انتخاب صفحه

چکیده  

در تحقیق حاضر سعی بر این بوده است تا همبستگی بین متغیرهـای سرسـختی روان شـناختی وانگیزه پیشرفت را در دانش آموزان مقطع متوسطه مورد بررسـی قـرار داده و سـپس ایـن رابطـه در دانـشآموزان شهری و روستایی مورد مقایسه قرار گیرد. تحقیق حاضر از نظرهدف، تحقیـق کـاربردی و از لحـاظروش مطالعه ای همبستگی و علّیّ- مقایسه ای بوده است. جامعـه آمـاری تحقیـق  را کلیـه دانـش آمـوزانمقطع متوسطه شاخه نظری شهرستان های ایذه و باغملـک در سـال تحصـیلی 90-89 تشـکیل داده انـد.نمونه تحقیق مشتمل بر 293 نفر بوده است که به روش نمونه گیـری  طبقـه ای تصـادفی انتخـاب شـدند.ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: الف)پرسشنامه سرسختی روان شـناختی اهـواز ب ) پرسشـنامهانگیزه پیشرفت هرمنس. براساس بررسی های انجام شده، ابزارهای تحقیـ ق از روایـی و پایـایی قابـل توجـهبرخوردار بودند. داده های بـه دسـت آمـده از تحقیـق  بـا اسـتفاده از شـاخص هـای آمـار توصـیفی و آمـاراستنباطی شامل آزمون t استودنت و z فیشر، مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتنـد. برخـی از نتـایج تحقیـق  عبارت بودند از:

 1) بین سرسختی روان شناختی و انگیـزه پیشـرفت ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد.

2) بـینمیزان رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شـهری  و روسـتا یی تفـاوت  وجـود  ندارد.

3) بین میزان رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسـر تفـاوتدارد.

کلید واژه ها: سرسختی روان شناختی، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان شهری و روستایی، جنسیت.

مقایسه رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

مقایسه رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 

بحث درباره ی پدیده های انگیزشی و شخصیتی و نقش آنها در مجموع رویدادهای روانی و بویژه تـأثیر  آنها بر رفتار فرد، بدون شک در قلمرو پژوهش های روان شناسی قرار می گیـرد . یکـی از علـوم بشـری کـهنقشی اساسی در تبیین رفتار و حالات انسانی دارد، علم روان شناسی است. شاید بتوان گفت که مهمتـرینهدف روان شناسی پیش بینی رفتار است، بنابراین هر زمینه ای که بـه ایـن مهـم کمـک کنـد، بایـد مـوردتوجه قرار گیرد. یکی از زمینه هایی که در علت یابی و پیش بینی رفتار مورد توجه قرار مـی گیـرد، انگیـزه افراد است. یکی از مهمترین انگیزه های اجتماعی که بر رفتار انسان تأثیر می گذارد، انگیزه پیشـرفت اسـتکه می توان آن را در تبیین و پیش بینی رفتار انسان مورد توجه قرار داد. به طور سـنتی دو رویکـرد اصـلیبرای پی بردن به انگیزه های یک فرد وجود داشته است. در رویکرد اول، به صـورت سـاده از فـرد پرسـیدهمی شود چه انگیزه ای دارد یا در مورد افکار و اعمال مرتبط با انگیزه سؤالاتی پرسیده می شود. در رویکـرددوم، رؤیاها یا خیالپردازی های فرد تجزیه و تحلیل می شد تا انگیزه های پنهـان، سـرکوب شـده و مخفـیوی آشکار گردد. نخستین شکل بندی روشن از انگیزه پیشرفترا مـوریدر سـال 1983 انجـام داد . وی انگیزه پیشرفت را با عنوان میل یا گرایش به از میان برداشتن یـا غلبـه بـر موانـع و بـه کـار گـرفتن نیـرو وتلاش برای انجام خوب و سریع کار مشکل، تعریف کرده است( به نقل از غفوری،1387).

سطح انگیزه و برانگیختگی افراد در موقعیت های مختلف و حتی در شـرایط یکسـان بـا هـم متفـاوتمی باشد. هر موقعیت مقداری تحریک ایجاد می کند و هر فردی واکنش خاصی به آن موقعیـت مـی دهـدکه با عکس العمل های دیگران فرق دارد؛ یعنی افراد با توجه به ویژگی های شخصیتی که دارند به محـیطپاسخ مختلف می دهند و سطح برانگیختگی آنان متفاوت می باشد. بنـابراین سـطح انگیـزش افـراد، بـویژهانگیزه پیشرفت، که یک انگیزه اجتماعی است علاوه بر موقعیـت هـای محیطـی تحـت تـأثیر ویژگـی هـا وخصوصیات شخصیتی آنان است.شخصیت عبارت است از صفات ثابت نسبی که در هر فردی وجود دارد و مـی تـوان از طریـق ایـن صـفاترفتار او را پیش بینی کرد. از نظر شخصیتی هر فردی شخصیت منحصـر بـه فـردی دارد کـه بـه مشـخصکردن میزان موفقیت، خشنودی و رضایت وی در زندگی کمک می کند. شخصیت یک پدیده چنـد بعـدیاست که روانشناسان مختلف ابعاد متفاوتی را برای آن در نظر گرفته اند. مـثلاً  از نظـر هـانس آیزنـک ابعـادشخصیت هر فـرد عبارتنـد از بـرون گرایـی، روان رنجورخـویی و روان پـریش خـویی . همچنـین رابـرت مک کری و پل کاستا یک مدل پنج عاملی از شخصیت ارائه می دهند. از نظر آنان این عامـل هـا عبارتنـداز: روان رنجورخویی، برون گرایی،گشودگی، خوشایندی و وظیفه شناسی(شولتز،1388).یکی از ویژگی های مهم شخصیتی سرسختی روان شناختی اسـت . کوباسـا در سـال 1970سرسـختی  روان شناختیرا به عنوان یکی از صفات شخصیتی که ارتباط زیادی با بعد برون گرایی دارد مورد بررسـیقرار داده است. وی اظهار کرده است که داشتن سرسختی روان شناختی بالا نشانه ای از داشـتن شخصـیتسالم افراد محسوب می گـردد . کوباسـا بـا اسـتفاده از نظریـه هـای روان شناسـی  وجـودی در شخصـیت،سرسختی روان شناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف مـی کنـد کـه از سـه سـازه تعهد ، کنترل و مبارزه- جویی تشکیل شده است(مدی،2002). شخصی که از تعهـد بـالایی برخـورداراست و معنای اینکه چه کسی است و چه فعالیت هایی انجام می دهد را بـاور دارد و بـر همـین مبنـا قـادراست در مورد هرآنچه که انجام می دهد، معنایی بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد این اشخاص با بسـیاریاز جنبه های زندگی شان همچون شغل، خانواده و روابط بین فردی کاملاً درآمیخته می شوند. افـرادی کـهدر مؤلفه کنترل قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل کنترل و پیش بینی می داننـد و بـراین باورنـد کـهقادرند با تلاش آنچه در اطرافشان رخ می دهد تحت تأثیر قرار دهند. چنین اشخاصی برای حـل مشـکلات،به مسؤلیت خود تأکید می کنند. مبارزه جویی یعنی تغییر، نه ثبـات. اشخاصـی کـه مبـارزه جـویی بـالاییدارند موقعیت های مثبت و یا منفی را که به سـازگاری مجـدد نیـاز دارد، فرصـتی بـرای یـادگیری و رشـدبیشتر می دانند تا تهدیدی برای امنیت و آسایش خویش( همایی، 1379،ص14). به هرحال برای شـناختعوامل تأثیر گذار بر انگیزه افراد هم به عوامل محیطی و هم به عوامل سرشتی باید توجه کرد. بنـابراین ایـنتحقیق بر آن است تا رابطه یکی از صفات شخصیتی به نام سرسختی روان شـناختی را بـا انگیـزه پیشـرفتمورد بررسی قرار دهد.

بیان مسئله

جامعه ما و سیستم آموزشی به سرعت در حال تغییر می باشند. توجه بـه ویژگـی هـای شخصـیتی وانگیزه های افراد رفته رفته افزون می گردد. دانـش آمـوزان گروهـی از افـراد هسـتند کـه از نظـر سـنی درشرایطی قرار دارند که توجه به علایق و انگیزه هـای آنـان و شـناخت و درک خصوصـیات شخصـیتی آنـانضروری به نظر می رسد. برای آموزش دادن به افراد یا واگذار کردن کاری به دیگران بهتر است که آنـان بـامیل و رغبت و با انگیزه درونی پـذیرای آن باشـند. اگـر مـا از سـطح انگیـزه دانـش آمـوزان و خصوصـیاتشخصیتی آنان مطلع باشیم بهتر و راحت تر می توانیم برای آنان برنامه ریزی کنیم.از نظر علمی انگیزه ی پیشرفت یک انگیزه اجتماعی است کـه از طریـق روابـط بـا دیگـران، محـیط وشرایط اجتماعی شکل می گیرد. اما با توجه به تحقیقات مختلف به نظـر مـی رسـد کـه عوامـل دیگـری ازجمله ویژگی های شخصیتی نیز ممکن است با انگیـزه پیشـرفت در ارتبـاط باشـند. البتـه تحقیـق در ایـنزمینه، یعنی روابط میان انگیزه پیشرفت با ویژگی هـا و خصوصـیات شخصـیتی بسـیار انـدک مـی باشـد. و حتی تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام گرفته است بیشـتر در منـاطق شـهری و در شـهرهایی کـه ازنظر اقتصادی– اجتماعی در شرایط بسیار مطلـوبی قـرار داشـتند انجـام گرفـت. بنـابراین چـون محقـق درمحیط های روستایی و در مقطع متوسطه به آموزش و تدریس مشغول بوده است، برآن شد تا ایـن تحقیـقرا در زمینه انگیـزه پیشـرفت و سرسـختی  روان شـناختی، در میـان دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه و درروستاها انجام دهد و آنها را با دانش آموزان شهری مورد مقایسه قرار دهد.

برای انجام هر کاری داشتن انگیزه لازم است پس بررسی عوامل و متغیرهایی کـه باعـث کـم یـا زیـادشدن انگیزه دانش آموزان می شود ضروری به نظر می رسد. تحقیق در این زمینه مـی توانـد بـا شناسـاییعوامل مرتبط با انگیزه پیشرفت دانش آموزان و تفاوت های آنان با یکدیگر بـرای  پیشـبرد اهـداف آموزشـیکمک کننده باشد از طرف دیگر با توجه به یکسان نبودن امکانات آموزشـی و کیفیـت آمـوزش در منـاطقمختلف کشور بازدهی و بهره وری در برخـی از منـاطق بـه خصـوص در محـیط هـای روسـتایی و شـهریمتفاوت است.به همین دلیل این تحقیق برآن است تا وضعیت دانش آموزان شهری و روستایی را در دو شهرسـتانایذه و باغملک از نظر ویژگی های شخصیتی (سرسختی روان شـناختی ) و انگیـزه پیشـرفت مـورد ارزیـابیقرار دهد. البته در تحقیقات گذشته بسیاری از متغیرهـای مـرتبط بـا انگیـزه پیشـرفت مـورد ارزیـابی قـرارگرفته اند. نتایج تحقیق صالحی نشان داد که سرسـختی روان شـناختی بـا پیشـرفت ورزشـی و بهزیسـتیروانشناختی رابطه مثبت معنـاداری دارد . و بـا فشـارهای روانـی ارتبـاط منفـی دارد (صـالحی نـژاد،2010).تحقیقات نشان دادند که دانش آموزانی که دارای انگیزه پیشرفت بیشتری هستند عملکرد تحصیلی بهتـرینسبت به دیگران داشتند(طالب پـور ،1381). تحقیقـات دیگـری رابطـه میـان سرسـختی روان شـناختی وعملکرد تحصیلی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج مثبتی به دست آوردند( وسـتمن 1990، هانـگ 2010، کاماریو2009،کوباسا1982،وردی1380،کیامرثی 1376)

اما این تحقیق برآن است تا رابطه میان یکی از ویژگی های شخصیتی به نام سرسختی روان شـناختی  را با انگیزه پیشرفت، که یک انگیزه اجتماعی است مورد ارزیابی قرار دهد و سپس به مقایسه ایـن رابطـه درشهر و روستا بپردازد. تحقیق در زمینه شخصیت و انگیزه دانش آموزان می تواند به شناسـایی نقـاط ضـعفو قوت دانش آموزان منجر شود و باعث شـود کـه دسـت انـدرکاران عرصـه تعلـیم و تربیـت برنامـه ریـزیآموزشی بهتری برای دانش آموزان در محیط های مختلف داشته  باشـند. همـان طـور کـه هـر جنبـه ای ازرفتار انسانی به علل و عوامل زیادی مرتبط است انگیزه پیشـرفت  دانـش آمـوزان نیـز ممکـن اسـت عوامـلمختلفی را در بر بگیرد. مثلاً نظام اجتماعی- اقتصادی، وضعیت سلامت خانواده ، شیوه های فرزنـد  پـروریوالدین و به خصوص ویژگی های شخصیتی افراد.امروزه آموزش و پرورش در بیشتر جوامع از اهمیت خاصی برخـوردار بـوده و از ابزارهـای مهـم تحقـقاهداف و مقاصد اجتماعی به شـمار مـی رود. بـا نگـاهی گـذرا بـه تـاریخ کشـورهای صـنعتی پیشـرفته درمی یابیم که این گونه کشورها با آینده نگری دقیق و سرمایه گذاری مادی و معنـوی فـراوان در آمـوزش وپرورش کشور خویش به اهداف عالی، جامۀ عمل پوشانیده اند(مهرابی،1383،ص 17). پـس عوامـل مـرتبطبا انگیزه پیشرفت دانش آموزان را باید شناسایی کرد. زیرا که موفقیت در هـر کـاری نیـاز بـه انگیـزه دارد وبدون انگبزه تلاش برای هر کاری بدون ثمر می باشد. بنابراین در این تحقیق سـعی شـده اسـت تـا رابطـهمیان یکی از عوامل  پیش بین انگیزه پیشرفت، یعنی سرسختی روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد.به هرحال این تحقیق به دنبال تأثیرات یکی از ویژگی های شخصیتی به نام سرسـختی روان شـناختی بر روی انگیزه پیشـرفت  اسـت . برخـی از تحقیقـات انجـام شـده ارتبـاط برخـی از مؤلفـه هـای سرسـختیروان شناختی با انگیزه پیشرفت و یا حداقل برخی از جنبه های پیشرفت مانند پیشرفت تحصـیلی را مـوردتایید قرار دادند (خوش کنش1386،نادری1380،اسودی 1379،استوری 2009).بنابراین مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشـرفت در  دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستایی مقطع متوسطه شهرستان های ایذه و باغملک می باشـد. و در صورت وجود این رابطه به مقایسه رابطه آنها در دانش آموزان روستایی و شهری  و همچنین مقایسه رابطـهآنها در دختران و پسران پرداخته می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

ما هر روزه با افرادی سروکار داریم که از لحاظ ویژگی هـای شخصـیتی بـا هـم تفـاوت هـای زیـادیدارند. برای اینکه بتوان با افراد ارتباط مثبتی برقرار کرد باید با خصوصیات شخصیتی، اهداف و انگیـزه هـایآنان آشنایی داشت. در یک محیط آموزشی باید تعامل اثربخشی میان معلمان و دانش آموزان برقـرار باشـدو همچنین کسان دیگری که با آنها در ارتباط هستند، به خصوص والدین آنها، باید از علایق و انگیـزه هـایآنان مطلع باشند. آشنا بودن با شرایط و وضعیت دانـش آمـوزان و نیازهـای آنـان در محـیط هـای مختلـفآموزشی می تواند به برنامه ریزی درست تر و ایجاد امکانات مناسب تر برای دانش آموزان منجر شـود . زیـراداشتن هر نوع انگیزه و خصوصیت شخصیتی نوعی از برنامه ریزی را طلب مـی ک نـد . سیسـتم آموزشـی درگذشته مانند امروز برای علایق و انگیزه هـای دانـش آمـوزان اهمیـت زیـادی قائـل نمـی شـد، امـا امـروزه    برنامه ریزان آموزشی به خصوص در کشورهای پیشرفته با توجه به یافته های علمـی و تحقیقـی بـه برنامـهریزی آموزشی می پردازند. همچنین اهمیت و ضرورت بررسی ویژگی های شخصیتی و تأثیرگذاری آنهـا  در زندگی آینده دانش آموزان به این خاطر است که می توان از نتایج ایـن تحقیـق  اسـتفاده عملـی بـرده و ازهمان دوران کودکی جهت پرورش شخصیتی سالم تلاش کرد. چون تحقیق های متعدد نشـان مـی دهنـد.که انگیزه پیشرفت از همان اوایل کودکی در فرد شروع بـه رشـد مـی نمایـد. نتـایج ایـن تحقیقـات نشـان می دهند که فشار والدین برای پیشرفت در طول دو سال اول زندگی به سطوح بالاتر نیـاز بـه پیشـرفت دربزرگسالی می انجامد، درحالی که فشار برای پیشرفت در طول سال های بعدی کـودکی نیـاز بـه پیشـرفت زیاد در بزرگسالی مربوط نبوده. بنابراین مک کللند رفتار های والدین در طـول سـال اول زنـدگی را بـرایشکل گیری نیاز به پیشرفت حیاتی دانست. تحقیقـاتی کـه در مـورد انگیـزه پیشـرفت و جنسـیت صـورتگرفته است عموماً نشان می دهند که زنان نسبت به مردان از انگیـزه  پیشـرفت کمتـری برخوردارنـد . یـکجنبه جالب از نوشتارهای تحقیقی مربوط به انگیزه پیشرفت فقدان نسبی اطلاعـات دربـاره ی پویـایی ایـنانگیزه در زنان است. اولین تحقیقات درباره این موضـوع بـر آزمـودنی هـای مـرد معطـوف بـوده اسـت، تـاحدودی به این دلیل که به نظر می رسید که زنان دارای نیاز به پیشرفت کمتری از مردان هستند.نظام های آموزشی امروز به مرور پی می برند که در شرایط پیچیده امـروز بایـد توانـایی هـا، علایـق وانگیزه های دانش آموزان خود را شناسایی کنند تا بتوانند خدمات بهتری به آنان ارائه نمایند.اهمیت دیگر بررسی مسائل شخصیتی و انگیزشی کمک کردن به والـدین و آگـاه کـردن آنـان از روشـهایدرست تربیتی در دوران کودکی می باشد. در سال 1380 تحقیقـ ی تحـت عنـوان »بررسـی رابطـه انگیـزهپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسـر دوره متوسـطه شـهر اصـفهان بـا ویژگـی هـای خـانوادگی وشخصیتی آنان« توسط عابدی انجام گرفتـه اسـت. بـر  اسـاس یافتـه هـای ایـن تحقیـق  بـین شـیوه هـایفرزنـــدپروری(مقتدرانـــه و اســـتبدادی) و انگیـــزه پیشـــرفت تحصـــیلی همبســـتگی مثبـــت وجـــودداشت(عابدی،1384).همان گونه که انسان ها از جهت ساختمان بدنی یکسان نیستند، به لحاظ توانایی، اسـتعداد و انگیـزهنیز متفاوت هستند. ساختمان پیچیده روانی انسان ها تفاوت هـای بسـیاری را در اسـتعدادها و علاقـه هـا وانگیزه ها ایجاد می کند و هر کدام با دیگری تفاوت دارند. اکثر دانش آموزان در یک استعداد و انگیزه قـوی  و در دیگری ضعیف یا متوسط هستند. چون افراد در علایق و انگیزه ها و ویژگی های روانی بـا هـم تفـاوت دارند وظیفه آموزش و پرورش است تا شرایطی مطلوب برای شناسایی و رشد این علایق و انگیزه ها فـراهمآورد. درچنین شرایطی است که دانش آموزان می توانند با محیط اطراف آشنا شـوند و بـه علایـق و انگیـزههای خود پی ببرند و از این طریق است که در مورد انتخاب رشته تحصیلی و انتخـاب شـغل بـا موفقیـت وآگاهانه تصمیم گیری کنند. شناخت مشکلات و مسائل دانش آمـوزان  در ایـن سـنین کمـک مـی کنـد تـامسؤلین و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت به برنامه ریزی دقیق تـر و مناسـب تـری بپردازنـد کـه بـرایرشد و شکوفایی استعداد ها و انگیزه های آنان مثمر ثمر خواهد بود. پرداختن به مسئله انگیـز ه پیشـرفت ازلحاظ کاربردی و نتایج تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود بسیار حائز اهمیت اسـت؛ زیـرا در برخـیاز جوامع به خصوص در شهرهای مناطق محروم به این مسئله توجه زیادی نمـی شـود و بیشـتر تحقیقـاتدر دانشگاه های بزرگ و شهرهای بزرگتر انجام می گیرد و در نتیجه دانش آموزان در برخـی از منـاطق بـاوجود هزینه های فراوانی که صرف می شود با افت تحصیلی و عدم رغبت و انگیـزه بـرای پیشـرفت مواجـههستند. همچنین والدین و معلمـان نیـز بـه دلایلـی از جملـه نداشـتن اطلاعـات در ایـن زمینـه( مسـائلشخصیتی و انگیزه پیشرفت ) و یا عدم وجود تحقیقات در ایـن مـورد هـیچ اقـدامی جهـت تقویـت انگیـزهپیشرفت در دانش آموزان انجام نمی دهند. بنابراین محقق امیدوار اسـت  کـه اگـر بـین عـاملی کـه در ایـنتحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت با انگیزه پیشرفت روابط معناداری وجود داشت هم  والدین از نتـا یج آن به خصوص در شیوه های فرزندپروری و ایجاد شخصیت های سرسخت در فرزندان خود و هم مسـؤلینامـر تعلـیم و تربیـت نهای ت اسـتفاده را  ببرنـد. بررس ی ویژگـ ی هـای شخص یتی و علایـق و انگیـزه ه ای        دانش آموزان این امکان را به دیگران به خصوص معلمان می دهد که موضع گیریهای مناسب و آگاهانـه ایداشته باشند. به عنوان مثال اگر بدانیم کـه جـوان آرمـان خـواه و بـا انگیـزه اسـت او را محـدود و محصـورنخواهیم کرد. همچنین معلمی که در کلاس خود با نوجوانان سر و کار دارد، در صورتی که اطـلاع  داشـته باشد که نوجوان در مرحله شکل گیری شخصیت خود حالت ابراز وجود و خودنمایی دارد و این ابراز وجـودممکن است به شکل مخالفت و مقاومت احتمالی با برزگترهـا بـروز کنـد در برابـر مخالفـت هـای احتمـالیشاگرد خود واکنش مناسب نشان می دهد.

اهداف ویژه:

1)مقایسه میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روستایی.

2)مقایسه میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر.

مقایسه رابطه بین مؤلفه های سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت.

شناسایی میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان شهری و روستایی.

شناسایی میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر.

شناسایی میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روستایی.

شناسایی میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر.

فرضیه ها

1) بین میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روسـتایی تفـاوتوجود دارد.

1- 1)بین رابطه احساس تعهد و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روستایی تفاوت وجود دارد.

2-1)بین رابطه مبارزه جویی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روستایی تفاوت وجود دارد.

3-1) بین رابطه کنترل و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روستایی تفاوت وجود دارد.

بین میزان رابطه سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجـود دارد.

میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان شهری و روستایی متفاوت است.

میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روستایی متفاوت است.

میزان سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

میزان انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم    انگیزه پیشرفت: 

تعریف نظری: انگیزه پیشرفت عبارت است از نیروی انجام دادن خوب کارها نسـبت بـه اسـتانداردهایعالی. دیوید مک کللند و جان اتکسنیون که ماهیت انگیزه پیشرفت را درچهل سال اخیر مطالعه کـرده انـدنیاز پیشرفت را اینگونه تعریف می کنند: جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی که شـخص  دارای انگیزه پیشرفت می خواهد در برخی از تکالیف چالش انگیز موفق شود (ریو،1382،ص 132) .تعریف عملیاتی: انگیـزه پیشـرفت در هـر فـرد عبـارت اسـت از مجمـ وع نمراتـ ی کـه از پرس شـنامه انگیـزه   پیشرفت  هرمنس به دست می آید. در این آزمون گرفتن  نمره بالا نشـانه داشـتن انگیـزه پیشـرفت بـالا ونمرات پایین نشانه انگیزه پیشرفت پایین می باشد.

 سرسختی روان شناختی:

تعریف نظری: کوباسا با استفاده از نظریه هـای وجـودی در شخصـیت، سرسـختی روان شـناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه سازه تعهد، کنترل و مبارزه جـویی تشکیل شده است(کوباسا 1988؛ به نقل از همایی،1379،ص17).

تعریف عملیـاتی :

سرسـختی روان شـناختی  عبـارت اسـت از مجمـوع  نمرا تـی کـه فـرد از پرسشـنامهسرسختی روان شناختی اهواز به دست می آورد. نمره بالا به منزله داشتن سرسـختی روان شـناختی  بـالا ونمره پایین نشانه داشتن سرسختی روان شناختی پایین می باشد.

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه ها

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه

الف) مبانی نظری انگیزه

نظریه های انگیزه

نظریه اراده

نظریه غریزه

نظریه سایق

نظریه مشوق

انواع نیازها

انگیزه پیشرفت

نظریه های انگیزه پیشرفت

نظریه مک کللند

نظریه اتکینسون

ریشه های انگیزه پیشرفت

انگیزه بیرونی و درونی

نظریه اسناد و انگیزه پیشرفت

نقش محیط در ایجاد سبک های اسنادی مناسب

تفاوت های سنی وجنسیتی درمنبع کنترل

تفاوت های اجتماعی-اقتصادی درمنبع کنترل

تفاوت های رفتاری

ویژگی های افراد با انگیزه پیشر فت

نقش محیط درانگیزه افراد

آثار مثبت اجتماعی موفقیت

خودگردانی

انگیزش تسلط

خوداثربخشی

فرانگیزش

ویژگی های افراد خودشکوفا

تیپ کمال گرا

تیپ کنترل کننده

تیپ شخصیتی پیشرفت گرا

اضطراب وپیشرفت

درماندگی آموخته شده

تفاوت های شخصیتی درانگیزه پیشرفت

سرسختی روان شناختی

منشا سرسختی روان شناختی

شخصیت سرسخت

نظریه های زیربنایی سرسختی روان شناختی

آلپورت

خودمختاری کارکردی

اریک فروم

فرانکل

عوامل موثر در سرسختی روان شناختی

همبسته های سرسختی روان شناختی

ارزیابی شناختی

سرسختی روان شناختی وخودشکوفایی

عزت نفس

رابطه سرسختی روان شناختی وعزت نفس

منبع کنترل

جنسبت

حمایت های اجتماعی

ب)پیشینه تحقیقاتی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

نتیجه گیری کلی ازتحقیقات

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

طرح تحقیق

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

ابزارگردآوری داده ها

مطالعه مقدماتی

روش های تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریفهرست جداول  

مقدمه

خلاصه یافته ها

بحث درنتایج

محدودیت های علمی

پیشنهادات عملی

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده انگلیسی

پیوست ها

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنش

پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز

فهرست جداول

جدول شماره (3-1)، جامعه آماری تحقیق

جدول شماره(4-1)، توزیع فراوانی محل سکونت نمونه تحقیق

جدول شماره(4-2)، توزیع فراوانی جنسیت نمونه تحقیق

جدول شماره(4-3)، میانگین و انحراف معیار متغیرها بر اساس جنسیت

جدول شماره(4-4)، میانگین و انحراف معیار متغیرها بر اساس محل سکونت

جدول شماره(4-5)، وضعیت نمرات انگیزه پیشرفت بر اساس انحراف معیار

جدول شماره(4-6)، وضعیت نمرات سرسختی روان شناختی بر اساس انحراف معیار

جدول شماره(4-7)، مقایسه ضریب همبستگی بین سرسختی روان شناختی و انگیزه پیشرفت در شهر و روستا

جدول شماره(4-8)، مقایسه ضریب همبستگی بین تعهد و انگیزه پیشرفت در شهر و روستا

جدول شماره(4-9)، مقایسه ضریب همبستگی بین مبارزه جویی و انگیزه پیشرفت در شهر و

روستاجدول شماره(4-10)، مقایسه ضریب همبستگی بین کنترل و انگیزه پیشرفت در شهر و روستا

جدول شماره(4-11)، مقایسه ضریب همبستگی بین سرسختی و انگیزه پیشرفت در دختران و پسران

جدول شماره(4-12)، مقایسه میانگین نمرات سرسختی روان شناختی در دانش آموزان شهری و روستایی

جدول شماره(4-13)، مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شهری و روستایی

جدول شماره( 4-14)، مقایسه میانگین نمرات سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر

جدول شماره (4-15)، مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر

فهرست نمودارها 

نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی نمونه تحقیق در شهر و روستا

نمودار شماره (4-2) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس جنسیت


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازمقایسه رابطه سرسختی روان شناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید