انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

موضوع مورد بررسی در این پژوهشی بررسی و تحلیل جریان سیال تراکم پذیر در صفحه میان گذر کمپرسور محوری با در نظر گرفتن اثرات لایه مرزی دیواره، به کمک روش دوبعدی انحنای خط جریان ” است. هدف از انجام این کار، تعیین مشخصات جریان در مقاطع و شعاعهای مختلف کمپرسور و در نهایت تعیین مشخصات عملکردی کمپرسور میباشد. در این راه روشهای ارایه شده توسط کاتسونیس ‘- مکانالی و آنگیر به صورت تلفیقی، به منظور افزایش کارایی و سرعت تحلیل، مورد استفاده قرار گرفته پیش از هرگونه بحث و بررسی بر روی کمپرسورها ابتدا لازم است، به منظور آشنا شدن مخاطب با موضوع و هماهنگی در گفتار ، به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه مورد نیاز در این زمینه پرداخته شود. در این فصل ابتدا به بررسی قیزیک جریان در کمپرسور و پیچیدگی ها و مشکلات تحلیل این جریان اشاره شده است. سپس به تبیین صورت مساله حاضر، تحلیل جریان عبوری از کمپرسور در صفحه میان گذر، و بررسی پیشینه فعالیتهای انجام شده در این زمینه پرداخته شده است.

۳.۱ معرفی ساختار نوشتار حاضر

در ادامه این نوشتار، در فصل دوم ابتدا به شناسایی فیزیک جریان در کمپرسور پرداخته شده و سپس انواع روشی های تحلیل این جریان به طور خلاصه معرفی و بررسی می شوند. در فصل سوم روش تحلیل مورد استفاده، انحنای خط جریان، به تفصیل توضیح داده شده و روش مواجه به مساله تبیین می گردد. در فصل چهارم به بررسی انواع لایه مرزی تشکیل شده و افتهای موجود در کمپرسور پرداخته شده و مدلهای تحلیل و تخمین این پدیدهها ارایه شده است. در فصل پنجم ابتدا روند و الگوریتم محاسبات در ابزار توسعه یافته شرح داده شده، سپس روند و نتایج درستی سنجی ابزار توسعه یافته آورده شده است. در فصل ششم به مقایسه نتایج تحلیل ناسا روتور ۳۷ توسط ابزار توسعه یافته با اطلاعات تجربی وCFDJ پرداخته شده است. قصل هفتم و انتهایی نیز به جمع بندی کارهای انجام شده، نقاط ضعف و قوت کار و زمینه فعالیتهای آتی اختصاص یافته است.

1-1-پیچیدگی جریان در کمپرسورها  2

1-2-مرور پیشینه ومعرفی موضوع پژوهش حاضر  6

1-3-معرفی ساختار نوشتار حاضر 8

سرعت های مطلق ونسبی درخروجی از روتور

سرعت های مطلق ونسبی درخروجی از روتور

فصل دوم:روشهای تحلیل جریان کمپرسور

همان گونه که در بخش ۱.۱ توضیح داده شده، به دلیل وجود پدیدهها و پیچیدگیهای زیاد در جریان کمپرسور، شناسایی رفتار، پیشبینی عملکرد کمپرسور و حل کامل آن به صورت تحلیل تقریباً غیرممکن می باشد. از این رو با استفاده از فرضیات ساده کننده و یا دسته بندی جریان، به عنوان مثال به گروه های لزج و غیر لزج یا تراکم پذیر یا غیرقابل تراکم، سعی در سازه سازی مساله و حل ساده تر آن است.در داخل این دستهبندی ها نیز، تقسیمبندیهای دیگری، مانند تحلیل جریان در داخل یک ردیف پره ثابت و یا متحرک و تحلیل جریان در فاصله بین دو ردیف پره، را میتوان در نظر گرفت. همچنین از فرضیات ساده کننده میتوان به یکسان در نظر گرفتن خصوصیات جریان بین پرههای متوالی در هر ردیف پره، اشاره نمود. با کمک این فرض می توان جریان را فقط بین دو پره تحلیل کرده و به سایر پره ها تعمیم داد، که پیچیدگی مساله و فرآیند تحلیل را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

در حالت کلی، طبیعت جریان مورد بررسی در کمپرسورها سه بعدی میباشد، ولی میتوان این جریان سه بعدی را با استفاده از فرضیات و روشهای سادهسازی، به ترکیبی از جریان های دوبعدی تبدیل نمود، همچنین می توان جریان را به صورت دوبعدی تحلیل کرده و اثرات سه بعدی جریان را با کمک معادلات و مدلهای مناسب به آن اضافه نمود. روش های تحلیل شبه سه بعدی نیز که از حل جریان های دوبعدی در صفحات میان گذر و پره به پره و ترکیب آنها با یکدیگر بهره می گیرد، برای تحلیل جریان مورد استفاده قرار می گیرند.با پیدایش دینامیک سیالات محاسباتی، روشهای عددی برای تحلیل جریان در توربوماشینها کاربرد فراوانی پیدا کردند. از دینامیک سیالات محاسباتی برای تحلیل جریانهای پیچیده و سه بعدی توربو ماشینها که پیش از آن قابل حل نبود، استفاده می شود. اما مشکلاتی نظیر دشواری استفاده و شناسایی روش مناسب و هزینه زمانی و محاسباتی بالا، موجب گشته است تا استفاده از این روش ها در مسائل تحلیلی بسیار محدود بوده و از آنها بیشتر برای شناخت پدیدههای جریان در توربو ماشین ها کمک گرفته شود. در ادامه ی این فصل ابتدا تاریخچه تحلیل جریان کمپرسور به طور مختصر مرور شده، سپس به بررسی فیزیک و معادلات حاکم در کمپرسور و به طور کلی توربو ماشین ها پرداخته می شود شده، در انتها نیز به معرفی روشهای تحلیل جریان در این ماشین ها پرداخته می شود.

2-1-تاریخچه تحلیل کمپرسور 10

2-2-معادلات حاکم وشرایط مرزی 13

2-3-روش های مدلسازی 21

2-4-روشهای ناحیه ای 22

2-5-روشهای جریان غیرلزج 24

2-6-روش های میان گذر 27

شبکه متعامد حل اختلاف محدود

شبکه متعامد حل اختلاف محدود

فصل سوم:تحلیل جریان به روش انحنای خط جریان

پیش از استفاده از روش انحنای خط جریان و بکار گرفتن آن در نرم افزاری کامپیوتری توسعه یافته، لازم است تا با تعاریف، فرضیات استفاده شده و روند توسعه این روش آشنا شد، بدین منظور در این فصل ابتدا مقدمات توسعه این روش بیان شده، تعاریف و فرضیات این روش مرور میگردد. در ادامه به بررسی معادلات حاکم و استخراج آنها پرداخته شده و الگوریتم حل مسائل با این روش ارایه میشود.

۳۔ ۱ مقدمه

روشهای سه بعدی که عموماً روش های دینامیک سیالات محاسباتی هستند، میتوانند درک عمیق تری از دینامیک سیال را در کمپرسور ارایه دهند، زیرا جریان سیال در کمپرسورها اساساً سه بعدی بوده و دارای پیچیدگیهای زیادی می باشد که از آن جمله میتوان به غیر دائم بودن جریان، جدایش، دنباله، شوک، تداخل لایه های مرزی، جریان های ثانویه، جابجایی لایه های مرزی، آشفتگی جریان، گردابهی لبه و ریشه ی پره ها، جریان های نشتی و … اشاره کرد. بنابراین کامل ترین تحلیلی، روشی است که بتواند تمامی این پدیدهها را در نظر بگیرد، مانند روش شبیه سازی مستقیم عددی؛ اما در عمل امکانات محاسباتی، هنوز به قدری پیشرفت تکردهاند که بتوانند این نوع تحلیل ها را به راحتی انجام دهند و چنین محاسباتی ساعت ها به طول خواهد انجامید. با این توصیفات برای تحلیل جریان در کمپرسور نیاز به سادهسازی معادلات و فیزیک جریان است، این نیاز منجر به استفاده از روشهای سادهتری، مانند روشهای دینامیک سیالات محاسباتی که پدیدههایی مانند آشفتگی جریان را مدل می کنند، شده است. اما این روش ها نیز بسیار زمان بر و پرهزینه بوده و با نیازهای طراحی و تحلیل اولیه سازگاری ندارند. در طراحی و تحلیل اولیه، هدف شناسایی پارامترهای اصلی طراحی و میزان روند کلی تأثیر آنها بر مساله می باشد، لذا شاخص زمان از اهمیت بالایی برخوردار است. روش های تحلیل صفر بعدی و یک بعدی، به دلیل عدم توانایی در شناسایی هندسه ایر فویل، مشخصات کمپرسور و نحوه تأثیرگذاری آنها، نیز خواسته های اولیه را برآورده نمیکنند. در روش صفر بعدی تحلیل کمپرسور، تنها خواصی ترمودینامیکی مثل فشار، دما، آنتالپی و آنتروپی در ورود و خروج جزء مورد نظر مثلاً ردیف پره و یا کل کمپرسور مورد بررسی قرار میگیرد. در تحلیل یک بعدی سرعت ها و خواص دینامیکی سیال نیز، به صورت متوسط بر روی یک خط، وارد تحلیل می شوند. اما در روشهای دوبعدی، جریان سیال به صورت نسبتاً کاملی بر روی صفحات دوبعدی مورد مطالعه قرار گرفته، توزیع سرعت و خواص ترمودینامیکی در این صفحات مشخص می گردد. در نتیجه روش های دوبعدی تمامی نیازهای طراحی و تحلیل اولیه را برآورده می سازند. با کمک این روش ها، می توان طراحی اولیه ی پروقیل پرهها و همچنین سایر پارامترهای اصلی طراحی را، در مدت زمان کوتاهی، محاسبه نمود. همچنین می توان با ترکیب تحلیل های دو بعدی، به یک تحلیل شبه سه بعدی دست یافت که تا حدود زیادی بیانگر مدل کامل جریان داخل کمپرسور باشد.

وو اولین بار صفحات ویژهای را برای تحلیل دو بعدی معرفی کرد، که در شکل ۱-۲ و شکل ۲-۳ مشخص شدهاند .این صفحات تقریباً بر هم عمود میباشند و به همین دلیل می توانند تحلیل نسبتاً کاملی از جریان کمپرسور ارائه دهند. هرچه تعداد این صفحات بیشتر باشد، تحلیل کامل تر بوده بود و اطلاعات بیشتری از جریان سیال محاسبه خواهد شد. صفحات نوع S تنها در بین پرهها مورد استفاده قرار گرفته و در ناحیه بین ردیف پره ها (گپ) استفاده نمی شوند، اما صفحات نوع S در هر دو ناحیه مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل این امر این است که در ناحیه بین ردیف پرهها، جریان به صورت متقارن محوری در نظر گرفته می شود و از تغییرات در جهت صرف نظر می گردد، یعنی فرض می شود که خصوصیات جریان در سایر نقاط، مشابه خصوصیات جریان در صفحه ملا میباشد.در ناحیه بین پره ها نیز، معمولاً از یک صفحه متوسط دS و چندین صفحه S استفاده می گردد، تا تغییرات در راستای شعاع، که اهمیت بیشتری از تغییرات در راستای () دارد، به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.صفحات نوع S به صفحات پره به پره نیز معروف بوده، و خصوصیات جریان را در هر ردیف پره، از یک پره تا پره مجاور بررسی می کنند. صفحات نوع ولاً نیز به نام های دیگری، مانند صفحات میان گذر، صفحات نصفالنهاری و یا صفحات ریشه تا نوک، خوانده میشوند.پس از ساده سازی در ابعاد تحلیل، یکی از مهمترین ساده سازی هایی که مورد استفاده قرار میگیرد، فرض غیرلزج بودن میباشد. در کمپرسورها نیز، به دلیل لزجت پایین سیال عامل (معمولاً هوا) و همچنین بالا بودن سرعت ها، میتوان از اثرات لزجت در ناحیه وسیعی از میدان جریان صرف نظر نمود. معادلات حاکم بر حرکت سیال در صفحات دوبعدی S و S میتوانند توسط روش های اختلاف محدود، المان محدود و انحنای خط جریان حل شوند. روش انحنای خط جریان در واقع یک روش طبیعی می باشد، به این معنی که معادلات حرکت سیال در صفحات و دستگاه مختصاتی که برخاسته از طبیعت جریان می باشند، نوشته می شوند. این صفحات طبیعی همان صفحات جریان هستند که خط جریانی آنها را قطع نمیکند. دستگاه مختصات طبیعی نیز بر روی خطوط جریان تعریف می شود.همانطور که بیان شد، در تحلیل نصفالنهاری جریان میان گذر، جریان به صورت غیر لزج در نظر گرفته می شود. لذا بایستی اثرات لزجت به نحوی وارد تحلیل شوند. این اثرات شامل رشد لایه های مرزی و ایجاد انسداد، افت فشار و افزایش آنتروپی، جریان های ثانویه و … می باشد. با تحلیل لایه مرزی، می توان برخی از این اثرات مثل انسداد را مدل کرد، اما در سایر موارد به ناچار باید از روابط تجربی موجود برای ردیف پرهها استفاده شود. مشکل موجود در استفاده از این روابط تجربی، توسعه آنها برای پروفیلهای خاص (معمولا استاندارد) و در شرایط محدود است، که استفاده از آنها در شرایط و هندسه متفاوت موجب کاهش دقت نتایج خواهد شد.

3-1-مقدمه 29

3-2-تاریخه توسعه روش انحنای خطر جریان 32

3-3-تعاریف وفرضیات 34

3-4-معادلات حاکم 38

3-5-الگوریتم تحلیل 44

صفحات تحلیل نوع S1 و S2

صفحات تحلیل نوع S1 و S2

فصل چهارم:تحلیل لایه مرزی وافت های جریان کمپرسور

بنا بر نظریه لایه مرزی پرنتل، میتوان اثرات لزجت را محدود به ناحیه ای موسوم به لایه مرزی در نظر گرفت، و در خارج آن ناحیه جریان را غیرلزج فرض نمود. بنابراین میتوان تحلیل جریان کمپرسور را به دو بخش کلی تقسیم نمود: تحلیل جریان غیرلزج و تحلیل لایه مرزی. تحلیل جریان غیر لزج، که همان تحلیل جریان در صفحه میان گذری می باشد، در فصل قبل توضیح داده شد. در واقع هدف از بررسی لایه مرزی، وارد کردن اثرات لزجت نادیده گرفته شده در تحلیلی های غیر لزج، به حل مساله می باشد. تحلیل لایه مرزی امکانات زیر را به روش تحلیل می افزاید:

  • تخمین اتلافهای ناشی از لزجت
  • محاسبه انسداد حاصل از وجود لایه مرزی
  • پیش بینی شرایط و نقطه جدایش را کنیم.
  • تعیین محدودیت بارگذاری هر طبقه را برای عدم واماندگی و محدودیت بارگذاری کل کمپرسور را برای جلوگیری از سرج تا کنون مدلهای زیادی به منظور بررسی افتهای مختلف کمپرسور جریان محوری توسعه یافته شده است. برخی از این مدل ها تئوری، برخی تجربی و تعدادی هم تئوری – تجربی هستند. در این فصل به معرفی انواع افت موجود در کمپرسور و برخی از مدلهای ارایه شده جهت تحلیل لایه مرزی و تقریب این افتها پرداخته میشود.

۴. ۱.۳ افت پروفیل یا اصلی پره

این افت که عمدتاً ناشی از لایه مرزی و پسای ایر فویل مقطع پره می باشد، از پارامترهایی نظیر عدد رینولدز، عدد ماخ، حداکثر ضخامت، نسبت وتر به فاصله بین پرهای، انحنا و زبری سطح تأثیر می پذیرد.مدلهای تجربی موجود برای ان افت از روی آزمایش تجربی زنجیره پره و برای هندسه م شرایط کاری مشخص توسعه یافته اند، و در شرایط متفاوت دقت مناسب ندارند.

۴. ۲.۳ افت ضخامت لبهی فرار

وجود ضخامت غیر صفر در لبه ی خروج پره، به دلیل ملاحظات سازهای و ساخت و تولید، موجب ایجاد اختلاف در سرعت جریان خروجی از سطح فشار و سطح مکش پره و تولید دنباله در پشت پره می گردد. این دنباله که توزیع فشار در طولی شعاع را غیر یکنواخت می کند، موجب افزایشی اختلاط شعاعی، جهت رسیدن به توزیع یکنواخت، و اتلافهای ناشی از آن می شود. این اتلاف به پارامترهای عملکردی و هندسی پره وابسته میباشد.

۴.  ۳.۳ افت جریان های ثانویه

 اختلاف فشار موجود بین سطح فشار و سطح مکشی دو پره مجاور، نیرویی به سمت سطح مکش به سیال اعمال می کند. در شعاع های میانی این نیرو به تعادل می رسد، اما در مجاورت دیواره و نوک پره، که اثرات لزجت غالب است، این نیرو موجب چرخش سیال در راستای عمود به جریان میگردد. این چرخش موجب تلف شدن انرژی سیال می شود. در شکل ۴-۳ برخی از این جریان ها به صورت شماتیک نمایش داده شده اند.

4-1-افت های کمپرسور محوری 54

4-1-1-افت های گروه یک 55

4-1-2-افت های گروه دو 55

4-1-3-افت های گروه سه 56

4-1-4-بازده آیزنتروپیک 56

4-2-فیزیک لایه مرزی 57

4-3-لایه مرزی وافت پره ها 59

4-3-1-افت پروفیل یا اصلی پره 60

4-3-2-افت ضخامت لبه ی فرار 60

4-3-3-افت جریان های ثانویه 60

4-3-4-افت تشکیل شوک 61

4-3-5-افت خروج 61

4-4-لایه مرزی دیواره 62

4-4-1-تاریخچه وانواع روشهای تحلیل 63

4-4-2-معادلات لایه مرزی دیواره 64

4-4-3-رشد لایه مرزی دیواره  68

4-4-3-1-مدل رشد لایه مرزی هیرش  70

4-4-3-2-مدل رشد لایه مرزی رایت-میلر  74

4-4-4-مقادیر اولیه لایه مرزی در ورودی 77

4-4-5-انسداد ناشی از لایه مرزی دیواره 78

4-4-6-اتلاف های ناشی ازلایه مرزی دیواره 79

صفحه جریان ودستگاه مختصات استوانه ای ومیان گذری

صفحه جریان ودستگاه مختصات استوانه ای ومیان گذری

فصل پنجم:ابزار تحلیل کمپرسور درصفحه میان گذر

به منظور حل معادلات و روند معرفی شده در بخش های ۳. ۴ و ۵۳، برنامهای کامپیوتری به زبان فرترن تهیه شده است. به منظور وجود امکان تغییرپذیری، استفاده از مدل های متفاوت و ارتقا برنامه توسعه یافته، این برنامه به صورت جزبه جز تهیه شده و هر یک از زیرروال ها قابلیت جایگزینی با زیرروالی دیگر، با روش محاسباتی متفاوت، را دارا می باشند.این برنامه به گونه ای طراحی شده است که در هر مرحله عبور جریان از یک ردیف پره، روتور یا استاتور، حل شده و در مرحله خروجی حاصل این پره به عنوان و ورودی محاسبات پره بعدی استفاده می گردد. در ادامه به بررسی ورودیهای برنامه، روند محاسبات و درستی سنجی ابزار توسعه یافته پرداخته می شود.

5-1-ورودیهای برنامه

ورودیهای برنامه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: ورودیهای هندسی، ورودی های عملکردی، ورودیهای میدان حل، برنامه به گونه ای تدوین شده است که به سیستم اندازهگیری مورد استفاده حساس نمیباشد، و هر دو سیستم استاندارد و متریک قابل استفاده هستند، اما باید دقت گردد که تمامی متغیرها در یک سیستم بیان گردند. در ادامه به بررسی هر یک از این دسته ورودی ها پرداخته شده است.

5-1-ورودی های برنامه 80

5-1-1-ورودی های هندسی 81

5-1-2-ورودی های عملکردی    82

5-1-3-ورودی های میدان حل 83

5-2-روند محاسبات 84

5-3-درستی سنجی ابزار توسعه یافته    89

صفحه میان گذری

صفحه میان گذری

فصل ششم:تحلیل کمپرسور نمونه

پس از توسعه نرمافزار تحلیل جریان کمپرسور در صفحه میان گذر و درستی سنجی آن، از آن در تحلیل میدان جریان در یک ردیف پرهی کمپرسور واقعی استفاده میگردد. در این راستا، در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل جریان در ناسا روتور ۳۷، که اطلاعات طراحی، هندسی و عملکردی آن موجود می باشد، پرداخته شده است ا۳۵]. به منظور تحلیل این پره، ابتدا به مشخصات هندسی آن نیاز است. در این تحلیل شکل دیواره پایه توسط ۱۳ نقطه و شکل دیواره پوسته توسط ۱۷ نقطه مشخص می گردد؛ هندسه پره نیز، که از ایر فویل های چند انحنایی تشکیل شده است، در ۶ مقطع و در هر مقطع توسط ۲۳ نقطه مشخص شده است. در شکل ۶-۱ هندسه ی مجرای عبور جریان و پره، و در شکل ۶-۲، شکل ۶-۳ و شکل ۶-۴ به ترتیب مقطع پره در پایه و نوک و همچنین پیچشی پره در مقاطع مختلف، در ناسا روتور ۳۷ نمایش داده شده است.

طبقه بندی روشهای ناحیه ای

طبقه بندی روشهای ناحیه ای

فصل هفتم:جمع بندی ونتیجه گیری

منابع ومراجع 129

متوسط گیری درصفحات S1 و S2

متوسط گیری درصفحات S1 و S2

فهرست شکلها

1-1-پیچیدگی های جریان درکمپرسور محوری 3

1-2-صفحات تحلیل نوع s1 و s2ا       5

2-1-سرعت های مطلق ونسبی درخروجی از روتور 16

2-2-طبقه بندی روشهای ناحیه ای 23

2-3-متوسط گیری درصفحات s1 و s2ا        27

3-1-صفحه جریان ودستگاه مختصات استوانه ای ومیان گذری 34

3-2-صفحه میان گذری 36

3-3-مختصات عمود وشبه عمود 37

3-4-شبکه متعامد حل اختلاف محدود   39

3-5-مسیر صفحه جریان در بین ردیف پره ها 44

3-6-محاسبه یک خط شبه عمود  46

3-7-ترتیب محاسبه شبه عمودها 47

3-8-نقاط ورودی هندسه پره 48

3-9-شبکه ثانویه ی پره 48

3-10-نامگداری نقاط وفواصل مجاور یک گره 49

3-11-روند حل معادله تابع جریان 53

4-1-نمایش افت ها در تراکم آدیاباتیک 56

4-2-روشهای تحلیل لایه مرزی 58

4-3-شماتیک جریان های ثانویه بین پره ها 61

4-4-حجم کنترل مابین دوپره 71

4-5-شماتیک انسداد ناشی از لایه مرزی دیواره 78

5-1-ورودی های هندسی مجرای عبور جریان 82

5-2-ورودی های هندسی مقطع پره 82

5-3-پارامترهای ورودی شبکه حل 84

5-4-روند محاسبات دربرنامه توسعه یافته 88

5-5-هندسه پره ومجرای عبور جریان درکمپرسور نمونه کاتسونیس 89

5-6-هندسه پره درمقطع اول 90

5-7-هندسه پره در مقطع میانی 90

5-8-هندسه پره درمقطع آخر 91

5-9-پیچش پره در مقاطع مختلف   91

5-10-شبکه ی اولیه تحلیل ردیف پره نمونه 92

5-11-شبکه نهایی حل غیرلزج ردیف پره نمونه 93

5-12-شبکه ی نهایی حل لزج ردیف پره نمونه 93

5-13-مقایسه توزیع سرعت نسبی برروی خط جریان اول درتحلیل ردیف پره نمونه 94

5-14- مقایسه توزیع سرعت نسبی برروی خط جریان میانی درتحلیل ردیف پره نمونه 95

5-15- مقایسه توزیع سرعت نسبی برروی خط جریان آخر درتحلیل ردیف پره نمونه 95

5-16-مقایسه سرعت چرخشی مطلق خروجی درتحلیل ردیف پره نمونه 96

5-17-توزیع سرعت کل مطلق درمیدان حل ردیف پره نمونه 97

5-18-توزیع سرعت کل نسبی در میدان حل ردیف پره نمونه 97

5-19-توزیع سرعت چرخشی مطلق درمیدان حل ردیف پره نمونه 97

5-20-توزیع سرعت چرخشی نسبی درمیدان حل ردیف پره نمونه 98

5-21-توزیع سرعت محوری در میدان حل ردیف پره نمونه 99

5-22-توزیع دما درمیدان حل ردیف پره نمونه 99

5-23-توزیع دمای کل مطلق درمیدان حل ردیف پره نمونه    100

5-24-توزیع دمای کل نسبی درمیدان حل ردیف پره نمونه 100

5-25-توزیع فشار در میدان حل ردیف پره نمونه 101

5-26-توزیع فشار کل مطلق درمیدان حل ردیف پره نمونه 101

5-27-توزیع فشار کل نسبی درمیدان حل ردیف پره نمونه 102

5-28-توزیع مشخصات لایه مرزی دیواره ی پایه و پوسته در طول میدان حل ردیف پره نمونه 102

6-1-هندسه مجرای عبور جریان وپره در ناسا روتور 37       104

6-2-هندسه مقطع پره در پایه ناسا روتور37      105

6-3-هندسه مقطع پره درنوک ناسا روتور37      105

6-4-پیچش پره درمقاطع مختلف ناسا روتور37        106

6-5-توزیع ضریب اتلاف درمقاطع مختلف پره ی ناساروتور37     106

6-6-شبکه ی حل اولیه درتحلیل ناسا روتور37       107

6-7-شبکه ی حل جریان غیرلزج درتحلیل ناسا روتور37        108

6-8-شبکه ی حل نهایی درتحلیل ناسا روتور37        108

6-9-مقایسه شبکه های حل اولیه،جریان غیرلزج ونهایی درتحلیل ناسا روتور37      109

6-10-ایرفویل آیرودینامیکی خط جریان پایه ی پره ناسا روتور 37          111

6-11- ایرفویل آیرودینامیکی خط جریان میانی پره ناسا روتور 37           111

6-12- ایرفویل آیرودینامیکی خط جریان نوک پره ناسا روتور 37          112

6-13-مقایسه نتایج سرعت میان گذر در ورودی پره با داده های تجربی ناسا روتور37     113

6-14-مقایسه نتایج سرعت میان گذر درخروجی پره با داده های تجربی ناسا روتور37      133

6-15-مقایسه نتایج ضریب دیفیوژن پره با داده های تجربی ناسا روتور37      114

6-16-توزیع سرعت میان گذر درمیدان حل ناسا روتور37       115

6-17-توزیع سرعت عمود برخط جریان درمیدان حل ناسا روتور37         115

6-18-توزیع سرعت چرخشی مطل درمیدان حل ناسا روتور37         117

6-19-توزیع سرعت چرخشی نسبی درمیدان حل ناسا روتور37       117

6-20-توزیع دمای کل نسبی درمیدان حل ناسا روتور37       118

6-21-توزیع دمای کل مطلق درمیدان حل ناسا روتور37       119

6-22-توزیع دمای استاتیک درمیدان حل ناسا روتور37        120

6-23-توزیع فشاراستاتیک درمیدان حل ناسا روتور37       121

6-24-توزیع چگالی استاتیک درمیدان حل ناسا روتور37      121

6-25-توزیع مشخصات لایه مرزی دیواره ها درطول میدان حل ناسا روتور37       122

6-26-توزیع زاویه بین خطوط شبکه درمیدان حل ناسا روتور37       123

6-27-سرعت عمود برخط جریان درشبکه حل درشت ناسا روتور37       124

6-28-سرعت عمود برخط جریان درشبکه حل ریز ناسا روتور37           124

فهرست جداول

5-1-ورودی های هندسی برنامه       81

5-2-ورودی های عملکردی برنامه  83

5-3-ورودی های میدان حل  83


تعداد صفحات فایل : 130

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید