انتخاب صفحه

مقدمه
صنعت حمل و نقل به ویژه نوع دریایی آن، امروزه به واسطه بهره مندی از فناور ی پیچیده و مدیریت نوین به پیشرفت های فزاینده و چشمگیری دست یافته است. پیچیدگی و تکنولوژی مورد نیاز جهت ساخت و بهره برداری اصولی از تأسیسات و تجهیزات این صنعت، این رشته از فعالیت را به صورت صنعت ی عظیم و تخصصی در آورده است به گونه ای که ارتباط تنگاتنگ و گسترده آن با فعال یتهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی، نظامی و توریستی لزوم بهره گیری از مدیریت نوین را در این صنعت ضروری ساخته است.حمل و نقل دریایی نسبت به سایر تخصص های این صنعت با کاربرد ی وسیع، ارزان و پر حجم در رأس این هرم قرار گرفته است، به طوری که 3/2 از حمل و نقل کالا و مسافر از طریق دریا انجام می گیرد. از این رو کارشناسان، حمل و نقل دریایی را اساس و پایه پیشرفت سایر صنایع تعریف کرده و اهمیت گستردگ ی آن را ناشی از خصوصیات و خصلت های منحصر به فرد آن می دانند.در این میان کشورها ی آسیایی، با سهم قابل ملاحظه در بسیاری از فعالیت ها ی دریایی دست اندرکاران اصلی حمل و نقل به حساب می آیند. این کشورها 8/35 درصد از مالکین کشتی های کانتینری،7/45 درصد از عملیات کانتینری، 4/60 درصد از ملوانان، 3/62 درصد از عملکرد بنادر کانتینری، 2/83 درصد از ساخت کشتیهای کانتینری و 99 درصد از انهدام کشتی ها را به خود اختصاص داده اند.در این میان ایران از بین 140 کشور عضو سازمان جهان ی دریانوردی (IMO) جزء 20 کشور برتر دنیا در حمل و نقل دریایی قلمداد م یگردد.
طبق پ یشبی نیهای انجام شده جمعیت جهان از 5/6 میلیارد کنونی به 8 میلیارد در سال 2030 خواهد رسید که میانگین آن در هر سال 1 درصد است. این میزان برا ی کشورها ی پیشرفته 4/0 درصد و در کشورهای در حال توسعه 2/1 درصد خواهد بود.بر اساس این پیش بینی کشورها ی پیشرفته باید به طور قابل ملاحظه ا ی قابلیت های انرژی خود را توسعه و افزایش دهند.پیش بینی می شود کل مصرف انرژ ی ازQBTU 421 در سال 2003 به QBTU 563 در سال 2015 و QBTU 722 در سال 2030 خواهد رسید. طی این سال ها یعنی از 2003 تا 2030 تقاضای نفت جهان از 80 میلیون بشکه در روز به 118 میلیون بشکه خواهد رسید. همچنین مصرف گاز طبیعی از 95 تریلیون فوت مکعب به 182 تریلیون فوت مکعب خواهد رسید.با توجه به این میزان رشد نفت و گاز، یقی ناً اهمیت حمل از طریق دریا و با کشتی صد چندان خواهد شد و تردد شناورها ی دریا یی اهمیت چشمگیری خواهد داشت. به طوریکه بعضی از مناطق و آبراه ها مثل تنگه هرمز از اهمیت بیشتری برخوردار و مسیرهای پر ازدحامی خواهند داشت. در حال حاضر 45 درصد از حمل و نقل مواد سوختی از طریق دریا و از تنگه هرمز صورت می گیرد که این میزان تا سال 2030 تا 66 درصد افزایش خواهد داشت.در این میان مساله ای که اهمیت زیادی دارد ارتقاء ضریب ایمنی بنادر و تأمین محیطی ایمن برای سرمایه گذاران، شرکتهای کشتیرانی و صاحبان کالا می باشد.اهمیت این موضوع به گونه ای است که بروز حادثه در یک بندر نه تنها موجب ایجاد خسارتهای مالی و جانی و افزایش خدمات بندری می گردد بلکه در عرصه این رقابت فشرده، خدشه به اعتبار بندر در عرصه بین المللی به دنبال خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات

خلیج فارس محل تلاقی هفت کشور بزرگ تولید کننده انرژی جهان است.(ایران، عربستان،عراق، امارات، قطر، کویت و بحرین). به همین دلیل تنگه هرمز و بنادر خلیج فارس روزانه می زبان ده ها سوپر نفتکش و عبور میلیون ها بشکه در روز است.با توجه به گستردگ ی عملیات بندر ی ترابر ی دریا یی برای انتقال انرژی از خلیج فارس به تمامی نقاط جهان و با در نظر گرفتن توسعه این امر در سال ها آینده و در نظر گرفتن ایجاد حداقل 3 واحد بندر عمده ملحقات پتروشیمی، LNG و LPG در سواحل خلیج فارس برای صدور ده ها میلیون تن کالا ی انرژی و با در نظر گرفتن پتانسیل بالای خطر در حمل و نقل انرژی، بررسی خطر پذیری و تعیین و ارزیابی راه کارهای متناسب جهت مدیریت و تعدیل نتایج خطرات ضرور ی می باشد.از جمله اهداف این تحقی ق می توان به ارزیابی خطرات احتمالی که خسارات مالی، جانی را در پی دارند و ارائه راه کارهایی جهت بالا بردن کارا یی سیستم بندری و ترابر ی دریایی اشاره کرد.با توجه به اینکه در سال ها آینده گاز طبیع ی مهمترین منبع تأمین انرژ ی دنیا خواهد بود و حجم انتقال آن چه از طریق خطوط لوله و چه به صورت LNG افزایش چشمگیری خواهد داشت و با در نظر گرفتن خطرپذیری بالای آن و با در نظر گرفتن این که ایران نیز حدوداً تا 2 سال دیگر به لیست صادر کنندگان انرژی خواهد پیوست، تمرکز اصلی این تحقیق بر ارزیابی خطرپذیری انتقال LNG، تحلیل خطرات و پیامدها و ارائه راه کارهای کاهش خطرات و تعدیل نتایج خطر می باشد.
1-2- پیشینه تحقیق

1-1- هدف………………………………………………………………………………………………….. 5
1-2- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………. 5
1-3- روش کار و تحقیق…………………………………………………………………………………… 6
1-3-3- بررسی وضعیت انرژی در دنیا و خلیج فارس …………………………………………………… 6
1-3-2- معرفی تکنیک های آنالیز و ارزیابی خطر…………………………………………………………. 6
1-3-3- بررسی سیستم های مدیریت ایمنی …………………………………………………………… 6
1-3-4- ایمنی و ارزیابی مدیریت ریسک در بنادر………………………………………………………….. 7
1-3-5- تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک حمل و نقل LNG…ا…………………………………………… 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مشتقات نفتی و گازیLNG, LPG, GTL))

در سال های اخ یر استفاده گسترده از گاز طبیعی و مشتقات آن سبب شده است کـه گـاز در جایگـاه جدیـ د وویژه ای در سیستم تولید و تأمین انرژی قرار گیرد.طبق بررس یهای صورت گرفته، 60 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیع ی دنیا در ردیف ذخـا یر دور از بـازارمصرف قرار دارند. در نت یجه عل یرغم تلاش دایمی برا ی انتقال گاز طبیعی از ذخایر بـه بـازار هـای مصـرف بـهکمک احداث خط لوله، این واقع یت همواره مد نظر بوده است که میتوان گاز طبیعی را در محل اسـتخراج،به فرآورده های با ارزش که به سهولت قابل حمل و نقل باشند، تبدیل کرد.در این راستا یا با ید گاز را به طریق فیزیکی ما یع کرد (LNG) و یا آنکه آنرا بـه کمـک یـ ک روش شـیمیایی مانند GTL به محصولات مایع تبدیل کرد تا حمل و نقل آن به راحتی انجام پذیرد.هم چنین با تبدیل گازهای همراه نفت (LPG)، دیگر نیازی به تخلیه آنها در هوا و یا سوزاندن نیست.اثرات مخرب زیست مح یطی گازها ی گلخانه ای و به ویژه گازها ی گـوگردی موجـب وضـع مقرراتـی بـرای بهبود وضع یت سوخت شده است. با توجه به اینکه اثرات مخرب زیست مح یطی این مشتقات نسبت بـه سـایر سوخت های فس یلی نظ یر نفت، کمتر میباشد، از سوی دولتهایی کـه بـه آلاینـده هـا و آثـار زیسـت محی طـی سوختها اهم یت م ی دهند، مورد استقبال شـدید قـرار گرفتـه انـد و میـ زان مصـرف آنهـا روز بـه روز افـزایش می یابد.در این فصل شرح مختصری شامل ترکیبات کل ی، کاربرد، فرآیند تول ید، مزا یا و معایـ ب ایـ ن مشـتقات آورده شده است.یکی از روشهای موجود جهت انتقال گاز طبیعی، تبدیل گاز به مایع در مبدأ، انتقـال آن بـه وسـیله تانکرهـایحمل مخصوص و گازسازی مجدد آن در مقصد و استفاده از گاز حاصل است.

2-1-1- LNG چیست؟…………………………………………………………………………………………. 10
2-1-2- انبارسازی و مخازن LNG…….ا……………………………………………………………………… 11
2-1-3- انتقال LNG….ا………………………………………………………………………………………… 12
2-1-4- فرآیند گازسازی مجدد LNG…ا………………………………………………………………………. 12
2-1-5- مزایای استفاده از LNG ..ا……………………………………………………………………………. 12
2-2-1- LPG چیست؟ ………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-2- مزایای زیست محیطی مصرف LPG …ا………………………………………………………………. 13
2-2-3- مزایای مصرف LPG در خودروهاى گازسوز…………………………………………………………….. 13
2-2-4- معایب مصرف LPG در خودروهاى گازسوز……………………………………………………………… 14
2-3-1- فرآیند تولید ……………………………………………………………………………………………….. 14
2-3-2- مزایای استفاده و صادرات GTL .ا……………………………………………………………………….. 15
2-3-3- عمده دلایل پیشرفت صنعت GTL..ا…………………………………………………………………….. 15

:7-4نفتکش ایران، آبادان

:7-4نفتکش ایران، آبادان

فصل سوم: وضعیت انرژی، نفت و گاز در جهان

با توجه به اهمیت انرژ ی در جهان و افزایش روزافزون تقاضای انرژ ی و محدودیت منابع و ذخایر و با در نظـرگرفتن این مطلب که جهت هرگونه برنامه ریزی در زمینه انرژ ی نیاز به داشتن چشم انداز روشـن ی از وضـع یت آن در حال حاضر و آینده می باشد، در این فصل نگاه کلی به وضعیت انرژ ی در جهـان در حـال حاضـر و تـاسال 2030 آورده شده است. همچنین وضع یت نفت و گاز به عنوان دو منبع بسیار مهم تأمین انرژ ی در کلیه بخشها نظ یر صنعت، نیروگـاه،حمل و نقل و … بررسی شده است. گزارشات ارائه شده در این فصل براساس مطالعاتEIA 2006 می باشد.
3-1-1- وضعیت انرژی تا سال 2030 IEO رشد شدیدی را برای تقاضای انرژی در 27 سال آینـده یعنـی بـین سـالهـا ی 2003 تـا 2030 پـیش بینـیم ی کن د. ک ل مص ر ف ان رژی از 421 QBTU در س ال 2003 ب ه 563 در س ال 2015 و 722 در س ال 2030 افزایش خواهد یافت. به عبارتی طی سال های 2003 تا 2030، 71 درصد رشد تقاضا خـواهیم داشـت

پیش بینی های انجام شده در IEO، بیانگر رشد فزاینده ای برای مصرف انرژی در 25 سال آینده می باشد. در دوره مورد بررسـی سـوخت هـای فسـیلی بیشـتر انـرژی را تـأمین خواهنـد کـرد. نفـت همچنـان بـه عنـواناصلی ترین منبع انرژی مطرح خواهد بود، ولی سهم آن از کل مصـرف انـرژی در دنیـا از 38 درصـد در سـال2003 به 33 درصد در سال 2030 کاهش خواهد یافت (نمودار 3-4). به طـوریکـه مصـرف آن در جهـان از80 میلیون بشکه در روز در سال 2003 به 98 میلیون بشکه در سال 2015 و 118 میلیـون بشـکه در سـال 2030 افزایش خواهد یافت.

4-1- انرژی…………………………………………………………………………………………………………… 18
3-1-1- وضعیت انرژی تا سال 2030 ………………………………………………………………………………. 18
3-1-2- چشم انداز مصرف انرژی در جهان ………………………………………………………………………… 21
3-2- نفت ……………………………………………………………………………………………………………… 25
3-2-1- وضعیت نفت تا سال 2030………………………………………………………………………………….. 25
3-2-2- تقاضای نفت جهان …………………………………………………………………………………………… 26
3-2-3- منابع و ذخایر نفت جهان……………………………………………………………………………………… 28
3-2-4- گسترش تولیدات کشورهای OPEC…ا……………………………………………………………………… 30
3-2-5- مسیر جهانی نفت ……………………………………………………………………………………………. 32
3-3- گاز طبیعی…………………………………………………………………………………………………………. 34
3-3-1- وضعیت گاز طبیعی تا سال 2030 …………………………………………………………………………….. 35
3-3-2- ذخایر و منابع گاز طبیعی جهان ……………………………………………………………………………….. 37
3-3-3- عرضه گاز طبیعی جهان ……………………………………………………………………………………….. 40
3-3-4- تقاضای گاز طبیعی جهان………………………………………………………………………………………. 44
3-3-4-1- کشورهای آمریکای شمالی عضو OECD .ا………………………………………………………………… 44
3-3-4-2-کشورهای اروپایی عضو OECD……ا…………………………………………………………………………. 45
3-3-4-3-کشورهای آسیایی عضو OECD…….ا………………………………………………………………………… 46
3-3-4-4- کشورهای اروپایی و اروسیایی غیر OECD…ا……………………………………………………………… 47
3-3-4-5- سایر مناطق غیر OECD……….ا…………………………………………………………………………….. 48

فصل چهارم: خلیج فارس

خلیج فارس با مساحت 225000 ک یلومتر مربع در جنوب ایران واقع شده است. طول آن از دهانه شـط العـربتا کرانه های تنگه هرمز تا 900 ک یلومتر است و کمترین عرض آن 180 و بیشترین آن 300 ک یلومتر م یباشد. به طور متوسط عمق آن در شرق بین 50 تا 80 متر و در غـرب حـدود 10 تـا 30 متـر اسـت. ژرف تـرین نقطـهخلیج فارس 93 متر عمق دارد که در 15 کیلومتری جنوب جزیره تنب بزرگ واقع شده است. به علت کشیدگی طبقات نفتخیز زاگرس به سمت جنوب، در این منطقـه منـابع مهـم نفـت وجـود دارد کـهقسمت زیادی از آن مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. خلیج فارس دارای جزایر بس یاری است . جزایر: هرمز ، لارک ، قشم ، جاسک ، شتور ، هنـدورابی، هنگـام، تنـبکوچک، تنب بزرگ، ابوموس ی، فارور بزرگ، فارور کوچک، کیش، لاوان و … متعلـق بـه ایـ ران اسـت و ازنظر تقسیمات اداری جزء استان هرمزگان هستند. خلیج فارس تنها معبر دریایی است که ایران را از طرف جنوب به آب هـای آزاد مـرتبط مـیسـازد . بـه همـین دلیل در دورههای مختلف تاریخی و تغییر و تحولات اجتماعی نقش ممتازی را ایفا کرده است. قرار گرفتن خلیج فارس در منطقه استراتژیک خاور میانه با منابع قابل توجهی نفت و گـاز اهم یـت آن را چندبرابر کرده است.

4-1- موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 51
4-2- کشورهای حوزه خلیج فارس ……………………………………………………………………………………. 52
4-2-1- عربستان سعودی ……………………………………………………………………………………………… 53
4-2-1-1- نفت در عربستان……………………………………………………………………………………………… 53
4-2-1-2- گاز طبیعی در عربستان ……………………………………………………………………………………… 53
4-2-2- قطر…………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-2-2-1- نفت در قطر……………………………………………………………………………………………………… 55
4-2-2-2- گاز طبیعی در قطر…………………………………………………………………………………………….. 55
4-2-3- امارات متحد عربی ……………………………………………………………………………………………… 56
4-2-3-1- گاز طبیعی در امارات …………………………………………………………………………………………. 56
4-2-4- جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………………………… 56
4-2-4-1- نفت در ایران……………………………………………………………………………………………………. 57
4-2-4-2- گاز در ایران………………………………………………………………………………………………………. 58
4-3- صادرات نفت و گاز از خلیج فارس………………………………………………………………………………….. 59
4-3-1- صادرات نفت ………………………………………………………………………………………………………. 59
4-3-2- صادرات گاز…………………………………………………………………………………………………………. 60
3-4- بنادر بزرگ منطقه …………………………………………………………………………………………………… 60
4-5- مناطق مهم استراتژیک و اقتصادی خلیج فارس …………………………………………………………………. 62
4-5-1- بندر آبادان ………………………………………………………………………………………………………… 62
4-5-1-1- پهلوگیری ……………………………………………………………………………………………………….. 63
4-5-2- بندر خرمشهر……………………………………………………………………………………………………… 63
4-5-2-1- اسکله ها………………………………………………………………………………………………………… 64
4-5-2-2- انبارها……………………………………………………………………………………………………………. 64
4-5-2-3- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………. 64
3-5-3- بندر امام خمینی…………………………………………………………………………………………………… 64
3-5-3-1- اسکله ها………………………………………………………………………………………………………… 65
4-5-3-2- ترمینال ها……………………………………………………………………………………………………….. 65
4-5-3-3- بنادر و تأسیسات اختصاصی…………………………………………………………………………………… 66
4-5-4- بندر ماهشهر……………………………………………………………………………………………………….. 67
4-5-4-1- اسکله ها…………………………………………………………………………………………………………. 69
4-5-4-2- خور موسی………………………………………………………………………………………………………. 70
4-5-4-3- کانال جدید خور موسی ………………………………………………………………………………………… 71
4-5-5- بندر بوشهر …………………………………………………………………………………………………………. 71
4-5-5-1- معادن……………………………………………………………………………………………………………… 72
4-5-5-2- منابع گاز…………………………………………………………………………………………………………… 72
4-5-5-3- منابع نفت ………………………………………………………………………………………………………… 72
4-5-5-4- راه های آبی………………………………………………………………………………………………………. 73
4-5-5-5- لنگرگاه های بوشهر……………………………………………………………………………………………… 73
4-5-5-6- کانال بوشهر ……………………………………………………………………………………………………… 73
4-5-5-7- اسکله ها………………………………………………………………………………………………………….. 73
4-5-5-8- انبار…………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-5-5-9- امکانات جاده ای………………………………………………………………………………………………….. 74
4-5-6-بندر کنگان…………………………………………………………………………………………………………….. 74
4-5-6-1- پالایشگاه گاز کنگان………………………………………………………………………………………………. 74
4-5-7- بندر طاهری………………………………………………………………………………………………………….. 74
4-5-7-1- اسکله شناور بندر طاهری………………………………………………………………………………………. 74
4-5-7-2- صدور میعانات گازی از بندر طاهری…………………………………………………………………………….. 74
4-5-8- بندر عباس……………………………………………………………………………………………………………. 75
4-5-8-1- پالایشگاه نفت بندرعباس……………………………………………………………………………………….. 75
4-5-8-2- پالایشگاه گاز سرخون………………………………………………………………………………………….. 76
4-5-9- بندر شهید باهنر……………………………………………………………………………………………………. 76
4-5-9-1- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………….. 76
4-5-9-2- حداکثر اندازه ……………………………………………………………………………………………………. 77
4-5-9-3- اسکله ها…………………………………………………………………………………………………………. 77
4-5-10- بندر شهید رجایی ……………………………………………………………………………………………….. 77
4-5-10-1- تأسیسات و امکانات بندری ………………………………………………………………………………….. 77
4-5-10-2- مشخصات کانال……………………………………………………………………………………………….. 77
4-5-10-3- حوضچه ها …………………………………………………………………………………………………….. 78
4-5-10-4- مشخصات اسکله ها …………………………………………………………………………………………. 78
4-5-10-5- پایانه دریایی فولاد…………………………………………………………………………………………….. 78
4-5-10-6- اسکله فولاد …………………………………………………………………………………………………… 78
4-5-11- بندر عسلویه- پروژه پارس جنوبی…………………………………………………………………………….. 78
4-5-11-1- طرح های پتروشیمی ……………………………………………………………………………………….. 79
4-5-11-2- بندر پتروشیمی پارس ……………………………………………………………………………………… 79
4-5-11-3- منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ……………………………………………………………………….. 80
4-5-11-4- موقعیت بویه شناور عسلویه………………………………………………………………………………. 80
4-5-11-5- میدان گازی پارس جنوبی ………………………………………………………………………………… 80
4-5-11-6- فاز 1 پارس جنوبی ……………………………………………………………………………………….. 81
4-5-11-7- فازهای 4 و 5 پارس جنوبی ……………………………………………………………………………… 81
4-5-11-8- فازهای6، 7 و 8 پارس جنوبی……………………………………………………………………………. 82
4-5-11-9- فازهای11، 12 و 13 پارس جنوبی ……………………………………………………………………… 82
4-6- جزایر نفتی خلیج فارس ………………………………………………………………………………………… 83
4-6-1- جزیره خارک……………………………………………………………………………………………………… 83
4-6-1-1- تأسیسات نفتی جزیره خارک ……………………………………………………………………………. 84
4-6-1-2- سکوهای بهره برداری و چاههای نفت ………………………………………………………………… 84
4-6-1-3- مشعل های جزیره خارک………………………………………………………………………………… 84
4-6-1-4- لنگرگاه خارک………………………………………………………………………………………………. 85
4-6-1-5- خطرات ناوبری ………………………………………………………………………………………….. 85
4-6-1-6- ترمینال آذرپاد…………………………………………………………………………………………….. 85
4-6-1-7- ترمینال MBM خارک …………………………………………………………………………………….. 85
4-6-1-8- ترمینال SPM خارک ……………………………………………………………………………………. 85
4-6-1-9- ترمینال درود (MBM) …ا………………………………………………………………………………. 85
4-6-1-10- ترمینال پتروشیمی خارک……………………………………………………………………………. 86
4-6-2- جزیره لاوان ……………………………………………………………………………………………….. 87
4-6-2-1- تأسیسات نفتی ……………………………………………………………………………………….. 87
4-6-2-2- ترمینال نفتی لاوان ……………………………………………………………………………………. 87
4-6-2-3- اسکله نفتی لاوان…………………………………………………………………………………….. 87
4-6-2-4- مخازن ساحلی نفت خام سلمان……………………………………………………………………. 88
4-6-3- جزیره سیری……………………………………………………………………………………………… 88

فصل پنجم: حمل ونقل LNG و مولفههای مرتبط با ساخت و ایمنی

بندر خرمشهر

بندر خرمشهر

5-1- تاریخچه ترابری دریایی LNG…….ا………………………………………………………………………. 91
5-2- تأسیسات LNG…ا…………………………………………………………………………………………. 92
5-2-1- کشتی های حمل LNG ……….ا…………………………………………………………………….. 92
5-2-2- تجهیزات اصلی فرایند تولید و تهیه LNG…ا………………………………………………………….. 99
5-2-2-1- کمپرسورهای سیکل تبرید………………………………………………………………………….. 99
5-2-2-2- گرداننده های کمپرسورها ………………………………………………………………………….. 99
5-2-2-3- مبدل های حرارتی اصلی …………………………………………………………………………… 99
5-2-2-4- تانک های ذخیره ……………………………………………………………………………………..100
5-3-1- سیستم امنیتی کشتی ……………………………………………………………………………….100
5-3-2- سیستم امنیتی محموله ها…………………………………………………………………………..100
5-4- خطرات LNG……ا………………………………………………………………………………………….101
5-4-1- تاریخچه خطرات در تأسیسات LNG……ا…………………………………………………………….101
5-4-1-1- خطر در صنعت کشتیرانی…………………………………………………………………………..102
5-4-1-2- خطر در سایر تأسیسات……………………………………………………………………………102
5-5- بنادر صادرات و واردات LNG……ا……………………………………………………………………….103
5-6- کدها و قوانین مرتبط با امنیت LNG……ا……………………………………………………………..104
5-7- انجمن های رده بندی کشتی های حامل LNG…..ا………………………………………………..105

پروسهآنالیز و ارزیابی ریسک

پروسهآنالیز و ارزیابی ریسک

فصل ششم: تکنیک های آنالیز وارزیابی ریسک

چنان چه میزان پیامدهای (c) و احتمال رخـداد (p) هـر دو بـالا باشـند مقـدار ریسـک زیـاد بـوده و اصـطلاحاًغیرقاب ل پ ذیرش (Intolerable) خواه د ب ود و چنانچ ه c و p ه ر دو پ ائین باش ند ریس ک قاب ل پ ذیرش(Tolerable) و حتی گاهی ناچیز و کم اهمیت (Negligible) خواهد بود. ریسک ناشی از میزان پیامد بالا و احتمال کم و بالعکس نیز اغلب ناچیز است ولی باید بررسی شـود چـرا کـه در موارد خاص غیرقابل پذیرش نیز می باشد.
در نتیجه در مواردی که پیامدها و احتمال وقوع یک خطر دارای اهمیت زیاد هستند، بایسـتی بـه خطـر توجـهبیشتری نمود. تخمین زدن ریسک خطرات در تصمیم گیری و ارائه راهکار برای بهبود وضعیت ایمنی مفید است . ایمنـی بـاکاهش ریسک بهبود مییابد و ریسک با کاهش میزان پیامدها و یـا احتمـال وقـوع حـوادث و یـا هـر دو کـممی شود.
• آنالیز ریسک پروسهای است برای محاسبه ریسک خطرات تعریف شده [13].
• ارزیابی ریسک پروسهای است که نتایج آنالیز ریسک را بررسی کرده و از آن برای کاهش ریسک و بهبـود وضـعیت ایمنـییک سیستم استفاده میکند. این پروسه شامل شناخت اقدامات امنیتی و گزینه هـای کنتـرل ریسـک مـی باشـد. پروسه های آنالیز و ارزیابی ریسک در شکل زیر نشان داده شده است.

6-1- تکنیک های آنالیز خطر ………………………………………………………………………………….108
6-1-1- تعاریف …………………………………………………………………………………………………108
6-1-2- ارزیابی و آنالیز خطر…………………………………………………………………………………..109
6-1-2-1- پروسه آنالیز و ارزیابی ریسک…………………………………………………………………….109
6-1-2-2-شیوه های تحلیل…………………………………………………………………………………..112
6-1-2-3- منابع مورد نیاز………………………………………………………………………………………112
6-1-2-4- محدودیت های آنالیز ریسک………………………………………………………………………113
6-1-2-5- تشریح سیستم…………………………………………………………………………………..114
6-1-2-6- ساختار کلی سیستم …………………………………………………………………………..115
6-1-3- آنالیز مقدماتی خطر ………………………………………………………………………………..116
6-1-4- مطالعه خطر و مشکلات عملیاتی ……………………………………………………………….116
6-1-5- آنالیز بحران ها، تأثیرات و حالات شکست……………………………………………………….117
6-1-5-1- طبقه بندی توالی خطاها ………………………………………………………………………118
6-1-5-2- طبقه بندی پیامدها ……………………………………………………………………………..118

6-1-6- آنالیز درختی …………………………………………………………………………………………119
6-1-6-1- ساختار روش کیفی ……………………………………………………………………………..119
6-1-7-4- پت ست…………………………………………………………………………………………..122
6-1-7- آنالیز درخت اتفاق (حوادث) ……………………………………………………………………….122
6-2- آنالیز هزینه- فایده………………………………………………………………………………………123
6-2-2- روگردانی از خطر…………………………………………………………………………………….125
6-2-3- تئوری اقتصاد…………………………………………………………………………………………126
6-2-3-1- بهینه کردن هزینه…………………………………………………………………………………126
6-2-4- جایگاه آنالیز Cost – Benefit در ارزیابی ریسک ………………………………………………….128
6-2-5-3- رتبه بندی مفاهیم………………………………………………………………………………..133
6-2-5-4- رتبه بندی نسبی مفاهیم ………………………………………………………………………134
6-2-6- ارزش گذاری پیامدها ……………………………………………………………………………….135
6-3-2- فلسفه خطر و مشکل عملیاتی ………………………………………………………………….137
6-3-3- مدیریت تیم پروسه تحلیل خطرPHA…ا…………………………………………………………..137
6-3-4- کارشناسان و مهندسان …………………………………………………………………………..138
6-3-5- کلمات راهنما، انتخاب پارامترها و تعاریف آنها …………………………………………………..138
6-3-6- دلایل انحراف ……………………………………………………………………………………….138
6-3-6-1- خطای انسانی…………………………………………………………………………………..139
6-3-6-2- خطای دستگاهی ……………………………………………………………………………..139
6-3-6-3- حوادث خارجی ………………………………………………………………………………..139
6-3-7- سیستم های ارتقای ایمنی ……………………………………………………………………139

ترمینال نفتی لاوان

ترمینال نفتی لاوان

فصل هفتم: سیستم های مدیریت ایمنی

هزینه های عدم توجه به مسایل ایمنی و کاهش ضـریب ای منـی سیسـتم از تصـور مـدیران و سرپرسـتان خـارج است. این هزینهها مانند هزینه حوادث، هزینههای دوباره کاری، هزینه بی اعتبار شـدن شـرکت و… مـی باشـد. با به کارگیری سیستمهای مدیریت ایمنی و مهندسی ایمنی مناسب می توان هزینههای فوق، هزینه هـای جـاری ایمنی و هزینههای پیشگیری را به نحو چشمگیری کاهش داد. بسته به نگـرش سـازمان ، مـدیریت ای منـی قـادر است اصل بقا کار و صنعت را تقویت یا تضعیف کند. سالانه در حدود 2 میلیون نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. این حادثه در کنـار 270 میلیون حادثه شغلی و 160 میلیون بیماری ناشی از کار، آمار تکان دهندهای اسـت کـه اهم یـت مـدیریت ایمنی را تأیید میکند. در ادامه به 3 سیستم رایج مدیریت ایمنی در ایران اشاره می شود که عبارتند از:
– سیستم مدیریت کیفیت ISO9000
– سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14000
– سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی OHSAS 18001

7-1- سیستم های مدیریت کیفیت، سری استانداردهای ISO9000 ..ا…………………………..141
7-1-1- مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت……………………………………………………..141
7-2- سیستم های مدیریت محیط زیست، سری استانداردهای ISO 140..ا…………………….142
7-2-1- مزایای استقرار سیستم مدیریت محیط زیست……………………………………………..142
7-3- استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001: 1999).ا………………………………142
7-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………..142
7-3-2- دامنه کاربرد ……………………………………………………………………………………143
7-3-3- تعاریف ………………………………………………………………………………………….144
7-3-4- عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ……………………………………….146
7-3-4-1- خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی ……………………………………………………147
7-3-4-2- طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک…………………..148
7-3-4-2-1- الزامات قانونی و سایر الزامات…………………………………………………………149
7-3-4-2-2- اهداف…………………………………………………………………………………….150
7-3-4-2-3- برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ……………………………………..151
7-3-4-3- اجرا و عملیات …………………………………………………………………………….152
7-3-4-3-1- ساختار و مسئولیت…………………………………………………………………….152
7-3-4-3-2- آموزش، آگاهی و صلاحیت …………………………………………………………….155
7-3-4-3-3- مشاوره و ارتباطات ………………………………………………………………………156
7-3-4-3-4- مستند سازی ……………………………………………………………………………157
7-3-4-3-5- کنترل مدارک و داده ها ………………………………………………………………….158
7-3-4-3-6- کنترل عملیات ……………………………………………………………………………160
7-3-4-3-7- آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری ……………………………………………….162
7-3-4-4- بررسی و اقدام اصلاحی…………………………………………………………………..162
7-3-4-4-1- اندازه گیری عملکرد و پایش…………………………………………………………….164
7-3-4-4-2- حوادث، رویدادها، عدم انطباق و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه……………………….164
7-3-4-4-3- سوابق و مدیریت سوابق ………………………………………………………………165
7-3-4-4-4- ممیزی…………………………………………………………………………………….167
7-3-4-5- بازنگری مدیریت ……………………………………………………………………………167

مثالهایی از اقدامات ایمنی حمل و نقل LNG و تاثیراتآنها

مثالهایی از اقدامات ایمنی حمل و نقل LNG و تاثیراتآنها

فصل هشتم: ایمنی در بنادر

8-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………170
8-2- ایمنی از دیدگاه های مختلف …………………………………………………………………..171
8-2-1- ایمنی در عملیات……………………………………………………………………………..171
8-2-1-1- ایمنی اسکله ها……………………………………………………………………………171
8-2-1-2- ایمنی انبارها ……………………………………………………………………………….172
8-2-1-3- ایمنی مسیر تردد………………………………………………………………………….172
8-2-2- ایمنی در تجهیزات……………………………………………………………………………..173
8-2-2-1- عملیات اپراتوری……………………………………………………………………………..173
8-2-2-2- جا به جایی تجهیزات……………………………………………………………………….173
8-2-2-3- عملیات کمک اپراتوری ……………………………………………………………………..173
8-3- اقدامات لازم ایمنی ……………………………………………………………………………..173
8-3-1- اقدامات بلند مدت …………………………………………………………………………….174
8-3-2- اقدامات کوتاه مدت …………………………………………………………………………..174
8-4- گزارش ایمنی در بنادر …………………………………………………………………………176
8-5- امنیت بنادر تحت نظام ISPS ………ا…………………………………………………………176

فصل نهم: ارزیابی و مدیریت ریسک در بنادر

بحث ایمنی در بنادر باید به صورت سیستمی بررس ی شود . بر پا یه موضوع سیستمی نبا ید فرض کنیم کـه فقـطتجهیزات و امکانات مقابله با خطر باید تقو یت شود و بهبود یابد، بلکه ما باید ببینیم از همان قدم اول هر کـدا م از بنادرمان با چه خطراتی مواجه هستند و به اصطلاح مدیریت خطر انجام دهیم. طبیعی است که نوع و میزان خطر در هر یک از بنادر متفاوت می باشد. بنابراین پا یه و اسـاس بحـث ای منـی دربنادر شناخت خطرات و تجزیه و تحلی ل آن ها است. در ا ین فصل ارزیابی ریسک در بنادر جهت آشنایی با چگونگی شناخت خطرات و تجزیه و تحلیـ ل آن هـا در سه بخش زیر مختصراً بررسی شده است:
بخش اول: ارزیابی و مدیریت ریسک در کانال دسترسی به بندر بخش دوم: ارزیابی و مدیریت ریسک حمل و نقل مواد شیمیا یی خطرناک بخش سوم: ارزیابی و مدیریت ریسک حریق در بنادر لازم به ذکر است که به دلیل اهم یت بس یار بالا ی ا یمنی در بنادر بای سـتی تحل یـ ل، ارز یـابی و مـدیریت ر یسـکبرای تمام ی عملیات بندر ی نظیر حمل کانتینرها، حمل کالاهای فله، حمل کالاهای نفت ی و … انجام پذیرد.

9-1- ارزیابی و مدیریت ریسک در کانال دسترسی به بندر ……………………………………..179
9-1-1- تعاریف ……………………………………………………………………………………….179
9-1-2- وضعیت شناور ……………………………………………………………………………..181
9-1-2-1- وضعیت کشتی …………………………………………………………………………181
9-1-2-2- مهارت دریانوردان بر روی کشتیهای با آبخور زیاد (شناورهای اقیانوس پیما) …….182
9-1-2-3- مهارت دریانوردان بر روی کشتی های با آبخور کم (شناورهای کوچک)……………183
9-1-3- شرایط ترافیک در آبراه ………………………………………………………………………183
9-1-3-1- حجم تردد شناورهای تجاری …………………………………………………………..183
9-1-3-2- حجم تردد شناورهای ماهیگیری سنتی ……………………………………………..184
9-1-3-3- ترکیب ترافیکی……………………………………………………………………………184
9-1-3-4- تراکم تردد در آبراه ……………………………………………………………………….185
9-1-4- شرایط ناوبری در آبراه………………………………………………………………………185

9-1-4-1- میزان و شدت وزش باد …………………………………………………………………186
9-1-4-2- میزان و شدت جریان آب…………………………………………………………………186
9-1-4-3- محدودیت در میدان دید ………………………………………………………………….187
9-1-4-4- وجود موانع ……………………………………………………………………………….187
9-1-5- وضعیت آبراه…………………………………………………………………………………187
9-1-5-1- موانع بازدارنده ناشی از میدان دید…………………………………………………….187
9-1-5-2- ابعادآبراه…………………………………………………………………………………..188
9-1-5-3- نوع بستر………………………………………………………………………………….188
9-1-5-4- وضعیت تردد شناورها ………………………………………………………………….189
9-1-6-1- آسیب دیدن انسان ها…………………………………………………………………..189
9-1-6-2- تخلیه مواد نفتی به دریا ………………………………………………………………..190
9-1-6-3- ریختن مواد خطرناک………………………………………………………………………190
9-1-6-4- تغییر پذیری………………………………………………………………………………..191
9-1-7-1- ایمنی و سلامت…………………………………………………………………………..191
9-1-7-2- محیط زیست……………………………………………………………………………….192
9-1-7-3- منابع آبی……………………………………………………………………………………192
9-1-7-4- اقتصادی………………………………………………………………………………………192
9-1-8- نتیجه ……………………………………………………………………………………………193
9-1-8-1- هماهنگی و برنامه ریزی……………………………………………………………………193
9-1-8-2- آموزشهای داوطلبانه………………………………………………………………………..193
9-1-8-3- قوانین و مقررات …………………………………………………………………………….193
9-1-8-4- اجرایی کردن قوانین…………………………………………………………………………193
9-1-8-5- ارائه اطلاعات ناوبری و هیدروگرافی……………………………………………………….194
9-1-8-6- ارتباطات رادیویی …………………………………………………………………………….194
9-1-8-7- ایجاد مدیریت ترافیک پویا……………………………………………………………………..194
9-1-8-8- ایجاد تغییرات در آبراه …………………………………………………………………………194
9-2- ارزیابی و مدیریت ریسک حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک…………………………………..194
9-2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….194
9-2-2- مدیریت و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی خطرناک……………………………………………….196
9-2-3- ارزیابی جامع ریسک مواد شیمیایی خطرناک در فرآیندهای حمل و نقل……………………..197

-2-4- مدیریت جامع ریسک مواد شیمیایی خطرناک در فرآیندهای حمل و نقل ……………………..201
9-3- ارزیابی و مدیریت ریسک حریق در بنادر……………………………………………………………..202
9-3-1- الف- شناسایی ریسک……………………………………………………………………………..202
9-3-2- روش اطلاعات عمومی …………………………………………………………………………….203
9-3-3- روش بازرسی فیزیکی………………………………………………………………………………203
9-3-4- گزارش بازرسی فیزیکی ساختمان و تأسیسات………………………………………………..205
9-3-5- روش درخت نقصان …………………………………………………………………………………206
9-3-6- تکنیک چه می شود اگر …؟ ……………………………………………………………………….207
9-3-7- آنالیز مقدماتی خطر ………………………………………………………………………………..208
9-3-8- لیست بازبینی ………………………………………………………………………………………208
9-4- آنالیز و ارزیابی ریسک …………………………………………………………………………………209
9-5- کنترل ریسک (روش های مواجهه و مقابله با ریسک ها و نقش آن در برنامهریزی مدیریت ریسک)………………………………………………………………………………………………………..210

:8-10نشت LNGبر روی آب

:8-10نشت LNGبر روی آب

فصل دهم: تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک حمل و نقل LNG

10-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..213
10-2- کلیات……………………………………………………………………………………………………..213
10-2-1- خطرات LNG..ا…………………………………………………………………………………………213
10-2-2- شناسایی خطر…………………………………………………………………………………………214
10-2-3- روش های مختلف برای بررسی نشت LNG …ا……………………………………………………214
10-2-3-1- حوادث ناشی از طراحی نامناسب………………………………………………………………..214
10-2-3-2- بررسی شدید ترین حادثه قابل تصور …………………………………………………………….214
10-2-3-3- بررسی بدترین حادثه………………………………………………………………………………214
10-2-4- شناسایی خطر در سناریوی شدیدترین حادثه قابل تصور…………………………………………215
10-2-4-1- تصادف با کشتی دیگر ………………………………………………………………………………215
10-2-4-2- به گل نشستن کشتی………………………………………………………………………………215
10-2-4-3- تصادف با یک جسم ثابت…………………………………………………………………………….215
10-2-4-4- حادثه در زمان تخلیه بار ………………………………………………………………………………216
10-2-4-5- تروریسم ……………………………………………………………………………………………….216
10-2-4-6- حوادث طبیعی …………………………………………………………………………………………216
10-2-5- بررسی کلی سیستم انتقال LNG….ا………………………………………………………………….217
10-2-6-2- بلایای طبیعی……………………………………………………………………………………………219
10-2-6-3- برخورد کشتی ها، تصادم، به گل نشستن………………………………………………………….220
10-2-6-4- عملیات هواپیما و موشک………………………………………………………………………………223
10-2-7- آنالیز پیامدها ………………………………………………………………………………………………225
10-2-7-1- نشت …………………………………………………………………………………………………..225
10-2-7-2- گسترش ستون ابر بخار LNG…..ا……………………………………………………………………225
10-2-7-3- احتمال احتراق …………………………………………………………………………………………227
10-2-7-4- تشعشعات حرارتی……………………………………………………………………………………..227
10-3- ارزیابی ریسک نشت LNG بر روی آب………………………………………………………………………228
10-3-1- پروسه ارزیابی ریسک نشت LNG و فرآیند کنترل و مدیریت آن ………………………………………230
10-3-1-1- بررسی کلیات یک نشت LNG بر روی آب…………………………………………………………….232
10-3-1-1-1- ایجاد شکاف و سوراخ شدن مخزن LNG در کشتی……………………………………………….234
10-3-1-1-2- انتشار LNG پس از شکاف مخزن ……………………………………………………………………235
10-3-1-2- پیامدهای احتمالی نشت LNG بر روی آب…………………………………………………………..235
10-3-1-2-1- خفگی…………………………………………………………………………………………………..235
10-3-1-2-2- سوختگی های برودتی و خسارات سازه ای……………………………………………………….236
10-3-1-2-3- احتراق و خسارت گرمایی …………………………………………………………………………….236
10-3-1-2-4- تنوره های آتش………………………………………………………………………………………….237
10-3-1-2-5- انفجارترکیب LNG و هوا………………………………………………………………………………..238
10-4- تحلیل خطر ایجاد سوراخ عمدی در مخازن LNG…ا………………………………………………………….238
10-4-1- بررسی خطر سوراخ شدن تصادفی مخازن LNG کشتی ………………………………………………..239
10-4-1-1- خطر سوراخ شدن مخزن …………………………………………………………………………………..239
10-4-1-2- خطر نشت از مخزن…………………………………………………………………………………………241
10-4-1-2-1- خطر آتش سوزی یک نشت تصادفی LNG..ا………………………………………………………….241
10-4-1-2-2- خطر انتشار بخار حاصل از نشت تصادفی LNG ..ا……………………………………………………242
10-4-2- بررسی خطر سوراخ شدن عمدی مخازن LNG کشتی……………………………………………………244
10-4-2-1- خطر سوراخ شدن مخزن …………………………………………………………………………………..245
10-4-2-2-1- خطر آتش سوزی یک نشت عمدی LNG…ا……………………………………………………………246
10-4-2-2-2- خطر انتشار بخار حاصل از نشت تصادفی LNG ..ا…………………………………………………….248
10-5- استفاده از فرآیند مدیریت ریسک در صادرات و وارادت LNG….ا………………………………………………250
10-5-3- مرحله 3- تعیین اهداف مدیریت ریسک و سطوح پیامد ……………………………………………………252
10-5-4- مرحله 4- معرفی ارکان ایمنی و سیستم مدیریت ریسک ……………………………………………….253
10-5-5- مرحله 5- سیستم تحلیل و ارزیابی ریسک ها………………………………………………………………253
10-5-6- مرحله 6- ارزیابی روش های جلوگیری از ریسک و کاهش تاثیرات آن …………………………………..254
10-6- به کارگیری آنالیز ریسک در برنامهریزی اضطرار برای کشتی های مخصوص حمل گاز مایع LNG …..ا……254
10-6-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………….254
10-6-2- متدولوژی و ضوابط پذیرش ریسک …………………………………………………………………………….256
10-6-3- شناسایی خطر…………………………………………………………………………………………………259
10-6-4- ارزیابی ریسک………………………………………………………………………………………………….261
10-6-5- نتایج آنالیز ماتریس ریسک کشتی ها……………………………………………………………………….266
10-6-5-1- سناریوهایی که امکان تبدیل به ریسک غیر قابل قبول (Unacceptable) را دارند……………………..267
10-6-5-2- سناریوهای مربوط به منطقه ریسک ALARP……ا………………………………………………………..267
10-6-5-3- ریسک مربوط به خدمه ……………………………………………………………………………………..267
10-6-5-4- ریسک مربوط به شخص ثالث………………………………………………………………………………268
10-6-5-5- ریسک مربوط به محیط زیست……………………………………………………………………………..268
10-6-5-6- ریسک مربوط به اموال و دارایی های شرکت……………………………………………………………..268
10-6-5-7- ریسک مربوط به زمان توقف کار……………………………………………………………………………..269
10-6-5-8- ریسک مربوط به Reputation…ا……………………………………………………………………………269
10-6-6- برنامه ریزی اضطرار……………………………………………………………………………………………..269
10-7- مدل سازی نشت از مخزن LNG با استفاده از نرم افزار PHAST…..ا……………………………………….270
10-7-1- روش اجرای نرم افزار…………………………………………………………………………………………..271

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل یازدهم: نتیجه گیری و ارائه راهکار

11-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….273
11-1-1- خلاصه نتایج حاصل از یک نشت تصادفی……………………………………………………………………276
11-1-2- خلاصه نتایج حاصل از یک نشت عمدی…………………………………………………………………….277
11-1-3- خلاصه نتایج حاصل از برنامه ریزی اضطرار کشتی های LNG…..ا………………………………………278
11-2- راهکار های کاهش ریسک …………………………………………………………………………………….279
11-2-1- مدل هدف- مکانیسم- پیامد…………………………………………………………………………………279

پیوست یک : کدها و استاندارهای مربوط به LNG

پیوست 2:  ارزیابی چهار تحقیق اخیر مدلسازی نشت LNG

پیوست 3 :  مدلهای مورد استفاده در تحلیل نشت LNG

فهرست جداول

جدول 3-1: مصرف انرژی در جهان به تفکیک مناطق،2030-2003………………………………………………… 20

جدول 3-2: میزان ذخایر نفت دنیا به تفکیک کشورها، ژانویه 2006 ………………………………………………. 29

جدول 3-3: میزان ذخایر متعارف جهان به تفکیک منطقه……………………………………………………………. 30

جدول 3-4: تولیدات نفت ی کشورهای OPEC، 2030-1990……ا………………………………………………… 31

جدول 3-5: مسیر جهانی نفت در سال های 2003 و 2030………………………………………………………… 33

جدول 3-6: ذخایر گاز دنیا به تفکیک منطقه …………………………………………………………………………… 39

جدول 3-7: تولید گاز طبیعی جهان به تفکیک منطقه و کشور،2030-2003 ………………………………………… 41

جدول 4-1: مشخصات اسکلههای بندر امام خمینی…………………………………………………………………. 65

جدول 4-2: مشخصات اسکله های بندر ماهشهر ……………………………………………………………………. 70

جدول 4-3: کاربری اسکله های ب ندر بوشهر ………………………………………………………………………… 74

جدول 4-4: مشخصات اسکله های بندر شهید رجایی ……………………………………………………………….. 78

جدول 4-5: محصولات فاز 1 پارس جنوبی ………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-6: محصولات فاز 4 و 5 پارس جنوبی…………………………………………………………………………… 81

جدول 4-7: محصولات فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی ……………………………………………………………………….. 82
جدول 9-1: پرسش های اساسی و پاسخ های مربوط به اموال……………………………………………………….204

جدول 9-2: نمونه ای از برگه کار تجزیه و تحلیل مقدماتی …………………………………………………………….208

جدول 9-3: لیست بازرسی امکانات آتش نشانی ……………………………………………………………………..209

جدول 9-4: لیست بازرسی امکانات انبارداری…………………………………………………………………………….209

جدول 9-5: ماتریس ریسک…………………………………………………………………………………………………..210

جدول 9-6: نمونه ای از روش های برنامه ریزی مالی ریسک………………………………………………………….211
جدول 10-1: مثال هایی از اقدامات ایمنی حمل و نقل LNG و تاثیرات آن ها ………………………………………..232

جدول 10-2: سطوح خسارت تقریبی ناشی از تشعشعات……………………………………………………………..237

جدول 10- 3: خلاصه نظرات در چهار تحقیق مورد بررسی …………………………………………………………….241

جدول 10-4: خلاصه نتایج چهار تحقیق اخیر LNG که مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند…………………………….242

جدول 10-5: تخمین اندازه سوراخ مخزن LNG کشتی در سناریوهای مختلف تصادف (سوراخ های تصادفی) …….243

جدول 10-6: تعیین ترکیب پارامترها بر روی ضخامت یا قطر مخزن در یک سوراخ تصادفی …………………………….244

جدول 10-7: مسافتهای انتشار نسبت به LFL در نشتهای تصادفی…………………………………………………….245

جدول 10-8: تخمین اثرات نشتهای تصادفی LNG بر روی ایمنی افراد و اموال …………………………………………247

فهرست شکل ها

شکل 4-1: موقعیت خلیج فارس در خاورمیانه……………………………………………………………………………… 52

شکل 4-2: عربستان سعودی ………………………………………………………………………………………………. 54

شکل 4-3: قطر………………………………………………………………………………………………………………… 54

شکل 4-4: امارات متحده عربی……………………………………………………………………………………………… 56

شکل 4-5: ایران………………………………………………………………………………………………………………… 57

شکل 4-6: موقعیت بنادر و جزایر جنوبی ایران………………………………………………………………………………. 62

شکل 4-7: نفت کش ایران، آبادان…………………………………………………………………………………………….. 62

شکل 4-8: بندر خرمشهر………………………………………………………………………………………………………. 63

شکل 4-9: موقعیت جغرافیایی بندر امام خمینی………………………………………………………………………….. 65

شکل 4-10: نمای هوایی از تاسیسات نفنی و اسکله های بندر امام خمینی ………………………………………. 67

4-11: بندر ماهشهر، الف) مخازن ذخیره و اسکله نفتی بندر ماهشهر، ب) مشعل های فروزان تأسیسات نفتی بندر
ماهشهر، ج) نمای هوا یی تأسیسات بندری و اسکله ها…………………………………………………………………. 68

شکل 4-12: موقعیت جغرافیایی بندر ماهشهر ……………………………………………………………………………… 6

9 شکل 4-13: اسکله های صادراتی بندر ماهشهر…………………………………………………………………………. 70

شکل 5-1: تاسیسات LNG..ا…………………………………………………………………………………………………. 92

شکل 5-2:سی ستم عایق بند ی کشتی…………………………………………………………………………………. 93

شکل 5-3: کشتی حمل Kvaerner- Moss) LNG) ….ا…………………………………………………………………… 94

شکل 5-4: سیستم مخزن های کروی در کشت یهای Kvaerner- Moss…ا……………………………………………. 94

 

Abstract

Natural gas after oil will become the second major energy source in the near future, all over the world although with few exception. Natural gas is to be liquefied to -160°C in order to be transported by LNG ships to world/ overseas markets. The amount of liquefied natural gas to be produced and exported from Persian Golf region countries by year 2030 is estimated to be 300 billion cubic meters which would be nearly 10 times more than current amountIran plays a major role with its gas reservoirs of south / north pars fields together with other region countries by producing the amount of 34 million tons per year of LNG by 2010Now considering the normal shipping traffic to and from Persian Golf for general and bulk cargo in addition to LNG ships traffic we could promptly visualize the possibility of a complete shipping traffic to region ports and the possible effect of any marine incidents e.g. collusion, grounding, operational error and terrorism that may risk the environment, life at sea and economy and etcGovernment agencies including Iranian ministry of oil, environmental protection, port and shipping organization and navy should plan to ensure a suitable and safe infrastructure by setting, designing and site allocation for own terminals and a proper monitoring and controlling system of the Persian Golf shipping traffic around the clock in all conditions and should cooperate with the region countries for a proper risk management.
This is what we have been concluding by our studies and risk analysis of the LNG shipping traffic in Persian Golfمقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

[purchase_link id=”20256″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

فایل word

35000تومان

[purchase_link id=”20257″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید