چکیده پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی A و B و سبک هاي تصمیم گیري  مدیران مدارس استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه پژوهش مورد بررسی 2078 نفر مدیر ،شامل مدارس شمال، مرکز وجنوب استان و همچنین دوره هاي مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده اند که از این تعداد 325 مدیر براساس جدول مورگان انتخاب شدند که از جنوب ،149 نفر ،شمال 100نفرو مرکز 76 مدیر به روشنمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند.به منظور سنجش تیپ شخصیتی Aو B  از آزمون 14 سوالی  بورتنر استفاده شد و همچنین به منظور تعیین سبک تصمیمگیري  مدیریت مدیران از پرسشنامه 25 سوالی سبک تصمیم گیري  عمومی ((GDMSاسکات و بروس (1995) استفاده شد که 5 سبک تصمیم گیري شهودي، عقلایی، وابستگی، آنی و اجتنابی را میسنجد.ضریب پایایی(پایایی ) پرسشنامه ها به ترتیب 74/0 و78/0 بدست امده است .   داده ها با استفاده از روش همبستگی پاره اي و براي تعیین سهم هرکدام ازمؤلفه هاي شخصیت و سبک هاي تصمیم گیري مدیران ازتحلیل مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد :

–        بین سبک تصمیم گیري اجتنابی و تیپ شخصیت A رابطه  مثبت معنادار وجود دارد .

 (p<0.05, r = .027)

–        بین سبک هاي تصمیم گیري و تیپ شخصیت B رابطه ي معناداري بدست نیامد .

–        بین جنسیت و تیپ شخصیتی B رابطه ي معناداري بدست نیامد .

–        بین جنسیت و تیپ شخصیتی A رابطه معنادار مثبت وجود دارد .( p < 0.05, r = .035)

–        تیپ شخصیتی A بر سبک تصمیم گیري اجتنابی تاثیر دارد . ( p < 0.05, r = .009)

–        تیپ شخصیتی B  بر سبک تصمیم گیري عقلانی( p < 0.05, r = .002) و سبک تصمیم گیري وابستگی ( p < 0.05, r = .036) تاثیر دارد .

کلید واژه ها: شخصیت ، تیپ هاي شخصیتی(A,B) ، سبک هاي عمومی تصمیم گیري (عقلایی  ،شهودي ،  وابستگی ،  آنی ، اجتنابی)، مدیران آموزشی ، مقاطع تحصیلی.

فهرست مطالب
الف تقدیم
ب قدردانی  و تشکر
ج چکیده
 1 فصل اول : کلیات تحقیق
 2 مقدمه
 3 بیان مساله ( سوالهاي پژوهش )
 5 ضرورت و اهمیت پژوهش
 7 اهداف پژوهش
 7 قلمرو تحقیق
 8 سؤالات پژوهشی
 8 متغیرهاي پژوهش : تعریف مفاهیم و اصطلاحات
 8 متغیر مستقل
  9 متغیر وابسته
  13 فصل دوم
 14 مقدمه
 15

بخش اول :مفهوم شخصیت

 18 عامل هاي شکل دهنده شخصیت
 19 ابعاد شخصیت
 24 تناسب شغل با شخصیت
 26 پیش فرضهاي اساسی شخصیت
 27 عوامل تعیین کننده شخصیت
 28 مکاتب شخصیت
 29 نظریه هاي شخصیت
 64 مروري درمورد تحقیقات انجام شده درمورد شخصیت
     64 تحقیقات خارجی
 65 تحقیقات داخلی
 66 بخش دوم : مقدمه
 67 مفهوم تصمیم گیري
 67 تعاریف تصمیم گیري
 69 تئوري هاي مربوط به سبک تصمیم گیري
 73 انواع تصمیم گیري
 75 طبقه بندي نظریات تصمیم گیري
 90 فرایند تصمیم گیري
 92 موقعیت هاي تصمیم گیري
 93 مزایا و معایب تصمیم گیري  گروهی
 98 نیاز به اطلاعات براي گرفتن تصمیمات درست
 98 نکته هاي در تصمیم گیري
 100 تحقیقات خارجی
 103 تحقیقات داخلی
 105 فصل سوم – روش پژوهش
 106 مقدمه
 106 نوع تحقیق
 107 جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطا لعه
 107 روش نمونه گیري
 108 روش جمع آوري اطلاعات
 109 ابزار گردآوري اطلاعات
 108 پرسش نامه تیپ شخصیتی بورتنر A و B
 109 روایی و پایایی پرسشنامه
 111 پرسش نامه سبک تصمیم گیري  اسکات و بروس
 112 روش تجزیه وتحلیل داده ها
 112 کاربردنتایج تحقیق
 113 فصل چهارم – تجزیه وتحلیل یافته هاي پژوهش
 114 مقدمه
 114 آمار توصیفی
 119 آزمون فرضیات
 128 فصل پنجم –خلاصه ،بحث و نتیجه گیري
 129 مقدمه
 131 بحث و نتیجه گیري
 134 محدودیت هاي پژوهشی
 135 پیشنهاد هاي پژوهش
 136 توصیه هاي کاربردي
 137 منابع فارسی
 142 منابع انگلیسی
 146 چکیدهيانگلیسی
  147 عنوان انگلیسی

فهرست نمودارها

2-1               فهرست عاملهاي شکل دهنده به شخصیت                                               19

2-2               نتایج حاصل از شخصیت با مرکز کنترلی درونی و بیرونی                               22

2-3               فهرست ابعاد شخصیت                                                                      23

2-4              انواع تئوري هاي مطرح شده در مورد شخصیت                                          24

2-5               نمونه اي از شغلهاي متناسب با انواع شخصیت                                           24

2-6              انواع شیوه هاي تصمیم گیري                                                              87

2-7               حل مسئله( مشکل گشایی)                                                                88

2-8               تکنیکها و فنون تصمیم گیري سنتی و جدید                                            89

2-9               انواع فنون جهت بهبود تصمیم گیري در شرایط بی اطمینانی                          90

2-10            فهرست مزایا و معایب مشارکت و تصمیم گیري                                         95

فهرست اشکال

1-2             طبقه بندي شخصیت از نظر آیزنگ                                                         42

2-2             سلسه مراتب نیازهاي مازلو                                                                  45

2-3             رابطه بین مشاغل و شخصیت                                                               55

2-4             عوامل اثرگذار بر شخصیت                                                                   56

2-5             انواع تصمیمگیري رواي و مک گراس                                                       82

2-6             سه نوع تصمیم گیري  به روایت مک لئود                                                 84

2-7             چرخه ي TDA                                                                               84

2-8            مراحل فرایند تصمیم گیري                                                                 95

 فصل اول

1-1 مقدمه

در مدیریت،  برخی از کارکنان براي بعضی از کارها مناسب تراز دیگران هستند. و علاقه و استعداد همه کارکنان براي انجام دادن کار به یک میزان نیست و میان آنها تفاوتهایی وجود دارد لذا محققان درتجربیات خود به دنبال جواب دادن به این  سؤال هستند که چگونه می توان بهترین فرد را براي کاري پیدا کرد که درآن کار بهترین عملکرد را داشته و بهترین نتیجه را بدست آورد. (به نقل از سعادت ،1386،ص17)

درمیان مدیران، این مدیران آموزشی هستند که پیش قراول اجراي سیاست هاي و خط مشی هایی هستند که براي پیشبرد اهداف آموزشی و یادگیري تهیه شده است .به منظور اجرا و ارزیابی دقیق برنامه ها مدیران آموزشی ،مخصوصا مدیران مدارس باید تصمیمات درست بگیرند .

آنها همانند دیگر افراد جامعه داراي تفاوت هاي فردي،  استعداد ها و انگیزه ها،  رغبت ها و تمایلات مخصوص به خود می باشند.  داراي علایق و تواناییهاي مختلف هستند و از نگرش، دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند.  به علاوه آنها از نظر شخصیت با یکدیگر متفاوتند.

بدیهی است که تفاوت هاي فردي و شخصیتی بر طرز عمل مدیران تأثیر قطعی خواهد داشت زیرا که رفتار انسان به طور کلی حاصل تعامل بین شخصیت او و محیط می باشد.به هرحال شخصیت مدیر می تواند بر رفتار تصمیم گیري او اثرداشته باشد . وظایف اساسی مدیران که شامل برنامه ریزي  ،سازماندهی،  رهبري وکنترل می باشد،  مستلزم تصمیم گیري است . مدیران در همه رده هاي سازمان،  براي اقدام تازه یا حل مشکل،  تصمیم می گیرند و تصمیم خود را به مرحله عمل می سپارند . هر تصمیمی در مرحله عمل،  چارچوب فعالیت سایر کارکنان سازمان را مشخص می سازد .

نظر به اهمیت امر تصمیم گیري  وباتوجه به نقش مؤثرمدیریت دراستفاده بهینه از نیروها،امکانات مادي و معنوي و هماهنگی آنها،  بررسی وپژوهش دررابطه با تیپ شخصیتی مدیران به عنوان عامل اثرگذار درروش تصمیم گیري  آنها امر ي لازم به نظر می رسد.

از آنجایی که شخصیت هرمدیر در تعیین سبک تصمیم گیري  وي نقش بسزایی دارد دراین پژوهش، هدف شناخت تیپ شخصیتی مدیران و رابطه ي آن با سبک هاي تصمیم گیري  مدیران آموزشی استان آذربایجان غربی می باشد.  بااین بررسی می توان دریافت که کدام یک از تیپ هاي شخصیتی با کدام یک از شبکههاي تصمیم گیري رابطه دارند وکدامیک می توانند تصمیمات موفق تري را اتخاذ کنند.

1-2 بیان مساله

تأثیر و نفوذ انواع سازمان ها در زندگی افراد جامعه یکسان نیست بطوري که برخی از آنها، نسبت به دیگر سازمانها مهمتر و حیاتی تر به حساب می آیند. از جمله سازمانهایی که اکثریت قریب به اتفاق جوامع امروزي دوران عمر خود را در آن سپري می کنند سازمانهاي آموزشی هستند که وظیفه تعلیم و تربیت افراد را بر عهده دارند. مدیریت در آموزش و پرورش هر چند در نظام آموزشی جدید سابقه یکصد ساله دارد ولی به عنوان یک حرفه یا یک رشته علمی هنوز سالیان اولیه خود را سپري می کند.

 در واقع شخصیت مدیر، یکی از عوامل مهمی است که بر عمل مدیریت او تأثیر می گذارد و تصمیمات سازمانی او را دستخوش تغییر می سازد. بدین ترتیب می توان انتظار داشت که مدیران به تبع نوع شخصیت خویش طرز عمل و شیوه هاي تصمیم گیري متفاوتی داشته باشند.

تصمیم گیري، کار مشکل و حساسی است و این ناشی از ماهیت پیچیده تصمیمگیري می باشد.

مبحث تصمیم گیري  همیشه از ابتدا به عنوان بخشی جدا ناپذیر از مدیریت در ادبیات مدیریت مطرح بوده است.

نقش تصمیم گیري  در جلوگیري از بروز مسائل و حل مشکلات و انتقال راه حل مناسب، از عملکرد هاي مهم مدیریت به شمار می رود با توجه به اینکه وظایف اساسی برنامه ریزي، رهبري  ،سازماندهی و کنترل مستلزم تصمیم گیري  است.  مدیران در همه سطوح سازمان براي اقدام یا حل مشکل تصمیم میگیرند و تصمیمات خود را عملی میسازند و این تصمیمات در مرحلهي عمل چهار چوب فعالیت سایر کارکنان را مشخص می سازد، بنابراین می توان دریافت که تصمیم گیري  فعالیتی حساس و با اهمیت است و بخش مهمی از وقت و کار مدیران به حل مشکل و تصمیم گیري  اختصاص می یابد.

اهمیت تصمیمگیري  به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی هر فرد و هر سازمان و هر گروه کاري بر کسی پوشیده نیست.  تصمیم گیري  اساس فعالیت و اقداماتی است که در زندگی افراد و سازمانها صورت می گیرد. بر همین اساس در مدیریت یک سازمان آموزشی، باید مدیرانی انتخاب شوند که توانایی تصمیم گیري  را داشته باشند.

تصمیم گیري  در سازمان و مدیریت آنقدر اهمیت دارد که ساختار هر سازمانی در درجه اول از طریق ماهیت فرایند تصمیم گیري  در آن سازمان تعیین می شود و رتبه هر فرد در یک سازمان با میزان کنترلی که او بر فرایند تصمیم گیري  آن سازمان اعمال می کند نسبت مستقیم دارد.

اخیرا تحقیقات زیادي برروي سبک هاي تصمیم گیري صورت گرفته است . دراین تحقیقات تاثیر تفاوت هاي فردي برروي سبک هاي تصمیم گیري مورد مطالعه قرار گرفته است . (اسکات و بروس[1]2005 ، اسپایسروسلدراسمیت2005[2] ،ثانهلم 2004[3] و لو[4]2000) شواهد دال بر رابطه میان سبک هاي تصمیم گیري و تفاوت هاي فردي میان افراد را می توان از مطالعات زیر فهمید .

اسکات و بروس به رابطه میان کنترل و سبک تصمیم گیري پرداختند . ثانهلم تحقیق خودرا بررابطه  میان سبک تصمیم گیري و اعتماد به نفس و کنترل کار انجام داد . گالوتی به رابطه میان سبک تصمیم گیري و نگرش فرد را نسبت به تفکر و یادگیري پرداخت . یافته هاي بدست آمده از تحقیقات بالا خیلی مهم بودند زیرا ثابت کرد که تفاوت هاي فردي تصمیم گیرندگان برروي رفتار تصمیم گیري آنها تاثیر می گذارد .

ازاینرو احساس می شود که شخصیت افراد می تواند در انتخاب سبک تصمیم گیري افراد تاثیر داشته باشد .  به منظور تلاش درجهت فراهم آوردن دانش درزمینه ي مدیریت آموزشی موضوع  رابطه بین تیپ شخصیت و سبک هاي تصمیم گیري  انتخاب شده است.

انتظار میرود این پژوهش از طریق بررسی” رابطه بین تیپ شخصیت و سبک هاي تصمیم گیري

” مدیران مشخص نماید که:

چه رابطه اي بین انواع تیپ هاي شخصیتی مدیران استان آذربایجان غربی با انواع سبک هاي تصمیم گیري  آنان وجود دارد؟

                                                       

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

موفقیت چشمگیر سازمانهایی با حداقل امکانات مالی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی مالی ازسوي دیگر بیانگر وجود استفاده از مدیرانی دارد که در سبک تصمیم گیري آنها تفاوت وجوددارد و این تفاوت ها نشان از متفاوت بودن مدیران آن سازمان می باشد .

تصمیم گیري به معنی برگزیدن یک راه از میان راههاي مختلفی است که براي اقدام وجود دارند ،و مغز و هسته برنامه ریزي را تشکیل می دهد. یک برنامه موجودیت نمی یابد، مگر اینکه تصمیمات لازم در خصوص تأمین منابع، جهت حرکت و نظایر آن، اتخاذ شوند.

تصمیم گیري، کار اصلی مدیران را تشکیل می دهد، زیرا آنان باید پیوسته درباره آنچه باید انجام شود ،چه کسی باید کار را به انجام برساند، زمان انجام کار، مکان اجراي کار ، حتی درباره شیوه انجام گرفتن آن، تصمیم گیري کنند. بدین ترتیب ملاحظه می شود که تصمیم گیري یک قسمت مهم از فعالیتهاي مدیران را تشکیل می دهد، و در واقع جوهره مدیریت است.

برطبق اظهارات کیلمن و توماس تیپ شخصیت می تواند پیش بینی کننده اولویت هاي سازمانی براي حل مشکل و تصمیم گیري باشد . (قارویی آهنگر،رضا،2010)

شخصیت هسته مرکزي و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیري افراد است ( گنجی،حسین، 1389 )بااینوجودشخصیتمدیرازجملهمعدودجنبههاییاستکهکمتربدانپرداختهشده است این درحالی است کهتأثیربارزي برنحوهنگرش،عملکردوشیوهمدیریت و نحوه يتصمیم گیريمدیراندارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر دراین است که به بررسی و مطالعه موضوعی می پردازد که از لحاظ میزان تاثیر موفقیت و شکست سازمانهاي آموزشی، دردسترسی به اهداف خودازاهمیت زیادي برخورداراست.

این پژوهش با بررسی ارتباط سبک هاي تصمیم گیري  با تیپ شخصیتی مدیران و فراهم آوردن آگاهی دراین زمینه به توصیف و تفسیر این گونه سبک ها و ارتباط آنها با تیپ شخصیتی مدیران پرداخته و بحث درمورد علل و عوامل موفقیت ویا عدم موفقیت این سازمانها رادرگرفتن تصمیم درست تاحدودي امکان پذیر می سازد.

1-4اهداف پژوهش

الف ) اهداف اصلی  

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ي بین تیپ شخصیتی مدیران  استان آذربایجان غربی با انواع  سبک هاي تصمیم گیري  آنان است.

از آنجا که تیپ شخصیتی را بر اساس دیدگاه بورتنر به دو دسته تیپ شخصیتی A و  تیپ شخصیتی B تقسیم می شود. از این رو دو هدف اصلی ذیل مد نظر پژوهش حاضر است:

1-      بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A با انواع سبک هاي تصمیم گیري مدیران ( سبک عقلانی،شهودي،وابستگی،اجتنابی و آنی )

2-      بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی B با انواع سبک هاي تصمیم گیري مدیران( سبک عقلانی،شهودي،وابستگی،اجتنابی و آنی )

1-  5  قلمرو تحقیق

ب ) قلمروزمانیتحقیق:

تحقیق حاضربرروي مدیران هر سه دوره استان آذربایجان غربی که درسالتحصیلی90- 89 درپست مدیر در مدارس مشغول به کار بودهاند  ،انجام گرفته است.  بنابراین قلمروزمان یتحقیق سالتحصیلی90-89 بوه است.

1-7 سؤالات پژوهشی

سؤال اصلی 

آیا بین  تیپ  شخصیتی مدیران آموزشی مدارس ( ابتدایی  ،راهنمایی و متوسطه ) استان آذربایجان غربی با سبک هاي تصمیم گیري  آنان رابطه وجود دارد؟

1-       آیا بین تیپ شخصیتی A مدیران با سبک هاي تصمیم گیري آنها رابطه وجود دارد؟

2-       آیا بین تیپ شخصیتی B مدیران با سبک هاي تصمیم گیري آنها رابطه وجود دارد؟

1-  8متغیرهاي پژوهش : تعریف مفاهیم و اصطلاحات

الف ) متغیرمستقل 

1-      در فرهنگ لغت هریتیج [5]شخصیت را اینگونه تعریف کرده است:الگوي احساسات ،افکاروفعالیت هایی که یک شخص را از شخص دیگر متمایز می سازد.

2-      علی علاقه بند درکتاب مدیریت رفتار سازمانی شخصیت را به عنوان الگوهاي رفتاري پایدار یک فرد به صورتی که بوسیله ي دیگران ملاحظه می شود تعریف می کند.(پال هرسی و کنت بلارچارد[6]،1365  )

3-      شخصیت عبارت از مجموعه اي از صفات و ویژگیهایی است که می تواند براي مقایسه اشخاص با یکدیگر مورد استفاده قرارگیرد. (  مورهد، گریفین[7]،  1374)

تعریف نظري تیپ شخصیتی نوع A

نوعی از رفتار است که در آن فرد،  شدیداًرًقابتی، بسیاروقف کاروداراي یک حس قوي ازفوریت زمانی است.

به علاوه این شخص محتمل است که پرخاشگر،ناشکیبا و بسیار متمایل به کار باشد. او تلاش و انگیزش فراوانی دارد و میخواهد حداکثر کار ممکن را در حداقل زمان به انجام رساند( همان منبع ) تعریف نظري تیپ شخصیتی نوع B:

                                                       

نوعی از رفتار است که در آن فرد کمتر رقابتی، کمتر وقف کار و داراي حس ضعیفتري از فوریت زمانی است.  این شخص احساس ناسازگاري کمتري با افراد یا زمان می کند ورویکرد متعامل تر و آرمیده تري نسبت به زندگی دارد اواطمینان بیشتري دارد و قادراست با یک مشی با ثبات کارکند.

تعریف عملیاتی تیپ شخصیتی نوع A و B  : 

تیپ شخصیتی نوع A و B متغیري است که دراین تحقیق توسط پرسشنامه 14 سوالی بورتنر سنجیده شده است. این پرسشنامه داراي 14 ماده است و هر ماده از دو عبارت تشکیل شده است که در دو سري یک پیوستار 7 نقطه اي لیکرت قرار گرفته است و نمرهي هر فرد در دامنهي(98- 14) قرار میگیرد. نقطهي قراردادي 49 را میتوان براي جداسازي تیپ A و B  در نظر گرفت.

زیرا دامنه ي نمره ها( 49- 14) به سمت الگوي رفتاري B نزدیکتر است تا تیپ A.  هرچه نمرهي فرد کمترباشد، الگوي رفتاري تیپ B در او قوي تراست.( خدایاري فرد،محمدوهمکاران،1381)

ب ) متغیر وابسته :   

تعریف نظري

آزمون سبک هاي عمومی تصمیم گیري یک ابزار روانشناختی است که به وسیله ي اسکات و بروس8 به دو منظور تهیه شده است .

هدف آنها تیپ بندي تفاوت هاي فردي درکار تصمیم گیري افراد به منظور توسعه و آموزش مطالعات رفتاري است .

این مدل به صورت استقرایی بوده و از پیشینه ها و تحقیقات انجام گرفته بدست آمده و به وسیله مطالعات تجربی تائید شده است .

سبک تصمیم گیري یک واکنش است که به صورت عادت آن را فراگرفته ایم . این عادت درنتیجه ي میل به نشان دادن واکنش به یک روش مخصوص در زمان تصمیم گیري است . یافته ها حاکی از ان است که افراد بیشتر از یک سبک تصمیم گیري استفاده می کنند اما یک سبک در آنها غالب بوده و بیشتر از آن استفاده می کنند . (اسکات و بروس ،1995)

 سبک تصمیم گیري از نظر مفهومی بیانگر نوع رفتار و نحوه ي عملکرد افراد در هنگام مواجه شدن با شرایط تصمیم گیري است. سبک تصمیم گیري افراد بیانگر الگوي عادتی است که آانها هنگام تصمیم گیري مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیري هر فرد رویکرد شخصیتی او در درك و واکنش به وظیفه تصمیم گیري خود اوست. .(طهرانی ،1387،ص126)  تعریف عملیاتی

پرسشنامه مربوط به سبکهاي تصمیم گیري مشتمل بر 25 سوال می باشد . که بر گرفته از پایان نامه طهرانی است که ترجمه شده و بومی شده پرسشنامه سنجش سبک هاي عمومی تصمیم گیري اسکات و بروس می باشد،  این پرسشنامه نیز با انتخاب گزینه هاي خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره

                                                       

8 -.scott & Bruce

گذاري می شود . حداقل نمره براي سبک هاي تصمیم گیري 25 و حداکثر نمره 125 می باشد. این پرسشنامه ابعاد زیر را در بر می گیرد :

1 –   سبک تصمیم گیري عقلایی:9  تعریف نظري 

جستجوي اطلاعات به صورت جامع وابداع و ایجاد گزینه هاي ممکن و ارزیابی منطقی گزینه ها .

سبک عقلایی ازنظر عملیاتی نمره اي است که فرد در سوالات (4-7- 11- 13- 25) کسب می کند

.کمترین نمره مربوط به این سبک 5 و بیشترین نمره 25 می باشد .

تعریف عملیاتی  

سبک شهودي با سوالات (1- 3- 12- 16- 17) سنجیده می شود و حداقل و حداکثر نمره مربوط به این سبک به ترتیب 5 تا 25 است .

3 –  سبک تصمیم گیري وابستگی13 :

تعریف نظري 

این سبک از نظر مفهومی بیانگر اتکاء محض تصمیم گیرنده به هدایت و کمک دیگران در هنگام مواجه شدن با شرایط تصمیم گیرنده است. افرادي که از این سبک برخوردارند به علت ضعف در خودآگاهی و عدم توانایی دریافت اطلاعات از محیط پیرامون خود،  در هنگام اتخاذ تصمیمات،  کاملا به اطرافیان وابسته اند. .(طهرانی ،1387،ص126)

فرد به خود اطمینان ندارد و مسائل پیش آمده را بیشتر از راه مشورت با دیگران حل می کند .

بیشتر علاقمند به شنیدن نصایح و راهنمایی هایی است که از طرف دیگران صورت می گیرد . (اسکات و بروس ،1995)


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 150
دانلود بخشی از پایان نامه بررسی رابطه تیپ شخصیت و سبک هاي تصمیم گیري

قیمت 25 هزار تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید