انتخاب صفحه

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است تا مدیران دبیرستانهای دخترانـه دولتـی را از نظـرسبک های شناخته شده مدیریت تعارض مورد مطالعه و بررسی قـرار داده و سـپس رابطـه آن را بـااثربخشی آنها بررسی نماید. فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: 1) بین راهبرد عـدممقابله با میزان اثربخشی مدیران رابطه منفی وجود دارد. 2) بین راهبـرد راه حـل گرایـی بـا میـزاناثربخشی مدیران رابطه مثبت وجود دارد. 3) بین راهبرد کنترل با میـزان اثربخشـی مـدیران رابطـهمنفی وجود دارد.4) بین سبک های مدیریت تعارض با میزان اثربخشی مـدیران رابطـه وجـود دارد.

تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای توصیفی- همبسـتگی بـودهاست. جامعه آماری پژوهش را تعداد 13498 نفر از کارکنان ( دبیران، معاونین آموزشی و پرورشـی،مربیان تربیتی، مشاوران، دفترداران، متصدیان آزمایشگاه و متصدیان کارگاه، کتابداران)دبیرسـتانهای  دخترانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 تشکیل داده         انـد. نمونـه پـژوهش مشـتمل بـر379 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق آمـوزش و پـرورش شهر تهران، مناطق 3، 4، 5، 6 و 18 انتخاب شدند. ابزارهـای گـردآوری اطلاعـات عبـارت بودنـد از:

الف) پرسشنامه سـنجش سـبک هـای مـدیریت تعـارض رابینـز، (1999). ب) پرسشـنامه سـنجشاثربخشی جمشیدی، ( 1379). براساس بررسی های انجام شده ابزارهای پژوهش از روایـی و پایـاییقابل توجه برخوردار بودند. داده های به دست آمـده از پـژوهش بـا اسـتفاده از شـاخص هـای آمـارتوصیفی( شامل انواع جدول فراوانی ها، میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی پاره ای) و هـمچنین رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. برخی از نتایج پژوهش عبارت بودند از: 1) بین راهبرد عدم مقابله و اثربخشی ارتباط معناداری وجود دارد.2) بین راهبرد راه حـل گرایـیو اثربخشی ارتباط معناداری وجود دارد.3) بین راهبرد کنترل و اثربخشـی  ارتبـاط معنـاداری وجـوددارد.4) ارتباط معناداری بین راهبرد های مدیریت تعارض و اثربخشی وجود دارد.

کلید واژه ها: سبک های مدیریت تعارض، راهبرد عدم مقابله، راهبرد راه حل گرایی، راهبرد کنتـرل،اثربخشی، مدارس

صفحه  فصل اول: کلیات پژوهش

(1-1) مقدمه                                                                                                   2

(1-2) بیان مسأله                                                                                              3

(1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                           5

(1-4) اهداف تحقیق                                                                                          7

(1-5) فرضیه ها                                                                                                7

(1-6) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم                                                      7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1)مقدمه 11  الف: مبانی نظری                                                                                    ١١

(2-2) سازمان و مدیریت                                                                            12

(2-2-1) سازمان                                                                                    12

(2-2-2) مدیریت                                                                                    13

(2-2-3) مدیریت آموزشی                                                                        13

4)اهمیت مدیریت آموزشی 13

مدیر آموزشی                                                                   13

رفتار سازمانی 14

(2-2-7)اهمیت رفتار سازمانی                                                                   14

8)نهضت روابط انسانی 14

1)مفهوم و تعاریف تعارض 14

2)مدیریت تعارض 15

انواع نگرش ها نسبت به مدیریت تعارض 15

تعارض از دیدگاه مکاتب و صاحب نظران مدیریت 16

(2-3-5)انواع و اقسام تعارض                                                                      17

(2-3-6) نظریات مختلف در ارتباط با تعارض                                                   19

(2-3-7)روند شکل گیری تعارض                                                                 20

(2-3-8)سبک های حل تعارض از نظر پوتنام و ویلسون                                     26

(2-3-9)رابطه تعارض و عملکرد                                                                  27

(2-3-10) منابع تعارض                                                                           28

(2-3-11)عوامل تعارض زا در سازمان                                                          28

(2-3-12)انواع موقعیت های تعارض                                                            31

تعارض در سازمان 31

مدیریت تعارض و سبک های آن 32

راهبردهای مدیریت تعارض در سازمان ها     34

راهبرد های کاهش تعارض 35

مدیریت و استفاده خلاق از تعارض 35

عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت تعارض              36

چه سازمان هایی نیاز به تعارض دارند 36

راهکارهایی جهت ایجاد تعارض در سازمان 37

تعاریف اثربخشی 37

مدلهای اثربخشی از دیدگاه صاحب نظران 37

رویکردهای اثربخشی 38

شاخص های اثربخشی از دیدگاه صاحب نظران 40

شاخص های مهم سازمان های اثربخش 41

عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان 41

شاخص های اثربخشی سازمان 41

اثربخشی سازمان را چه چیزی تعیین می کند؟ 41

مدل سه بعدی اثربخشی 42

اثربخشی عملکرد 43

مهارت های مدیران اثربخش          43

ویژگی مدیران اثربخش          44

ویژگی های رفتاری مدیر اثربخش          44

14)ویژگی مدارس اثربخش 45

مهارت های موفقیت آور برای مدیران مدارس           45

اثربخش ترین سبک 45

ب: پیشینه پژوهش                                                                                46

(2-5) تحقیقات انجام شده پیرامون سبک های تعارض                                      46

   46 الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
  47 ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور
  49 (2-5-1) نتیجه گیری کلی از تحقیقات داخلی
  49 (2-5-2) نتیجه گیری کلی در ارتباط با مسأله پژوهش

صفحه  فصل سوم: روش پژوهش

(3-1) مقدمه                                                                                      52

   52 (3-2) طرح تحقیق
  53 (3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
    53 (3-3-1) جامعه آماری
  53 (3-3-2) روش و طرح نمونه برداری
    53 (3-4) ابزار گردآوری داده ها
  56 (3-5) روش های تجزیه و تحلیل داده ها

(3-5-1) روش های توصیفی                                                                            56

( 3-5-2) روش های استنباطی                                                                    56

(3-5-3)مطالعه مقدماتی                                                                            56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1)مقدمه 58

( 4-2) یافته های توصیفی                                                                         58

1)یافته های توصیفی مربوط به آزمودنیها 58

(4-2-2)یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش                                   65

یافته های استنباطی یا مربوط به فرضیه ها         71

(4-3-1)فرضیه اول                                                                                 71

فرضیه دوم                 71

فرضیه سوم                72

فرضیه چهارم             72

4)نتایج استنباطی تحلیل مدلهای چند متغیره تحقیق 73

(4-4-1)برازش مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره                                             73

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  • مقدمه                     76
  • خلاصه یافته ها          76
  • بحث در نتایج         77
  • پیشنهادات                    81

(5-4-1) پیشنهادات عملی                                                                        81

(5-4-2)پیشنهاد به مدیران                                                                       81

(5-4-3)پیشنهاد به پژوهشگران بعدی                                                          81

(5-5) محدودیت ها                                                                                82

(5-5-1) محدودیت های اجرائی                                                                       82

(5-5-2) محدودیت های علمی                                                                       82

منابع فارسی                                                                                         83

منابع لاتین                                                                                           86

 فهرست جداول 

صفحه  جدول شماره 2- 1،مقایسه مفروضات سنتی و نوین نسبت به تعارض    17

جدول شماره 2- 2،عوامل تعارض زا در سازمان                                                    30

جدول شماره 2- 3،راهبردهای کاهش تعارض میان گروهی                                     35

   57 جدول شماره 4- 1،توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان
  58 جدول شماره 4- 2، توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان
  59 جدول شماره 4- 3، توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان
  60 جدول شماره 4- 4، توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران مدارس
  61 جدول شماره 4- 5، توزیع فراوانی رشته تحصیلی مدیران مدارس
  62 جدول شماره 4- 6، توزیع فراوانی سابقه مدیریت مدیران مدارس
  63 جدول شماره 4-  7،توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران مدارس

جدول شماره 4- 8،توزیع فراوانی و پاسخهای گروه کارکنان نسبت به گویه های مربوط

به راهبرد عدم مقابله مدیریت تعارض مدیران

جدول شماره 4- 9،توزیع فراوانی و پاسخهای گروه کارکنان نسبت به گویه های مربوط

به راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض مدیران

جدول شماره 4- 10،توزیع فراوانی و پاسخهای گروه کارکنان نسبت به گویه های مربوط

به راهبرد کنترل مدیریت تعارض مدیران

جدول شماره 4- 11، توزیع فراوانی و پاسخهای گروه کارکنان نسبت به گویه های مربوط

به سنجش اثربخشی مدیران                                                                         70-68

جدول شماره 4- 12،ضریب همبستگی راهبرد عدم مقابله و اثربخشیجدول شماره 4- 13،ضریب همبستگی راهبرد راه حل گرایی و اثربخشی  71

جدول شماره 4- 14،ضریب همبستگی راهبرد کنترل و اثربخشی

فهرست جداول 

جدول شماره 4- 15، رگرسیون چند متغیره ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض با اثربخشی  71

جدول شماره 4- 16، رگرسیون چند متغیره با اثربخشی                     72

   فهرست نمودارها      

نمودار شماره 4- 1،توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان                                           58
  59 نمودار شماره 4- 2،توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان
  60 نمودار شماره 4- 3، توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان
  61 نمودار شماره 4- 4،توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران مدارس
  62 نمودار شماره 4- 5،توزیع فراوانی رشته تحصیلی مدیران مدارس
  63 نمودار شماره 4- 6،توزیع فراوانی سابقه مدیریت مدیران مدارس
  64 نمودار شماره 4- 7، توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران مدارس

 فهرست اشکال   

شکل شماره 2-1،انواع تعارض              18

شکل شماره 2-2،اقسام تعارض                                                                       18

شکل شماره 2-3،مدل مراحل تعارض پوندی                                                      20

شکل شماره 2-4،مدل تعارض رحیم                                                                21

  22 شکل شماره 2-5،مدل فرآیند تعارض از دیدگاه رابینز
  24 شکل شماره 2-6،شیوه های حل تعارض( با توجه به قصد و نیت فرد)
  28 شکل شماره 2-7،منابع ایجاد تعارض
  42 شکل شماره 2-8،مدل سه بعدی اثربخشی

  فصل اول: 

کلیات پژوهش 

فصل اول  کلیات پژوهش 

(11) مقدمه : 

امروزه صاحبنظران مدیریت بر این باورند که نیروی انسـانی بـه عنـوان اصـلی تـرین دارایـیسازمانها مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمانها اعـم از  صـنعتی، اداری، خـدماتی، آموزشـی ومانند آنهاست.

از طرف دیگر، با توجه به پیچیدگی روزافزون سازمانها و تفاوت در اندیشه، نگـرش و باورهـایافراد، تعارض1 به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر از زندگی سازمانی امروز مطرح اسـت . نکتـه قابـل توجـهاینجاست که اجتناب ناپذیر بودن تعارض دلیل بر منفی بـودن آن نیسـت، بلکـه چـه بسـا اگرتعـارضخوب مدیریت شود، برای سازمان مفید نیز باشد. به عبارت دیگر، تعارض سکه ای اسـت کـه دو وجـهمثبت و منفی دارد و شیوه برخورد و یا رویارویی با آن است که اثر آن را برای سازمان تعیین می کند.

از این رو، بی شک توانایی مدیریت و کنترل پدیده تعارض در سازمانها از مهمترین مهارتهای مـدیریتاست که مدیران امروز نیازمند آن هستند. لذا اگر عده ای معتقدندکه” تعارض موضوعی است که فکـر  انسان را بیش از هر چیز دیگری، به جز خدا و عشق ـ به            خود مشغول کـرد ه اسـت ” (رابینـز 2، 1990، ص211)، ادعایی پوچ و بیهوده نکرده اند. آنچه درقرآن کریم تحت عناوین نور و ظلمت، حـق و  باطـلیا خیر و شر و عدل و ظلم آمده است و داستانهای  فراوانی چون داستان موسی و فرعون، دقیـانوس واصحاب کهف و غیره همه نشانگر وجود تعارض می باشند (میرکمالی،1371،ص48).

دراین میان ” سازمان، با ماهیتی که دارد زمین باروری برای پرورش و رشد تعارضات و عـدمتوافقهاست” ( فرهنگی، 1369 ، ص15).

اگرچه، اصول کاهش تعارض که به وسیله عـده ای از  مـدیران  و دانشـمندان علـوم اجتمـاعیتدوین شده است، ممکن است برای بعضی از سازمانهای بحرانی مثل ارتش و یـا  سـازمانهای معمـولیمانند شرکتهای تولیدی-         صنعتی اعتبار داشته باشد، ولی سازمانهایی ماننـد  مراکـز  تحقیـق و  توسـعه ، دانشگاهها  و مدارس که مسئولیت بوجودآوردن دانش و تکنولوژی را  برعهده دارند، ممکن است معتبرنباشد (میرکمالی، 1371، صص59-48). بنابراین، تنها موضوع مهم و قابل تأمـل در  مـورد  ایـن گونـهسازمانها، چگونگی حل و فصل تعارض و مدیریت تعارض1 است.

بر اسا س آنچه گفته شد، مسأله اصلی در سازمانها این نیست که آیـا  تعـارض وجـود دارد یـا  ندارد، زیرا در هر حال و علیرغم کوششهای مدیریت جهت جلوگیری از آن، تعـارض حضـور  دائمـی  و  همیشگی در سازمانها خواهد داشت، نکته مهم این است که مدیران به هنگام وقوع تعارض چگونـه درمقابل آن واکنش نشان می دهند، با چه شیوه هائی به حل و فصل آن مـی پردازنـد؟ آیـا شـیوه هـایبرخورد مدیران  با کشمکشها مطلوب، مؤثر، سازنده و یا بـالعکس نـامطلوب، غیراثـربخش و  بحـران زا       است؟

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که سازنده یا مخرب از کار درآمدن تعارض تا حد زیادی   بستگی به چگونگی مدیریت و کنترل آن دارد. بدین معنی که اگر ب ه طور آگاهانه و منطقی با تعـارضبرخورد گردد، نه تنها اثر منفی برجای نخواهد گذاشت،         بلکه خود به عنوان یک نیروی مثبت و سازنده در حیات  سازمان می تواند بکار گرفته شود و بالعکس، در صورتی که” برخورد درسـتی   بـا   تعـارضنشود آثار منفی از آن برجای خواهد ماند” (میرکمالی، 1371، صص59-58).

با ارائه مفهوم تعارض، سطوح و انواع آن و رابطه آن بااثربخشی، سبکها و راهبردهای مـدیریتتعارض سعی می شود گامی در راستای آشنائی مدیران با این مهارت مدیریتی برداشته شود.

(12) بیان مسأله : 

کار روزمره مدیران تا حد زیادی براساس روابط شخصی با دیگران و مبادلـه اطلاعـات اسـتواراست. با این وجود، روابط میان افراد راهی بسوی اختلافات و عدم توافقهای بالقوه در محیط کـار و بـهعبارتی تعارضات می گشاید. این اختلافات و عدم توافقها، گاهی مشکلاتی به وجود می آورنـد کـه نـهتنها بر نتایج کار افراد اثر می گذارند، بلکه بر رضایت مندی و اثربخشی کار آنان نیـز مؤثرنـد. مـدیریکه آشنا به اصول اساسی تعارض و سبک های مدیریت تعارض باشد، دارای آمـادگی بیشـتری خواهـدبود تا به طور موفقیت آمیز با این موقعیت های اجتناب ناپذیر برخورد کند.

بررسی روشهای گذشته مدیریت در این زمینه نشان مـی دهـد کـه ، اغلـب   مـدیران غالبـاً از گزینه های غلط راهبرد استفاده می کنند. مقوله مدیریت تعارض از جمله مباحث فوق العاده پراهمیت و صاحب ادبیات غنی و از جمله موضوعهای جالب توجه  و درخور تأمل به شمار مـی آیـد (منوریـان  و علیخانی،1380، ص 38).

امروزه نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به صورت یـکباور عمومی درآمده است، به طوری که از آن به عنوان یک زیربنای توسعه یاد مـی شـود و آمـوزش وپرورش نه تنها عامل مهمی در توسعه یک جامعه که  به عنوان مرکز ثقلی برای آموزش به شمار رفتـه

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسي رابطه سبک های مديريت تعارض با اثربخشی مديران دبيرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید