فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………….. 1

مجوعه سیاره ای

مجوعه سیاره ای

فصل اول

مقدمه
اصول کارکرد جعبه دنده های اتوماتیک شبیه هم می باشد و تفاوت هایی که در آنها وجود دارد صرفاً در ترکیب اندازه ها و ساختمان و بعضی اختلاف هایی در سیستم های کنترل هیدرولیکی می باشد و شامل اصول اساسی جعبه دنده ها نخواهد بود.جعبه دنده های اتوماتیک مانند جعبه دنده های معمولی قابل استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی و همچنین اتومبیل های سبک و سنگین، به خصوص ماشین های راه سازی می باشند و باید متذکر شد که اصول کار آن ها یکسان بوده و طرز کارشان به سادگی قابل فهم می باشد.
رانندگی اتومبیل هایی که دارای جعبه دنده اتوماتیک می باشند مستلزم داشتن اطلاعات کافی در این زمینه می باشند تا راننده بتواند به موقع نسبت به سرویس های مقدماتی آن اقدام نماید و نهایتا در تشخیص عیب و رفع آن اقدام لازم را به عمل آورد.جت اوی ، هیدراماتیک ، تورک فلایت و کروئیز- اُ – ماتیک بعضی از نام های خانواده جعبه دنده های اتوماتیک هستند که در تجارت به این نام ها خوانده می شوند.

قسمت های اصلی گیربکس اتوماتیک

قسمت های اصلی گیربکس اتوماتیک

مقدمه……………………………………………………………………………………. 3
سیستم انتقال قدرت اتوماتیک………………………………………………………… 4
1-2- انواع گیربکس های اتوماتیک…………………………………………………….. 4

اساساً گیربکس های اتوماتیک به دو دسته تقسیم می شوند، گیربکس هایی که برای خودروهای موتور جلو و محرک جلو FF و گیربکس هایی که برای خودروهای موتور جلو و محرک عقب FR هستند.

گیربکس هایی که در خودروهای محرک جلو استفاده می شوند نسبت به خودروهای محرک عقب دارای حجم بیشتری است، زیرا که این نوع گیربکس مستقیم بر روی خودرو نصب می گردد. این گیربکس ها بیشتر رایج هستند.

در خودروهای محرک جلو، دیفرانسیل مستقیماً بر روی گیربکس قرار می گیرد این در حالی است که در خودروهای محرک عقب از دیفرانسیل خارجی استفاده می شود.
1-3- سیر تکاملی جعبه دنده………………………………………………………….. 7
2-3-2) کاهش دنده (Gear Reduction) ا…………………………………………….25
2-3-3- اوردرایو یا فوق سرعت (Overdrive) ا………………………………………..25
2-3-4- حرکت مستقیم (Direct Drive) ا……………………………………………..25
نسبت دنده 1:1 بدون تغییر در گشتاور و دور ورودی می باشد…………………… 25
2-3-5- خلاص یا آزاد گردی (Free Wheeling) ا………………………………………25
در این حالت قدرت ورودی وجود دارد ولی قدرت از جعبه دنده خارج نمی گردد…. 25
2-3-6- عضو عکس العملی (Reaction Member) ا………………………………….25
شکل 2-3- روش اول افزایش گشتاور …………………………………………………28
روش دوم افزایش گشتاور………………………………………………………………. 28
شکل 2-4- روش دوم افزایش گشتاور………………………………………………….29
2-4-3) اصل افزایش سرعت (Law of Overdrive)ا…………………………………. 29
شکل 2-5- روش اول افزایش سرعت…………………………………………………. 30
روش دوم افزایش سرعت………………………………………………………………. 30
شکل 2-6- روش دوم افزایش سرعت…………………………………………………. 31
2-4-4) اصل معکوس (Law of Reverse) ا……………………………………………..31
شکل 2-7- روش اول برای ایجاد حرکت معکوس…………………………………….. 32
روش دوم دنده عقب…………………………………………………………………….. 32
شکل 2-8- روش دوم برای ایجاد حرکت معکوس ……………………………………..33
2-4-5- اصل حرکت مستقیم (Law of Direct Drive) ا……………………………..33

حرکت مستقیم یا دنده مستقیم توسط درگیر نمودن یا قفل نمودن هر دو عضو مجموعه دنده ها با یکدیگر انجام می گیرد، یا به عبارت دیگر دور ورودی با دور خروجی برابر و هم جهت می باشند و نسبت دنده در حرکت مستقیم 1 : 1 است.

با مجموعه دنده سیاره ای ساده سه راه برای ایجاد حرکت مستقیم وجود دارد توجه داشته باشید که در هر حالت عضو سوم به دو عضو دیگر قفل می شود چون از چرخش پینیون ها ممانعت می شود . به جهت نتایج بدست آمده در عملی ترین طرح، تنها روش اول برای ایجاد حرکت مستقیم بطور معمول در گیربکس های مدرن کاربرد دارد. [3]
روش دوم حرکت مستقیم……………………………………………………………… 34
روش سوم حرکت مستقیم……………………………………………………………. 35
شکل 2-9- روش اول برای حرکت مستقیم…………………………………………. 35
شکل 2-11- روش سوم برای حالت مستقیم………………………………………. 36
جدول 2-1- بدست آوردن نسبت دنده های خورشیدی و…………………………..37
Zr = تعداد دندانه های دنده رینگی…………………………………………………. 38
Zs = تعداد دندانه های دنده خورشیدی……………………………………………..38

 

تورک کنورتور- ایمپلر

تورک کنورتور- ایمپلر

فصل سوم

قبل از شروع بررسی جزئیات پمپ ها و سوپاپ های گیربکس، لازم است بطور خلاصه نگاهی به سه فشار اصلی موجود در گیربکس اتوماتیک بیاندازیم:
1. فشار خط اصلی
2. فشار گاز
3. فشار گاورنر
برای ایجاد فشار هیدرولیک بایستی یک چشمه جریان سیال و مقاومتی در برابر آن جریان وجود داشته باشد. در گیربکس های اتوماتیک، پمپ همان ایجاد کنندۀ جریان است و سوپاپ ها و گذرگاه های مختلف بکار رفته باعث ایجاد فشار می شوند. [3]
3-1-1- فشار خط اصلی
این فشار به وسیلۀ پمپ بوجود می آید و بوسیلۀ سوپاپ رگلاتور فشار، در خروجی پمپ کنترل می شود. فشار خط اصلی برای راه اندازی کلاچ ها، سروها، که عضوهای مختلف مجموعۀ دنده سیاره ای را ترمز می کنند به کار می رود و از این طریق نسبت دنده های مختلف و تعویض اتوماتیک دنده ها فراهم می شود. فشار اصلی به جز این، منشاء تمام فشارهای دیگر گیربکس نیز می باشند.
3-1-2- فشار گاز
یـک فشار هیدرولیـکی است که اندازۀ آن با زیاد شدن بـار موتور یا مقدار باز بودن دریـچۀ گـاز افزایش می یابد. فشار گاز از فشار خط اصلی بوجود می آید. اندازۀ این فشار در سوپاپ گاز (رجوع به 3-3-7) کنترل می شود. سوپاپ گاز یا از طریق اتصالات مکانیکی متصل به پدال گاز و یا از طریق دیافراگم خلائی که اندازۀ خلاء مانیفولد ورودی را حس می کند، از بار موتور تأثیر می پذیرد. فشار گاز در تعامل با فشار گاورنر برای کنترل نقاط تعویض دنده بکار می رود.
3-1-3- فشار گاورنر
یک فشار هیدرولیکی است که مقدار آن با زیاد شدن سرعت خودرو افزایش می یابد. این فشار از خط اصلی بوجود می آید و در یک سوپاپ که به صورت گریز از مرکز کار می کند و توسط شافت خروجی گیربکس می چرخد، کنترل می شود. فشار گاورنر در تعامل با فشار گاز برای کنترل نقاط تعویض دنده به کار می رود. [1]

پمپ دنده ای داخلی و خارجی

پمپ دنده ای داخلی و خارجی

3-1) فشارهای موجود در گیربکس اتوماتیک……………………………………………. 44

قبل از شروع بررسی جزئیات پمپ ها و سوپاپ های گیربکس، لازم است بطور خلاصه نگاهی به سه فشار اصلی موجود در گیربکس اتوماتیک بیاندازیم:

  1. فشار خط اصلی[1]
  2. فشار گاز[2]
  3. فشار گاورنر[3]

برای ایجاد فشار هیدرولیک بایستی یک چشمه جریان سیال و مقاومتی در برابر آن جریان وجود داشته باشد. در گیربکس های اتوماتیک، پمپ همان ایجاد کنندۀ جریان است و سوپاپ ها و گذرگاه های مختلف بکار رفته باعث ایجاد فشار می شوند. [3]

3-2- پمپ های هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک…………………………………….. 46
3-2-1- پمپ دنده ای………………………………………………………………………. 47
3-3-4- سوپاپ تنظیم فشار (رگلاتور)……………………………………………………. 58
4-2-2- استاتور (انعکاس کننده)………………………………………………………….. 80
شکل 4-7- عمل کوپلینگ هیدرولیکی در نقطه ای که جریان روغن عکس می گردد. 81
4-3- مرحلۀ افزایش گشتاور………………………………………………………………. 81

5-1- تجهیزات راه انداز گیربکس اتوماتیک…………………………………………………86

برای دریافت حرکت خروجی از یک مجموعه دنده سیاره ایی باید یم عضو را ثابت کرد و عضو دیگر را به حرکت در آورد. تجهیزات مکانیکی که نیروهای ثابت کننده و حرکت دهنده را برای مجموعه سیاره ایی فراهم می کنند، تجهیزات راه انداز نامیده می شوند. تجهیزات به کار رفته در گیربکس اتوماتیک شامل انواع باندها، کلاچ های چند صفحه ایی و کلاچ های یکطرفه است.

باندهای گیربکس اتوماتیک به روش هیدرولیکی و بوسیلۀ سروها (رجوع به 5-3) بکار می افتند. یک سرو به روشی شبیه به یک سیلندر هیدرولیکی عمل می کند. باند و سروی مربوط به آن همیشه یک وسیلۀ ترمز کننده است. باند در هر دنده خاصی عضو عکس العملی از مجموعه دنده سیاره ایی را ثابت می کند.

در گیربکس های اتوماتیک کلاچ چند صفحه ایی نیز به روش هیدرولیکی و بوسیلۀ پیستون بکار می افتد. عملکرد کلاچ هیدرولیکی نیز شبیه به سیلندرهای هیدرولیکی ساده است. یک کلاچ هیدرولیکی بسته به طرحش هم می تواند ثابت کننده عضو عکس العملی دنده سیاره ایی و هم سبب انتقال حرکت ورودی به آن باشد.

اغلب گیربکس های اتوماتیک از نوع دیگری کلاچ به نام کلاچ یک طرفه بهره می برند. کلاچ یک طرفه یک وسیلۀ مکانیکی است که از چرخش یک عضو از مجموعه سیاره ایی در یک جهت جلوگیری می کند امّا در جهت دیگر خلاص بوده و اجازه چرخش می دهد.

کلاچ یک طرفه اگر چه به صورت هیدرولیکی عمل نمی کند امّا در دسته تجهیزات راه انداز قرار می گیرد. [2]

5-2- باندهای گیربکس…………………………………………………………………………86

5-2-1- انواع باند…………………………………………………………………………………87

5-3- سروهای هیدرولیک………………………………………………………………………88

5-4- آکومولاتور هیدرولیکی……………………………………………………………………89

5-5- مجموعه های کلاچ……………………………………………………………………….90

هیدرولیکی چند صفحه ایی…………………………………………………………………..91

5-5-2- کلاچ های ترمز کننده………………………………………………………………..92

5-5-2-1- انواع فنرهای کلاچ…………………………………………………………………94

5-5-3-1- کلاچ یک طرفه غلطکی…………………………………………………………….96

4-5-3-2) کلاچ یک طرفه بادامکی…………………………………………………………..97
مراجع………………………………………………………………………………………… 99

مبدل گشتاوری که دارای 3 عضو و 4 عنصر می باشد

مبدل گشتاوری که دارای 3 عضو و 4 عنصر می باشد

 

فهرست اشکال

شکل 1-2 قسمت های اصلی گیربکس اتوماتیک…. 7

شکل 1-3 کلاچ یا کوپلینگ هیدرولیکی با جعبه دنده معمولی 13

شکل 1-4 مبدل گشتاور هیدرولیکی تورک درایو. 14

شکل 1-5 جعبه دنده نیم اتوماتیک دوسرعته دینافلوی بیوک… 15

شکل 1-6 انتقال قدرت در جعبه دنده اتوماتیک3 سرعته فورد. 16

شکل 1-7 جعبه دنده اتوماتیک پاورفلایت… 17

شکل 1-8 جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک…. 19

شکل 1-9 جعبه دنده اتوماتیک 3 سرعته استودکبر. 20

فصل دوم

شکل 2-1 دنده های کشویی گیربکس در حالت خلاص…. 23

شکل 2-2 مجموعه دنده سیاره ای.. 26

شکل 2-3 روش اول افزایش گشتاور. 30

شکل 2-4 روش دوم افزایش گشتاور. 31

شکل2-5 روش اول افزایش سرعت… 32

شکل 2-6 روش دوم افزایش سرعت… 33

شکل 2-7 روش اول برای ایجاد حرکت معکوس…. 34

شکل 2-8 روش دوم برای ایجاد حرکت معکوس…. 35

شکل 2-9 روش اول برای حرکت مستقیم.. 37

شکل 2-10 روش دوم برای حرکت مستقیم.. 38

شکل 2-11 روش سوم برای حرکت مستقیم.. 38

شکل 2-12 مجموعه دنده سیمپسون.. 41

شکل 2-13 مجموعه دنده سیاره ایی سیمپسون.. 42

شکل 2-14 مجموعه راوینیو. 43

فصل سوم

شکل 3-1 پمپ دنده ای داخلی و خارجی.. 49

شکل 3-2 پمپ روتوری.. 50

شکل 3-3 پمپ روتوری داخلی و خارجی.. 51

شکل 3-4 پمپ پره ای ساده. 52

شکل 3-5 مجموعه بدنۀ سوپاپ 54

شکل 3-6 انواع سوپاپ یک طرفه. 55

شکل 3-7 سوپاپ اطمینان.. 57

شکل 3-8 سوپاپ تنظیم فشار. 58

شکل 3-9 سوپاپ تعویض…. 60

شکل 3-10 سوپاپ تعویض…. 60

شکل 3-11 سوپاپ گاز با کارانداز خلائی.. 64

شکل 3-12 سوپاپ گاز با کارانداز مکانیکی.. 64

شکل 3-13 گاورنر با محرک دنده ایی و سوپاپ قرقره ایی.. 66

شکل 3-14 سوپاپ گاورنر. 75

شکل 3-15 سوپاپ کنترل دستی.. 69

فصل چهارم

شکل 4-1 کوپلینگ هیدرولیکی ساده. 71

شکل 4-2 مبدل گشتاور. 73

شکل 4-3 تورک کنورتور- ایمپلر. 74

شکل 4-4 تورک کنورتور- توربین.. 75

شکل 4-5 تورک کنورتور- استاتور. 75

شکل 4-6 پمپ و اجزای محفظه هوزینگ…. 76

شکل 4-7 عمل کوپلینگ هیدرولیکی 78

شکل 4-8 طرز کار استاتور. 79

فصل پنجم

شکل 5-1 باندهای گیربکس…. 84

شکل 5-2 انواع باندها 85

شکل 5-3 مجموعۀ یک کلاچ هیدرولیکی چند صفحه ای.. 88

شکل 5-4 کلاچ ترمز کننده. 89

شکل 5-5 اجزای کلاچ چند صفحه ای.. 90

شکل 5-6 اجزای کلاچ چند صفحه ای و فنر دیافراگمی.. 91

شکل 5-7 کلاچ یک طرفه غلطکی.. 94

شکل 5-8 کلاچ یک طرفه بادامکی.. 94

فهرست جداول صفحه

فصل اول

جدول1-1 مسیر قدرت جعبه دنده اتوماتیک پاورفلایت… 17

جدول 1-2 مسیر قدرت جعبه دنده اتوماتیک اولتراماتیک…. 18

فصل دوم

جدول 2-1 بدست آوردن نسبت دنده های خورشیدی.. 39

فصل سوم

جدول 3-1 تاثیر فشار گاز بر روی دریچه گاز. 63

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان