انتخاب صفحه

مقدمه

بتن کوبیده غلتکی یا R.C.C یک روش جدید جهت اجرای بتن درکارهای عمرانی می باشد که ایده استفاده ازآن به دهه های 1930 و 1940 درانگلستان وبه عنوان لایه زیراساس جاده های و روسازی محوطه فرودگاه ها باز میگردد.R.C.C هرچند که درکلیه فعالیت های عمرانی وعمدتا به عنوان یک مصالح جنبی مطحرح شده ومورد استفاده قرارگرفت،از اوایل دهه1960 میلادی،ازسوی کارشناسان ومحققان به عنوان وتکنیک اجرای قابل استفاده درسدسازی مطح گردیده ودیری نپایید که مورد توجه وتوسعه روزافزون قرار گرفت.رواج استفاده ازبتن غلتکی به عوامل متعددی بستگی داشت که مهمترین آنها سادگی در تولید وبکارگیری وعدم نیاز به تجهیزات وتاسیسات اجرایی ویژه می باشد.بتنی کوبیده غلتکی به اختصار متشکل از مصالح سنگدانه ای وسیمانی ودرصد کمی آب می باشد،که به صورت مخلوط نسبتا خشک وبدون اسلامپ،درلایه های نازک و وسیع پخش دشه وبااستفاده از غلتک های ساده وارتعاشی متراکم میگردد.در مقایسه با بتن معمولی،هزینه های اجرایی این بتن بواسطه پیوستگی دراختلاط،حمل ونقل وپخش کردن بتن وهمچنین به خاطر ساده سازی طراحی ها وهمچنین ازنظر صرفه جویی درپرداخت سود سرمایه گذاری در دوره اجرایی،بسیار کمتر می باشد،این روش دارای مزایای فنی سدهای بتنی وروش اجرای سریع وارزان سدهای خاکی می باشد.تاکنون روش های متفاوتی توسط افراد مختلف باهدف بهینه کردن منابع ذکر شده ارائه گردیده است که مضمون همه آنها عبارت ازاستفاده ازغلتک و سایر ماشین آلات عملیات خاکی دراجرای سدهای بتنی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه   2

فصل اول:هدف

1-2-معرفی بتن کوبیده غلتکیRoller Compacte cancrete   

استفاده از بتن کوبیده غلتکی یاRCC درسالهای اخیر دراغلب نقاط جهان مقبولیت خاصی یافته است.طبق تعریف کمیته فنی شماره207 انجمن بتن آمریکاACI بتن کوبیده غلتکی یاRCC نوعی بتن است که اسلامپ آن معادل صفربوده وعملیات حمل،پخش وتراکم آن بااستفاده ازماشین آلات عملیات خاکی صورت می پذیرد.برای ایجاد تراکم مناسبRCC باید بتواند وزن وسایل یامشاین آلات متراکم کننده راتحمل نماید وازطرف دیگر،آنقدر مرطوب باشد که شیره بتن برای پوشاندن کلیه سنگدانه های کافی باشد.بتن مناسب برای کوبیدن باغلتک ازنظر ظاهری درحالت متراکم نشده بابتن معمولی تفاوت فاحشی دارد درچنین حالتی هیچگونه اثری ازشیره بتن درمخلوط نمایان نیست.بطور کلی خواص بتن غلتکی سخت شده بستگی به دانه بندی،موادسیمانی،نحوه اسخت مخلوط،درصد تراکم وکنترل اجراء دارد.درسدهای بتنی ساخته شده بابتن غلتکی نیز همچون سدهای بتن معمولی،به منظور کاهش حرارت هیدراتاسیون وکنترل مسائل ناشی از آن ازموارد پوزولانی استفاده میگردد.طراحی وساخت توسط این مصالح مهندسی دارای روش های مختلفی است که بدون توجه به چگونگی این روش ها سرعت درانجام کار بتن ریزی،امکان فشرده سازی آن توسط غلتک های ارتعاشی،خودمیتواند به عنوان بهترین امتیاز این مصالح شناخته شود.معمولا ازغلتک های 10تنی که درعملیات آسفالت ریزی بکار برده میشوند،به خاطر قابلیت فشرده سازی بالا ودامه ارتعاشی کم وفرکانس بالااستفاده میشود.بتن غلتکی اغلب به صورت غیرمنقطع ساخته میشود وبوسیله کامیون به محل منتقل و قبل ازفشرده سازی توسط بولدوزر پخش میگردد.درابتدای تولید،بتن غلتکی شباهت زیادی به بتن مرطوب که درزیر سازی جاده ها بکار برده میشود دارد ولی پس ازآنکه سیمان مخلوط درآن به نزدیک نقطه خودگیری رسید شبیه به بتن معمولی میگردد.

1-2-معرفی بتن کوبیده غلتکیRoller Compacte cancreteا         6

1-3-تاریخچه استفاده ازبتن غلتکی     8

1-4موارد استفاده از RCCا     9

1-5-جایگاهRCC درسدسازی   12

1-6-انتخاب ساختگاه درگزینه های مربوطه 14

1-7-توجیه پذیری اقتصادی اجرای سدهای RCCا   15

1-7-1-کوتاه کردن دوره اجرا   15

1-7-2-افزایش سرعت اجرا   15

1-7-3-صرفه جویی درمصرف سیمان وپ آمدهای آن   15

1-7-4-سایر فواید سدهایRCCا 15

1-8-مقایسه اقتصادی بین سدهایRCC باسدهای وزنی ازبتن معمولی 20

1-8-1-مقایسه اقتصادی سدهای RCC باسدهای سنگریزه ای وخاکی 20

1-9-محدودیت های سدهای RCCا   20

1-10-دسته بندی سدهای بتن غلتکی 21

1-10-1-سدهای RCC باسیمان کم 21

1-10-2-سدهای RCC باسیمان زیاد   22

1-11-تمهیدات ویژه هنگام بتن ریزیRCCا     26

1-12-اصلاح لایه   29

فصل دوم

2-1-1-کلیات

ویژگی های فیزیکی بتنRCC عبارت است از:مقاومت ،مدول الاستیسیته ضریب پواسن،وزن مخصوص،ضریب نفوذ،تغییرات حجمی،خزش و دوام.تفاوت میان خواص بتن غلتکی سخت شده وبتن معمولی به دلیل تفاوت میان خواص مخلوط های آنها ازقبیل دانه بندی،میزان هوا ومقدار موادسیمانی می باشد.بطور کلی RCC درمقایسه با بتن معمولی دارای سمیان کمتر،شیره کمتر وآب کمتر می باشد.بدلیل گسترده بودن دامنه تعمیرات دانه بندی وپذیرفته بودن مصالحی که طبق استانداردAstm نمی باشد.دامنه تغییرات خواص فیزیکیRCC نسبت به بتن معمولی گسترده تر میباشد.

2-1-خصوصیات RCCا     31

2-1-1-کلیات        31

2-1-2-مقاومت   31

2-1-2-1-مقاومت فشاریRCCا       31

2-1-2-2-مقاومت کششی بتنRCCا     32

2-1-2-3-مقاومت برشی بتنRCCا       32

2-1-3-مدول الاستیسیته       32

2-1-4-ضریب پواسن     33

2-1-5-تغییرحجم     33

2-1-5-1-جمع شدگ دراثر خشک شدن     33

2-1-5-2-خزش     33

2-1-6-تغیریات حرارتی 34

2-1-7-کارآئیRCCا     34

2-1-8-دوام مقاومت سایشی   34

2-1-9-مقاومت درمقابل زدگی وآب شدن   35

فصل سوم:مصالح تشکیل دهنده زیست ها اختلاط بتنRCC

3-1-مصالح تشکیل دهنده بتن غلتکی

این مصالح شامل مواد سیمانی(سیمان پرتلند وپوزولان مثل خاکستر بادی)مصالح سنگی،آب و افزودنی های دیگر میباشد.برای تولید مخلوط های RCC دامنه وسیعی ازمصالح به طور موفقیت آمیزی استفاده شده است.

3-1-مصالح تشکیل دهنده بتن غلتکی   37

3-1-1-سیمان   39

3-1-2-پوزولان  39

3-1-3-مواد مضاف     40

3-1-4-انتخاب سنگدانه ها وکنترل دانه بندی آنها     40

3-1-5-آب     40

3-2-مبنای روش های طرح اختلاط   41

3-2-1-طرح بتن غلتکی باتوجه به مفاهیم ژئوتکنیکی 41

3-2-2-طرح بتن غلتکی باتوجه به مفاهیم تهیه بتن     41

3-3-3-طرح اختلاط بااستفاده ازروش های تراکم خاک   42

3-3-3-1-مقدارآب 42

3-3-3-2-میزان مصالح سیمانی   42

3-3-3-3-سنگدانه ها   43

فصل چهارم:کلیات طرح سد جگین

کلیات طرح سد جگین

ساختگاه این سد درجنوب استان هرمزگان ودر107 کیلومتری شمال شرقی بندر جاسک وبر روی رودخانه جگین که ازدامه جنوبی کوه های بشاگرد سرچشمه گرفته وپس از عبور ازتنگه دهنه مرنگ وپیوستن به سرشاخه عمده دیگری بنام شریفی به دریای عمان منتقی میشود.این سد ازنوع وزنی بوده ودارای ارتفاع78مترازکف پی وطول تاج253 وعرض تاج معادل6متر می باشد.حجم بتن غلتکی دراین پروژه معادل237000 مترمکعب وبتن سازه ای22000 مترمکعب مباشد.سرریز این سد ازنوعOgee آزاد با سه دهانه وظرفیت تخلیه3728 مترمکعب درثانیه (10000ساله) وطول موثر هرکدام43 مترودرتراز اوجی4/140 متر اجرای این پروژه 36ماه پیش بینی شده است که 12 ماه آن مربوط به اجرای راه دسترسی به محل سد و 24 ماه آن مربوط به اجرای دیگر اجزاء سد میباشد.لذا باتوجه به اینکه مراحل اجرای آن به اتمام رسیده واین پروژه مبنای تحقیق حاضر می باشد درفصول آن به جزئیات آن خواهیم پرداخت ودراین جا ازتوضیحات بیشترخودداری میشود.

الف-ویژگی های خاص منطقه جگین     46

الف-1-دوری وبعد مسافت     46

الف-2-آب وهوا   46

الف-3-محرومیت منطقه    46

الف-4-توپوگرافی خاص تنگه   47

2-4-ویژگی های درنظر گرفته شده برای پوزولان     47

فصل پنجم

پیشنهادات

-استفاده ازمواد پلیمری والیاف مصنوع درRCC وکنترل رفتار آن پس از مصرف

-تغییرات انرژی تراکم وتاثیرات آن برروی پارامترهای طراحی

-تاثیر درصد مصال برروی نفوذپذیری

نتیجه گیری   50

پیشنهادات   51

منابع   52

Abstractا       53

فهرست اشکال

شکل1-       10

شکل2-           11

شکل3-                 17

شکل4-         17

شکل5-                   18

شکل6-                 28

شکل7-                 28

شکل8-            29

شکل9-           48

1-2-معرفی بتن کوبیده غلتکی Roller Compacte concrete

استفاده از بتن کوبیده غلتکی یاRCC درسالهای اخیر دراغلب نقاط جهان مقبولیت خاصی یافته است.طبق تعریف کمیته فنی شماره207 انجمن بتن آمریکاACI”بتن کوبیده غلتکی یا RCC نوعی بتن است که اسلامپ آن معادل صفربوده وعملیات حمل،پخش وترام آن با استفاده از ماشین آلات عملیات خاکی صورت میپذیرد.برای ایجاد تراکم مناسبRCC باید بتوان وزن وسایل یاماشین آلات متراکم کننده را تحمل نماید وازطرفی دیگر،آنقدر مرطوب باشد که شیره بتن برای پوشانیدن کلیه سنگدانه های کافی باشد.بتن مناسب برای کوبیدن باغلتک ازنظر ظاهری درحالت متراکم نشده بابتن معمولی تفاوت فاحشی دارد درچنین حالتی هیچگونه اثری ازشیره بتن درمخلوط نمایان نیست.بطور کلی خواص بتن غلتکی سخت شده بستگی به دانه بندی،موادسیمانی،نحوه ساخت مخلوط،درصدتراکم وکنترل اجراء دارد.درسدهای بتنی ساخته شده بابتن غلتکی نیز همچون سدهای بتن معمولی،به منظور کاهش حرارت هیدراتاسیون وکنترل مسائل ناشی از آن ازمواد پوزولانی استفاده میگردد.طراحی وساخت توسط این مصالح مهندسی دارای روش های مختلفی است که بدون توجه به چگونگی این روشها سرعت درانجام کاربتن ریزی،امکان فشرده سازی آن توسط غلتک های ارتعاشی،خودمیتواند به عنوان بهترین امتیاز این مصالح شناخته شود.معمولا ازغلتک های 10 تنی ک درعملیات آسفالت ریزی بکار برده میشوند،به خاطر قابلیت فشرده سازی بالا ودمانه ارتعاشی کم وفرکانس بالا استفاه میشود.بتن غلتکی به صورت غیر منقطع ساخته میوشد وبوسیله کامیون به محل منتقل و قبل ازفشرده سازی توسط بولدوزر پخش میگردد.درابتدای تولید،بتن غلتکی شباهت زیادی به بتن مرطوب که درزیر سازی جاده ها بکار برده میشود دارد ولی پس از آنکه سیمان مخلوط درآن به نزدیک نقطه خودگیری رسیدن شبیه به بتن معمولی میگردد.


 


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”26863″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قیمت45000تومان

[purchase_link id=”26861″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]