انتخاب صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. جامعه اماری این پژوهش 800 دانش آموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجرای مهارت شوت فوتبال مبتدی بودند) با توانایی تصویرسازی متوسط بود که از این بین 45 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری یاد گیری مشاهده ای، تصویر سازی و ترکیبی قرار گرفتند. ابزار و وسایل مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ارزیابی توانایی تصویر سازی حرکتی، آزمون شوت فوتبال ایفرد بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های توصیفی و روش های استنباطی از جمله آزمون های تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی و آزمون تی همبسته استفاده شد. هر سه گروه یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی، پیش آزمون، 6 جلسه اکتساب طی 2 هفته، آزمون یادداری فوری 48 ساعت بی تمرینی بعد از آخرین جلسه اکتساب و آزمون یادداری تأخیری یک هفته بی تمرینی بعد از آخرین جلسه اکتساب را گذراندند. نتایج نشان داد برای هر سه گروه یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی در مرحله اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال یادگیری حاصل شد(p≤.001)، همچنین گروه ترکیبی در مرحله اکتساب و آزمون یادداری فوری نسبت به سایر گروه ها (3p≤.00) و یادگیری مشاهده ای نسبت به تصویرسازی عملکرد بهتری داشتند (p≤.001)، ولی در آزمون یادداری تأخیری تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نگردید. این یافته ها پیشنهاد می کند که در مراحل اولیه یادگیری یک مهارت حرکتی نسبتاً ساده، بسته و مجرد، راهبرد ترکیبی مؤثرتر از یادگیری مشاهده ای و تصویر سازی است.

کلید واژه: یادگیری مشاهده ای[1]، تصویرسازی[2]، راهبرد ترکیبی[3]، اکتساب[4]، یادداری[5]

 

فهرست مطالب

فصل اول: طرح مسئله

مقدمه 2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق5

اهداف تحقیق6

هدف کلی6

اهداف جزئی6

فرضیه های تحقیق7

محدودیت های تحقیق7

قلمرو تحقیق7

محدودیت های تحقیق8

تعریف عملیاتی واژه ها، مفاهیم و متغیرها8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2.1 مقدمه11

2.2 مبانی نظری11

2.2.1 مبانی نظری تصویرسازی11

2.2.1.1 تصویرسازی ذهنی چیست؟11

2.2.1.2 تصویرسازی و کاربرد آن در مراحل مختلف یادگیری13

2.2.1.3 انواع تصویرسازی14

2.2.1.4 تصویرسازی حرکتی17

2.2.1.5 اهداف تصویرسازی18

2.2.1.6 مزایای تصویرسازی20

2.2.1.7 کاربردهای تصویرسازی21

2.2.1.8 شیوه های اجرای تصویرسازی21

2.2.1.9 نظریه های مربوط به تصویرسازی23

2.2.1.10 توانایی تصویرسازی27

2.2.2 مبانی نظری یادگیری مشاهده ای27

2.2.2.1 تبین های اولیه از یادگیری مشاهده ای27

2.2.2.1.1. تبین میلر و دولارد از یادگیری مشاهده ای 28

2.2.2.1.2 توجیه بندورا یادگیری مشاهده ای30

2.2.2.1.3 تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده ای30

2.2.2.2 مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می گذارد؟31

2.2.2.3 اثر بخشی یادگیری مشاهده ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی36

2.2.2.4 عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده ای39

2.3 پیشینه تحقیق 41

2.3.1 پیشینه تصویرسازی41

2.3.1.1 پیشینه داخلی تصویرسازی 41

2.3.1.2 پیشینه خارجی تصویرسازی 46

2.3.2 پیشینه یادگیری مشاهده ای48

2.3.2.1 پیشینه داخلی یادگیری مشاهده ای 48

2.3.2.2 پیشینه خارجی یادگیری مشاهده ای 50

2.3.3. پیشینه راهبرد ترکیبی 59

2.3.3.1 پیشینه داخلی راهبرد ترکیبی 60

2.3.3.2 پیشینه خارجی راهبرد ترکیبی 60

4.2 جمع بندی 61

فصل سوم روش تحقیق

3.1 مقدمه 63

3.2 روش و طرح تحقیق 63

3.3 جامعه آماری 64

3.4 نمونه، روش نمونه گیری وحجم نمونه 64

3.5 متغیرهای تحقیق 65

3.6 ابزار اندازه گیری و وسایل جمع آوری اطلاعات 66

3.7 فرایند تحقیق 68

3.8 روش های آماری  70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4.1 مقدمه73

4.2 توصیف آماری داده ها73

4.3 اندازه متغیرها در مراحل مختلف تحقیق (توصیف داده ها)74

4.4 بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج 75

4.4.1 آزمون فرضیه اول76

4.4.2 آزمون فرضیه دوم 77

4.4.3 آزمون فرضیه سوم 78

4.4.4 آزمون فرضیه چهارم 79

4.4.5 آزمون فرضیه پنجم 80

4.4.6 آزمون فرضیه ششم 81

4.4.7 آزمون فرضیه هفتم 82

4.4.8 آزمون فرضیه هشتم 83

فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری

5.1 مقدمه 86

5.2 خلاصه تحقیق87

5.3 بحث و تفسیر یافته های تحقیق 88

5.4 نتیجه گیری92

5.5 توصیه ها و پیشنهادات 96

5.5.1 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق 96

5.5.2 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

پیوست ها

پیوست شماره 1 دعوت نامه و رضایت نامه 99

پیوست شماره 2 نمونه پرسشنامه سابقه ورزشی و فرم ثبت مشخصات فردی و جسمانی 100

پیوست شماره 3 فرم کار میدانی 101

پیوست شماره 4 مقیاس ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی 103

پیوست شماره 5 نمونه فرم تن آرامی 105

پیوست شماره 6 نمونه فرم آموزش تصویرسازی قبل تصویرسازی مهارت شوت فوتبال 106

پیوست شماره 7 نمونه فرم تصویرسازی شوت فوتبال 107

منابع و مأخذ 108

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول 1-4 توصیف آماری شاخص های قد، وزن و سن آزمودنی های تحقیق 73

جدول 2-4 توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه یادگیری مشاهده ای در مراحل مختلف تحقیق 74

جدول 3-4 توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه تصویرسازی در مراحل مختلف تحقیق 74

جدول 4-4 توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه ترکیبی در مراحل مختلف تحقیق 75

جدول 5-4 یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در مقایسه امتیازات پیش آزمون گروه های تمرینی 75

جدول 6-4 یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین 76

جدول 7-4 یافته های حاصل از آزمون تعقیبی ال اس دی در مقایسه جلسات 76

جدول 8-4 یافته های حاصل از آزمون تی همبسته در مقایسه پیش آزمون- آزمون یادداری فوری 77

جدول 9-4 یافته های حاصل از آزمون تی همبسته در مقایسه پیش آزمون- آزمون یادداری تأخیری77

جدول 10-4 یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین 78

جدول 11-4 یافته های حاصل از آزمون تعقیبی ال اس دی در مقایسه جلسات 78

جدول 12-4 یافته های حاصل از آزمون تی همبسته در مقایسه پیش آزمون- آزمون یادداری فوری 79

جدول 13-4 یافته های حاصل از آزمون تی همبسته در مقایسه پیش آزمون- آزمون یادداری تأخیری 79

جدول 14-4 یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین80

جدول 15-4 یافته های حاصل از آزمون تعقیبی ال اس دی در مقایسه جلسات 80

جدول 16-4 یافته های حاصل از آزمون آزمون تی همبسته در مقایسه پیش آزمون- آزمون یادداری فوری 81

جدول 17-4 یافته های حاصل از آزمون تی همبسته در مقایسه پیش آزمون- آزمون یادداری تأخیری 81

جدول 18-4 یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین 82

جدول 19-4 یافته های حاصل از آزمون تعقیبی توکی در مقایسه گروه ها 82

جدول 20-4 یافته های حاصل از آزمون تعقیبی توکی در مقایسه جلسات تمرین 83

جدول 21-4 یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در مقایسه امتیازات آزمون یادداری فوری گروه های تمرینی 84

جدول 22-4 یافته های حاصل از آزمون تعقیبی توکی برای امتیازات گروه های تمرینی در آزمون یادداری فوری 84

جدول 23-4 یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در مقایسه امتیازات آزمون یادداری تأخیری گروه های تمرینی 85

 

فهرست شکل ها

فصل دوم

شکل 2.1 رابطه فرضی بین نتایج حرکت در محیط و پارامترها برای شرایط متنوع اولیه طرحواره فراخوانی  37

شکل 2.2 رابطه فرضی بین نتایج حرکت در محیط و پارامترهایی که این نتایج را تولید میکند 38

شکل 2.3 رابطه فرضی بین نتایج حرکت در محیط و نتایج حسی تولید شده برای شرایط متنوع اولیه (طرحواره بازشناسی)38

فصل سوم

شکل 1.3تقسیم بندی دروازه در ازمون شوت فوتبال 67

فصل چهارم

شکل 4.1 منحنی اجرای گروه تمرینی یادگیری مشاهده ای در مرحله اکتساب  77

شکل4.2 منحنی اجرای گروه تمرینی تصویر سازی در مرحله اکتساب  79

شکل 4.3 منحنی اجرای گروه تمرینی راهبرد ترکیبی در مرحله اکتساب 81

شکل 4.4 منحنی اجرای گروه های تمرینی  در مرحله اکتساب  83

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید