انتخاب صفحه

مقدمه

کربن نانو لوله مانند برگه نازک و بشکل ماسوره های بی درز گردانده شده است و قطر آن حدودا یک الی ده نانو متر میباشد با طولهای بالا.نانو لوله بخاطر ساختمان و خواصی که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.دانشمندان درسال 1991 طی یکسری آزمایشهای مقدماتی دریافتند که نانو لوله های کربن دارای خواص مکانیکی خاص هستند مثلا ضریب هدایت برق آنها پایین است. و ضریب هدایت گرمائی آنها بالا است و در حدود 1750 الی 5800 میباشد.اگر چه کربن نانو لوله دارای نمایشهای استثنائی روی مقیاس نانو است اما ایجاد کردن یک ماده دیر پا که کربن نانو لوله است باعث میشود که خاصیتهای ریز آن مشخص نگردد.نانو لوله کربن را بصورت جمع پلیمرهای عادی در آورده اند بطوری که پر کننده باشند . مشابه دیگر ترکیبهای خرد شده دریک ماده بین سلولی در لیف پلیمر پشم.محققان فنهای مختلف و متفاوت زیادی بکار برده اند برای متفرق کردن نانو لوله بصورت جمع ماتریس پلیمر بسطح صافی از نانو لوله که پلیمرهای نانو لوله را بپوشاند.

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………. 2

ساختار و خواص پلیمری الیاف نانولولهکربن با استفاده از ذوب شدن در حال چرخش ………………………………………………………………………………………………. 2
تولید پلیمر الیاف نانولوله کربن …………………………………………………………… 4
توصیف حرارتی …………………………………………………………………………. 5
مرفولوزی الیاف ………………………………………………………………………….. 6
انتقال الکترون میکروسکوپی ……………………………………………………………. 6
بررسی کردن الکترون میکروسکوپی ………………………………………………….. 9
پراش اشعه ایکس ……………………………………………………………………….. 9
خصوصیات مکانیکی الیاف ……………………………………………………………. 12
ساختار نانولوله های کربنی …………………………………………………………… 13
خواص و کاربرد های نانولوله های کربنی ………………………………………….. 14
ساخت نانو ماشین ها با استفاده از نانولوله های کربنی ………………………………. 15
استفاده از پلیمر کربن نانولوله در ذوب ریسی ………………………………………. 16
زاویه گسترش پراش اشعه ایکس ……………………………………………………. 17
تجزیه مکانیکی دینامیکی ………………………………………………………….. . 17
نتیجه …………………………………………………………………………………….. 20
نانو کامپوزیت های چند منظوره برای کاربردهای صنعتی …………………………. 22
توسعه عملکردهای نانو کامپوزیت ها ……………………………………………….. 23
بهبود خواص مکانیکی از طریق نانو کامپوزیت ها …………………………………. 25
بهبود خواص بازدارنده آتش توسط نانو کامپوزیت های پلیمری ……………………. 27
بهبود خواص نانو کامپوزیت ها ………………………………………………………. 28
مورد مطالعه :توسه نانو کامپوزیت حلقه ی کشویی ……………………………….. 31
مورد پزوهش ……………………………………………………………………… 31
اندازه گیری اصطکاک ……………………………………………………………. 33
پوشش ……………………………………………………………………………….. 34
افزایش دادن کاربردگرایی نانوکامپوزیت …………………………………………… 35
وجود امکانات زیاد ………………………………………………………………… 35
نتیجه گیری …………………………………………………………………………. 40
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………42

انواع مختلف نانولوله های کربنی

انواع مختلف نانولوله های کربنی

کربن نانو لوله مانند برگه نازک و بشکل ماسوره های بی درز گردانده شده است و قطر آن حدودا یک الی ده نانو متر میباشد با طولهای بالا.نانو لوله بخاطر ساختمان و خواصی که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.دانشمندان درسال 1991 طی یکسری آزمایشهای مقدماتی دریافتند که نانو لوله های کربن دارای خواص مکانیکی خاص هستند ( 1،2) مثلا ضریب هدایت برق آنها پایین است. و ضریب هدایت گرمائی آنها بالا است و در حدود 1750 الی 5800 میباشد. اگر چه کربن نانو لوله دارای نمایشهای استثنائی روی مقیاس نانو است اما ایجاد کردن یک ماده دیر پا که کربن نانو لوله است باعث میشود که خاصیتهای ریز آن مشخص نگردد.نانو لوله کربن را بصورت جمع پلیمرهای عادی در آورده اند بطوری که پر کننده باشند . مشابه دیگر ترکیبهای خرد شده دریک ماده بین سلولی در لیف پلیمر پشم.(21-16)محققان فنهای مختلف و متفاوت زیادی بکار برده اند برای متفرق کردن نانو لوله بصورت جمع ماتریس پلیمر بسطح صافی از نانو لوله که پلیمرهای نانو لوله را بپوشاند.(1-8)

تولید پلیمر الیاف نانولوله کربن:
نوع(22) اکسون موبیل نوع 3155 پلی پروپیلن – با یک میزان جریان مذاب 36 گرم بر ده دقیقه و تراکم 9/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و توزیع وزن مولکولی 8/2 است چنانچه ماده بین سلولی در لیف پشم بکار برده شده باشد.(27) WMNT ها توسط نانو- لب تهیه شده اند. اینها نانو لوله های تولید شده پلاسما هستند (23،24)که از تغییر افزایش خلا شیمیای بوجود میاید.از اسیتیلن .آمونیاک با ذره های کاتالیزور آهنی و ترکیبات اولیه سیلیس استفاده کرده اند.قطر چنانچه مشخص شده است حدود بیست الی پنجاه نانو متر است و طول آن مابین 5 الی 20 میکرو متر میباشد.گلوله های پلی پرو پیلن توسط کارخانه ای در آسیا تولید شده است که این گلوله ها ی پلی پروپیلن را پودر میکنند و بصورت آرد تا اندازه های خیلی ریز 10 هرتز در میاورند و مابین هر دوره یک دقیقه فاصله قرار میدهند برای خشک شدن آنها.(25،14)مخلوط سازی گرد پلی پروپیلن خشک یک ترکیب نانو با یک نسبت معین بدست میاید .(38-35،26)پریبلند یک اکسترودرپیچشی دوقلو است که پردازش شده برای ده دقیقه و صد دور و دویست درجه سانتیگراد.در این شرایط که قبلا در آزمایشگاه کنترل شده است پس از ده دقیقه ترکیب توسط یک استوانه با فشار خارج میشود و به این صورت نمونه های آرایش یافته ای ایجاد شده اند. اگر بطور مخصوصی از این دستگاهها استفاده کنند قابلیت چند لا کنی فیتیله را هم خواهند داشت. که تشکیل شده از دستگاه ماشین فاخ سه نورد پلی پروپیلن که یک موتور دور متغییر نیز دارد. نورد ها بصور مستقل تحت کنترل میباشند.(2-8)
توصیف حرارتی :
یک تحلیل گر حرارتی بنام پرکین المر عادت داشت که درصد وزن نانو لوله را در ترکیت تعیین بکند. تقریبا بیست میلی گرم از هر نوع لوله را در حدود 25 تا 950 درجه سانتیگراد گرم کرد بدلیل بالا بودن ثبات گرمائی بالای کربن – نانو لوله ماده ای بین سلولی در لیف پشم پلیپروپیلن(40-39-26) چندین صد درجه در محیط نیتروزن تنزل خواهد داشت .(3-8)
مرفولوزی الیاف:
مرفولوزی نمونه های ترکیب شده از نانو لوله و پلی پروپیلن هستند که هردو ازلحاظ کیفی و کمی مشاهده شده اند. تعلیق و جهت گیری از نانو لوله ها توسط الکترون انتقال میکروسکوپی تائید شده است (TEM)و جهت گیری الکترون میکروسکوپی نیز تائید شده است(SEM).سرانجام ،ساختار بلور پلیمر و جهت گیری از لحاظ کمی توسط واید- انجل با استفاده از اشعه ایکس مورد بررسی قرارگرفت.(4-8)

انتقال الکترون میکروسکوپی:
یک مدل انتقال الکترون میکروسکوپی متعلق به شرکت جاول اینک است و مدل آن 100 میباشد و برای مشاهده کردن جهت گیری نانو لوله ها 100 بکار برده شده است .این نمونه ها را بررسی کردند تا وسعت جهت گیری نانو لوله را تعیین کنند.سطح مقطع های کمرنگ از نمونه ی الیاف را روی دستگاه سطح مقطع گیری الیاف مشاهد ه کردند و آنها در شبکه های استاندارد بودند این تصویرها در بزرگنمائی 25000 /50000 گرفته شده اند .  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان