چکیده  

در تحقیق حاضر سعی بر این بوده است تا همبستگی بین متغیرهـاي سرسـختی روان شـناختی وانگیزه پیشرفت را در دانش آموزان مقطع متوسطه مورد بررسـی قـرار داده و سـپس ایـن رابطـه در دانـشآموزان شهري و روستایی مورد مقایسه قرار گیرد. تحقیق حاضر از نظرهدف، تحقیـق کـاربردي و از لحـاظروش مطالعه اي همبستگی و علّیّ- مقایسه اي بوده است. جامعـه آمـاري تحقیـق  را کلیـه دانـش آمـوزانمقطع متوسطه شاخه نظري شهرستان هاي ایذه و باغملـک در سـال تحصـیلی 90-89 تشـکیل داده انـد.نمونه تحقیق مشتمل بر 293 نفر بوده است که به روش نمونه گیـري  طبقـه اي تصـادفی انتخـاب شـدند.ابزارهاي گردآوري اطلاعات عبارت بودند از: الف)پرسشنامه سرسختی روان شـناختی اهـواز ب ) پرسشـنامهانگیزه پیشرفت هرمنس. براساس بررسی هاي انجام شده، ابزارهاي تحقیـ ق از روایـی و پایـایی قابـل توجـهبرخوردار بودند. داده هاي بـه دسـت آمـده از تحقیـق  بـا اسـتفاده از شـاخص هـاي آمـار توصـیفی و آمـاراستنباطی شامل آزمون t استودنت و z فیشر، مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتنـد. برخـی از نتـایج تحقیـق  عبارت بودند از:

 1) بین سرسختی روان شناختی و انگیـزه پیشـرفت ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد.

2) بـینمیزان رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شـهري  و روسـتا یی تفـاوت  وجـود  ندارد.

3) بین میزان رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسـر تفـاوتدارد.

کلید واژه ها: سرسختی روان شناختی، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان شهري و روستایی، جنسیت.

مقایسه رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

مقایسه رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 

بحث درباره ي پدیده هاي انگیزشی و شخصیتی و نقش آنها در مجموع رویدادهاي روانی و بویژه تـأثیر  آنها بر رفتار فرد، بدون شک در قلمرو پژوهش هاي روان شناسی قرار می گیـرد . یکـی از علـوم بشـري کـهنقشی اساسی در تبیین رفتار و حالات انسانی دارد، علم روان شناسی است. شاید بتوان گفت که مهمتـرینهدف روان شناسی پیش بینی رفتار است، بنابراین هر زمینه اي که بـه ایـن مهـم کمـک کنـد، بایـد مـوردتوجه قرار گیرد. یکی از زمینه هایی که در علت یابی و پیش بینی رفتار مورد توجه قرار مـی گیـرد، انگیـزه افراد است. یکی از مهمترین انگیزه هاي اجتماعی که بر رفتار انسان تأثیر می گذارد، انگیزه پیشـرفت اسـتکه می توان آن را در تبیین و پیش بینی رفتار انسان مورد توجه قرار داد. به طور سـنتی دو رویکـرد اصـلیبراي پی بردن به انگیزه هاي یک فرد وجود داشته است. در رویکرد اول، به صـورت سـاده از فـرد پرسـیدهمی شود چه انگیزه اي دارد یا در مورد افکار و اعمال مرتبط با انگیزه سؤالاتی پرسیده می شود. در رویکـرددوم، رؤیاها یا خیالپردازي هاي فرد تجزیه و تحلیل می شد تا انگیزه هاي پنهـان، سـرکوب شـده و مخفـیوي آشکار گردد. نخستین شکل بندي روشن از انگیزه پیشرفترا مـوريدر سـال 1983 انجـام داد . وي انگیزه پیشرفت را با عنوان میل یا گرایش به از میان برداشتن یـا غلبـه بـر موانـع و بـه کـار گـرفتن نیـرو وتلاش براي انجام خوب و سریع کار مشکل، تعریف کرده است( به نقل از غفوري،1387).

سطح انگیزه و برانگیختگی افراد در موقعیت هاي مختلف و حتی در شـرایط یکسـان بـا هـم متفـاوتمی باشد. هر موقعیت مقداري تحریک ایجاد می کند و هر فردي واکنش خاصی به آن موقعیـت مـی دهـدکه با عکس العمل هاي دیگران فرق دارد؛ یعنی افراد با توجه به ویژگی هاي شخصیتی که دارند به محـیطپاسخ مختلف می دهند و سطح برانگیختگی آنان متفاوت می باشد. بنـابراین سـطح انگیـزش افـراد، بـویژهانگیزه پیشرفت، که یک انگیزه اجتماعی است علاوه بر موقعیـت هـاي محیطـی تحـت تـأثیر ویژگـی هـا وخصوصیات شخصیتی آنان است.شخصیت عبارت است از صفات ثابت نسبی که در هر فردي وجود دارد و مـی تـوان از طریـق ایـن صـفاترفتار او را پیش بینی کرد. از نظر شخصیتی هر فردي شخصیت منحصـر بـه فـردي دارد کـه بـه مشـخصکردن میزان موفقیت، خشنودي و رضایت وي در زندگی کمک می کند. شخصیت یک پدیده چنـد بعـدياست که روانشناسان مختلف ابعاد متفاوتی را براي آن در نظر گرفته اند. مـثلاً  از نظـر هـانس آیزنـک ابعـادشخصیت هر فـرد عبارتنـد از بـرون گرایـی، روان رنجورخـویی و روان پـریش خـویی . همچنـین رابـرت مک کري و پل کاستا یک مدل پنج عاملی از شخصیت ارائه می دهند. از نظر آنان این عامـل هـا عبارتنـداز: روان رنجورخویی، برون گرایی،گشودگی، خوشایندي و وظیفه شناسی(شولتز،1388).یکی از ویژگی هاي مهم شخصیتی سرسختی روان شناختی اسـت . کوباسـا در سـال 1970سرسـختی  روان شناختیرا به عنوان یکی از صفات شخصیتی که ارتباط زیادي با بعد برون گرایی دارد مورد بررسـیقرار داده است. وي اظهار کرده است که داشتن سرسختی روان شناختی بالا نشانه اي از داشـتن شخصـیتسالم افراد محسوب می گـردد . کوباسـا بـا اسـتفاده از نظریـه هـاي روان شناسـی  وجـودي در شخصـیت،سرسختی روان شناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف مـی کنـد کـه از سـه سـازه تعهد ، کنترل و مبارزه- جویی تشکیل شده است(مدي،2002). شخصی که از تعهـد بـالایی برخـورداراست و معناي اینکه چه کسی است و چه فعالیت هایی انجام می دهد را بـاور دارد و بـر همـین مبنـا قـادراست در مورد هرآنچه که انجام می دهد، معنایی بیابد و کنجکاوي خود را برانگیزد این اشخاص با بسـیارياز جنبه هاي زندگی شان همچون شغل، خانواده و روابط بین فردي کاملاً درآمیخته می شوند. افـرادي کـهدر مؤلفه کنترل قوي هستند رویدادهاي زندگی را قابل کنترل و پیش بینی می داننـد و بـراین باورنـد کـهقادرند با تلاش آنچه در اطرافشان رخ می دهد تحت تأثیر قرار دهند. چنین اشخاصی براي حـل مشـکلات،به مسؤلیت خود تأکید می کنند. مبارزه جویی یعنی تغییر، نه ثبـات. اشخاصـی کـه مبـارزه جـویی بـالاییدارند موقعیت هاي مثبت و یا منفی را که به سـازگاري مجـدد نیـاز دارد، فرصـتی بـراي یـادگیري و رشـدبیشتر می دانند تا تهدیدي براي امنیت و آسایش خویش( همایی، 1379،ص14). به هرحال براي شـناختعوامل تأثیر گذار بر انگیزه افراد هم به عوامل محیطی و هم به عوامل سرشتی باید توجه کرد. بنـابراین ایـنتحقیق بر آن است تا رابطه یکی از صفات شخصیتی به نام سرسختی روان شـناختی را بـا انگیـزه پیشـرفتمورد بررسی قرار دهد.

بیان مسئله

جامعه ما و سیستم آموزشی به سرعت در حال تغییر می باشند. توجه بـه ویژگـی هـاي شخصـیتی وانگیزه هاي افراد رفته رفته افزون می گردد. دانـش آمـوزان گروهـی از افـراد هسـتند کـه از نظـر سـنی درشرایطی قرار دارند که توجه به علایق و انگیزه هـاي آنـان و شـناخت و درك خصوصـیات شخصـیتی آنـانضروري به نظر می رسد. براي آموزش دادن به افراد یا واگذار کردن کاري به دیگران بهتر است که آنـان بـامیل و رغبت و با انگیزه درونی پـذیراي آن باشـند. اگـر مـا از سـطح انگیـزه دانـش آمـوزان و خصوصـیاتشخصیتی آنان مطلع باشیم بهتر و راحت تر می توانیم براي آنان برنامه ریزي کنیم.از نظر علمی انگیزه ي پیشرفت یک انگیزه اجتماعی است کـه از طریـق روابـط بـا دیگـران، محـیط وشرایط اجتماعی شکل می گیرد. اما با توجه به تحقیقات مختلف به نظـر مـی رسـد کـه عوامـل دیگـري ازجمله ویژگی هاي شخصیتی نیز ممکن است با انگیـزه پیشـرفت در ارتبـاط باشـند. البتـه تحقیـق در ایـنزمینه، یعنی روابط میان انگیزه پیشرفت با ویژگی هـا و خصوصـیات شخصـیتی بسـیار انـدك مـی باشـد. و حتی تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام گرفته است بیشـتر در منـاطق شـهري و در شـهرهایی کـه ازنظر اقتصادي– اجتماعی در شرایط بسیار مطلـوبی قـرار داشـتند انجـام گرفـت. بنـابراین چـون محقـق درمحیط هاي روستایی و در مقطع متوسطه به آموزش و تدریس مشغول بوده است، برآن شد تا ایـن تحقیـقرا در زمینه انگیـزه پیشـرفت و سرسـختی  روان شـناختی، در میـان دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه و درروستاها انجام دهد و آنها را با دانش آموزان شهري مورد مقایسه قرار دهد.

براي انجام هر کاري داشتن انگیزه لازم است پس بررسی عوامل و متغیرهایی کـه باعـث کـم یـا زیـادشدن انگیزه دانش آموزان می شود ضروري به نظر می رسد. تحقیق در این زمینه مـی توانـد بـا شناسـاییعوامل مرتبط با انگیزه پیشرفت دانش آموزان و تفاوت هاي آنان با یکدیگر بـراي  پیشـبرد اهـداف آموزشـیکمک کننده باشد از طرف دیگر با توجه به یکسان نبودن امکانات آموزشـی و کیفیـت آمـوزش در منـاطقمختلف کشور بازدهی و بهره وري در برخـی از منـاطق بـه خصـوص در محـیط هـاي روسـتایی و شـهريمتفاوت است.به همین دلیل این تحقیق برآن است تا وضعیت دانش آموزان شهري و روستایی را در دو شهرسـتانایذه و باغملک از نظر ویژگی هاي شخصیتی (سرسختی روان شـناختی ) و انگیـزه پیشـرفت مـورد ارزیـابیقرار دهد. البته در تحقیقات گذشته بسیاري از متغیرهـاي مـرتبط بـا انگیـزه پیشـرفت مـورد ارزیـابی قـرارگرفته اند. نتایج تحقیق صالحی نشان داد که سرسـختی روان شـناختی بـا پیشـرفت ورزشـی و بهزیسـتیروانشناختی رابطه مثبت معنـاداري دارد . و بـا فشـارهاي روانـی ارتبـاط منفـی دارد (صـالحی نـژاد،2010).تحقیقات نشان دادند که دانش آموزانی که داراي انگیزه پیشرفت بیشتري هستند عملکرد تحصیلی بهتـرينسبت به دیگران داشتند(طالب پـور ،1381). تحقیقـات دیگـري رابطـه میـان سرسـختی روان شـناختی وعملکرد تحصیلی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج مثبتی به دست آوردند( وسـتمن 1990، هانـگ 2010، کاماریو2009،کوباسا1982،وردي1380،کیامرثی 1376)

اما این تحقیق برآن است تا رابطه میان یکی از ویژگی هاي شخصیتی به نام سرسختی روان شـناختی  را با انگیزه پیشرفت، که یک انگیزه اجتماعی است مورد ارزیابی قرار دهد و سپس به مقایسه ایـن رابطـه درشهر و روستا بپردازد. تحقیق در زمینه شخصیت و انگیزه دانش آموزان می تواند به شناسـایی نقـاط ضـعفو قوت دانش آموزان منجر شود و باعث شـود کـه دسـت انـدرکاران عرصـه تعلـیم و تربیـت برنامـه ریـزيآموزشی بهتري براي دانش آموزان در محیط هاي مختلف داشته  باشـند. همـان طـور کـه هـر جنبـه اي ازرفتار انسانی به علل و عوامل زیادي مرتبط است انگیزه پیشـرفت  دانـش آمـوزان نیـز ممکـن اسـت عوامـلمختلفی را در بر بگیرد. مثلاً نظام اجتماعی- اقتصادي، وضعیت سلامت خانواده ، شیوه هاي فرزنـد  پـروريوالدین و به خصوص ویژگی هاي شخصیتی افراد.امروزه آموزش و پرورش در بیشتر جوامع از اهمیت خاصی برخـوردار بـوده و از ابزارهـاي مهـم تحقـقاهداف و مقاصد اجتماعی به شـمار مـی رود. بـا نگـاهی گـذرا بـه تـاریخ کشـورهاي صـنعتی پیشـرفته درمی یابیم که این گونه کشورها با آینده نگري دقیق و سرمایه گذاري مادي و معنـوي فـراوان در آمـوزش وپرورش کشور خویش به اهداف عالی، جامۀ عمل پوشانیده اند(مهرابی،1383،ص 17). پـس عوامـل مـرتبطبا انگیزه پیشرفت دانش آموزان را باید شناسایی کرد. زیرا که موفقیت در هـر کـاري نیـاز بـه انگیـزه دارد وبدون انگبزه تلاش براي هر کاري بدون ثمر می باشد. بنابراین در این تحقیق سـعی شـده اسـت تـا رابطـهمیان یکی از عوامل  پیش بین انگیزه پیشرفت، یعنی سرسختی روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد.به هرحال این تحقیق به دنبال تأثیرات یکی از ویژگی هاي شخصیتی به نام سرسـختی روان شـناختی بر روي انگیزه پیشـرفت  اسـت . برخـی از تحقیقـات انجـام شـده ارتبـاط برخـی از مؤلفـه هـاي سرسـختیروان شناختی با انگیزه پیشرفت و یا حداقل برخی از جنبه هاي پیشرفت مانند پیشرفت تحصـیلی را مـوردتایید قرار دادند (خوش کنش1386،نادري1380،اسودي 1379،استوري 2009).بنابراین مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشـرفت در  دانش آموزان دختر و پسر شهري و روستایی مقطع متوسطه شهرستان هاي ایذه و باغملک می باشـد. و در صورت وجود این رابطه به مقایسه رابطه آنها در دانش آموزان روستایی و شهري  و همچنین مقایسه رابطـهآنها در دختران و پسران پرداخته می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

ما هر روزه با افرادي سروکار داریم که از لحاظ ویژگی هـاي شخصـیتی بـا هـم تفـاوت هـاي زیـاديدارند. براي اینکه بتوان با افراد ارتباط مثبتی برقرار کرد باید با خصوصیات شخصیتی، اهداف و انگیـزه هـايآنان آشنایی داشت. در یک محیط آموزشی باید تعامل اثربخشی میان معلمان و دانش آموزان برقـرار باشـدو همچنین کسان دیگري که با آنها در ارتباط هستند، به خصوص والدین آنها، باید از علایق و انگیـزه هـايآنان مطلع باشند. آشنا بودن با شرایط و وضعیت دانـش آمـوزان و نیازهـاي آنـان در محـیط هـاي مختلـفآموزشی می تواند به برنامه ریزي درست تر و ایجاد امکانات مناسب تر براي دانش آموزان منجر شـود . زیـراداشتن هر نوع انگیزه و خصوصیت شخصیتی نوعی از برنامه ریزي را طلب مـی ک نـد . سیسـتم آموزشـی درگذشته مانند امروز براي علایق و انگیزه هـاي دانـش آمـوزان اهمیـت زیـادي قائـل نمـی شـد، امـا امـروزه    برنامه ریزان آموزشی به خصوص در کشورهاي پیشرفته با توجه به یافته هاي علمـی و تحقیقـی بـه برنامـهریزي آموزشی می پردازند. همچنین اهمیت و ضرورت بررسی ویژگی هاي شخصیتی و تأثیرگذاري آنهـا  در زندگی آینده دانش آموزان به این خاطر است که می توان از نتایج ایـن تحقیـق  اسـتفاده عملـی بـرده و ازهمان دوران کودکی جهت پرورش شخصیتی سالم تلاش کرد. چون تحقیق هاي متعدد نشـان مـی دهنـد.که انگیزه پیشرفت از همان اوایل کودکی در فرد شروع بـه رشـد مـی نمایـد. نتـایج ایـن تحقیقـات نشـان می دهند که فشار والدین براي پیشرفت در طول دو سال اول زندگی به سطوح بالاتر نیـاز بـه پیشـرفت دربزرگسالی می انجامد، درحالی که فشار براي پیشرفت در طول سال هاي بعدي کـودکی نیـاز بـه پیشـرفت زیاد در بزرگسالی مربوط نبوده. بنابراین مک کللند رفتار هاي والدین در طـول سـال اول زنـدگی را بـرايشکل گیري نیاز به پیشرفت حیاتی دانست. تحقیقـاتی کـه در مـورد انگیـزه پیشـرفت و جنسـیت صـورتگرفته است عموماً نشان می دهند که زنان نسبت به مردان از انگیـزه  پیشـرفت کمتـري برخوردارنـد . یـکجنبه جالب از نوشتارهاي تحقیقی مربوط به انگیزه پیشرفت فقدان نسبی اطلاعـات دربـاره ي پویـایی ایـنانگیزه در زنان است. اولین تحقیقات درباره این موضـوع بـر آزمـودنی هـاي مـرد معطـوف بـوده اسـت، تـاحدودي به این دلیل که به نظر می رسید که زنان داراي نیاز به پیشرفت کمتري از مردان هستند.نظام هاي آموزشی امروز به مرور پی می برند که در شرایط پیچیده امـروز بایـد توانـایی هـا، علایـق وانگیزه هاي دانش آموزان خود را شناسایی کنند تا بتوانند خدمات بهتري به آنان ارائه نمایند.اهمیت دیگر بررسی مسائل شخصیتی و انگیزشی کمک کردن به والـدین و آگـاه کـردن آنـان از روشـهايدرست تربیتی در دوران کودکی می باشد. در سال 1380 تحقیقـ ی تحـت عنـوان »بررسـی رابطـه انگیـزهپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسـر دوره متوسـطه شـهر اصـفهان بـا ویژگـی هـاي خـانوادگی وشخصیتی آنان« توسط عابدي انجام گرفتـه اسـت. بـر  اسـاس یافتـه هـاي ایـن تحقیـق  بـین شـیوه هـايفرزنـــدپروري(مقتدرانـــه و اســـتبدادي) و انگیـــزه پیشـــرفت تحصـــیلی همبســـتگی مثبـــت وجـــودداشت(عابدي،1384).همان گونه که انسان ها از جهت ساختمان بدنی یکسان نیستند، به لحاظ توانایی، اسـتعداد و انگیـزهنیز متفاوت هستند. ساختمان پیچیده روانی انسان ها تفاوت هـاي بسـیاري را در اسـتعدادها و علاقـه هـا وانگیزه ها ایجاد می کند و هر کدام با دیگري تفاوت دارند. اکثر دانش آموزان در یک استعداد و انگیزه قـوي  و در دیگري ضعیف یا متوسط هستند. چون افراد در علایق و انگیزه ها و ویژگی هاي روانی بـا هـم تفـاوت دارند وظیفه آموزش و پرورش است تا شرایطی مطلوب براي شناسایی و رشد این علایق و انگیزه ها فـراهمآورد. درچنین شرایطی است که دانش آموزان می توانند با محیط اطراف آشنا شـوند و بـه علایـق و انگیـزههاي خود پی ببرند و از این طریق است که در مورد انتخاب رشته تحصیلی و انتخـاب شـغل بـا موفقیـت وآگاهانه تصمیم گیري کنند. شناخت مشکلات و مسائل دانش آمـوزان  در ایـن سـنین کمـک مـی کنـد تـامسؤلین و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت به برنامه ریزي دقیق تـر و مناسـب تـري بپردازنـد کـه بـرايرشد و شکوفایی استعداد ها و انگیزه هاي آنان مثمر ثمر خواهد بود. پرداختن به مسئله انگیـز ه پیشـرفت ازلحاظ کاربردي و نتایج تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود بسیار حائز اهمیت اسـت؛ زیـرا در برخـیاز جوامع به خصوص در شهرهاي مناطق محروم به این مسئله توجه زیادي نمـی شـود و بیشـتر تحقیقـاتدر دانشگاه هاي بزرگ و شهرهاي بزرگتر انجام می گیرد و در نتیجه دانش آموزان در برخـی از منـاطق بـاوجود هزینه هاي فراوانی که صرف می شود با افت تحصیلی و عدم رغبت و انگیـزه بـراي پیشـرفت مواجـههستند. همچنین والدین و معلمـان نیـز بـه دلایلـی از جملـه نداشـتن اطلاعـات در ایـن زمینـه( مسـائلشخصیتی و انگیزه پیشرفت ) و یا عدم وجود تحقیقات در ایـن مـورد هـیچ اقـدامی جهـت تقویـت انگیـزهپیشرفت در دانش آموزان انجام نمی دهند. بنابراین محقق امیدوار اسـت  کـه اگـر بـین عـاملی کـه در ایـنتحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت با انگیزه پیشرفت روابط معناداري وجود داشت هم  والدین از نتـا یج آن به خصوص در شیوه هاي فرزندپروري و ایجاد شخصیت هاي سرسخت در فرزندان خود و هم مسـؤلینامـر تعلـیم و تربیـت نهای ت اسـتفاده را  ببرنـد. بررس ی ویژگـ ی هـاي شخص یتی و علایـق و انگیـزه ه اي        دانش آموزان این امکان را به دیگران به خصوص معلمان می دهد که موضع گیریهاي مناسب و آگاهانـه ايداشته باشند. به عنوان مثال اگر بدانیم کـه جـوان آرمـان خـواه و بـا انگیـزه اسـت او را محـدود و محصـورنخواهیم کرد. همچنین معلمی که در کلاس خود با نوجوانان سر و کار دارد، در صورتی که اطـلاع  داشـته باشد که نوجوان در مرحله شکل گیري شخصیت خود حالت ابراز وجود و خودنمایی دارد و این ابراز وجـودممکن است به شکل مخالفت و مقاومت احتمالی با برزگترهـا بـروز کنـد در برابـر مخالفـت هـاي احتمـالیشاگرد خود واکنش مناسب نشان می دهد.

اهداف ویژه:

1)مقایسه میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روستایی.

2)مقایسه میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر.

مقایسه رابطه بین مؤلفه هاي سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت.

شناسایی میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان شهري و روستایی.

شناسایی میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر.

شناسایی میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روستایی.

شناسایی میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر.

فرضیه ها

1) بین میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روسـتایی تفـاوتوجود دارد.

1- 1)بین رابطه احساس تعهد و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روستایی تفاوت وجود دارد.

2-1)بین رابطه مبارزه جویی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روستایی تفاوت وجود دارد.

3-1) بین رابطه کنترل و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روستایی تفاوت وجود دارد.

بین میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجـود دارد.

میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان شهري و روستایی متفاوت است.

میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روستایی متفاوت است.

میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها و مفاهیم    انگیزه پیشرفت: 

تعریف نظري: انگیزه پیشرفت عبارت است از نیروي انجام دادن خوب کارها نسـبت بـه اسـتانداردهايعالی. دیوید مک کللند و جان اتکسنیون که ماهیت انگیزه پیشرفت را درچهل سال اخیر مطالعه کـرده انـدنیاز پیشرفت را اینگونه تعریف می کنند: جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهاي عالی که شـخص  داراي انگیزه پیشرفت می خواهد در برخی از تکالیف چالش انگیز موفق شود (ریو،1382،ص 132) .تعریف عملیاتی: انگیـزه پیشـرفت در هـر فـرد عبـارت اسـت از مجمـ وع نمراتـ ی کـه از پرس شـنامه انگیـزه   پیشرفت  هرمنس به دست می آید. در این آزمون گرفتن  نمره بالا نشـانه داشـتن انگیـزه پیشـرفت بـالا ونمرات پایین نشانه انگیزه پیشرفت پایین می باشد.

 سرسختی روان شناختی:

تعریف نظري: کوباسا با استفاده از نظریه هـاي وجـودي در شخصـیت، سرسـختی روان شـناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه سازه تعهد، کنترل و مبارزه جـویی تشکیل شده است(کوباسا 1988؛ به نقل از همایی،1379،ص17).

تعریف عملیـاتی :

سرسـختی روان شـناختی  عبـارت اسـت از مجمـوع  نمرا تـی کـه فـرد از پرسشـنامهسرسختی روان شناختی اهواز به دست می آورد. نمره بالا به منزله داشتن سرسـختی روان شـناختی  بـالا ونمره پایین نشانه داشتن سرسختی روان شناختی پایین می باشد.

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه ها

تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها و مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه

الف) مبانی نظري انگیزه

نظریه هاي انگیزه

نظریه اراده

نظریه غریزه

نظریه سایق

نظریه مشوق

انواع نیازها

انگیزه پیشرفت

نظریه هاي انگیزه پیشرفت

نظریه مک کللند

نظریه اتکینسون

ریشه هاي انگیزه پیشرفت

انگیزه بیرونی و درونی

نظریه اسناد و انگیزه پیشرفت

نقش محیط در ایجاد سبک هاي اسنادي مناسب

تفاوت های سنی وجنسیتی درمنبع کنترل

تفاوت های اجتماعی-اقتصادی درمنبع کنترل

تفاوت های رفتاری

ویژگی های افراد با انگیزه پیشر فت

نقش محیط درانگیزه افراد

آثار مثبت اجتماعی موفقیت

خودگردانی

انگیزش تسلط

خوداثربخشی

فرانگیزش

ویژگی های افراد خودشکوفا

تیپ کمال گرا

تیپ کنترل کننده

تیپ شخصیتی پیشرفت گرا

اضطراب وپیشرفت

درماندگی آموخته شده

تفاوت های شخصیتی درانگیزه پیشرفت

سرسختی روان شناختی

منشا سرسختی روان شناختی

شخصیت سرسخت

نظریه های زیربنایی سرسختی روان شناختی

آلپورت

خودمختاری کارکردی

اریک فروم

فرانکل

عوامل موثر در سرسختی روان شناختی

همبسته های سرسختی روان شناختی

ارزیابی شناختی

سرسختی روان شناختی وخودشکوفایی

عزت نفس

رابطه سرسختی روان شناختی وعزت نفس

منبع کنترل

جنسبت

حمایت های اجتماعی

ب)پیشینه تحقیقاتی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

نتیجه گیری کلی ازتحقیقات

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

طرح تحقیق

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

ابزارگردآوری داده ها

مطالعه مقدماتی

روش های تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته هاي توصیفی

یافته هاي استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیريفهرست جداول  

مقدمه

خلاصه یافته ها

بحث درنتایج

محدودیت های علمی

پیشنهادات عملی

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده انگلیسی

پیوست ها

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنش

پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز

فهرست جداول

جدول شماره (3-1)، جامعه آماري تحقیق

جدول شماره(4-1)، توزیع فراوانی محل سکونت نمونه تحقیق

جدول شماره(4-2)، توزیع فراوانی جنسیت نمونه تحقیق

جدول شماره(4-3)، میانگین و انحراف معیار متغیرها بر اساس جنسیت

جدول شماره(4-4)، میانگین و انحراف معیار متغیرها بر اساس محل سکونت

جدول شماره(4-5)، وضعیت نمرات انگیزه پیشرفت بر اساس انحراف معیار

جدول شماره(4-6)، وضعیت نمرات سرسختی روان شناختی بر اساس انحراف معیار

جدول شماره(4-7)، مقایسه ضریب همبستگی بین سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در شهر و روستا

جدول شماره(4-8)، مقایسه ضریب همبستگی بین تعهد و انگیزه پیشرفت در شهر و روستا

جدول شماره(4-9)، مقایسه ضریب همبستگی بین مبارزه جویی و انگیزه پیشرفت در شهر و

روستاجدول شماره(4-10)، مقایسه ضریب همبستگی بین کنترل و انگیزه پیشرفت در شهر و روستا

جدول شماره(4-11)، مقایسه ضریب همبستگی بین سرسختی و انگیزه پیشرفت در دختران و پسران

جدول شماره(4-12)، مقایسه میانگین نمرات سرسختی روان شناختی در دانش آموزان شهري و روستایی

جدول شماره(4-13)، مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهري و روستایی

جدول شماره( 4-14)، مقایسه میانگین نمرات سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر

جدول شماره (4-15)، مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر

فهرست نمودارها 

نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی نمونه تحقیق در شهر و روستا

نمودار شماره (4-2) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس جنسیت


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازمقایسه رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید