انتخاب صفحه

چکیده

در این تحقیق از فرآیند اغتشاشی اصطکاکی با افزودن ذرات وTiO به سطح آلیاژ آلومینیم دسته ۱۱۰۰ برای تولید لایه کامپوزیت سطحی Al-TiO2 استفاده شد. تغییر در سرعت چرخشی و خطی ابزار و نیز تغییر در تعداد پاس ها و تاثیر آنها بر ریزساختار و خواص مکانیکی با افزودن ذرات تقویت – کننده مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظات میکروسکپی الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری نشان داد با انجام فرآیند اغتشاشی اصطکاکی بر روی سطح ورق آلومینیم دسته ۱۱۰۰ با ذرات وTiO و با تنظیم سرعت پیشروی و چرخشی و افزایش تعداد پاسها با توجه به جدایش بیشتر پودرهای مجتمع شده و توزیع بهتر ذرات پودر TiO2 ، میزان سختی و مقاومت به سایش لایههای سطحی با ارزیابی آزمایش پین بر روی دیسک افزایش می یابد به این ترتیب که سختی کامپوزیت نسبت به فلز پایه از ۳۳ ویکرز به ۴۹ ویکرز افزایش پیدا می کند و کامپوزیت تولید شده دارای مقاومت سایشی بهتر و ضریب اصطکاک پایین تر نسبت به فلز پایه است. به نظر می رسد سایش اکسیدی و تشکیل mml در سطح باعث این امر می شود. بررسی سطوح سایش با میکروسکپی الکترونی روبشی نشان داد در مورد این کامپوزیت مکانیزمهای سایش اکسیدی و سایش لایه ای در سطح در مدت زمان انجام آزمون سایش کلید واژهها: فرآیند اغتشاشی اصطکاکی، نانو کامپوزیت سطحی، آلومینیم، ذرات TiO2 ،مقاومت سایشی.

فهرست مطالب

فهرست اشکال

فهرست جدولها

فصل اول:مقدمه

اساس فرآیند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی

اساس فرآیند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:مروری بر منابع مطالعاتی

۲-۲. سایش

سایش به عنوان آسیب وارده بر سطوح جامدات، به واسطه حرکت نسبی بین سطح با ماده یا مواد در تماس است که در کل بازدایش دائم مواد همراه است. سایش یک ویژگی ذاتی از ماده نبوده و تنها پاسخی است که ماده نسبت به شرایط سامانه می دهد. گفته می شود سابقه مطالعه پیرامون سایش به آزمایش های اولیه لئوناردو داوینچی پیرامون اصطکاک در قرن شانزدهم میلادی بر میگردد ۱۳ | سایش بر پایه عوامل دخیل در آن به سه دسته سایش مکانیکی، سایش شیمیایی و سایش حرارتی تقسیم می شود. سایش مکانیکی شامل فرسایش هایی است که به سبب تغییر شکل پلاستیک و شکست در سطح جامدات به وقوع میپیوندد. تغییر شکل پلاستیک عمدتا در مورد مواد نرم و شکست بیشتر در مورد مواد شکننده و ترد دیده می شود. سایش را میتوان به عنوان زدوده شدن ذرات جداشده از سطح به واسطه یک برهمکنش مکانیکی تعریف کرد. بر اساس این تعریف شماری از فرآیند های مخرب چون خوردگی خارج از بحث سایش قرار میگیرند

۲ – ۴-۱-۲. سایش خستگی

این مکانیزم بر پایه وقوع پدیده خستگی در سطح، توضیح داده میشود. در این مکانیزم تماس مکرر سطح با ساینده موجب ایجاد تنش متناوب در سطح می شود. این تنش متناوب به واسطه پدیده خستگی موجب زایش و رشد ترکهایی موازی با سطح در لایه های زیرین سطح می شود که این خود سبب تخریب سطح و زدایش مواد از آن می شود. به این پدیده سایش لایه لایه شدن نیز میگویند.

۱-۴-۲. اساس فرآیند

شکل ۲-۲ طرح وارهای از این فرآیند را نشان میدهد که در آن دو صفحه به شکل سر به سر به یکدیگر متصل می شوند. ابزار جوشکاری شامل یک ابزار استوانهای به نام شانه ابزار و یک پین ” با قطر کوچکتر که از شانه ابزار بیرون آمده می باشد. در شروع فرآیند، ابزار با سرعت ثابتی میچرخد و همزمان به سمت پایین حرکت میکند تا پین به آرامی وارد قطعه کار شود. این مرحله ورود نام دارد. پس از آن که کف ابزار با سطح قطعه کار تماس حاصل کرد، برای مدت زمانی ابزار بر روی قطعه کار میچرخد که آن را مرحله توقف می نامند. در طی مدت زمان توقف در اثر اصطکاک بین کف ابزار و سطح قطعه کار، حرارت تولید شده و این حرارت موجب افزایش دمای زمینه و در نهایت کاهش تنش تسلیم و نرم شدن ماده زیر ابزار می شود.

۲-۴-۲. متغیرهای فرآیند

در طی فرآیند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی مقدار زیادی جابجایی ماده و تغییر شکل پلاستیک رخ میدهد که این موضوع باعث پیچیده شدن تأثیر متغیرها بر روی کیفیت نهایی این فرآیند میشود. شکل ابزار، متغیرهای جوشکاری و طرح اتصال از جمله متغیرهای اصلی این فرآیند هستند که تأثیر مستقیم بر روی نحوه سیلان ماده و توزیع دمایی و در نتیجه بر روی خواص نهایی اتصال دارند. از آنجایی که در جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی بحث طرح اتصال مطرح نیست، فقط تاثیر هندسه ابزار و متغیرهای جوشکاری شرح داده می شود.

۲- ۴- ۱-۲. شکل ابزار

بی شک شکل ابزار از جمله کلیدی ترین موارد در طراحی و توسعه جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی است. شکل ابزار تعیین کننده نحوه سیلان ماده و بیشترین نرخ اتصال قابل دستیابی است. همانطور که ذکر شد ابزار از یک بخش مسطح به نام شانه ایزار و یک پین تشکیل شده است. وظیفه ابزار ایجاد حرارت موضعی و سیلان ماده است. از لحاظ تولید حرارت، نسبت ابعاد پین و شانه ابزار از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور معمول قطر شانه در حدود سه برابر ضخامت ورق مورد اتصال و طول پین کمی کمتر از ضخامت ورق در نظر گرفته می شود.

۱-۴-۴-۲. سختی

بررسی تغییرات سختی به واسطه FSW /FSP در آلیاژهای آلومینیم به خوبی صورت پذیرفته است. آلیاژهای آلومینیم به دو گروه آلیاژهای قابل عملیات حرارتی (رسوب سخت شونده) و آلیاژهای غیرقابل عملیات حرارتی (سخت شده توسط محلول جامد) تقسیم می شوند. تعدادی از بررسیها ثابت می کند که تغییر سختی در جوش FSW /FSP در این دو گروه متفاوت است FSW /FSP یک منطقه نرم شده حول مرکز جوش در تعدادی از آلیاژهای آلومینیم رسوب سخت شده ایجاد می نماید .این نرم شدن به دلیل درشت شدن و جدایش رسوبات استحکام بخش حین سیکل حرارتی FSW /FSP است. ساتو و دیگران پروفیل سختی همراه با ریزساختار در آلیاژ 6063Al-T5 را بررسی کردند۴۳l]. آنها گزارش کردند که پروفیل سختی بیشتر تحت تأثیر توزیع رسوب قرار می گیرد تا اندازه دانه در جوش، آنها منحنی سختی را به وسیله سختی مشابه فلز پایه (BM)، منطقه سختی کمتر از فلز پایه ( LOW)، منطقه کمینه سختی (MIN) و منطقه ترم شده (SOF) نامگذاری کردند و ریزساختار این چهار منطقه را بررسی کردند.

2-1-آلومینیوم وآلیاژهای آن 5

2-2-سایش 6

2-2-1-انواع مکانیزم های سایش 6

2-3-سایش کامپوزیت های پایه الومینیومی 8

2-4-فرایند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی 13

2-4-1-اساس فرآِند 14

2-4-2-متغیرهای فرآیند 17

2-4-3-تحولات ریزساختاری در FSW/FSPا    22

2-4-4-خواص مکانیکی     25

2-5-فرآیند اغتشاشی اصطکاکی  26

طرح واره ابزار جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی

طرح واره ابزار جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی

فصل سوم:مواد و روش تحقیق

۱-۳. مقدمه

همانطور که اشاره شد مقاومت کم آلیاژهای آلومینیم در برابر سایش باعث محدودیت کاربرد آنها در موارد مختلف می شود. در کاربردهایی که تماس سطحی وجود دارد، عمر مفید اجزا به وسیله خواص سطحی از جمله مقاومت به سایش آلومینیم مشخص می شود. از طرف دیگر مطلوب تر این است که تنها لایه ی سطحی اجزا به وسیله تقویت کننده ها، تقویت شوند در حالیکه توده ماده ساختار اصلی خود از جمله چکش خواری خوب و ضریب هدایت حرارت خود را حفظ کرده است.در این پژوهش امکان سنجی ساخت کامپوزیت سطحی بر روی ورق آلومینیم دسته ۱۱۰۰ با استفاده از ذرات تقویت کننده TiO2 و تاثیر افزودن این ذرات در بهبود مقاومت در برابر سایش آلومینیم بررسی می شود.در این فصل ورقهای مورد استفاده و نحوه آماده سازی آنها، ذرات تقویت کننده، ابزار مورد استفاده برای فرآیند اغتشاشی اصطکاکی سطحی، دستگاه FSP/FSW، متغیرهای فرآیند و آزمایشی های مکانیکی صورت گرفته جهت مطالعه خواص مکانیکی به همراه بررسیهای ریز ساختاری معرفی می شوند.

۲-۹-۳. مطالعه ریز ساختاری با استفاده از SEM

نمونه هایی که به منظور مطالعک میکروسکوپی آماده شده بودند برای تصویر برداری توسط s نیز استفاده شد. همچنین سطح نمونههای سایش توسط میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه SEM بررسی قرار گرفتند. از تجزیه شیمیایی EDS ” برای شناسایی فازهای موجود استفاده شد.

۳-۹-۳. مطالعات ریز ساختاری با استفاده از آزمون پراش پرتو ایکس ( XRD)

به منظور تعیین نوع ترکیبات در محل اغتشاش یافته مربوط به نمونه های انتخابی، آزمون پراش پرتو ایکس روی نمونه ها انجام شد. به کمک قله های به دست آمده از آزمون پراش پرتو ایکس می توان به وجود انواع فازها و ترکیبات بین فلزی موجود در محل اغتشاش یافته پی برد و تاثیر متغیرهای فرآیند اغتشاشی اصطکاکی بر ریز ساختار را بررسی کرد. برای انجام آزمون پراش پرتو ایکس از دستگاه پراش سنج پرتو ایکس مدل Philip Xpert Pr0 تحت پرتو Cul-KCI با طول موج 54056.l ٪ و با گامهای ۲-۰/۳۵ در محدودههای مختلف استفاده شد.

3-1-مقدمه 39

3-2-ورق آلومینیوم دسته1100         40

3-3-ذرات تقویت کننده 41

3-4-دستگاه FSW/FSPا      41

3-5-ابزار مورد استفاده در فرایند اغتشاشی اصطکاکی 43

3-6-متغیرهای فرایند اغتشاشی اصطکاکی 44

3-7-انجام فرایند اغتشاشی اصطکاکی 46

3-8-آزمایش های مکانیکی 48

3-8-1-سختی سنجی 48

3-8-2-آزمون سایش 49

3-9-بررسی های ریزساختاری 51

3-9-1-متالوگرافی 51

3-9-2-مطالعه ریزساختاری با استفاده از SEMا 52

3-9-3-مطالعات ریزساختاری با استفاده از آزمون پراش پرتوایکس 52

طرح واره ای از انجام FSW

طرح واره ای از انجام FSW

فصل چهارم:نتایج وبحث

۱-۴. مقدمه

در این فصل پس از حصول اطمینان از تولید کامیوزیت سطحی زمینه فلزی با ذرات تقویت کننده توسط فرآیند اغتشاشی اصطکاکی، نحوه تاثیر متغیرهای فرآیند بر خواص مکانیکی این کامپوزیت از جمله سختی و خواص سایشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

۲-۴. بررسی اثر زاویه ابزار

به منظور بررسی اثر زاویه ابزار بر کیفیت نانو کامپوزیت سطحی ایجاد شده، ۳ زاویه ابزار کم متوسط و زیاد(۴/۵) در سرعتهای خطی و چرخشی متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهده شد که در تمامی حالتها در زاویه ابزار کم (ا ۱/۵) یک شیار سرار سری در قطعه ایجاد شد در حالی که در زاویه ابزار متوسط و زیاد سطحی صاف و بدون عیب به دست آمد. اما در زاویه ابزار زیاد یعنی ابزاری با زاویها ۴/۵ نسبت به سطح قطعه کار، حفره ای سراسری در قطعه به وجود میاید.شکل ۴-۱ وجود حفره در نمونههای FSP شده با زاویه اور دراسان میدهشد.شکل ۴-۱. وجود حفره سراسری در نمونه ای که با زاویه ابزاریا ۴/۵، FSP شده است. زاویه ابزار تاثیر مهمی بر حرارت ورودی به ماده و موقعیت عیوب در جوش دارد. در زوایای کم، مواد سیالیت کافی نداشته و حین فرآیند به سمت پایین پین حرکت می کنند. در زوایای زیاد هم عدم سیالیت کافی موجب پر نشدن حفره در منطقه اغتشاش یافته می شود. گزارش شده است که یا استفاده از زاویه ابزار متوسط ظاهر جوش مناسب تر خواهد بود اگرچه مقداری کاهش ضخامت در ورق به وجود خواهد آمد.

4-1-مقدمه 53

4-2-بررسی اثرزاویه ابزار 54

4-3-بررسی اثر سرعت های چرخشی وخطی برخواص کامپوزیت   55

4-4-بررسی اثرتعداد پاس برریز ساختار ودرشت ساختار کامپوزیت 65

4-5-بررسی ترکیب فازی 73

4-6-بررسی اثرمتغیرها برخواص سایشی کامپوزیت 78

4-6-1-بررسی ضریب اصطکاک سایشی     84

طرح واره فرآیند اغتشاشی اصطکاکی نقطه ای

طرح واره فرآیند اغتشاشی اصطکاکی نقطه ای

فصل پنجم:جمع بندی وپیشنهادها

۱-۵. جمع بندی

۱- با انجام فرآیند اغتشاشی اصطکاکی بر روی سطح ورق آلومینیم دسته ۱۱۰۰ توسط ذرات TiO2 سختی از ۲۳ به ۴۹ و مقاومت در برابر سایش در حدود سه برابر نسبت به قلز پایه افزایش پیدا کرد.

۲- در سرعت چرخشی Tpm ۱۲۰۰ و سرعت خطی mm/min ۲۵، بیشترین سختی معادل ۴۹ ویکرز حاصل شد.

۳- با افزایش تعداد پاسی ها در متغیرهای بهینه ساختار منطقه اغتشاش یافته و توزیع ذرات تقویت کننده یکنواخت تر می شود.

 ۴- هرچند نمیتوان به طور قطع در مورد تشکیل ترکیبات بین فلزی در حین فرآیند اظهار نظر کرد اما به نظر میرسد در طول فرآیند ترکیبات بین فلزی مانند AltTi تشکیل می شوند.

 ۵- سایش اکسیدی و تشکیل Inml در سطح باعث بهبود خواص سایشی کامپوزیت شد و ضریب اصطکاک کامپوزیت نسبت به فلز پایه پایین تر بود.

 ۶- به نظر می رسد در مورد این کامپوزیت مکانیزمهای سایش اکسیدی و سایشی لایه ای در سطح در مدت زمان انجام آزمون سایش فعال هستند.

۲-۵. پیشنهادها

۱- استفاده از میکروسکوپ TEM برای بررسی فازهای به وجود آمده در حین فرآیند.

 ۲- انجام فرآیند اغتشاشی اصطکاکی بر روی آلیاژهای دیگر آلومینیم با استفاده از تقویت کننده TiO2

 ۳- انجام فرآیند با ذرات تقویت کننده از جنسی تیتانیم و مقایسه نتایج آن با حالتی که از اکسید تیتانی استفاده شده است.

 ۴- بررسی دقیق تر مقاومت به سایش کامپوزیت تولید شده در شرایط مختلف و بررسی مکانیزمهای سایش،

5-1-جمع بندی 88

5-2-پیشنهادها 89

مراجع 90

طرح واره مکانیزم تشکیل AlTi در فرآیند اغتشاشی اصطکاکی

طرح واره مکانیزم تشکیل AlTi در فرآیند اغتشاشی اصطکاکی

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

2-1-میکروسختی وضخامت لایه mml برحسب نیروی عمودی وارده درهنگام سایش  12

2-2-طرح واره ای ازانجام FSWا 15

2-3-اساس فرایند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی 16

2-4-مراحل مختلف فرایند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی 17

2-5-نمونه ای از یک ابزار جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی وقسمت های مختلف   18

2-6-طرح واره ابزار جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی 19

2-7-مناطق مختلف متالوژیکی درمقطع جوش جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی 23

2-8-اشکال مختلف منطقه به هم خورده 24

2-9-دانه های نسبتا کشیده درمنطقه TMAZا 25

2-10-تصویر SEM از فصل مشترک بین ذرات تقویت کننده وزمینه در منطقه اغتشاش یافته 28

2-11-طرح واره فرآیند اغتشاشی اصطکاکی نقطه ای 29

2-12-نمودار الینگهام 30

2-13-تاثیرتعداد پاس ها برمیزان مجتمع شدن ذرات تقویت کننده درناحیه اغتشاش یافته  33

2-14-وجود رگه هایی در مقطع عرضی نمونه ای که عملیات اغتشاشی اصطکاکی روی آن انجام شده  34

2-15-وجود ناپیوستگی درمقطع عرضی نمونه FSP شده درتصویر میکروسکوپ الکترونی 34

2-16-مقاومت دربرابر سایش آلیاژ آلومینیوم FSP 356 شده 36

2-17-طرح واره مکانیزم تشکیل Al3Ti در فرآیند اغتشاشی اصطکاکی 38

3-1-الگوی پراش پرتو ایکس ذرات تقویت کننده TiO2ا     41

3-2-دستگاه FSW/FSPا     42

3-3-هندسه ابزار مورد استفاده 44

3-4-متغیرهای درنظرگرفته شده برای انجام فرایند  45

3-5-ابعاد ورق آلومینیوم ومحل قرارگیری شیار برروی آن 46

3-6-نگهدارنده ورق آلومینیومی در دستگاه FSPا 47

3-7-طرح شماتیک ازنحوه انجام فرآیند 48

3-8-ابعاد دیسک سایش ونحوه قرارگیری پین روی آن 49

4-1-وجود حفره سراسری درنمونه ای که با زاویه ابزار 5/4FSP شده است 54

4-2-سطح ظاهری کامپوزیت تولید شده توسط 4 پاس 55

4-3-کندگی وپلیسه های ایجاد شده درسرعت چرخشیw=800rpmا 56

4-4-تغییرات سختی برحسب سرعت چرخشی درسرعت های چرخشی متفاوت 58

4-5-تغییرات سختی برحسب سرعتس چرخشی در سرعت های خطی متفاوت 59

4-6-حفره تونلی سرتاسری درنمونه های FSP شده با سرعت چرخشی w=1400rpm وسرعت خطی 75mm/minا    60

4-7-نتایج اندازه گیری میکروسختی درنمونه های FSP شده با پاس های مختلف 62

4-8-نمودار رابطه بین تعداد پاس درفرآیند اصطکاکی اغتشاشی با میانگین میکروسختی درناحیه اغتشاش یافته 63

4-9-ریزساختار ورق پایه آلومینیومی دسته1100        66

4-10-ریزساختار نمونه 1 پاس FSP شده 67

4-11-شکل تصویر میکروسکوپ نوری نمونه 2 پاس   68

4-12-تصویر میکروسکوپ نوری نمونه 4 پاس 68

4-13-درشت ساختارمنطقه اغتشاش یافته در نمونه های FSP شده    69

4-14-تجزیه شیمیایی نقطه ای انجام شده برروی نمونه  70

4-15-تجزیه شیمیایی نقطه ای انجام شده برروی نمونه 2 پاس    71

4-16-تجزیه شیمیایی نقطه ای انجام شده برروی نمونه 4 پاس 71

4-17-مناطق مختلف ریزساختاری دریک نمونه FSW/FSP شده 72

4-18-مناطق مختلف ریزساختاری درنمونه ها  73

4-19-ریرساختار نمونه2 پاس FSP شده 73

4-20-الگوی پراش پرتو ایکس نمونه FSP شده با 1پاس   74

4-21-آزمون پراش سنج پرتو ایکس نمونه 1 پاس درزاویه 85-20      75

4-22-آزمون پراش سنج پرتو ایکس نمونه 1 پاس درزاویه 50-35 بازمان سپری دردوگام2    76

4-23-تجزیه شیمیایی EDS از فاز ناحیه ای که نظر میرسد فاز Al3Ti درزمینه آلومینیومی در نمونه 1 پاس تشکیل شده 78

4-24-نمودار اثر تعداد پاس در FSP برمیزان کاهش وزن نمونه کامپوزیتی نسبت به فلز پایه 79

4-25-تاثیرتعداد پاس بر میزان کاهش وزن نمونه های مختلف در 1000 متر  79

4-26-سطح سایش نمونه 4 پاس FSP شده 81

4-27-تجزیه شیمیایی EDS ازمناطق اکسید شده در سطح سایش نمونه 1 پاس 82

4-28-تصویر سطح سایش نمونه های 1)آلومینیوم خالص 2)یک پاس 3)دوپاس 4)چهارپاس 83

4-28-وجود ترک های لایه ای درسطح نمونه سایش 4 پاس FSP شده 84

4-30-نمودارضریب اصطکاک برحسب فاصله برای نمونه آلومینیوم خالص 85

4-31- نمودارضریب اصطکاک برحسب فاصله برای نمونه شماره 1 پاس FSP شده      85

4-32- نمودارضریب اصطکاک برحسب فاصله برای نمونه شماره 2 پاس FSP شده      86

4-33- نمودارضریب اصطکاک برحسب فاصله برای نمونه شماره 4 پاس FSP شده      86

4-34-رابطه ضریب اصطکاک کامپوزیت با تعداد پاس های FSP انجام شده 87

میکروسختی وضخامت لایه mml برحسب نیروی عمودی وارده در هنگام سایش

میکروسختی وضخامت لایه mml برحسب نیروی عمودی وارده در هنگام سایش

فهرست جداول

2-1-رابطه سختی ومقاومت دربرابر سایش درمکانیزم های مختلف سایش    10

3-1-ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم دسته1100        40

3-2-ترکیب شمیایی فولاد ابزار  H13ا   43

3-3-شرایط آزمون سایش پین برروی دیسک چرخشی 50

3-4-شرایط انجام حکاکی الکترولیتی برروی نمونه ها 51

4-1-نتایج مربوط به سختی نمونه های مختلف 57

4-2-متغیرهای مربوط به سرعت چرخشی وخطی بهینه برای بررسی اثرتعداد پاس  61

مراجع     90

نمونه ای از یک ابزار جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی وقسمت های مختلف آن

نمونه ای از یک ابزار جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی وقسمت های مختلف آن


Abstract:

In this study, Al-TiO2 composites layer were produced on All 100 substrate using friction stir processing technique. The variation of process parameters such as tool rotational and substrate advancing speed as well as number of FSP passes were adjusted to achieve quite uniform dispersion of Nano-particles in the Al matrix of the fabricated surface layer. Microstructural observations were carried out using optical and scanning electron microscopes. By increasing the FSP passes, uniform distribution of TiO2 particles in the matrix improved. Surface composition layer exhibited a micro-hardness value of 49 HV which was around twice of the as-received substrate. In addition wear resistance of produced composites were higher than the Al 1100 due to lower friction coefficient, Microstructural observations by scanning electron microscopes showed that wear mechanisms of composite were oxidative wear and delamination wear.

Keywords (5 to 7 words): Friction stir processing, Aluminum, TiO2, wear resistance, Nano composite layer


تعداد صفحات فایل : 100

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید