انتخاب صفحه

مقدمه

یکی از معضلات اصلی کلانشهرها و شهرهای بزرگ مشکلات و معضلات ترافیکی اینگونه شهرهاست که روز به روز نیز بعلت افزایش درصد بالای خودرو ها نسبت به تسهیلات شبکه حمل و نقل همچون افزایش شبکه معابر و ساخت شریان های مواصلاتی، اصلاح معابر و برنامه ریزی مجدد و… در حال افزایش است.از طرفی دیگر وظایف یک مهندس ترافیک و برنامه ریز حمل و نقل، برنامه ریزی در جهت داشتن یک حمل و نقل آسان، ایمن، روان و کم هزینه است. این مهم باید با دید جامعی که یک برنامه ریز حمل و نقل از مشکلات مربوط به این حوزه دارد و همچنین همپوشانی که سایر حوزه ها نسبت به این حوزه دارا هستند، صورت پذیرد.بر این اساس، در حوزه مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل یک نوع تقسیم بندی جامع وجود دارد:

1- برنامه ریزی و مطالعات حمل و نقل در شهرهای شکل گرفته (اعم از شهرهای متوسط، بزرگ وکلانشهرها)

2- برنامه ریزی و مطالعات حمل و نقل در شهرهای کوچک و جدید

اصولاً برنامه ریزی حمل و نقل در هرکدام از شهرهای مذکور تفاوت ماهوی دارد؛ به عنوان مثال در مورد بند یک باید توجه داشت که مطالعات حمل و نقلی در گذشته صورت گرفته است اما متاسفانه در بسیاری از موارد به علت نداشتن دید کلان و آینده نگر به ترافیک و مشکلات ترافیکی شهر موصوف در و مطالعات مجدد بر اساس « بازمهندسی 1 ترافیکی » آینده، دچار مشکلات حاد ترافیکی شده که لزوم واقعیات ترافیکی و حمل و نقلی موجود اجتناب ناپذیر است؛ از سویی دیگر در این شهرها محدودیتهای وسیعی وجود دارد که دایره اختیارات یک برنامه ریز حمل و نقل را برای انجام بسیاری از اقدامات و راه حل های ترافیکی از او سلب می کند؛ این مشکل حاد که بیشتر در اثر تعارضات با کاربری اراضی و مالکیت مردم و بخش خصوصی و بالتبع در توسعه فیزیکی شبکه معابر وجود دارد، موضوع ترافیک را در اینگونه شهرها پیچیده تر می کند.بنابراین در شهرهای شکل گرفته، تمرکز مطالعات ترافیکی و حمل و نقلی بیشتر بر اجرای راه حل هایی با بضاعت موجود از لحاظ فیزیک شبکه و همچنین با کمترین هزینه برای اصلاح وضعیت کنونی است.اما در شهرهای کوچک و همچنین شهرهای جدید که هنوز آنچنان که باید شبکه معابر شکل نگرفته است، از همان ابتدا با دست باز می توان نسبت به مطالعات جامع و با لحاظ تجربه شهرهای شکل گرفته با آینده نگری مناسب، مطالعات ترافیکی شهرهای موصوف را انجام داد؛ بنابراین امکان طراحی شهری و یک شهرسازی مناسب بر طبق مطالعات ترافیکی کارآمد برای برنامه ر یزی حمل و نقل مناسب را برای این شهرها می توان انتظار داشت.یکی از مواردی که در هر دو حوزه ای که در بالا مورد بحث قرار گرفت وجود دارد و از معضلات است. تقاطع اصلی ترافیکی در دنیا نیز هست، طراحی و مدیریت دو سیاست کلان و برنامه ریزی برای تقاطعها در دنیا وجود دارد:

1-طراحی و مدیریت تقاطع

در این بخش یک برنامه ریز حمل و نقل با طراحی تقاطع در شبکه حمل و نقلی آنرا به اصطلاح می کند؛ مدیریت تقاطع نیز با ابزارهای مختلفی همچون علائم افقی، عمودی و … امکان مدیریت به صورت چراغ های راهنمایی پذیر است اما مهمترین ابزار مدیریت تقاطع در دنیا توسط نوبتی کردن عبور از تقاطع صورت می پذیرد

2-درنظرنگرفتن و یا حذف تقاطع

در این قسمت طراح شبکه معابر در طراحی خود برای شهرهای شکل نگرفته تا حد امکان از تقاطع های مورد نظر بین دو راه جلوگیری کرده و با استفاده از راهکارها یی همچون ایجاد میدان، سعی در حداقل کردن تقاطعات دارد؛ در شهرهای شکل گرفته که تا حدودی وضعیت دشوارتر است و محدودیت های زیادی در اتخاذ تصمیمات اساسی در این باره وجود دارد، اقدام به انجام راهکارهایی نظیر ایجاد دور برگردان  که البته احتمال استفاده در مورد قبلی را هم دارد  می کند.

البته نکته ای که در این قسمت باید متذکر شد اینست که حذف تقاطع نه به معنای حذف است، بلکه به حداقل رساندن این برخوردها در تقاطع دو معبر است، به طوریکه در برخوردهای ترافیکی بخش مدیریت تقاطع، کاهش برخوردها از طریق فازبندی نوبتی کردن عبور از تقاطع صورت می پذیرد، اما در حذف تقاطع باراهکارهای بکارگرفته شده نسبت به کاهش برخوردهای موردنظر اقدام می شود.یکی از روشهایی که می توان در کاهش برخوردهای ترافیکی و کم کردن حجم این برخوردها در تقاطعات  است. البته در استفاده از این راهکار محدودیت هایی وجود دارد راه های یکطرفه بکار گرفت، استفاده از که باید به آن پرداخته شود، اما لحاظ مزایا و معایبی که در بکارگیری زاه های یکطرفه در شبکه وجود دارد، این گزینه می تواند در یک برنامه ریزی حمل و نقل به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. از ادبیات کامل و جامعی در برنامه ریزی حمل و نقل در تقاطعات و همچنین راه های یکطرفه » دنیا برخوردار هستند اما این دو مورد در دنیا به صورت ترکیبی با یکدیگر دیده نشده اند؛ بدین معنا که درست است که راه های یکطرفه برای استفاده حداکثری از ظرفیت راه و یا خیابان موردنظر و همچنین بکارگیری شبکه راه های یک طرفه جهت حذف کاهش برخو رد در تقاطعات بکارگیری می شود، اما در دنیا مورد مطالعه قرار نگرفته است . البته این مورد مستلزم مطالعات جامعی است که باید تقاطعات انجام گیرد تا بتوان از این راهکار نیز در بهینه کردن هرچه بیشتر شبکه حمل و نقلی درون شهری ، اهتمام لازم را داشت.ذکر چند نکته راجع به پایان نامه ضروریست:

1 – این پایان نامه همانطور که در برگه های تأییدیه شورای پژوهشی را نیز آمده است.

بررسی این ایده حذف چراغ های راهنم ایی از طر یق شبکه راه های یک طرفه و تقاطعات هدا یت کنندهبصورت اخص به طراح ی مفه ومی  پرداخته و تا حدود ی وارد طراح ی کاربرد ی 1 به صورت کل خواهد شد بنابرا ین از شب یه ساز ی کامل ا ین ایده با ر یز جز ئیات اعم از طراح ی از ابتدا تا انتها ی سفر بعلت مغایرت با هدف اصل ی پ ایان نامه خوددار ی شده است. اما برای درک بهتر و سنجش دقیق این ایده توسط اساتید محترم و دانشجویان گرامی بصورت کلی و با اطلاعات پیش فرض شبیه سازی انجام پذیرفته است.

2 – این پایان نامه در دوحالت مسایل ترافیکی شهری را بررسی می کند:

2-1-مس ایل مربوط به جاده ها و تقاطع و راهها ی ج ایگزین در جهت حذف و افزا یش کار ایی بهینه آن همچون م یادین به اص لاحاتی که صورت م ی گیرد وعوارض بعدی آن مثل ایمن ی تصادفات به صورت جزئی بررسی می شود.

2-2-بررس ی مس ایل مربوط به یک شبکه تراف یکی در یک منطقه خاص ی که دارا ی تقاطعات بهم پیوسته بوده و تقاطعات از یکدیگر نصبت کامل تأثیر پذیرند.

3-این پ ایان نامه در سه بخش پ یوسته و کاملاً بهم گره خورده طراح ی تقاطع و شبکه حمل و نقلی در منطقه خاص براساس ا یده، مطالعات حمل و نقل ی مرتبط با آن و آنال یز اقتصاد ی و مقا ی سه ای ن ای ده با روشهای دیگر و موجود در شهرهای جدیدبحث می کند.

فهرست مطالب

چکیده      1

مقدمه  2

فصل اول:کلیات(تعریف مساله)

1-2-2-مطالعات ثانویه

این نوع مطالعات در شهرهای شکل گرفته صورت می پذیرد، به طوریکه ممکن است مطالعات اولیه این شهرها به درستی صورت نپذیرفته باشد و یا پیش بینی درستی از آینده ای که اکنون به وقوع پیوسته، انجام نگرفته و بنابراین احتیاج به مطالعات ثانویه ای و جود دارد که با توجه به اتفاقات پیش بینی نشده راهکارهایی را برای آن اتخاذ کند؛ تفاوت این مطالعات با مطالعات اولیه اینست که در مطالعات اولیه با شهری مواجهیم که هنوز شکل نگرفته است و براحتی می توان هر تغییر و هر سیستم ترافیکی که در نظر گرفته می شود اعمال کرد اما در مطالعات ثانویه با شهری شکل گرفته مواجهیم که باید در چاچوبی بسیار محدودتر نسبت به شهرهای جدید (یا توسعه شهری) به آن نگریست.در این رابطه سه گزینه مطرح می شود:

1-1-هدف(تعریف کلی مساله)        7

1-2-نیاز به مطالعه درموردمساله وفرآیند مطالعه       8

1-2-1-مطلاعات اولیه      8

1-2-2-مطالعات ثانویه     9

1-3-اثرات مهم مطالعه برمساله از نظر بهبود آن 10

1-4-روش کار وتحقیق(چارچوب پروژه ومتدولوژی)     14

نمایی از انواع دوربرگردان های طراحی شده

نمایی از انواع دوربرگردان های طراحی شده

فصل دوم:کاوش درمتون ومروری برتحقیقات گذشته

2-2-4-طرح کلی فرآیند مدیریت ترافیک

در طرح فرآیند مدیریت ترافیک ابتدا باید دامنه عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد؛ دامنه عمل مدیریت ترافیک ممکن است از موضوع ی کوچک و محلی، نظیر بررسی و بهبود وضع ترافیک در یک تقاطع تا کل سیستم ترابری شهری و یا حتی منطقه ای را در بر گیرد.مشخص کردن محدوده و منطقه مطالعه نبا ید فقط مثلاً شامل قسمت ی از یک جاده باشد، بلکه باید مناطق اطراف را که از آن طرح تاث یر م ی گ یرند یا بر آن به نحوی تا ثیر م ی گذارند نیز در بر گ یرد. در مطالعه و تصم یم گ یری غالباً لازم است جزئ یات س یستم مورد بررس ی از قب یل وضع یت فیزیکی جاده ها و تقاطع ها، وسایل کنترل، نوع و نحوه بهره وری از زم ین، عوامل موثر بر مح یط ز یست، تردد، تاخ یر و سرعت تراف یک نیز بررسی و ته یه شوند . در صورت لزوم بررس ی اقتصادی طرح، ممکن است بررس ی و مطالعه و جمع آوری اطلاعات لازم در مرود مبدا و مقصد سفرها ن یز لاز م باشد . این کار بخصوص وقت ی تصم یم به تغییر مسیر یا مسیرهایی گرفته می شود، لازم است.هدف ها و نتا یج هر طرح و پ یشنهادی را با ید به طور وسیع مشخص و برا ی عموم روشن کرد . برا یدستیابی به ا ین امر گاه ی لازم است به آزما یش قسمت ی از طرح اقدام کرد و نتا یج حاصله از طرح را در عمل بررسی کرد.

2-1-مقدمه          17

2-2-مدیریت ترافیک   17

2-2-1-تعریف مدیریت ترافیک    17

2-2-2-اهداف ودلایل مدیریت ترافیک  18

2-2-3-روشهای مدیریت ترافیک     19

2-2-4-طراحی کلی فرآیندمدیریت ترافیک      23

2-3-گره های ترافیکی(تقاطع ها)      26

2-3-1-مقدمه      26

2-3-2-3-نقش تقاطع ها درسیستم شبکه ترافیک  27

2-3-3-تعریف تقاطع    28

2-3-4-انواع تقاطعات برحسب سازه   28

2-3-4-1-تقاطعات ناهمسطح     29

2-3-4-2-تقاطعات همسطح     31

2-3-4-2-1-انواع تقاطع همسطح برحسب روش کنترل  31

2-3-4-2-2-انواع تقاطع همسطح برحسب هندسه تقاطع  36

2-3-4-2-2-1-تقاطعات سه شاخه(سه راهی) T ویا Y شکل    37

2-3-4-2-2-2-تقاطع هدایت کننده با خطوط گردش مجزا و جزایر جدا کننده   39

2-3-5-مدیریت تقاطع     42

2-3-5-1-طراحی تقاطع ها    42

2-3-5-2-کنترل و مدیریت تقاطعهای شکل گرفته 43

2-3-5-2-1-دوربرگردان   46

2-3-5-2-1-1-علل رویکرد به دور برگردان  49

2-3-5-2-2-میدان(تقاطع فلکه ای)     51

2-4-بردارهای ترافیکی(شریان ها وخیابان های شهری)      55

2-4-1-مقدمه         55

2-4-2-تعریف شریانها و خیابانهای شهری          56

2-4-2-1-انواع راهها       56

2-4-3-طراحی شریانها و خیابانهای شهری      61

2-4-4-مشکلات شریانها و خیابانهای شهری      62

2-4-5-روشهای مدیریت شریانها و خیابانهای شهری    63

2-4-5-1-مدیریت شریانها از طریق تفکیک ترافیک     63

2-4-5-1-1-تفکیک بر اساس مقصدهای متفاوت   63

2-4-5-1-2-تفکیک وسایل نقلیه مختلف از یکدیگر      64

2-4-5-1-3-تفکیک ترافیک با ایجاد جاده های ناهمسطح    64

2-4-5-1-4-تفکیک بر حسب جهت    64

2-4-5-1-5-تفکیک وسایل نقلیه فعال از وسایل نقلیه غیرفعال     64

2-4-5-1-6-تفکیک به کمک وسایل کنترل       65

2-4-5-2-مدیریت شریانها از طریق افزایش ظرفیت     65

2-4-5-2-1-افزایش ظرفیت با افزایش عرض قابل استفاده شریان       65

2-4-5-3-مدیریت شریانی به وسیله راههای یک طرفه       65

2-4-5-3-1-مزایای یکطرفه کردن خیابانها        67

2-4-5-3-2-معایب یکطرفه کردن خیابانها    69

نمایی از مدل مفهومی حلقه های ترافیکی درشهرهای جدید

نمایی از مدل مفهومی حلقه های ترافیکی درشهرهای جدید

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکارگرفته شده و دلایل آن

این ایده در نهایت شبکه ای از راه های یکطرفه را ایجاد خواهد کرد که به صورت مستقیم با یکدیگر برخوردی نخواهند داشت.بنابراین این ایده بر دو راهکار استوار است:

1-ایجاد شبکه راه های یکطرفه (مدیریت شریانی)

2-هدایت کننده کردن تقاطع ها به صورتی که راههای منتهی به تقاطع با یکدیگر برخوردی نداشته باشند.

این امر در نهایت به هدف اصلی پایان نامه یعنی حذف چراغ های راهنمایی با فاز ثابت و متغیر ازشبکه ترافیکی خواهد انجامید.این ایده درشهرهای جدید یا توسعه شهری وشهرهای موجود شکل گرفته عملکرد متفاوتی  دارد.درشهرهای جدید یاتوسعه شهری به علت اینکه طراحی اولیه شهری و شریان های شهری انجام می شود، براحتی می توان با توجه به ایده موردنظر از ابتدا شریانهای شهری را بر طبق اصول مورد نظر طراحی کرد:اما درشهرهای موجود شکل گرفته وضعیت متفاوت است وباید باتوجه به شریان های موجود،مدیریت ترافیک راانجام داد.

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 70

3-1-1-کنترل منطقه ای ترافیک  70

3-2-دستورالعمل روش بکار گرفته شده(ارائه مباحث ضروری علمی)        71

3-3-برنامه کامپیوتری استفاده شده      76

نمایی از یک میدان با راه یک طرفه ایجاد شده حول آن ومقایسه آن بایک تقاطع از لحاظ نقاط برخورد

نمایی از یک میدان با راه یک طرفه ایجاد شده حول آن ومقایسه آن بایک تقاطع از لحاظ نقاط برخورد

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات وتبیین ایده(حذف چراغ های راهنمایی ازطریق شبکه راه های یک طرفه وتقاطعات هدایت کننده)

4-1-مقدمه

ایده پایان نامه مبتنی بر روشهای مدیریت ترافیک است؛ بدین معنا که با استفاده از امکانات و تسهیلات موجود، بهترین و بیشترین استفاده را از وضع موجود انجام خواهد داد.با توجه به آنچه گفته شد، ترافیک در دو قسمت عمده رخ می دهد : در جاده ها وتقاطع بین جاده ها.در جاده ها زمانی با افزایش ترافیک مواجهی م که حجم عبوری از جاده بیشتر از ظرفیت موجودجاده باشد؛ در این حالت ترافیک، در حال حرکت، اما سنگین خواهد بود.در تقاطع ها نیز زمانی ترافیک روی خواهد داد که اولا ظرفیت تقاطع نسبت به ظرفیت جاده ها وشریان های منتهی به آن کمتر باشد.ثانیا مدیریت مناسبی بر تقاطع اعمال نشده باشد.ثالثا حجم عبوری از تقاطع ازپیچیدگی زیادی برخوردار باشد وگردش ها به صورت معمول انجام نشود.در این موارد همانطور که ذکر شد مدیریت ترافیک اقدام به استفاده بهینه از وضعیت موجود کرده وهمانطور که درفصلهای گذشته مورد تاکید قرار گرفت،به مدیریت تقاطع ومدیریت شریان ها پرداخته و راه حل هایی را برای آن به صورت جداگانه پیشنهاد می دهد؛ اما ممکن است راهکارهای ذکرشده که به صورت جداگانه اعمال می شوند، نیز نتوانند هر دو مشکل فوق مشکل ترافیک در تقاطع و شریانها را مرتفع سازند؛ حتی م مکن است هردو همزمان نیز اجرا شوند اما به دلیل عدم هماهنگی، اثرات سویی بر یکدیگر نیز داشته باشند، و نتایج مثبت یکدیگر را نیز خنثی نمایند.ایده پایان نامه مبتنی بر ترکیب مدیریت های تقاطع و شریانها به صورت توامان است که علاوه بر اینکه به صورت جداگانه مزایای خاص خود را حفظ می نماید، به صورت ترکیبی نیز معایب آن را از بین برده و به صورت هماهنگ اعمال خواهد شد.

4-1-مقدمه      79

4-2-تبیین ایده در شهرهای جدید(یاتوسعه شهرهای موجود)  80

4-2-1-نحوه ارتباطگیری مدل مفهومی و کارکرد آن   84

4-2-1-1-کارکرد ناحیه مفروض با خود ناحیه 85

4-2-1-2-کارکرد ناحیه مفروض با زیرناحیه خود    85

4-2-1-3-کارکرد ناحیه مفروض با نواحی مجاور      86

4-2-1-4-کارکرد ناحیه با شهر      87

4-2-2-تبیین ایده در شهرهای موجود (شکل گرفته)     88

4-2-2-1-طراحی در خیابانهای موازی با طول مسافت بالا      89

4-2-2-2-طراحی در حالت شبکه راههای یکطرفه     96

نمایی در یک تقاطع باتعداد برخوردهای صورت گرفته

نمایی در یک تقاطع باتعداد برخوردهای صورت گرفته

فصل پنجم:ارزیابی ایده(مطالعه حالت،آنلایز وتحلیلِ)

5-1-1-نتایج بررسی موردی

الف – در این مطالعه تنها شبکه راههای دوطرفه تبدیل به شبکه راههای یکطرفه شده بود.

ب- طبق مطالعات و مقایسه انجام شده، بهبود وضعیت در کاهش میزان تاخیر و آلایندگی هوا و افزایش سرعت متوسط مشاهده شده است و مسافت سفر و مصرف سوخت، افزایشِ نامطلوب داشته است؛ از طرفی دیگر زمان سفر تفاوت چندانی نکرده است.

ج – این بررسی موردی در نهایت تبدیل راههای دوطرفه به یک طرفه را با قطعیت پیشنهاد میدهد.

د- در ایده جدید که در شبکه راههای یکطرفه چهارراهها نیز تبدیل به سه راه می شوند پیش بینی می شود:

– زمان تاخیر نسبت به این مطالعه کاهش محسوسی داشته باشد.

– درصد مسافت سفر به نسبت مطالعه اخیر افزایش داشته باشد.

– سرعت در ایده جدید افزایش خواهد داشت.

– آلایندگی با توجه به روند مطالعه صورت گرفته، در ایده جدید نیز کاهش خواهد داشت.

– در شهرهای جدید و یا توسعه شهری، طراحی شبکه حمل و نقلی نیز با توجه به آنچه ارائه شد، تغییر خواهد کرد.

– مصرف سوخت با توجه به کاهش تاخیر و از طرفی افزایش مسافت و سرعت متوسط باید به طور دقیق تری بررسی شود که افزایش محسوسی خواهد داشت یا نه؛ این بررسی با توجه به حجم ارزیابی خارج از عهده این پایان نامه است.

5-1-بررسی موردی(مطالعات تطبیقی)    102

5-1-1-نتایج بررسی موردی  107

5-2-شبیه سازی بانرم افزار 2/Emmeا     108

5-2-1-نتایج شبیه سازی  110

5-2-2-ارزیابی اقتصادی شبیه سازی 110

5-2-2-1-برآورد مالی ارزیابی اقتصادی طرح در مقایسه با وضع موجود    112

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری وپیشنهادات    116

منابع وماخذ    118

فهرست منابع فارسی 118

فهرست منابع لاتین  120

سایت های اطلاع رسانی   121

چکیده انگلیسی 122

فهرست جدول

1-1-روشهای مدیریت ترافیک    22

2-1-تقسیم بندی هر یک از تقسیمات مسیرهای شهری در طول کل شبکه         61

5-1-جدول تخصیص ترافیک       105

5-2-اندازه گیری تاثیرات در شبکه راههای یکطرفه با چراغ های هماهنگ    105

5-3-اندازه گیری تاثیرات در شبکه راههای دوطرفه با چراغ های هماهنگ    106

5-4-طراحی شهرهای جدید بر اساس ایده پردازی جدید(راه های یک طرفه و طراحی به صورت واحدهای  همسایگی)   110

فهرست نمودار

1-1-نمودار متدولوژی پایان نامه    15

2-1-تقسیم بندی استاندارد راههای شهری       58

5-1-نمودار مصرف انرژی(BTU/Km) بهازای سرعت متوسط در شریانها و جاده های کشور  113

فهرست شکلها

2-1-نمایی از تقاطع ناهمسطح شبدری   30

2-2-نمایی از سه سهراه( T و Y شکل وهمراه باجاده گردشی)       38

2-3-نمایی از دوچهارراه (ساده و مجراسازی شده)      38

2-4-نمایی از یک سه راه پر ترافیک وسیع با جزایر ترافیکی متعدد     41

2-5-نمایی یک تقاطع با تعداد برخوردهای صورت گرفته     46

2-6-نمایی از انواع دور برگردان های طراحی شده           47

2-7-نمایی از یک دور برگردان کامل با جزایر متعدد ترافیکی       49

2-8-نمایی از یک میدان با راه یکطرفه ایجادشده حول آن و مقایسه آن با یک تقاطع از لحاظ نقاط برخورد    52

2-9-خواص حرکت و دسترسی در شبکه حمل و نقل شهری      60

2-10-انواع جاده های شهری بر اساس نوع بهره برداری    62

2-11-صورت های مختلف گردش به چپ    68

3-1-طراحی شهرهای جدید در وضع موجود(راههای دوطرفه و طراحی به صورت شطرنجی)     76

3-2-طراحی شهرهای جدید بر اساس ایده پردازی جدید(راه های یک طرفه وطراحی به صورت واحدهای همسایگی)    77

4-1-مدل مفهومی از شبکه لوپ های یک طرفه در شهرهای جدید    80

4-2-نمای داخلی از حلقهA در شکل قبلی، حول یک واحدهای همسایگی؛ شریانها دوطرفه و تقاطعها همگی به صورت سه راه طراحی می شوند 81

4-3-اتصالات شریانهای حلقوی به صورت سه راه و پخش کنندگی و جمع کنندگی آن  81

4-4-حلقه های یک طرفه حول واحدهای همسایگی در یک ناحیه ترافیکی  82

4-5-کمربندی یکطرفه حول چهار واحد همسایگی    83

4-6-نمایی از مدل مفهومی حلقه های ترافیکی در شهرهای جدید   84

4-7-نمایی از کارکرد ناحیه مفروض با خود ناحیه   85

4-8-نمایی از ارتباط واحدهای همسایگی مجاور با یکدیگر    86

4-9-نمایی از ارتباط واحد همسایگی مرکزی با واحدهای مجاور       86

4-10-نمایی از ارتباط واحدهای همسایگی در دو ناحیه مجزای مجاور    87

4-11-نمایی از یک شهر با چهار ناحیه و متشکل از 20 واحد همسایگی     88

4-12-نمایی از دو بزرگراه موازی یکطرفه با شریانهای اتصالی یکطرفه   91

4-13-نمایی از یک شریان یک طرفه با تقاطع های هدایت کننده به ترتیب از چپ پخش- کننده، تقسیم کننده، جمعکننده و تقسیم کننده مبدل جریان، تقسیم کننده – جمعکننده دو طرفه     94

4-14-نمایی از نقاط برخورد یک شریان یک طرفه با تقاطع های هدایت کننده به ترتیب پخشکننده، تقسیم کننده، جمعکننده و تقسیم کننده مبدل جریان    94

4-15-نمایی از چهار خیابان اصلی یکطرفه با متصل کننده ها ی یکطرفه 95

4-16-نمایی از حلقه اصلی یکطرفه که نقش کمربندی را برای ناحیه فوق ایفا می کند      97

4-17-نمایی از جهت اصلی انتخاب شده شمال – جنوب و جهت فرعی شرق – غرب در یک حلقه ترافیکی یک طرفه بدون تقاطع      98

4-18-نمایی از کل شبکه حلقوی ترافیکی در یک ناحیه در شهرهای موجود (شکل گرفته)         99

5-1-نمایی از شبکه فرضی یک طرفه در حال تعادل

5-2-نمایی از شبکه فرضی دوطرفه در حال تعادل

5-3-طراحی شهرهای جدید در وضع موجود(راههای دوطرفه و طراحی به صورت شطرنجی)      108

5-4-طراحی شهرهای جدید بر اساس ایده پردازی جدید (راههای یک طرفه و طراحی به صورت واحدهای همسایگی)     109

فهرست نقشه ها

4-1-نمایی از بزرگراههای شهر تهران که با رنگ نارنجی مشخص شده اند       90

4-2-نمایی از دو بزرگراه همت و حکیم (رسالت) به صورت یک طرفه، حدفاصل بزرگراه

شهید حجت و شهید ستاری همراه با شریان دوطرفه بزرگراهی            93

4-3-نمایی از حجم همسنگ سواری در شبکه بزرگراهی همت – رسالت (حکیم)   93

4-4-نمایی از دو خیابان اصلی 15 خرداد و مولوی به صورت یکطرفه با متصل کننده ها ی

یکطرفه (در میادین محدودیت برخورد نیست اما در تقاطعات هیچ برخوردی وجود ندارد)      95

4-5-نمایی از حجم همسنگ سواری شبکه خیابانی محدود به خیابانهای نواب، آزادی،

کمیل جیحون           99

4-6-نمایی از مدل یک شبکه واقعی خیابانی محدود به خیابانهای نواب، آزادی، کمیل جیحون   100

4-7-نمایی از مدل یک شبکه واقعی در همان ناحیه از تهران   100


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید