انتخاب صفحه

مقدمه :

حفاظت ، نگهداری و کنترل رفتار سدها نه تنها حفظ ثروت ملی و افزایش عمر آن را هم راه دارد ، بلکه از لحاظ ایمنی و حفظ جان انسان ها و طبیعت نیز بسیار مهم است . بلوکهای بزرگ بتنی که در عرض دره جلوی آب ایستاده مانند جسم زنده ای هستند که دائمَاَ در حال حرکت بوده و مرتبَاَ باید معاینه و از سلامتی آنها اطلاع و اطمینان حاصل گردد . تغییرات دمایی آب و محیط افزایش تراز آب، نشت آب ، حرکت های لرزه ای بستر ، خزش بتن ، ترک و درز های سد ، فشار منفذی و خیلی از موارد دیگر ، سد را مورد تاثیر قرار می دهند . کنترل سلامتی ، تشخیص بیماری و نقص و علاج به موقع آن سبب حفظ سرمایه گذاری عظیم ، افزایش طول عمر و جلوگیری از آسیبهای جانی و مالی احتمالی می گردد .
ابزارگذاری ، رفتار نگاری و رفتارسنجی به منظور کنترل ایمنی و پایداری سدها ، فرایندی است که از زمان مطالعات شروع و در دوران ساخت و بهره برداری ادامه می یابد و بدین لحاظ ، عامل زمان متغیر اصلی این فرایند پیچیده محسوب می شود.
اهمیت فاکتورهایی که بر عملکرد سد تاثیر می گذارند در طول عمر سد از طراحی و ساخت تا بهره برداری تغییر می کند . در طول فرایند طراحی ، بارگذاری و پاسخ سد در برابر آن بر اساس برآورد خصوصیات مصالح و ترکیبات بارگذاری های قابل پیش بینی ، بدست می آید . بعد از اتمام ساخت ، رفتار کوتاه مدت سد ، سازه های جانبی و دریاچه ، تحت بارگذاری های اولیه مهم می باشد . در سدهایی که در اوایل دوران بهره برداری می باشند ، تناوب و جزئیات نظارت ممکن است دقیق و شدید باشد . هر چه قدر که پاسخ به بارگذاری ها منظم تر و قابل پیش بینی ترشود ، عمل کرد دراز مدت سد دارای اهمیت بیشتری می گردد . عملکرد در طول و بلافاصله بعد از یک سیل با زلزله شدید همیشه نیاز به یک توجه دقیق دارد .وظیفه ابزار بندی و اندازه گیری ، کشف نشانه هاست . بکار بردن این نشانه ها همراه با فهم اصول طراحی و ساخت ، سبب پیشرفت دانش مهندسی در ارزیابی عملکرد سدها می شود.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………16

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………17

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول – کلیات…………………………………………………..18

پیشینه تحقیق

از سال ١٣٣٩ با اتمام عملیات ساختمانی ، اولین سد ایران _سد گلپایگان _ و نیز به بهره برداری رسیدن سد کرج ، بحث ایمنی و پایداری در سدهای ایران مد نظر قرار گرفت . از این سال تا پیروزی انقلاب اسلامی ٩ سد در کشور به بهره برداری رسید و پایداری و ایمنی این سدها عمومَاَ توسط مشاورین بین المللی و طراحان همان سدها انجام می گرفت .بعد از پیروزی انقلاب ، امر مهم کنترل و پایداری در سدها بلا تصدی بود تا اینکه گروه کنترل و پایداری ، در مرکز تحقیقات آب تشکیل شد و با برگزاری دوره های آموزشی جهت تکنسین ها و بهره برداران با همکاری مشاورین خارجی ، کار کنترل پایداری آغاز گردید و اولین قرارداد کنترل پایداری در سال ۶۴١٣ با شرکت مهاب قدس و مشارکت طراح ان سوئیسی منعقد گردید که تا اواخر سال 1369 ادامه یافت .از سال ١٣٧١ الی ١٣٧٧ مجددَاَ قراردادی جهت کنتری و پایداری ١١ سد بتنی و ٨ سد خاکی با شرکت مهاب قدس منعقد شد . در این قرارداد مطالعات هیدرولوژی ، لرزه خیزی ، نیرو های استاتیکی و دینامیکی ، بازدید فنی از بدنه و تجهیزات پیش بینی گردید و نیز ارزیابی سالیانه و ادواری ۵ ساله در نظر گرفته شده بود .از سال 1386 تا کنون ، مسئولیت ستادی کنترل و پایداری سد های کشور به عهده ی سازمان مدیریت منابع آب ایران می باشد .

١-٣- روش تحقیق

1- جمع آوری اطلاعات در مورد ابزار دقیق از شرکت های پخش و سایتهای اینترنتی و کاتالوگ های مربوطه .2- بررسی و مطالعه ی تئوریکی در سدهایی که مجهز به ابزار دقیق بوده و دارای حد اول و گراف های مربوطه به رفتار سنجی می باشد .3- اقدام به مطالعه و بررسی گزارشات انجام یافته درمورد رفتار نگاری در برخی از سد های کشور.۴- بررسی نرم افزاری یک سد بتنی از نظر رفتار نگاری و همچنین مدلسازی یک سد خاکی از نظر رفتار نگاری نفوذ و دیگر رفتاره ای مربوط به جریانات زیر زمینی و فشارهای بر کنش در مقابل جوشش و روانگرائی و …۵- مطالعات صحرائی در مورد سد پشت نبد دار لیستان از نظر رفتار نگاری و بررسی اطلاعات مربوط به رفتارسنجی از سال ٧٢ تا ٨٢ .

– هدف از انجام پروژه …………………………………………………………………………………………19
1- 2-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………19
1-3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………19

دماسنج مقاومتی

دماسنج مقاومتی

فصل 2- سدهای بتنی ……………………………………………21

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….22
2-2- سدهای بتنی وزنی و پایه دار………………………………………………………………………..22
2-3- سد های بتنی قوسی ……………………………………………………………………………….23
2-4- سازه های وابسته به سد……………………………………………………………………………23
2-5- نیروهای موثر در سدهای بتنی ……………………………………………………………………..24
2-6- ترکیب بارگذاری در سدهای بتنی وزنی …………………………………………………………….29
2-7- تنش های مجاز …………………………………………………………………………………………30
2-8- تحلیل سدهای بتنی وزنی …………………………………………………………………………..31
2-9- بررسی سدهای وزنی…………………………………………………………………………………42

فصل 3- ابزار دقیق اندازه گیری دما…………………………….57

7 3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….58

اندازه گیری دما که شامل دمای هوا ، دمای بتن و اندازه گیری تراز سطح آب مخزن از ان دازه – گیری های پایه در سدهای بتنی می باشد . کلیه ی اندازه گیری ها محاسبات و منحنی های وابستگی بر حسب درجه حرارت و تراز آب رسم می شوند ، از این رو اندازه گیری تراز سطح آب و اندازه گیری درجه حرارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
3-1-1- ابزار دقیق اندازه گیری دما ، تراز آب ………………………………………………………………58

هر نقطه در فضا در سه راستای ( X،Y و Z ) امکان حرکت دارد که دو جهت آن در افق (X,Y) و یک جهت آن در قائم ( Z ) است . علاوه بر آن یک نقطه می تواند بدون آنکه هیچ نوعی جابجایی در جهت Z , Y, X داشته باشد ، چرخش کند و همچنین نسبت به نقطه ای دیگر تغییر مکان نسبی داشته باشد .در نقاط مختلف سد ، در بلوکهای بتنی ، صخره ها و سنگها باید جابجاییها و چرخشها اندازه گیری گردد و میزان جابجاییها بررسی شود . زمانی که تغییر شکلها کوچک و در حد استاندارد تعریف شده باشند ، مشکلی نخواهد بود . کلیه تغییر شکلها و جابجاییها را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود :
١- جابجایی در افق
الف ) حرکت به سمت بالا دست وپائین دست دره ( جابجایی شعاعی ) ب ) حرکت به سمت چپ و راست دره ( جابجایی مماسی ) ٢- جابجایی در ارتفاع
٣- چرخش و انحراف
۴- درزها و ترکها
برای کلیه ی جابجاییها مبنایی در نظر گرفته می شود که آنرا اندازه گیری اولیه یا اندازه گیری صفر می نامند . این اندازه گیری در اولین آبگیری مخزن صورت گرفته و بعنوان اندازه گیری پایه تعریف می گردد .
3-1-2- ابزار دقیق اندازه گیری تغییر شکل و جابجایی …………………………………………………..58
3-1-3- فشار منفذی و نشت آب ……………………………………………………………………………59

فشار ناشی از ارتفاع در مخزن سد سبب ایجاد جریان آب زیرزمینی در لایه های زیری نشده و همچنین باعث بوجود آمدن فشارهای منفذی و زیر فشار ( up lift ) می شود . فشار برکنش (up lift) که در زیر سد ایجاد می شود حتی قادر به ناپایدار ساختن سد نیز می باشد. اندازه – گیری این فشار در زیر پی سد ، در امتداد تماس بتن وسنگ و در توده های سنگی لازم است . فشار آب مخزن سبب یک جریان زیرزمینی در لایه های زیرین می گردد که حتی اگر خاک با نفوذپذیری بالایی باشد جریانی از بالادست به سمت پائین دست صورت می گیرد . این جریان سبب نشت آب در ترک ها ، حفره های بتن و سنگ نیز می شود . نشت آب در حد معمول در تمام سدها رخ می دهد ولی هنگامی که مقادیر آن از حدود نرمال خارج شود ، نیاز به بررسی و رسیدگی دارد . در این فصل دو پارامتر مهم اندازه گیری رفتار سد یعنی فشار منفذی و نشت آب هم بررسی می گردد .
3-2- اندازه گیری دما………………………………………………………………………………………….59
3-2-1- دمای هوا ………………………………………………………………………………………………59
3-2-2- دمای آب……………………………………………………………………………………………….60
3-2-3- دمای بتن …………………………………………………………………………………………….61
3-3- اندازه گیری تراز آب مخزن……………………………………………………………………………..61
3-4- تحلیل داده ها و همبستگی ها در مورد دما و تراز آب مخزن……………………………………..62
3-5- اندازه گیری جابجایی ها………………………………………………………………………………63
3-5-1- جابجایی در افق……………………………………………………………………………………..63
3-5-2- جابجایی قائم ( نشست )…………………………………………………………………………66
3-6- شیب سنجی …………………………………………………………………………………………70
3-7- درز سنجی …………………………………………………………………………………………….73
3-8- ترک سنج ……………………………………………………………………………………………….74
3-9- تنش سنجی …………………………………………………………………………………………..75
3-10- کرنش سنجی ………………………………………………………………………………………..76
3-11- فشار منفذی …………………………………………………………………………………………82
3-12- نشت آب ………………………………………………………………………………………………89

محل نصب پاندول با دید از پشت

محل نصب پاندول با دید از پشت

فصل 4 – رفتار سنجی هیدرولیکی سد های بتنی و خاکی…93

– مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..94

شناخت اصول هیدرولیکی در بررسی رفتارهای انواع سدها ، یکی از مهمترین بحث ها در ارائه نوع و روش ابزار گذاری آ ار آمد و متناسب با نوع سد می باشد . در بررسی پایداری سد ها ، یکی از مهمترین مباحث ، بررسی حرآت آب در بدنه و پی آثار مخرب آن در این حرآ ت و نیروهای استاتیکی از قبیل فشار برآنش (Uplift ) و دیگر نیروهای هیدرولیکی می باشد .
حرآت آب در خاک موجب شسته شدن و روانگرایی و بالخره نشست و تخریب در سد ها خواهد شد . شناخت مناطق حساس در مقابل این حرآت مخرب و بررسی مقادیر نیروهای حاصل و بحث وارائه راهکارهای مناسب  هدف اصلی این بخش می باشد .
در ادامه با نگرشی آلی به مباحث مکانیک خاک از برنامه کامپیوتری Ansys برای تحلیل دقیق تر بمنظور فه بیشتر مساله آمک خواهیم گرفت .
4-2- سرعت آب در خاک ……………………………………………………………………………………94

برای حرکت آب در خاک دو نوع سرعت جریان در نظر گرفته میشود . ١- سرعت متوسط یا سرعت جریان : این سرعت را با V نمایش می دهند و بر اساس سطح مقطع کلی خاک میباشد . ٢ – سرعت واقعی آب یا سر عت تراوش جریان : این سرعت را با Vs نشان میدهند و بر پایه سطح مقطع فضای خالی خاک میباشند.
4-3- ضریب نفوذ پذیری …………………………………………………………………………………….95

4-4 تعیین نفوذ پذیری خاک…………………………………………………………………………………96
4-5- فشارتراوش…………………………………………………………………………………………….99
4-6 جوشش…………………………………………………………………………………………………100
4-7- ضریب اطمینان در برابر جوشش ……………………………………………………………………100
4-8- جوشش در پای سپر …………………………………………………………………………………101

فصل 5- بررسی موردی رفتار سنجی در سد لیتان ……….110

سد لتیان در ٢٠ آیلومتری شمال خاوری شهر تهران قرار داشته و مخزن آن بر روی رودخانه های جاجرود و لوارک رود کوه های البرز سرچشمه گرفته و به سوی جنوب تهران جریان دارند ، شکل گرفته است . سد اصلی متشکل از ٣١ بلوک بوده که ٢٢ بلوک در مرآز سد و از نوع پایه دار و هر یک بطول ۴١ متر و ۵ بلوک در آناره چپ و ۴ بلوک در آناره راست و از نوع وزنی هستند که سطوح سر آب و پایاب بلوآهای وزنی کناره چپ در امتداد سطوح بلوکه ای پایه دار می باشند . لیکن بدلیل شرایط خاص زمین شناسی رویه های سر آب و پایاب بلوکه ای وزنی کناری راست ، این حالت را ندارند . سد تنظیمی متشکل از یک سد بتنی وزنی حجی ازوی سنگریزه ای در آناره چپ می باشد . پروژه سد لتیان چند منظوره ای بوده و هدف ، تهیه آب شرب ش هر تهران ، آبیاری دشت ورامین و تولید برق می باشد . طراحی توسط شرکت الکساندر گیبز و شرکا ( sir Alxsander Gips & partner) انجام شده و احداث سد در سال1342 با همکاری سه پیمانکار فرانسوی آغاز گردید . Saser ) که کار احداث سد را در سال 1346 به پایان رساندند . پروژه مذآور در بر گیرنده سد پایه دار اصلی و یک سد تنظیمی وزنی در یک آیلومتری پایاب نیروگاه سد لتیان می باشد .

– مشخصات کلی سد لیتان………………………………………………………………………………..111
5-2- شناخت بارهای وارده بر سد در شرایط عادی بهره برداری…………………………………………112
5-3- دما ……………………………………………………………………………………………………….112
5-4- تراز آب دریاچه……………………………………………………………………………………………117
5-5- انحراف سنجی تاج سد اصلی…………………………………………………………………………117
5-6- جابجایی پاندولها ……………………………………………………………………………………….122
5-7- اندازه گیری میزان باز شدگی درزها…………………………………………………………………..158
5-8- شیب خطی……………………………………………………………………………………………..177
5-9- زهکش ها ……………………………………………………………………………………………….193
5-10- تراز یابی تاج سد اصلی……………………………………………………………………………….197
5-11- تراز یابی سد تنظیمی ……………………………………………………………………………….200

ترمومترالکتریکی

ترمومترالکتریکی

فصل ششم…………………………………………………………201

نتایج کلی ……………………………………………………………………………………………………….202

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….203

فهرست منایع غیر فارسی …………………………………………………………………………………….203

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………204
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………..205

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول
عنوان صفحه 4-1 ابزارهای مورد استفاده در سد بتنی کواگان ……………………………………………109
5-1 تناوب اندازه گیری و رفتارنگاری ………………………………………………………………………….114
5-2 جدول سطح تراز آب دریا به در سال 1381……………………………………………………………..118
5-3 جدول سطح تراز آب دریا به در سال 1382……………………………………………………………..119
5-4 جدول مقادیر انحراف پاندول مستقیم L.B – R.B…ا…………………………………………………..124
5-5 جدول مقادیر انحراف پاندول مستقیم U/S – D/S…..ا………………………………………………..125
5-6 جدول مقادیر انحراف پاندول معکوس L.B – R.B…ا……………………………………………………126
5-7 جدول مقادیر انحراف پاندول معکوس U/S – D/S ..ا…………………………………………………..127

ANsys

ANsys

فهرست نمودارها

2-1 نمایش مقادیر تنشها در جهت محور xها قبل از آبگیری سد…………………………………………44
2-2 نمایش مقادیر تغییر شکل در جهت محور xها قبل از آبگیری سد……………………………………45
2-3 نمایش مقادیر تنشها von mises قبل از آبگیری سد………………………………………………….46
2-4 نمایش مقادیر تغییر شکل در جهت محور yها قبل از آبگیری سد……………………………………47
2-5 نمایش مقادیر تنشها در جهت محور yها قبل از آبگیری سد…………………………………………48
2-6 نمایش مقادیر تنشها در جهت محور xها بعد از آبگیری سد…………………………………………49
2-7 نمایش مقادیر کرنش ها در جهت محور yها بعد از آبگیری سد………………………………………50
2-8 نمایش مقادیر تنشهای برشی سد بعد از آبگیری سد……………………………………………….51
2-9 نمایش مقادیر کرنش در جهت محور xها بعد از آبگیری سد………………………………………….52
2-10 نمایش مقادیر تنشهای von mises .ا………………………………………………………………..53
2-11 نمایش مقادیر جابجائی سد در جهت محور yها بعد از آبگیری سد………………………………..54
2-12 نمایش مقادیر تنشها در جهت محور yها بعد از آبگیری سد……………………………………….55
2-13 نمایش مقادیر جابجائی سد در جهت محور xها بعد از آبگیری سد……………………………….56
5-1 تغییرات درجه حرارت هوا در سال 1382……………………………………………………………….115
5-2 تغییرات درجه حرارت هوا در سال 1377-1382………………………………………………………..116
5-3 سطح تراز آب دریاچه در سال 1381 ……………………………………………………………………120
5-4 سطح تراز آب دریاچه از سال 1372- 1382…………………………………………………………….121
5-5 نمودار پوش حرکات حدی یاندول مستقیم پایه B از سال 72-82 (درجهت سد آب پایاب)………. 128
5-6 نموار پوش حرکات جدی پاندول مستقیم پایه B از سال 72-82 (در جهت چپ ـ راست)……….. 129
5-7 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 4B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب) ……… 130

5-8 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 4B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)…………. 131
5-9 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 8B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)………. 132
5-10 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 8B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)………. 133
5-11 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 8B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)…….. 134
5-12 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 8B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……….. 135
5-13 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 12B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)……. 136
5-14 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 12B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……… 137
5-15 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 12B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)……. 138
5-16 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 12B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……… 139
5-17 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 16B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)…… 140
5-18 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 16B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……… 141
5-19 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 16B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)……. 142
5-20 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 16B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)………. 143
5-21 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 20B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب) ….. 144
5-22 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 20B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……… 145
5-23 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 20B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)……. 146
5-24 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 20B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……… 147
5-26 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 21B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)…… 148
5-27 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 21B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……… 149
5-28 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 21B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)……. 150
5-29 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 21B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)………..151

5-30 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 23B از سال 72 تا 82 (در جهت سد آب ـ پایاب)…….. 152
5-31 نمودار پوش حرکات حدی پاندول مستقیم 23B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)………. 153
5-32 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 23B از سال 72 تا 82 (در جهت سد اب ـ پایاب)……… 154
5-33 نمودار پوش حرکات حدی پاندول معکوس 23B از سال 72 تا 82 (در جهت چپ ـ راست)……….. 155
5-34 نمودار پوش حرکات درز پایه 3 و 4……………………………………………………………………….160
5-35 نمودار پوش حرکات درز پایه 7 و 8………………………………………………………………………161
5-36 نمودار پوش حرکات درز پایه 11 و 12…………………………………………………………………..162
5-37 نمودار پوش حرکات درز پایه 12 و 13…………………………………………………………………..163
5-38 نمودار پوش حرکات درز پایه 15 و 16………………………………………………………………….164
5-39 نمودار پوش حرکات درز پایه 19 و 20…………………………………………………………………165
5-40 نمودار پوش حرکات درز پایه 21 و 22………………………………………………………………..166
5-41 نمودار پوش حرکات درز پایه 23……………………………………………………………………….167
5-42 نمودار پوش حرکات درز پای پایه 3 و 4………………………………………………………………168
5-43 نمودار پوش حرکات درز پای پایه 7 و 8………………………………………………………………169
5-44 نمودار پوش حرکات درز پای پایه 11و 12…………………………………………………………….170
5-45 نمودار پوش حرکات درز پای پایه 12 و 13……………………………………………………………171
5-46 نمودار پوش حرکات درز پای پایه 15 و 16 …………………………………………………………..172
5-47 نمودار پوش حرکات درز پای پایه 19 و 20……………………………………………………………173
5-48 نمودار پوش حرکات درز پای پایه 21 و22…………………………………………………………….174
5-49 نمودار پوش حرکات درز پای پایه23…………………………………………………………………..175
5-50 نمودار پوش تغییرات شیب پایه 4 از سال 76 – 82…………………………………………………179
5-51 نمودار پوش تغییرات شیب پایه 8 از سال 76 – 82…………………………………………………180

فهرست اشکال
عنوان صفحه 1- شکل(1-1) فشار تئوریک آب برسر ریز………………………………………………….. 26
2- شکل (1-2) نیروهای موثر برسدهای وزنی …………………………………………………………….27
3- شکل (2-3) روش پیگاد …………………………………………………………………………………..32
4- شکل (2-4) یک المان مستطیلی ………………………………………………………………………..34
5- شکل (2-3) نمایش هندسی بارگذاری سازه سد …………………………………………………….43
6- شکل (3-1) دماسنج مقاومتی …………………………………………………………………………..60
7- شکل (3-2) ترمومتر الکتریکی ……………………………………………………………………………61
8-شکل(3-3) اشل مدرج مخزن ……………………………………………………………………………..62
9- شکل (3-4) پاندول مستقیم …………………………………………………………………………….64
10- شکل (3-5)پاندول معکوس ……………………………………………………………………………..64
11- شکل (3-6) و (3-7) دستگاه قرائت سنج انحرافات کابل پاندول ……………………………………65
12- شکل (3-8) لوله شاقولی نشست سنج هیدولیکی ……………………………………………….67
13- شکل (3-9) لوله شاقولی ………………………………………………………………………………67
14- شکل (3-10) ساختمان داخلی نشت سنج بازو صلیبی …………………………………………..69
15- شکل (3-11) و (3-12) شیب یاب …………………………………………………………………….71
16- شکل (3-13) جزئیات ساختمانی چاه سوئدی …………………………………………………….72
17- (3-14) درز سنج الکتریکی تک محوری ………………………………………………………………74
18-(3-15) درز سنج الکتریکی سه محوری ………………………………………………………………74
19- (3-16) فرسنج مکانیکی ………………………………………………………………………………74
20- شکل (3-17) – (3-18) –(3-19) تنش سنج ها ……………………………………………………76
21- شکل (3-20) ساختمان داخلی کرنش سنج نوع کارلسون ……………………………………….77
22- شکل (3-21)کرنش سنج تک محوری ………………………………………………………………..78
23- شکل (3-23) ترنش سنج سه محوری ………………………………………………………………78
24- شکل (3-23) نمودی نظری از کرنش سنج ………………………………………………………….79
25- شکل (3-24) مدارهای اندازه گیری کرنش ………………………………………………………….79
26- شکل (3-25) مدار اندازه گیری دما ……………………………………………………………………79
27- شکل (3-26) پیزومتر ساده یا کازاگراند ………………………………………………………………84
28- شکل (3-27) پیزومتر دو لوله ای یا بیشاپ …………………………………………………………85
29- شکل (3-28) پیزومتر ساده …………………………………………………………………………..85
30- شکل (3-29) پیزومتر دو لوله ای ……………………………………………………………………..85
31- (3-30) ساختمان داخلی پیزومتر سلهای گلدبک …………………………………………………..86
32- شکل (3-31) پیزومتر سلهای گلدبک ………………………………………………………………..86
33- شکل (3-32) ساختمان داخلی پیزومتر تار مرتعش ………………………………………………..87
34- شکل (3-33) پیزومتر تار مرتعش …………………………………………………………………….88
35-شکل (3-34) ساختمان داخلی پیزومتر گازی ……………………………………………………….88
36- شکل (3-35) پیزومترگازی …………………………………………………………………………….89
37- شکل (3-36) سر ریز مثلثی ………………………………………………………………………….91
38- شکل (3-37) سر ریز مثلثی ………………………………………………………………………….91
39- شکل (4-1) سرعت تراوش آب ……………………………………………………………………….94
40- شکل (4-2) آزمایش با بار آبی ثابت در آزمایشگاه …………………………………………………96
41- شکل (4-3) آزمایش با بار آبی متغیر در آزمایشگاه ………………………………………………..97
42- شکل (4-4) آزمایش پمپاژ (لایه آبدار آزاد ) ………………………………………………………….98
43- شکل (4-5) آزمایش پمپاژ (لایه آبدار تحت فشار) …………………………………………………98
44- شکل (4-6) نحوه اجرای گانه ها ……………………………………………………………………99
45- شکل ( 4-7) تعیین ضریب اطمینان در مقابل جوشش ………………………………………….102
46- شکل (4-8) تعیین عمق مصالح فیلتر ……………………………………………………………..102
47- شکل (4-9) نمایش هندسی سازه و فونداسیون یک سد خاکی ………………………………104
48- شکل (4-10) جریان آب زیر زمینی بدون پرده آب بند ……………………………………………105
49- شکل (4-11) جریان آب زیر زمینی باپرده آب بند …………………………………………………106
50- شکل (4-12) جریان نفوذی آب از داخل بدنه سد خاکی ………………………………………..107

 

Abstract
With theortical accounts quantities and subtle tools quantities comparison two case happens1- similariton of quautities that confirmation my teorecs accounts 2- Dis similaritin of quantities recognizing agents thes problems whit subtle examination and repairing there weaknesses مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”20813″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

فایل word  و pdf

قیمت35000تومان

[purchase_link id=”20814″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]