انتخاب صفحه

دراین سمینار هدف نهایی بررسی دقت تحلیل نرم افزارهای(Abaqus,Ansys,Nastran) برای مسائل یکسان پلاستیسیته می باشد.باتوجه به نیاز صنایع امروزه به اهمیت مسئله پلاستیسیته و تاثیری که برروی منطقه الاستیک دارد.وتحلیل هایی که توسط کامپیوتر وبدون عدم دخالت نیروی انسانی انجام میشود.دراین امر میتوان مسائل بسیار پیچیده تری رادرمدت زمان کم حل نمود.انجام این چنین تحقیقی گام کوچکی درتحقیق این امر خواهدبود.هدف نهایی این است که با پردازش اطلاعات بتوانیم نرم افزارهای قدرتمند رادراین خصوص معرفی کنیم.بطوریکه در قسمت های بعدی ذکر خواهدشد دراین موارد ازطراحی ها ونظریه های کاملا مجزا استفاده شده است.درحالت کلی دوهدف زیررادنبال خواهیم کرد.

آموزش جامع نرم افزار Ansys

به مهندس برتر رشته خود تبدیل شوید

تحلیل کشش ، تحلیل گرمایی ، تحلیل هارمونیکی ، Design Modeler ، آموزش مدلسازی

تحلیل مودال ، حالت گذرا ، Meshing ، تحلیل تغییر فرم شدید و …

کلیک کنید

  • هدف اول آشنایی باکارهای انجام شده قبلی ومنابع مربوطه به موضوع می باشد.
  • هدف نهایی مقایسه دقت نرم افزارهای مختلف(Abaqus,Ansys,Nastran) برای حل مسائل یکسان پلاستیسیته است.این ساختار پیشنهادی به ما این امکان رامیدهد که به طراحی مجزایی جهت افزایش دقت وسرعت درتحلیل هایمان برسیم.

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه       2

فصل اول:ترجمهAbstract چهار مقاله گرفته شده ازسایت های علمی باعناوین شان

1-1-تحلیل آزمایشی حدود مرزی بوسیله شبیه سازی روش المان مرزی گلرگین         4

1-2-یک الگوریتم انتگرال قوی برای بکاربردن نرخ وابستگی کریستال پلاستیسیتی داخل روش المان محدود(FEM)صریح و واضح     5

1-3-کاربردی ازروش انتگرال گیری های زمانی مدرن مدل غیرالاستیک(Hart’s)ا     5

1-4-یک افزایشی نسبی ازفرموله کردن وبهم ربط دادن الگوریتم های عددی برای حوزه جزئی هموژن از کامپوزیت های الاستیو-ویسکوپلاستیک         6

فعالیت لغزشی پلاستیک در طول هر سیستم بار گذاری سیکلی

فعالیت لغزشی پلاستیک در طول هر سیستم بار گذاری سیکلی

فصل دوم:آشنایی بانرم افزارهای(Abaqus,Ansys,Nastran)

2-1-ABAQUSا       9

2-2-Ansysا         10

2-3-Nastranا            11

تست کشش محوری در جهت های طولی و عرضی _تاثیری از شکل تقویت کننده ها (الیافهای کروی و طولی)

تست کشش محوری در جهت های طولی و عرضی _تاثیری از شکل تقویت کننده ها (الیافهای کروی و طولی)

فصل سوم:مدل های تشکیل دهنده والگوریتم های عددی برای تئوری پلاستیک

3-1-مدل تشکیل دهنده والگوریتم عددی     14

3-1-1-کاربردی ازسیستم مختصات دوار   14

3-1-2-مدل سازنده افزایشی(همگرایی) درسیستم مختصات چرخشی   15

3-2-کاربرد واثباتی ازالگوریتم     17

3-2-1-کاربردی ازالگوریتم داخلFEM صریح         17

3-2-2-اثبات مقدماتی ازالگوریتم       19

3-3-مدل المان محدود(FEM) و(BEM)ا         21

3-4-مدل ویسکوپلاستیکHart’sا       22

3-4-1-روش محوری ازمدل       22

3-5-خطی سازی ازقوانین تشکیل دهنده موضعی       24

3-5-1-مقدمه ای به فرمولشن نسبی     24

3-5-2-ازآلاستو-ویسکوپلاستیسیتی به ویسکوالاستیسیتی خطی     26

3-6-رفتارهای کلی برای مدل     26

3-7-تعریفی ازمنبع مدول یاپیمانه تشکیل دهنده   27

3-7-1-مدل های تشکیل دهنده برای مواد یکنواختی       28

3-7-1-1-مدل تشکیل دهنده نوعPerzynaا               28

3-7-1-2-تابع سفتکاری       29

3-7-1-3-تابع ویسکوپلاستیک     29

3-8-تشابه المان محدود سلول واحد     30

منحنی تنش - کرنش برای نرح های متفاوت در کشش و شرایط عددی نموداری

منحنی تنش – کرنش برای نرح های متفاوت در کشش و شرایط عددی نموداری

فصل چهارم:کاربرد روش های مختلف(عددی) برای یک ماده

4-1-بحث و کاربرد روش عددی     33

4-2-روش عددی   39

4-2-1-تئوری استاتیک ازتحلیل فروپاشی       39

4-2-2-تقارن روش المان مرزی گلرکین         40

4-3-برنامه ها وروش های انتگرال گیری وابسته به زمان     43

4-3-1-فرمول شنی ازمسئله       43

4-3-2-روش های استاندارد قدیمی اویلر       43

4-3-3-برنامه مشتق گیری برگشتی         44

4-3-3-1-شبیه سازی بوسیله فرمولهای متفاوت برگشتی(BDF)ا       44

4-3-4-کاربردی ازروش های رانگ-کوتاه ازنوع روزنبرگ           46

4-3-5-بعضی ملاحظات روی کاربردهای المان محدود         48

4-4-معادلات کاهش یافته برای کاربردهای ODM,FEMا           48

4-5-تاثیری ازروش انتقال مقیاس       49

4-6-تاثیری ازفرمولشن یکنواخت     51

4-7-تاثیری ازشکل الیاف       52

اثر بار گذاری خزش

اثر بار گذاری خزش

فصل پنجم:مثالهای عددی برای بررسی دقت وتاثیرات محاسباتی برای حل مسائل

5-1-مثالهای عددی برای روشSGBEMا         55

5-1-1-صفحه مربعی بایک سوراخ دایره ای درمرکز     55

5-1-2-تیری ازسطح متقاطع مستطیلی     57

5-1-3-سیلندر جدارضخیم             58

5-1-4-یک تیر قوسدار     60

5-2-مثالهای عددی ارائه شده برای رویHart’sا           61

5-2-1-کشش یکنواخت         61

5-2-2-تحلیلی ازتاثیرات نرخ برای مدلHart’sا       63

5-2-3-تست خزش   65

5-3-تست های روی کامپوزیت های درحالت ویسکوپلاستیسیتی       67

5-3-1-تست خزش       67

5-3-2-تاثیری ازنرخ کرنش بارگذاری     67

5-3-3-بارگذاری سیکلی     86

مقایسه از بار های فروپاشی عددی با حل های تحلیلی

مقایسه از بار های فروپاشی عددی با حل های تحلیلی

فصل ششم:بحث ونتیجه گیری برای روش های ارائه شده

6-1-یک روش عددی تحلیل فروپاشی مرزیSGBEMا            71

6-2-یک مدل صریح بامجهولاتی از نموهای افزایشی درداخل ABAQUS صریح     71

6-3-یک روش انتگرالگیری زمانی     72

6-4-فرمولشن نسبی ازقوانین پاسخ ماکروسکوپیک دوفاز کامپوزیت های الاستو-ویسکوپلاستیک       73

علائم ونشانه ها واختصارات       74

منابع وماخذ لاتین       77

چکیده لاتین         80

سفتی در هر سیستم در طول جریان مرحله بار گذاری سیکلی

سفتی در هر سیستم در طول جریان مرحله بار گذاری سیکلی

فهرست شکل ها

3-1-نمونه کشش کریستال منفرد،توضیحی ازچرخش شبکه       14

3-2-فلوچارتی برای برقرار کردن ازمعادله کنترل       15

3-3-فلوچارتی ازروش پیوسته همسان باتکرارN.Rا         18

3-4-مدلهایFE برای شکل دهی بارگذاری ساده مکعبی(a) فشردن تک محوری(b) برش در صفحهx-zا           20

3-5-پاسخ های فشردن تنش وکرنش برای تشابهات این نوع تستها،a)فشردن تک محوری b) برش درصفحهx-zا         21

3-6-مدل علمی برای مدل ویسکوپلاستیک Hart’sا         23

3-7-یک کره تقویت کننده ماتریس ماده،کاهشی ازسلول واحد محوری دوبعدی     30

4-1-عملیات خلاف اطراف شمش،نتایج آزمایشات وشبیه سازی براساسRDCP،J2 پلاستیسیته         34

4-2-سیستم مختصات محوری کریستال       34

4-3-پاسخ های تنش-کرنش محوری زیربارگذاری جهت های متفاوت     35

4-4-پاسخ های تنش وکرنش بافشردن مکعب بانرخ ضرایب حساسیت متفاوت       36

4-5-پاسخ های تنش وکرنش ازفشردگی مکعب باسرعت های بارگذاری متفاوت     36

4-6-پاسخ های تنش وکرنش از فشردن مکعب زیر ارتفاع لبه ای متفاوت       37

4-7-پاسخ های تنش وکرنش درطول جریان بارگذاری سیکلی     38

4-8-فعالیت لغزشی پلاستیک درطول هرسیتسم بارگذاری سیکلی         38

4-9-سفتی درهرسیستم لغزشی درطول جریان مرحله بارگذاری سیکلی       39

4-10-توضیحاتی ازسمبولهای پایه برای SGBEM تحلیل الاستیک-پلاستیک       41

4-11-تست کشش محوری-محاسبات متفاوتی ازرفتار ماکروسکوپیک        50

4-12-تست کشش محوری-مقایسه ای ازفرمولشن های نسبی وافزایش همگرایی       50

4-13-تست کش محوری-تحلیل موضعی درکامپوزیت،مقایسه ای ازهر پاسخ های فاز متوسط بوسیله المان های محدود ویکنواخت محاسبه شده         51

4-14-تست کشش محوری درجهت های طولی وعرضی-تاثیری ازشکل تقویت کننده ها(الیاف های کروی وطولی)               53

5-1-خلاصه نقشه ای ازصفحه       55

5-2-المان سلول مش بندی پذیرفته شده       56

5-3-دامنه بارگذاری     56

5-4-دامنه بارفروپاشی برای مسئله       56

5-5-تیرالاستیک-پلاستیک کنترل شده با بار محوری ثابت وگشتاور خمشی تناوبی       57

5-6-دامنه بارفروپاشی برای مسئله     58

5-7-یک سیلندر جدارضخیم تحت فشار داخلی       59

5-8-المان های سلولی مش بندی ازسیلندر وقتیکهb/a=2ا         59

5-9-مقایسه ای ازبارهای فروپاشی عددی باحل های تحلیلی       60

5-10-هندسه ای ازساختار والمان سلولی مش بندی ازمدل گسسته       60

5-11-ارزیابی متغیر داخلی () برای نرخ کرنش   درکشش وشرایط عددی برای یک محاسبه نمونه     63

5-12-مقایسه ای اززمان محاسباتی لازم وکسری ازمراحل موفقی برای چهار زمان انتگرال گیری           63

5-13-منحنی های تنش-کرنش برای نرخ های کرنش متفاوت درکشش وشرایط عددی نموداری برای نرخ کرنش         65

5-14-آثار بارگذاری برای آزمایش خزش     66

5-15-پاسخ تنش وتوزیع مرحله زمانی برای تست تنش   66

5-16-تست خزش محوری کامپوزیت تقویت شده باالیاف طویل درجهت طولی،توضیحی از تاثیرات ویسکوز         68

5-17-کامپوزیت تقویت شده تحت تست برشی،تاثیر ازنرخ کرنش بارگذاری     68

فهرست جداول

3-1-ثابت های ماده از OFHCمس     20

4-1-ضرایبی برای روش های BDF ازمرتبهk=2وk=1ا         45

4-2-ضرایبی برای یک انتگرالگیر ادغام شده(3)4 رانگ-کوتا     47

5-1-مقایسه ای ازحل های عددی متفاوتی برای تحلیل فروپاشی         57

5-2-بعضی نتایج عددی مقایسه شده باحل ها تحلیلی(Mpa)ا       59

5-3-پارامترهای موادی برای SS316at673Kا               62

5-4-مقایسه ای ازمقدار محاسبات نسبی ومطلق برای تست های کشش       64

ABSTRACT
For presentation of a full content seminar and collection of some analyses and express them for this subject, at first we referred to the past performed assessments and found corresponding data into books, articles, scientific sites, ; After getting past recorded informaition about history and performed analyses connected to this subject, selected a problem plasticity theory and analyzed with ABAQUS, ANSYS, NASTRAN softwares. Then assessed efficiency and accuracy about solution plasticity problems. With attention to obtained information of different sites and books related to plasticity discussion, we found correlated subjects under this title that some examples with their translation and titles are consecutive as follows

آموزش جامع نرم افزار Ansys

به مهندس برتر رشته خود تبدیل شوید

تحلیل کشش ، تحلیل گرمایی ، تحلیل هارمونیکی ، Design Modeler ، آموزش مدلسازی

تحلیل مودال ، حالت گذرا ، Meshing ، تحلیل تغییر فرم شدید و …

کلیک کنید مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان