انتخاب صفحه

چکیده

جرم زدایی با یخ خشک (دی اکسید کربن منجمد در دمای منهای در 79 درجه سانتی گراد)به روش آیس بلاست یک از شیوه های نوین در جرم زدایی قطعات و سازه های مختلف صنعتی می باشدکه با توجه به ساییدگی سطحی ناشی از آن و گسیختگی میکروسکوپی احتمالی به دلیل درجه حرارت بسایر پایین و نیز فشار ذرات یخ خشک بر روی سطح نمونه های چوبی باعث کاهش برخی مقاومت های مکانیکی میشود.در این بررسی نمونه ها در فشار 3 بار به روش سلول تهی با محلول نانو سیلور با غلظت 200 PPM جهت هدایت سرما به بخش های درونی تر قطعه ی چوبی و در نتیجه کاهش گسیختگی های محتمل اشباع شده اند.مقاوتهای مکانیکی مورد بررسی شامل مقاومت خمشی ،مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری موازی با الیاف بودو از دو گونه صنوبر و راش استفاده شد.تیمارها شامل گروه شاهد ،نمونه های جرم زدایی شده با یخ خشک و نمونه های اشباع شده با نانو سیلور و سپس جرم زدایی شده با یخ خشک بودند.از هز تیمار حداقل 20 نمونه تهیه شد.نتایج نشان داد که جرم زدایی با یخ خشک و99/5 درصد در چوب راش می شود.در صورتی که پیش از جرم زدایی با یخ خشک نمونه ها با نانو سیلور اشباع شده باشندافزایش مقاومت خمشی در چوب صنوبر 8/8 در صد نسبت به نمونه های شاهد و در چوب راش کاهش مقاوت خمشی به مقدار 09/2 درصد خواهد بود.همچنین جرم زدایی با یخ خشک باعث کاهش مدول الاستسیته در هر دو گونه صنوبر و راش شده است.این مقدار کاهش در چوب صنوبر 53/62 درصد در چوب راش 59/8 درصد است.در صورتی که نمونه هایی که قبل از جرم زدایی با یخ خشک با مواد نانوسیلور نیمار شده اندمقدار مدول الاستیسیته آناه کاهش کمتری یافته است.به نخوی که این کاهش در چوب صنوبر 85/11 درصد و درچوب راش 96/3 درصد است.همچنین مقاومت در برابر فشار موازی الیاف در هردو گونه چوبی بعد از جرم زدایی با یخ خشک کاهش یافته،این کاهش در چوب راش 37/4 درصد و در چوب صنوبر 5/2 در صد میباشد.در صورتی که نمونه های که قبل از جزم زدایی با یخ خشک تحت تاثیر تیمار نانو سیلور قرار گرفتنددر چوب راش این کاهش مقاومت کمتر شده و به مقدار 5/2 در صد رسیده درچوب صنوبر حتی به مقدار کمی یعنی 021/0 درصد نسبت به نمونه های شاهد افزایش مقاومت اتفاق افتاد.به طورکلی میتوان چنین نتیجه گیری کرد که اگر این گونه های چوبی مستقیما بوسیله یخ خشک جرم زدایی گردند به مقدار قابل توجهی از مقاومت های مکانیکی آنها کاسته می شود.ولی اکر این گونه ها قبل ازجرم زدایی به وسیله محلول نانو سیلور اشباع گردند،مقدار کاهش مقاومتهای مکانیکی آنها در چوب راش کمتر می باشد.و در چوب صنوبر حتی باعث افایش مقاومت مکانیکی می باشد.البته در اکثر سازه ها ی چوبی با گو نه های فوق الذکر با تیمار نانو سیلور تغییراتی ایجاد نمئ که انجام جرم زدایی به وسیله یخ خشک بر آنها امکان پذیر گردد.در ضمن به وامزات تحقیق فوق الذکر استفاده از یخ خشک برای جرم زدایی از سطح تخته های تبدیلی مانند تخته خرده چوب (روکش شده و بدون روکش) و تختهMDF (روکش شده و بدون روکش) بر مقاومتهای مکانیکی آنا برری شد و مشخص شد که جرم زدایی با یخ خشک در MDF  باعث افزایش اندکی در مقاومت خمشی آناه می گردد. (6/2 و 8/2 درصد به ترتیب در بدون روکش و روکش دار) و همچنین جرم زدایی با یخ خشک باعث کاهش اندکی در مقاومت خمشی تخته نئوپان شده است(5/2 و 2 درصد به ترتیب در بدون روکش و روکش شده) همچنین جرم زدایی با یخ خشک باعث کاهش اندکی  در مدول الاستیسیته تختهmdf (5/3 . 8/7 درصد در بدون روکش و روکش شده ) و در تخته خرده چوب (6/29 و 24/33 درصد در بدون روکش و روکش شده) می شود.

واژگان کلیدی

اشباع سلول تهی،جرم زدایی،راش،صنوبر،مقاومت های مکانیکی،نانوسیلور،یخ خشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

پیشگفتار- هدف و ضرورت انجام تحقیق      1

بخش نخست مقدمه            4

1-1 اهمین و ارزش عرصه جنگلی        5

1-2 محدودیت ها و توانمندی های جنگل های طبیعی    6

1-3 جنگل های ایران و جهان     9

1-4 وضعیت برداشت چوب از جنگلهای ایران       11

1-5 واردات چوب و فرآورده های چوبی          12

1-6نگاهی به وضعیت صنایع چوب کشور                13

1-7 صنوبر         14

1-7-1 ویژگی های منحصر بفرد صنوبر        18

1-7-2 موقعیت جهانی گونه های تند رشد     19

1-7-3 موقعیت صنوبر در ایران            21

جداول            22

1-8 راش      30

1-8-1 ساختار میکروسکوپی چوب        33

1-9 نانو چیست؟            35

1-9-1 فناوری نانو     36

1-9-2 نانو سیلور          37

1-9-3 سوسپانسوین           37

1-9-4 نانودرات نقره           38

1-9-5 خصوصیات نانو سیلور       38

1-9-6 وارد استفاده پای مرهای نانو سیلور     39

1-10 آیس بلاست         40

1-10-1 مزایای بارش یخ خشک          41

1-10-2 آیس بلاست چگونه عمل میکند؟        42

1-10-3 امکان استفاده از آیس بلاست برای کاهش ضایعات        43

1-10-4 تفاومت آیس بلاست با آیس بلاست آبی      43

1-10-5 تفاومت آیس بلاست با یخ خشک       43

1-10-6 نحوه تهیه ی واسته بلاست          43

1-10-7 امکان استفاده آیس بلاست برای پاک کردن رنگ های کهنه     44

1-10-8 امکان استفاده از آیس بلاست بر روی چوب          44

1-10-9 امکان استفاده از آیس بلاست برای پاک کردن زنگ زدگی      45

1-10-10 امکان استفاده از آیس  بلاست بر روی شیشه          45

1-10-11 موارد استفاده آیس بلاست45

1-10-12 مصارف عمومی آیس بلاست                    46

1-10-13 امکان کاربرد آیس بلاست در محیط های سرد           46

1-10-14 میزان نگهداری آیس بلاست         46

1-10-15 تجهیزات مورد استفاده در هنگام آیس بلاست کردن      46

1-10-16 نکات ایمنی در رابطه با آیس بلاست         46

بخش دوم: سابقه تحقیق                       48

بخش سوم : مواد و روشها             52

3-1 مشخصات محل نمونه بردای     53

3-2 تخته های تبدیلی           55

3-3 آماده سازی نمونه ها           55

3-4 اشباع در محلول نانوسیلور       56

3-5  جرم زدایی با یخ خشک       56

3-6 مقاومت مکانیکی نمونه ها        57

3-6-1 مقاومت خمشی         58

3-6-2 مدول الاستیسیته          59

3-6-3 مقاوت فشاری         60

3-7 فرمول محاسبه مقاوت های مکانیکی     61

3-8 تحلیل آماری           62

بخش چهارم:نتایج           63

بخش پنجم : بحث و نتیجه گیری        72

نتیجه گیری                75

پیشنهادات                 76

پیوست شماره یک            77

پیوست شماره دو            78

پیوست شماره سه            79

جداول                     83

پیوست شماره چهار          85

فهرست منابع               86

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از ارزيابي تأثير اشباع نانو سيلور بر تغيير مقاومت هاي مكانيكی ناشی از جرم‌ زدايی با يخ خشك در گونه های صنوبر و راش

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید