انتخاب صفحه

چکیده پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی A و B و سبک های تصمیم گیری  مدیران مدارس استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه پژوهش مورد بررسی 2078 نفر مدیر ،شامل مدارس شمال، مرکز وجنوب استان و همچنین دوره های مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده اند که از این تعداد 325 مدیر براساس جدول مورگان انتخاب شدند که از جنوب ،149 نفر ،شمال 100نفرو مرکز 76 مدیر به روشنمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.به منظور سنجش تیپ شخصیتی Aو B  از آزمون 14 سوالی  بورتنر استفاده شد و همچنین به منظور تعیین سبک تصمیمگیری  مدیریت مدیران از پرسشنامه 25 سوالی سبک تصمیم گیری  عمومی ((GDMSاسکات و بروس (1995) استفاده شد که 5 سبک تصمیم گیری شهودی، عقلایی، وابستگی، آنی و اجتنابی را میسنجد.ضریب پایایی(پایایی ) پرسشنامه ها به ترتیب 74/0 و78/0 بدست امده است .   داده ها با استفاده از روش همبستگی پاره ای و برای تعیین سهم هرکدام ازمؤلفه های شخصیت و سبک های تصمیم گیری مدیران ازتحلیل مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد :

–        بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و تیپ شخصیت A رابطه  مثبت معنادار وجود دارد .

 (p<0.05, r = .027)

–        بین سبک های تصمیم گیری و تیپ شخصیت B رابطه ی معناداری بدست نیامد .

–        بین جنسیت و تیپ شخصیتی B رابطه ی معناداری بدست نیامد .

–        بین جنسیت و تیپ شخصیتی A رابطه معنادار مثبت وجود دارد .( p < 0.05, r = .035)

–        تیپ شخصیتی A بر سبک تصمیم گیری اجتنابی تاثیر دارد . ( p < 0.05, r = .009)

–        تیپ شخصیتی B  بر سبک تصمیم گیری عقلانی( p < 0.05, r = .002) و سبک تصمیم گیری وابستگی ( p < 0.05, r = .036) تاثیر دارد .

کلید واژه ها: شخصیت ، تیپ های شخصیتی(A,B) ، سبک های عمومی تصمیم گیری (عقلایی  ،شهودی ،  وابستگی ،  آنی ، اجتنابی)، مدیران آموزشی ، مقاطع تحصیلی.

فهرست مطالب
الف تقدیم
ب قدردانی  و تشکر
ج چکیده
 1 فصل اول : کلیات تحقیق
 2 مقدمه
 3 بیان مساله ( سوالهای پژوهش )
 5 ضرورت و اهمیت پژوهش
 7 اهداف پژوهش
 7 قلمرو تحقیق
 8 سؤالات پژوهشی
 8 متغیرهای پژوهش : تعریف مفاهیم و اصطلاحات
 8 متغیر مستقل
  9 متغیر وابسته
  13 فصل دوم
 14 مقدمه
 15

بخش اول :مفهوم شخصیت

 18 عامل های شکل دهنده شخصیت
 19 ابعاد شخصیت
 24 تناسب شغل با شخصیت
 26 پیش فرضهای اساسی شخصیت
 27 عوامل تعیین کننده شخصیت
 28 مکاتب شخصیت
 29 نظریه های شخصیت
 64 مروری درمورد تحقیقات انجام شده درمورد شخصیت
     64 تحقیقات خارجی
 65 تحقیقات داخلی
 66 بخش دوم : مقدمه
 67 مفهوم تصمیم گیری
 67 تعاریف تصمیم گیری
 69 تئوری های مربوط به سبک تصمیم گیری
 73 انواع تصمیم گیری
 75 طبقه بندی نظریات تصمیم گیری
 90 فرایند تصمیم گیری
 92 موقعیت های تصمیم گیری
 93 مزایا و معایب تصمیم گیری  گروهی
 98 نیاز به اطلاعات برای گرفتن تصمیمات درست
 98 نکته های در تصمیم گیری
 100 تحقیقات خارجی
 103 تحقیقات داخلی
 105 فصل سوم – روش پژوهش
 106 مقدمه
 106 نوع تحقیق
 107 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطا لعه
 107 روش نمونه گیری
 108 روش جمع آوری اطلاعات
 109 ابزار گردآوری اطلاعات
 108 پرسش نامه تیپ شخصیتی بورتنر A و B
 109 روایی و پایایی پرسشنامه
 111 پرسش نامه سبک تصمیم گیری  اسکات و بروس
 112 روش تجزیه وتحلیل داده ها
 112 کاربردنتایج تحقیق
 113 فصل چهارم – تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
 114 مقدمه
 114 آمار توصیفی
 119 آزمون فرضیات
 128 فصل پنجم –خلاصه ،بحث و نتیجه گیری
 129 مقدمه
 131 بحث و نتیجه گیری
 134 محدودیت های پژوهشی
 135 پیشنهاد های پژوهش
 136 توصیه های کاربردی
 137 منابع فارسی
 142 منابع انگلیسی
 146 چکیدهیانگلیسی
  147 عنوان انگلیسی

فهرست نمودارها

2-1               فهرست عاملهای شکل دهنده به شخصیت                                               19

2-2               نتایج حاصل از شخصیت با مرکز کنترلی درونی و بیرونی                               22

2-3               فهرست ابعاد شخصیت                                                                      23

2-4              انواع تئوری های مطرح شده در مورد شخصیت                                          24

2-5               نمونه ای از شغلهای متناسب با انواع شخصیت                                           24

2-6              انواع شیوه های تصمیم گیری                                                              87

2-7               حل مسئله( مشکل گشایی)                                                                88

2-8               تکنیکها و فنون تصمیم گیری سنتی و جدید                                            89

2-9               انواع فنون جهت بهبود تصمیم گیری در شرایط بی اطمینانی                          90

2-10            فهرست مزایا و معایب مشارکت و تصمیم گیری                                         95

فهرست اشکال

1-2             طبقه بندی شخصیت از نظر آیزنگ                                                         42

2-2             سلسه مراتب نیازهای مازلو                                                                  45

2-3             رابطه بین مشاغل و شخصیت                                                               55

2-4             عوامل اثرگذار بر شخصیت                                                                   56

2-5             انواع تصمیمگیری روای و مک گراس                                                       82

2-6             سه نوع تصمیم گیری  به روایت مک لئود                                                 84

2-7             چرخه ی TDA                                                                               84

2-8            مراحل فرایند تصمیم گیری                                                                 95

 فصل اول

1-1 مقدمه

در مدیریت،  برخی از کارکنان برای بعضی از کارها مناسب تراز دیگران هستند. و علاقه و استعداد همه کارکنان برای انجام دادن کار به یک میزان نیست و میان آنها تفاوتهایی وجود دارد لذا محققان درتجربیات خود به دنبال جواب دادن به این  سؤال هستند که چگونه می توان بهترین فرد را برای کاری پیدا کرد که درآن کار بهترین عملکرد را داشته و بهترین نتیجه را بدست آورد. (به نقل از سعادت ،1386،ص17)

درمیان مدیران، این مدیران آموزشی هستند که پیش قراول اجرای سیاست های و خط مشی هایی هستند که برای پیشبرد اهداف آموزشی و یادگیری تهیه شده است .به منظور اجرا و ارزیابی دقیق برنامه ها مدیران آموزشی ،مخصوصا مدیران مدارس باید تصمیمات درست بگیرند .

آنها همانند دیگر افراد جامعه دارای تفاوت های فردی،  استعداد ها و انگیزه ها،  رغبت ها و تمایلات مخصوص به خود می باشند.  دارای علایق و تواناییهای مختلف هستند و از نگرش، دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند.  به علاوه آنها از نظر شخصیت با یکدیگر متفاوتند.

بدیهی است که تفاوت های فردی و شخصیتی بر طرز عمل مدیران تأثیر قطعی خواهد داشت زیرا که رفتار انسان به طور کلی حاصل تعامل بین شخصیت او و محیط می باشد.به هرحال شخصیت مدیر می تواند بر رفتار تصمیم گیری او اثرداشته باشد . وظایف اساسی مدیران که شامل برنامه ریزی  ،سازماندهی،  رهبری وکنترل می باشد،  مستلزم تصمیم گیری است . مدیران در همه رده های سازمان،  برای اقدام تازه یا حل مشکل،  تصمیم می گیرند و تصمیم خود را به مرحله عمل می سپارند . هر تصمیمی در مرحله عمل،  چارچوب فعالیت سایر کارکنان سازمان را مشخص می سازد .

نظر به اهمیت امر تصمیم گیری  وباتوجه به نقش مؤثرمدیریت دراستفاده بهینه از نیروها،امکانات مادی و معنوی و هماهنگی آنها،  بررسی وپژوهش دررابطه با تیپ شخصیتی مدیران به عنوان عامل اثرگذار درروش تصمیم گیری  آنها امر ی لازم به نظر می رسد.

از آنجایی که شخصیت هرمدیر در تعیین سبک تصمیم گیری  وی نقش بسزایی دارد دراین پژوهش، هدف شناخت تیپ شخصیتی مدیران و رابطه ی آن با سبک های تصمیم گیری  مدیران آموزشی استان آذربایجان غربی می باشد.  بااین بررسی می توان دریافت که کدام یک از تیپ های شخصیتی با کدام یک از شبکههای تصمیم گیری رابطه دارند وکدامیک می توانند تصمیمات موفق تری را اتخاذ کنند.

1-2 بیان مساله

تأثیر و نفوذ انواع سازمان ها در زندگی افراد جامعه یکسان نیست بطوری که برخی از آنها، نسبت به دیگر سازمانها مهمتر و حیاتی تر به حساب می آیند. از جمله سازمانهایی که اکثریت قریب به اتفاق جوامع امروزی دوران عمر خود را در آن سپری می کنند سازمانهای آموزشی هستند که وظیفه تعلیم و تربیت افراد را بر عهده دارند. مدیریت در آموزش و پرورش هر چند در نظام آموزشی جدید سابقه یکصد ساله دارد ولی به عنوان یک حرفه یا یک رشته علمی هنوز سالیان اولیه خود را سپری می کند.

 در واقع شخصیت مدیر، یکی از عوامل مهمی است که بر عمل مدیریت او تأثیر می گذارد و تصمیمات سازمانی او را دستخوش تغییر می سازد. بدین ترتیب می توان انتظار داشت که مدیران به تبع نوع شخصیت خویش طرز عمل و شیوه های تصمیم گیری متفاوتی داشته باشند.

تصمیم گیری، کار مشکل و حساسی است و این ناشی از ماهیت پیچیده تصمیمگیری می باشد.

مبحث تصمیم گیری  همیشه از ابتدا به عنوان بخشی جدا ناپذیر از مدیریت در ادبیات مدیریت مطرح بوده است.

نقش تصمیم گیری  در جلوگیری از بروز مسائل و حل مشکلات و انتقال راه حل مناسب، از عملکرد های مهم مدیریت به شمار می رود با توجه به اینکه وظایف اساسی برنامه ریزی، رهبری  ،سازماندهی و کنترل مستلزم تصمیم گیری  است.  مدیران در همه سطوح سازمان برای اقدام یا حل مشکل تصمیم میگیرند و تصمیمات خود را عملی میسازند و این تصمیمات در مرحلهی عمل چهار چوب فعالیت سایر کارکنان را مشخص می سازد، بنابراین می توان دریافت که تصمیم گیری  فعالیتی حساس و با اهمیت است و بخش مهمی از وقت و کار مدیران به حل مشکل و تصمیم گیری  اختصاص می یابد.

اهمیت تصمیمگیری  به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی هر فرد و هر سازمان و هر گروه کاری بر کسی پوشیده نیست.  تصمیم گیری  اساس فعالیت و اقداماتی است که در زندگی افراد و سازمانها صورت می گیرد. بر همین اساس در مدیریت یک سازمان آموزشی، باید مدیرانی انتخاب شوند که توانایی تصمیم گیری  را داشته باشند.

تصمیم گیری  در سازمان و مدیریت آنقدر اهمیت دارد که ساختار هر سازمانی در درجه اول از طریق ماهیت فرایند تصمیم گیری  در آن سازمان تعیین می شود و رتبه هر فرد در یک سازمان با میزان کنترلی که او بر فرایند تصمیم گیری  آن سازمان اعمال می کند نسبت مستقیم دارد.

اخیرا تحقیقات زیادی برروی سبک های تصمیم گیری صورت گرفته است . دراین تحقیقات تاثیر تفاوت های فردی برروی سبک های تصمیم گیری مورد مطالعه قرار گرفته است . (اسکات و بروس[1]2005 ، اسپایسروسلدراسمیت2005[2] ،ثانهلم 2004[3] و لو[4]2000) شواهد دال بر رابطه میان سبک های تصمیم گیری و تفاوت های فردی میان افراد را می توان از مطالعات زیر فهمید .

اسکات و بروس به رابطه میان کنترل و سبک تصمیم گیری پرداختند . ثانهلم تحقیق خودرا بررابطه  میان سبک تصمیم گیری و اعتماد به نفس و کنترل کار انجام داد . گالوتی به رابطه میان سبک تصمیم گیری و نگرش فرد را نسبت به تفکر و یادگیری پرداخت . یافته های بدست آمده از تحقیقات بالا خیلی مهم بودند زیرا ثابت کرد که تفاوت های فردی تصمیم گیرندگان برروی رفتار تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد .

ازاینرو احساس می شود که شخصیت افراد می تواند در انتخاب سبک تصمیم گیری افراد تاثیر داشته باشد .  به منظور تلاش درجهت فراهم آوردن دانش درزمینه ی مدیریت آموزشی موضوع  رابطه بین تیپ شخصیت و سبک های تصمیم گیری  انتخاب شده است.

انتظار میرود این پژوهش از طریق بررسی” رابطه بین تیپ شخصیت و سبک های تصمیم گیری

” مدیران مشخص نماید که:

چه رابطه ای بین انواع تیپ های شخصیتی مدیران استان آذربایجان غربی با انواع سبک های تصمیم گیری  آنان وجود دارد؟

                                                       

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

موفقیت چشمگیر سازمانهایی با حداقل امکانات مالی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی مالی ازسوی دیگر بیانگر وجود استفاده از مدیرانی دارد که در سبک تصمیم گیری آنها تفاوت وجوددارد و این تفاوت ها نشان از متفاوت بودن مدیران آن سازمان می باشد .

تصمیم گیری به معنی برگزیدن یک راه از میان راههای مختلفی است که برای اقدام وجود دارند ،و مغز و هسته برنامه ریزی را تشکیل می دهد. یک برنامه موجودیت نمی یابد، مگر اینکه تصمیمات لازم در خصوص تأمین منابع، جهت حرکت و نظایر آن، اتخاذ شوند.

تصمیم گیری، کار اصلی مدیران را تشکیل می دهد، زیرا آنان باید پیوسته درباره آنچه باید انجام شود ،چه کسی باید کار را به انجام برساند، زمان انجام کار، مکان اجرای کار ، حتی درباره شیوه انجام گرفتن آن، تصمیم گیری کنند. بدین ترتیب ملاحظه می شود که تصمیم گیری یک قسمت مهم از فعالیتهای مدیران را تشکیل می دهد، و در واقع جوهره مدیریت است.

برطبق اظهارات کیلمن و توماس تیپ شخصیت می تواند پیش بینی کننده اولویت های سازمانی برای حل مشکل و تصمیم گیری باشد . (قارویی آهنگر،رضا،2010)

شخصیت هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیری افراد است ( گنجی،حسین، 1389 )بااینوجودشخصیتمدیرازجملهمعدودجنبههاییاستکهکمتربدانپرداختهشده است این درحالی است کهتأثیربارزی برنحوهنگرش،عملکردوشیوهمدیریت و نحوه یتصمیم گیریمدیراندارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر دراین است که به بررسی و مطالعه موضوعی می پردازد که از لحاظ میزان تاثیر موفقیت و شکست سازمانهای آموزشی، دردسترسی به اهداف خودازاهمیت زیادی برخورداراست.

این پژوهش با بررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری  با تیپ شخصیتی مدیران و فراهم آوردن آگاهی دراین زمینه به توصیف و تفسیر این گونه سبک ها و ارتباط آنها با تیپ شخصیتی مدیران پرداخته و بحث درمورد علل و عوامل موفقیت ویا عدم موفقیت این سازمانها رادرگرفتن تصمیم درست تاحدودی امکان پذیر می سازد.

1-4اهداف پژوهش

الف ) اهداف اصلی  

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین تیپ شخصیتی مدیران  استان آذربایجان غربی با انواع  سبک های تصمیم گیری  آنان است.

از آنجا که تیپ شخصیتی را بر اساس دیدگاه بورتنر به دو دسته تیپ شخصیتی A و  تیپ شخصیتی B تقسیم می شود. از این رو دو هدف اصلی ذیل مد نظر پژوهش حاضر است:

1-      بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A با انواع سبک های تصمیم گیری مدیران ( سبک عقلانی،شهودی،وابستگی،اجتنابی و آنی )

2-      بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی B با انواع سبک های تصمیم گیری مدیران( سبک عقلانی،شهودی،وابستگی،اجتنابی و آنی )

1-  5  قلمرو تحقیق

ب ) قلمروزمانیتحقیق:

تحقیق حاضربرروی مدیران هر سه دوره استان آذربایجان غربی که درسالتحصیلی90- 89 درپست مدیر در مدارس مشغول به کار بودهاند  ،انجام گرفته است.  بنابراین قلمروزمان یتحقیق سالتحصیلی90-89 بوه است.

1-7 سؤالات پژوهشی

سؤال اصلی 

آیا بین  تیپ  شخصیتی مدیران آموزشی مدارس ( ابتدایی  ،راهنمایی و متوسطه ) استان آذربایجان غربی با سبک های تصمیم گیری  آنان رابطه وجود دارد؟

1-       آیا بین تیپ شخصیتی A مدیران با سبک های تصمیم گیری آنها رابطه وجود دارد؟

2-       آیا بین تیپ شخصیتی B مدیران با سبک های تصمیم گیری آنها رابطه وجود دارد؟

1-  8متغیرهای پژوهش : تعریف مفاهیم و اصطلاحات

الف ) متغیرمستقل 

1-      در فرهنگ لغت هریتیج [5]شخصیت را اینگونه تعریف کرده است:الگوی احساسات ،افکاروفعالیت هایی که یک شخص را از شخص دیگر متمایز می سازد.

2-      علی علاقه بند درکتاب مدیریت رفتار سازمانی شخصیت را به عنوان الگوهای رفتاری پایدار یک فرد به صورتی که بوسیله ی دیگران ملاحظه می شود تعریف می کند.(پال هرسی و کنت بلارچارد[6]،1365  )

3-      شخصیت عبارت از مجموعه ای از صفات و ویژگیهایی است که می تواند برای مقایسه اشخاص با یکدیگر مورد استفاده قرارگیرد. (  مورهد، گریفین[7]،  1374)

تعریف نظری تیپ شخصیتی نوع A

نوعی از رفتار است که در آن فرد،  شدیداًرًقابتی، بسیاروقف کارودارای یک حس قوی ازفوریت زمانی است.

به علاوه این شخص محتمل است که پرخاشگر،ناشکیبا و بسیار متمایل به کار باشد. او تلاش و انگیزش فراوانی دارد و میخواهد حداکثر کار ممکن را در حداقل زمان به انجام رساند( همان منبع ) تعریف نظری تیپ شخصیتی نوع B:

                                                       

نوعی از رفتار است که در آن فرد کمتر رقابتی، کمتر وقف کار و دارای حس ضعیفتری از فوریت زمانی است.  این شخص احساس ناسازگاری کمتری با افراد یا زمان می کند ورویکرد متعامل تر و آرمیده تری نسبت به زندگی دارد اواطمینان بیشتری دارد و قادراست با یک مشی با ثبات کارکند.

تعریف عملیاتی تیپ شخصیتی نوع A و B  : 

تیپ شخصیتی نوع A و B متغیری است که دراین تحقیق توسط پرسشنامه 14 سوالی بورتنر سنجیده شده است. این پرسشنامه دارای 14 ماده است و هر ماده از دو عبارت تشکیل شده است که در دو سری یک پیوستار 7 نقطه ای لیکرت قرار گرفته است و نمرهی هر فرد در دامنهی(98- 14) قرار میگیرد. نقطهی قراردادی 49 را میتوان برای جداسازی تیپ A و B  در نظر گرفت.

زیرا دامنه ی نمره ها( 49- 14) به سمت الگوی رفتاری B نزدیکتر است تا تیپ A.  هرچه نمرهی فرد کمترباشد، الگوی رفتاری تیپ B در او قوی تراست.( خدایاری فرد،محمدوهمکاران،1381)

ب ) متغیر وابسته :   

تعریف نظری

آزمون سبک های عمومی تصمیم گیری یک ابزار روانشناختی است که به وسیله ی اسکات و بروس8 به دو منظور تهیه شده است .

هدف آنها تیپ بندی تفاوت های فردی درکار تصمیم گیری افراد به منظور توسعه و آموزش مطالعات رفتاری است .

این مدل به صورت استقرایی بوده و از پیشینه ها و تحقیقات انجام گرفته بدست آمده و به وسیله مطالعات تجربی تائید شده است .

سبک تصمیم گیری یک واکنش است که به صورت عادت آن را فراگرفته ایم . این عادت درنتیجه ی میل به نشان دادن واکنش به یک روش مخصوص در زمان تصمیم گیری است . یافته ها حاکی از ان است که افراد بیشتر از یک سبک تصمیم گیری استفاده می کنند اما یک سبک در آنها غالب بوده و بیشتر از آن استفاده می کنند . (اسکات و بروس ،1995)

 سبک تصمیم گیری از نظر مفهومی بیانگر نوع رفتار و نحوه ی عملکرد افراد در هنگام مواجه شدن با شرایط تصمیم گیری است. سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آانها هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود اوست. .(طهرانی ،1387،ص126)  تعریف عملیاتی

پرسشنامه مربوط به سبکهای تصمیم گیری مشتمل بر 25 سوال می باشد . که بر گرفته از پایان نامه طهرانی است که ترجمه شده و بومی شده پرسشنامه سنجش سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس می باشد،  این پرسشنامه نیز با انتخاب گزینه های خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره

                                                       

8 -.scott & Bruce

گذاری می شود . حداقل نمره برای سبک های تصمیم گیری 25 و حداکثر نمره 125 می باشد. این پرسشنامه ابعاد زیر را در بر می گیرد :

1 –   سبک تصمیم گیری عقلایی:9  تعریف نظری 

جستجوی اطلاعات به صورت جامع وابداع و ایجاد گزینه های ممکن و ارزیابی منطقی گزینه ها .

سبک عقلایی ازنظر عملیاتی نمره ای است که فرد در سوالات (4-7- 11- 13- 25) کسب می کند

.کمترین نمره مربوط به این سبک 5 و بیشترین نمره 25 می باشد .

تعریف عملیاتی  

سبک شهودی با سوالات (1- 3- 12- 16- 17) سنجیده می شود و حداقل و حداکثر نمره مربوط به این سبک به ترتیب 5 تا 25 است .

3 –  سبک تصمیم گیری وابستگی13 :

تعریف نظری 

این سبک از نظر مفهومی بیانگر اتکاء محض تصمیم گیرنده به هدایت و کمک دیگران در هنگام مواجه شدن با شرایط تصمیم گیرنده است. افرادی که از این سبک برخوردارند به علت ضعف در خودآگاهی و عدم توانایی دریافت اطلاعات از محیط پیرامون خود،  در هنگام اتخاذ تصمیمات،  کاملا به اطرافیان وابسته اند. .(طهرانی ،1387،ص126)

فرد به خود اطمینان ندارد و مسائل پیش آمده را بیشتر از راه مشورت با دیگران حل می کند .

بیشتر علاقمند به شنیدن نصایح و راهنمایی هایی است که از طرف دیگران صورت می گیرد . (اسکات و بروس ،1995)


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 150
دانلود بخشی از پایان نامه بررسی رابطه تیپ شخصیت و سبک هاي تصمیم گیري

قیمت 25 هزار تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید