چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دانش و عملکرد پژوهشی و همچنین مهارت هاي شغلی مدیران با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهرستان زاهدان انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف از نوع کاربردي است و با توجه به روش گرد آوري داده ها ،این تحقیق توصیفی از  نوع همبستگی می باشد.جامعه ي آماري پژوهش شامل 151 نفر از مدیران متوسطه به همراه 1513 نفر از دبیران بود و با استفاده از فرمول کرجسی و کوکران و نمونه گیري در دسترس تعداد 108نفر از مدیران و 306نفر از دبیران انتخاب و مورد بررسی  قرار گرفتند. داده ها بااستفاده از پرسشنامه دانش وعملکرد پژوهشی مدیران (پرسشنامه هاي محقق ساخته دانش وعملکرد پژوهشی )و مهارت هاي شغلی مدیران با پرسشنامه ناصري (1388) و گرایش به پژوهش دبیران نیز با پرسشنامه محقق ساخته دانش پژوهشی جمع آوري واز طریق شاخص هاي آماري توصیفی فراوانی، درصد و میانگین از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t براي مقایسه میانگین ها و همچنین تحلیل واریانس براي پاسخگویی به سوالات پژوهش استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش 1-  بین دانش پژوهشی مدیران به عنوان متغیرمستقل و میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران به عنوان متغیر وابسته رابطه معنی داري وجود ندارد .2-  بین عملکرد پژوهشی مدیر با میزان گرایش به پژوهش دبیران رابطه معناداري وجود دارد.3-  بین مهارتهاي شغلی مدیر با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد .4- متغیرهاي مستقل عملکرد پژوهشی و مهارت هاي فنی مدیر می توانند پیش بینی کننده ي متغیر وابسته یعنی میزان گرایش معلمان به پژوهش باشند.

کلید واژه ها : دانش پژوهشی مدیران ،عملکرد پژوهشی ،مهارت هاي شغلی ، گرایش به پژوهش معلمان

فهرست مطالب                                                                                     

عنوان                                                                                                                              صفحه  چکیده 

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه       …………………………………………………………………………………………………………………..2     

 بیان مسئله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3

   ضرورت واهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..5

اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فرضیه هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

متغیرهاي تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………..8

قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

تعریف نظري وعملیاتی متغیرها ومفاهیم………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم : مبانی نظري وپیشینه تحقیقاتی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

بخش اول : مبانی نظري………………………………………………………………………………………………………………………12

مدیریت ورهبري آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………… 12

تعاریف مدیریت آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………..12

ارتباط بین رهبري ویادگیري………………………………………………………………………………………………………………12

نیاز به رهبري آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………..12

بررسی دیدگاه هاي صاحب نظران در مورد عملکرد……………………………………………………………………………16

 مهارت هاي مدیران …………………………………………………………………………………………………………………………….17

بررسی ومرور دیدگاه هاي صاحب نظران در مورد مهارت مدیران …………………………………………………….18

  بخش دوم :معلم حرفه اي……………………………………………………………………………………………………………………24

پژوهش وحرفه معلمی………………………………………………………………………………………………………………………….24

توانمند سازي معلم یک اولویت همیشگی ……………………………………………………………………………………….. 24

معلم به عنوان پژوهشگر  ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

  پژوهش در توسعه حرفه اي ………………………………………………………………………………………………………………..26

بخش سوم :پژوهش ونقش آن در مدرسه……………………………………………………………………………………………26

مزایاي انجام پژوهش توسط معلمان……………………………………………………………………………………………………27

الگو هاي حضور پژوهش در مدرسه…………………………………………………………………………………………………….28

موانع مؤثر در انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………29

مهارت یکی از مؤلفه هاي مهم گرایش به پژ وهش…………………………………………………………………………….30

بخش چهارم :بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………31

تحقیقات انجام شده درباره دانش وعملکرد………………………………………………………………………………………..31

تحقیقات انجام شده در مورد مهارت هاي مدیران……………………………………………………………………………..33

تحقیقات انجام شده در مورد وضعیت پژوهش …………………………………………………………………………………35

  نتیجه گیري والگوي مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم :روش تحقیق  

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….42  ج

امعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

نمونه ،شیوه نمونه گیري، وحجم نمونه……………………………………………………………………………………………….43

ابزارهاي سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………………..43

روایی وپایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

روش هاي تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..45

فصل چهارم : نتایج تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

یافته هاي توصیفی ویژگی هاي آزمودنی……………………………………………………………………………………………47

یافته هاي مربوط به فرضیه ها (سوالات) ………………………………………………………………………………………….50

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیري

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

خلاصه یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

بحث ونتیجه گیري………………………………………………………………………………………………………………………………59

محدودیت هاي تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….60

  پیشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………..60

پیشنهاد براي  پژوهش هاي آینده……………………………………………………………………………………………………..61

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..62 

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..72

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 4- 1 توزیع فراوانی مدیران به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………..47

جدول 4- 2 توزیع فراوانی مدیران به تفکیک سابقه…………………………………………………………………………..48

جدول 4- 3 شاخص هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش……………………………………………………….49

جدول 4- 4 ضریب همبستگی پیرسون بین دانش پژوهشی وگرایش به پژوهش دبیران………………….50

جدول 4- 5 ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد پژوهشی وگرایش به پژوهش دبیران…………….. 51

جدول 4- 6 ضریب پیرسون بین مهارت هاي فنی –ادراکی وانسانی و گرایش به پژوهش دبیران ….51

جدول 4- 7 خلاصه مدل رگرسیون …………………………………………………………………………………………………..52

جدول 4- 8 ضرایب رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………………53

جدول 4- 9 شاخص هاي توصیفی مربوط به گرایش پژوهش در بین دبیران بر حسب جنسیت

مدیران(زن ومرد) ………………………………………………………………………………………………………………………………..54

جدول 4- 10 آزمون tبراي مقایسه میانگین نمونه هاي مستقل (گرایش به پژوهش دبیران به تفکیک

جنسیت مدیران) …………………………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 4- 11 شاخص هاي توصیفی مربوط به گرایش به پژوهش دبیران با تفکیک سابقه کار

مدیران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

جدول 4- 12 آنالیز واریانس یکراهه مربوط به گرایش به پژوهش دبیران به تفکیک سابقه کار

مدیران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

ح

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4- 1: توزیع فراوانی مدیران به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………48

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی مدیران به تفکیک سابقه کار…………………………………………………………………….49

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل شماره 2-1 مهارت هاي مرتبط با مدرسه…………………………………………………………………………………29

 شکل شماره 2-2 مدل نظري پژوهشگر ساخته(عوامل تاثیر گذار در گرایش به پژوهش)……………….36

فصل اول 

کلیات تحقیق

11 مقدمه  

    هدف غایی هرسیستم انسانی حرکت در جهت پیشرفت ، تکامل و تعالی است وتکامل و تعالی آن به رشد ، پیشرفت ، توسعه وتکامل اجزاي آن بستگی دارد و منابع انسانی عامل مهمی براي تحقق اهداف این سازمانها به شمار می روند. درحقیقت این  نیروهاي انسانی هستند که سازمانهاي یاد شده را به سوي اهداف موردنظر سوق می دهند و زمانی که آنها به اهداف خود نائل شوند ، موجبات دستیابی جامعه و سرانجام دولتها به اهداف خود را فراهم می سازند. بنابراین، سازمانها نیازمند مدیرانی نواندیش و متعهد هستند که با همه سختی ها و شرایط حاکم بر دنیاي کنونی بتوانند رشد و تعالی سازمان خود را ادامه دهند، از فنون هاي نوین مدیریتی ، متناسب با فرهنگ کشور استفاده کرده و بپذیرند که نیروي انسانی ، بزرگترین سرمایه آنهاست. براي تصحیح جهانبینی سازمانی نیروي انسانی ، ابتدا باید مدیران آن سازمان ، عملکرد و نحوة برخورد آنان با دیگران را تصحیح کرد.یک مدیر هنگامی می تواند در راستاي اهداف کلی و استراتژي سازمان  هماهنگی هاي لازم بین بخشهاي مختلف ایجاد کند که ضمن توسعه و بهبود توانائیهاي مدیریتی ، سطوح مختلف زندگی خویش را تحت کنترل درآورده و توانایی خود تدبیري را کسب کرده باشد در غیر این صورت انتظار اعمال مدیریتی صحیح و موفق از او ناصواب است. از بین سازمانها ،اهمیت سازمان آموزشی و مدیریت و رهبري آموزشی و نقش آنها در موفقیت و بهسازي مدرسه بر هیچ کس پوشیده نیست محققان و سیاست گذاران آموزشی همواره براین باورند که رهبري ستون اصلی بهسازي مدرسه بوده است. در باب اهمیت و جایگاه رهبري در مدرسه، پژوهش هاي مدارس اثربخش، عموماً حاکی از آنند که قابلیت هاي مدیران در ایفاي نقش هاي موثر رهبري، یکی از مولفه هاي اساسی اثربخشی مدارس امروز است (زین آبادي ،1388).

پژوهش در مدارس سبب رشد علمی و فرهنگی منابع انسانی می شود و انسان را از جهل و ناآگاهی به علم می رساند و حقایق و واقعیت ها را آشکار می کند و راه را براي حل مسایل و مشکلات پیچیده هموار می کند.پژوهش به عنوان یکی از مهم ترین منابع شناخت وآگاهی انسان از دیرباز نقش مهمی در توسعه جوامع وسازمان ها داشته است.در آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از پیچیده و دشوارترین عرصه فعالیت هاي بشري ،پژوهش در تولید دانایی نقش برجسته اي داشته ودارد (ساکی، 1388،ص15).

     بشر امروز به خوبی دریافته است که تحول در آموزش و پرورش پیش نیازي براي پاسخ گویی به چالش هاي علمی ،صنعتی ،اقتصادي ،اجتماعی ،اخلاقی و دست یابی پایدار است .به اعتقاد متخصصان و دانشمندان علوم تربیتی از مجموع نهاد ها و ساختارهاي اجتماعی  ،نهاد تعلیم  وتربیت اولویت و اهمیت بیشتري دارد و در درون این نهاد اولویت اول باید به معلم تعلق گیرد ،چون کارگزار اصلی تعلیم و تربیت معلم است و تحقق اهداف متعالی تعلیم و تربیت به واسطه معلم صورت می گیرد نویسندگان کتاب جهان در آستانه قرن بیست ویکم وقتی به مبحث نقش و هدف آموزش و پرورش می رسند دلسوزانه می گویند : مهم ترین شرط جلوگیري از فاجعه هایی که در پیش روي بشریت وجود خواهد داشت را آموزش و پرورش انسان دانستند(رحمانی ،1383،ص6) . ذهن خلاق بشر از زمان هاي دور همواره در پی این بوده است که پاسخی براي پرسش هاي خود بیاید ،ناشناخته ها را مورد شناسایی قرار دهد و بنیان هاي زندگی فردي و اجتماعی خود را بریافته هاي علمی هموار سازد. نیاز واقعی به پژوهش ناشی از نیاز واقعی به دانستن است .به همین دلیل روحیه ي پژوهش ،مطالعه و کنکاش علمی در زمینه هاي مختلف با انسان آمیخته بوده و با پیشرفت وتکامل حیات اجتماعی و گسترش علوم وفنون عجین شده است.تحقیقات ،خلاقیت و ابتکار اساسی ترین نیاز ها جهت نیل به پیشرفت ،توسعه ،رفاه عمومی استقلال واقعی است.

   در همین ارتباط فعالیت هاي پژوهشی و مطالعاتی نقشی ویژه در توسعه همه جانبه کشور دارند.تاًًکید بر پژوهش و تاًًکید پژوهش گران بر فعالیت هاي تحقیقاتی مورد نیاز کشور یکی از ابتدایی ترین راههاي رسیدن به خود کفایی است. توسعه بدون تحقیق کار آمد نیست. موفقیت روز افزون علم در شناخت جهان هدفدار و قانونمند که با تکیه بر ابتکارات و خلاقیت هاي به ودیعه نهاده شده از سوي خداوند متعال در وجود بشر و بهره برداري از قدرت شگرف اندیشه اسلامی صورت گرفته ،فضاي زندگی جدیدي را براي انسان ها به ارمغان آورده است.

در این پژوهش سعی شده است تا رابطه دانش پژوهشی1،عملکرد پژوهشی2 ومهارت هاي شغلی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهرستان زاهدان بررسی شود.

   12  بیان مساله: 

     بقاي هر ملتی به قدرت خواسته ها،  مهارت ها و دانش تک تک آحاد آن بستگی دارد و بقاي هر سازمانی به وجود مدیر مطلع وآگاه وابسته است .مدیرانی که در جهت تعالی سازمان خود گام بر می دارند .باید منابع انسانی خویش را کمال بخشند و به کار گیرند .قرن اخیر شاهد پیشرفت هاي بزرگ علمی وفنی بوده است.این پیشرفت ها موجب پیدایش آگاهی روز افزون مبتنی بر لزوم تعیین هدف هایی براي به کارگیري نیروي انسانی و کمال بخشیدن به آن و اجراي برنامه هاي قوي و مبتکرانه براي نیل به این اهداف گردیده است. بنابراین شاید اغراق نکرده باشند کسانی که گفته اند قرن 21قرن مدیریت است.مدیریتی که در آن کاردانی علمی ،قدرت تشخیص تدابیر و تسلط بر کارکنان از عوامل لازم است. مدیر از طریق ایجاد تغییر و تحول در سازمان وحفظ این قلمرو ،به ابداع حوزه هاي تفکر علمی اثربخش تر در آینده کمک می کند. به این ترتیب کلیه ي کارها و رفتار و دانش و عملکرد و مهارت مدیر در توسعه و بخصوص در معلمان تاًًثیر گذار خواهد بود و دوره هاي بهبود مدیریت در راستاي توانمندسازي مدیران،رؤسا،سرپرستان وکارشناسان در زمینه هاي بهبود وظایف مدیریتی و ارتقاي مهارت هاي فنی ،انسانی وادراکی و متناسب ساختن اطلاعات آنها با پیشرفت هاي دانش وفن آوري در زمینه هاي برنامه ریزي براي پذیرش مسئولیت هاي جدید و با کارکنان براي پذیرش مسئولیت در آینده اجرا می گردد(سبحانی نژاد،1385).

    یکی از شروط لازم تحقق هدفهاي نظام آموزشی دخالت دادن معلمان در شناخت مشکلات    فرآیند یاددهی و یادگیري است.این ضرورت و نیاز در صورتی واقعیت، می یابد که کارگزاران محوري صحنه تعلیم وتربیت (معلم)درشناخت و ارائه راه حل ها فعال شوندودر جهت رفع موانع به طور آگاهانه اقدام نمایند(متین،1379،ص10).

   مدیر به عنوان رکن اساسی و تعیین کننده در مدرسه باید با فلسفه تحقیقات آموزشی ،که همان بهبود اوضاع آموزشی می باشد ،آگاه باشد و دانش و مهارت مورد نیاز را براي راهنمایی معلمان را کسب نماید و عملکرد خوبی از خود نشان دهد و معلمان نیز که به عنوان کلید اصلی آموزش و پرورش هستند ،بتوانند در جهت بهبود جنبه هاي مختلف حرفه تدریس ،اثرات عمیق بر یادگیري دانش آموزان و سازگاري آنان در مدرسه از طریق پژوهش وگرایش به پژوهش باقی گذارند.پژوهش در مسیر توسعه دانش وآگاهی نقش اساسی داشته واهمیت پژوهش در اداره مؤثر وظایف سازمان ها بر کسی پوشیده نیست ،دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت هاي شغلی مدیر یک مدرسه نیز بر معلمان و دانش آموزان تأثیر گذار می باشد.به طوري که کفاشی(1387) در پژوهشی به این نتیجه رسید که رابطه معناداري بین عملکرد پژوهشی مدیر با میزان گرایش به  فعالیت هاي پژوهشی دبیران وجود دارد.

   هم چنین هلیما 1(2010) ،در تحقیقی به این نتیجه رسید که پژوهش به معلمان و مدیران در شناسایی مشکلات و غلبه بر آنها کمک می کند ودانش پژوهشی مدیر به توسعه ي دانش معلم کمک می کند دانشی که حرفه اي و معتبر و قابل اعتماد باشد. لذا به بررسی رابطه دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت هاي شغلی مدیران با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران پرداخته می شود.تا اهمیت دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت هاي شغلی مدیران در مدارس و بخصوص تأثیر آن بر معلمان مشخص گردد.

    بررسی موضوعات دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت هاي شغلی مدیران وگرایش پژوهشی دبیران مدارس به عنوان عوامل تأثیر گذار در پیشرفت تحصیلی و اثربخشی مدارس کمتر مورد توجه بوده است.علی رغم اهمیت و نقش حساس مدیریت در مدارس  ،شواهد نشان می دهد مدیران مدارس کمتر به دانش و عملکرد پژوهشی توجه می کنند .

    محقق با توجه به توضیحات بالا واینکه تحقیقات اندکی بر روي دانش وعملکرد پژوهشی وگرایش پژوهشی دبیران انجام شده است و با توجه به این که استان سیستان و بلوچستان یکی از استان هاي محروم کشور می باشد نیروي انسانی می تواند در محرومیتش مؤثر باشد و به همین دلیل مدیران ومعلمان نیز کمتر به پژوهش و نقش آن در آموزش توجه می کنند و بسیاري از کارهاي پژوهشی که از آنها خواسته می شود را انجام نمی دهند و عملکرد و رفتار مدیر در این زمینه بسیار مهم می باشد.  هم اکنون بر اساس بررسی هاي انجام شده افت تحصیلی در دوره ي متوسطه در شهرستان زاهدان بسیار بالاست و می توان گفت عامل اصلی پیشرفت در مدارس مدیر و یا همان نیروي انسانی  می باشد و پژوهش مدیر و عملکرد و دانش پژوهشی مدیر و مهارت هاي شغلی مدیران مدارس می تواند باعث پیشرفت تحصیلی  و رفع نواقص موجود در مدرسه شود و از طرفی گرایش به پژوهش در میان دبیران باعث بهبود تدریس معلمان و اثربخشی و حرفه اي شدن آنها در کارشان می شود. احتمال این که دانش و عملکرد پژوهشی ومهارتهاي شغلی مدیران و گرایش پژوهشی دبیران عوامل موفقیت هاي یاد شده است. بر آن است تا وجود این رابطه را بررسی و به ویژه عواملی را که مؤثر بر گرایش معلمان به فعالیت هاي پژوهشی هستند ،مشخص گردد. تا از این طریق اهمیت نقش دانش وعملکرد پژوهشی و مهارت هاي شغلی مدیران مدارس بر گرایش پژوهشی دبیران نمایان شده و با نتایج به دست آمده زمینه پیشرفت واعتماد بیشتر در  مدارس کشورمان به ویژه مدارس شهرستان زاهدان فراهم آید.

    با بکارگیري نتایج این تحقیق میزان رابطه دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت هاي شغلی مدیران مدارس با میزان گرایش دبیران مشخص می گردد .لازم به ذکر است که رابطه دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت هاي شغلی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است.سوال اصلی این تحقیق این است که آیا رابطه معناداري بین دانش وعملکرد پژوهشی ومهارت هاي شغلی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش دبیران دوره متوسطه وجود دارد؟

  13  اهمیت و ضرورت پژوهش :

    امروزه، توجه به امر پژوهش جهت ارتقاي سطح علمی معلمان و دانش آموزان امري بسیار لازم و ضروري است. ضرورتی که موجب تغییر نظام آموزشی از کتاب محوري به پژوهش محوري و

۵

همچنین باعث ایجاد روش هاي علمی در فرآیند یاددهی – یادگیري می شود که در نهایت به تحول در آموزش و پرورش می انجامد.

 گسترش روز افزون یافته هاي علمی در کشور هاي پیشرفته وفاصله قابل توجه و رو به تزاید کشور ما به ویژه در امور علمی از حد نصاب جهانی ،ضرورت توجه به مقوله ي علم ،تفکر علمی وبینش علمی را در جامعه و بخصوص مدارس دو چندان می کند.

   اگر می خواهیم به صورت اصولی در زمینه ي رشد و توسعه ي همه جانبه ي کشور اقدامات مؤثري  انجام دهیم و اگر می خواهیم به جاي دنباله روي صرف از دیگران به سمت استقلال علمی وخود اتکایی حرکت کنیم .قطعا یکی از راههاي دسترسی به این اهداف پرداختن به مقوله ي علم ،افزایش آگاهی علمی جامعه ، و از آن مهم تر ارتقاي کیفیت بینش علمی و فهم امور در معلمان و دانش آموزان از طریق اصلاح دیدگاه ها ونیز شیوه هاي یادگیري وآموزش است.  مدیر و معلمان که به طور مستقیم با فرایند یاددهی-  یادگیري سروکار دارند، می توانند براي شناخت مسائل مبتلا به محیط هاي آموزشی ،اقدام پژوهی را به طور انفرادي یا گروهی به کار برند در تحقیق وپژوهش ،توجه پژوهشگر نه تنها به جنبه هاي علمی جذب می شود ،بلکه هدف او پی بردن به چگونگی رفع مشکلات وانجام اقدام معین براي رفع یا کاهش مسائل آموزشی معطوف است ،لذا فرایند پژوهش علاوه بر استدلال علمی بر استدلال فنی نیز استوار است (بازرگان ،1382).کسانی که به پژوهش روي آورده اند ،بیش تر دغدغه ي عملی واصلاح وبهسازي واثربخشی را داشته اند(ایرانی وبختیاري،1382).پژوهنده شدن معلمان سبب توسعه اجتماعی آنان می شود به این معنا که معلمان با پژوهش وکسب آگاهی و ارزش علنی و داوري بر مبناي آن ها ،پایگاه اجتماعی خود را بالا می برند .مردم به معلم به چشم افراد آگاه وصاحب اندیشه نگاه می کنند در نتیجه نگرش ها نسبت به موقعیت اجتماعی معلمان تغییر می کند(قاسمی پویا، 1383).رابطه معلم و شاگرد در مدرسه مبتنی بر عمل معنی دار است نه براساس یک روش استاندارد و از پیش تعیین شده . پژوهش هاي مرسوم دانشگاهی در اکثر موارد ،نظر را بر عمل مقدم می دانند و نظر را هدایتگر عمل تصور می کنند ولی معلمان در کلاس ها بیشتر به عمل تربیتی می اندیشند و نظر و عمل را در حین فعالیت در هم می آمیزند عملکرد تحقیق با رشد معلم در خصایصی مانند :عینیت، مهارت در فرایندهاي تحقیق ،عادات تفکر  ،توانایی انجام کار هماهنگ با دیگران و داشتن روحیه ي تخصصی است(ایرانی وبختیاري، 1382).اقدام پژوهی یکی از تحقیقاتی است که معلمان را قادر می سازد در همه جا از کارهایشان بررسی و ارزشیابی کنند ومعلمان با انجام اقدام پژوهی در تلاش براي درك بهتر و بهبود ماهیت و جزئیات کار از مدرسه ،کلاس درس و دانش آموزان هستند(مک نیف و وایتهد1، 2006).اقدام پژوهی گروهی یک سیستمی است که در آن محققین فراوانی از

محیط مدرسه با هم دیگر براي مطالعه مشکلات آموزشی کار می کنند(هندریکس1 ،2006).  در فرایند پژوهش مدیر مدرسه می تواند با دارا بودن دانش و عملکرد پژوهشی ومهارت هاي شغلی خود به معلم در انجام پژوهش کمک کند.تا محتواي تربیتی و دانش و مهارت پژوهشی معلم نیز افزایش یابد(هلیما2، 2010).از نتایج این پژوهش کلیه ي سازمان ها به ویژه سازمان هاي آموزشی به دلیل نقش حساس مدیران وکارکنان در اداره ها می توانند استفاده کنند زیرا اهمیت تاثیر عملکرد ومهارت شغلی مدیران بر کارکنان مشخص می کند .

پژوهش حاضر در مورد دانش وعملکرد پژوهشی ومهارت هاي شغلی مدیران و گرایش پژوهشی دبیران دانش موجود را افزایش داده ،رابطه ي این متغیرها را بررسی می کند. پژوهش در مورد رابطه دانش ،عملکرد پژوهشی ومهارت هاي شغلی مدیران با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره ي متوسطه شهرستان زاهدان ظرافت هاي مهمی از نقش وتأثیر متغیرها بر هم مشخص می کند،درك بهتر آن به ایجاد شرایط حمایت کننده از عملکرد مدیران وگرایش پژوهشی معلمان و افزایش دانش و متعاقب  آن به اثر بخشی مدارس و توسعه حرفه اي معلم کمک می کند.

  14  اهداف تحقیق

141 هدف کلی تحقیق:

   بررسی رابطه دانش پژوهشی، عملکردپژوهشی و مهارتهاي شغلی مدیران مدارس بامیزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 89-90 می باشد. 

       142 اهداف ویژه: 

  • تعیین رابطه میزان دانش پژوهشی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش در میان دبیران
  • تعیین رابطه مهارت هاي فنی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش در میان دبیران
  • تعیین رابطه مهارت هاي انسانی مدیر ان مدارس با میزان گرایش به پژوهش در میان دبیران
  • تعیین رابطه مهارتهاي ادراکی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش در میان دبیران
  • تعیین رابطه عملکرد پژوهشی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش در میان دبیران
  • تعیین رابطه نوع جنسیت مدیران با میزان گرایش به پژوهش در میان دبیران
  • تعیین رابطه سابقه ي خدمت مدیران با میزان گرایش به پژوهش در میان دبیران

مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی رابطه دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت های شغلی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهرستان زاهدان سال تحصیلی 90 -

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید