مقدمه

مس يكي از مهمترين مواد مهندسي است كه هم بصورت خالص و هم در شرايط آلياژي كاربردهاي فراواني دارد. در حالت خالص، اين فلز تركيب فوق العاده اي از خواص مختلف را دارا است كه آن را به صورت ماده اي اساسي و پركاربرد در صنايع الكتريكي مطرح كرده است. از جمله اين خواص مي توان به هدايت الكتريكي زياد، مقاومت به خوردگي، سادگي ساخت، تنش تسليم متوسط، خواص آنيل قابل كنترل و ويژگي هاي لحيم كاري و اتصال اشاره نمود. آلياژهاي مس از جمله برنج و برنز نيز خواص مفيدي دارند كه موجب استفاده وسيع اين آلياژها در كاربردهاي مهندسي شده است. به دليل داشتن تركيبي عالي از خواص هدايت حرارتي بالا، استحكام مكانيكي نسبتاً خوب و چقرمگي در دامنه وسيعي از دماها، مس و آلياژهاي آن در كاربردهاي پيچيده اي كه شرايط سرويس آنها نياز به انتقال حرارت بالا و تحمل بار دارد، مي توانند بهترين انتخاب باشند. از سوي ديگر، شناسايي دقيق رفتار مكانيكي و عمر اين مواد در دماي بالا براي چنين كاربردهايي كاملاً حياتي مي باشد. در گزارش حاضر رفتار خزشي مس خالص، اثر اندازه دانه، فرايند هاي آسيب خزشي، عناصر آلياژي نظير Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عمليات مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي مختلف ساخت آلياژها و تغييرات ريزساختاري مورد بررسي قرار گرفته و ويژگي ها و همينطور محدوديت هاي اين آلياژها در حالت هاي مختلف تشريح شده است.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چكيده  …………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………  2

فصل اول : كليات 

هدف در گزارش پيش رو، جمع آوري اطلاعات بدست آمده در تحقيق هاي پيشين و بررسـياثر و نقش پارامترهاي موثر بر رفتار خزش مس و آلياژهاي آن مي باشد.
1- 2) پيشينه تحقيق
درباره رفتار خزشي مس و آلياژهاي آن، تحقيق هايي انجام شده است. در گزارش حاضر رفتار خزشي مس خالص، اثر اندازه دانه، فرايند هاي آسيب خزشي، عناصـر آليـاژي نظيـرZr ،Cr ، Al ،Nb ،Mg، عمليات مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي مختلف ساخت آلياژها و تغييرات ريزساختاري مورد بررسي قرار مي گيرد.
1- 3) روش كار و تحقيق
گزارش حاضر از مطالعه رفتار خزشي مس خالص و همچنين آلياژهايي از مـس كـه در منـابعنوشتاري شامل مقالات و كتب موجود است، تدوين شده است.

فصل دوم : خزش و پارامترهاي موثر بر آن

به عنوان يك اصل پذيرفته شده، استحكام فلزات با افزايش دما كاهش مي يابد. در دماي بالا فرايندهاي كنترل شده با نفوذ تاثير بسيار زيادي بر خواص مكانيكي مواد مي گذارند. در واقع با افزايش دما تحرك اتم ها، غلظت جاهاي خالي و تحرك نابجايي ها از طريق صعود افزايش مي يابند. همينطور ايجاد سيستم هاي لغزش جديد و لغزش مرزدانه ها با افزايش دما رخ مي دهد. با افزايش مدت زمان قرارگيري در دماي بالا مساله عدم پايداري متالورژيكي فلزات و آلياژهايشان از قبيل تبلور مجدد و درشت شدن لايه ها، واكنش هاي تخريبي نظير اكسيداسيون و تجمع ذرات اكسيدي در بين دانه ها شدت بيشتري پيدا مي كنند.
خزش يك پديده دماي بالا است وتغيير شكل ناشي از آن شامل هر گونه كنش غيرالاستيك دائمي است و زماني رخ مي دهد كه ماده تحت يك تنش ثابت قرار گرفته باشد. نرخ اين تغيير شكل نه تنها به ميزان تنش اعمالي بلكه به دما و زمان نيز وابسته است. بنابراين بهتر است خزش را فرايندي سينتيكي در نظر گرفته و رابطه اي بر اين اساس براي آن تعريف كرد. از سوي ديگر نرخ خزش به اندازه فاصله و نحوه توزيع ريز ساختار نيز وابسته است. بنابراين ضابطه خزش بايد نحوه تغيير ريز ساختار با گذشت زمان و تنش را تشريح كند.
خزش براي مواد مختلف دردماهاي مختلفي روي مي دهد. در جامدهاي بلوري نظير سراميك ها خزش زماني رخ مي دهد كه دماي سرويس، در مقياس كلوين، TS > 0.5Tm باشد. درفرايندهاي خزشي 0.5Tm دماي همولوگ ناميده مي شود. ازآنجايي كه دماي همولوگ كميتي نسبي است، سوپر آلياژهاي پايهNi در توربين هاي گازي دردماي همولوگ، دمايي بين C° 1400- 900 را تجربه مي كنند، درحالي كه آلياژهاي لحيم كه درمدارهاي الكترونيكي به كار مي روند در دماي K 300 مي توانند تغيير شكل پيدا كنند. در هر دو مورد با توجه به نسبت 0.5Tm، دماي كاري دو ماده بالا محسوب مي شود. حتي بعضي از مواد بلوري كرنش خزشي قابل ملاحظه ايي در دماهاي پايين درحد 0.25Tm از خود نشان مي دهند. در مورد مواد غيربلوري نظير شيشه ها دماي گذر شيشه اي، Tg، به عنوان معيار شروع فرايند خزش در نظر گرفته مي شود. در بالاي دماي Tg خزش بانرخ قابل توجهي رخ مي دهد.
بنابر اين واضح است كه استفاده موفقيت آميز از فلزات دردماي بالا مشكلات زيادي به همراه دارد. توسعه پرشتاب اين گونه مواد منجر به توليد موادي با حفظ خواص در دماي بالا شده است. ولي ازسويي ديگر افزايش برآورده سازي نيازهاي صنايع پيشرفته مستلزم موادي با استحكام و مقاومت به اكسيداسيون بالاتر مي باشد.
2- 2- آلياژهاي دماي بالا
روش هايي براي افزايش استحكام در دماهاي بالا توسعه داده شده اند. به طور كلي، هرچه نقطه ذوب ماده اي بالاتر باشد به دليل اينكه ضريب نفوذ درخود ماده كمتر مي شود، مقاومت خزشي بهتري خواهد داشت. از آنجا كه لغزش تقاطعي نابجايي ها مرحله مهمي درصعود نابجايي هايي كه به موانع برخورد نموده اند مي باشد، لذا فلزاتي با انرژي نقص چيدن پايين مقاومت خزشي بالاتري دارند. در اين حالت لغزش تقاطعي نابجايي هاي جزيي توسعه يافته مشكل مي شود. عناصري كه ظرفيت الكتروني بالايي دارند در آلياژهاي محلول جامد موثرترين عناصر محسوب مي شوند، زيرا اين عناصر باعث كاهش قابل ملاحظه اي درانرژي نقص چيدن مي شوند. افزودني هاي محلول جامد مي تواند استحكام را با يكي از مكانيزم هاي زير افزايش دهد:
1. واكنش الاستيك اتم هاي محلول با نابجايي هاي متحرك وافزايش تنش پيرز– نابارو
2. واكنش بين جاهاي خالي و جاگ هاي نابه جايي
3. جدايش درمرزدانه ها براثر لغزش مرزهاي دانه و مهاجرت آنها.
رسوب هاي پراكنده و ريز براي مقاومت خزشي بالا، لازم و ضروري هستند. بسياري از سوپرآلياژهايپايه نيكل شامل مقادير كمي از Al و يا Ti هستند كه با زمينه واكنش داده ورسوب هاي ريزي از تركيب هاي بين فلزي Ni3Al و يا Ni3(Al,Ti) به وجود مي آورند. درفولادهاي مقاوم به خزش، رسوب هاي كاربيدي حاصله نظير VC،TiC ،NbC ،Cr2O3 ،Mo2C كه بوسيله عمليات حرارتي پيش از قرار گيري درشرايط خزش و يا از طريق رسوب گذاري بصورت ترجيحي برروي نابجايي ها درحين تغيير شكل خزشي تشكيل مي شوند مقاومت خزشي را بهبود مي بخشند. پايداري حرارتي اين رسوب ها و يا فازهاي استحكام بخش بسيار مهم است. از آنجايي كه بهترين استحكام بخشي با ذرات ريزي بدست مي آيند كه بطور كلي از نظر حرارتي ناپايدار هستند، معمولاً يك عمليات حرارتي بحراني و فرايند هاي ترمومكانيكي براي ايجاد استحكام بهينه در دماي بالا انجام مي گيرد. درشت شدن ذرات رسوب با استفاده از فاز توزيع شده اي كه در زمينه تقريباً نامحلول است به حداقل مي رسد. اين وضعيت در آلياژهاي استحكام يافته با ذرات اكسيدي خنثي مثل 3SiO2 AI2O و 2ThO بدست مي آيد. پودر اين ذرات در زمينه فلزي مخلوط مي شوند و سپس با روش هاي PM فشرده و سينتر مي گردند. آلياژ نيكل TD و پودر آلومينيوم سينتر شده SAP مثال هايي از اين روش هستند.
2- 3- آزمون هاي مكانيكي در دماي بالا
آزمون هايي كه براي اندازه گيري استحكام در دماي بالا استفاده مي شوند بايد بر اساس مدت زمان سرويس انتخاب شوند. بنابراين آزمون كشش دردماي بالا مي تواند در مورد كارايي قطعات با عمر كوتاه مثل موتورهاي راكت و يا مخروط دماغه موشك اطلاعات مفيدي ارائه بدهد. اگرچه اين روش در مورد كارايي دماي بالا لوله هاي خط بخاركه شرايط سرويس دماي بالا را بايد تا 100000ساعت تحمل كنند اطلاعات كمي مي دهد.

2-1- مقدمه…………………………………………………………………..   6
2-2- آلياژهاي دماي بالا ……………………………………………………… 7
2-3- آزمون هاي مكانيكي در دماي بالا ……………………………………..  8
2-4- روش هاي آزمون خزش …………………………………………………  12
2-5- تغييرات ساختاري درحين خزش …………………………………………  13
2-5-1- تغيير شكل توسط لغزش ………………………………………………  14
2-5-2- تشكيل زيردانه …………………………………………………………..  15
2-5-3- لغزش مرز دانه  ……………………………………………………………. 15
2-6- مكانيسم هاي خزش در جامدات بلوري …………………………………..  16
2-6-1- خزش نفوذي …………………………………………………………..  17
2-6-2- خزش نابجايي ها  ………………………………………………………. 18
2-6-3- لغزش نابجايي ها  ………………………………………………………. 21
2-6-4- لغزش مرزدانه  …………………………………………………………… 22
2- 7- خزش مواد با سختي پراكندگي ………………………………………..  22
2- 8- نقشه هاي مكانيسم تغيير شكل  ……………………………………… 23
2- 9- انرژي فعال سازي براي خزش مرحله پايدار ……………………………  24

فصل سوم : آلياژهاي مقاوم به خزش مس

مس يكي از مهمترين مواد مهندسي است كه هم بصورت خالص و هم در شرايط آلياژي كاربردهاي فراواني دارد. در شرايط غير آلياژي، اين فلز تركيب فوق العاده اي از خواص مختلف را دارا است كه آن را به صورت ماده اي اساسي و پركاربرد در صنايع الكتريكي مطرح كرده است. از جمله اين خواص مي توان به هدايت الكتريكي زياد، مقاومت به خوردگي، سادگي ساخت، تنش تسليم متوسط، خواص آنيل قابل كنترل و ويژگي هاي لحيم كاري و اتصال اشاره نمود. آلياژهاي مس از قبيل برنج و برنز نيز خواص مفيدي دارند كه موجب استفاده وسيع اين آلياژها در كاربردهاي مهندسي شده است.
3-2- سيستم سه تايي Cu-Cr-Ag
از آلياژهايي كه اخيراً مورد توجه محققان قرار گرفته است آلياژ سه تايي Cu-Cr-Ag مي باشد كه داراي خواص مكانيكي و سختي مناسبي مي باشد. منتهي پيش از پرداختن به اين گروه از آلياژها و به منظور شناخت بهتر آنها، آلياژهاي دو تايي Cu-Cr و Cu-Ag مورد بررسي قرار مي گيرند.
Cu-Cr سيستم -1-2-3
آلياژهاي Cu-X ( كه در آن X عنصري bcc و غير محلول در زمينه است و مي تواند عنصري چون Mo ،V ،Cr ،Nb و يا Fe باشد) از روش هاي مختلفي قابل توليد هستند. در مقايسه با ديگر آلياژهاي Cu-X، آلياژهاي Cu-Cr هزينه توليد كمتر (قيمت Cr حداقل 10/1 قيمت Nb است)، حلاليت كمتر Cr در زمينه و مدول الاستيك بالاتر آن را نام برد. اين عوامل، آلياژهايCu‐Cr را به كانديداي بسياري از كاربردهاي مختلف، بخصوص كاربردهاي دماي بالا نظير سيستم هاي پيشران هوافضا و نيروگاه هاي هسته اي تبديل مي كند.
اجزا تشكيل دهنده سيستم دوتايي Cu-Cr حلاليت اندكي در يكديگر دارند (شكل 3-1). حداكثر حلاليت Cr در Cu در دماي %wt ، 1350 K 71/0 مي باشد كه اين ميزان حلاليت تا دماي اتاق به حد صفر مي رسد. استحاله يوتكتيك در دماي K 1350 و در %wt Cr 25/1 رخ مي دهد. بنابراين فاز يوتكتيك، غني از Cu مي باشد. فازهايي كه در اين سيستم دوتايي مي توانند سبب استحكام بخشي شوند شامل تشكيل دندريت هاي اوليه Cr در مس، فاز يوتكتيك Cu-Cr، محلول جامد Cr در مس و همينطور Cu در كروم، رسوب گذاري Cr از محلول جامد Cu-Cr در حين پيرسازي مي باشند.
تحقيقات نشان داده است كه مناسب ترين دماي پيرسازي اين سيستم در محدوده K 770-670 است. در اين دما محدوده داكتيليته با عمليات حل سازي و پيرسازي بهبود يافته و مقاومت الكتريكي كم مي شود [17-16].
Cu-Ag سيستم -2-2-3
دياگرام فازي Cu-Ag از نوع حلاليت كامل در مذاب و حلاليت نسبي در حالت جامد مي باشد.
استحاله يوتكتيك در دماي K 1052 و در %wt Cu 1/26 رخ مي دهد. حداكثر حلاليت Ag در Cu ، %wt 8 است كه اين ميزان حلاليت در دماي اتاق به شدت كاهش پيدا مي كند. تغييرات حلاليت نقره در مس از لحاظ تئوري امكان بهبود خواص مكانيكي آلياژهاي Cu-Ag با واكنش رسوب گذاري را تقويت مي كند. ر مورد استحكام كامپوزيت هاي Cu-Ag مكانيسم هاي استحكام بخشي مختلفي ارائه شده است :[18]
• كارسختي
• رسوب گذاري
• استحكام بخشي مرز فازي
• استحكام بخشي محلول جامد
در اين بين مهمترين مكانيسم استحكام بخشي ناشي از تشكيل رسوب هاي نقره است. اين رسوب ها هنگام تغيير شكل در راستاي كشش قرار مي گيرند و بصورت اليافي شكل مي پذيرند. در هنگام وارد شدن نيرو اين فلامان ها بار وارده را تحمل مي كنند.
A. Gaganov و همكاران [18] تاثير افزودن Zr بر آلياژCu-7% Ag را مورد بررسي قرار داده اند.
نتايج نشان مي دهد كه افزودن 05/0% زيركونيوم و عمليات ترمومكانيكي بعدي، كه شامل عمليات كشش عميق مي شود، مي تواند سبب افزايش استحكام كششي تا GPa 4/1 گردد كه نسبت به آلياژ Cu-7% Ag افزايشي به ميزان تقريبا MPa 200 نشان مي دهد. مكانيسم افزايش استحكام، به نقش افزودن زيركونيوم و تبديل مود رسوب ها از حالت غير پيوسته به حالت پيوسته نسبت داده شده است. در نتيجه مقدار فاز رسوبي نقره افزايش مي يابد و به دنبال آن با انجام عمليات كشش عميق مورفولوژي ذرات از حالت پيوسته به فلاماني تغيير مي كند و سبب افزايش استحكام مي گردد.
Liu و همكاران [19] گزارش كرده اند كه در محدوده تركيب شيميائي Cu-(6-24)%wt Ag ريز ساختار آلياژ Cu-Ag شامل زمينه فلز اصلي، فاز يوتكتيك، و رسوب هاي ثانويه مي باشد. با افزايش درصد نقره از 6 به 12 و 24 مورفولوژي فاز يوتكتيك از جزاير ناپيوسته به شبكه پيوسته (شكل 3-8 و 3- 9) و مورفولوژي رسوب از توزيع تصادفي به توزيع منظم تبديل مي شود. با انجام عمليات بعدي، كشش سرد، كلوني هاي يوتكتيك به رشته هاي اليافي و رسوب هاي ثانويه به تبديل مي شوند. به علاوه مشخص شده است كه استحكام نهايي با افزايش نسبت كشش، η، و درصد نقره افزايش مي يابد. شكل 3-10 نمودار استحكام نهايي بر حسب نسبت كشش را نمايش مي دهد كه نشانگر تغيير در نرخ كارسختي آلياژ است.
استحكام بخشي آلياژ Cu-6Ag و همينطور آلياژ Cu-12Ag در 5.4<η به استحكام بخشي زمينه بستگي دارد. زيرا در اين شرايط كسر حجمي نقره نسبت به كسر حجمي زمينه به اندازه اي كم است كه تاثيري بر استحكام آلياژ ندارد. ولي وقتي 5.4>η مكانيسم استحكام بخشي تغيير نموده و از مكانيسم استحكام بخشي با نابجايي ها به مكانيسم مانع فصل مشتركي تغيير پيدا مي كند.
در واقع همين تغيير در مكانيسم سبب تغيير در نرخ كارسختي آلياژ مي شود. در اين حالت شكل دانه و فصل مشترك بين دو فاز زمينه و الياف نقش تعيين كننده در تعيين استحكام پيدا مي كنند. يعني هر چه نسبت سطح فصل مشترك به كسر الياف بالاتر باشد استحكام بيشتر خواهد بود. بنابراين از آنجايي كه آلياژ Cu-12Ag نسبت به آلياژ Cu-6Ag و همينطور آلياژ Cu-24Ag نسبت به دو آلياژ ديگر دانسيته فصل مشترك بالاتري دارند، استحكام نهايي بالاتري خواهند داشت. در مورد آلياژ Cu-24Ag، علاوه بر دو مكانيسم فوق، با توجه به درصد بالاتر نقره، ساختار پيوسته يوتكتيك منجر به توليد بازوهاي دندريتي بسيار ريزي مي شود كه تاثير آن از طريق انداره دانه ظاهر مي شود. كسر
وزني زياد نقره همچنين سبب استكام بخشي زمينه توسط خود نقره نيز مي شود. با وجود اين نشان داده شده است كه مورفولوژي فاز يوتكتيك به مراتب از كسر حجمي آن موثرتر و مهمتر است.

3- 1- مقدمه………………………………………………………………… 28
3-2- سيستم سه تايي Cu-Cr-Ag ا………………………………………28
3- 3- آلياژ هاي سه تايي Cu-Cr-Zr ا……………………………………….38

فصل چهارم : خزش در مس و آلياژهاي آن

مس و آلياژهاي آن به دليل داشتن تركيبي عالي از خواص هدايت حرارتي بالا، استحكام مكانيكي نسبتاً خوب و چقرمگي در دامنه وسيعي از دما، در كاربردهاي شامل انتقال حرارت بالا و تحت بار مي توانند بهترين انتخاب باشند.
از سوي ديگر، شناسايي دقيق رفتار مكانيكي و عمر اين مواد در دماي بالا براي چنين كاربردهايي كاملاً حياتي و اساسي مي باشد. در اين فصل رفتار خزشي مس خالص، اثر اندازه دانه، فرايند هاي آسيب خزشي، عناصر آلياژي، كار مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي مختلف ساخت آلياژها و تغييرات ريزساختاري به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.
4-2- خزش در مس خالص
تاكنون تحقيقات بسيار زيادي در مورد خزش مس خالص در گستره وسيعي از دما و تنش صورت گرفته است. از جمله مي توان به مطالعات Frost و Ashby اشاره نمود [13]. بر اين اساس براي خزش در دماي پايين انرژي فعال سازي نفوذ هسته اي برابر kJ/mol 117 در نظر گرفته شده است. اينكه ضريب نفوذ از نوع مرز يا هسته باشد پژوهشي صورت نگرفته است. نقشه مكانيسم هاي خزش مس نشان دهنده جابه جايي تدريجي از خزش تواني به پلاستيسيته است كه به عنوان شكست خزش تواني شناخته مي شود. اطلاعات لازم براي بررسي رفتار خزش مس در جدول هاي 4-1، 4- 2 و 4-3 آورده شده است.

4- 1- مقدمه…………………………………………………………………… 43
4- 2- خزش در مس خالص……………………………………………………. 43
4- 3- تغييرات در شكل منحني هاي خزش مس……………………………… 54
4- 4- اثر اندازه دانه بر رفتار خزشي مس خالص……………………………. 54
4- 5- فرايند هاي آسيب خزشي………………………………………………. 59
4- 6- رفتار خزشي آلياژهاي پايه Cu-Cr ا………………………………………..61
4- 7- رفتار خزشي كامپوزيت هاي مس…………………………………………. 70

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع انگليسي……………………………………………………………………….. 81
چكيده انگليسي (Abstract) ا…………………………………………………………..86

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

3-5- آناليز EDS مربوط به تصوير b شكل 3-10. ……………………………….41
4-1- اطلاعات كريستالوگرافي و حرارتي مس خالص…………………………. 43
4-2- مدول برشي مس خالص……………………………………………………. 44
4-3- اطلاعات خزشي مربوط به مس…………………………………………….. 44
4-4- اطلاعات خزش مس خالص با توجه به درصد خلوص، اندازه دانه، دماي 46-45
4-5- اطلاعات آلياژهاي مورد استفاده در پژوهش [51]…………………………… 62
4-6- اطلاعات خزش آلياژ Cu-8Nb-4Cr اكسترود شده…………………………….. 68
4-7- خواص كششي مس تقويت نشده و كامپوزيت 2Cu-TiB در دماي اتاق……. 75
4-8- مقايسه نرخ خزش مس خالص و كامپوزيت Cu-10Cr در دماهاي ………400 78

فهرست شكل ها

2- 1- نمونه منحني رها شدگي تنشي در حالت a) تنش باقيمانده b) تنش آزاد…. 9
2- 2- نمودار خزش در حالت A) بار ثابت B) تنش ثابت……………………………….. 10
2- 3- نمودار شماتيكي از اثر تنش بر منحني خزش در دماي ثابت………………….. 12
2- 4- منحني نرخ كرنش بر حسب كرنش………………………………………………… 14
2- 5- حركت نابجايي ها براي تشكيل زير دانه…………………………………………… 15
2- 6- تصوير شماتيك تشكيل چين در نقطه سه تايي………………………………….. 16
2- 7- شماتيكي از اثر تنش بر نرخ خزش مرحله پايدار…………………………………. 20
2- 8- فرم ساده شده نقشه مكانيسم هاي تغيير شكل……………………………… 24
2- 9- رابطه بين انرژي فعال سازي براي خزش دماي بالا و انرژي نفوذ در خود. …….26
3- 1- سيستم دو تايي Cu-Cr.ا…………………………………………………………… 29
3- 2- سيستم دوتايي Cu-Ag. ا……………………………………………………………..30
3- 3- تصوير ميكروسكوپ نوري از ساختار ريختگي Cu – 6 Ag (a ا……………………..32
3- 4- تصوير ميكروسكوپ SEM از ساختار ريختگي Cu – 6 Ag (a ا………………………33
3- 5- وابستگي استحكام نهايي به نسبت كشش در پژوهش Liu و همكاران……….. 33
3- 6- وابستگي استحكام نهايي به نسبت كشش براي آلياژهاي Cu – 6 Ag و……… 35
3- 7- تغييرات سختي با پيرسازي آلياژ Cu-0.4Cr-0.1Agا……………………………. 36
3- 8- تغييرات رسانايي الكتريكي با پيرسازي آلياژ Cu-0.4Cr-0.1Ag…………………. ا36
3- 9- تاثير كارسرد برتغييرات سختي حين پيرسازي آلياژ……………………………..  39
3- 10- تصوير SEM از ذرات درشت در آلياژ (a : Cu-0.31Cr-0.21Zr فازهاي غني از كروم و زيركونيوم، (b تصوير الكترون برگشتي از تصوير a. ……………………………………….ا40
4- 1- تغييرات نرخ كرنش نسبت به تنش در مقياس لگاريتمي براي مس. ………….48
4- 2- نمودار نيمه لگاريتمي ε−σ، داده هاي مربوط به نقاط تنش بالا و دمايپايين از يك رابطه نمايي بصورت (ε∝ exp (Bσ پيروي مي كنند. ……………………………………48
4- 3- انرژي فعال سازي خزش مس بر اساس نرخ كرنش نرمال. ………………………49
4- 4 وابستگي Qc به σG براي مس. ………………………………………………………..50
4- 5- وابستگي نرخ كرنش به تنش اعمالي در مس خالص در محدوده دمايي آزمون هاي خزش………………………………………………………………………………………………. 51
4- 6- انتقال از 5/4 =n به 1 =n در σ≅ 0.5σy در مس خالص. …………………………52
4-7- شكل 4-7- نمودار ε/ε، براي مس در دماي K 723 نشان مي دهد كـه نرخ حداقل در تنش MPa 40، بعد از اينكه تنش بـه مـدت ks 14 بـه MPa 30 كاهش يافته، واقع شده است. ………………………………………………………………………………………………53
4- 8- مشابه شكل 3-7، براي منطقه 1=n و تنش هاي MPa 6 و MPa 12. ….ا………53
4- 9- نمودار &ε بر حسب ε براي مس در تنش ثابت و دماهاي مختلف. ………………54
4- 10- وابستگي نرخ خزش به اندازه دانه براي مس در رژيم 1= n. ا…………………….55
4-11- وابستگي نرخ خزش به اندازه دانه براي آلياژهاي مختلف در رنج دمـايي ………..57
4-12- وابستگي εm بـه انـدازه دانـه بـراي(a مونـل درTm 55/0 و (b فـولاد……………. 57
4- 13-رابطه بين تنش و حداقل نرخ خزش براي مس با اندازه دانه هاي مختلف…………. 58
4-14- حفره هاي مرز دانه اي ايزوله در مس خالص در مكانيسم 1 = n.ا………………….. 59
4-15- حفره هاي مرز دانه اي ايزوله در مكانيسم 5/4 = n.ا………………………………… 60
4-16- تشكيل حفره در خزش مرحله اول. آلياژ σ= 80 MPa ،MZC Copperا………………. 62
4-17- ترك درون دانه اي در منطقه مركـزي،σ= 160 MPa ،MZC Copperا…………………. 63
4-18- نابجايي هاي خارجي در مرز دانـه (محـل فلـش هـا)، MZC Copper، ا……………..63
4-19- مرز دانه هاي مهاجر كه توسط ذرات رسوب قفل شده اند، مشـابه آليـاژ………….. 64

Abstract
In present report creep behavior of pure copper and it’s alloys are investigated in wide range of temperature (0.25<T/Tm<0.80) and stresses. In this temperature range, for puer Cu dominant mechanism is dislocation creep and diffussional creep is denied. For copper alloy and composite conditions dominant mechanism become more complex. In these cases mechanim is reported to be dislocation creep or threshold stress. Effect of grain size, alloying elements such as Cr, Zr, Mg, Nb, Al, mechanical processes, heat treatment, alloy root processing and microstructure evolution are studied.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان