چکیده :  

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهاي بخش صنعت در استان تهران انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب و مدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران می باشد. نمونه آماري شامل تمام هنرآموزان، هنرجویان سال سوم و برنامهریزان(شامل اعضاي کمیسیون تخصصی تألیف کتب درسی) و 50 نفر از صاحبان صنعت چوب  است که به روش تصادفی انتخاب شدهاند. براي سنجش میزان انطباق برنامه درسی با نیازهاي صنعت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج نشان میدهد که دیدگاه متولیان آموزش درباه میزان انطباق برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهاي صنعت داراي پراکندگی و تفاوتهاي فاحشی میباشد .طوریکه از نظر برنامهریزان درسی محتواي کتابهاي درسی از انطباق قابل قبول و زیادي با نیازهاي صنعت برخوردار است، در حالیکه از نظر هنرآموزان و هنرجویان این انطباق در حد متوسطی میباشد. صاحبان صنعت نیز این همخوانی و انطباق را در حد متوسط میدانند. محتواي برخی کتب مانند تکنولوژي سازههاي چوبی، مبانی تکنولوژي برق صنعتی نسبت به بازنگري و بررسی مجدد در اولویت اول قرار دارند و برخی دیگر مانند خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، خشک کردن و نگهداري چوب، محاسبات فنی1و2و3، رسم فنی عمومی و تخصصی از همخوانی بیشتري با نیازهاي صنعت برخوردارند. سایر کتب بایستی در اولویت بازنگري دوم قرار گیرند.   

کلید واژهها: صنایع چوب، برنامه درسی، محتواي کتاب درسی، آموزش فنی و حرفهاي، گروه صنعت، هنرآموزان، هنرجویان، برنامه ریزان درسی.

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه                                                                                                      2

1-2 بیان مسئله پژوهش                                                                                     5

1-3  ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                                7

1-4  اهداف پژوهش                                                                                            8

1-5 قلمرو پژوهش                                                                                              9

1-5- 1 قلمرو مکانی پژوهش                                                                                9

1-5- 2  قلمرو زمانی پژوهش                                                                                9

1-6  سوالات پژوهش                                                                                          9

1-6- 1 سوال اصلی                                                                                           9

1-6- 2 سوالات جزئی                                                                                         10

1-7 تعریف واژهها، مفاهیم و متغیرها                                                                    11

1-7- 1 تعاریف نظري                                                                                           11

1-7- 2 تعاریف عملیاتی                                                                                       12

فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه پژوهش                                                                                    

2-1 مقدمه                                                                                                       16

2-2  مفهوم آموزش فنی و حرفهاي                                                                          17

2-2- 1 مفهوم حرفه آموزي                                                                                      18

2-2- 2 مفهوم آموزش حرفهاي                                                                                  19

2-3 مسائل و چالشهاي آموزش فنی و حرفهاي در قرن حاضر                                       20

2-4 محتواي برنامه درسی                                                                                      21

2-4- 1 عناصر برنامه درسی                                                                                   21

2-4- 2 معیارهاي انتخاب محتوا                                                                               24

2-5 اعتباربخشی کتابهاي درسی فنی و حرفهاي                                                       27

2-6 آموزش و اشتغال در بازار کار                                                                             30

2-6- 1 الگوهاي ارتباطی آموزش و بازار کار                                                             32

رویکرد حرفهآموزي                                                                                          32

رویکرد یکپارچهسازي آموزش عملی و نظري                                                             34

رویکرد آموزش صلاحیتها و مهارتهاي پایه                                                               35

ارتباط آموزشهاي فنی و حرفهاي با صنعت و اقتصاد                                                   37

آموزشهاي شایستگی محور CBT       ا                                                                  40

صنایع چوب                                                                                                      43

2-9- 1 تاریخچه مصرف چوب                                                                                  43

2-9- 2 صنایع چوب و مبلمان                                                                                          44

2-9- 3 وضعیت صنایع مبلمان در جهان و ایران                                                                  45

  • مشکلات تولید و صادرات مبلمان ومصنوعات چوبی در ایران                                   47
  • آموزش فنی و حرفهاي صنایع چوب در ایران                                                          51

2-11- 1 رشته صنایع چوب در هنرستان هاي فنی و حرفهاي                                               53

2-11- 2 رشته صنایع چوب در آموزشکدهها                                                                      55

2-11- 3 رشته صنایع چوب در دانشگاهها                                                                          56

2-12 سابقه موضوع تحقیق                                                                                              56

2-12- 1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور                                                                       56

2-12- 2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور                                                                      61

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه                                                                                                              67

3-2 روش تحقیق                                                                                                    67

3-3 فرایند تحقیق                                                                                                    68

3-3- 1 روش مطالعه کتابخانهاي                                                                               68

3-3- 2 روش پیمایشی                                                                                              69

3-3- 3 روش تجزیه و تحلیل آماري                                                                                   69

3-4 جامعه آماري                                                                                                           69

3-5  نمونه، روش نمونهگیري و حجم نمونه                                                                       70

3-6 ابزار گردآوري دادهها                                                                                               71

3-6- 1 پرسشنامه محققساخته                                                                                           71

3-6- 2  مصاحبه              72              الف) روایی ابزار گردآوري دادهها    72              ب) پایایی ابزار گردآوري دادهها    72

3-7 گردآوري دادهها                                                                                                       73

3-8 روش تجزیه و تحلیل دادهها                                                                                       74

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته هاي پژوهش

4-1 مقدمه                                                                                                                       76

4-2 ویژگیهاي جامعه نمونه آماري                                                                                     76

4-2- 1 گروه صنعت                                                                                                        77

4-2- 2 هنرآموزان                                                                                                          77

4-2- 3 برنامهریزان                                                                                                        78

4-3 توصیف نتایج                                                                                                            78

4-3- 1 بررسی میزان انطباق محتواي دروس تخصصی با نیازهاي صنعت                             79

4-3- 2 بررسی جزئیات کتابها                                                                                         89

بررسی محتواي کتاب تکنولوژي مواد                                                                                90

بررسی محتواي کتاب کارگاه صنایع چوب                                                                          92

بررسی محتواي کتاب کارگاه مقدماتی چوب                                                                      94

بررسی محتواي کتب رسم فنی عمومی و تخصصی صنایع چوب                                             96

بررسی محتواي کتب محاسبات فنی 1و2و3                                                                        99

بررسی محتواي کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی چوب                                                             101

بررسی محتواي کتاب خشک کردن و نگهداري چوب                                                            103

بررسی محتواي کتاب کارگاه تولید صنایع چوب                                                                  105

بررسی محتواي کتاب ساخت پروژه                                                                               107

بررسی محتواي کتاب تکنولوژي سازههاي چوبی                                                               109

بررسی محتواي کتاب مبانی تکنولوژي برق صنعتی                                                           111

بررسی دورههاي کارآموزي                                                                                         113

بررسی بازدید از مراکز کار و صنعت                                                                              114

بررسی امکانات و تجهیزات کارگاهی موجود در هنرستانها                                                  115

فصل پنجم : بحث و بررسی ، نتیجه گیري و پیشنهادات

5-1 مقدمه                                                                                                                     117

5-2 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق     118  الف) سوال اصلی                118  ب)سوالات جزئی              121  5-3 بحث ، بررسی               129

5-4 محدودیتهاي تحقیق                                                                                                   130

5-4- 1 پیشنهادات برخاسته از پژوهش                                                                            131

5-4- 2 پیشنهادهایی براي پژوهشهاي بعدي    133  منابع و مآخذ                                          154

فهرست جدولها

صفحه  عنوان 
  30 جدول 2-1 مشارکتکنندگان و ابزارهاي مورد نیاز جهت اعتبار بخشی به کتب فنی و حرفهاي
  70 جدول شماره3- 1 توزیع جامعه آماري هنرآموزان و هنرجویان صنایع چوب به تفکیک هنرستانهاي فنی و حرفهاي استان تهران
  76 جدول 4-1 توزیع فراوانی و فراوانی نسبی تحصیلات، سابقه و سمت گروه صنعت
  78 جدول4-2 توزیع فراوانی و فراوانی نسبی تحصیلات، سابقه تدریس و سابقه فعالیت در صنعت برنامهریزان درسی
  80 جدول4-3 دیدگاه گروه صنعت در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت
  82 جدول 4- 4 دیدگاه هنرآموزان در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت
  84 جدول 4- 5 دیدگاه هنرجویان در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت
  86 جدول 4-6 دیدگاه برنامه ریزان درسی در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت
  89 جدول 4- 7 نتایج آزمون T مستقل براي بررسی تفاوت دیدگاه پاسخدهندگان
  90 جدول 4- 8 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب تکنولوژي مواد
  92 جدول 4- 9 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب تکنولوژي کارگاه صنایع چوب
  94 جدول 4- 10 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب کارگاه مقدماتیچوب
  96 جدول 4-11 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب رسم فنی عمومی وتخصصی
  99 جدول شماره 4- 12 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب محاسبات فنی1و2و3 صنایع چوب

فهرست جدولها

  101   جدول شماره 4-13 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
  103   جدول شماره 4-14 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب خشک کردن و نگهداري چوب 
  105   جدول شماره 4-15 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب کارگاه تولید صنایع چوب 
  107   جدول شماره 4- 16 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب ساخت پروژه
  109   جدول شماره 4- 17 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب تکنولوژي سازه هاي چوب
  111   جدول شماره 4-  18 نظرات پاسخگویان در باره جزئیات کتاب مبانی تکنولوژي برق صنعت
  113   جدول شماره 4-19 نظرات پاسخگویان در باره بهره لازم هنرجویان از دوره هاي کارآموزي
  114   جدول شماره 4-20 نظرات پاسخگویان در باره بهره لازم هنرجویان از بازدید مراکز کار و صنعت
  115   جدول شماره 4- 21 نظرات پاسخگویان در باره امکانات و تجهیزات کارگاهی موجود در هنرستانها

فهرست نمودارها

صفحه  عنوان 
  47   نمودار 2- 1  وضعیت صنعت مبلمان از نظر سهم از تعداد کارگاهها، شاغلان و فروش در سال 1381
  81   نمودار 4-1 دیدگاه گروه صنعت در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت
  83   نمودار 4-2 دیدگاه هنرآموزان در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت 
  85   نمودار 4-3 دیدگاه هنرجویان در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت 
  87   نمودار 4-4 دیدگاه برنامه ریزان درسی در رابطه با میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب به نیازهاي صنعت 
  90   نمودار 4-5 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب تکنولوژي مواد
  92   نمودار 4-6 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب تکنولوژي کارگاه صنایع چوب
  95   نمودار 4-7 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب کارگاه مقدماتی چوب
  97   نمودار 4-8 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتب رسم فنی عمومی و تخصصی
  100   نمودار 4-9 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتب محاسبات فنی 1و2و3
  102   نمودار 4-10 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
  104   نمودار 4-11 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب خشک کردن و نگهداري چوب
  106   نمودار 4-12 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب کارگاه تولید صنایع چوب
  108   نمودار 4-13 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب ساخت پروژه
  110   نمودار 4-14 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب تکنولوژي سازههاي چوبی
  112   نمودار 4-15 نظرات پاسخگویان درباره جزئیات کتاب مبانی تکنولوژي برق صنعتی

فهرست پیوستها

عنوان              صفحه  پیوست ها

پیوست 1 اسامی واحدهاي صنفی و تولیدکنندگان محصولات چوبی شهر تهران    135

پیوست 2 پرسشنامه  محقق ساخته گروه آموزشی    140

پیوست 3 پرسشنامه محقق ساخته گروه صنعت    147

فصل اول  طرح تحقیق 

11مقدمه 

هماینک در روزگاري قرار گرفتهایم که وظایف و رسالتهاي متولیان بخشهاي آموزشی در سطح بین- المللی و ملی مثل ،یونسکو، آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهاي در ایران و سایر ارگانها، بیش از هر زمان دیگري گسترش یافته و عرصههاي نوینی در تمام زمینهها فراروي آنها واقع شده است. در ایران اولین سنگ بناي آموزشهاي فنی و حرفهاي با ایجاد دارالفنون نهاده شد اما با وجود سابقه طولانی مدارس فنی و حرفهاي کشور و همچنین نیاز محسوس کشور به نیروي انسانی ماهر، این آموزشها رشد کمی و کیفی لازم را نیافته است و به همین دلیل بخشهاي مختلف اقتصادي همواره با کمبود نیروهاي ماهر و کارآزموده مواجه بوده است(نوروزي و برزگر، 1381). تأثیرات تأسیس دارالفنون در نظام آموزشی چنان است که دراین مختصر نمیگنجد ولی مهمترین دستاورد این تأسیس، شکلگیري مدارس فنی و تخصصی بود که به دنبال تأسیس دارالفنون و تقلید از آن در بسیاري از شهرهاي ایران بوجود آمدند. اولین نوع از مدارس حرفهاي ایرانی، مدرسه رایگان نقاشی بود که در سال 1281 در تهران تاسیس شد. پس از این مدرسه که محدوده فعالیت آن کم و کوتاه بود، می توان از هنرستان صنعتی ایران و آلمان نام برد؛ این هنرستان که در واقع سنگبناي مدارس فنی امروز بوده است در سال 1286ه. ش یعنی 18 سال پس از تاسیس دارالفنون بر اساس قراردادي که بین دولتهاي ایران و آلمان بسته شد، تاسیس گردید(شهرامفر، 1385). آموزش هاي فنی و حرفه اي دانشگاهی از سال 1314 با افتتاح دانشکده هاي فنی و کشاورزي در دانشگاه تهران به سبک جدید شروع به کار نمود. البته به عنوان تاریخچه این نوع آموزش می توان از دارالفنون با سابقه اي طولانی نام برد. با رایگان شدن آموزش در سطوح مختلف در سال 1353 تحصیلات در هنرستانها و همچنین انستیتوهاي تکنولوژي و مدارس عالی فنی و حرفهاي بدون اخذ تعهد، مجانی اعلام شد و افزایش سریع مراکز آموزش فنی و حرفهاي و نیز تعداد هنرجویان در این زمان شدیداً مورد توجه قرار گرفت(دهباشی، 1382). سال 1372 که نظام آموزشی متوسطه تغییر کرد، آموزش فنی و حرفهاي به دو شاخه فنی و حرفهاي و کاردانش تقسیم شد و نظام ترمی واحدي جایگزین نظام سالی شد. شاخه آموزشهاي فنی و حرفهاي به صورت پنج ساله پیوسته یعنی یک دوره سه ساله متوسطه و یک دوره دو ساله کاردانی برنامهریزي شد. از ویژگیهاي دوره کاردانی این است که دارندگان دیپلم فنی و حرفهاي بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی پس از قبولی در کنکور وارد دوره کاردانی رشته مورد نظر میشوند.

با وجود آنکه رسالت آموزشهاي فنی و حرفهاي، آماده کردن نیروي انسانی آموزشدیده براي تصاحب شغل در آینده و تربیت نیروي کار ماهر مورد نیاز جامعه میباشد، اما این مهم به دلایل مختلف تا به حال بطور کامل صورت نگرفته است. ثابت بودن ساختار برنامههاي آموزشی و غیر قابل انعطاف بودن آن نسبت به تغییر شرایط و تقاضاي بازارکار، تحرك ناچیز نیروي انسانی در این بخش مانع بزرگی بر سر راه سازگاري آموزشهاي فنی و حرفهاي با تقاضاي بخشهاي اشتغال محسوب می شود. لذا می توان حاصل آنرا در انبوه مهارتهاي کمارزش و کمبود مهارتهاي مهم و نیز محدودیت تواناییهاي نیروي کار، عدم تناسب محتواي آموزشی با نیازهاي بازارکار، کیفیت ناچیز آموزش خلاصه نمود. بنابراین آنچه در پیشرفت و گسترش تعلیمات فنی و صنعتی در هر جامعهاي داراي اهمیت است، اهتمام در شناسایی آموزشهاي فنی و حرفهاي و ضرورت آنها در پیشرفت جامعه و تهیه محتواي دروس و شیوههاي آموزش و تدریس متناسب با آنهاست(دهباشی، 1382).

تحقیقات مختلفی در زمینه آموزشهاي فنی و حرفهاي صورت گرفته که عدم هماهنگی بین برنامههاي آموزشی فنی  و حرفهاي و نیازهاي بخشهاي سهگانه (خدمات، کشاورزي، صنعت)و اشتغال فارغالتحصیلان در مشاغل نامرتبط با رشته تحصیلی را نشان می دهد، نتایج مطالعاتی چون؛ صحرائیان(1379)، برزگر و

همکاران(1381)، هدف جو(1382)، هرندي(1382)، نادري و همکاران(1383)، محوي لنگرودي(1383)، یحیایی(1386) حکایت از عدم هماهنگی بین رشته هاي مهارتی و فنی و حرفهاي با نیازهاي بازارکار دارد.

تحقیق نظري (1388) در مورد ارتباط هنرستانها با آموزش در رشته صنایع چوب، نیز حاکی از عدم ارتباط مناسب بین صنعت و آموزش می باشد. البته برخی شواهد نیز (تاجمیر ریاحی1373، موسسه مطالعات برنامه- ریزي آموزشی1374، نیکخو1386) نشان می دهد که بین محتواي دروس و مهارت مورد نیاز با بازار کار انطباق نسبتاً بالایی وجود دارد. همچنین شواهد نشان می دهد دورههاي2 تا 18 ماهه مهارتآموزي(حرفه- آموزي) که سازمان فنی و حرفهاي برگزار میکند و تلفیقی از آموزش فنی و حرفهاي و مهارتآموزي می- باشد، کاملاً با علایق کارفرمایان و سازمانهاي آنان در تامین مالی سازمان ،تعیین استانداردها و گواهینامه ها و پیگیري فعالانه پیشرفت فعالیتها ارتباط کارساز دارد. در این دورهها آموزش مطالب نظري در مراکز آموزشی و یادگیريهاي عملی در کارخانه صورت میگیرد و صاحبان صنایع براي جذب و استخدام این افراد مهارتدیده بخوبی استقبال میکنند؛ این نتیجهي هماهنگی کادر آموزشی و صنعت می باشد. این در حالی است که هنرجویان آموزش حرفهاي یا مدرسه محور، پس از گذراندن آموزشهاي رسمی و دوره کارآموزي هنگام ورود به بازارکار با عدم هماهنگی بین آموزش و اشتغال مواجهاند و کارفرمایان نیز رغبتی به جذب آنان ندارند.

انتظار دانشآموختگان از آموزشهاي فنی و حرفهاي و دورههاي کارآموزي؛ آشنایی کامل با پیشرفت- هاي نوین در علم و تکنولوژي، روشهاي صحیح انجام کار و ارائه خدمات به جامعه در سازمانهاي دولتی، صنعتی و همچنین بخشهاي خصوصی و استفاده مشترك از دانش، مهارت، ابزار و تکنیکهاي خاص در حل مسائل و مشکلات و بطور کلی آمادگی براي زندگی اقتصادي و شغلی در جامعه می باشد. در صورتی میتوان این انتظارات را تأمین نمودکه بین صنعت و کادرآموزشی هماهنگی مناسبی برقرار شده و هر دو در مسیر یکسانی گام بردارند. در این شرایط میتوان به اثربخش بودن نیروي مهارتدیده در مقایسه با نیروي کارگر معمولی در اقتصاد و توسعهي صنایع و جلوگیري از هزینهي مضاعف جهت آموزش مجدد کارگر پی برد. شواهد تجربی، پژوهش و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که بکارگیري انسانهاي آموزش دیده در»بخش رسمی« دولتی، توسعه سرمایه بنگاههاي اقتصادي را بصورت محسوسی در پی دارد. این موضوع در بخش »غیر رسمی« اثر کمتري را از خود نشان میدهد. چرا که بخش غیر رسمی بیشتر بر محورهاي اقتصادي تمرکز دارد و کمتر به سایر بخشها می اندیشد(جاریانی، 1387).

پیشرفت روزافزون دانش بشري نهاد آموزش و پرورش را بر آن میدارد تا پیوسته، براي فراگیري دانشها و مهارتهاي مختلف به دنبال کشف روشهایی نو باشد. انتخاب مفاهیم و مطالب آموزشی مناسب از میان گنجینه وسیع دانش بشري و ارائه آن در قالب کتاب درسی یکی از مهمترین مسائل نظامهاي تعلیم و تربیت جهان است. در نظام آموزشی کشور ما نیز، مانند تمامی نظامهاي آموزشی دنیا، کتاب درسی، به عنوان رسانه- اي تقریباً منحصربه فرد در جهت آموزش و ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار آموزشگیرندگان بهکار گرفته میشود. بدیهی است کتاب درسی زمانی میتواند به تحقق اهداف تعلیم و تربیت کمک کند که داراي محتواي غنی و پربار باشد(ذوالجناحی 1387) و در پاسخگویی به نیازهاي بازار کار با موفقیت عمل نماید.

محتواي آموزشی کتب و برنامهریزي درسی نقش مهمی در ایجاد ارتباط مناسب بین آموزشهاي فنی و حرفهاي با نیازهاي صنعت دارد طوریکه این برنامهریزي ها به دلیل ارتباط با بازارکار و تغییرات سریع فناوري از یک طرف و هزینههاي زیاد این آموزشها از طرف دیگر، اهمیت ویژهاي مییابد(نوروزي و برزگر1381).   یکی از صنایع مهمی که در کشور ما وجود دارد و رشته تحصیلی مترادف با آن در آموزش فنی و حرفهاي اجرا میشود صنعت چوب است. در واقع، چوب به طور کلی براي همه  افراد مأنوس و آشنا است ولی ناآگاهی از روشهاي علمی و عمل نکردن براساس اصول و ضوابط فنی در ارتباط با این ماده، باعث هدر رفتن بیش از حد چوب و کم دوام تر شدن آن می شود. این مسأله در کشور ما که با کمبود منابع تولید چوب مواجه هستیم، اهمیت بیشتري دارد. همچنین اهمیت صنایع چوب در ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیر نفتی و حفظ جنگلهاي محدود کشور و به عنوان یک رشته تولیدي مادر که در سطح آموزش و اشتغال براي کشور مطرح می باشد را نباید نادیده گرفت. با پرورش هر چه بیشتر و بهتر دانشآموختگان این رشته میتوان گامی در جهت توسعه بهتر این صنعت در کشور برداشت.

از آنجا که کتب درسی نقش موثري در سنجش میزان پاسخگوئی آموزشهاي فنی و حرفهاي به نیازهاي صنعت دارند، پژوهش حاضر به بررسی محتواي کتب تخصصی رشته صنایع چوب و میزان پاسخگوئی آنها به نیازهاي صنعت می پردازد.

12 بیان مسئله پژوهش 

هدف از ایجاد و توسعه رشتههاي مهارتی، آمادهسازي افراد جهت اشتغال در بازار کار و صنایع میباشد.

پس با جذب و آموزش کارآموزان به نظر میرسد رشد بیکاري منفی باشد، در حالی که واقعیات موجود نشانگر رشد مثبت بیکاري است؛ چون بین آموختههاي افراد و نیازهاي شغلی بازار کار هماهنگی مناسبی وجود ندارد و تعداد زیادي از آموزش دیدگان در صنایع و خدمات مورد نظر جذب نمیشوند(باقري چرخی، 1384). اگر نظام آموزش فنی و حرفهاي در انتقال معلومات، مهارتها و توانایی هاي لازم به هنرجویان خود ناموفق باشد، عملاً نیازهاي تخصصی جامعه برآورد نشده و بحث در مورد قابل جذب بودن محصول آموزشی نیز بی حاصل خواهد بود(کیامنش،1370).

صنایع چوب از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادي بصورت صنف و صنعت برخوردار است. فعالیت در زمینههاي مختلف تخته فیبر، تخته خرده چوب، تهیه روکش و تخته لایه، درورگري، مبلمان و مصنوعات چوبی و … حکایت از گستردگی این صنعت دارد.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی میزان انطباق دروس تخصصی رشته صنایع چوب و کاغذ با نیازهاي صنعت در این رشته

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید