انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………… أ

فهرست مطالب………………………………………………………. ب
فهرست جدول¬ها…………………………………………………… ه
فهرست شکل¬ها…………………………………………………… و

فصل اول

1-1- کلیات

خاک¬هایی که بخشی از حفرات آن¬ها با آب پر شده است اغلب با نام خاک¬های «غیر اشباع» شناخته می¬شوند. باید به این نکته توجه داشت که همه¬ی خاک¬ها می¬توانند غیر اشباع باشند. غیر اشباع بودن اشاره به یک حالت خاص خاک دارد، نه یک نوع خاک به خصوص. بعضی خاک¬ها ممکن است رفتار تغییر حجم، مقاومتی یا هیدرولیکی خاصی را در زمان غیر اشباع بودن نشان دهند. در این خاک¬ها تغییر در درجه¬ی اشباع ممکن است سبب تغییرات جدی در حجم، مقاومت برشی یا خصوصیات هیدرولیکی شود. با این وجود، رفتار خاص تغییر حجم، مقاومتی و هیدرولیکی در حالت غیر اشباع تنها نشان دهنده¬ی نوعی غیر پیوسته بودن رفتار خاک است و بنابراین باید در یک چارچوب کلی که دربردارنده¬ی حالت اشباع کامل نیز باشد به آن نگریسته شود. به عبارت دیگر، یک مدل رفتاری خاک باید بیان کننده¬ی رفتار خاک در کل دامنه¬ی تغییرات احتمالی فشار آب حفره¬ای و تنش باشد و اجازه¬ی طی کردن مسیرهای تنش و هیدرولیکی مختلف را در این دامنه بدهد.
اصول مکانیک خاک بیش تر برای خاک در حالت اشباع بیان شده¬اند. تعمیم این اصول به حالت غیر اشباع نیاز به در نظر گرفتن دقیق این مسائل بنیادی دارد:
1- تغییرات حجم مرتبط با تغییرات مکش یا درجه¬ی اشباع
2- تغییرات مقاومت برشی مرتبط با تغییرات مکش یا درجه¬ی اشباع
3- تغییرات رفتار هیدرولیکی مرتبط با تغییرات مکش یا درجه¬ی اشباع
خاک¬ها می¬توانند دچار تغییر حجم¬های شدید در اثر تغییرات درجه¬ی اشباع یا مکش شوند. بعضی خاک¬ها در اثر تر شدن متورم می¬شوند، بعضی فرو می¬ریزند و بعضی هر دو رفتار را بسته به سطح تنش نشان می¬دهند. تغییرات حجم شدید در اثر تغییرات درجه¬ی اشباع میتواند منجر به وارد شدن خسارت به پی و سازه¬ی بناها شود. مقاومت برشی خاک نیز می-تواند شدیداً با تغییرات درجه¬ی اشباع تغییر کند، که یک پدیده¬ی مخرب مرتبط با آن ناپایداری شیب¬ها و رانش زمین در اثر بارندگی است. خاک¬های غیر اشباع هم چنین رفتار هیدرولیکی جالب توجهی دارند که تأثیرات زیادی در مفاهیم طراحی سامانه¬های پوشش و دفع پسماندهای مختلف صنعتی و شهری داشته است. این مسائل بنیادی در واقع مهم ترین مسائل مورد بحث در مکانیک خاک¬های غیر اشباع و کاربردهای مهندسی آن هستند.
مدل سازی رفتاری خاک¬های غیر اشباع اصولاً شامل تعمیم مدل¬های رفتاری حالت اشباع به حالت غیر اشباع، با در نظر گرفتن موارد مطروحه¬ی پیشین است. نخستین گام در این زمینه توسط آلونسو و همکاران (1990) برداشته شد و از آن زمان تا کنون تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است.

1-2- اهداف تحقیق

قرار داشتن اکثر مناطق کشور در محدوده¬ی آب و هوایی گرم و خشک، مواجهه¬ی مهندسین عمران با مسائل خاص خاک¬های غیر اشباع را ناگزیر می¬سازد. هم چنین وجود بسیاری از شهرها و روستاها در مناطق دامنه¬ای و عبور جاده¬ها و خطوط لوله و انتقال برق از مناطق کوهستانی که آن¬ها را در معرض خطر احتمالی رانش زمین ناشی از بارندگی قرار می-دهد، ضرورت مطالعه¬ی خواص مکانیکی خاک در درصدهای رطوبت مختلف را نشان می¬دهد.
امروزه رایج ترین و عملی ترین راه برای تحلیل¬های ژئوتکنیکی استفاده از روش¬های عددی و نرم افزارهای تهیه شده بر اساس آنهاست. اکثر نرم افزارهایی که به صورت تجاری موجودند مدل¬های رفتاری مختلف برای خاک در حالت اشباع را پوشش می¬دهند، ولی به مدل¬های رفتاری برای حالت غیر اشباع خاک کم تر پرداخته شده است. از این روست که نیاز به وجود نرم افزاری که قادر به تحلیل خاک در درجه¬های اشباع مختلف باشد احساس می¬شود.
سابقه¬ی استفاده¬ی گسترده و طولانی مدت و هم چنین دقت مناسب در شبیه سازی رفتار خاک با وجود سادگی نسبی، مدل هذلولوی را به مدلی قابل اطمینان و پرکاربرد برای مهندسین تبدیل کرده است. در گذشته در دانشگاه شیراز تحقیقات مختلفی برای توسعه¬ی این مدل جهت مدل سازی خاک¬های غیر اشباع انجام شده است، اما تا کنون نرم افزاری برای تحلیل خاک با استفاده از مدل هذلولوی اصلاح ارائه نشده است تا کامل کننده¬ی این تحقیقات باشد و آن¬ها را کاربردی سازد.
موارد گفته شده انگیزه¬ی انجام این پژوهش را مشخص می¬سازند. هدف اصلی از انجام این تحقیق، تهیه¬ی یک نرم افزار اجزای محدود است که قادر به تحلیل تنش-کرنش خاک در درصدهای رطوبت مختلف با استفاده از مدل هذلولوی اصلاح شده باشد. این نرم افزار علاوه بر آن که حلقه¬ی تکمیل کننده¬ی زنجیره¬ی تحقیقات در زمینه¬ی مدل هذلولوی اصلاح شده است و آن¬ها را کاربردی خواهد ساخت، تأمین کننده¬ی نیاز مهندسین کشور به نرم افزاری جهت تحلیل خاک¬های غیر اشباع نیز خواهد بود.

مقدمه……………………………………………………………………… 1
1-1 کلیات………………………………………………………………… 1
1-2 اهداف تحقیق ………………………………………………………..2
1-3 شمای کلی تحقیقات و ترتیب ادامه¬ی مطالب………………… 3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

مطالعات خاک¬های غیراشباع تاریخچه¬ای طولانی اما تا حدودی غیریکنواخت دارد. تأثیر مکش بر روی رفتار خاک های غیراشباع زمانی نسبتاً طولانی است که شناخته شده است (به عنوان نمونه کرونی (1952)). در اواخر دهه¬های 1950 و 1960 کارهای آزمایشگاهی زیادی (به عنوان مثال بیشاپ و همکاران (1960) و بیشاپ و بلایت (1963)) انجام شد که در آن-ها عموماً نتایج آزمایش¬ها بر حسب عباراتی از تنش مؤثر خاک¬های غیراشباع، که به تازگی معرفی شده بود، بیان می¬شدند. به دنبال این دوره وقفه¬ای نسبی در مطالعات اساسی رفتار مکانیکی خاک¬های غیراشباع پیش آمد که احتمالاً علت اصلی آن عدم توفیق ظاهری تنش مؤثر پیشنهادی برای این حالت خاک بوده است. در طول آن دوره، گرایش بیشتر به سمت قرار دادن خاک¬های غیراشباع همراه با دیگر مصالح در دسته¬هایی که به عنوان «خاک¬های مسأله¬دار »، «خاک¬های محلی»، «خاک های خاص» یا نام¬های مشابه دیگر شناخته می¬شدند بود.
برای قرار دادن مطالعه¬ی خاک¬های غیراشباع در مسیری مناسب، نیاز اساسی به تشخیص این نکته وجود داشت که هر خاکی می تواند غیراشباع باشد، و بنابراین، دلیلی وجود ندارد که یک رویکرد اساسی که برای خاک¬های اشباع موفق بوده است نتواند برای این حالت خاک استفاده شود. اساساً مورد خاصی در خصوص خاک¬های غیراشباع وجود ندارد جز این مسأله¬ی ساده که بخشی از فضای حفرات توسط هوا (یا دیگر سیالات غیر ترکننده) اشغال شده است. به جای در نظر گرفتن خاک¬های غیراشباع به عنوان گروهی جداگانه از مصالح، باید پیوستگی کامل با رفتار خاک¬های اشباع که اکنون به درک درستی از آن رسیده ایم وجود داشته باشد. قدم¬های مهمی در این زمینه با در نظر گرفتن دو متغیر تنش به صورت جداگانه در تعریف سطوح حالت برداشته شد، ایده¬ای که اولین نشانه¬های آن در کارهای بیشاپ و بلایت (1963) و کولمن (1962) دیده می¬شود. استفاده از سطوح حالت توسط ماتیاس و رداکریشنا (1968) مطرح شد و توجیه تئوری و آزمایشگاهی استفاده از دو متغیر تنش مستقل توسط فردلاند و مورگنسترن (1977) و فردلاند و راجاردو (1993) تحکیم و توسعه¬ی بیش¬تری پیدا کرد. شواهد مفهومی بیش¬تری برای متغیرهای تنش مناسب توسط تارانتینو و همکاران (2000) ارائه شده است.
حداقل از دهه¬ی 1980 مطالعه¬ی خاک¬های غیراشباع مجدداً مورد توجه خاص قرار گرفته که منجر به حجم بسیار زیادی مطالعات نظری، بررسی¬های آزمایشگاهی، ابداع روش-های کنترل مکش و اندازه¬گیری آن و به میزان کم¬تر کاربردهای عملی شده است. یک ابزار اساسی برای سازمان¬دهی کردن اطلاعات به دست آمده از این مطالعات گسترده ارائه¬ی مدل-های رفتاری است که بتوانند در حد قابل قبولی مهم¬ترین جنبه¬های رفتار مکانیکی خاک¬های غیراشباع را شبیه¬سازی کنند. با مرتفع کردن محدودیت¬های رویکرد سطح حالت، الاستوپلاستیسیته نشان داده است که می تواند چارچوب بسیار موفقی برای ارائه¬ی مدل¬های رفتاری مناسب برای خاک¬های غیراشباع باشد. قواعد الاستوپلاستیسیته در هسته¬ی روابط کلی همبسته¬ای قرار می¬گیرند که برای این مصالح ارائه شده¬اند و شامل تغییر شکل¬های مکانیکی، جریان گازها، جریان مایعات و اغلب جنبه¬های تغییر دما هستند (به عنوان نمونه کارهای گوین و همکاران (1995)، خلیلی و لره (2001)، اولیویلا و همکاران (1994) و توماس و هی (1995)).

مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………….. 5
2-1 مقدمه……………………………………………………………… 5
2-2 مدل¬های الاستوپلاستیک……………………………………….. 7
2-2-1 مدل¬های الاستوپلاستیک که از تنش خالص استفاده می¬کنند……………………………………………………………….. 7
2-2-2 مدل¬های الاستوپلاستیک که از سایر متغیرهای تنش استفاده می¬کنند…………………………………………………………….. 11
2-3 جستجو برای مدل¬های کاربردی……………………………. 17

فصل سوم

رابطه¬ی هذلولوی پیشنهاد شده توسط دانکن و چانگ (1970) به طور گسترده¬ای برای بیان رفتار غیر خطی تنش-کرنش بسیاری از انواع خاک، پیش از شکست به کار رفته است. دانکن و همکاران (1980) پارامترهای هذلولوی را بر رفتار خاک¬های تراکم یافته که شامل دامنه¬ی وسیعی از انواع خاک بودند انطباق دادند. مدتی طولانی است که برنامه¬های اجزای محدودی که از مدل هذلولوی استفاده می¬کنند برای تحلیل بناهای خاکی به کار می-روند. با این وجود، اغلب این برنامه¬ها توانایی مدل کردن رفتار مکانیکی خاص خاک¬های غیر اشباع، مانند فرو ریزش در اثر آب اندازی یا تغییر مقاومت برشی با تغییرات درجه¬ی اشباع را ندارند.
برای توسعه¬ی مدل هذلولوی دانکن و چانگ به گونه ای که این مدل توانایی مدل کردن رفتار خاک در حالت غیر اشباع را داشته باشد، دو مجموعه مطالعات آزمایشگاهی در دانشگاه شیراز انجام شده است. حبیب آگهی و مخبری (1998) رفتار تغییر حجم خاک-های رمبنده را در درصدهای رطوبت مختلف مطالعه کردند و یک رابطه هذلولوی برای ضریب حجمی با در نظر گرفتن درصد رطوبت ارائه دادند. در ادامه¬ی این پژوهش، رهنما (1380) رفتار برشی خاک¬های غیر اشباع را در برش ساده مطالعه کرد و یک رابطه¬ی هذلولوی برای ضریب برشی خاک با در نظر گرفتن درصد رطوبت ارائه داد. مجموعه¬ی این تحقیقات منجر به ارائه¬ی مدل هذلولوی اصلاح شده گردید. شرح مختصری از نحوه¬ی انجام پژوهش¬های فوق در ادامه می¬آید.

3-2-1- مطالعات آزمایشگاهی

دوازده آزمایش تراکم همه جانبه بر روی نمونه های متراکم خاک انجام شد تا وابستگی ضریب حجمی خاک به درصد رطوبت اولیه¬ی آن بررسی شود. علاوه بر آن، نمونه ها در تنش¬های اعمالی متفاوت اشباع شدند و مقدار تغییر شکل رمبشی اندازه گیری شد. به این منظور، روند آزمایشی طی شد تا نمونه هایی به دست بیاید که چگالی خشک تقریباً یکسان ولی درصد رطوبت اولیه¬ی متفاوت داشته باشند. نمونه ها به صورت همه جانبه بارگذاری شدند و آزمایش در شرایط درصد رطوبت ثابت انجام شد.
نمونه¬های خاک از محلی در ناحیه سیوند واقع در 100 کیلومتری شمال شیراز در استان فارس تهیه شدند. مطالعات ژئوتکنیکی قبلی در محل خاصیت رمبندگی خاک را نشان داده بود. خاک در طبقه بندی متحد در دسته¬یCL قرار می¬گیرد.
از یک دستگاه سه محوری استاندارد که به وسیله¬ی رایانه کنترل می شد برای انجام آزمایش¬ها استفاده شد. اما، برای کار با نمونه¬های خاک غیر اشباع، نیاز به ایجاد تغییراتی در محفظه¬ی دستگاه بود. یک پایه مطابق شکل 3-1 ساخته شد و یک دیسک سرامیکی با فشار ورود هوای بالا با رزین اپوکسی بر روی آن نصب شد. از این دیسک سرامیکی برای اندازه گیری مکش در طول آزمایش استفاده شد. همچنین، یک حلقه از سنگ متخلخل با نفوذ پذیری بالا بر روی پایه مطابق شکل 3-1 قرار گرفت. از حلقه¬ی سنگ متخلخل برای اشباع کردن نمونه¬ها هر موقع که در طول آزمایش نیاز بود استفاده شد. برای آسان کردن فرآیند خروج هوا، دو لوله به سنگ متخلخل وصل شد. به طور مشابه، دو لوله نیز به زیر دیسک سرامیکی با در نظر گرفتن یک مارپیچ مخصوص برای آسان کردن فرآیند خروج هوا وصل گردید. (مطابق شکل 3-1)

مدل هذلولوی اصلاح شده…………………………………………… 18
3-1 مقدمه……………………………………………………………. 18
3-2 رابطه¬ی ضریب حجمی………………………………………. 19
3-2-1 مطالعات آزمایشگاهی………………………………………. 19
3-2-2 رابطه¬ی هذلولوی پیشنهادی…………………………….. 20
3-3 رابطه¬ی ضریب برشی………………………………………. 25
3-3-1 مطالعات آزمایشگاهی …………………………………….25
3-3-2 رابطه¬ی هذلولوی پیشنهادی…………………………….. 27
3-4 رابطه¬ی کلی مدل هذلولوی اصلاح شده………………….. 29

فصل چهارم

برای تحلیل خاک در حالت غیر اشباع با استفاده از مدل هذلولوی اصلاح شده، ابتدا لازم بود تا این مدل در یک کد که از روش عددی مناسبی برای تحلیل این محیط¬ها استفاده می¬کند اعمال شود. به این منظور از کد موجود نرم افزار اجزای محدود CRISP که به زبان فرترن نوشته شده بود استفاده شد و سعی گردید تا مدل هذلولوی اصلاح شده در آن اعمال شود. در ادامه ابتدا توضیح مختصری در ارتباط با نرم افزار CRISP داده می¬شود و سپس نحوه¬ی اعمال مدل در نرم افزار توضیح داده خواهد شد. در انتها پیش پردازنده و پس پردازنده تهیه شده برای نرم افزار معرفی می¬شوند.

4-2- نرم افزار CRISP

نرم افزار CRISP توسط محققین گروه مکانیک خاک بخش مهندسی دانشگاه کمبریج نوشته شده و توسعه یافته است. این نرم افزار نخستین بار در سال 1976 با نام “MZSOL” ارائه شد و توسعه¬ی آن تا امروز ادامه دارد. در این پایان نامه از کد منتشر شده در سال 1989 این نرم افزار استفاده شده است. استراتژی برنامه نویسی این نرم افزار، شرح مختصری از ساختار و زیر برنامه های کنترل کننده¬ی اصلی آن در ادامه شرح داده خواهد شد.

4-2-1- خلاصه¬ای از توانایی¬های نرم افزار CRISP

1) نوع تحلیل¬ها :
تحلیل تحکیم کاملاً همبسته¬ی (بایوت ) زهکشی نشده و زهکشی شده در محیط¬های دو بعدی با فرض کرنش صفحه¬ای یا تقارن محوری (با بارگذاری به صورت متقارن محوری) اجسام جامد.
2) مدل¬های رفتاری :
الاستیک غیر همسانگرد ، الاستیک غیر همگن (تغییر خصوصیات با عمق)، مدل¬های حالت بحرانی (کم-کلی و کم-کلی اصلاح شده)
3) نوع المان¬ها :
مثلث با کرنش خطی و مثلث با کرنش درجه سه (با درجات آزادی فشار حفره¬ای اضافی برای تحلیل تحکیم).
4) روش¬های غیرخطی :
رویکرد نموی (سختی مماسی). دارای گزینه برای به روز کردن مختصات نقاط با جلو رفتن تحلیل. 1=Ө برای انتگرال گیری در زمان.
5) شرایط مرزی :
اضلاع المان¬ها می¬توانند دارای مقادیر نموی جابجایی یا فشار حفره¬ای اضافی پیش فرض باشند. بارگذاری به صورت بار در گره¬ها یا فشار وارد بر اضلاع المان¬ها وارد می¬شود. محاسبه¬ی خودکار بارها برای شبیه سازی حفاری یا ساخت زمانی که المان¬ها حذف یا اضافه می¬شوند.
6) دیگر امکانات :
توانایی توقف–شروع مجدد اجازه¬ی شروع مجدد تحلیل پس از توقف اجرا را می¬دهد.

4-2-2- انواع المان¬ها

کتابخانه¬ی المان¬ها شامل المان¬های مثلثی نشان داده شده در شکل 4-1 است. ساده-ترین المان، مثلث با کرنش خطی 6 گره¬ای است ( LST-المان نوع 2). این المان و المان با مرتبه¬ی بالاتر مثلث باکرنش درجه 3 ( CUST-المان نوع 6) را می¬توان برای تحلیل¬های زهکشی شده یا نشده استفاده کرد. المان¬های مربوط به تحلیل تحکیم المان¬های نوع 3 و 7 هستند. این نوع المان¬ها درجات آزادی بیش¬تر برای فشار حفره¬ای اضافه دارند. گره¬های فشار حفره¬ای به نحوی قرار گرفته¬اند که کرنش¬ها و فشارهای حفره¬ای در طول یک المان دارای مرتبه¬ی تغییرات یکسان باشند.
المان¬های مثلثی از مراتب بالاتر دو مزیت دارند:
1) المان¬های کم¬تری برای تحلیل بیش¬تر مسائل لازم است، که این امر آماده¬سازی اطلاعات را ساده¬تر می¬کند.
2) در شرایط زهکشی نشده ، قید عدم تغییر حجم منجر به قفل شدن شبکه¬های اجزای محدود در صورت استفاده از المان¬های با مرتبه¬ی پایین می¬شود. تحقیقات نشان داده¬اند که با استفاده از المان¬های دارای مرتبه¬ی بالاتر می¬توان از این مسأله جلوگیری کرد (حداقل LST برای کرنش صفحه¬ای و CUST برای کرنش صفحه¬ای با تقارن محوری).
از طرف دیگر، موقعیت¬هایی وجود دارند که در آن¬ها استفاده از المان¬های با مرتبه¬ی پایین¬تر (یعنی LST به جای CUST) می¬تواند مفید باشد

4 نرم افزار تهیه شده………………………………………………… 31
4-1 مقدمه……………………………………………………………. 31
4-2 نرم افزار CRISP ا…………………………………………………31
4-2-1 خلاصه¬ای از توانایی¬های نرم افزار CRISP ا…………….32
4-2-2 انواع المان¬ها ……………………………………………….33
4-2-3 روش¬های حل……………………………………………… 35
4-2-4 کنترل تعادل………………………………………………….. 36
4-2-5 حل¬کننده¬ی فرانتال……………………………………… 37
4-2-6 ساختار CRISP ا……………………………………………..37
4-3 نحوه¬ی اعمال مدل هذلولوی اصلاح شده در کد CRISP ا.38
4-3-1 زیربرنامه¬ی DMHYP ا…………………………………….41
4-4 پیش¬پردازنده……………………………………………….. 43
4-5 پس¬پردازنده………………………………………………… 50

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

به منظور بررسی صحت نتایج به دست آمده از تحلیل با استفاده از مدل هذلولوی اصلاح شده و میزان قابل اعتماد بودن نرم افزار، نیاز است تا نتایج به دست آمده با استفاده از این مدل با نتایج سایر مدل¬های رفتاری و هم¬چنین داده های آزمایشگاهی مقایسه شوند. در این راستا، یک مدل اجزای محدود ساخته شد و با استفاده از مدل¬های رفتاری الاستیک خطی و هذلولوی اصلاح شده مورد تحلیل قرار گرفت. هم چنین یکی از آزمایش¬های تغییر حجم انجام شده به وسیله¬ی حبیب آگهی و مخبری (1998) شبیه سازی شد. شرح و نتایج به دست آمده از این تحلیل¬ها در ادامه می¬آید.

5-1-1- مقایسه¬ی مدل هذلولوی اصلاح شده با مدل الاستیک خطی

در تحلیل با استفاده از مدل هذلولوی اصلاح شده، غیر خطی بودن این مدل با اعمال بار در چندین گام و در نظر گرفتن هر گام به صورت الاستیک خطی با ضرایب همان مرحله اعمال می شود. بنابراین، اگر بار تنها در یک گام اعمال شود نتایج به دست آمده از آن باید با نتایج به دست آمده از تحلیل الاستیک خطی یکسان باشد. برای بررسی این مسأله و هم چنین مشاهده¬ی اثر افزایش تعداد گام های اعمال بار، یک پی مدل سازی شد و میزان نشست آن مورد مطالعه قرار گرفت.
مدل ساخته شده شامل یک پی دایره ای انعطاف پذیر، قرار گرفته بر سطح خاک، به قطر 8 متر و با فرض تقارن محوری می باشد. این مدل شامل خاک زیر پی تا عمق 10 متر و فاصله¬ی 40 متر از مرکز پی است. بار پی به میزان kPa50 بر سطح خاک قرار گرفته و قیود استاندارد (گیرداری در جهت x در طرفین (اگرچه تنها در سمت راست نیاز است) و گیرداری در جهت y در ضلع تحتانی) در حاشیه¬های شبکه اعمال شده¬اند.

نتایج تحلیل به وسیله¬ی نرم افزار……………………………. 54
5-1 ارزیابی صحت نتایج…………………………………………. 54
5-1-1 مقایسه¬ی مدل هذلولوی اصلاح شده با مدل الاستیک خطی………………………………………………………………. 54
5-1-2 مقایسه¬ی نتایج به دست آمده از نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی……………………………………………………… 59
5-2 کاربرد نرم افزار در به دست آوردن نشست پی در درصدهای رطوبت مختلف خاک……………………………………………………………… 62

6 نتایج و پیشنهادها…………………………………………….. 72
6-1 نتایج…………………………………………………………. 72
6-2 پیشنهادها…………………………………………………… 73

مراجع ……………………………………………………………..75

پیوست 1-کد برنامه¬ی پیش¬پردازنده…………………….. 80
پیوست 2-کد برنامه¬ی پس¬پردازنده……………………..100

ABSTRACT

Classical soil mechanics assumes that soils are completely dry or saturated, but it is now obvious that mechanical behaviour of soils is a function of their varying water content. During the past few decades, many constitutive models, known as “unsaturated soil” models, have been developed to describe this dependency. One of these models is the Modified Hyperbolic Model, which was introduced in Shiraz University by developing the simple and widely used Hyperbolic Model through two experimental programs, studying the volume change behaviour of collapsible soils, and simple shear behaviour of unsaturated soils. In this thesis, after a review on constitutive modelling of unsaturated soils, this model is completely discussed. Then, CRISP, which is a finite element code, is introduced and implementation of the Modified Hyperbolic Model in this program is presented. Suitable pre- and post-processor programs are also introduced. In the last part, application of the developed code in dealing with unsaturated soil problems using the Modified Hyperbolic Model via finite element analysis is shown through several examples.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”49797″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل word

قیمت35000تومان

[purchase_link id=”49798″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]