انتخاب صفحه

مقدمه

مس یکی از مهمترین مواد مهندسی است که هم بصورت خالص و هم در شرایط آلیاژی کاربردهای فراوانی دارد. در حالت خالص، این فلز ترکیب فوق العاده ای از خواص مختلف را دارا است که آن را به صورت ماده ای اساسی و پرکاربرد در صنایع الکتریکی مطرح کرده است. از جمله این خواص می توان به هدایت الکتریکی زیاد، مقاومت به خوردگی، سادگی ساخت، تنش تسلیم متوسط، خواص آنیل قابل کنترل و ویژگی های لحیم کاری و اتصال اشاره نمود. آلیاژهای مس از جمله برنج و برنز نیز خواص مفیدی دارند که موجب استفاده وسیع این آلیاژها در کاربردهای مهندسی شده است. به دلیل داشتن ترکیبی عالی از خواص هدایت حرارتی بالا، استحکام مکانیکی نسبتاً خوب و چقرمگی در دامنه وسیعی از دماها، مس و آلیاژهای آن در کاربردهای پیچیده ای که شرایط سرویس آنها نیاز به انتقال حرارت بالا و تحمل بار دارد، می توانند بهترین انتخاب باشند. از سوی دیگر، شناسایی دقیق رفتار مکانیکی و عمر این مواد در دمای بالا برای چنین کاربردهایی کاملاً حیاتی می باشد. در گزارش حاضر رفتار خزشی مس خالص، اثر اندازه دانه، فرایند های آسیب خزشی، عناصر آلیاژی نظیر Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عملیات مکانیکی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت آلیاژها و تغییرات ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی ها و همینطور محدودیت های این آلیاژها در حالت های مختلف تشریح شده است.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده  …………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………  2

فصل اول : کلیات 

هدف در گزارش پیش رو، جمع آوری اطلاعات بدست آمده در تحقیق های پیشین و بررسـیاثر و نقش پارامترهای موثر بر رفتار خزش مس و آلیاژهای آن می باشد.
1- 2) پیشینه تحقیق
درباره رفتار خزشی مس و آلیاژهای آن، تحقیق هایی انجام شده است. در گزارش حاضر رفتار خزشی مس خالص، اثر اندازه دانه، فرایند های آسیب خزشی، عناصـر آلیـاژی نظیـرZr ،Cr ، Al ،Nb ،Mg، عملیات مکانیکی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت آلیاژها و تغییرات ریزساختاری مورد بررسی قرار می گیرد.
1- 3) روش کار و تحقیق
گزارش حاضر از مطالعه رفتار خزشی مس خالص و همچنین آلیاژهایی از مـس کـه در منـابعنوشتاری شامل مقالات و کتب موجود است، تدوین شده است.

فصل دوم : خزش و پارامترهای موثر بر آن

به عنوان یک اصل پذیرفته شده، استحکام فلزات با افزایش دما کاهش می یابد. در دمای بالا فرایندهای کنترل شده با نفوذ تاثیر بسیار زیادی بر خواص مکانیکی مواد می گذارند. در واقع با افزایش دما تحرک اتم ها، غلظت جاهای خالی و تحرک نابجایی ها از طریق صعود افزایش می یابند. همینطور ایجاد سیستم های لغزش جدید و لغزش مرزدانه ها با افزایش دما رخ می دهد. با افزایش مدت زمان قرارگیری در دمای بالا مساله عدم پایداری متالورژیکی فلزات و آلیاژهایشان از قبیل تبلور مجدد و درشت شدن لایه ها، واکنش های تخریبی نظیر اکسیداسیون و تجمع ذرات اکسیدی در بین دانه ها شدت بیشتری پیدا می کنند.
خزش یک پدیده دمای بالا است وتغییر شکل ناشی از آن شامل هر گونه کنش غیرالاستیک دائمی است و زمانی رخ می دهد که ماده تحت یک تنش ثابت قرار گرفته باشد. نرخ این تغییر شکل نه تنها به میزان تنش اعمالی بلکه به دما و زمان نیز وابسته است. بنابراین بهتر است خزش را فرایندی سینتیکی در نظر گرفته و رابطه ای بر این اساس برای آن تعریف کرد. از سوی دیگر نرخ خزش به اندازه فاصله و نحوه توزیع ریز ساختار نیز وابسته است. بنابراین ضابطه خزش باید نحوه تغییر ریز ساختار با گذشت زمان و تنش را تشریح کند.
خزش برای مواد مختلف دردماهای مختلفی روی می دهد. در جامدهای بلوری نظیر سرامیک ها خزش زمانی رخ می دهد که دمای سرویس، در مقیاس کلوین، TS > 0.5Tm باشد. درفرایندهای خزشی 0.5Tm دمای همولوگ نامیده می شود. ازآنجایی که دمای همولوگ کمیتی نسبی است، سوپر آلیاژهای پایهNi در توربین های گازی دردمای همولوگ، دمایی بین C° 1400- 900 را تجربه می کنند، درحالی که آلیاژهای لحیم که درمدارهای الکترونیکی به کار می روند در دمای K 300 می توانند تغییر شکل پیدا کنند. در هر دو مورد با توجه به نسبت 0.5Tm، دمای کاری دو ماده بالا محسوب می شود. حتی بعضی از مواد بلوری کرنش خزشی قابل ملاحظه ایی در دماهای پایین درحد 0.25Tm از خود نشان می دهند. در مورد مواد غیربلوری نظیر شیشه ها دمای گذر شیشه ای، Tg، به عنوان معیار شروع فرایند خزش در نظر گرفته می شود. در بالای دمای Tg خزش بانرخ قابل توجهی رخ می دهد.
بنابر این واضح است که استفاده موفقیت آمیز از فلزات دردمای بالا مشکلات زیادی به همراه دارد. توسعه پرشتاب این گونه مواد منجر به تولید موادی با حفظ خواص در دمای بالا شده است. ولی ازسویی دیگر افزایش برآورده سازی نیازهای صنایع پیشرفته مستلزم موادی با استحکام و مقاومت به اکسیداسیون بالاتر می باشد.
2- 2- آلیاژهای دمای بالا
روش هایی برای افزایش استحکام در دماهای بالا توسعه داده شده اند. به طور کلی، هرچه نقطه ذوب ماده ای بالاتر باشد به دلیل اینکه ضریب نفوذ درخود ماده کمتر می شود، مقاومت خزشی بهتری خواهد داشت. از آنجا که لغزش تقاطعی نابجایی ها مرحله مهمی درصعود نابجایی هایی که به موانع برخورد نموده اند می باشد، لذا فلزاتی با انرژی نقص چیدن پایین مقاومت خزشی بالاتری دارند. در این حالت لغزش تقاطعی نابجایی های جزیی توسعه یافته مشکل می شود. عناصری که ظرفیت الکترونی بالایی دارند در آلیاژهای محلول جامد موثرترین عناصر محسوب می شوند، زیرا این عناصر باعث کاهش قابل ملاحظه ای درانرژی نقص چیدن می شوند. افزودنی های محلول جامد می تواند استحکام را با یکی از مکانیزم های زیر افزایش دهد:
1. واکنش الاستیک اتم های محلول با نابجایی های متحرک وافزایش تنش پیرز– نابارو
2. واکنش بین جاهای خالی و جاگ های نابه جایی
3. جدایش درمرزدانه ها براثر لغزش مرزهای دانه و مهاجرت آنها.
رسوب های پراکنده و ریز برای مقاومت خزشی بالا، لازم و ضروری هستند. بسیاری از سوپرآلیاژهایپایه نیکل شامل مقادیر کمی از Al و یا Ti هستند که با زمینه واکنش داده ورسوب های ریزی از ترکیب های بین فلزی Ni3Al و یا Ni3(Al,Ti) به وجود می آورند. درفولادهای مقاوم به خزش، رسوب های کاربیدی حاصله نظیر VC،TiC ،NbC ،Cr2O3 ،Mo2C که بوسیله عملیات حرارتی پیش از قرار گیری درشرایط خزش و یا از طریق رسوب گذاری بصورت ترجیحی برروی نابجایی ها درحین تغییر شکل خزشی تشکیل می شوند مقاومت خزشی را بهبود می بخشند. پایداری حرارتی این رسوب ها و یا فازهای استحکام بخش بسیار مهم است. از آنجایی که بهترین استحکام بخشی با ذرات ریزی بدست می آیند که بطور کلی از نظر حرارتی ناپایدار هستند، معمولاً یک عملیات حرارتی بحرانی و فرایند های ترمومکانیکی برای ایجاد استحکام بهینه در دمای بالا انجام می گیرد. درشت شدن ذرات رسوب با استفاده از فاز توزیع شده ای که در زمینه تقریباً نامحلول است به حداقل می رسد. این وضعیت در آلیاژهای استحکام یافته با ذرات اکسیدی خنثی مثل 3SiO2 AI2O و 2ThO بدست می آید. پودر این ذرات در زمینه فلزی مخلوط می شوند و سپس با روش های PM فشرده و سینتر می گردند. آلیاژ نیکل TD و پودر آلومینیوم سینتر شده SAP مثال هایی از این روش هستند.
2- 3- آزمون های مکانیکی در دمای بالا
آزمون هایی که برای اندازه گیری استحکام در دمای بالا استفاده می شوند باید بر اساس مدت زمان سرویس انتخاب شوند. بنابراین آزمون کشش دردمای بالا می تواند در مورد کارایی قطعات با عمر کوتاه مثل موتورهای راکت و یا مخروط دماغه موشک اطلاعات مفیدی ارائه بدهد. اگرچه این روش در مورد کارایی دمای بالا لوله های خط بخارکه شرایط سرویس دمای بالا را باید تا 100000ساعت تحمل کنند اطلاعات کمی می دهد.

2-1- مقدمه…………………………………………………………………..   6
2-2- آلیاژهای دمای بالا ……………………………………………………… 7
2-3- آزمون های مکانیکی در دمای بالا ……………………………………..  8
2-4- روش های آزمون خزش …………………………………………………  12
2-5- تغییرات ساختاری درحین خزش …………………………………………  13
2-5-1- تغییر شکل توسط لغزش ………………………………………………  14
2-5-2- تشکیل زیردانه …………………………………………………………..  15
2-5-3- لغزش مرز دانه  ……………………………………………………………. 15
2-6- مکانیسم های خزش در جامدات بلوری …………………………………..  16
2-6-1- خزش نفوذی …………………………………………………………..  17
2-6-2- خزش نابجایی ها  ………………………………………………………. 18
2-6-3- لغزش نابجایی ها  ………………………………………………………. 21
2-6-4- لغزش مرزدانه  …………………………………………………………… 22
2- 7- خزش مواد با سختی پراکندگی ………………………………………..  22
2- 8- نقشه های مکانیسم تغییر شکل  ……………………………………… 23
2- 9- انرژی فعال سازی برای خزش مرحله پایدار ……………………………  24

فصل سوم : آلیاژهای مقاوم به خزش مس

مس یکی از مهمترین مواد مهندسی است که هم بصورت خالص و هم در شرایط آلیاژی کاربردهای فراوانی دارد. در شرایط غیر آلیاژی، این فلز ترکیب فوق العاده ای از خواص مختلف را دارا است که آن را به صورت ماده ای اساسی و پرکاربرد در صنایع الکتریکی مطرح کرده است. از جمله این خواص می توان به هدایت الکتریکی زیاد، مقاومت به خوردگی، سادگی ساخت، تنش تسلیم متوسط، خواص آنیل قابل کنترل و ویژگی های لحیم کاری و اتصال اشاره نمود. آلیاژهای مس از قبیل برنج و برنز نیز خواص مفیدی دارند که موجب استفاده وسیع این آلیاژها در کاربردهای مهندسی شده است.
3-2- سیستم سه تایی Cu-Cr-Ag
از آلیاژهایی که اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است آلیاژ سه تایی Cu-Cr-Ag می باشد که دارای خواص مکانیکی و سختی مناسبی می باشد. منتهی پیش از پرداختن به این گروه از آلیاژها و به منظور شناخت بهتر آنها، آلیاژهای دو تایی Cu-Cr و Cu-Ag مورد بررسی قرار می گیرند.
Cu-Cr سیستم -1-2-3
آلیاژهای Cu-X ( که در آن X عنصری bcc و غیر محلول در زمینه است و می تواند عنصری چون Mo ،V ،Cr ،Nb و یا Fe باشد) از روش های مختلفی قابل تولید هستند. در مقایسه با دیگر آلیاژهای Cu-X، آلیاژهای Cu-Cr هزینه تولید کمتر (قیمت Cr حداقل 10/1 قیمت Nb است)، حلالیت کمتر Cr در زمینه و مدول الاستیک بالاتر آن را نام برد. این عوامل، آلیاژهایCu‐Cr را به کاندیدای بسیاری از کاربردهای مختلف، بخصوص کاربردهای دمای بالا نظیر سیستم های پیشران هوافضا و نیروگاه های هسته ای تبدیل می کند.
اجزا تشکیل دهنده سیستم دوتایی Cu-Cr حلالیت اندکی در یکدیگر دارند (شکل 3-1). حداکثر حلالیت Cr در Cu در دمای %wt ، 1350 K 71/0 می باشد که این میزان حلالیت تا دمای اتاق به حد صفر می رسد. استحاله یوتکتیک در دمای K 1350 و در %wt Cr 25/1 رخ می دهد. بنابراین فاز یوتکتیک، غنی از Cu می باشد. فازهایی که در این سیستم دوتایی می توانند سبب استحکام بخشی شوند شامل تشکیل دندریت های اولیه Cr در مس، فاز یوتکتیک Cu-Cr، محلول جامد Cr در مس و همینطور Cu در کروم، رسوب گذاری Cr از محلول جامد Cu-Cr در حین پیرسازی می باشند.
تحقیقات نشان داده است که مناسب ترین دمای پیرسازی این سیستم در محدوده K 770-670 است. در این دما محدوده داکتیلیته با عملیات حل سازی و پیرسازی بهبود یافته و مقاومت الکتریکی کم می شود [17-16].
Cu-Ag سیستم -2-2-3
دیاگرام فازی Cu-Ag از نوع حلالیت کامل در مذاب و حلالیت نسبی در حالت جامد می باشد.
استحاله یوتکتیک در دمای K 1052 و در %wt Cu 1/26 رخ می دهد. حداکثر حلالیت Ag در Cu ، %wt 8 است که این میزان حلالیت در دمای اتاق به شدت کاهش پیدا می کند. تغییرات حلالیت نقره در مس از لحاظ تئوری امکان بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Cu-Ag با واکنش رسوب گذاری را تقویت می کند. ر مورد استحکام کامپوزیت های Cu-Ag مکانیسم های استحکام بخشی مختلفی ارائه شده است :[18]
• کارسختی
• رسوب گذاری
• استحکام بخشی مرز فازی
• استحکام بخشی محلول جامد
در این بین مهمترین مکانیسم استحکام بخشی ناشی از تشکیل رسوب های نقره است. این رسوب ها هنگام تغییر شکل در راستای کشش قرار می گیرند و بصورت الیافی شکل می پذیرند. در هنگام وارد شدن نیرو این فلامان ها بار وارده را تحمل می کنند.
A. Gaganov و همکاران [18] تاثیر افزودن Zr بر آلیاژCu-7% Ag را مورد بررسی قرار داده اند.
نتایج نشان می دهد که افزودن 05/0% زیرکونیوم و عملیات ترمومکانیکی بعدی، که شامل عملیات کشش عمیق می شود، می تواند سبب افزایش استحکام کششی تا GPa 4/1 گردد که نسبت به آلیاژ Cu-7% Ag افزایشی به میزان تقریبا MPa 200 نشان می دهد. مکانیسم افزایش استحکام، به نقش افزودن زیرکونیوم و تبدیل مود رسوب ها از حالت غیر پیوسته به حالت پیوسته نسبت داده شده است. در نتیجه مقدار فاز رسوبی نقره افزایش می یابد و به دنبال آن با انجام عملیات کشش عمیق مورفولوژی ذرات از حالت پیوسته به فلامانی تغییر می کند و سبب افزایش استحکام می گردد.
Liu و همکاران [19] گزارش کرده اند که در محدوده ترکیب شیمیائی Cu-(6-24)%wt Ag ریز ساختار آلیاژ Cu-Ag شامل زمینه فلز اصلی، فاز یوتکتیک، و رسوب های ثانویه می باشد. با افزایش درصد نقره از 6 به 12 و 24 مورفولوژی فاز یوتکتیک از جزایر ناپیوسته به شبکه پیوسته (شکل 3-8 و 3- 9) و مورفولوژی رسوب از توزیع تصادفی به توزیع منظم تبدیل می شود. با انجام عملیات بعدی، کشش سرد، کلونی های یوتکتیک به رشته های الیافی و رسوب های ثانویه به تبدیل می شوند. به علاوه مشخص شده است که استحکام نهایی با افزایش نسبت کشش، η، و درصد نقره افزایش می یابد. شکل 3-10 نمودار استحکام نهایی بر حسب نسبت کشش را نمایش می دهد که نشانگر تغییر در نرخ کارسختی آلیاژ است.
استحکام بخشی آلیاژ Cu-6Ag و همینطور آلیاژ Cu-12Ag در 5.4<η به استحکام بخشی زمینه بستگی دارد. زیرا در این شرایط کسر حجمی نقره نسبت به کسر حجمی زمینه به اندازه ای کم است که تاثیری بر استحکام آلیاژ ندارد. ولی وقتی 5.4>η مکانیسم استحکام بخشی تغییر نموده و از مکانیسم استحکام بخشی با نابجایی ها به مکانیسم مانع فصل مشترکی تغییر پیدا می کند.
در واقع همین تغییر در مکانیسم سبب تغییر در نرخ کارسختی آلیاژ می شود. در این حالت شکل دانه و فصل مشترک بین دو فاز زمینه و الیاف نقش تعیین کننده در تعیین استحکام پیدا می کنند. یعنی هر چه نسبت سطح فصل مشترک به کسر الیاف بالاتر باشد استحکام بیشتر خواهد بود. بنابراین از آنجایی که آلیاژ Cu-12Ag نسبت به آلیاژ Cu-6Ag و همینطور آلیاژ Cu-24Ag نسبت به دو آلیاژ دیگر دانسیته فصل مشترک بالاتری دارند، استحکام نهایی بالاتری خواهند داشت. در مورد آلیاژ Cu-24Ag، علاوه بر دو مکانیسم فوق، با توجه به درصد بالاتر نقره، ساختار پیوسته یوتکتیک منجر به تولید بازوهای دندریتی بسیار ریزی می شود که تاثیر آن از طریق انداره دانه ظاهر می شود. کسر
وزنی زیاد نقره همچنین سبب استکام بخشی زمینه توسط خود نقره نیز می شود. با وجود این نشان داده شده است که مورفولوژی فاز یوتکتیک به مراتب از کسر حجمی آن موثرتر و مهمتر است.

3- 1- مقدمه………………………………………………………………… 28
3-2- سیستم سه تایی Cu-Cr-Ag ا………………………………………28
3- 3- آلیاژ های سه تایی Cu-Cr-Zr ا……………………………………….38

فصل چهارم : خزش در مس و آلیاژهای آن

مس و آلیاژهای آن به دلیل داشتن ترکیبی عالی از خواص هدایت حرارتی بالا، استحکام مکانیکی نسبتاً خوب و چقرمگی در دامنه وسیعی از دما، در کاربردهای شامل انتقال حرارت بالا و تحت بار می توانند بهترین انتخاب باشند.
از سوی دیگر، شناسایی دقیق رفتار مکانیکی و عمر این مواد در دمای بالا برای چنین کاربردهایی کاملاً حیاتی و اساسی می باشد. در این فصل رفتار خزشی مس خالص، اثر اندازه دانه، فرایند های آسیب خزشی، عناصر آلیاژی، کار مکانیکی، عملیات حرارتی، روش های مختلف ساخت آلیاژها و تغییرات ریزساختاری به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.
4-2- خزش در مس خالص
تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد خزش مس خالص در گستره وسیعی از دما و تنش صورت گرفته است. از جمله می توان به مطالعات Frost و Ashby اشاره نمود [13]. بر این اساس برای خزش در دمای پایین انرژی فعال سازی نفوذ هسته ای برابر kJ/mol 117 در نظر گرفته شده است. اینکه ضریب نفوذ از نوع مرز یا هسته باشد پژوهشی صورت نگرفته است. نقشه مکانیسم های خزش مس نشان دهنده جابه جایی تدریجی از خزش توانی به پلاستیسیته است که به عنوان شکست خزش توانی شناخته می شود. اطلاعات لازم برای بررسی رفتار خزش مس در جدول های 4-1، 4- 2 و 4-3 آورده شده است.

4- 1- مقدمه…………………………………………………………………… 43
4- 2- خزش در مس خالص……………………………………………………. 43
4- 3- تغییرات در شکل منحنی های خزش مس……………………………… 54
4- 4- اثر اندازه دانه بر رفتار خزشی مس خالص……………………………. 54
4- 5- فرایند های آسیب خزشی………………………………………………. 59
4- 6- رفتار خزشی آلیاژهای پایه Cu-Cr ا………………………………………..61
4- 7- رفتار خزشی کامپوزیت های مس…………………………………………. 70

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع انگلیسی……………………………………………………………………….. 81
چکیده انگلیسی (Abstract) ا…………………………………………………………..86

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

3-5- آنالیز EDS مربوط به تصویر b شکل 3-10. ……………………………….41
4-1- اطلاعات کریستالوگرافی و حرارتی مس خالص…………………………. 43
4-2- مدول برشی مس خالص……………………………………………………. 44
4-3- اطلاعات خزشی مربوط به مس…………………………………………….. 44
4-4- اطلاعات خزش مس خالص با توجه به درصد خلوص، اندازه دانه، دمای 46-45
4-5- اطلاعات آلیاژهای مورد استفاده در پژوهش [51]…………………………… 62
4-6- اطلاعات خزش آلیاژ Cu-8Nb-4Cr اکسترود شده…………………………….. 68
4-7- خواص کششی مس تقویت نشده و کامپوزیت 2Cu-TiB در دمای اتاق……. 75
4-8- مقایسه نرخ خزش مس خالص و کامپوزیت Cu-10Cr در دماهای ………400 78

فهرست شکل ها

2- 1- نمونه منحنی رها شدگی تنشی در حالت a) تنش باقیمانده b) تنش آزاد…. 9
2- 2- نمودار خزش در حالت A) بار ثابت B) تنش ثابت……………………………….. 10
2- 3- نمودار شماتیکی از اثر تنش بر منحنی خزش در دمای ثابت………………….. 12
2- 4- منحنی نرخ کرنش بر حسب کرنش………………………………………………… 14
2- 5- حرکت نابجایی ها برای تشکیل زیر دانه…………………………………………… 15
2- 6- تصویر شماتیک تشکیل چین در نقطه سه تایی………………………………….. 16
2- 7- شماتیکی از اثر تنش بر نرخ خزش مرحله پایدار…………………………………. 20
2- 8- فرم ساده شده نقشه مکانیسم های تغییر شکل……………………………… 24
2- 9- رابطه بین انرژی فعال سازی برای خزش دمای بالا و انرژی نفوذ در خود. …….26
3- 1- سیستم دو تایی Cu-Cr.ا…………………………………………………………… 29
3- 2- سیستم دوتایی Cu-Ag. ا……………………………………………………………..30
3- 3- تصویر میکروسکوپ نوری از ساختار ریختگی Cu – 6 Ag (a ا……………………..32
3- 4- تصویر میکروسکوپ SEM از ساختار ریختگی Cu – 6 Ag (a ا………………………33
3- 5- وابستگی استحکام نهایی به نسبت کشش در پژوهش Liu و همکاران……….. 33
3- 6- وابستگی استحکام نهایی به نسبت کشش برای آلیاژهای Cu – 6 Ag و……… 35
3- 7- تغییرات سختی با پیرسازی آلیاژ Cu-0.4Cr-0.1Agا……………………………. 36
3- 8- تغییرات رسانایی الکتریکی با پیرسازی آلیاژ Cu-0.4Cr-0.1Ag…………………. ا36
3- 9- تاثیر کارسرد برتغییرات سختی حین پیرسازی آلیاژ……………………………..  39
3- 10- تصویر SEM از ذرات درشت در آلیاژ (a : Cu-0.31Cr-0.21Zr فازهای غنی از کروم و زیرکونیوم، (b تصویر الکترون برگشتی از تصویر a. ……………………………………….ا40
4- 1- تغییرات نرخ کرنش نسبت به تنش در مقیاس لگاریتمی برای مس. ………….48
4- 2- نمودار نیمه لگاریتمی ε−σ، داده های مربوط به نقاط تنش بالا و دمایپایین از یک رابطه نمایی بصورت (ε∝ exp (Bσ پیروی می کنند. ……………………………………48
4- 3- انرژی فعال سازی خزش مس بر اساس نرخ کرنش نرمال. ………………………49
4- 4 وابستگی Qc به σG برای مس. ………………………………………………………..50
4- 5- وابستگی نرخ کرنش به تنش اعمالی در مس خالص در محدوده دمایی آزمون های خزش………………………………………………………………………………………………. 51
4- 6- انتقال از 5/4 =n به 1 =n در σ≅ 0.5σy در مس خالص. …………………………52
4-7- شکل 4-7- نمودار ε/ε، برای مس در دمای K 723 نشان می دهد کـه نرخ حداقل در تنش MPa 40، بعد از اینکه تنش بـه مـدت ks 14 بـه MPa 30 کاهش یافته، واقع شده است. ………………………………………………………………………………………………53
4- 8- مشابه شکل 3-7، برای منطقه 1=n و تنش های MPa 6 و MPa 12. ….ا………53
4- 9- نمودار &ε بر حسب ε برای مس در تنش ثابت و دماهای مختلف. ………………54
4- 10- وابستگی نرخ خزش به اندازه دانه برای مس در رژیم 1= n. ا…………………….55
4-11- وابستگی نرخ خزش به اندازه دانه برای آلیاژهای مختلف در رنج دمـایی ………..57
4-12- وابستگی εm بـه انـدازه دانـه بـرای(a مونـل درTm 55/0 و (b فـولاد……………. 57
4- 13-رابطه بین تنش و حداقل نرخ خزش برای مس با اندازه دانه های مختلف…………. 58
4-14- حفره های مرز دانه ای ایزوله در مس خالص در مکانیسم 1 = n.ا………………….. 59
4-15- حفره های مرز دانه ای ایزوله در مکانیسم 5/4 = n.ا………………………………… 60
4-16- تشکیل حفره در خزش مرحله اول. آلیاژ σ= 80 MPa ،MZC Copperا………………. 62
4-17- ترک درون دانه ای در منطقه مرکـزی،σ= 160 MPa ،MZC Copperا…………………. 63
4-18- نابجایی های خارجی در مرز دانـه (محـل فلـش هـا)، MZC Copper، ا……………..63
4-19- مرز دانه های مهاجر که توسط ذرات رسوب قفل شده اند، مشـابه آلیـاژ………….. 64

Abstract
In present report creep behavior of pure copper and it’s alloys are investigated in wide range of temperature (0.25<T/Tm<0.80) and stresses. In this temperature range, for puer Cu dominant mechanism is dislocation creep and diffussional creep is denied. For copper alloy and composite conditions dominant mechanism become more complex. In these cases mechanim is reported to be dislocation creep or threshold stress. Effect of grain size, alloying elements such as Cr, Zr, Mg, Nb, Al, mechanical processes, heat treatment, alloy root processing and microstructure evolution are studied.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان