………………………………………………..23

24 2-5 اثر دمای کریستالی شدن ………………………………………………………………………….24
25 2-6 سرعت تخریب ………………………………………………………………………………………25
25 2-7 سرعت تخریب ………………………………………………………………………………………25
31 3-1 رنگزدایی M-orange …..ا……………………………………………………………………………31
32 3-2 رنگزدایی M-orange ……ا…………………………………………………………………………..32
4-4 جذب و دفع 2N……………ا…………………………………………………………………………….. 46
4-5 جذب و دفع 2N …………اا…………………………………………………………………………….. 48
4-6 انرژی …………………………………………………………………………………………………… 49
4-7 خصوصیات TiO2 NPs …………………………….ا…………………………………………………… 51
4-8 خصوصیات TiO2 NPs ……………………………..ا………………………………………………….. 51
4-9 پرتوERS ………………………………………ا…………………………………………………………. 55

فهرست شکلها

1-1 راکتور ………………………………………………………………………………………………………. 3
2-1 ساختار AO7 …………………………….ا………………………………………………………………… 16

 

(ABSTRACT)
iscoloration of a red cationic dye by supported TiO2 photocatalysis.
– Photodegration of dye pollutants on silica gel supported TiO2 Particles under visible light irradiation- Flexible polymer TiO2 modified film photocatalysts active in the Photodegration of azo – dyes in solution- Tungsten and nitrogen co – doped TiO2 nano – powders with strong visible light response.


کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان