انتخاب صفحه

مقدمه

ایجاد تغییر و تحول در زمینه افزایش ظرفیت، و استفاده از تجهیزات مدرن بندری مسالهای است که در دهه های اخیر بسیار مورد توجه برنامه ریزان بوده است. در بنادر موفق جهان شاهد دگرگونی و تحولات عظیم برای ایجاد رقابت بیشتر و امکانات بهتر برای پاسخ گویی به نیاز امروز تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی هستیم. با توجه به مزایا و امکانات حمل و نقل کانتینری، بطور حتم، استفاده از کانتینر در بیشتر نقاط جهان و در همه بخشهای صنعت حمل و نقل به صورت همگانی درخواهد آمد. بدیهی است که ایران از این روند و تکامل برکنار نخواهد ماند و به همین جهت باید خود را با نیازهای بازار آینده حمل و نقل جهان تطبیق دهد. در این راستل از برنامه های مهم، میتوان به تداوم شناساندن مزیتهای استفاده از کانتینرها در حمل و نقل کالاهای واردانی و صادرانی اشاره کرد. بسیاری از صاحبان کالا هنوز به سودمندی این روش حمل و نقل پی نبرده اند. تدارک یک برنامه تبلیغی از سوی سازمانهای مسئول امور دریایی کشور که می تواند از حمایت شرکتهای کشتیرانی نیز برخوردار شود یکی از گامهای اساسی در این زمینه به شمار میآید. کشورهای همسایه مادر خلیج فارس از مدتها پیش تدارک وسیعی در زمینه حمل و نقل کانتینری دیده و با تجهیز بنادر خود را به انواع وسایل پیشرفته، سهم زیلادی از بازار منطقه خلیج فارسی را بدست گرفته اند. از سوی دیگر اقتصاد ایران بشدت به منابع طبیعی بخصوص نفت و گاز وابستگی دارد، بنابراین برای کشور بسیار مهم است که بدنبال فرصتها و راه کارهای جدیدی برای مهار کردن مشکلات اقتصادی و این وابستگی باشد. امروزه حمل و نقل کانتینری یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا بشمار میرود و سرمایه  گذاری های زیادی در جهت کانتینری کردن ترمینال ها صورت گرفته و همچنین منابع انسانی عظیمی در این صنعت مشغول هستند. بدلیل وابستگی شدید بین واحدهای مختلف و ماهیت پیوسته تولید لزوم بهبود روشها و کاربرد روشهای جدید در ترمیتالهای کانتینری بیش از پیش آشکار می شود. با توجه به مسائل ذکر شده، تلاش هر چه بیشتر مسئولان و محققین جهت جذب سهم بیشتری از تجارت کانتینری به بنادر کشور بیش از پیش احساس شده و اهمیت مطالعات در این زمینه را نشان میدهد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

۱ – ۱- هدف

در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهای کشورهای پیشرفته، در رابطه با سرعت بخشیدن به عملیات ترمینالهای کانتینری و بهره برداری بهینه از تجهیزاته هر ساله مطالعات گستردهای انجام می شود در این کشورها با استفاده از تحقیقات، گامهای بلندی در راستای بهبود وضعیت ترمینالهای کانتینری برداشته شده است. حجم عملیات کانتینری بنادر و قدرت جذب کشتیهای کانتینری توسط بنادر امروزه بعنوان یکی از معیارهای قضاوت در مورد توانمندی و یا ضعف یک بندر و به زبان دیگر اعتبار آن بندر شناخته می شود. صرفه جویی در وقت لازم برای تخلیه و بارگیری کشتی حتی به اندازه یک ساعت از اهداف پایهای یک ارگان دریایی است. از مدتها پیش کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، با احدات ترمینالهای کاملاً پیشرفته کانتینری، بخش عمدهای از بازار منطقه را بدست گرفته اند. ایران بعنوان یک مسیر ترانزیت تاریخی، میتواند نقش جدیدی در دنیای در حال تغییر امروز ایفا کند. تحقیقی توسط موسسه حمل و نقل اروپایی انجام شده است نشان میدهد تا سال ۲۰۱۱، آسیا (جنوب شرقی و چین ) و اروپا مهمترین مناطق از نظر تجارت کانتینری در آینده خواهند بود و به همین علت بیشترین پتانسیل رشد برای حمل و نقل کانتینری در آینده را خواهند داشت. آمار مربوط به پیش بینی توزیع حمل کانتینر در سال ۲۰۱۱ در جدول ۱-۱ موجود میباشد. این تحقیق با معرفی ایران بعنوان مسیر کوتاهتر در ارتباط دالان اتحادیه اروپا و آسیا از نظر زمان و هزینه در مقایسه با مسیرهای سنتی، نتیجه گیری میکند که ایران بعنوان یک مسیر ترانزیت و تاریخی میتواند نقش جدیدی در دنیای در حال تغییر امروز بازی کند

1-1-هدف 3

1-2-پیشینه تحقیق 6

1-3-روش کار وتحقیق  9

پروسه تخلیه وبارگیری یک کشتی

پروسه تخلیه وبارگیری یک کشتی

فصل دوم:حمل ونقل باکانتینر،عملیات وتجهیزات ترمینالهای کانتینری

پیشرفت تکنولوژی در زمینه حمل و نقل باعت گردیده تا متصدیان حمل و نقل تمام سعی و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسد. یکی از این پدیده ها که باعث تسهیل حمل و نقل بین المللی می گردد حمل کالا بوسیله کانتینر است. اصولا استفاده از کانتینر از اواسط دهه ۱۹۶۰ رایج گردید. کانتینرهای استاندارد از سال ۱۹۶۵ به بعد وارد بازار حمل و نقل گردیده و مورد استفاده قرار گرفتند و باعت شدند تا هزینه های حمل و نقل و بسته بندی کاهش پیدا کند. کانتینری شدن حمل و نقل بین المللی از مهمترین تغییرات تکنولوژی مربوط به وسایل حمل ونقل در عصر حاضر محسوب می شود {۶} استقلاده از کانتینر امکان حمل انبار به انبار را بهتر ممکن می سازد. در سیستم حمل و نقل، اگر بتوان تعداد دفعات بارگیری و تخلیه کالا را بصورت واحدهای پراکنده کاهش دلا، ضمن سرعت بخشیدن به کار تخلیه و یا بارگیری، کالا با آسیب کمتری بدست صاحبان آن خواهد رسید حمل با کانتینر این را ممکن می سازد تا واحدها و بسته های زیادی را در کانتینر قرار داده و در واقع بارهای متعددی را بصورت یک پارچه در آورد. در این فصل به طور اختصار، ابتدا تاریخچه کانتینر و حمل و نقل کانتینری، مزایای حمل با کانتینر و یکپارچه سازی، طبقه بندی کانتینرها و سپس سیستمهای جابجایی در ترمینال کانتینری از سنتی تا پیشرفته مرور می گردد. همچنین در پایان فصل انواع کشتی های کانتینر بر و تعمیر و نگهداری ترمینالهای کانتینری نیز شرح داده میشوند.

2-1-تاریخچه کانتینر وحمل ونقل کانتینری 12

2-2-تعریف کانتینر 13

2-2-1-مزایای استفاده از کانتینر درهمه بخشهای حمل ونقل 14

2-2-2-طبقه بندی کانتینر براساس کاربرد 16

2-2-2-1- کانتینر مخصوص بارعادی 16

2-2-2-2- کانتینر حرارتی 17

2-2-2-3- کانتینر مخصوص 18

2-2-3-طبقه بندی برمبنای جنس کانتینر   20

2-3- ترمینال کانتینری 21

2-3-1-اجزای ترمینال کانتینری    21

2-3-2-عملیات تخلیه،بارگیری وانبار داری کانتینر     25

2-3-3-پردازش درترمینالهای کانتینری    25

2-3-3-1-رسیدن کشتی 27

2-3-3-2-عملیات تخلیه وبارگیری 28

2-3-3-3-ترابری کانتینرها ازکشتی به سمت پشته وبالعکس 30

2-3-3-4-محوطه انبار کانتینرها 22

2-3-4-تجهیزات جابجایی درترمینال کانتینری  35

2-3-4-1-جرثقیل های کانتینری(گنتری کرین)      35

2-3-4-2-ترانستینر 37

2-3-4-3-جرثقیل محوطه ای خودکار 38

2-3-4-4-استرادل کریر 38

2-3-4-5-لیفتراک    38

2-3-4-6-کفی-کشنده 38

2-3-5-سیستم جابجایی کانتینر درترمینال  39

2-3-5-1-سیستم استفاده از کفی وتریلر 39

2-3-5-2-سیستم استفاده دراسترادل 40

2-3-5-3-سیستم ترانستینر 42

2-3-5-4-سیستم استفاده از لودر تاپ لیفت 43

2-3-5-5-مقایسه روشهای جابجایی 44

2-3-6-تعمیرات ونگهداری تجهیزات جابجایی 46

2-3-6-1-تعمیرات ونگهداری کانتینرها 46

2-4-خلاصه فصل 47

تصویری از ALV مجهز به امکانات ویژه برای برداشتن ونگه داشتن کانتینتر

تصویری از ALV مجهز به امکانات ویژه برای برداشتن ونگه داشتن کانتینتر

فصل سوم:مکانیزاسیون عملیات درترمینالهای کانتینری

کانتینرها برای اولین بار در میانه دهه ۵۰ مورد استفاده قرار گرفتند. با گذشت سال هل سهم کالای جابهجا شده با کانتینر افزایش یافته است. در نتیجه رشد فوق العلاده، ظرفیت کشتیها از ۴۰۰ تا TEU۸۰۰۰ و بیشتر گسترش یافته است. از این رو اهمیت بنادر و ترمینال ها افزایش پیدا کرد. با تولید کشتی های بزرگ، ترمینال های کوچک تبدیل به ترمینال های بزرگ شدهاند. برای اطمینان از یک پروسه انتقال سریع در ترمینال های بزرگ، کنترل مناسب عملیات برای کارایی و هماهنگی ترمینال خسروری به نظر میرسد. لذا برای دستیابی به چنین هماهنگی، ترمینال ها به سمت استفاده از تکنولوژی اطلاعات و کنترل اتوماتیک متمایل شدند. به عنوان مثال در تحقیقات ون در سال ۱۹۹۲ نشان داده می شود که استفاده از تکنولوژی اطلاعات در بنادر سنگاپور، عملکرد و کارایی بیشتر را نتیجه می دهد. لیپر در سال ۱۹۸۸ به این نتیجه رسید که برای دستیابی به افزایش بهرهوری و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، استفاده از یک تکنولوژی کنترل انومائیکا پیشرفته خسروری است. در این فصل ابتدا نیم نگاهی به مکانیزاسیون و اتوماسیون عملیات و لزوم آن خواهیم داشت و سپس سطح مکانیزاسیون در بنادر و حالت های مختلف تکنولوژی اتوماسیون و استفاده از وسایل نقلیه خودکار به منظور افزایش بهرهوری در بنادر مورد بررسی قرار می گیرد.

3-1-مکانیزاسیون درترمینالها   49

3-2-تاثیرمکانیزاسیون واتوماسیون دراشتغال وبهره وری دربنادر 52

3-2-1-تغییر درمهارت ها به دلیل اتوماسیون  53

3-2-2-دلایل حرکت به سوی مکانیزاسیون واتوماسیون دربنادر 53

3-3-سطح مکانیزاسیونی دربنادر بین المللی جهان وایران 54

3-4-تجهیزات پیشرفته مورد استفاده دربنادر 54

3-4-1-استفاده از وسایل نقلیه خودکار در بنادر 54

3-4-1-1-تاریخچه استفاده از وسایل نقلیه هدایت شونده خودکار   55

3-4-1-2-وسایل نقلیه هدایت شونده خودکار 56

3-4-1-3-کاربرد AGV دربنادر کانتینری 58

3-4-1-4-قابلیت اجرای AGV دربنادر 62

3-4-2-ترمینالهای اتوماتیک کانتینری مستقر بر LMCSا 66

3-4-3-سیستم های انبارکردن وبازیابی اتوماتیک 69

3-4-4-سیستم ALVا     72

3-5-سیستم های مورد بررسی درپایان نامه 74

3-6-خلاصه فصل 75

طرح کلی ترمینال کانتینتری خودکار

طرح کلی ترمینال کانتینتری خودکار

فصل چهارم:مروری بر مطالعات انجام شده

مهمترین هدف برای یک ترمینال کانتینری افزایش راندمان آن و یا در حالت خاص کاهش زمان توقف کشتیها می باشد. در چند سال اخیر تحقیقات زیادی با محوریت بهبود طراحی و عملیات ترمینالهای کانتینری و تعیین سطح مکانیزاسیون در کشورهای جهان انجام گرفته است. متأسفانه در کشورما بیشتر مطالعات بر توزیع بهینه وسایل موجود بوده و کمتر به سطح مکانیزاسیون منابع یک ترمینال توجه شده است. این مطالعات همانطور که قبلاً هم ذکر شد در پاسخ به افزایش تعداد کانتینرهای انتقال یافته در حمل ونقل دریایی و افزودن به سرعت تخلیه و بارگیری و آزاد سازی پهلو گیرها شکل گرفته است. سه المان مهم در یک ترمینال کانتینری شامل جرثقیلهای اسکله در پهلو گیرها، حمل و نقل داخلی ترمینال و انبار سازی کانتینرها میباشد. در این تحقیق مروری خواهیم داشت بر مطالعاتی که در کشورهای گوناگون برای تعیین سطح مکانیزاسیون صورت گرفته است.

4-1-مسائل مدیریت تصمیم گیری وبرنامه ریزی ترمینال کانتینری 77

4-2-مطالعات انجام شده درزمینه سیستم انتقال کانتینر 79

4-3-مطالعات انجام شده درزمینهی سیستم انبار سازی   82

4-4-مطالعات انجام شده درزمینه جرثقیل های اسکله   84

4-5-روش حل مسئله 85

4-6-خلاصه فصل 88

نمونه آزمایشگاهی سیستم AS-RS

نمونه آزمایشگاهی سیستم AS-RS

فصل پنجم:شبیه سازی

۵- ۱- تعریف شبیه سازی

از شبیه سازی تعاریف زیادی ارائه شده است. اما جامع ترین و کامل ترین تعریف را شانون ارائه داده است. شانون شبیه سازی را چنین تعریف میکند «شبیه سازی عبارت از فرایند طراحی مدلی از سیستم واقعی و انجام آزمایش هایی با این مدل است که با هدف پی بردن به رفتار سیستم، یا ارزیابی استراتژی های گوناگون (در محدوده ای که به وسیله معیار و یا مجموعه ای از معیارها اعمال شده است) برای عملیات سیستم، صورت می گیرد. بنابراین در می یابیم که فرایند شبیه سازی هم شامل ساختن مدل و هم شامل استفاده تحلیلی از آن برای مطالعه یک مسئله است. در تعریف فوق، سیستم واقعی به معنای سیستمی که وجود دارد یا قابلیت ایجاد شدن را دارد، به کار رفته است.

5-1-تعریف شبیه سازی 90

5-2-چه موقع از شبیه سازی استفاده میکنیم    90

5-3-انواع شبیه سازی 92

5-3-1-شبیه سازی همانی 92

5-3-2-شبیه سازی نیمه همانی 92

5-3-3-شبیه سازی آزمایشگاهی    93

5-3-4-شبیه سازی کامپیوتری 93

5-4-ساخار مدل های شبیه سازی 93

5-5-فرایند شبیه سازی 94

5-5-1-تدوین مسئله 94

5-5-2-تعریف سیستم       94

5-5-3-انتخاب شبیه سازی 96

5-5-4-تدوین مدل 96

5-5-5-تدارک داده ها 97

5-5-6-برگردان مدل 98

5-5-7-تعیین اعتبار 98

5-5-8-برنامه ریزی استراتژیک وتاکتیکی  99

5-5-9-آزمایش کردن وتفسیر 100

5-5-10-پیاده سازی ومستندسازی 101

5-6-کاربردهای شبیه سازی 102

5-7-مزایای شبیه سازی کامپیوتری 103

5-8-معایب شبیه سازی کامپیوتری 104

5-9-برخی مفاهیم اولیه درشبیه سازی 104

5-9-1-نهاد 105

5-9-2-خصوصیت 105

5-9-3-فعالیت 106

5-9-4-متغیرهای حالت 106

5-9-5-پیشامد  107

5-10-سیستم های گسسته وپیوسته پیشامد 107

5-11-مراحل مدلسازی شبیه سازی گسسته پیشامد 107

5-12-خلاصه فصل 109

نمونه ای از AGV های بکارگرفته شده در بندر سنگاپور

نمونه ای از AGV های بکارگرفته شده در بندر سنگاپور

فصل ششم:متدولوژی توسعه مدل شبیه سازی برای تعیین سطح مکانیزاسیون ترمینالها

در پایان نامه حاضر جهت تعیین سطح مکانیزاسیون در یک ترمینال کانتینری، سه المان عمده لجستیک یک ترمینال کانتینری شامل جرثقیل اسکله، وسایل نقلیه افقی و جرثقیلهای مخصوص انبار سازی کانتینر در نظر گرفته شده و با استفاده از ابزار شبیه سازی، مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق جانمایی تجهیزات ترمینال و تحلیل گره های کور، برای مشخص ساختن کاربرد دو سیستم AG V و ALV جهت استفاده در سیستم حمل و نقل افقی کانتینر در ترمینال انجام گرفته است. مسائل اساسی عملیات شبیه سازی در این تحقیق، برای تعیین سطح مکانیزاسیون یک ترمینال کانتینری با استفاده از A G V و ALV بوسیله نرم افزار Arena صورت پذیرفته است. در نتیجه میتوان نتایج حاصل از استفاده از هر کدام از سیستم ها و جرثقیلها با چرخه های زمانی مختلف را مشاهده و نتایج لازم را بدست آورد. گامهایی که جهت تعیین سطح مکانیزاسیون در تحقیقی حاضر پیموده شده است، در شکلی ۵-۱ مشخص میباشد که جهت آشنایی بیشتر با هر کدام از این مراحل و اطلاع از روند انجام فصل ششم به تفصیل شرح داده خواهند شد.

6-1-مراحل متدولوژی تحقیق 111

6-2-خلاصه فصل 115

فصل هفتم:توسعه مدل شبیه سازی برای تعیین سطح مکانیزاسیون ترمینالهای کانتینری

معیارهای زیادی برای انتخاب نوع خاصی از تجهیزات و تعیین سطح خاصی از مکانیزاسیون بندر می تواند مورد استفاده قرار گیرد، در اینجا چند جنبه را در نظر می گیریم. این موارد شامل معیارهای اصلی و مهم کارائی یک بندر شامل زمان تخلیه کانتینرها از یک کشتی، زمان انتظار جرثقیلی ها، تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز، تعداد حرکات جرثقیل اسکله و میزان اشتغال وسایل و تجهیزات می باشد. برای بررسی نقش فاکتورهایی چون چرخه زمانی جرثقیل ها، سرعت وسایل نقلیه و اندازه محوطه بافر بر جوابهای حاصل از شبیه سازی، از آنالیز حساسیت استفاده خواهیم کرد. در این بخش سعی شده است، با تغییر فاکتورهای مهم، برای ترمینالهای ایران نیز نتایجی بدست آورده شود. با بررسی نتایج حاصل از شبیهسازی و نتایج بدست آمده از آنالیز حساسیت در بخش آخر پیشنهاداتی برای انتخاب سطح مکانیزاسیون در یک ترمینال کانتینری ارائه شده است.

7-1-بررسی وضعیت موجود باتوجه به شرایط مکانیزاسیون   117

7-2-مشخصات مدل ها  118

7-3-طرح بندی ترمینال   119

7-4-سیستم AGVا      122

7-4-1-مرحله مربوط به QCا 122

7-4-2-مرحله نقل وانتقال 126

7-4-3-مراحل مربوط به ASCا 127

7-5-سیستم ALVا 129

7-5-1-مراحل مربوط به QCا   129

7-5-2-مرحله حمل ونقل 131

7-5-3-مراحل مربوط به ASCها  132

7-6-اجرای مدل ها 132

7-6-1-مدل AGV ا     132

7-6-2-مدل ALVا  135

7-7-ساخت انیمیشن مربوط به عملیات در Arenaا    137

7-8-نتایج حاصل از شبیه سازی 138

7-8-1-زمان تخلیه بار 139

7-8-2-درجه اشغال وسایل نقلیه وجرثقیل ها 140

7-8-3-زمان انتظار جرثقیل اسکله (QC)ا   142

7-8-4-حداقل تعداد وسیله نقلیه 142

7-8-5-مقایسه مدلها 144

7-9-آنالیز حساسیت 145

7-10-مطالعه برروی سطح مکانیزاسیون بنادر ایران    152

7-11-خلاصه فصل 156

فصل هشتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری 158

پیشنهادات 161

پیوست 169

منابع وماخذ 174

فهرست منابع فارسی 174

فهرست منابع لاتین 175

سایت های اطلاع رسانی 178

چکیده انگلیسی 179

فهرست جداول

1-1-توزیع حجم کانتینر درسال 2011         5

2-1-مشخصات جرثقیل مرسوم باقاب A شکل   36

2-2-مشخصات جرثقیل دونقاله ای 36

2-3-مشخصات جرثقیل دونقاله ای با بالا براضافه جرثقیل دونقاله ای 37

2-4-مقایسه سیستم های مختلف جابجایی 45

3-1-انواع AGV وخصوصیات مهم آن    61

3-2-نتایج ارزیابی کمی گروه اروپایی 65

4-1-نتایج شبیه سازی سیستم AGVا  81

5-1-کاربرد فنون مختلف تحقیق درعملیات 102

5-2-سیستم ونهاد مربوطه 105

5-3-سیستم وخصوصیت مربوطه 105

5-4-سیستم وفعالیت مربوطه 106

5-5-سیستم و متغیرحالت مربوطه 106

5-6-سیستم وپیشامد مربوطه 107

7-1-فواصل بین نقاط مختلف در ترمینال   121

7-2-توزیع تجربی چرخه زمانی  124

7-3-مشخصات AGV استفاده شده درمدل  127

7-4-توزیع تجربی چرخه زمانی ASCا  128

7-5-مشخصات استفاده شده در مدل ALVا  131

7-6-متوسط زمان تخلیه بار از کشتی 139

7-7درجه اشغال وسایل نقلیه وجرثقیلها  140

7-8-هزینه مربوط به سیستم های ALV و AGVا   145

7-9-تعداد وسایل نقلیه لازم برمبنای تغییراندازه بافر QC وزمان مربوطه  146

7-10-هزینه مربوط به سیستم های ALV و AGVا    147

7-11-وسایل نقلیه لازم برمبنای تغییراندازه بافر ASC ها وزمان مربوطه 148

7-12- AGV های مورد نیاز برمبنای تغییر سرعت وسیله نقلیه خالی وزمان مربوطه   149

7-13- ALV های مورد نیاز برمبنای تغییر سرعت وسیله نقلیه خالی وزمان مربوطه       150

7-14-تعداد وسیله نقلیه لازم برمبنای تغییر چرخه زمانی QC وزمان تخلیه مربوطه 151

7-15-درجه اشغال منابع مربوط به سیستم های ALV و AGVا     153

7-16-هزینه مربوط به سیستم های ALV و AGVا     154

7-17-هزینه مربوط به سیستم های ALV و AGVا          155

فهرست نمودارها

5-1-فرآِند شبیه سازی 95

5-2-طبقه بندی مدل ها    108

7-1-نمایش منحنی فراوانی تجمعی مربوط به چرخه زمانی جرثقیل اسکله 127

7-2-منحنی فراوانی تجمعی مربوط به چرخه زمانی جرثقیل پشته ساز  129

7-3-درجه اشغال جرثقیلها درمدل AGVا     141

7-4- درجه اشغال جرثقیلها درمدل ALVا  141

7-5-زمان انتظار QC برای تعداد مختلف AGVا 142

7-6-زمان تخلیه بار برای تعداد مختلف AGVا   143

7-7-زمان تخلیه بار برای تعداد مختلف ALVا  144

7-8-تغییرات تعداد ALV لازم برحسب اندازه بافر در محل QC وزمان تخلیه بار  147

7-9-تغییرت تعداد ALV لازم برحسب اندازه بافر درمحل ASC ها وزمان تخلیه بار  148

7-10-حداقل تعداد وسایل نقلیه با2برابرکردن چرخه  151

7-11-حداقل تعداد وسایل نقلیه با 2برابرکردن چرخه زمانی 151

7-12-تعداد ALVهای لازم برای کمینه کردن زمان تخلیه بار 152

7-13-تعداد AGVهای لازم برای کمینه کردن زمان تخلیه بار 152

7-14-تعداد ALVهای لازم برای کمینه کردن زمان تخلیه بار 154

7-15-تعداد AGVهای لازم برای کمینه کردن زمان تخلیه بار 154

فهرست شکلها

2-1-کانتینر کالای عمومی   17

2-2-جریان کانتینر درترمینال  26

2-3-پروسه تخلیه وبارگیری یک کشتی 27

2-4-جرثقیل اسکله 29

2-5-استرادل کریر 30

2-6-سیستم چندتریلری دربندر روتردام 31

2-7-نمونه ای از AGV های بکارگرفته شده دربندر سنگاپور  31

2-8-نمای شماتیک یک پشته 32

2-9-سرویس دهی یک بلوک انبار با RTGCا    33

2-10-جرثقیل محوطه 34

2-11-جرثقیل چرخ لاستیکی 37

3-1-روند تخلیه وبارگیری درترمینال کانتینری خودکار 50

3-2-مثالی از سیستم AGV ساده  55

3-3-بندر دلتا در روتردام هلند 59

3-4-نمونه ای از سیستم LMCSا 67

3-5-سیستم اسکای ترین 68

3-6-نمونه  آزمایشگاهی سیستم AS/RSا 70

3-7-تصویری از ALV مجهز به امکانات ویژه برای برداشتن ونگه داشتن کانتینر 73

3-8- ALV مورد استفاده دربندر کره جنوبی 74

4-1-طرح ترمینال کانتینری با سیستم AGVا   80

4-2-شبیه سازی سیستم AS/RS توسط نرم افزار اتومد 82

6-1-گام های گسترش متدولوژی برای تعیین سطح مکانیزاسیون 112

7-1-طرح کلی ترمینال کانتینری خودکار     120

7-2-پروسه تخلیه کانتینرها ازکشتی بوسیله 126

7-3-پروسه تخلیه کانتینر ها ازکشتی بوسیله ALVا   130

7-4-ایجاد چرخه عملیات QC مربوط به مدل AGV در ARENA 9.0ا    133

7-5- ایجاد چرخه عملیات ASC مربوط به مدل AGVدر ARENAا  134

7-6- ایجاد چرخه عملیات QC مربوط به مدل ALVدر ARENA 9.0ا  135

7-7- ایجاد چرخه عملیات ASC مربوط به مدل ALVدر ARENA 9.0ا   137

7-8-نمایی از انیمیشن مدل 138


ABSTRACT:

Container transportation is one of the major components in intermodal

transportation and international commerce. Container terminal activities

remarkably affect the international market.

This study is very important with regards to the increasing tendency of

world marine transportation fleet in containerization of goods, to achieve

the benefits of container transportation, the necessity of improving the

performance of our container terminals, and the urgency of the attraction

the world transit via IRAN.

Nowadays, most of the world’s biggest terminals are leaning towards

mechanization and automation, thus, the number of terminals, depending

on human labor force is constantly decreasing.

The increasing of the mechanization level is a great tendency in all

industries and is not limited to transportation alone.

By automation of operations in ports, it is possible to achieve the main

goal, which is to, decrease the unloading time resulting in the reduction

of the ship’s waiting time.

In this thesis modern systems used in the terminals are introduced and

by using a simulating program, presented scenarios for mechanization of

the operations are created in a virtual environment. And finally, derived

from several runs of the simulated model, a proper solution, regarding the main criteria is presented.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید