انتخاب صفحه

فھرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………١

فصل اول: مقدمه

یکی از معیارھای پیشرفت در ھر جامعه میزان مصرف سرانه انرژی الکتریکی درآن جامعه می باشد. اگر این اندازه گیری بر اساس میزان مصرف خانگی باشد، بلادرنگ و به درستی استاندارد زندگی آن جامعه را در ذھن تداعی می نماید و اگر این میزان بیانگر انرژی در اختیار واحدھای صنعتی باشد، نیز معیاری جھت تولید و بھره وری بوده و نھایتاً بیان کننده پیشرفت آن جامعه می باشد. صنعت برق در ایران، در سال ١٢٨۵ شمسی با شروع به کار اولین کارخانه برق حاج امین الضرب و اعلام آمادگی پذیرش مشتری، شروع به فعالیت نمود. با گذشت یک قرن از ورود این صنعت به کشور و با بررسی آمارھای جھانی مشخص می گردد که کشور ایران در زمره ٢٠ کشور برتر دنیا در بررسی شاخص ھای عمده این صنعت قرار دارد. با توجه به این وضعیت بارز کمی صنعت برق در ایران و با تفحص در مولفه ھای کیفی صنعت برق ،وضعیت متناسب و نزدیک با شرایط استاندارد بین المللی به چشم نمی خورد و مثلاً تلفات حدود ٢٠%، که عمده آن نیز مربوط به شبکه ھای توزیع نیرو می باشد شرایط نامطلوب را از جنبه کیفی در این صنعت کشور نشان می دھد و بررسی، مطالعه، تحقیق و ارائه راھکارھای مناسب را بیش از پیش در این زمینه می طلبد[١].
از طرفی روند رو به تزاید استفاده از نیروگاھھای تولید پراکنده در جھان و بالاخص در سطح شبکه ھای توزیع نیرو و مزایای مرتبط با جایابی مناسب آن در شبکه ھای توزیع، باعث گردیده برنامه ریزی و طراحی شبکه ھای توزیع تواماً با وجود اینگونه نیروگاھھا مورد بررسی قرار گیرد و روشھای پیشرفته جھت جایابی بھینه تولید پراکنده مورد استفاده قرار گیرد[٣]. عنوان پایان نامه ” جایابی بھینه تولید پراکنده در شبکه ھای توزیع جھت کاھش تلفات با استفاده از روش الگوریتم اجتماع پرندگان” نیز با توجه به بکارگیری روز افزون نیروگاھھای تولید پراکنده در سطح شبکه ھای توزیع می باشد. با بررسی ھای به عمل آمده، در این پروژه روش کارآمد الگوریتم اجتماع پرندگان به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفته است. در این پایان نامه پس از مقدمه، در فصل دوم شبکه ھای توزیع نیرو به طور اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.

فصل دوم: سیستم توزیع 

یک سیستم توزیع بنا به تعریف به قسمتی از سیستم قدرت که میان منابع قدرت و اتصالات سرویس مصرف کننده قراردارد, اطلاق می گردد. منابع قدرت در نزدیکی مکان ھای مصرفی قرار دارند که باید توسط سیستم توزیع سرویس داده شوند. این منابع ممکن است نیروگاھھای تولید برق و یا پستھایی بزرگ باشند که از خطوط انتقال تغذیه می گردند. سیستم توزیع به طور معمول، از یک پست آغاز می شود که بوسیله یک یا چند خط انتقال فرعی تغذیه می شود. در بعضی موارد، یک پست توزیع بوسیله خط انتقال ولتاژ بالا، به طور مستقیم تغذیه می شود که در آن حالت، سیستم انتقال فرعی وجود نخواھد داشت. ساخت و طراحی ھر پست، به کمپانی سازنده آن بستگی دارد که می تواند یک یا چند فیدر (تغذیه گر) اصلی را سرویس دھی نماید. به جز چند مورد استثنایی، فیدرھا ھمگی شعاعی ھستند. این بدین معنا است که تنھا یک راه برای پخش توان از پست توزیع به مصرف کننده وجود دارد.
معمولاً خطوط توزیع اولیه در محدوده KV ۴ تا KV ۵/٣۴ بوده و بار را در مناطق جغرافیایی کاملا ً تعریف شده تامین می کنند. برخی از مصرف کنندگان صنعتی مستقیماً از طریق فیدر ھای اولیه تامین می شوند. مدارھای فوق توزیع از منابع قدرت به چندین پست فوق توزیع HV/MV که در ناحیه بار (مصرف) قرار دارند، امتداد یافته است. این مدارھا ممکن است بصورت مدارھای شعاعی ،که تنھا به یک منبع قدرت متصل شده اند و یا به صورت مدارھای حلقوی و یا رینگ، که به یک یا چند منبع قدرت از ھر دو طرف اتصال یافته اند، وجود داشته باشد. بطور معمول ھر پست فوق توزیع HV/MV ناحیه بار خود را که یک زیربخش از ناحیه سرویس دھی سیستم توزیع است، تغذیه می نماید و در آن ولتاژ فوق توزیع برای پخش نیروی برق در سراسر ناحیه کاھش می یابد. یک پست فوق توزیع HV/MV یک یا چند ترانسفورماتور به ھمراه تجھیزات مورد نیاز برای تنظیم ولتاژ شین و کلید را دربر می گیرد. منطقه سرویس دھی یک پست فوق توزیع HV/MV نیز به چند بخش تقسیم می شود و ھر بخش بوسیله یک فیدر اولیه تغذیه می گردد. این فیدرھای اولیه سه فاز از شین فشار متوسط پست فوق توزیع HV/MV خارج می شوند و به مرکز بار خود امتداد می یابند.
پستھای توزیع MV/LV در سمت فشار متوسط به فیدرھای اولیه متصل می شوند و ولتاژ توزیع دریافتی از فیدرھای اولیه را به ولتاژ مصرف کاھش می دھند. ھر ترانسفورماتور و یا مجموعه ای از آنھا یک یا چند گروه از مصرف کنندگان را از طریق مدارھای ثانویه سرویس می دھند. مدارھای ثانویه و نیز اتصالات سرویس مصرف کنندگان ممکن است از کابل زمینی یا سیم ھوایی تشکیل شده باشد.

-٢- تعریف سیستم توزیع …………………………………………………………………..٧
٢-٢- سیستم توزیع شعاعی …………………………………………………………………..٩
٣-٢- اجزا سیستم توزیع ……………………………………………………………………١٠
١-٣-٢- مدارھای فوق توزیع ………………………………………………………..١٠
2- ٣- ٢- سیستم ھای فوق توزیع HV/MV ………………………………………..١٢
3- ٣- ٢- فیدرھای اولیه ………………………………………………………………١٢
4- ٣- ٢- سیستم ھای توزیع MV/LV ……………………………………………..١٣
5- ٣- ٢- شبکه ثانویه …………………………………………………………………١۴

بلوک دیاگرام سیستم ھای پیل سوختی

بلوک دیاگرام سیستم ھای پیل سوختی

فصل سوم: تعریف و معرفی تولید پراکنده

در سالھای اخیر اقدامات مختلفی برای بھینه سازی و تغییر سیستم ھای قدرت از ساختار سنتی به ساختاری جدید تحت عنوان تجدید ساختار صورت گرفته است. محدود شدن شبکه ھای توزیع بین تولید و انتقال از یک سو و مراکز بار از سوی دیگر آن را تبدیل به یک شبکه پسیو نموده است. لیکن استفاده از واحد ھای تولیدی کوچک (تولید پراکنده) ھمچون توربین ھای گازی، بادی، پیلھای سوختی، و….. در سالھای اخیر باعث تغیر وضعیت این شبکه از یک شبکه پسیو به یک شبکه اکتیو گردیده است. تحقیقات انجام شده توسط EPRI نشان می دھد که تا سال ٢٠١٠ نزدیک به ۵٢ درصد تولیدات را، تولید پراکنده تشکیل خواھد داد که این رقم طبق تحقیقات NGF تا ٣٠ درصد نیز پیش بینی شده است. بنابراین باید دید چه عواملی سبب شده تا نظریه تولید پراکنده به وجود آید؟[٢]. شاید مھمترین مزیت، نزدیکی به مصرف کننده و در نتیجه کاھش و یا حذف ھزینه ھای مربوط به انتقال و توزیع باشد. در کنار می توان به حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی تولیدات کوچک نسبت به نیروگاھھای بزرگ، عدم نیاز به ریسک بالا، زمان نصب کمتر ،محیط زیست پاکتر، کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتر، پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت ژنراتور ھای کوچک و با توان تولیدی بالا و استفاده از انرژی ھای تجدید پذیر مانند باد و خورشید اشاره کرد [٢]. استفاده از تولید پراکنده سوالاتی، در رابطه با تاثیر آنھا بر سیستمھای کنترل و بھره برداری شبکه ھای توزیع را در ذھن تداعی می کند. در قسمت اول این فصل ھدف، یافتن تعریف جامع و کاملی از تولید پراکنده، با ملاحظه تعدادی عوامل کلیدی می باشد. در قسمت دوم فصل به معرفی اجمالی انواع تولید پراکنده پرداخته می شود.

-٣- تعریف تولید پراکنده …………………………………………………………………..١٨
١- ١- ٣- ھدف…………………………………………………………………………١٩
٢-١-٣- مکان …………………………………………………………………………٢٠
3- ١- ٣- مقادیر نامی …………………………………………………………………٢١
4- ١- ٣- ناحیه تحویل توان …………………………………………………………..٢٣
5- ١- ٣- فناوری ……………………………………………………………………..٢٣
6- ١- ٣- عوامل محیطی ……………………………………………………………..٢۶
7- ١- ٣- روش بھره برداری ………………………………………………………..٢٧
8- ١- ٣- مالکیت ……………………………………………………………………..٢٧
9- ١- ٣- سھم تولید پراکنده …………………………………………………………..٢٧
٢-٣- مزایای DG ………………………………………………………………………..٢٨
١-٢-٣- مزایای محل DG…………………………………………………………. ٢٨
٢-٢-٣- مزایای اقتصادی DG ………………………………………………………٢٩
٣-٢-٣- مزایای بھره برداری DG ………………………………………………….٣٠
٣-٣- محدودیت ھای بکارگیری DG……………………………………………………٣٢
١-٣-٣- تلفات ………………………………………………………………………….٣۴
٢-٣-٣- تنظیم ولتاژ ……………………………………………………………………٣۴
۴-٣- معرفی انواع تولید پراکنده ………………………………………………………….٣۵
١-۴-٣- توربین ھای بادی …………………………………………………………….٣۵
٢-۴-٣- واحدھای آبی کوچک ………………………………………………………..٣۶
٣-۴-٣- پیلھای سوختی ……………………………………………………………….٣٨
۴-۴-٣- سیستم ھای بیوماس ………………………………………………………….٣٩
۵-۴-٣- فتوولتائیک ……………………………………………………………………۴١
۶-۴-٣- انرژی گرمایی خورشید ………………………………………………………۴٢
٧- ۴-٣- زمین گرمایی ………………………………………………………………..۴٣
٨-۴-٣- دیزل ژنراتور …………………………………………………………………۴۴
٩-۴-٣- میکروتوربین ………………………………………………………………… ۴۵
١٠-۴-٣- چرخ لنگر …………………………………………………………………..۴۵
١١-۴-٣- توربین ھای گازی ………………………………………………………….۴۶
١٢-۴-٣- ذخیره کننده ھای انرژی …………………………………………………..۴٧
١٣-۴-٣- ذخیره کننده ھای ابررسانای انرژی مغناطیسی(SMES)………………۴٧
١۴-۴-٣- باتریھای الکتریکی …………………………………………………………۴٨
۵-٣- نتیجه گیری …………………………………………………………………………..۴٩

فصل چھارم: بررسی روش بھینه سازی بر اساس الگوریتم اجتماع پرندگان

طی سالھای اخیر تحقیقات وسیعی در خصوص روش ھای بھینه سازی جھت حل مسایل دینامیکی در عرصه ھای مھندسnی و تجnاری صnورت گرفتnه اسnت و روش ھnای بھینnه سnازی متعددی مورد بررسی قرار گرفته اند. دسته ای از این روشھا که به روشھای تکاملی موسومند به جھت ویژگیھ ای مناسب خود م ورد توجه واقع ش ده اند. یکی از روش ھای بھینه س ازی ھوشمند که در طبقه بندی روشھای تکاملی قرار می گیرد و مانند الگوریتم ژنتیک از روشھای مبتنی ب ر جمعیت م ی باش د الگ وریتم بھین ه سازی اجتماع پرن دگان1 نام دارد و ب ه اختصار PSO 2 نامیnده مn یشnود. ایnن روش بھینnه سnازی بnا الھnام از رفتnار پرنnدگان و چگnnونگی عملکردشان در یافتن لانه شان، طراحی شده و به خnوبی توانnایی بھینnه سnازی مسnایل شnناخته شده مھندسی را دارد. در این فصل ابتدا اساس و پایه این الگوریتم شرح داده شده و سپس نحوه پیاده سازی آن در دو حالت گسسته و پیوسته بیان می گردد[٨].

١-۴ تاریخچه

PSO بnه وسnیله یnک روانشnناس (Kennedy) و یnک مھنnدس بnرق (Eberhart) درسnال ۵١٩٩ به وجود آمده است و از الگوریتمھایی که رفتار گروھی دیده شده در انواع پرندگان را م دل می کردن د ناشی ش ده است. Kennedy و Eberhart در م دلھ ایی ک ه ب ه وسیله ی ک زیستشناس به نام Heppner توسعه پیدا میکnرد علاقn همنnد شnدند. Heppner پرنnدگان را در رفتارھای گروھی وقتی که به سمت لانه کشیده میشدند مطالعه میکرد. در شبیه سازیھا، پرندگان بدون ھیچ مقصد خاصی پرواز میکردند و گروهھایی از آنھا خود به خود شکل میگرفت تا زمانی که یکی از این پرندگان بر روی لانه ظاھر میشد. یک پرنده به خاطر فرود بر روی لانه از گروه دور میشد که در نتیجه آن دیگر پرندگان به سمت لانه حرکت میکردند. زمانی که این پرندگان لانه را کشف میکردند در آنجا فرود میآمدند و پرندگان بیشتری به سمت لانه تا زمانی که کل گروه در آنجا فرود بیاید کشیده میشدند. پیدا کردن یک لانه نظیر پیدا کردن یک جواب در یک زمینه از جوابھای ممکن در یک فضای مساله است. دانشمندان که رفتار جستجوی پرندگان برای لانه را شبیهسازی میکردند رفتار اجتماعی آنھا را که پرندگان به خاطر پیدا کردن لانه، سرعتشان را که بیانگر جھت حرکت آنھا است به وسیله دو عامل یعنی بھترین تجربه قبلی خودشان و بھترین تجربه دیگر ذرهھا تعیین میکنند مشاھده کردند و این رفتار پرندگان شبیه به رفتار اجتماعی انسان در تصمیمگرفتن می باشد جایی که مردم بھترین تجربه قبلی خودشان را و بھترین تجربهای که مردم اطراف آنھا انجام دادند در این امر مدنظر قرار میدھند.

١-۴- تاریخچه ………………………………………………………………………………۵٣
٢-۴- اساس الگوریتم اجتماع پرندگان …………………………………………………….۵۵
٣-۴- الگوریتم اجتماع پرندگان در حالت پیوسته …………………………………………۵٨
۴-۴- الگوریتم اجتماع پرندگان در حالت گسسته ………………………………………….۶٠
۵-۴- پارامترھای PSO …………………………………………………………………….۶٢
١-۵-۴- وزن اینرسی……………………………………………………………………۶٢
٢-۵-۴- ضرایب شتاب …………………………………………………………………۶٣
٣-۵-۴- حداکثر سرعت …………………………………………………………………۶۴

-۵-۴- بعد مساله ……………………………………………………………………….۶۶
۵ -۵-۴- تعداد ذرات ………………………………………………………………….. ۶۶
۶-۴- انواع توپولوژی واصل ھمسایگی ………………………………………………….۶٧
١-۶-۴- توپولوژی ستاره ………………………………………………………………۶٨
٢-۶-۴- توپولوژی حلقه ………………………………………………………………..۶٩
٣-۶-۴- توپولوژی چرخی ……………………………………………………………..٧٠
٧-۴- الگوریتمھای PSO …………………………………………………………………..٧١
١-٧-۴- الگوریتم بھترین فردی ………………………………………………………٧١
٢-٧-۴- الگوریتم بھترین جھانی ……………………………………………………..٧٣
٣-٧-۴- الگوریتم بھترین محلی ………………………………………………………٧۴
٨-۴- ھمگرایی …………………………………………………………………………….. ٧۵
٩-۴- مزیت ھای PSO ……………………………………………………………………..٧۶
۴-١٠ عیب.PSO ………………………………………………………………………….ا….76
١١-۴- پیادهسازی الگوریتم پرندگان در حالت پیوسته …………………………………….٧٧
١٢-۴- پیادهسازی الگوریتم پرندگان در حالت گسسته …………………………………….٨١
١٣-۴- تحقیقات انجام شده بر اساس الگوریتم اجتماع پرندگان ……………………………٨۵
١۴-۴- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….. ٨٧

بلوک دیاگرام واحدھای آبی کوچک

بلوک دیاگرام واحدھای آبی کوچک

فصل پنجم: پخش بار در سیستم ھای توزیع با در نظر گرفتن تولید پراکنده

١-۵- الگوریتم اصلی ………………………………………………………………………………….٩٠
٢-۵- روش تشکیل ماتریس BIBC و BCBV …………………………………………………….٩۴
١-٢-۵- الگوریتم تشکیل ماتریس BIBC …………………………………………………………٩۵
٢-٢-۵- الگوریتم تشکیل ماتریس BCBV ………………………………………………………..٩٧
٣-۵- مدلسازی المانھای سیستم توزیع ……………………………………………………..٩٨
١-٣-۵- بارھای توزیع شده …………………………………………………………………..٩٩
٢-٣-۵- مدلسازی تولیدات پراکنده ………………………………………………………….١٠١
١-٢-٣-۵- کنترل فازھا و مدل تولید پراکنده ………………………………………………..١٠٢
۴-۵- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..١٠۴

فصل ششم: مسئله جایابی DG در شبکه ھای توزیع جھت کاھش تلفات

١-۶- بررسی کارھای انجام شده ……………………………………………………………………………………………….١٠۶
٢-۶- مسئله جایابیDG در یک شبکه توزیع ………………………………………………………………………………………١١٠
٣- ۶- مراحل استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان جھت حل مساله جایابی بھینه DG……………………………………..١١٣
١-٣-۶- نحوه کدگذاری…………………………………………………………………………………………………………………١١٣
٢-٣-۶- الگوریتم مساله جایابی بھینه DG با استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان……………………………………………..١١۴
٣-٣-۶- مشخصات مثال کاربردی از شبکه فشار متوسط ١٣ باس سیستم توزیع…………………………………………….١١٨
١-٣-٣-۶ تنظیم پارامترھای PSO جھت رسیدن پاسخ بھینه برای شبکه١٣باس……………………………………………..١٢٠
١-١-٣- ٣- ۶- تعداد ذره ھا …………………………………………………………………………………………………………..١٢٠
٢-١-٣- ٣- ۶- ضرایب شتاب ………………………………………………………………………………………………………….١٢١
٣-١-٣- ٣- ۶- وزن اینرسی ………………………………………………………………………………………………………….١٢٢
٢- ٣- ٣-۶- نتایج حاصل از شبکه فشار متوسط ١٣ باس سیستم توزیع…………………………………………………… ١٢٣
۴-٣-۶- مشخصات مثال کاربردی از شبکه فشار متوسط ٣۴ باس سیستم توزیع………………………………………… ١٢۶
١- ۴- ٣-۶ تنظیم پارامترھای PSO جھت رسیدن پاسخ بھینه برای شبکه٣۴باس…………………………………………….١٢٨
١-١-۴-٣- ۶- تعداد ذره ھا ………………………………………………………………………………………………………….١٢٨
٢-١-۴-٣- ۶- ضرایب شتاب…………………………………………………………………………………………………………١٢٩
٣- ١- ۴- ٣-۶- وزن اینرسی…………………………………………………………………………………………………………١٣٠
٢- ۴- ٣- ۶- نتایج حاصل از شبکه فشار متوسط ٣۴ باس سیستم توزیع………………………………………………………..١٣١
۴-۶- مقایسه تلفات شبکه ١٣ باس با روش الگوریتم اجتماع پرندگان در برابر تلفات ھمین شبکه با روش الگوریتم مورچگان……….١٣۴

۵-۶- تجزیه و تحلیل پاسخ ھا…………………………………………………………………………………………………….١٣۵

فصل ھفتم: نتیجه گیری و ارائه پیشنھادھا

١- ٧- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….١٣٧
٢- ٧- ارائه پیشنھادات برای ادامه تحقیق ……………………………………………………………..139

فصل ھشتم:مراجع

پیوست١: ………………………………………………………………………………………١۴۶
پیوست ٢: ……………………………………………………………………………………..١۵٧

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فھرست جدول ھا

١-٣- مقادیر نامی تعریف شده برای تولید پراکنده توسط برخی مراکز تحقیقاتی…………….٢٢
٢-٣- طبقه بندی تولید پراکنده با توجه به مقادیر نامی توان تولیدی ………………………….٢٢
٣-٣- فناوریھای بکار رفته در تولید پراکنده ……………………………………………………..٢۴
۴-٣- تاثیر برخی از فناوریھای تولید انرژی الکتریکی بر محیط زیست ……………………….٢۶
۵-٣- میزان کاھش برخی ھزینه ھا با بکارگیری DG………………………………………….٣٠
۶-٣- DG نصب شده در برخی کشورھا بر حسب MW………………………………………٣٣
٧-٣- مقایسه بین برخی منابع تولید پراکنده ……………………………………………………۵٠
١-۴- تحقیقات انجام شده بر اساس الگوریتم اجتماع پرندگان…………………………………٨۵
١-۶- مشخصات DGھا برای شبکه ١٣ باس…………………………………………………..١١٩
٢-۶- پارامتر ھای تنظیم الگوریتم اجتماع پرندگان برای شبکه ١٣ باس…………………….١٢٣
٣-۶- میزان کاھش تلفات شبکه ١٣ باس با روش PSO………………………………………١٢۴
۴-۶- مشخصات DGھا برای شبکه ٣۴ باس………………………………………………….١٢٧
۵-۶- پارامتر ھای تنظیم الگوریتم اجتماع پرندگان برای شبکه ٣۴ باس ………………….١٣١
۶-۶- میزان کاھش تلفات شبکه ٣۴ باس با روش PSO ……………………………………١٣٢
٧-۶- مقایسه تلفات شبکه ١٣ باس با روش الگوریتم اجتماع پرندگان در برابر تلفات ھمین شبکه با روش الگوریتم مورچگان…….١٣۴

فھرست شکل ھا

١-٢- یک شبکه قدرت ساده …………………………………………………………………….١١
١-٣- یک شبکه قدرت ساده با تولید پراکنده …………………………………………………..٢۵
٢-٣- منحنی توان توربین بادی …………………………………………………………………..٣۵
٣-٣- بلوک دیاگرام سیستم ھای توربین بادی ………………………………………………….٣۶
۴-٣- بلوک دیاگرام واحد ھای آبی کوچک ………………………………………………………..٣٨
۵-٣- بلوک دیاگرام سیستم ھای پیل سوختی …………………………………………………..٣٩
۶-٣- بلوک دیاگرام سیستم ھای فتوولتائیک ……………………………………………………۴٢
٧-٣- سیستم باینری نیروگاه زمین گرمایی ………………………………………………………۴۴
٨-٣- سیستم بھره گیری مستقیم از انرژی زمین گرمایی بدون مبدل حرارتی ………………۴۴
٩-٣- بلوک دیاگرام سیستم ھای توربین گازی …………………………………………………۴۶
١-۴- مفھوم اصلاح نقطه جستجو در حالت پیوسته……………………………………………۵٩
٢-۴- ساختار ستاره ای…………………………………………………………………………..۶٨
٣-۴- ساختار حلقهای………………………………………………………………………………۶٩
۴-۴- ساختار چرخی………………………………………………………………………………٧٠
۵-۴- فلوچارت الگوریتم پرندگان در حالت پیوسته………………………………………………٨٠
۶-۴- فلوچارت الگوریتم پرندگان در حالت گسسته………………………………………………٨۴
١-۵- مدار معادل خطوط سه فاز ………………………………………………………………….٩٠
٢-۵- یک تکه خط سه فاز …………………………………………………………………………..٩١
٣-۵- شماره گذاری شاخه ھا و لایه ھای یک شبکه شعاعی ………………………………….٩٢
۴-۵- شماره گذاری یک شبکه توزیع شش باس ………………………………………………….٩۵
۵-۵- نحوه تشکیل ماتریس BIBC …………………………………………………………………٩۶
۶-۵- نحوه تشکیل ماتریس BCBV ………………………………………………………………٩٨
٧-۵- مدلسازی بارھای توزیع شده ……………………………………………………………..٩٩
٨-۵- مدار معادل تولید پراکنده مدلسازی شده ……………………………………………….١٠۴
١-۶- فلوچارت الگوریتم اجتماع پرندگان جھت جایابی بھینه DG……………………………١١٧
٢-۶- مثال شبکه ١٣ باس IEEE ……………………………………………………………….١١٨
٣-۶- تغییرات تلفات بر حسب تعداد ذره ھا برای شبکه ١٣ باس……………………………١٢٠
۴-۶- تغییرات تلفات بر حسب مقادیر ضرایب شتاب ( 1c و 2c) برای شبکه ١٣ باس …..١٢١
۵-۶- تغییرات تلفات بر حسب مقادیر وزن اینرسی( w) برای شبکه ١٣ باس …………..١٢٢
۶-۶- وضیت استقرار DGھا در شبکه ١٣ باس IEEE ………………………………………..١٢۴
٧-۶- نحوه ھمگرایی در رسیدن به پاسخ بھینه برای شبکه ١٣باس ………………………..١٢۵
٨-۶- مثال شبکه ٣۴ باس IEEE …………………………………………………………………١٢۶
٩-۶- تغییرات تلفات بر حسب تعداد ذره ھا برای شبکه ٣۴باس ……………………………١٢٨
١٠-۶- تغییرات تلفات بر حسب مقادیر ضرایب شتاب( 1c و 2c) برای شبکه ٣۴باس …..١٢٩
١١-۶- تغییرات تلفات بر حسب مقادیر وزن اینرسی( w) برای شبکه ٣۴باس …………..١٣٠
١٢-۶- وضیت استقرار DGھا در شبکه ٣۴ باس IEEE ……………………………………….١٣٢
١٣-۶- نحوه ھمگرایی در رسیدن به پاسخ بھینه برای شبکه ٣۴ باس ……………………..١٣٣

 

Abstract

Distributed Generation (DG) are small-scale generators connected to the Distribution Networks. These generation units often utilize new form of energy sources and have low cost in building and implementation. It is expected that in the future DG will be an important element in electric power systems designThere will be many advantages in utilizing the proper allocation of DG in power system. And its improper allocation while negating the advantages will have some disadvantages too. With regard to the extension of power system (particularly distribution networks), and plenty of DG sources in terms of power level and way of performance, utilization of optimized capacity in the power system is an optimization issue. Hence to reach the optimized answer, it is necessary that we use proper optimization method. Therefore to implement optimized allocationroblem of DG, optimization algorithm must be used. Particle Swarm Optimization Algorithm (PSO) is one of the new optimization method that base of behavior of birds and way of their performance utilization in finding their roosting is designed and has ability to optimize engineering well-known problems well. This optimization algorithm is used to minimize an objective function. In this project, the purpose of utilizing this optimization method is to minimize power losses in distribution system, so optimized allocation problem of DG about the two IEEE 13 and 34 Bus networks is studied.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایل word

قیمت:35هزار تومان