انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

در جامعه ی کنونی دانشگاه ها از سازمان های مهم و موثر هستند و در فرآیند توسعه ی یک کشور به عنوان مراکزی تلقی می شوند که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت می پردازند. از آنجا که دانشگاه نهادی متفکر، آگاه و نوآور در جامعه محسوب می شود، انتظار می رود که با انجام وظایف و رسالت های خود در سه زمینه آموزش، پژوهش و عرضه خدمات علمی و اجتماعی(بازرگان، فتح آبادی و عین اللهی، 1380) بتواند گام های موثرتری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و همواره کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد (نصر و حسینی،1384).
از آنجاکه دانشجویان اصلی ترین و گسترده ترین طیف اعضا و مشتریان دانشگاه ها هستند، می توان آنها را جزء معتبرترین عوامل جهت سنجش عناصر و موارد مرتبط با فرایند یاددهی- یادگیری، محسوب نمود. از طرفی چون دانشگاه ها برای حفظ بقای معنادار و توسعه پایدار خود می بایست که با محیط خود تعامل مطلوبی داشته باشند تا قادر به پاسخگویی مطلوب و منطبق با نیازهای محیطی باشند (ترک زاده، 1385)، دانشجویان وارد شده از محیط، بهترین عامل جهت انعکاس نیازهای محیطی در سیستم هستند. آن ها با انتقال از آموزش متوسطه به دانشگاه مرحله ی انتقالی در رشد جوانی خود را که در آستانه ی ورود به دنیای بزرگسالی هستند،‌ سپری می کنند. دوره ی جدید با آزادی های بیشتر، چالش های تحصیلی، مسئولیت ها و انتظارات متفاوت از دوره های پیشین متمایز می شود. طی این دوره دانشجویان چالش های اجتماعی (مانند دوری از خانواده) و شناختی (مانند ضرورت انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی) متعددی را تجربه می کنند که ممکن است با آشفتگی های هیجانی، مانند احساس تنهایی، غم غربت، حالت افسردگی و حتی افزایش مصرف مواد مخدر همراه باشد (لوبکر و اتزل ، 2007).
در این دوره جوانان تلاش می کنند تا به خودمختاری و استقلال بیشتر دست یابند تا بتوانند نقش های بزرگسالی را بپذیرند؛ روابط دوستانه و صمیمانه ی جدیدی شکل می گیرد و جوانان حس هویت خود را تحکیم یا بازسازماندهی می کنند (بروکس و دوبویس ، 1995). براین اساس، تکالیف تحصیلی، شخصی و اجتماعی متفاوت موجب می شود تا سازگاری با دانشگاه و الزامات آن، از مسایل اساسی و اصلی دانشجویان به شمار آید (لانتینر و ویندهام ، 2004). از جمله عواملی که بر سازگاری دانشجویان موثر است، ساختار سازمان و به عبارتی ساختار دانشگاه می باشد. ساختار از جمله عوامل بنیادی در عملکرد سازمان است. ساختار سازمان مکانیزمی است که بر اساس آن، تعاملات افراد در زمان و مکان تنظیم می گردد. این مکانیزم، ارتباطات و فعالیت های افراد را در سازمان شکل می بخشد، سازمان را به سمت فرصت های محیطی سوق داده و گاهی هم از آن باز می دارد (هارگریویست ، 2001). ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است(دفت، 1389).
با توجه به ویژگی های محتوایی و کارکردی ساختار و تاثیرات قابل ملاحظه ای که بر سازمان دارد و با مطالعه و شناخت هر چه بیشتر آن می توان مسیر توسعه ی سازمان را هموار تر نمود. سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه، یکی از بهترین مواردی است که می توان با بررسی آن از تاثیرات ساختار سازمان آگاه شد.

1-1- بیان مساله……………………………………………………….. 4
1-2- اهداف پژوهش……………………………………………………. 9
1-2-1- هدف کلی……………………………………………………… 9
1-2-2- اهداف اصلی……………………………………………………. 9
1-2-3- سوال های پژوهش………………………………………….. 10
1-3- تعاریف متغیرها………………………………………………….. 10
1-3-1- تعاریف مفهومی متغیرها……………………………………. 10
1-3-1-1- ساختار سازمانی………………………………………….. 10
1-3-1-2- ساختار تواناساز…………………………………………… 11
1-3-1-3- ساختار بازدارنده…………………………………………… 11
1-3-1-4- سازگاری……………………………………………………. 12
1-3-1-5- سازگاری عاطفی………………………………………….. 12
1-3-1-6- سازگاری تحصیلی…………………………………………. 13
1-3-1-7- سازگاری اجتماعی………………………………………… 13
1-3-1-8- سازگاری تعهد / دلبستگی………………………………… 13
1-3-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………….. 13
1-3-2-1- ساختار سازمانی…………………………………………… 13
1-3-2-2- سازگاری…………………………………………………….. 13

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: پیشینه پژوهش

از جمله عوامل موثر در شکل گیری هر سازمانی ساختار آن است، که از آن به مثابه ی الگو و نقشه ی ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزای سازمان یاد می شود (هال، 2002). ساختار، صحنه عملیات سازمان است (هال، 2002). ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی است که برای نیل به هدف تلاش می کنند (بارنی و ریکلی، 1992). به واسطه ی ساختار سازمانی، عملیات و فعالیت های داخل سازمان آرایش می یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می شود. ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل در تصمیم گیری، واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحد ها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی، از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است (دفت، 1991).
ساختار سازمان مکانیزمی است که بر اساس آن، تعاملات افراد در زمان و مکان تنظیم شده و قاعده مند می گردد. ارتباطات و فعالیت های افراد را در سازمان شکل می بخشد، سازمان را به سمت فرصت های محیطی سوق داده و گاهی هم از آن باز می دارد (هارگریویست، 2001). کسرایی و علیرحیمی (1388) نیز ساختار سازمانی را به مثابه ی چهارچوبی معرفی می کنند که تعیین کننده ی روابط رسمی و بعضا غیر رسمی افراد است. بر این اساس می توان گفت ساختار سازمانی مسیری بسیار منظم و مناسب برای انتقال اطلاعات به شمار می آید، که از طریق کاهش تاثیر ویژگی های شخصی افراد بر سازمان، زمینه ی نیل به اهداف سازمانی را ممکن می سازد (هال، 2002).
ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است و میزان تناسب نوع ساختار در سازمان و با شرایط آن، به استراتژی آن سازمان بستگی دارد. زیرا استراتژی هر سازمان، منشا ساختار آن سازمان است. ساختار سازمان ضمن اینکه تعیین کننده نحوه کارکرد افراد است، متاثر از آن نیز می باشد (فرودی، 1391). لذا بر اساس این نظر می توان گفت ساختار وسیله یا ابزاری پیچیده برای کنترل است که در فرایند روابط متقابل اعضا به وجود می آید، به صورت دائم تجدید می گردد و در عین حال تعیین کننده روابط متقایل آنها می باشد (محترم، 1390). ساختار در همه زمانها ثابت نمی ماند؛ نه تنها امور سازمان را شکل می دهد بلکه امور سازمان هم شکل ساختار را تغییر می دهد (هال، 2002) و این تغییرات به دلیل پویایی محیطی پیوسته ادامه دارد.

2-1-1-1- کارکردهای ساختار
صاحبنظران متعددی نظیر رابینز و جاج (2009)، هال (2002)، هچ (1387) و اعرابی (1376)، کارکردهای مختلفی را برای ساختار سازمانی برشمرده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- طراحی الگوی تعاملی سازمان
2- شکل دهی و جهت دهی ماهیت کل سازمان
3- انتظام بخشی کل سازمان
4- شکل دهی قابلیت های کارکردی سازمان و تبعات عملکردی منتج از آنها
5- شکل دهی مناطق فعالیت سازمان
6- کنترل رفتار و اعمال اعضای سازمان
7- زمینه سازی جهت اعمال قدرت
8- پیونددهی افراد با سازمان و اثربخشی
ملاحظه می شود که ساختار با کارکردهای متعدد و متکثر خود از طریق نفوذ در و بر رفتار سازمانی افراد (در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی)، مناطق فعالیت آنان، تعاملات سازمان با محیط تعاملی خود و کیفیت آن، ماهیت کل سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ و بدین ترتیب آن را انتظام می بخشد. لازم به ذکر است آنچه که موجب اهمیت ساختار سازمانی می شود ویژگی ها، قدرت جهت دهی و پیش برندگی آن در سازمان، کارکردها و قابلیت های کارکردی ناشی از آن است (معینی،1390).

2-1-1-2- ابعاد ساختار سازمانی
ساختار سازمانی مشتمل بر ابعاد و عناصری است که بیان کننده ی ویژگی های خاص هر سازمان است. با این وجود هر کس از منظری به آن پرداخته است.از جمله آن، می توان به ابعاد افقی و عمودی ساختار اشاره داشت. بعد عمودی نشاندهنده سلسله مراتب سازمانی و حیطه کنترل است. بعد افقی همان نحوه تقسیم کار در سازمان است (رضائیان، 1384). رابینز (1386) استراتژی سازمان، تکنولوژی، اندازه ی سازمان و نامطمئن بودن محیط را از جمله عوامل تشکیل دهنده ی ساختار سازمانی می داند. ابعاد دیگر که در نظریه پردازی های امروزین مدرنیست ها نیز یافت می شود، سه عنصر پیچیدگی، تمرکز و رسمیت است (هچ،1387؛ دفت،1387؛ رابینز، 1378؛ علاقه بند،1384). منظور از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می‏شود یا وجود دارد (دفت،1387). رسمیت، به حدی که قوائد، مقررات، خط مشی ها و رویه ها در سازمان اعمال می شود، اشاره دارد و تمرکز، پاسخ به سوال “در چه سطحی در سازمان تصمیم گیریمی شود؟” را نشان می دهد (هچ، 1387، 269). بر اساس تحقیقاتی که در حوزه سازمان های آموزشی گردیده هوی و سویتلند ساختار سازمان را دارای دو بعد رسمیت و تمرکز دانستند (2000، 2001). هوی و میسکل (2005 و 2008) نیز با بسط تحقیقات پیشین دو بعد فرایند و زمینه را هم به آن اضافه نمودند و در نهایت چهار بعد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه برای ساختار برشمردند. رسمیت، مجموعه قوانین و مقررات و رویه های جاری در سازمان است. تمرکز در بردارنده سلسله مراتب سازمانی و قدرت تصمیم گیری است، فرایند بیانگر نحوه اتخاذ تصمیمات سازمانی و حل مسائل سازمانی است و زمینه معرف ویژگی های زمینه ای نظیر میزان اعتماد، صداقت و اعتبار، تعارض، یکپارچگی و احساس قدرت در افراد است (هوی و سویتلند، 2000 و 2001؛ هوی و سیندن، 2004 ؛ هوی و میسکل، 2005 و 2008؛ گیلمور ، 2007، مک گوگان ، 2005).

2-1-1-3- انواع ساختار سازمانی
همزمان با ظهور مکاتب مدیریتی، توجه به ابعاد سازمان و ساختار آن مورد توجه قرار گرفت. همانطور که در گذر زمان این مکاتب جهت سازواری با محیط سیر تکاملی خود را می پیمودند، ساختار سازمانها نیز با تاثیر از عوامل محتوایی، ابعادی و محیطی خود جهت بقا، افزایش بهره وری و پاسخگویی به محیط در واکنش نسبت بهتغییرات محیطی تحول پیدا می نمودند (چندلر، 1962).

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………. 15
2-1-1- ساختار سازمانی………………………………………………… 15
2-1-1-1- کارکردهای ساختار…………………………………………….. 16
2-1-1-2- ابعاد ساختار سازمانی………………………………………… 17
2-1-1-3- انواع ساختار سازمانی……………………………………….. 18
2-1-1-3-1- ساختار کارکردی……………………………………………. 18
2-1-1-3-2- ساختار بخشی…………………………………………….. 18
2-1-1-3-3- ساختار ساده……………………………………………….. 19
2-1-1-3-4- ساختار ادهوکراسی……………………………………….. 19
2-1-1-3-5- ساختار بوروکراسی ماشینی……………………………… 19
2-1-1-3-6- ساختار بوروکراسی حرفه ای…………………………….. 20
2-1-1-3-7- ساختار ماتریسی…………………………………………… 20
2-1-1-3-8- ساختار افقی………………………………………………… 20
2-1-1-3-9- ساختار شبکه ای……………………………………………. 21
2-1-1-3-10- ساختار ستاره ای………………………………………….. 21
2-1-1-3-11- ساختار تارعنکبوتی………………………………………… 21
2-1-1-3-12- ساختار پارندی……………………………………………… 22
2-1-1-3-13- ساختار خوشه ای…………………………………………. 22
2-1-1-3-14- ساختار مجازی…………………………………………….. 22
2-1-1-3-15- ساختار وظیفه‌ای…………………………………………… 23
2-1-1-3-16- ساختار ارگانیکی و مکانیکی………………………………. 23
2-1-1-3-17- ساختار تواناساز و بازدارنده………………………………… 24
2-1-1-3-17-1- رسمیت تواناساز…………………………………………. 24
2-1-1-3-17-2- رسمیت بازدارنده…………………………………………. 26
2-1-1-3-17-3- تمرکز تواناساز……………………………………………. 26
2-1-1-3-17-4- تمرکز بازدارنده …………………………………………….26
2-1-1-3-17-5- فرایند تواناساز…………………………………………….. 27
2-1-1-3-17-6- فرایند بازدارنده……………………………………………… 27
2-1-1-3-17-7- زمینه تواناساز……………………………………………. 27
2-1-1-3-17-8- زمینه بازدارنده……………………………………………. 28
2-1-1-4- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی …………….28
2-1-1-4-1- استراتژی و هدف…………………………………………….. 29
2-1-1-4-2- محیط………………………………………………………….. 29
2-1-1-4-3- اندازه ی سازمان……………………………………………… 29
2-1-1-4-4- سن سازمان………………………………………………….. 29
2-1-1-4-5- تکنولوژی………………………………………………………. 29
2-1-2- سازگاری…………………………………………………………… 29
2-1-2-1-دیدگاه های نظری درباره ی سازگاری………………………….. 31
2-1-2-2- فرایند سازگاری………………………………………………….. 34
2-1-2-3- سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی……………… 35
2-1-2-4- انتقال و سازگاری………………………………………………. 36
2-1-3- تاریخچه پژوهش ………………………………………………….37
2-1-3-1-پژوهشهای خارجی…………………………………………….. 37
2-1-3-1-1-ساختار سازمانی…………………………………………….. 37
2-1-4- پژوهشهای داخلی……………………………………………….. 45
2-1-4-1- ساختار سازمانی………………………………………………. 45
2-1-4-2- سازگاری………………………………………………………… 47
2-1-3- نتیجه گیری از مبانی نظری و تاریخچه پژوهش……………….. 49

فصل سوم: روش شناسی

در این فصل روش پژوهش، جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش و اندازه گیری روایی و پایایی آن، روش جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری، روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش، گزارش می شود.

3-2- روش پژوهش

پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، «کاربردی» و از لحاظ روش در زمره ی پژوهش های توصیفی و از نوع «همبستگی» می باشد. این پژوهش شامل دو متغیر پیش بین پنهان شامل ساختار سازمانی تواناساز و ساختار سازمانی بازدارده و یک متغیر ملاک پنهان به نام سازگاری می باشد.

این پرسشنامه متضمن دو بعد تواناساز و بازدارندگی ساختاری بوده که به صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای از کاملا” موافقم تا کاملا” مخالفم درجه‌بندی شده است. این بخش دارای 35 گویه، شامل ابعاد رسمیت تواناساز (6 گویه)، تمرکز تواناساز (4 گویه)، فرایند های تواناساز (4 گویه)، عوامل زمینه ای تواناساز (6 گویه)، رسمیت بازدارانده (5 گویه)، تمرکز بازدارنده (5 گویه)، فرایندهای بازدارنده (2 گویه)، و عوامل زمینه ای بازدارنده (3 گویه) از نوع پنج گزینه ای لیکرت می باشد که پاسخ به هر گویه در طیفی از کاملا موافقم (نمره ی 5) تا کاملا مخالفم (نمره ی 1) قرار دارد
3-1- مقدمه………………………………………………………………. 51
3-2- روش پژوهش………………………………………………………. 51
3-3- جامعه ی آماری……………………………………………………. 52
3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………… 52
3-5- ابزار پژوهش………………………………………………………… 54
3-5-1- پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، 1390) 54
3-5-2- پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986)…………….. 55
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ها …………………………………….56
3-6-1- روایی و پایایی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، 1390)……………………………………………………………………. 56
3-6-2- روایی و پایایی پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986)…………………………………………………………………….. 57
3-8- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………. 57
3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده هادر پاسخ به سوالات جزئی پژوهش 58

فصل چهارم: یافته های پژوهش

دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز رابطه ی معناداری وجود دارد؟
برای تحلیل این سوال، از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده در جدول (4-5) ارائه شده است. طبق این جدول اطلاعات زیر به دست آمد:
– بین بعد رسمیت تواناساز در ساختار سازمانی با ابعاد تمرکز، فرایندها، عوامل زمینه ای تواناساز، تمرکز و عوامل زمینه ای بازدارنده در ساختار سازمانی و نیز سازگاری اجتماعی و عاطفی رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین تمرکز تواناساز در ساختار سازمانی با ابعاد فرایندها و عوامل زمینه ای تواناساز، تمرکز و عوامل زمینه ای بازدارنده در ساختار سازمانی و سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید.

– بین فرایندهای تواناساز در ساختار سازمان با عوامل زمینه ای تواناساز، تمرکز و عومل زمینه ای بازدارنده در ساختار سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین فرایندهای تواناساز در ساختار سازمان با هیچ کدام از ابعاد سازگاری رابطه ای مشاهده نشد.
– بین عوامل زمینه ای تواناساز در ساختار سازمانی با تمرکز بازدارنده در ساختار سازمانی و سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین رسمیت بازدارنده در ساختار سازمان با ابعاد تمرکز، فرایندها و عوامل زمینه ای ساختار بازدارنده در سازمان رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید.
– بین تمرکز بازدارنده در ساختار سازمان با فرایندها و عوامل زمینه ای ساختار بازدارنده و نیز سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین فرایندهای بازدارنده ی ساختار سازمان با عوامل زمینه ای بازدارنده ساختار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین سازگاری تحصیلی با سازگاری عاطفی رابطه مثبت و معناداری برقرار است.
– بین سازگاری اجتماعی با سازگاری عاطفی رابطه مثبت و معناداری برقرار است.

برای انجام مدل معادله ی ساختاری جهت تعیین قدرت انواع ساختار سازمانی در پیش بینی میزان سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی، ابتدا به مقایسه ی دیدگاه دانشجویان دختر و پسر و رشته های مختلف دانشکده های مهندسی از ساختار تواناساز و بازدارنده و سازگاری پرداخته شد که در جدول (4-6) و نیز جدول (4-7) آمده است.
همانطور که در جدول شماره ی (4-6) مشاهده می شود، میانگین سازگاری دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر می باشد، اما با توجه به میزان t به دست آمده در درجه ی آزادی 208، تفاوت معناداری در میزان سازگاری دانشجویان دختر و پسر دانشکده های مهندسی، وجود ندارد.
هم چنین میانگین سازگاری دانشجویان پسر در ساختار بازدارنده بیشتر از گروه دختران
می باشد، اما با توجه به میزان T به دست آمده در درجه ی آزادی 208، تفاوت معناداری در میزان سازگاری دانشجویان دختر و پسر دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز مشاهده نگردید.

جمع بندی

بر اساس نتایج بدست آمده:
■ میانگین ساختار بازدارنده در دانشکده های مهندسی از ساختار تواناساز بیشتر است و بین ساختار تواناساز و بازدارنده در دانشکده های مهندسی، تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس ساختار غالب در دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز ساختار بازدارنده می باشد.
■ میانگین سازگاری تحصیلی دانشجویان در حد کفایت قابل قبول و میانگین اجتماعی، عاطفی و تعهد دانشجویان بالاتر از حد کفایت قابل قبول می باشد و میانگین سازگاری دانشجویان در همه ی ابعاد خود پایین تر از حد مطلوب می باشد.
■ بین بعد رسمیت تواناساز در ساختار سازمانی با ابعاد تمرکز، فرایندها، عوامل زمینه ای تواناساز، تمرکز و عوامل زمینه ای بازدارنده در ساختار سازمانی و نیز سازگاری اجتماعی و عاطفی رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده شد.
■ بین تمرکز تواناساز در ساختار سازمانی با ابعاد فرایندها و عوامل زمینه ای تواناساز، تمرکز و عوامل زمینه ای بازدارنده در ساختار سازمانی و سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید.
■ بین فرایندهای تواناساز در ساختار سازمان با عوامل زمینه ای تواناساز، تمرکز و عوامل زمینه ای بازدارنده در ساختار سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین فرایندهای تواناساز در ساختار سازمان با هیچ کدام از ابعاد سازگاری رابطه ای مشاهده نشد.
■ بین عوامل زمینه ای تواناساز در ساختار سازمانی با تمرکز بازدارنده در ساختار سازمانی و سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
■ بین رسمیت بازدارنده در ساختار سازمان با ابعاد تمرکز، فرایندها و عوامل زمینه ای ساختار بازدارنده در سازمان رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید.
■ بین تمرکز بازدارنده در ساختار سازمان با فرایندها و عوامل زمینه ای ساختار بازدارنده و نیز سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

■ بین فرایندهای بازدارنده ی ساختار سازمان با عوامل زمینه ای بازدارنده ساختار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
■ بین سازگاری تحصیلی با سازگاری عاطفی رابطه مثبت و معناداری برقرار است.
■ بین سازگاری اجتماعی با سازگاری عاطفی رابطه مثبت و معناداری برقرار است.
■ ادراک دانشجویان دانشکده های مهندسی از ساختار سازمانی تواناساز، پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار سازگاری آنان می باشد.در ساختار تواناساز، عوامل زمینه ای دارای بالاترین بار عاملی و فرایندهای تواناساز دارای پایین ترین میزان بار عاملی می باشد.
■ هم چنین ادراک دانشجویان ازساختار سازمانی بازدارنده پیش بینی کننده ی مثبت و معنادار سازگاری آنان می باشد و در این متغیر، تمرکز بازدارنده دارای بالاترین بار عاملی و فرایندهای بازدارنده دارای پایین ترین میزان بار عاملی است.
■ در متغیر سازگاری، بعد سازگاری عاطفی دارای بالاترین میزان بار عاملی و بعد سازگاری تحصیلی دارای پایین ترین میزان بار عاملی می باشد.

4-1- مقدمه…………………………………………………………… 60
4-2- یافته های توصیفی…………………………………………….. 60
4-3-آمار استنباطی……………………………………………………. 61
جمع بندی………………………………………………………………. 73

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………. 76
5-1- بحث و نتیجه گیری………………………………………………. 76
5-1-1- بررسی نوع غالب ساختار سازمانی دانشکد ه های مهندسی دانشگاه شیراز……………………………………………………………………… 76
5-1-2- تعیین میزان سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز……………………………………………………………………… 77
5-1-3- بررسی رابطه ی بین انواع ساختار سازمانی و انواع سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز…………………………………………. 78
5-1-4- آیا انواع ساختارهای سازمانی پیش بینی کننده ی معنادار سازگاری دانشجویان مهندسی می باشد؟……………………………………………………. 79
5-2- نتیجه گیری نهایی …………………………………………………81
5-3- محدودیت ها………………………………………………………. 83
5-3-1- محدودیت های پژوهشی………………………………………. 83
5-3-2- محدودیت اجرایی………………………………………………. 83
5-4- پیشنهادها …………………………………………………………..84
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی………………………………………….. 84
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………. 85

منابع فارسی……………………………………………………………… 86
منابع انگلیسی……………………………………………………………..90

 

Abstract

The main purpose of this study was investigating the relationship between organizational structure types with students’ adjustment in engineering colleges of Shiraz University. The research method was descriptive in type of correlation, and statistical population has included undergraduate students of different disciplines in engineering colleges of Shiraz University that have selected 210 individuals using the cluster-stage sampling method. The used instruments to collecting data were two questionnaires which are structure type questionnaire (Tork Zadeh and Mohtaram, 1390) and adjustment questionnaire (Baker and Circus, 1986), that after validity and reliability have distributed among sample subjects, and analyzed using statistical method and dependent t-test illative, one sample t-test Pearson correlation coefficient and multi variable regression methods, and SPSS 16 and LISREL 8.54. Results of statistical analysis showed that:
1. The dominant structure in engineering colleges is deterrent (inhibitor) structure.
2. Educational adjustment of students is adequately acceptable, and social and emotional adjustment in all dimensions is lower than desired value.
3. There is positive and significant relationship between organizational structure types and adjustment types in engineering colleges of Shiraz University.
4. Organizational structure types including enabling and inhibiting structure, are positive and significant predictor of adjustment in engineering students.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان