انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

1-1-کلیات

درتحلیل مرتبه اول سازه ها معادلات تعادل براساس شکل اصلی سازه وبدون درنظر گرفتن تغییر شکل های سازه دراثر بارهای وارده نوشته میشوند اما درواقع وقتی که یک سازه دچار تغییر ماهیت تجمعی نیروهای اعمال شده سبب ایجاد تغییر مکان ها وتلاش های داخلی اضافی شده که با تلاشها وتغییر مکان های مرتبه دوم با اثرات P-Deltaمعروف هستند.دربعضی موارد این اثرات قابل صرف نظر کردن هستند اما درمواردی که تغییر شکل های ایجاد شده در سازه و بارهای وارده شدیدتر هستند این اثرات قابل توجه تر می باشند ازجمله عواملی که حساسیت سازه نسبت به این اثرات راتحت تاثیر قرار میدهند ارتفاع سازه،سختی سازه وعدم تقارن سازه میباشند.مقصد از عدم تقارن سازه دراینجا عدم توزیع نامتعادل جرم نسبت به توزیع سختی(M.E.S) ویا عدم توزیع نامتعادل سختی یامقاومت نسبت به توزیع جرم میباشد(S.E.S).هر دوعمل سبب ایجاد خروحج از مرکزیت بین مرکز سختی ومرکز جرم گشته وسبب بوجود آمدن تغییرشکل های پیچشی درسازه میگردند.

ساختمان های نامتقارن زمانی که درمعرض بارهای وارده قرار میگیرند به مراتب آسیب پذیری شدیدتری نسبت به حالت متقارن ازخود نشان میدهند این سازه ها تحت تاثیر بارهای وارده علاوه برتغییر شکل های انتقالی دچار تغییر شکلهای پیچشی نیز میشوند ازطرفی دیگر عملکرد بارهای قائم برسازه تغییرشکل یافته سبب ایجاد اثرات مرتبه دوم(P-Delta) درسازه شده وتلاش های ایجاد شده درسازه را افزایش میدهند درنتیجه اثرات مرتبه دوم وتغییر شکل های پیچشی میتوانند برهم اثر متقابل گذاشته وتاثی یکدیگر راتشدید نمایند.این عوامل درسازه های کوتاه ازاهمیت کمتری برخوردار هستند اما با افزایش ارتفاع سازه این عوامل میتوانند تاثیر بیشتری برعملکرد سازه درمقابل بارهای وارده به ویژه بارهای لرزه ای داشته باشند.بهم خوردن توزیع نامتعادل جرم نسبت به سختی درطبقات سازه علاوه برایجاد خروج ازمرکزیت بین مرکز سختی ومرکز جرم،سبب تغییر میزان همان اینرسی جرمی طبقه حول مرکز جرم طبقه نیز میشود.این عوامل پاسخ های استاتیکی ودینامیکی سازه راتحت تاثیر قرار داده ومیزاو حساسیت سازه در مقابل اثرات P-Delta رادستخوش تغیی میسازند.این تغییرات علاوه بر خروج ازمرکزیت وهمان اینرسی به پارامترهایی نظیر،جرم سازه،سختی انتقالی وپیچشی سازه،ارتفاع سازه ونحوه بارگذاری ونگاشت های اعمالی نیز بستگی دارند.

معمولا هنگامی که سازه ای بافرض رفتار خطی مصالح تشکیل دهنده مورد آنالیز قرار میگیرد به اعضاء آن این اجازه داده میشود تابه نسبت سختی که دارا هستند بارهای وارده راجذب وانتقال دهند درحالی که درواقعیت مصالح تشکیل دهنده اعضاء تنها درمحدوده های خاص ازخود رفتار خطی نشان میدهند ودرهنگامی که سازه تحت تاثیر بارهای شدید نظیر بارزلزله قرار میگیرد.تلاش های داخلی بعضی ازاعضاء سازه به حد جاری شدن رسیده وسازه درمقابل بارهای وارده به صورت غیرخطی رفتار میکند.دراین حالت سختی عضو کاهش یافته وباجذب بارکمتر وبه شرط تامین شکل پذیری کافی تغییر شکل های بیشتری راازخود نشان میدهد.این رفتار برنحوه تاثیر اثرات مرتبه دوم وتاثیر پارامترهای مختلف برحساسیت اثرات مرتبه دوم موثر بوده وآنها را دستخوش تغییر میسازد.صرفنظر کردن ازاثارت مرتبه دوم احتمالا باعث ایجاد شکست ناشی از ناپایداری کلی در ساختمان های عادی درهنگام وقوع زلزله نمیشود،ولی این اثرات میتوانند باعث ایجاد یکسری از شکست های زودرس،در مصالح درمقادیری ازبارهای وارده شوند که دریک تحلیل مرتبه اول بی خطر به نظر میرسیدند.

دراین مطالعه سعی شد تامیزان ونحوه تاثیر نامتعادل بودن جرم طبقات برحساسیت سازه نسبت به پدیده P-Delta درحالت های خطی وغیرخطی استاتیکی مورد بررسی قرارگیرد.برای این منظور چندمدل سازه ای(هفت طبقه قاب ساده بامهاربند7BF،هفت طبقه قاب خمشی با مهاربند7BMF هفت طبقه قاب خمشی7MF) طراحی شده وسپس به وسیله نرم افزارETABS شبیه سازی شدند.آنگاه رفتار آنها با درنظر گرفتن وبدون درنظر گرفتن اثرات P-Delta باشرایط مخلتف خروج ازمرکزیت وممان اینرسی جرمی باانتخاب پارامتر پاسخ مناسب(Drift) در تحلیل های استاتیکی خطی وغیرخطی مورد بررسی ومقایسه قرار گرفتند.

درفصل دوم اثرات غیرخطی هندسی مورد بررسی قرارگرفتند.همچنین یک روش برای اعمال این اثرات درماتریس سختی امان تیر-ستون معرفی شده است وتوضیحی نیز برعواملی چون کاهش طول عضو دراث تاثیر بارمحوری وچگونگی درنظر گرفتن ناحیه مفصل پلاستیک داده شده است.

درفصل سوم نیز اثرات غیرخطی هندسی درتحلیل دینامیکی درنظر گرفته شده واین اثرات در ماتریس سختی المان تیر-ستون اعمال گشته است.

درفصل چهارم یک سری بررسی های آزمایشگاهی برای تعیین اثر مخرب P-Delta بروی چندین نمونه یک درجه آزاد تحت زلزلهElcentro انجام شده است.

درفصل پنجم به مدلسازی اثر پیچش وبررسی دیاگرام های رسم شده تحت تحلیل های مختلف پرداخته شده است.

فصل ششم:نیز به پیشنهاداتی درمورد تحقیقات آینده اختصاص دارد

1-1-کلیات             2

المان تیر-ستون

المان تیر-ستون

 

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:اثرات مرتبه دوم واثرات غیرخطی هندسی(استاتیکی)

2-1-مقدمه

درآنالیز سازه ها زمانی که معادلات تعادل،بادرنظرگرفتن شکل اولیه سازه وبدون درنظرگرفتن تغییرشکل های آن نوشته شوند،تحلیل انجام شده مرتبه اول،نامیده میشود.امااگر معادلات تعادل بادرنظرگرفتن تغییرشکل های سازه نوشته شوند،تحلیل انجام شده،تحلیل مرتبه دوم نامیده میشود.تحلیل مرتبه دوم همواره برای بررسی پایداری سازه لازم می باشد.برخلاف آنالیز مرتبه اول که پاسخ های سازه به صورت مستقیم قابل محاسبه هستند،آنالیز مرتبه دوم نیازمند به استفاده از الگوریتم های تکراری برای محاسبه پاسخ های سازه میباشد.این امر بدین علت است که درهنگام نوشتن معادلات تعادل سازه.هندسه سازه تغییر شکل یافته،مشخص نمیباشد و برای آنالیز مجبور به استفاده ازالگوریتم های افزایشی گام به گام هستیم.الگوریتم های متعددی برای انجام آنالیز مرتبه دوم وجود داردند که مشهورترین آنها:

1-الگوریتم کنترل بارها

2-الگوریتم کنترل تغییر مکان ها

3-الگوریتم کنترل طول قوس ها

4-الگوریتم کنترل کارها

می باشند.درمجموع به طور کلی دو فرم ازعوامل غیرخطی مشاهده میشوند:

1-اثرات غیرخطی هندسی

2-اثرات غیرخطی مواد

درسازه های قابی شکل،اثرات غیرخطی هندسی ب اثراتP-Delta مشهور بوده که درآنالیزهای مرتبه دوم مورد محاسبه قرار میگیرند.این نکته قابل ذکراست که وجود نیروهای محوری فشاری درداخل یک عضو سبب کاهش مقاومت آن عضو میگردد.زیر این نیروها سبب کاهش سختی خمشی این اعضاء میگردند.به طور کلی اثرات غیرخطی هندسی دراعضاء لاغری که تحت تاثیر بارهای ثقلی شدید قراردارند،دارای اهمیت بیشتری می باشند.اثرات غیرخطی هندسی بااستفاده از توابع سختی-پایداری درفرمول بندی المان تیر-ستون با به کاربردن ماتریس سختی هندسی درفرمول بندی های روش المان محدود قابل محاسبه میباشند.اثرات غیرخطی بودن مواد،زمانی که تنش ها درقسمت هایی ازسازه به محدوده ی غیرخطی منحنی تنش –کرنش یابه محدوده تسلیم این منحنی میرسند،رخ میدهند.درقاب های فلزی این اثرات از زمانی که تنش تسلیم درمقطع عضو به وجود می آید تازمانی که این تنش ها درطول عضو گسترش می یابند،دیده میشوند.دراین مدت لنگر درمقطع عضو ازلنگر مقدماتی تسلیمMy تالنگر پلاستیک مقطعMp،تغییر میکند.بسته به میزان دقتی که مورد نیازاست،دوشیوه برای آنالیز سازه به اثات غیرخطی بودن مواد موجوداست.شیوه اول به نام مدل متمرکز پلاستیسیته(مدل مفصل پلاستیک)نامیده میشود و ازاثرات گسترش تنش تسلیم درمقطع وطول عضو صرف نظر میکند وشیوه دوم که شیوه ای دقیق تر است،به نام مدل پلاستیسیته گسترده نامیده میشود.دراین مدل اثرات گسترش منطقه پلاستیک شه درمقطع عضو وطول عضو درنظر گرفته میشود.

شکل2-1 نمودار نیرو تغییر مکان قابی را نشان میدهد که با روش های مختلف آنالیز مورد بررسی قرارگرفته است.خط نقطه چین مستقیم ازآنالیز مرتبه اول باصرف نظر کردن ازاثرات غیرخطی هندسی وموادحاصل شده است.مننی نقطه چین ازآنالیز مرتبه دوم الاستیک که تنها اثرات غیرخطی هندسی رادرنظر گرفته،بدست آمده است،منحنی درنهایت به بارکمانشی که از آنالیز کمانشی نیز به طور مستقیم قابل محاسبه است،مماس میشود.منحنی با خط شکسته در انتهای خود پایین آمدگی ندارد،ازآنالیز مرتبه اول الاستوپلاستیک کامل به روش مفاصل پلاستیک حاصل آمده که درآن ازاثرات غیرخطی هندسی صرف نظر گردیده است.مقدار بیشینه این منحنی بارنهایی پلاستیک قاب است که میتواند به طور مستقیم ازآنالیز پلاستیک محاسبه شود.خط شکسته باشاخه انتهایی پایین آمده نمایانگر نتایج آنالیز الاستوپلاستیک مربته دوم به روش مفصل پلاستیک می باشد.دراین آنالیز یک تحلیل ساده پلاستیک بادرنظرگرفتن تقریبی اثرات مرتبه دوم() انجام شده است.درنهایت منحنی یکنواخت ازآنالیز قاب بادرنظرگرفتن اثرات توسعه ناحیه پلاستیک،تنش های پسماند،انحناهای اولیه وکرنش های بزرگ به دست آمده است.این آنالیز،آنالیز مرتبه دوم براساس تئوری محدوده پلاستیک نامیده میشود.حداکثر مقدار این نمودار نمایانگر ظرفیت باربری نهایی قاب است.برای درنظر گرفتن اثرP-Delta درآنالیز می بایست تحلیل مرتبه دوم بادرنظرگرفتن تغییر شکل های بزرگ وبافرض کرنش های کوچک انجام شود.درادامه این فصل ابتدا باصرف نظر کردن ازاثرات پلاستیک شدن مواد به بررسی روش های آنالیز مرتبه دوم الاستیک،سپس روش های آنالیز مرتبه دوم الاستوپلاستیک ودرانتها به الگوریتم های مختلف آنالیز مرتبه دوم خواهیم پرداخت.

2-1-مقدمه 4

2-2-روش های آنالیز مرتبه دوم الاستیک(استاتیکی)       7

2-2-1-آنالیز مرتبه دوم باروش المان تیر-ستون   7

2-2-2-تاثیر کاهش طول عضو دراثر انحنای آن       10

2-3-آنالیز مرتبه دوم الاستوپلاستیک   11

2-3-1-آنالیز مرتبه دوم الاستوپلاستیک به روش مفاصل پلاستیک   11

2-3-2-آنایز مرتبه دوم الاستوپلاستیک به روش مدل ناحیه پلاستیک       15

رفتار الاستوپلاستیک کامل

رفتار الاستوپلاستیک کامل

فصل سوم:اثرP-Delta درتحلیل دینامیکی سازه ها

3-1-مقدمه

موضوع این بخش تحلیل دینامیکی مرتبه دوم سازه ها تحت بارهای زلزله است،که درحقیقت همان اعمال اثر
P-delta درتحلیل دینامیکی می باشد.یکی ازراه های اعمال اثر P-deltaدرتحلیل دینامیکی،ملحوظ نمودن نیروهای محوری حاصل از تحلیل دینامیکی مرتبه اول،ترکیب آنها با نیروی استاتیکی،بکارگیری روابط موجود دراین زمینه وبرآورد مقدار تاثیرات ثانویه است.وجود این نیروها،باتاثیر مستقیم درسختی مرتبه دوم عضوی،نتایج را تغییر میدهد وصورت عمومی معادلات کلاسیک ارتعاشی رادگرگون میسازد.اعمال ماتریس سختی مرتبه دوم استاتیکی به تنهایی به جای ماتریس سختی مرتبه اول درتحلی دینامیکی،اثرهای ثانویه رابه طور کامل نمیتواند ارائه دهد؛زیرا ماهیت نیروهای محوری حاصل از بارهای دینامیکی باحالت عمومی بارگذاری استاتیکی متفاوت می باشد.

دراین بخش تغییرات ماتریس های سختی عضوی وماتریس سختی سیستم برحسب زمان پیگیری و تفاوت های میان دوگونه تحلیل دینامیکی آشکار شده است.از اهم این تفاوت ها،علاوه برتغییر مکان ها،چرخش های گره ای نیروهای محوری به ویژه درتیرهای طبقات فوقانی می باشد.رفتار غیرخطی سازه ها همواره موردتوجه محققین علوم مهندسی بوده است.این گونه رفتار سازه ها میتواند علل گوناگون داشته باشد که ازمهمترین آنها خواص مکانیکی وشرایط مهندسی سازه هاست.خواص مکانیکی سازه ها،که مستقیما به مشخصات مصالح مورداستفاده درآنها مربوط میشود،در نهایت به تغییرمکان های خمیری سازه ها منجر میگردد.دراین بخش این گونه رفتار غیرخطی ویا غیرارتجاعی مورد بحث قرار نگرفته است.موضوع اصلی بررسی،رفتار غیرخطی هندسی سازه هاست که ازوجد نیروی محوری اعضای سیستم ناشی شده وبه مقوله پایداری سازه ها مرتبط میگردد.ازمهمترین مقولات مرتبط بااین مقاله،مبحث پایداری دینامیکی سازه هاست.ساده ترین شکل بیان مفهوم پایداری دینامیکی ستون لاغری است،بادوتکیه گاه ساده،که تحت بار هارمونیک محوری قرار داد.درچنین حالتی به ازای مقادیر معینی ازفرکانس این بارها هارمونیک،ارتعاش جانبی شدیدی درستون ایجاد میشود وستون دراین شرایط ناپایدار میگردد.

این مساله نخستین باردر سال1324 توسط بلاجف حل گردیدوبه این واقعیت که بیشینه نیروی فشاری دینامیکی ممکن است خیلی بیشتر ازباربحرانی اویلر باشد ولی ستون بازهم پایدار بماند اشاره گردید.معادله عمومی تغییر شکل ستون،که باحل آن میتوان نواحی وقوع ناپایداری رابه ازای مقادیر مشخصی ازنیروی محوری،فرکانس بارخارجی وفرکانس اصلی ارتعاش جانبی به دست آورد،به معادله ماتیو معروف است.باجایگزینی سری بارهای هارمونیک باتنوع فرکانسی زیاد به جای بار هارمونیک ساده،بولوتین نشان داد که تحت مجموعه روابط معینی بین فرکانس های بارخارجی و فرکانس های طبیعی ارتعاش جانبی،ستون دچار ناپایداری خواهدشد.

3-1- مقدمه   17

3-2-روش تاثی اثرP-Delta در تحلیل دینامیکی سازه ها   18

رفتار الاستوپلاستیک کامل

رفتار الاستوپلاستیک کامل

فصل چهارم:گزارشMCEER-01-0001 تحقیق آزمایشگاهی درمورد اثرمخربP-Delta درزمان زمین لرزه

4-1-مقدمه

موضوع تاثیر جاذبه برمقاومت جانبی ساختمان سال هاست به عنوان تاثیر مورد مطالعه قرار گرفته است.طراحی مدرن آیین نامه ها برروی مقاومت جانبی وتاثیر کارایی آن توسط اثرمخصوصا درمحدوده الاستیک تاثیر بسزا وخوبی داشته است.هرچند رفتار غیرالاستیک سطح وسیعی دراتلاف انرژی ورودی زمین لرزه رادربرمیگیرد اما تاثیرات بی ثباتی اثر جاذبه(نیروی وزن)موضوع مهمی می باشد.به علاوه پیشرفت تکنولوژی ساخت موجب شده تاساخت وساز در ساختمان ها ظریفتر ازگذشته اجرا شود.بنابراین بررسی رفتارهیا ساختمانی درجهت فهم افزایش وپیشرفت سطح کار وهدایت نهایی وضعیت به سوی پایداری بیشتر درسوانح طبیعی وجلوگیری از فروپاشی وایجاد امنیت بیشتر لازم وضروری است.

بااطمینان قابل قبولی ازمحدده الاستیک پاسخ،مقاومت وظرفیت تغییر شکل المان ها وسازه ها را میتوان ارزیابی کرد.درصورتیکه محاسبه ماکزیمم شکل پذیری وظرفیت نهائی سازه درمحدوده غیرالاستیک پیچیده است درحالی که بسیاری از مطالعات تجربی وآزمایشگاهی ومدل های خسارت نظری ارزش چنین محاسباتی رانشان میدهد وآنچه می ماند آن است که تعداد کمی از مطالعات تجربی به سوی آزمایش های لرزشی به سوی فروپاشی هدایت گردیده است.نتیجه این مطالعات تهیه داده ها واطلاعات مربوطه درمیان برنامه های آزمایش لرزشی وچگونگی فروپاشی ها می باشد.تمامی تلاش ها این اطمینان راحاصل نمود که داده های آزمایشی وتجربی سندیت کامل دارد(به طور کلی،هندسه،خصوصیات مصالح،نقص های اولیه،جزئیات نتایج آزمایش و…)درآینده درآزمایشات ودرآنالیز مدل ها مورد مقایسه قرارخواهندگرفت.

4-1-مقدمه     22

4-1-1-انگیزه این تحقیقات     22

4-1-2-اهداف این تحقیقات   22

4-2-مرور مطلب   23

4-2-1-مفاهیم کلی 23

4-2-2-تئوری پایه   24

4-2-3-مفهوم مرکز منحنی هیستریک(HCC)ا     24

4-2-4-استفاده از ضریب افزایش برای معایب اثرP-Deltaا     28

4-2-5-طیف بازتاب ضریب تغییرمکان باقی مانده   29

4-3-مقدمات آزمایش وآزمایش     31

4-3-1-انتخاب زمین لرزه         31

4-3-2-نمونه ها          31

4-3-3-خصوصیات نمونه ها       32

4-3-4-آزمایش     32

4-4-نتیجه این آزمایش   32

4-5-پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر     32

نمودار دوخطی نیروی جانبی،تغییرمکان سازهSDOF

نمودار دوخطی نیروی جانبی،تغییرمکان سازهSDOF

فصل پنجم:مدلها ونتایج تحلیلی

5-1-مدل سازی پیچش

همانطور که گفته شد نامتقارنی سازه ممکن است دراثر توزیع نامتعادل سختی ویامقاومت نسبت به توزیع جرم ویا به علت توزیع نامتعادل جرم نسبت به توزیع سختی ایجاد گردد که حالت اول راسیستم باخروج ازمرکزیت(S.E.S) می نامند وحالت دوم راسیستم باخروج ازمرکزیت جرم(M.E.S) می نامند.مطالعات نشان میدهد که این دوسیستم رفتارهای متفاوت ازخودنشان میدهند.دراین مطالعه خروج ازمرکزیت درمدل های سازه ای دراثر توزیع نامتعادل جرم ایجاد شده وسیستم ها ازنوع سیستم باخروج ازمرکزیت جرم(M.E.S) فرض میشوند.برای مدلسازی این نوع عدم تقارن پلان مستطیلی شکل(5-1) راکه برآن جرمm1 به صورت یکنواخت توزیع شده درنظر میگیریم.اگر دراین شکلCs مرکز سختی طبقهCm مرکز جرم آن و Cm مرکز جرم نوار 1 متری باشد که درآن جرم به صورت یکنواخت توزیع شده درحالتی که برابر صفر باشد،جرم طبقه رابرابرm0 فرض میکنیم.

5-1-مدلسازی اثر پیچش       34

5-2-مدل های سازه ای مورد مطالعه     35

5-3-مدل سازی رایانه ای     36

5-4-بررسی نتایج وتحلیل ها 37

فصل ششم:جمع بندی تحقیقات انجام شده وپیشنهادات کارهای آتی

6-1-ساز های موردبررسی

سازه های موردبررسی فولادی وباسیستم های مختلف باربرجانبی وهفت طبقه بودند که برای بدست آوردن اطلاعات دقیقتر لازم است سازه های فولادی دیگری بااین سیستم های باربر جانبی وارتفاع بیشتر مورد بررسی قرارگیرند.

منابع ومراجع     67

فهرست جداول

5-1-مقادیر ممان انیرسی جرمی درخروج ازمرکزیت های مختلف     36

فهرست اشکال

2-1-منحنی نیرو تغییرمکان یک قاب فلزی     7

2-2-المان تیر-ستون     8

2-3-رفتار الاستوپلاستیک کامل   12

2-4-المان تیر با مقطع متغیر     16

4-1-سازهSDOFا       23

4-2-نمدار دوخطی نیروی جانبی،تغییرمکان سازهSDOFا       24

4-3-رفتار دینامیکی نیرو-تغیرمکان   28

4-4-ماکزیمم تغییرمکان باقی مانده(Kawashimaetal 1996)ا       30

4-5-طیف بازتاب ضریب تغییرمکان باقی ماندهSRDR دربرابر ضریب دوخطیr برای طراحی (Kawashimaetal 1996)ا       31

5-1-نحوه توزیع جرم درمدل ها   35

5-2-مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات درساختمان 7 طبقه با بادبند ساده وبدون تاثیرP-Delta در تحلیل استاتیکی خطی   39

5-3-مقدایر تغییرمکان نسبی طبقات درساختان7طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی باوبدون تاثیرP-Delta درتحلیل استاتیکی خطی     40

5-4-مقادیر تغیرمکان نسبی طبقات درساختما7طبقه باقاب خمشی باوبدون تاثیرP-Delta در تحلیل استاتیکی خطی     41

5-5-مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات درساختمان7طبقه با بادبند ساده با وبدون تاثیرP-Delta در تحلیل استاتیکی خطی باتوزیع بارجانبی حاصل ازطیف2800ا         42

5-6-مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات درساختمان7طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی با وبدون تاثیرP-Delta در تحلیل استاتیکی خطی باتوزیع بارجانبی حاصل از طیف2800ا     43

5-7-مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات درساختمان7طبقه باقاب خمشی با وبدون تاثیرP-Delta در تحلیل استاتیکی خطی باتوزیع بارجانبی حاصل از طیف2800ا     44

5-8-نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل به در ساختمان 7طبقه با بادبند ساده در تحلیل استاتیکی خطی   45

5-9- نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل به در ساختمان 7طبقه با بادبند ساده و قاب خمشی درتحلیل استاتیکی خطی       46

5-10- نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل به در ساختمان 7طبقه با قاب خمشی در تحلیل استاتیکی خطی     47

5-11- نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل به در ساختمان 7طبقه با بادبند ساده در تحلیل استاتیکی خطی باتوزیع بارجانبی حاصل از طیف2800ا     48

5-12- نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل به در ساختمان 7طبقه با بادبند ساده و قاب خمشی درتحلی استاتیکی خطی باتوزیع بارجانبی حاصل از طیف2800ا       49

5-13- نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل به در ساختمان 7طبقه با قاب خمشی در تحلیل استاتیکی خطی باتوزیع بارجانبی حاصل از طیف2800ا       50

5-14- نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل طیف بازتاب به توزیع بارجانبی مثلثی در تحلیل به در ساختمان 7طبقه با بادبند ساده   51

5-15– نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل طیف بازتاب به توزیع بارجانبی مثلثی در تحلیل به در ساختمان 7طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی     52

5-16– نسبت مقادیر تغییرمکان نسبی درتحلیل طیف بازتاب به توزیع بارجانبی مثلثی در تحلیل به در ساختمان 7طبقه باقاب خمشی     53

5-17-منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده درتحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیرا           54

5-18- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده درتحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیرا           55

5-19- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده درتحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیر وتوزیع بارجانبی حاصل از طیف     56

5-20- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده درتحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیر وتوزیع بارجانبی حاصل از طیف     57

5-21- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیر ا             58

5-22- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیرا         59

5-23- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیروتوزیع بارجانبی حاصل از طیف   60

5-24- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیروتوزیع بارجانبی حاصل ازطیف       61

5-25- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیرا       62

5-26- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیرا             63

5-27- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیر وتوزیع باجانبی حاصل از طیف      64

5-28- منحنی های برش پایه-تغییرمکان سه نقطه ازبام برای سازه 7 طبقه با بادبند ساده وقاب خمشی در تحلیل استاتیکی غیرخطی بدون تاثیروتوزیع بارجانبی حاصل از طیف     65مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان