انتخاب صفحه

چکیده
در این پایان نامه ابتدا دو نگاشت دو متغیره هنون معرفی می شود سپس رفتارهای دینامیکی این نگاشت از جمله ساختار نعل اسبی ان وجود نقاط ثابت و متناوب به ازای پارامترهای خاص نقاط جذاب دافع و زینی همچنین انشعاب دوره –دوبرابر ساز و ابشار های این خانواده مورد بررسی قرار میگیرد.ثابت کنیم که برای کلاس ببزرگتری از خانواده هنون ساختار ابشار مشابه با حالت غیر تعمیم یافته است علاوه بر این می توانیم دوره تناوب ابشار ونیز تعداد ابشارهای از هر دوره تناوب را بشماریم.
محاسبات عددی و تجربی صورت گرفته توسط هنون کاری وفیت حاکی از ان است که این نگاشت دارای رباینده غریب است در این جا نشان داده می شود به ازای پارامتر به اندازه کافی کوچک Aهمه نقاط صفحه تحت تکرار های نگاشت هنون سرانجام به سمت بی نهایت حرکت خواهند کرد.از طرف دیگر وقتیA به اندازه کافی بزرگ باشد مجموعه ناسر گردان نگاشت با خود ریختی 2-انتقال روی دنباله های با دو نماد مزدوج توپولوژیک است.
کلمات کلیدی: نگاشت هنون انشعاب دوره .دوبرابر ساز .ابشار . مجموعه نعل اسبی
فهرست مطالب
فهرست نمودارها ه
فهرست شکل ها و
چکیده ز
مقدمه ح
فصل اول:معرفی نگاشت هنون
1.1.مقدمه 2
2.1.وابر ریختی بودن نگاشت هنون 2
3.1.پارامتر های نگاشت 4
فصل دوم:نقاط ثابت متناوب و انشعاب
1.2.نقاط ثابت و متناوب 8
2.2.نقاط جذاب دافع وزینی 12
3.2.انشعاب 14
فصل سوم:اتومورفیسمهای انتقال در نگاشت هنون
1.3.مقدمه وچند لم 18
2.3.ساختار نعل اسبی نگاشت هنون 26
فصل چهارم:ابشار دوره –دوبرابر ساز اختلال بزرگ نگاشت هنون
1.4.مقدمه و تعاریف مورد نیاز 36
2.4.قضیه ابشار دوره –دوبرابر ساز 38
مراجع 47

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از خانواده هنون و انشعابات ان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید