انتخاب صفحه

مقدمه

این تحقیق اساسا روسازه های صلب رامورد بررسی قرار داده است.ازآنجا که مفهوم شعاع سفتی نسبی دراین نوع روسازه ها معنی دارد لذا تحقیق دراین زمینه صورت گرفته است.علاوه براین ابعاد تایر نیز درمورد اتومبیل ها بررسی شده وابعاد تایرهواپیما ازاین تحقیق مستثنی است،هرچند که اساس ومفهوم هر دومورد یکسان بوده وقابل تعمیم است.دراین تحقیق اساسا از روابط پایه ای محققین درمورد تنش وکرنش درمورد سازه های صلب استفاده شده وبه استناد آنها باتوجه به روابط ریاضی ونظری به ارتباط بین پارامتری از روسازی(شعاع سفتی نسبی) وابعاد تایرپرداخته شده است.درمورد ابعاد تایر،مقادیر واقعی وعملی این ابعاد مورد تفحص قرارگرفته است.فرضیه های اساسی درمورد روسازه های صلب وابعاد تایر ثابت بوده وبه آسانی مورد بررسی قرار میگیرند.خلاصه فاکتروهای بحرانی که مکانیزم قابل توجهی دراین مسئله دارند ارائه خواهند شد ونحوه تثبیت آنها مورد برسی قرار خواهد گرفت.فرضیاتی که درمورد رفتار مکانیزم دال وسابگرید روسازه ارائه میگردد.تحلیل جامعی ازنتایج مربوط به روسزاه های صلب است.درقسمت دوم این تحقیق مقوله ی مهمی مورد بحث قرارگرفته است وآن تاثیر ابعاد تایر(ارتفاع دیواره،قطر وپهنای تایر) درمقدار کاهش خرابی روسازه ها است.بااین تکنیک که به نوبه خود منحصربه فرد است باتغییرات جزئی در ابعاد تایرتوسط خودرو سازان مقدار خرابی درروسازی ها کاهش می یابد.

فهرست مطالب

چکیده 7

مقدمه 8

فصل اول:کلیات

پیشینه ی تحقیق

تحقیق بایکزمینه جالب مطالعاتی درآنالیز روسازه های صلب که توسط وسترگارد و آیندوسی ولی به آن پرداخته شده است شروع میگردد،هدف ازاین مطالعات جمع بندی نتایج حاصل از تنش وکرنشهای ناشی از بارگذاری است.اساسا کرنشهای طولی وعرضی برای حالات مختلف محورهای خودروها،سرعت وفشار ونوع تایرمطالعه میشوند.هرچند که دربررسی های صورت گرفته تابحال بندرت مطالعاتی درمورد روابط مربوط تایر وبارگذاری آنها صورت گرفته اند.واکثر مطالعات درخصوص میزان بار وتنشهای ناشی از آن میباشد.درمورد نوع تایربا گردآوری اطلاعات مربو طبه تایرهای ساخته شده از چندین کمپانی ها مهم وبرسی تئوریک آنها مساله شروع شده وسپس ارتباط فشار باد،مقدار با وابعاد ان فرموله میگردد.درنهایت ارتباط تئوریک بین شعاع سطح تماس تایر وشعاع سفتی نسبی بدست می آید،مقدار خرابی حاصله ازانواع تایرها نیزمقوله ای است که درانتها باتوجه به نرم افزار westy به تحلیل آن پرداخته میشود.

هدف تحقیق 10

پیشنه تحقیق   10

لزوم انجام تحقیق 11

شیوه تحقیق 11

شرح فصول پایان نامه 13

تعاریف 13

ساختمان داخلی یک تایر رادیال بدون تیوپ واجزای آن

ساختمان داخلی یک تایر رادیال بدون تیوپ واجزای آن

فصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشته

شیوه های اولیه والگوهای طبقه بندی موضوعات مربوط به تحقیقات

باتوجه به بکربودن مساله وایده جدید ان ابتدا می بایست از لحاظ تئوریک به نتایج قابل قبول رسید سپس بااستفاده از شبیه سازی آزمایشگاهی نتایج را مورد تایید قرارداد.ولی ازآنجا که آزمایش چنین نتایجی بسیار هزینه بربوده وامکانات موجود داخل کشور جوابگوی چنین آزمایشاتی نیست بنابراین دراین زمینه فقط به جنبه نظری این مساله پرداخته شده است وزمینه بصورت تئوریک وریاضی میباشد.ولی شایسته آن است که با ایجاد آزمایشگاهی مجهز به بررسی نتایج این تحقیق بصورت عملی نمود ومقایسه ای تحلیلی بین نتایج تئوریک و عملی آن ایجاد نمود.

بررسی تحقیقات صورت گرفته درمورد سازه های صلب 17

بررسی تحقیقات صورت گرفته درمورد تایر ولاستیک 24

مقدمه 24

تاریخچه صنعت لاستیک 25

پیشرفت ها 37

تاریخچه تایر 39

شیوه های اولیه الگوهای طبقه بندی موضوعات مربوطبه تحقیقات 46

سوالات مطرح ویافته ها تاکنون 46

مشخصات ظاهری یک تایر

مشخصات ظاهری یک تایر

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

دراین فصل به بررسی روسازه های صلب تحت اثربارهای منفرد میپردازیم.محدودیت هائی که وسترگارد درمورد روسازه های صلب بیان کرده است به قوت خود باقی اند.دراین تحلیل باراتومبیل بصورت تک چرخ تعریف شده است وضریب پواسن بصورت ثابت (v=0/15) وضریب ارتجاعی نیزمقدار ثابتی تعریف شده است،هرچند که درتحلیل واقعی مقادیر EوPوKوV بصورت های مختلفی تغییرمیکنند وحتی آثار دینامیکی آنها با استاتیکی فرق دارد ولی به علت سادگی کاروموجود بودن روابط تئوری تایید شده وسترگارد ازاین روابط استفاده شده است.دراین بخش از برسی تئوری استفاده شده وکارازمایشگاهی به تحقیقات دیگرموکول شده است.

فیلر

فیلر طوقه آمیزه لاستیکی نواری شکل است که روی سطح بالایی طوقه درتایرهای باری واتوبوسی ،که تعداد سیم مصرفی درساخت طوقه درآنها زیاد است،قرارگرفته ونقش اساسی آن پرکردن فضای خالی موجود درقسمت بالای طوقه است.استفاده ازفیلر به کاهش تدریجی ویکنواخت ضخامت بین ناحیه طوقه وناحیه دیواره تایر(که ضخامت آن منحصر به ضخامت لایه ها ولاستی دیواره است) منجر میشود.درم ورد تایرهای سواری مورب الزاویه که تعداد سیم مورد استفاده در طوقه آنها کم است،موضوع استفاده از فیلر منتفی است زیرا وجود امیزه کافی وسیلان آن درحین شکل گیری تایردر قالب،این فضای خالی راکاملا پر میکنند.استفاده از فیلر درتایرهای سواری رادیال به جای خود باقی مانده زیرا دراین گونه تایرها مقدار تغییر شکل دیواره دراثر بار وارده بسیارزیاد است .سطح مقطع فیلر معمولا به شکل مثلث بوده که لبه بالایی آن به تدریج نازک شده وبه وسیله کلندر یااکسترود درساخته میشود.قرارگیری فیلر روی سطح خارجی حلقه طوقه به وسیله یک ماشین نیمه اتوماتی انجام میشود.

مقدمه 48

دلیل بکارگیری روش تحقیق 48

مراحل کار وجزئیات آنها 49

آنالیز روسازه های صلب-روشهای تحلیل 49

گلدبک وفرمول گوشه 49

راه حل ارائه شده توسط وسترگارد 49

جمع بندی از آنالیز تحلیلی 54

تنش درروسازه های بتنی 54

معادله گلدبک یااولدر 55

معادله وسترگارد 56

معادله برادبوری 58

معادله کلی 58

معادله اسپانگل 58

معادله پیکت 58

بررسی روابط بین گشتاور وافت وخیز درزیردالها 59

برنامه نویسی کامپیوتری برای رسم نمودارها 67

نمودارهای بین شعاع سفتی نسبی وشعاع سطح تماسی 68

مشخصات تایر 71

نواحی مختلف درساختمان داخلی تایر 75

انواع تایر 76

تایرهای مورب الزاویه 77

تایرهای مورب الزاویه بلت دار 78

تایرهای رادیال 80

اجزای مختلف تایر 83

طوقه 83

فیلر 84

فیلپر   85

لایه های منجید 85

برکرویلت  87

اسکوییجی 88

اج      88

دیواره 89

چیفر      90

آسترداخلی   91

نوار پرج 92

انازه گیری تایر 92

رسم نمودارهای بین شعاع سطح تماس وقطر تایر 101

فصل چهارم:تحلیل داده ها ونتایج

نتیجه گیری

افزایش تواما پهنای تایروقطرتایربه اندازه 1 اینچ میزان خرابی رادرداخل ولبه وگوشه دال به ترتیب 11%،19%و18% کاهش میدهد.درصورت افزایش جداگانه پهنا یا دیواره تایراین میزان خرابی به ترتیب برابر 11%،16%و8% خواهد شد واگرفقط افزایش رادر رینگ اعمال کنیم این میزان به 5%،5/7%و4% خواهد رسید.بنابراین درخودرویی چون سمند وپیکان که به ترتیب قطرآنها R15 و R13 است میزان خرابی بدون درنظرگرفتن عرض پهنای تایراز 4الی 5/7% در نوسان خواهد بود وباتوجه به این واقعیت که عرض تایردراتومبیل سمند بیشترازپیکان است این میزان تا 16% نیزافزایش می یابد.نتیجه اینکه برای کاهش خرابی می بایست ابعاد تایر ومیزان شار بار وباد وارده رادرنظرگرفت وخودروسازان رامکلف به تغییر ابعاد تایر حتی درصد خیلی ناچیز (1 اینچ) نمود تا بتوان مقداری ازخرابی راجبران کرد.

تحلیل داده ها 110

تلفیق روابط 111

نتیجه گیری 112

رسم نمودارهای نتایج   113

تاثیر ابعاد تایراتومبیل درکاهش خرابی 114

بررسی پارامترهای تایر 114

بررسی روابط وسترگارد 115

تلفیق روابط وبررسی آنها 115

نتیجه گیری 118

رسم نمودارهای بین افت وتنش شعاع سطح تماس وبار وارده وقطرتایر 119

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها

مقدمه

دراین تحقیق سعی براین بود که رابطه ای بین شعاع سفتی نسبی وشعاع تایر اتومبیل ارائه گردد وبااستفاده از پارامترهای ابعاد تایرهمانند پهنا،ارتفاع دیواره وغیره میزان خرابی حاصله از تاثیرآنها درمورد روسازی های صلب بررسی میگردد،نشان دادن این مساله که با افزایش قطر یاعرض تایر به میزان مشخص،خرابی روسازی ها کمتر میگردد به عنوان نتیجه ای کاربردی میتواند ارائه گردد.این تحقیق اساسا روسازی های صلب رامورد بررسی قرار داده است ولی میتوان باتصمیم روابط روسازی های انعطاف پذیر میزان تاثیر ابعاد تایررادرکاهش خرابی ها بررسی کرد.

مقدمه   125

کاربردهای علمی ونظری 125

نموداربین روابط مربوط به شعاع سفتی نسبی وشعاع تایراتومبیل وشعاع سطح تماس وقطر تایر 127

نمودارهای پردازش شده ازخروجی برنامه westyا   128

نمودار رابطه بین شعاع تماس افت وخیز تنش باروارده قطر تایر 129

پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر درآینده 131

پیوست یک 133

پیوست دو 139

پیوست سه    160

پیوست چهار 175

فهرست منابع فارسی 184

فهرست منابع غیرفارسی 185

فهرست نام ها 187

چکیده انگلیسی 190


Abstract

 This study expresses the relation between radius of relative stiffness and radius of car tire. Presentation’s relations obtain in basis of westeraaard theories and fundamental relations. Relative parameters in tire obtain to basis of real characterizations. Finally, presentation’s relations show that with increasing. The radius of contact area. the radius of relative stiffness is increasing and also this increasing follow Tire radius width and contact area increasing. And composing this relations are explanatory of relative stiffness radius and tire radius increasing. With regarding to this importance, and application of relative stiffness radius is using in rigid pavement , always arise the mind in one of the common people . what is the relation ship between wheel radius the passing from pavement with relative stiffness radius and with this increasing in the tire radius what is changing the relative stiffness radius.’


فهرست شکلها

3-1-لنگر خمشی وبار وارده به روسازی 55

3-2-ممان وارده بردال روسازی 61

3-3-مشخصات ظاهری یک تای 75

3-4-ساختمان داخلی یک تایر رادیال بدون تیوپ واجزای آن 82

فهرست جداول

2-1-روند تکامل اندازه وشکل سطح مقطع تایربین سالهای 1903 تا 1968    42

3-1-خصوصیات ومواد مصرفی دراجزای مختلف تایر 44

4-1-منجید وبلت تایرهای مورب الزاویه معمولی وبلت دار ورادیال نخ در لایه های 83

5-1-رابطه بین مقدارلایه معادل ومشخصه مقدار تحمل بار 87

6-1-رابطه بین شاخص سرعت ومقدار آن 94

7-1-ظرفیت تحمل بار تایر 96

8-1-نتایج مقادیر تنش وافت وخیز درحالات مختلف افزایش ابعاد تایر 118

8-2-رابطه بین مقدار لایه معادل ومشخصه میزان تحمل بار 140

8-3-رابطه بیتن مقدار لایه ومشخصه میزان تحمل بار 141

8-4- رابطه بیتن مقدار لایه ومشخصه میزان تحمل بار 143

8-5-جمع آوری اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطر تایر وبار وارده 144

8-6-جمع آوری اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطر تایر وبار وارده 145

8-7-جمع آوری اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطر تایروبار وارده 146

8-8-جمع آوری اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطر تایر و بار وارده 147

8-9-جمع آوری جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطر تایر وبار وارده 148

8-10-جمع آوری اطلاعات جهت رابطه شعاع سطح تماس وقطر تایروبار وارده 149

8-11-پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر 150

8-12- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر 151

8-13- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر  152

8-14- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر    153

8-15- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر  154

8-16- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر        155

8-17- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر 156

8-18- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر   157

8-19- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر 158

8-20- پردازش اطلاعات جهت رابطه بین شعاع سطح تماس وقطرتایر 159

8-21-اطلاعات ورودی پارامترهای تایر برای استفاده درنرم افزار weskyا    161

8-22- اطلاعات ورودی پارامترهای تایر برای استفاده درنرم افزار weskyا    162

8-23- اطلاعات ورودی پارامترهای تایر برای استفاده درنرم افزار weskyا    163

8-24- اطلاعات ورودی پارامترهای تایر برای استفاده درنرم افزار weskyا    164

8-25- اطلاعات ورودی پارامترهای تایر برای استفاده درنرم افزار weskyا    165

8-26- اطلاعات ورودی پارامترهای تایر برای استفاده درنرم افزار weskyا    166

8-27- اطلاعات ورودی پارامترهای تایر برای استفاده درنرم افزار weskyا    167

8-28-پردازش خروجی نرم افزار weskyا        168

8-29- پردازش خروجی نرم افزار weskyا        169

8-30- پردازش خروجی نرم افزار weskyا        170

8-31- پردازش خروجی نرم افزار weskyا        171

8-32- پردازش خروجی نرم افزار weskyا        172

8-33- پردازش خروجی نرم افزار weskyا        173

8-34- پردازش خروجی نرم افزار weskyا        174

فهرست نمودارها

3-1-نمودار بین شعاع سطح تماس وشعاع سفتی نسبی 67

3-2-نمودارهای پردازش شده بین شعاع سطح تماس وقطر تایر            101

3-3-نمودارهای پردازش شده بین شعاع سطح تماس وقطر تایر ازدرجه اول    102

3-4- نمودارهای پردازش شده بین شعاع سطح تماس وقطر تایر ازدرجه دوم وسوم 103

3-5- نمودارهای پردازش شده بین شعاع سطح تماس وقطر تایر ازدرجه چهارم وپنجم 104

3-6- نمودارهای پردازش شده بین شعاع سطح تماس وقطر تایر ازدرجه ششم وهفتم 105

3-7 – نمودارهای پردازش شده بین شعاع سطح تماس وقطر تایر ازدرجه هشتم ونهم 106

3-8- نمودارهای پردازش شده بین شعاع سطح تماس وقطر تایر از درجه دهم 107

3-9-رگرسیون نمودارهای روابط درجه اول تا دهم وهم پوشانی آنها 108

4-1-نمودار بین شعاع سفتی نسبی وشعاع سطح تماس تایر وقطر تایر 113

4-2-مقایسه تغییرات تنش وافت وخیز درافزایش قطر تایر 120

4-3-مقایسه تغییرات سطح تماس باافت وخیزوقطر تایر 121

4-4-مقایسه تغییرات بار وارده بسطح تماس وتنش 122

4-5-مقایسه تغییرات افت وخیز با بار وارده وقطر تایر 123

5-1-نمودار بین شعاع سفتی نسبی وشعاع سطح تماس تایر ونمودار بین شعاع سطح تماس وقطر تایر 127

5-2-نمودار پردازش شده ازخروجی westyا 128

5-3-نمودار وابستگی پارامترهای خروجی westyا 129

5-4-نمودارهای خروجی westy پرداش شده ازنتایج پیوست4   130


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید