انتخاب صفحه

مقدمه

باتوجه به کاربرد وسیع سکوهای ثابت فلزی خصوصا درمنطقه خلیج فارس وازآنجایی که کشورایران ازمنابع بسیار غنی وبکر ونفتی برخوردار است واین منابع درنزدیکی گسل های فعال واقع شده اند،در سمینار حاضر استاندارد ورویه های توصیه شده توسط آئین نامه های موجود درزمینه طراحی لرزه ای این سکوها موردبررسی قرارگرفته است.استانداردها وآئین نامه های بین المللی در زمینه طراحی لرزه ای سازه های فراساحل مبنای مشترکی رابرای پوشش دادن به معیارهای خوردنیاز جهت طراحی و ارزیابی تمام سازه های فراساحلی که بوسیله صنایع نفت وگاز طبیعی درسطح جهان مورداستفاده قرار میگیرد،فراهم میآورد.هدف ازرعایت این استاندارد ها دستیابی به سطوح اطمینان مناسب در طراحی وساخت سازه های فراساحل دارای سکنه یابدون سکنه می باشد،صرف نظر از اینکه طبیعت مصالح مورداستفاده یاترکیب مصالح بکاررفته هرچه که میخواهد باشد.

این موضوع مهم است که بدانیم تمامیت یک سازه مفهومی است که وابسته است به مجموعه ای از عوامل شامل تحلیل های سازه،قواعد طراحی ومدلهایی که برای توصیف سازه مورداستفاده قرارمیگیرد وتمامی این عوامل بصورت دوطرفه به یکدیگر وابسته هستند بگونه ای که تغییر یکی ازجنبه های طراحی فوق الذکر بصورت مجزا ازسایر عوامل میتواند میزان پایایی ذاتی سیستم سازه ای یامفهوم وابسته تمامیت سازه رادچار آشفتگی نماید.بنابراین تغییردریکی ازپارامترهای طراحی می بایست در ارتباط باپایایی کلی تمام سیستم های سازه ای فراساحل درنظر گرفته شود.لذا باتوجه به موارد فوق درسمینار حاضر سعی شده است بابررسی استاندارد ISO 199901-2 و آئین نامه های API PR-2A و ACI 357R ضمن فراهم نمودن وسعت عمل درانتخاب اشکال مختلف سازه،مصالح وتکنیک های طراحی،طراحی وساخت سازه های فراساحلی به تفصیل موردبررسی قرارگرفته و توصیه های آئین نامه ها واستاندارد موردبحث درخصوص نحوه بادبندی واشکال سازه ای مناسب در طراحی سکوهای دریایی موردبحث وبررسی قرا گیرد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه     2

فصل اول:کلیات

1-1-هدف ازتحقیق

هدف ازاین سمینار بررسی استاندارد وتوصیه های آئین نامه ای موجود درزمینه طراحی لرزه ای و ساخت سازه های فراساحلی فولادی وبتنی،بعنوان یک راهنما جهت طراحی این سازه ها که درمحیط های دریایی مورداستفاده قرار میگیرند،وفراهم نمودن روش های عمومی طراحی لرزه ای برای سازه های مذکور وایجاد یک چارچوب برای بدست آوردن معیار طراحی لرزه ای این سازه ها می باشد.اصولا هدف از استانداردهای بین المللی سازه های فراساحل فراهم نمودن وسعت عمل درانتخاب اشکال مختلف سازه،مصالح وتکنیک های طراحی است بدو اینکه مانع ازبدعت ونوآوری دراین زمینه گردد.بنظر میرسد قضاوت مهندسی دراستفاده ازاین استانداردهای بین المللی ضروری است.

1-1-هدف از سمینار   4

2-1-روند انجام سمینار     4

دیاگرام تنش-کرنش فولاد تسلیح

دیاگرام تنش-کرنش فولاد تسلیح

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:استانداردISO19901-2

مقدمه

استانداردهای بین المللی سازه های فراساحلISO 19900 تا ISO 19906 مبنای مشترکی رابرای پوشش دادن به معیارهای موردنیاز جهت طراحی وارزیابی تمام سازه های فراساحلی که بوسیله صنایع نفت وگاز طبیعی درسطح جهان مورداستفاده قرار میگیرد،فراهم می آورد.هدف از رعایت این استانداردها دستیابی به سطوح اطمینان مناسب درطراحی وساخت سازه ها فراساحل دارای سکنه یابدون سکنه می باشد،صرفنظر ازاینکه طبیعت مصالح مورداستفاده یاترکیب مصالح بکاررفته هرچه که میخواهد باشد.این موضوع مهم است که بدانیم تمامیت یک سازه مفهومی است که وابسته به مجموعه ای ازعوامل شامل تحلیل های سازه،قواعدطراحی،ملدهایی که برای توصیف سازه مورداستفاده قرار میگیرد.المان های ایمنی،مهارت،روش های کنترل کیفیت ونیازهای ملی بوده وتمامی این عوامل بصورت دوطرفه به یکدیگر وابسته هستند.تغییر یکی ازجنبه های طراحی فوق الذکر بصورت مجزا ازسایر عوامل میتواند میزان پایایی ذاتی سیستم سازه ای یامفهوم وابسته تمایت سازه را دچار آشفتگی نماید.بنابراین تغییر دریکی از پارامترهای طراحی می بایست درارتباط باپایایی کلی تمام سیستم های سازه ای فراساحل درنظر گرفته شود.

هدف استانداردهای بین المللی سازه های فراساحل فراهم نمودن وسعت عمل درانتخاب اشکال مختلف سازه،مصالح وتکنیک های طراحی است بدون اینکه مانع ازبدعت ونوآوری دراین زمینه گردد.بنظر میرسد قضاوت مهندسی دراستفاده ازاین استانداردهای بین المللی ضروری است.مفهوم وابسته به مجموعه ای ازعوامل “تمامیت وپایائی سازه” درفوق تشریح گردید.بعضی ملاحظات اضافی برای طراحی لرزه ای مورد استفاده قرار میگیرد.این ملاحظات شامل بزرگی واحتمال وقوع زلزله،موارد استفاده واهمیت سکو،میزان بزرگی وابعاد سازه ای که مورد نظراست ومیزان خسارات مجاز تحت اثر زلزله هایی با احتمالات وقوع مختلف.تمام این موارد وهرگونه اطلاعات مرتبط دیگری،میبایست درارتباط باپایایی وایستایی کلی سازه درنظرگرفته شود.شرایط لرزه ای درسرتاسرجهان بطور گسترده ای متفاوت است ومعیارهای طراحی در مرحله اول بستگی به مشاهدات زلزله های تاریخی که در آن محل اتفاق افتاده بعلاوه درنظر گفتن شرایط تکتونیکی لرزه ای محل دارد.دربسیاری ازحالات نیازخواهدبود که به منظور تکمیل طراحی یاارزیابی یک سازه درمقابل بازلزله،ارزیابی های خطر زلزله خاص ساختگاه انجام گیرد.

هدف از این بخش ازاستانداردISO 19901 فراهم نمودن روش های عمومی طراحی لرزه ای برای انواع مختلف سازه های فراساحل وایجاد یک چارچوب برای بدست آوردن معیارطراحی لرزه ای این سازه های میباشد.سایر شرایط موردنیاز جهت طراحی دراستاندارد ISO 19900 مربوط به احتیاجات عمومی و همچنین در استانداردهای خاص سازه،شماره های 19902،19903،19904،19906 آورده شده است.ملاحظات مربوط به اثرات زلزله درارتباط باواحدهای فراساحل متحرک دراستانداردISO 19905بیان گردیده است.بعضی اززمینه های لازم قبلی وهمچنین راهنمایی جهت استفاده ازاین بخش استاندارد ISO 19901 درپیوست A فراهم گردیده است.نحوه شماره گذاری موارد درپیوستA مشابه متن استاندارداست تامراجعه موردی به این پیوست راتسهیل نماید.اطلاعات محلی درخصوص شتاب های زلزله موردانتظار برای مناطق فراساحلی درپیوست اطلاعاتی B ارائه گردیده است.

پیش گفتار   7

مقدمه         9

1-2-هدف   11

2-2-مراجع اصلی وقانونی       12

3-2-اصطلاحات وتعاریف         13

4-2-علائم وکلمات مخفف         18

1-4-2-علائم     18

2-4-2-کلمات مخفف           20

5-2-خطرات زلزله         21

6-2-اصول طراحی لرزه ای وشناخت روش ها         22

1-6-2-اصول طراحی       22

2-6-2-روش های طراحی لرزه ای     23

3-6-2-اطلاعات شتاب طیفی         28

4-6-2-طبقه بندی ریسک زلزله           28

5-6-2-الزامات مربوط به طراحی لرزه ای         30

7-2-روش ساده شده کنش لرزه ای       31

1-7-2-طبقه بندی خاک وشکل طیفی     31

2-7-2-روش کنش لرزه ای     36

8-2-روش تفصیلی عمل لرزه ای(کنش لرزه ای)     38

1-8-2-ارزیابی خطر لرزه ای ویژه محل ساخت       38

2-8-2-تحلیل خطر لرزه ای احتمالی     38

پیوستA(حاوی اطلاعات مفید)       41

1-A—هدف       41

2-A-مراجع اصلی وقانونی     41

3-A-اصطلاحات وتعاریف     41

4-A-علائم وکلمات مخفف         41

5-A-خطرات زلزله       41

6-A-اصول طراحی لرزه ای وشناخت روش ها     44

1-6-A-اصول طراحی     44

2-6-A-روش های طراحی لرزه ای     45

3-6-A-اطلاعات شتاب طیفی         47

4-6-A-طبقه بندی ریسک زلزله       48

5-6-A-موارد مورد نیاز جهت طراحی لرزه ای       50

7A—روش ساده شده عمل لرزه ای(کنش لرزه ای)       50

1-7-A-طبقه بندی خاک وشکل طیفی             50

2-7-A-روش کنش لرزه ای     53

8-A-روش تفصیلی عمل لرزه ای(کنش لرزه ای)         54

1-8-A-ارزیابی خطر لرزه ای ویژه ساختگاه     54

2-8-A-تحلیل خطر لرزه ای احتمالی     54

3-8-A-تحلیل خطر لرزه ای معین         56

4-8-A-روش کنترل لرزه ای   56

5-8-A-تحلیل های پاسخ محلی ساختگاه         61

9-A-ضوابط و الزامات اجرایی       61

پیوستB (حاوی اطلاعات مفید)اطلاعات منطقه ای         62

سازه مثال

سازه مثال

فصل سوم:رویه توصیه شدهAPI RP2A

a-6-3-2-کلیات

این بخش راهنمای هایی رابرای طراحی یک سکو درمقابل حرکات ناشی از زمین لررزه ارائه مینماید.منظور ازرعاین ضوابط مقاومتی درطراحی سکو این است که سکویی طراحی نماییم که به اندازه کافی بزرگ بوده وسختی ومقاومت کافی راداشته باشد تااطمینان یابیم که تحت اثر زلزله ای که احتمال وقوع زلزله ای شدیدتر ازآن در طول عمر سازه متحمل نمی باشد،هیچگونه خرابی سازه ای خاصی به وقوع نپیوندد.رعایت ضوابط شکل پذیری بدین منظور است که اطمینان یابیم که سکوظرفیت ذخیره انرژِ کافی برای جلوگیری از انهدام سازه درخلال وقوع زلزله هایی باشدت کم راداشته باشد هر چندممکن است تحت این زلزله دچار خرابی های سازه ای گردد.می بایست تصدیق نمود که این مقررات نشان دهندهState of the art بوده وانیکه اگرسازه ای دارای ابعاد کافی ومتناسب ازنظر سختی،شکل پذیری ومقاومت کافی درنقاط گرهی بوده وهمچنین دارای جزئیات اجرایی وجوشکاری مناسبی باشد،بهترین تضمین برای عملکرد مناسب آن سازه درمقابل لرزش های ناشی از زلزله خواهدبود.راهنمایی هایی که درپاراگراف های بعدی این بخش آورده شده است،می بایست درطراحی سازه های با قاب های اصلی فولادی مورداستفاده قرار گیرد.فقط حرکات لرزه ای زمین دراین بخش مورداشاره قرار گرفته است وموارد اصلی دیگر مانند مواردی که دربخش های1.3.7و1.3.8 مورداشاره قرارگرفت(به عنوان مثال تغییرشکلهای بزرگ وخاک یاناپایداری خاک) می بایست توسط مطالعات خاصی موردتحلیل قرارگیرد.

6-3-2-3-زلزله           76

a6-3-2-3-کلیات   76

b6-3-2-3-ملاحظات مقدماتی     77

c6-3-2-3-الزامات مقاومتی       78

d6-3-2-3-ضوابط شکل پذیری     80

e6-3-2-3-راهنمایی های اضافی       83

تفسیری برمعیار زلزله،بخش6-3-2ا            86

a6-3-2c-3- کلیات       86

b6-3-2c-3- ملاحظات مقدماتی     89

c6-3-2c-3- الزامات مقاومتی       102

d6-3-2c-3- ضوابط شکل پذیری   112

e6-3-2c-3-راهنمایی های اضافی     117

شکل قاب عمودی که راهنمایی های موردنظر را رعایت نموده است

شکل قاب عمودی که راهنمایی های موردنظر را رعایت نموده است

فصل چهارم:رویه توصیه شدهACI357R

مقدمه

سازه های بتنی دردریای شمال وسایر مناطق فراساحلی جهان مورداستفاده قرارگرفته اد،باتوسعه سریع وگسترده دانش درخصوص رفتار سازه های بتنی دردریا وکشف هیدروکربن ها در مناطق دورازسواحل آمریکای شمالی استفاده ازچنین سازه هایی روبه افزایش گذاشته است.این گزارش به منظور فراهم نمودن یک راهنمایی برای طراحی وساخت سازه های بتنی ثابت فراساحلی تهیه شده ودر این زمینه ازمدارک واسناد زیر استفاده گردیده است:

-روش توصیه شدهAPI برای طراحی معماری،طراحی ومحاسبات سازه وساخت سکوهای ثابت فراساحلی،API RP2A،انجمن نفت آمریکا

-توصیه هایی برای طراحی وساخت سازه های دریایی بتنی،فدراسیون بین المللیPercontrainte

-قوانین مربوط به طراحی ،ساخت وبررسی سازه های فراساحل،Det Norske Veritas وقتی که اطلاعات کافی فراهم باشد،توصیه های ویژه ای معمول میگردد،درحالیکه درمناطق کمتر توسعه یافته نکات بخصوصی برای درنظرگرفتن توسط طراح مشخص گردید.طراحی سازه های فراساحل نیاز به خلاقیت بیشتر طراح داشته وهدف ازاین گزارش راهنما اجازه دادن وتشویق طراح به بکارگیری خلاقیت واستفاده ازمزایای تحقیقات پیوسته درایجاد سازه های ایمن،قابل بهره برداری و اقتصادی است.

مقدمه       123

اختصارات         124

1-4-مطالب عمومی   126

1-1-4-گستره   126

2-1-4-تجهیزات       126

3-1-4-سیستم های امدادی و وجوه مشترک   127

2-4-مصالح ودوام     127

1-2-4-مطالب عمومی   127

2-2-4-آزمایش     127

3-2-4-کنترل کیفیت     128

4-2-4-دوام   128

5-2-4-سیمان   129

6-2-4-آب اختلاط       130

7-2-4-سنگدانه ها     130

9-2-4-مواد افزودنی       133

10-2-4-فولاد آرماتوربندی وپیش تنیدگی       133

11-2-4-مجاری پس کشیدگی       133

12-2-4-گروت         134

13-2-4-پوشش بتنی آرماتورها     135

14-2-4-جزئیات آرماتورگذاری       136

15-2-4-تخریب فیزیکی وشیمیایی         136

16-2-4-حفاظت ازمهاربندی های پیش تنیده       138

17-2-4-مهاربندی های مربوط به embedment ها واتصالات آنها به المان های فولادی   138

18-2-4-زمین الکتریکی           139

19-2-4-دوام لوله های تحت فشار   139

20-2-4-رزین های اپوکسی       139

3-4-بارهای وارده         140

1-3-4-طبقه بندی   140

2-3-4-مراحل طراحی   142

4-4-طراحی وتحلیل     143

1-4-4-کلیات     143

2-4-4-مقاومت   143

3-4-4-خدمت پذیری         144

4-4-4-شرایط طراحی     145

5-4-4-الزامات ویژه       149

6-4-4-سایر الزامات مقاومت    154

7-4-4-تحلیل سازه ها     156

5-4-فونداسیون ها     143

1-5-4-بررسی ساختگاه       143

2-5-4-پایداری بستر دریا           143

3-5-4-سایش دراثر آب       144

4-5-4-طراحی فونداسیون های گسترده       145

6-4-ساخت،نصب،راه اندازی وجابجایی     165

1-6-4-نکات عمومی     165

2-6-4-پایداری وغوطه وری درحالت شناوری   166

3-6-4-گره ها واتصالات ساختمانی   168

4-6-4-بتن ریزی درآب وهوای گرم یاسرد       169

5-6-4-عمل آوردن بتن   169

6-6-4-آرماتورها   170

7-6-4-تاندون های پیش تنیدگی،لوله ها وگروت ریزی     171

8-6-4-شناوری اولیه           173

9-6-4-ساخت درحالت شناوری یااستقرار موقت روی زمین       174

10-6-4-یدک کشی(حمل ونقل)     175

11-6-4-نصب     176

12-6-4-ساخت درمحل     178

13-6-4-اتصال سازه های مجاور به یکدیگر     178

14-6-4-جلوگیری ازخسارات ناشی ازیخ زدگی       178

15-6-4-جایجایی       179

7-4-بازرسی وتعمیرات           181

1-7-4-نکات عمومی       181

2-7-4-بررسی ها وبازدیدها       181

3-7-4-مرمت بتن       182

4-7-4-مرمت ترک ها     184

پیوستA (بارهای محیطی)             186

1-A-مقدمه   186

2-A-بارهای موج   186

3-A-انکسار موج     187

4-A-جریان ها   188

5-A-تحلیل موج طراحی     188

6-A-تحلیل طیف پاسخ موج   189

7-A-تحلیل پاسخ دینامیکی     189

8-A-بارهای باد     190

9-A-بارهای یخ       190

10-A-زلزله ها     190

منایع وماخذ     191

1)ISO 19901-2ا             191

2)API RP 2Aا       193

3)ACI 357Rا         196

نقشه خطر لرزه خیزی آبهای ساحلی ایالات متحده

نقشه خطر لرزه خیزی آبهای ساحلی ایالات متحده

فهرست جدول ها

1-2-منطقه بندی ساختگاه ازنظر زلزله     29

2-2-احتمال شکست سالانه هدف     29

3-2-طبقه بندی ریسک زلزلهSRCا     30

4-2-ضوابط طراحی لرزه ای       31

5-2-تعیین طبقه بندی ساختگاه       32

6-2-مقادیرCa برای فونداسیون های سطحی وشتاب طیفی باپریود2/0 ثانیه     33

7-2-مقادیرCv برای فونداسیون های سطحی وشتاب طیفی باپریود0/1 ثانیه     33

8-2-مقادیرCa و Cv برای فونداسیون های شمعی عمیق         34

9-2-ضرایب مقایس برای طیفALEا   37

1-A-2-ضریب تصحیحCc برای شتاب طیفیALEا         58

2-A-2-ضریب تصحیح مربوط به Pf و پریو بازگشت مربوط به زلزلهALEا     59

1-2-4-نسبت آب به سیمان ومقاومت های فشاری برای سه ناحیه تصادف پذیری   132

2-2-4-پوشش بتن اسمی توصیه شده روی آرماتورها     135

1-4-4-تنش های کششی مجاز برای فولاد تسلیح     144

فهرست شکل ها

1-2-فلوچارت نحوه انتخاب روش مناسب برای طراحی     24

2-2-طیف شتاب زلزله برای میرایی5%       35

3-2-روش تحلیل خطراحتمالی زلزلهPSHAا           40

1-B-شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی آفریقا   63

2-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی آمریکای شمالی   64

3-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی آمریکای مرکزی     65

4-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی آمریکای جنوبی     66

5-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی استرالیا ونیوزلند       67

6-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی آسیای شرقی   68

7-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی آسیای جنوبی     69

8-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی اروپا   70

9-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی اندونزی   71

10-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی ژاپن     72

11-B- شتاب های پاسخ طیفی بامیرائی5% برای مناطق فراساحلی خاورمیانه   73

1-3-6-2C-نقشه خطر لرزه خیزی آبهای ساحلی ایالات متحده     103

2-6-3-2C-طیف پاسخ نرمالیزه شده براساس شتاب ثقلی موثر       104

3-6-3-2C- سازه مثال     109

4-6-3-2C-شکل قاب عمودی که راهنمایی های موردنظر را رعایت ننموده است     114

5-6-3-2C-شکل قاب عمودی که راهنمایی های موردنظر رارعایت نموده است     114

2-4-4-دیاگرام تنش-کرنش فولاد تسلیح     148مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان