انتخاب صفحه

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تعیین رابطه چند گانه هوش هیجانی و جو سازمانی با استرس شغلی کارکنان و مدیران دانشگاه  بود.

روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ومدیران دانشگاه می باشد. برای تعیین حجم نمونه بر اساس روش کوکران و نمونه گیری با روش طبقه ای تصادفی بود و تعداد 148 نفر (52زن و 96مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند . سنجش متغیر ها بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ (1996) ، پرسشنامه جو سازمانی لیمین (2003) پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز(1997) انجام شد.در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون گام به گام ،تحلیل مسیر و از آزمون t برای مقایسه میانگین گروه ها ی مستقل با استفاده از نرم افزار  SPSS استفاده گردید.

یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و استرس شغلی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد.هوش هیجانی می تواند به میزان 26 درصد از واریانس استرس شغلی را تبیین کند . مولفه هوش اجتماعی به میزان 25 درصد و خود آگاهی به میزان 3 درصد از واریانس استرس شغلی را تبیین می کنند. جو سازمانی می تواند به میزان  29 درصد از واریانس استرس شغلی را تبیین کند.از مولفه های جو سازمانی احترام به میزان 19 درصد و صمیمیت به میزان 7 درصد و عدالت به میزان 4 درصد از واریانس استرس شغلی را تبیین می کنند . نتایج تحلیل مسیر تاثیر مولفه های جو سازمانی در کل (مستقیم . غیر مستقیم) در کاهش استرس شغلی بیشتر از مولفه ها ی هوش هیجانی است. همچنین مولفه های جو سازمانی تقویت کننده هوش هیجانی ( هوش اجتماعی) می باشند. با عنایت به نتایج پژوهش می توان گفت که جو سازمانی در تقویت هوش هیجانی و کاهش استرس شغلی نقش موثرتری دارد.و باید در ایجاد جو سازمانی مطلوب اقدام نمود

کلیدواژه : استرس شغلی – جو سازمانی –  دانشگاه شهید رجایی – هوش هیجانی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه 2
  • بیان مسئله 3
  • اهمیت و ضرورت مسئله 4
  • اهداف تحقیق 6
  • فرضیه های تحقیق 6
  • قلمرو تحقیق 6
  • تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها و مفاهیم 6

1-7-1 هوش هیجانی  6

1-7-2 جو سازمانی  7

1-7-3 استرس شغلی  8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول :

2-1 مقدمه  11

2-2 تعریف هوش  11

2-2-1 تعریف هوش چندگانه  12

2-3 تعریف هیجان  15

2-4 تعریف و مفهوم هوش هیجانی و مولفه های آن  16

2-5 نظریه های هوش هیجانی  18

2-6 الگوهای هوش هیجانی  21

2-7 تعاریف جو سازمانی و مولفه های آن  22

2-8 ابعاد جو سازمانی   25

2-9 نظریه های جو سازمانی  28

2-10 عوامل موثر بر جو سازمانی   30

2-11 مکانیزم های تاثیر گذاری بر جو سازمانی   31

2-12 رویکردهای شکل گیری جو سازمانی  33

2-12-1 رویکرد ساختاری  33

2-12-2 رویکرد ادراکی  33

2-12-3 رویکرد تعاملی  33

2-12-4 رویکرد فرهنگی   34

2-13 دیدگاه های مختلف مربوط به شکل گیری جو سازمانی   35

2-14 استرس  36

2-14-1 نظریه ها و الگو های استرس  37

2-14-2  عوامل استرس زا و کار  39

2-14-3 منابع استرس در محیط کار  40

2-14-4 علائم و نشانه های استرس شغلی  41

2-14-5 دیدگاه های شیوه مقابله با استرس  42

بخش دوم :

2-16 پیشینه هوش هیجانی در داخل و خارج کشور  43

2-17 پیشینه جو سازمانی در داخل و خارج کشور  46

2-18 پیشینه استرس شغلی در داخل و خارج کشور  48

2-19 طرح کلی پژوهش  53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه  55

3-2 جامعه ، نمونه ،روش نمونه گیری  55

3-2-1 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری   56

3-3 ابزار های گرد آوری داده ها و ذکر ویژگی های آنها  57

3-3-1 پرسشنامه هوش شرینگ  57

3-3-2 پرسشنامه جو سازمانی لیمین  58

3-3-3 پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز  58

3-5 روشهای آماری  59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه  61

4-2 اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری شرکت کننده در پژوهش  61

4-3 تعیین همبستگی بین متغیر ها  63

4-4 تحلیل رگرسیون داده ها  66

4-4-2 بررسی فرضیه های روش رگرسیون گام به گام   68

4-5 تحلیل مسیر  72

4-6 تاثیر جنسیت بر هوش هیجانی ، جو سازمانی و استرس شغلی  74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه  77

5-2 خلاصه نتایج  77

5-2-1 فرضیه اصلی  77

5-2-2 فرضیه های فرعی  77

5-3 تاثیر جنسیت بر هوش هیجانی ، جو سازمانی و استرس شغلی   77

5-4 بحث و نتیجه گیری  81

5-5 یافته های جانبی  81

5-6 محدودیت ها  84

5-7 پیشنهادهای کاربردی در جهت کاهش استرس شغلی   85

5-8 پیشنهاد های پژوهشی  85

ضمائم  86

منابع و ماخذ:

فهرست منابع فارسی  94

فهرست منابع خارجی  102

فهرست جداول

جدول 3-1 فراوانی کارکنان دانشگاه  55

جدول 3-2 فراوانی کارکنان دانشگاه بر اساس سن و جنسیت  55

جدول 3-3 حجم نمونه  56

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها بر حسب جنس   61

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی کارکنان دانشگاه بر حسب سن   62

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی  کارکنان دانشگاه بر حسب تاهل   62

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی  کارکنان دانشگاه بر حسب میزان تحصیلات  62

جدول 4-5 پست سازمانی کارکنان  63

جدول 4-6 ضرایب همبستگی مولفه ها ی هوش هیجانی با متغیر های جو سازمانی و استرس شغلی  63

جدول 4-7 ضرایب و همبستگی و سطوح معنی داری مولفه ها ی هوش هیجانی با مولفه های جو سازمانی ( اعتبار، احترام، عدالت ، افتخار . صمیمیت )  64

جدول 4-8 ضرایب و همبستگی و سطوح معنی داری جو سازمانی و مولفه های آن با استرس شغلی و هوش هیجانی  65

جدول 4-9 نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بین استرس شغلی با متغیر های هوش هیجانی و جو سازمانی به روش گام به گام   67

جدول 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی استرس شغلی براساس مولفه های  هوش هیجانی به روش گام به گام برای کل آزمودنی ها   68

جدول 4-11 نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی استرس شغلی بر اساس مولفه های جو سازمانی به روش گام به گام   69

جدول 4-12 نتایج تحلیل رگرسیون در پیش بینی جو سازمانی بر اساس مولفه های هو ش هیجانی   70

جدول 4-13 آزمون t جهت تعیین نقش جنسیت در هوش هیجانی   74

جدول 4-14 نتایج حاصل از آزمون t برای تعیین تفاوت های متغیر جو سازمانی بر اساس جنسیت  74

جدول 4-15 نتایج حاصل از آزمون t برای تعیین تفاوت های متغیر استرس شغلی بر اساس جنسیت  75

فهرست نمودارها:

نمودار 2-1 الگوهای هوش هیجانی  21

نمودار 2-2 مولفه های جو سازمانی  24

نمودار 2-3 پل جو سازمانی   31

نمودار 2-4 طرح کلی پژوهش   53

نمودار 4-1 دیاگرام تحلیل مسیر  73

فهرست شکل ها:

شکل 2-1 عوامل موثر بر جو سازمانی  32

شکل 2-2 رویکرد ساختاری  33

شکل 2-3 رویکرد ادراکی به فرایند شکل گیری جو سازمانی   33

شکل 2-4 رویکرد تعاملی  33

شکل 2-5 رویکرد فرهنگی  34

شکل 2-6 دیدگاههای مختلف مربوط به شکل گیری جو سازمانی   35

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه چند گانه هوش هيجانی و جو سازمانی با استرس شغلی كاركنان و مديران (نمونه موردی یک دانشگاه)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید