انتخاب صفحه

 چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و آمادگی مهارتی(مهارت های رشته ورزشی فوتبال) دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه شهرستان طارم تشکیل می داد، نمونه تحقیق تعداد 60 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان شهید دکتر بهشتی گیلوان که در سال تحصیلی 90 -1389 در پایه اول دوره متوسطه مشغول تحصیل بودند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه (کلاس) 30 نفره تحت عنوان گروه الگوی تدریس سنتی رایج و الگوی تدریس تربیت ورزشی، همگن و همسان شدند. میانگین و انحراف معیار سن، قد و وزن افراد در گروه سنتی رایج به ترتیب برابر؛ 57/. ±87/14سال، 20/7 ± 20/168سانتی متر، 00/10± 93/56 کیلو گرم و در گروه تربیت ورزشی به ترتیب برابر؛ 76/.± 97/14سال، 13/7 ± 63/166 سانتی متر، 97/8 ±70/58 کیلوگرم بود. ابتدا یک پیش آزمون بوسیله آزمون های بارفیکس اصلاح شده، خم شدن نشسته، درازو نشست، دو540 متر، دریبلینگ و دقت شوت فوتبال از هر دو گروه به عمل آمد. الگوهای منتخب تدریس، به مدت 14 هفته روی گروه ها، اجرا سپس یک پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از روش های توصیفی و روش های استنباطی از جمله آزمون کلموگروف اسمیرنف برای توزیع طبیعی داده ها و آزمون لوین برای همگنی واریانس ها و آزمون t  در گروه های وابسته و مستقل استفاده شد. در مقایسه تاثیر بین دو الگو(سنتی رایج و تربیت ورزشی)، بر قابلیت های انعطاف پذیری ناحیه کمر و قسمت خلفی ران، تفاوتی بین گروه ها مشاهده نشد. اما بر قابلیت های قدرت و استقامت عضلات کمر بند شانه ای، استقامت ناحیه شکم و استقامت قلبی – تنفسی تفاوت معنی داری در گروه تربیت ورزشی وجود داشت(05/0≤p). در مجموع آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و آمادگی مهارتی (مهارت های دریبل و دقت شوت فوتبال) دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با توجه به تاثیر معنی دار الگوی تربیت ورزشی بر تمامی  قابلیت های آمادگی جسمانی توصیه می شود در برنامه ریزی درس تربیت بدنی از الگوی تربیت ورزشی بجای الگوی سنتی رایج استفاده شود.

واژه های کلیدی: درس تربیت بدنی، الگوی تدریس، آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی ، آمادگی مهارتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

1 -1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1 -2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….3

1 -3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….4

1 -4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5

1 -4 -1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………5

1 -4 -2. اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………5

1 -5. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………6

1 -6. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1 -6 -1. محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

1 -6 -2. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

1 -7.. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیر ها………………………………………………………………………………..7

1 -7 -1. تعریف نظری………………………………………………………………………………………………………….7

1 -7 -2. تعریف عملیاتی متغیر ها……………………………………………. …………………………………………..9

1 -7 -2 -1. متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………..9

-7 -2 -2. متغیر های وابسته………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

-.1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….12

2 -2. مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….12

2 -2 -1. روش های تدریس…………………………………………………………………………………………………12

2 -2 -2. روش های تدریس تربیت بدنی……………………………………………………………………………….13

2 -2 -3. الگوهای تدریس…………………………………………………………………………………………………….15

2 -2 -4. الگوی عمومی تدریس……………………………………………………………………………………………21

2 -2 -5. جمع بندی از الگوهای تدریس مطرح در حوزه عام تعلیم و تربیت………………………………21

2 -2 -6. الگوهای تدریس تربیت بدنی…………………………………………………………………………………..22

2 -2 -7. اهداف تربیت بدنی در دوره متوسطه………………………………………………………………………..24

2 -2 -8. برنامه ریزی محتوای آموزشی درس تربیت بدنی………………………………………………………..27

2 -2 -9. مفهوم آمادگی جسمانی…………………………………………………………………………………………..27

2 -2 -10. آزمون ایفرد (بست ایفرد)……………………………………………………………………………………..29

2 -2 -11. تعلیم و تربیت ورزشی چیست و چگونه اجرا می شود؟……………………………………………31

2 -2 -12. جمع بندی مبانی نظری…………………………………………………………………………………………34

2 -3. بررسی پیشینه موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………..35

2 -3 -1. تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………….35

2 -3 -2. تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………..37

-3 -3. جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………41

فصل سوم: روش تحقیق 

-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….47

3 -2. روش و طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………..47

3 -3. فرایند تحقیق……………………………………………… …… ……………………………………………………..47

3 -4. جامعه آماری…………………………………………………. …… ………………………………………………….48

3 -5. نمونه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه………….. ……………………………….. ………………………48

3 -6. متغیرهای تحقیق…………………………………………….. …… ……………………… …………….. ………..48

3 -6 -1. متغیر مستقل………………………………………………. …… …………………………………………………48

3 -6 -2. متغیر وابسته……………………………………………………. …… ……………………………………………48

3 -7. وسایل اندازه گیری………………………………………….. …… ………………………………………………..49

3 -8. ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..49

3 -9. روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..50

-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 

-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….54

4 -2. توصیف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………54

4 -2 -1. مشخصات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………54

4 -2 -2. متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………55

4 -3. بخش آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………60

-3 -1. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………………………………………….60

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 

-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….72

5 -2. خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..72

5 -3. بحث و بررسی نتایج………………………………………………………………………………………………….73

5 -4. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………79

5 -5. پیشنهادات برخاسته از یافته های پژوهش……………………………………………………………………..80

5 -6. پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………..81

پیوست ها  

پیوست شماره 1………………………………………………………………………………………………………………..83

پیوست شماره 2………………………………………………………………………………………………………………..84

پیوست شماره 3………………………………………………………………………………………………………………..85

پیوست شماره 4………………………………………………………………………………………………………………..86

پیوست شماره 5………………………………………………………………………………………………………………..87

پیوست شماره 6………………………………………………………………………………………………………………..88

پیوست شماره 7………………………………………………………………………………………………………………..89

پیوست شماره 8………………………………………………………………………………………………………………..90

پیوست شماره 9………………………………………………………………………………………………………………..91

پیوست شماره 10………………………………………………………………………………………………………………92

پیوست شماره 11………………………………………………………………………………………………………………93

منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….98

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 2 -1.انواع شیوه های تدریس تربیت بدنی……………………………………………………………………13

جدول 2 -2.خانواده الگوهای اطلاعات پردازی…………………………………………………………………….. 17

جدول 2 -3.خانواده الگوهای اجتماعی………………………………………………………………………………….18

جدول 2 -4.خانواده الگوهای فردی…………………………………………………………………………………….. 19

جدول 2 -5.خانواده الگوهای سیستم های رفتاری………………………………………………………………….20

جدول 2 -6.اهداف آموزش تربیت بدنی در سه حیط شناختی، روانی حرکتی، عاطفی اجتماعی….. 25

جدول 2 -7.اجزای آمادگی جسمانی…………………………………………………………………………………… 28

جدول 2 -8.خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی…………………………………………………………………….42

جدول 2 -9.خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی…………………………………………………………………. 44

جدول 3 -1. مقایسه دو الگوی سنتی رایج (معلم محور) و تربیت ورزشی(دانش آموز محور)………51 

جدول 4 -1.اطلاعات مربوط به متغیرهای سن، قد و وزن گروه های مورد پژوهش(میانگین و انحراف

معیار)………………………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 4 -2. اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی در هریک از گروه ها مورد پژوهش (میانگین

و انحراف معیار)………………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 4 -3. نتایج آزمون فرضیه مربوط به قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه ای دو گروه در

آزمون t همبسته…………………………………………………………………………………………………………………61

جدول 4 -4. نتایج آزمون فرضیه مربوط به قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه ای دو گروه در

آزمون t مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..61

جدول 4 -5. نتایج آزمون فرضیه مربوط به انعطاف پذیری عضلات ناحیه کمر و قسمت خلفی ران دو

گروه در آزمون t همبسته…………………………………………………………………………………………………….62

جدول 4 -6. نتایج آزمون فرضیه مربوط به انعطاف پذیری عضلات ناحیه کمر و قسمت خلفی ران دو

گروه در آزمون t مستقل……………………………………………………………………………………………………..62

جدول 4 -7. نتایج آزمون فرضیه مربوط به قابلیت استقامت عضلات ناحیه شکمی دو گروه در آزمون

t همبسته…………………………………………………………………………………………………………………………..63

جدول 4 -8. نتایج آزمون فرضیه مربوط به قابلیت استقامت عضلات ناحیه شکمی دو گروه در آزمون

t مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………63

ط

جدول 4 -9. نتایج آزمون فرضیه مربوط به قابلیت استقامت قلبی – تنفسی دو گروه در آزمون t

همبسته……………………………………………………………………………………………………………………………..64

جدول 4 -10. نتایج آزمون فرضیه مربوط به قابلیت استقامت قلبی – تنفسی دو گروه در آزمون t

مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………64

جدول 4 -11. نتایج آزمون فرضیه مربوط به مجموع آما دگی جسمانی مرتبط با تندرستی دو گروه در

آزمونt همبسته………………………………………………………………………………………………………………….65

جدول 4 -12. نتایج آزمون فرضیه مربوط به مجموع آما دگی جسمانی مرتبط با تندرستی دو گروه در

آزمونt مستقل……………………………………………………………………………………………………………………65

جدول 4 -13. نتایج آزمون فرضیه مربوط به مهارت دریبل فوتبال دو گروه در آزمون t همبسته……66

جدول 4 -14. نتایج آزمون فرضیه مربوط به مهارت دریبل فوتبال دو گروه در آزمون t مستقل……..66

جدول 4 -15.نتایج آزمون فرضیه مربوط به مهارت دقت شوت فوتبال دو گروه در آزمون t

همبسته……………………………………………………………………………………………………………………………..67

جدول 4 -16.نتایج آزمون فرضیه مربوط به مهارت دقت شوت فوتبال دو گروه در آزمون t

مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول 4 -17.خلاصه ای از محاسبات و یافته های آماری مربوط به آزمون t  در گروه های

همبسته……………………………………………………………………………………………………………………………..69

جدول 4 -18.خلاصه ای از محاسبات و یافته های آماری مربوط به آزمون t  در گروه های

مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………70

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه   

نمودار 4 -1. مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون کشش بارفیکس دو گروه………………..56

نمودار 4 -2. مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون انعطاف پذیری دو گروه………………….56

نمودار 4 -3. مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون درازونشست دو گروه ……………………57

نمودار 4 -4. مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون دو 540 متر دو گروه ……………………..58

نمودار 4 -5. مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون آمادگی جسمانی دو گروه……………….58

نمودار 4 -6. مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون مهارت دریبل دو گروه……………………59

نمودار 4 -7. مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون مهارت دقت شوت دو گروه……………60

فصل اول

طرح تحقیق

1 -1. مقدمه

درس تربیت بدنی در برنامه ی آموزشی مدارس بخش مهم و سازنده ای به حساب می آید. توجه به درس تربیت بدنی در مدارس، تا آن جا اهمیت دارد که مواد اول و دوم منشور یونسکو، تربیت بدنی و ورزش را حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان می داند، و به منظور ایجاد تعادل و تقویت رابطه ی فعالیت جسمانی و دیگر اجزای آموزش و پرورش مؤسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعه ی تربیت بدنی موظف می کند. درس تربیت بدنی به دانش آموزان می آموزد که تحرک و فعالیت جسمانی را با فعالیت روزانه خود چگونه درآمیزند و از شیوه زندگی فعال و سالمی پیروی کنند و به گونه ای پرورش یابند که بتوانند با چالش های اجتماعی برخورد مناسب داشته باشند[1].

علمای تعلیم و تربیت معتقدند درس تربیت بدنی به علت متفاوت بودن نحوه تدریس آن و همچنین به دلیل سازگار بودن با نیازهای فطری و تمایلات ذاتی دانش آموزان می تواند وسیله ای بسیار مؤثر برای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت باشد[2].

از طرف دیگر یکی از عناصر مهم برنامه درسی و طراحی آموزشی، انتخاب و اجرای روش مناسب در امر تدریس است. زیرا محتوا، رسانه ها و ارزشیابی و کلیه مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس قرار می گیرد تا ما را به اهداف مورد نظر برسانند. هنر معلم در چگونگی انتخاب و اجرای روش های تدریس نمایان می شود[3].

شاید بتوان گفت به تعداد معلمین، روش تدریس وجود دارد چرا که روش های تدریس بیشتر شخصی هستند و هر معلمی به تجربه و گذشت زمان شناخت نسبتا” کاملی از خود، ضعف ها و قوت هایش با تکیه بر خلاقیت، ابتکار و نوآوری شخصی خود روش تدریس مناسب را انتخاب می کند. اما الگو ها عام تر از روش تدریس هستند و در حقیقت چارچوبی هستند که روش های تدریس در درون آن جای دارند.    

در فرایند آموزشی، معلم اثر بخش معلمی است که ضمن آشنایی با انواع روشهای تدریس با بهره گیری از الگوهای مختلف تدریس و با توجه به موضوع درس، اهداف آموزشی، شرایط محیط و… الگوی مناسب را انتخاب و با تدریس موثر، موجبات حفظ پویایی و تکامل را در دانش آموزان ایجاد نماید.  

1 -2. بیان مسئله

نحوه برنامه ریزی و فعالیت های اجرایی برای رسیدن به اهداف تربیت بدنی مدارس در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشور ما به فعال کردن درس تربیت بدنی در متن برنامه درسی هفتگی مدارس کمتر پرداخته شده و به دلایل مختلف این برنامه ریزی بطور عمده در برگزاری مسابقات ورزشی بوده است. در چند سال اخیر این نگرش تا اندازه ای دچار دگر گونی شده و مسئولان به اهمیت برنامه ریزی و تدوین یک طرح درس متناسب با نیازها و امکانات، بیشتر واقف شده اند[4].

در جهت فعال سازی دانش آموزان در فرآیند یاددهی – یادگیری، الگوهای بی شماری مطرح شده است که هریک از این الگوها بر اساس رویکردهای مختلف صاحب نظران و روان  شناسان تربیتی طراحی شده است. بهره گیری از الگوهای مناسب تدریس موجب، تقویت توانایی ذهنی شاگردان، افزایش انگیزه ی درونی فراگیران، ارتقاء خلاقیت دانش آموزان و افزایش توانایی حل مسأله و یادگیری بهتر می گردد[5].

جویس و همکاران[2] (1992) الگوهای تدریس کشف شده ی خود را به چهار دسته تقسیم نموده اند که عبارتند از:

الف) خانواده الگوهای اطلاعات پردازی شامل الگوهای: تفکر استقرایی ، دریافت مفهوم، الگوی استقرایی نگاره – کلمه، کاوشگری علمی، مهارت آموزی کاوشگری، یاد یارها، بدیعه پردازی، پیش سازمان دهنده ها.

ب) خانواده الگوهای اجتماعی شامل الگوهای: یاران در یادگیری، تفحص گروهی، ایفای نقش، کاوشگری به شیوه ی محاکم قضایی.

ج)خانواده فردی شامل الگوهای: تدریس غیر مستقیم، افزایش عزت نفس.

د)خانواده سیستم های رفتاری شامل الگوهای تدریس: یادگیری تسلط یاب، آموزش مستقیم،شبیه سازی.

در تربیت بدنی نیز چنانچه در عناصر برنامه ی درسی جهت گیری ها به سوی یکی از منابع متمرکز گردد، می توان الگوهای مختلف برنامه درسی را شناسایی نمود، الگوهای تربیت بدنی توسعه ای، انسان گرایی، آمادگی جسمانی، آموزش حرکات بدنی، مطالعات حرکت شناسی، تعلیم و تربیت از طریق بازی، خود شناسی و آموزش به معنای مراحل رشد از عمده ترین الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی به شمار می آیند[7].

اما از الگوهای معروف تدریس تربیت بدنی که در کشورهای مختلف اجرا شده می توان به الگویچندگانه تعلیم و تربیت ورزشی (سایدن تاپ1 1994 ) و الگوی آموزش مسئولیت پذیری دربرابر خود و دیگران ( هلیسون2، 1985) نیز  اشاره کرد.

در کشور ما آموزش تربیت بدنی از رشد و تنوع لازم محروم مانده است. عوامل زیادی در این زمینه نقش داشته اند که یکی از این عوامل، استفاده نکردن از شیوه های پیشرفته و متنوع آموزش است[8].

اگر درس تربیت بدنی به شکل مناسب وصحیحی، برنامه ریزی ،سازماندهی و هدایت شود، علاوه بر پیشرفت در امر یادگیری و اجرای مطلوب این درس موجب پویایی و تحرک بیشتر دانش آموزان می شود. روش تدریس سنتی رایج در مدارس کشورمان که مبتنی بر الگوی مهارت محور است، احتمالاً با مشکلاتی روبروست. تحقیقات فراوانی به وجود مشکلات و ضعف هایی در درس تربیت بدنی مدارس اشاره کرده اند که از جمله آنها می توان تحقیقات سجادی(1368)، کاشف و مجتهدی(1368)، اتقیا(1371)، کاشف(1371)، دهقان(1379)، اصلانخانی و همکاران(1381) را نام برد.

اما کمتر تحقیقی سراغ الگوها و راه های ارائه آموزش تربیت بدنی رفته، لذا در تحقیق حاضر با مقایسه دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی می توان به میزان تاثیر گذاری این الگوها بر فاکتور های مختلف آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و آمادگی مهارتی(مهارتهای رشته فوتبال) دانش آموزان در دوره اول متوسطه پسران که معمولا آموزش مهارت های رشته های ورزشی بصورت مستقل از این دوران شروع می شود، و  اغلب در محدوده سنی 14تا 16 ساله می باشند، پی برده  تا علاوه بر ارزیابی از الگوی فعلی، در صورت رسیدن به نتایج مثبت به معرفی و جایگزینی الگوی جدید تحت عنوان تربیت ورزشی جهت اجرا در زنگ تربیت بدنی در مدارس پیشنهاد نموده تا بدین ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح سلامتی، انگیزه پرداختن به فعالیت های ورزشی را در آنان بالا برد.

1 -3. اهمیت وضرورت تحقیق

در آموزش و پرورش، هدف رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان و نوجوانان در همه ی جنبه های جسمانی، ذهنی، روانی، اجتماعی و معنوی است. در این مجموعه، ضرورت رشد جسمانی بعنوان بخشی از فرایند آموزش و پرورش مورد تأکید است؛ زیرا یک برنامه صحیح و جامع تربیت بدنی می تواند همپای دیگر برنامه های آموزشی در طول سال های تحصیلی دانش آموز و حتی در دوران بزرگسالی بر سلامت جسم و روان او بیفزاید و از بسیاری از نارسایی ها و اختلالات، به موقع پیشگیری کند[9].

12–Siedentop. (1994)Hilsone. (1985)

تحقیقات بسیاری در خصوص ساعت درس تربیت بدنی در مدارس در استان های مختلف صورتگرفته که علاوه بر آشکار نمودن موانع و مشکلات، اجرای مطلوب برنامه های ساعت درس تربیت بدنی را نیز مشخص ساخته است[10].

امروزه می توان، نمونه های متعددی از برنامه درس تربیت بدنی مدارس را مورد بررسی قرار داد و آنها را با برنامه های سنتی که متکی به ورزش و بازی هستند، مقایسه کرد. نتیجه این مقایسه، وجود اختلاف فاحش بین برنامه های سنتی و برنامه های کنونی خواهد بود. در حالی که برنامه های سنتی غالبا شامل برخی موضوعات شناختی و عاطفی، همچون قوانین و مقررات و استانداردها هستند، تمرکز برنامه های جدید در مدارس بر یادگیری موضوعاتی است که به کمک آنها قصد دارند، بازیکنان شایسته ای در ورزش و سایر فعالیت های حرکتی بسازند[11].

امروز تهیه ی برنامه حمایت از ورزش برای مدارس به بهترین شکل آن بیش از هر موقع دیگر ضروری به نظر می رسد چرا که بخش عظیمی از جمعیت کشور را قشر جوان خصوصاً دانش آموزان تشکیل می دهند که با مشکلات و معضلات عدیده ای خاص شرایط کنونی جامعه موجه هستند[12].

باید باور کرد که روزگار »معلم محوری« سپری شده و عصر تازه ی شاگرد محوری آغاز گشته است. امروز سیستم آموزش را بردار دوسویه ی معلم و شاگرد مشخص می کند و به مدد وارد شدن دانش آموزان به دنیای تدریس، معلم به راحتی می تواند بر اساس توانایی شاگردان خود، الگو یا الگوهای مناسب آموزشی را انتخاب و نه تنها به کیفیت تدریس بهبود بخشد بلکه فرصتی برای بروز استعدادها، خلاقیت ها و مهارت های فردی در اختیار دانش آموزان قرار دهد[13].

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده ی کارشناسان و برنامه ریزان تربیت بدنی آموزش و پرورش، معلمان تربیت بدنی، و در نهایت دانش آموزان قرار گیرد.

1 -4. اهداف تحقیق

141. هدف کلی 

بررسی تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی (سنتی رایج و تربیت ورزشی) بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و آمادگی مهارتی(مهارت های رشته ورزشی فوتبال) دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.

142. اهداف اختصاصی 

  • – بررسی تاثیر دو الگوی منتحب تدریس سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت قدرت و استقامت عضلات کمر بند شانه ای دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.
  • – بررسی تاثیر دو الگوی منتحب تدریس سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت انعطاف پذیریعضلات ناحیه ی کمر و قسمت خلفی ران دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.
  • – بررسی تاثیر دو الگوی منتحب تدریس سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت قدرت و استقامت عضلات ناحیه ی شکمی دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.

4 – بررسی تاثیر دو الگوی منتحب تدریس سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت استقامت قلبی – تنفسی دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.

  • – بررسی تاثیر دو الگوی منتحب تدریس سنتی رایج و تربیت ورزشی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.
  • – بررسی تاثیر دو الگوی منتحب تدریس سنتی رایج و تربیت ورزشی بر مهارت دریبل فوتبال دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.
  • – بررسی تاثیر دو الگوی منتحب تدریس سنتی رایج و تربیت ورزشی بر مهارت دقت شوت فوتبال دانش آموزان پسر 14 تا 16 ساله.

1 -5. فرضیه های تحقیق

1 -5 -1. دو الگوی سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت قدرت و استقامت عضلات کمر بند شانه ای تاثیر دارد.

1 -5 -2. دو الگوی سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت انعطاف پذیری عضلات ناحیه ی کمر و قسمت خلفی ران تاثیر دارد.

1 -5 -3. دو الگوی سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت قدرت و استقامت عضلات ناحیه ی شکمی تاثیر دارد.

1 -5 -4. دو الگوی سنتی رایج و تربیت ورزشی بر قابلیت استقامت قلبی – تنفسی تاثیر دارد.

1 -5 -5. دو الگوی سنتی رایج و تربیت ورزشی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی(مجموع چهار قابلیت) تاثیر دارد.

1 -5 -6. دو الگوی سنتی رایج و تربیت ورزشی بر مهارت دریبل فوتبال تاثیر دارد.

1 -5 -7. دو الگوی سنتی رایج و تربیت ورزشی بر مهارت دقت شوت فوتبال تاثیر دارد.

 

      1 -6. محدودیت های تحقیق

161. محدوده تحقیق (محقق ایجاد کرده):

الف) این تحقیق روی آزمودنی های پسر از یک مدرسه انجام شده است.

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دالود بخشی از تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتی دانش آموزان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید