انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل ازلحظه تولد تا آخرعمردراجتماع به سر می برد ودائما درتعامل با انسان های دیگر می باشد. اودریافته است که درجمع بودن می تواند مشکلات اورا مرتفع نماید وبه همین منظورهمواره یادمی گیرد که چگونه بایستی درجمع زندگی کندونیازهای خودرا ارضا نماید. بنابراین لزوم آموزش مهارت های اجتماعی درزندگی فرد مطرح می شود. این که چگونه و با چه کیفیتی درجمع حضور یابد و رفتارهای گروهی مناسب ازخود نشان دهد. موضوع مهارت های اجتماعی کودکان بخشی از مسئله اجتماعی شدن آن هاست (سلیمانی و همکاران،1388).
از بین تمامی سازمان هایی که نقش کلیدی در اجتماعی کردن افراد دارند، مدرسه اولین جایگاه رسمی تجربه اجتماعی کودکان است و در این زمینه نقش تعیین کننده دارد. اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود. بنا به تعریف، مهارت های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (ابطحی و ندری،1390).
مهارت های اجتماعی، مجموعه توانمندی هایی است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود. هر فرد برای زندگی موفق در یک جامعه، علاوه بر مهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز داردکه از آن به نام مهارت های اجتماعی یاد می کنند. مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند (ماتسون وبویسجولی ،2008؛ به نقل ازپورمختار،1392).
فقدان مهارت های اجتماعی موجب چالش های اخلاقی برای افراد می شود. رشد اخلاقی حاصل تعامل بین طبیعت و تربیت است. اخلاق در نتیجه تعامل عواملی مانند نظرات والدین، روش های
انضباطی و همچنین انتخاب ها و اختیارات خود کودکان شکل می گیرد. کودک از تجارب اولیه خود برای تشخیص درست از غلط بهره می گیرد. در عین حال هنگامی که نیاز به تربیت و پرورش دارند، والدین به طور متعادل نیازهایشان را برآورده می سازند، بدین ترتیب یاد می گیرند در زندگی مقررات را بپذیرند و یاس ها را تحمل کنند. دوست داشتن افراطی و برآوردن نیازها صرف نظر از خواسته ها و نیازهای کودک، او را لوس می کند. این سبب می شود کودکان در اولین مراحل رشد اخلاقی بر اساس فردگرایی خودخواهانه مغرور شوند. این مساله برای کودکان دو ساله خوب است، برای شش ساله ها قابل تحمل و در ۱۲ ساله ها و یا سنین بالاتر مضر است (مختاری پور وسیادت،1387).
از طرف دیگر، ناتوانی در مهارت های اجتماعی می¬تواند تقریباً تمام جنبه¬های زندگی یک دانش-آموز را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا موجب کاهش حساسیت وی نسبت به مردم و درک ضعیف او از موقعیت های اجتماعی می¬گردد. اختلال در مهارت های اجتماعی شاید فلج¬کننده¬ترین مشکلی باشد که می¬تواند یک دانش¬آموز به آن دچار شود. در ادبیات روان¬شناسی و تعلیم و تربیت، مشکل اجتماعی را به عنوان یک ناتوانی مجزا، اولیه و جدای از مشکلات آموزش مورد توجه قرار می¬دهند، ولی شکست در یادگیری و عملکرد تحصیلی، خود می¬تواند موجب بروز مشکلات اجتماعی و عاطفی ثانویه گردد. بطور کلی مشکل اجتماعی در ناکارآمدی تحصیلی می¬تواند بسیار مؤثر باشد (لرنر ،2007؛به نقل ازشفیع نادری،1390).
محدودیت زیاد موجب می گردد کودک احساس کم ارزشی و فقدان خویشتن داری کند. بنابراین او فردی بسیار سرکش یا بسیار مطیع، لیکن به شکلی بیمارگونه و ناسالم، خواهد شد. با اندکی تأمل می توان دریافت رسیدن به تعادل مشکل است. با برقراری انضباط ما فقط رفتار غلط را تنبیه نمی کنیم یا باعث ایجاد محدودیت نمی شویم بلکه چگونگی تشخیص درست از غلط را آموزش می دهیم. حتی به رغم مقررات و نظام¬های اجتماعی، کودکان در سنین بالاتر می توانند تصمیم بگیرند و انتخاب کنند که از قوانین و مقررات جامعه پیروی نمایند یا نه. در نهایت والدین در درک رشد اخلاقی باید این واقعیت را بپذیرند که باید کودکانشان را ارزیابی کنند تا اهداف بهتری را برای رشد فردی آن ها برگزینند. به تازگی مؤلفان، اصطلاح تازه ای را تحت عنوان هوش اخلاقی سعی دارند در روانشناسی وارد نمایند هوش اخلاقی موضوع تقریبا جدیدی است. همان طور که هوش هیجانی و هوش شناختی با یکدیگر فرق دارد، هوش اخلاقی هم یک هوش کاملا مجزاست. مفهوم اصلی هوش اخلاقی این است که ما بتوانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم؛ یعنی اعتقادات محکم اخلاقی داشته باشیم و بر اساس این اعتقادات عمل کنیم(بوربا ،2005).
از سویی دیگر هوش اخلاقی کودک، ظرفیت و توانایی درک مسائل خوب از مسائل بد است. از دیدگاه هوش عملی، این ظرفیت ها در یک فرایند آموزشی به ارزش ها و اخلاقیات تبدیل می¬شوند (بوربا، 2005). هوش اخلاقی شامل گستره ی فرا شناختی یا فراعملی است که واکنش شناخت ها، نگرش ها و فعالیت های اخلاقی را فقط در چارچوب سیستم های ارزشی فردی امکان پذیر می سازد. هوش اخلاقی قادر است مسوولیت انتخاب ها و فعالیت ها را از نظر اخلاقی بر عهده گیرد. محققی هوش اخلاقی را وابسته به هفت ارزش عمده می¬داند: همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، مهربانی، تحمل‌ و انصاف. سه اصل اول-همدلی، وجدان و خودکنترلی هسته اخلاقی هوش اخلاقی را نشان می¬دهند (جورجیو ، 2005؛ به نقل ازپورمختار،1392).
از روش‌های مهم ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، کمک به دانش‌ آموزان جهت برقراری رابطه سالم و مناسب و سازگار با محیط اجتماعی خود جهت رشد عاطفی، هیجانی، اخلاقی وشکل گیری هویت مستقل، است. ارزیابی پیشرفت و عملکرد تحصیلی، به مثابه مفهوم کنترل کیفیت درحوزه تولید وصنعت است. به زبان تولید، این ارزیابی می تواند موجب کارایی واثربخشی اندوخته ها ومهارت های علمی درافراد متخصص شودکه همانا محصول نهایی حوزه تعلیم وتربیت محسوب می شوندوبه این ترتیب، بازده کارخانجات تولید علم وفناوری مورد تقویت وبهبود قرارخواهدگرفت (لرنر،2007؛به نقل از شفیع نادری،1390).
بنابراین مجموعه هوش اخلاقی و مهارتهای اجتماعی می تواند بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذار باشد. در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تاکید بسیار زیادی بر عملکرد تحصیلی، رقابت و پیروزی دارند، و این تاکید گاه بیش از اهمیتی است که برای همکاری یا رضایت بخشی ارتباطات بین فردی قائل می شوند(بهمنی و همکاران، 1383).
بنابراین ما در این پژوهش قصد داریم به بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های عشایر شهر شیراز بپردازیم.

مقدمه…………………………………………………………………………….. 3
بیان مسئله……………………………………………………………………… 5
اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………. 8
اهداف تحقیق …………………………………………………………………..11
هدف اصلی……………………………………………………………………. 11
اهداف فرعی…………………………………………………………………… 11
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. 11
فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………. 11
فرضیه های فرعی…………………………………………………………….. 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………. 11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می¬گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است. که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحققیات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه¬ای مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده¬اند. و به آن نزدیک شده¬اند، به عبارت دیگر چه ابعادی از مسئله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده¬ای از کند و کاوی عمیق و وسیع درآنچه که پیرامون موضوع پایان¬نامه و موضوع¬های مشابه در کتاب¬ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می¬باشد.

مبانی نظری پژوهش
هوش اخلاقی
اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند. دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می‌کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می‌کند و شیوع می‌یابد، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می‌شود که ریشه‌اش در فرهنگ جامعه می‌دواند و خود نوعی وجه غالب می‌یابد که جامعه را با آن می‌توان شناخت(معیدفر،1380).
مصباح یزدی (1382) در کتاب فلسفه اخلاق چهار معنی و کاربرد را برای اخلاق ذکر کرده اند که عبارتست از:
1- صفات راسخ انسان: رایج ترین و شایع ترین کاربرد اصطلاحی اخلاق در بین اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی، عبارت است از صفات و هیأت های پایدار نفس که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور خود جوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می شوند. شیخ ابوعلی مسکویه در تعریف
2- اخلاق می گوید : اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد.علامه مجلسی نیز در تعریف اخلاق می گوید: اخلاق ملکه ای نفسانی است که به آسانی از انسان صادر می شود. برخی از این ملکات فطری و ذاتی اند و پاره ای از آن ها نیز با تفکر و تلاش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها، به دست می آیند.
3- صفات نفسانی: گاهی منظور از اخلاق در اصطلاح اندیشمندان، هرگونه صفت نفسانی است که موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می شود، چه آن صفت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت ناپایدار و غیرراسخ.
4- فضایل اخلاقی: گاهی نیز واژه اخلاق صرفاً درمورد اخلاق نیک و فضایل اخلاقی به کار می رود. مثلاً وقتی گفته می شود«فلان کار اخلاقی است» یا «دروغ گویی کار غیراخلاقی است» منظور از اخلاق، تنها اخلاق فضیلت است. البته در این که اصول اخلاق کدامند و آیا همه فضایل را می توان به یک یا چند فضیلت برگرداند یا نه، اختلافات فراوانی وجود دارد. به زعم فیلسوفان یونان و بسیاری از حکمای مسلمان چهار فضیلت حکمت، شجاعت، اعتدال و عدالت به عنوان فضایل مادر و بنیادین تلقی می شوند. در سنت مسیحی نیز گفته می شود که مسیحیان هفت فضیلت اصلی دارند، سه فضیلت الهیاتی و ایمان ، امید و محبت، و چهار فضیلت انسانی (مصلحت اندیشی، بردباری، اعتدال و عدالت).
5- نهاد اخلاقی زندگی: اخلاق در این اصطلاح، در عرض مسایلی چون هنر، علم، حقوق و دین،… قرار دارد و در عین حال متفاوت با آنها به کار برده می شود. بنابراین اصطلاح، اخلاق نیز مانند زبان، دین و کشور پیش از افراد بوده و«فرد در آن داخل شده و کمابیش در آن سهیم می گردد» و پس از افراد نیز خواهد بود. به عبارت دیگر وجود آن به شخص وابسته نیست، بلکه “ابزاری در دست جامعه، به عنوان یک کل، است برای ارشاد و راهنمایی افراد گروه های کوچک تر”(مصباح یزدی،1382).
هوش اخلاقی عبارت است ازتوانایی تشخیص درست ازنادرست براساس اصول جهان شمول تعریف شده. این نوع هوش، درمحیط جهانی مدرن کنونی می تواند به مثابه نوعی جهت یاب برای اقدامات عمل نماید. هوش اخلاقی نه تنها چهارچوب قوی وقابل دفاع برای فعالیت انسان فراهم می کند، بلکه کاربردهای فراوانی دردنیای حقیقی دارد. درواقع، این نوع هوش تمام انواع دیگرهوش انسان رادرجهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند(بهشتی فروهمکاران،2011: 3).
بوربا (2005)هوش اخلاقی را بصورت ظرفیت تشخیص درست ازغلط، داشتن یقین های اخلاقی واقدام برمبنای آن ها به منظورارائه رفتاردرست وشرافتمندانه تعریف کرده است.
این نوع هوش، نشان دهنده ظرفیت ذهنی انسان برای تعیین اینکه چگونه اصول جهان شمول انسانی را به ارزش ها، اهداف واقدامات خود مرتبط نماید می باشد. همچنین هوش اخلاقی نشان دهنده اشتیاق وتوانایی فرد برای قراردادن معیارهایی برتروفراترازمنافع خود وحتی موضوعاتی نظیر اثربخشی درکانون واکنش های فردی است(تورنروبارلینگ ،2002: 312).

مقدمه…………………………………………………………………………….. 14
مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………. 14
اصول ضروری هوش اخلاقی……………………………………………………. 16
ابعادهوش اخلاقی ازدیدگاه لنیک و کیل………………………………………. 17
مؤلفه های هوش اخلاقی لنیک وکیل ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین(ع) 17
نکاتی برای ایجاد هوش اخلاقی……………………………………………….. 19
انتقال ارزش ها، پایه هوش اخلاقی……………………………………………. 21
مهارت های اجتماعی……………………………………………………………. 22
مفهوم مهارت های اجتماعی…………………………………………………… 22
ویژگی های رفتاراجتماعی ………………………………………………………26
عوامل مؤثر در اجتماعی شدن………………………………………………… 27
مهارت های اجتماعی پایه …………………………………………………….31
مراحل آماده سازی مهارت های اجتماعی………………………………….. 31
اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی………………………………….. 32
خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی…………………………………. 33
علل نقص در مهارت‌های اجتماعی……………………………………………. 33
روش های آموزش مهارت های اجتماعی……………………………………… 34
رویکرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی……………………………….. 35
برخی از مهارت‌های اجتماعی لازم برای زندگی……………………………. 37
نظر قرآن در مورد اجتماعی بودن انسان………………………………………. 40
عملکردتحصیلی………………………………………………………………….. 42
مفهوم عملکرد تحصیلی………………………………………………………. 42
عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی………………………………………………. 42
انگیزه پیشرفت تحصیلی………………………………………………………. 45
عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی………………………………………… 46
نظریه های پیشرفت تحصیلی …………………………………………………..52
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 53
تحقیقات داخلی…………………………………………………………………. 53
تحقیقات خارجی…………………………………………………………………. 56
جمع بندی و مدل پژوهش………………………………………………………. 58
مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می¬دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن پدیده رخ نمی¬دهد. به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می¬دهد. پیش از شروع بحث درباره مراحل روش علمی و صورت¬بندی مسئله تحقیق لازم است تعریف روش شناسی، روش و تحقیق مورد نظر قرار داده شود. در این فصل روش تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری، نحوه نمونه¬گیری و تعیین اندازه نمونه، روش تجزیه و تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی بیان گردیده است. همچنین ابزارهای جمع¬آوری اطلاعات معرفی و روایی و پایایی آن را مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و بنابراین از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است.
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم دبیرستان¬های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقه-ای، به این صورت که ابتدا از بین دبیرستان های عشایری 5 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب، سپس در هر دبیرستان به تصادف از هر پایه یک کلاس انتخاب گردید و بین انها پرسشنامه توزیع شده است.

روش تحقیق……………………………………………………………………… 61
جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………… 61
اطلاعات دموگرافیک……………………………………………………………… 62
ابزارهای گردآوری داده ها ………………………………………………………..63
1- پرسشنامه هوش اخلاقی……………………………………………………. 63
2- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون……………………………………….. 64
3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی…………………………………………………. 65
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….66
ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………….. 66

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله¬ای است که طی آن داده¬هایی که از طریق بکارگیری ابزراهای جمع آوری داده¬ها فراهم آمده¬اند، خلاصه، کدبندی و دسته¬بندی و در نهایت پردازش می-شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل¬ها و ارتباط¬ها بین این داده¬ها به منظور آزمون فرضیه¬ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می¬باشد، ابتدا شرح و آماده سازی داده¬های لازم برای آزمون فرضیه¬ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها، و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه¬ها انتظار داشتند. در این فرآیند داده¬ها هم از لحاظ مفهومی هم از لحاظ تجربی پالایش می¬شوند و تکنیک¬های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج¬ها و تعمیم¬ها بر عهده دارند. تجزیه و تحلیل برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی به اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی¬ترین و مهمترین بخش¬های تحقیق محسوب می¬شود. داده¬های خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنند گان قرار می¬گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت توصیفی و استنباطی مطرح می¬گردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل می¬شود و در ادامه آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها می¬پردازد.
لذا تجزیه و تحلیل اطلاعات در واقع بخشی از فرآیند علمی روش تحقیق است، که در آن تئوری-ها ، نظریات یا فرضیات تحقیق در قالب آمار و ارقام علمی مستدل جلوه می¬کنند، و ثمره¬ی تحقیق را به صورت کمی نشان می¬دهند. بنابراین در این بخش ما تصمیم داریم که یافته¬های خود را در دو بخش اصلی، الف: شاخص¬های آمار توصیفی و ب: شاخص¬های آمار استنباطی بیان کنیم. بنابراین در این پژوهش ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در فصل سوم حاصل شد و در ادامه در این فصل بوسیله آمار استنباطی به بررسی فرضیه ها پرداخته شده است.

مقدمه………………………………………………………………………………68
میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه……………………………… 69
یافته های استنباطی پژوهش…………………………………………………. 71
فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………. 71
فرضیه های فرعی………………………………………………………………… 73
یافته های جنبی پژوهش………………………………………………………… 76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات، می¬بایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه¬هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می¬گیرند. بنابراین یکی از قسمت¬های مهم تحقیق که در واقع می¬تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه¬گیری¬های و صحیح پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجه¬گیری¬هایی که بر اساس تحلیل-های صحیح ارائه شده باشد می¬تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان-هایی را که چنین پژوهش-هایی در آن¬ها انجام می¬شود بردارد.
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها خلاصه می¬شود و با تحلیل آن¬ها سعی می¬شود تا به سوالاتی که در پژوهش از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. بنابراین در ابتدا نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق ارائه می¬شود؛ و با استفاده از اطلاعات بدست آمده پیشنهاداتی کاربردی و پژوهشی ارائه شده است. در ضمن در انتهای این فصل محدودیت¬ها و موانعی که بر سر راه تحقیق بوده¬اند را نیز ذکر شده است.

مقدمه ……………………………………………………………………………80
خلاصه پژوهش…………………………………………………………………. 81
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………….. 82
موانع و محدودیتها………………………………………………………………. 87
الف) محدودیتهای در اختیار محقق……………………………………………. 87
ب)محدودیت های خارج از کنترل محقق………………………………………. 87
پیشنهادات………………………………………………………………………. 88
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………….. 88
پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………… 89
منابع و مأخذ: …………………………………………………………………….90
منابع فارسی……………………………………………………………………. 90
منابع انگلیسی…………………………………………………………………. 93

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول (3-1) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب جنسیت…….. 62
جدول (3-2) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب سن………….. 62
جدول (3-3) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی… 62
جدول (3-4) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی 63
جدول(3-5) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخلاقی….. 64
جدول(3-6) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه مهارت اجتماعی.. 65
جدول(3-7) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملکرد تحصیلی.. 66
جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب جنسیت…………………………………………………………………… 69
جدول (4-2) میانگین و انحراف هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب پایه تحصیلی…………………………………………………………………….. 69
جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………………………………… 70.
جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار مهارت اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی……………………………………………………………………………. 70
جدول (4-5) میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………………………………… 70
جدول (4-6) شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………….. 71
جدول( 4-7) ماتریس همبستگی بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………………….. 71
جدول(4-8) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………. 73
جدول(4-9) ماتریس همبستگی بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………… 74
جدول (4-10) خلاصه مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………… 75
جدول (4-11) مقایسه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان……….. 76
جدول (4-12) مقایسه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان…… 76
جدول(4-13) آزمون شفه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان.. 77
جدول (4-14) مقایسه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان… 77
جدول (4-15) آزمون شفه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان 78
جدول (5-1) خلاصه نتایج فرضیات تحقیق …………………………………………81

Abstract

The aim of this study was to examine the relationship between behavior intelligence and social skills and educational performance of students. This study has an applied goal, also this study is descriptive- Correlational .Statistical community of this study consists of high school students of Shiraz who were studying during scholastic year of 92-93. Numbers of them were 900 students. The capacity of this sample is estimated 269 persons by Morgan table and the sample is provided accidentally .We use three questioner : behavior intelligence , social skills of Matson and educational performance of Fam and Taylor .We also use statistic like frequency , percentage ,graphs and deductive statistical ways like Pearson Correlational test ,independent sample and variance to analyze the data. The findings of this study have shown that there is a positive and meaningful connection between behavior intelligence and social skills and educational performance of students. Also there is a meaningful and positive connection between behavior intelligence and educational performance except honesty .Also there is a meaningful connection between proportions of social skills (suitable social skills ,unsocial behaviors, aggression , supremacy ,having a lots of self -confidence and the relation with peers) and performance .But the relationship between two dimension unsocial behavior , aggression and educational performance is meaningful but it is negative.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان