در پژوهش حاضر سعي بر اين بوده است تا مديران دبيرستانهاي دخترانـه دولتـي را از نظـرسبك هاي شناخته شده مديريت تعارض مورد مطالعه و بررسي قـرار داده و سـپس رابطـه آن را بـااثربخشي آنها بررسي نمايد. فرضيه هاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از: 1) بين راهبرد عـدممقابله با ميزان اثربخشي مديران رابطه منفي وجود دارد. 2) بين راهبـرد راه حـل گرايـي بـا ميـزاناثربخشي مديران رابطه مثبت وجود دارد. 3) بين راهبرد كنترل با ميـزان اثربخشـي مـديران رابطـهمنفي وجود دارد.4) بين سبك هاي مديريت تعارض با ميزان اثربخشي مـديران رابطـه وجـود دارد.

تحقيق حاضر از نظر هدف، تحقيق كاربردي و از لحاظ روش مطالعه اي توصيفي- همبسـتگي بـودهاست. جامعه آماري پژوهش را تعداد 13498 نفر از كاركنان ( دبيران، معاونين آموزشي و پرورشـي،مربيان تربيتي، مشاوران، دفترداران، متصديان آزمايشگاه و متصديان كارگاه، كتابداران)دبيرسـتانهاي  دخترانه دولتي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 تشكيل داده         انـد. نمونـه پـژوهش مشـتمل بـر379 نفر بوده است كه به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از مناطق آمـوزش و پـرورش شهر تهران، مناطق 3، 4، 5، 6 و 18 انتخاب شدند. ابزارهـاي گـردآوري اطلاعـات عبـارت بودنـد از:

الف) پرسشنامه سـنجش سـبك هـاي مـديريت تعـارض رابينـز، (1999). ب) پرسشـنامه سـنجشاثربخشي جمشيدي، ( 1379). براساس بررسي هاي انجام شده ابزارهاي پژوهش از روايـي و پايـاييقابل توجه برخوردار بودند. داده هاي به دست آمـده از پـژوهش بـا اسـتفاده از شـاخص هـاي آمـارتوصيفي( شامل انواع جدول فراواني ها، ميانگين و انحراف معيار و ضريب همبستگي پاره اي) و هـمچنين رگرسيون چند متغيري مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. برخي از نتايج پژوهش عبارت بودند از: 1) بين راهبرد عدم مقابله و اثربخشي ارتباط معناداري وجود دارد.2) بين راهبرد راه حـل گرايـيو اثربخشي ارتباط معناداري وجود دارد.3) بين راهبرد كنترل و اثربخشـي  ارتبـاط معنـاداري وجـوددارد.4) ارتباط معناداري بين راهبرد هاي مديريت تعارض و اثربخشي وجود دارد.

كليد واژه ها: سبك هاي مديريت تعارض، راهبرد عدم مقابله، راهبرد راه حل گرايي، راهبرد كنتـرل،اثربخشي، مدارس

صفحه  فصل اول: كليات پژوهش

(1-1) مقدمه                                                                                                   2

(1-2) بيان مسأله                                                                                              3

(1-3) اهميت و ضرورت پژوهش                                                                           5

(1-4) اهداف تحقيق                                                                                          7

(1-5) فرضيه ها                                                                                                7

(1-6) تعاريف نظري و عملياتي متغيرها و مفاهيم                                                      7

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

1)مقدمه 11  الف: مباني نظري                                                                                    ١١

(2-2) سازمان و مديريت                                                                            12

(2-2-1) سازمان                                                                                    12

(2-2-2) مديريت                                                                                    13

(2-2-3) مديريت آموزشي                                                                        13

4)اهميت مديريت آموزشي 13

مدير آموزشي                                                                   13

رفتار سازماني 14

(2-2-7)اهميت رفتار سازماني                                                                   14

8)نهضت روابط انساني 14

1)مفهوم و تعاريف تعارض 14

2)مديريت تعارض 15

انواع نگرش ها نسبت به مديريت تعارض 15

تعارض از ديدگاه مكاتب و صاحب نظران مديريت 16

(2-3-5)انواع و اقسام تعارض                                                                      17

(2-3-6) نظريات مختلف در ارتباط با تعارض                                                   19

(2-3-7)روند شكل گيري تعارض                                                                 20

(2-3-8)سبك هاي حل تعارض از نظر پوتنام و ويلسون                                     26

(2-3-9)رابطه تعارض و عملكرد                                                                  27

(2-3-10) منابع تعارض                                                                           28

(2-3-11)عوامل تعارض زا در سازمان                                                          28

(2-3-12)انواع موقعيت هاي تعارض                                                            31

تعارض در سازمان 31

مديريت تعارض و سبك هاي آن 32

راهبردهاي مديريت تعارض در سازمان ها     34

راهبرد هاي كاهش تعارض 35

مديريت و استفاده خلاق از تعارض 35

عوامل مؤثر بر فرآيند مديريت تعارض              36

چه سازمان هايي نياز به تعارض دارند 36

راهكارهايي جهت ايجاد تعارض در سازمان 37

تعاريف اثربخشي 37

مدلهاي اثربخشي از ديدگاه صاحب نظران 37

رويكردهاي اثربخشي 38

شاخص هاي اثربخشي از ديدگاه صاحب نظران 40

شاخص هاي مهم سازمان هاي اثربخش 41

عوامل مؤثر بر اثربخشي سازمان 41

شاخص هاي اثربخشي سازمان 41

اثربخشي سازمان را چه چيزي تعيين مي كند؟ 41

مدل سه بعدي اثربخشي 42

اثربخشي عملكرد 43

مهارت هاي مديران اثربخش          43

ويژگي مديران اثربخش          44

ويژگي هاي رفتاري مدير اثربخش          44

14)ويژگي مدارس اثربخش 45

مهارت هاي موفقيت آور براي مديران مدارس           45

اثربخش ترين سبك 45

ب: پيشينه پژوهش                                                                                46

(2-5) تحقيقات انجام شده پيرامون سبك هاي تعارض                                      46

   46 الف) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
  47 ب) تحقيقات انجام شده در خارج كشور
  49 (2-5-1) نتيجه گيري كلي از تحقيقات داخلي
  49 (2-5-2) نتيجه گيري كلي در ارتباط با مسأله پژوهش

صفحه  فصل سوم: روش پژوهش

(3-1) مقدمه                                                                                      52

   52 (3-2) طرح تحقيق
  53 (3-3) جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري
    53 (3-3-1) جامعه آماري
  53 (3-3-2) روش و طرح نمونه برداري
    53 (3-4) ابزار گردآوري داده ها
  56 (3-5) روش هاي تجزيه و تحليل داده ها

(3-5-1) روش هاي توصيفي                                                                            56

( 3-5-2) روش هاي استنباطي                                                                    56

(3-5-3)مطالعه مقدماتي                                                                            56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1)مقدمه 58

( 4-2) يافته هاي توصيفي                                                                         58

1)يافته هاي توصيفي مربوط به آزمودنيها 58

(4-2-2)يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش                                   65

يافته هاي استنباطي يا مربوط به فرضيه ها         71

(4-3-1)فرضيه اول                                                                                 71

فرضيه دوم                 71

فرضيه سوم                72

فرضيه چهارم             72

4)نتايج استنباطي تحليل مدلهاي چند متغيره تحقيق 73

(4-4-1)برازش مدل تحليل رگرسيون چند متغيره                                             73

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

  • مقدمه                     76
  • خلاصه يافته ها          76
  • بحث در نتايج         77
  • پيشنهادات                    81

(5-4-1) پيشنهادات عملي                                                                        81

(5-4-2)پيشنهاد به مديران                                                                       81

(5-4-3)پيشنهاد به پژوهشگران بعدي                                                          81

(5-5) محدوديت ها                                                                                82

(5-5-1) محدوديت هاي اجرائي                                                                       82

(5-5-2) محدوديت هاي علمي                                                                       82

منابع فارسي                                                                                         83

منابع لاتين                                                                                           86

 فهرست جداول 

صفحه  جدول شماره 2- 1،مقايسه مفروضات سنتي و نوين نسبت به تعارض    17

جدول شماره 2- 2،عوامل تعارض زا در سازمان                                                    30

جدول شماره 2- 3،راهبردهاي كاهش تعارض ميان گروهي                                     35

   57 جدول شماره 4- 1،توزيع فراواني مدرك تحصيلي كاركنان
  58 جدول شماره 4- 2، توزيع فراواني رشته تحصيلي كاركنان
  59 جدول شماره 4- 3، توزيع فراواني سابقه خدمت كاركنان
  60 جدول شماره 4- 4، توزيع فراواني مدرك تحصيلي مديران مدارس
  61 جدول شماره 4- 5، توزيع فراواني رشته تحصيلي مديران مدارس
  62 جدول شماره 4- 6، توزيع فراواني سابقه مديريت مديران مدارس
  63 جدول شماره 4-  7،توزيع فراواني سابقه خدمت مديران مدارس

جدول شماره 4- 8،توزيع فراواني و پاسخهاي گروه كاركنان نسبت به گويه هاي مربوط

به راهبرد عدم مقابله مديريت تعارض مديران

جدول شماره 4- 9،توزيع فراواني و پاسخهاي گروه كاركنان نسبت به گويه هاي مربوط

به راهبرد راه حل گرايي مديريت تعارض مديران

جدول شماره 4- 10،توزيع فراواني و پاسخهاي گروه كاركنان نسبت به گويه هاي مربوط

به راهبرد كنترل مديريت تعارض مديران

جدول شماره 4- 11، توزيع فراواني و پاسخهاي گروه كاركنان نسبت به گويه هاي مربوط

به سنجش اثربخشي مديران                                                                         70-68

جدول شماره 4- 12،ضريب همبستگي راهبرد عدم مقابله و اثربخشيجدول شماره 4- 13،ضريب همبستگي راهبرد راه حل گرايي و اثربخشي  71

جدول شماره 4- 14،ضريب همبستگي راهبرد كنترل و اثربخشي

فهرست جداول 

جدول شماره 4- 15، رگرسيون چند متغيره ارتباط بين راهبردهاي مديريت تعارض با اثربخشي  71

جدول شماره 4- 16، رگرسيون چند متغيره با اثربخشي                     72

   فهرست نمودارها      

نمودار شماره 4- 1،توزيع فراواني مدرك تحصيلي كاركنان                                           58
  59 نمودار شماره 4- 2،توزيع فراواني رشته تحصيلي كاركنان
  60 نمودار شماره 4- 3، توزيع فراواني سابقه خدمت كاركنان
  61 نمودار شماره 4- 4،توزيع فراواني مدرك تحصيلي مديران مدارس
  62 نمودار شماره 4- 5،توزيع فراواني رشته تحصيلي مديران مدارس
  63 نمودار شماره 4- 6،توزيع فراواني سابقه مديريت مديران مدارس
  64 نمودار شماره 4- 7، توزيع فراواني سابقه خدمت مديران مدارس

 فهرست اشكال   

شكل شماره 2-1،انواع تعارض              18

شكل شماره 2-2،اقسام تعارض                                                                       18

شكل شماره 2-3،مدل مراحل تعارض پوندي                                                      20

شكل شماره 2-4،مدل تعارض رحيم                                                                21

  22 شكل شماره 2-5،مدل فرآيند تعارض از ديدگاه رابينز
  24 شكل شماره 2-6،شيوه هاي حل تعارض( با توجه به قصد و نيت فرد)
  28 شكل شماره 2-7،منابع ايجاد تعارض
  42 شكل شماره 2-8،مدل سه بعدي اثربخشي

  فصل اول: 

كليات پژوهش 

فصل اول  كليات پژوهش 

(11) مقدمه : 

امروزه صاحبنظران مديريت بر اين باورند كه نيروي انسـاني بـه عنـوان اصـلي تـرين دارايـيسازمانها مطرح است و وجود روابط سالم مبتني بر همكاري و همدلي بين اين منابع ارزشمند از جمله مهمترين عوامل اساسي براي موفقيت در همه سازمانها اعـم از  صـنعتي، اداري، خـدماتي، آموزشـي ومانند آنهاست.

از طرف ديگر، با توجه به پيچيدگي روزافزون سازمانها و تفاوت در انديشه، نگـرش و باورهـايافراد، تعارض1 به عنوان جزئي اجتناب ناپذير از زندگي سازماني امروز مطرح اسـت . نكتـه قابـل توجـهاينجاست كه اجتناب ناپذير بودن تعارض دليل بر منفي بـودن آن نيسـت، بلكـه چـه بسـا اگرتعـارضخوب مديريت شود، براي سازمان مفيد نيز باشد. به عبارت ديگر، تعارض سكه اي اسـت كـه دو وجـهمثبت و منفي دارد و شيوه برخورد و يا رويارويي با آن است كه اثر آن را براي سازمان تعيين مي كند.

از اين رو، بي شك توانايي مديريت و كنترل پديده تعارض در سازمانها از مهمترين مهارتهاي مـديريتاست كه مديران امروز نيازمند آن هستند. لذا اگر عده اي معتقدندكه” تعارض موضوعي است كه فكـر  انسان را بيش از هر چيز ديگري، به جز خدا و عشق ـ به            خود مشغول كـرد ه اسـت ” (رابينـز 2، 1990، ص211)، ادعايي پوچ و بيهوده نكرده اند. آنچه درقرآن كريم تحت عناوين نور و ظلمت، حـق و  باطـليا خير و شر و عدل و ظلم آمده است و داستانهاي  فراواني چون داستان موسي و فرعون، دقيـانوس واصحاب كهف و غيره همه نشانگر وجود تعارض مي باشند (ميركمالي،1371،ص48).

دراين ميان ” سازمان، با ماهيتي كه دارد زمين باروري براي پرورش و رشد تعارضات و عـدمتوافقهاست” ( فرهنگي، 1369 ، ص15).

اگرچه، اصول كاهش تعارض كه به وسيله عـده اي از  مـديران  و دانشـمندان علـوم اجتمـاعيتدوين شده است، ممكن است براي بعضي از سازمانهاي بحراني مثل ارتش و يـا  سـازمانهاي معمـوليمانند شركتهاي توليدي-         صنعتي اعتبار داشته باشد، ولي سازمانهايي ماننـد  مراكـز  تحقيـق و  توسـعه ، دانشگاهها  و مدارس كه مسئوليت بوجودآوردن دانش و تكنولوژي را  برعهده دارند، ممكن است معتبرنباشد (ميركمالي، 1371، صص59-48). بنابراين، تنها موضوع مهم و قابل تأمـل در  مـورد  ايـن گونـهسازمانها، چگونگي حل و فصل تعارض و مديريت تعارض1 است.

بر اسا س آنچه گفته شد، مسأله اصلي در سازمانها اين نيست كه آيـا  تعـارض وجـود دارد يـا  ندارد، زيرا در هر حال و عليرغم كوششهاي مديريت جهت جلوگيري از آن، تعـارض حضـور  دائمـي  و  هميشگي در سازمانها خواهد داشت، نكته مهم اين است كه مديران به هنگام وقوع تعارض چگونـه درمقابل آن واكنش نشان مي دهند، با چه شيوه هائي به حل و فصل آن مـي پردازنـد؟ آيـا شـيوه هـايبرخورد مديران  با كشمكشها مطلوب، مؤثر، سازنده و يا بـالعكس نـامطلوب، غيراثـربخش و  بحـران زا       است؟

اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه سازنده يا مخرب از كار درآمدن تعارض تا حد زيادي   بستگي به چگونگي مديريت و كنترل آن دارد. بدين معني كه اگر ب ه طور آگاهانه و منطقي با تعـارضبرخورد گردد، نه تنها اثر منفي برجاي نخواهد گذاشت،         بلكه خود به عنوان يك نيروي مثبت و سازنده در حيات  سازمان مي تواند بكار گرفته شود و بالعكس، در صورتي كه” برخورد درسـتي   بـا   تعـارضنشود آثار منفي از آن برجاي خواهد ماند” (ميركمالي، 1371، صص59-58).

با ارائه مفهوم تعارض، سطوح و انواع آن و رابطه آن بااثربخشي، سبكها و راهبردهاي مـديريتتعارض سعي مي شود گامي در راستاي آشنائي مديران با اين مهارت مديريتي برداشته شود.

(12) بيان مسأله : 

كار روزمره مديران تا حد زيادي براساس روابط شخصي با ديگران و مبادلـه اطلاعـات اسـتواراست. با اين وجود، روابط ميان افراد راهي بسوي اختلافات و عدم توافقهاي بالقوه در محيط كـار و بـهعبارتي تعارضات مي گشايد. اين اختلافات و عدم توافقها، گاهي مشكلاتي به وجود مي آورنـد كـه نـهتنها بر نتايج كار افراد اثر مي گذارند، بلكه بر رضايت مندي و اثربخشي كار آنان نيـز مؤثرنـد. مـديريكه آشنا به اصول اساسي تعارض و سبك هاي مديريت تعارض باشد، داراي آمـادگي بيشـتري خواهـدبود تا به طور موفقيت آميز با اين موقعيت هاي اجتناب ناپذير برخورد كند.

بررسي روشهاي گذشته مديريت در اين زمينه نشان مـي دهـد كـه ، اغلـب   مـديران غالبـاً از گزينه هاي غلط راهبرد استفاده مي كنند. مقوله مديريت تعارض از جمله مباحث فوق العاده پراهميت و صاحب ادبيات غني و از جمله موضوعهاي جالب توجه  و درخور تأمل به شمار مـي آيـد (منوريـان  و عليخاني،1380، ص 38).

امروزه نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع به صورت يـكباور عمومي درآمده است، به طوري كه از آن به عنوان يك زيربناي توسعه ياد مـي شـود و آمـوزش وپرورش نه تنها عامل مهمي در توسعه يك جامعه كه  به عنوان مركز ثقلي براي آموزش به شمار رفتـه

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسي رابطه سبک های مديريت تعارض با اثربخشی مديران دبيرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید