انتخاب صفحه

مقدمه:

باتوجه به لرزه خیزی کشور ایران و شمار زیاد ساختمانهای قدیمی ساخت طرح شده براساس آئین نامه های گذشته، توجه به امر بهسازی این سازه ها در برابر زلزله براساس آئین نامه های موجود امری بدیهی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . از طرفی عملیات بهسازی باید به نحوی طراحی شود که هم از لحاظ اقتصادی قایل توجیه باشد و هم تکنولوژی اجرای آن سازگار با شرایط موجود کشور باشد تا تبدیل به یک طرح بهسازی بهینه و قابل قبول گردد. لذا در سازه های بتنی، از میان طرح های بهسازی متداول موجود، استفاده از مهاربندهای فولادی تاحد قابل قبولی هردو شرایط گفته شده را ارضا می کند و همین امر باعث شد تا در این تحقیق به مطالعه این روش و ارزیابی خسارات ایجاد شده در سازه های بهسازی شده با این شیوه تحت اثر زلزله های محتمل پرداخته شود.

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه   2

فصل اول:گستره تحقیق

1-1- مقدمه (معرفی تحقیق)

دلایل مختلفی برای نیاز به مقاوم سازی سازه های موجود وجود دارد. از جمله این دلایل می توان به نیاز به بهسازی سازه های آسیب دیده در اثر زلزله، و یا پدیده های طبیعی دیگر و یا نیاز به تقویت ساختمان هائی که اساسا برطبق آئین نامه خاصی طراحی نشده و بنا به کاستی هائی آسیب پذیر تشخیص داده شده اند اشاره نمود. در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای مقاوم سازی سازه های بتنی ارائه شده است که دراین میان استفاده از مهار بندهای فولادی برای افزایش مقاومت، سختی و شکل پذیری این سازه ها مورد توجه قرار گرفته است، یکی از ضعفهای این روش نبود یک دستورالعمل مدون جهت تحلیل، طراحی و اجرای این سیستم جدید می باشد، که دلیل این مسئله پیچیدگی این سیستم و مسائل مرتبط با آن، از جمله اندرکنش میان قاب بتنی و مهاربند فولادی با مودهای رفتاری متفاوت می باشد.

1-1-مقدمه   1

1-2-اهمیت تحقیق  1

1-3-چهارچوب تحقیق 2

استفاده از جاکت های فولادی درمقاوم سازی موضعی ستون های بتنی

استفاده از جاکت های فولادی درمقاوم سازی موضعی ستون های بتنی

فصل دوم:مروری بر ادبیات فنی

2–1 – مقدمه

بررسی و مطالعه قابهای مهاربندی شده فولادی و بتنی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است، از آنجائیکه پژوهش حاضر در مورد ارزیابی خسارت قابهای بتن مسلح بهسازی شده با مهاربندهای فولادی در قالب منحنی شکنندگی می باشد، لذا تاریخچه تحقیقات انجام شده در مورد این موضوع به دو بخش تحقیقات انجام شده در مورد بهسازی لرزه ای قاب های بتنی با مهاربندهای فولادی و تحقیقا ت انجام شده در مورد ارزیابی خسارت سازه های بتنی تفکیک شده است.

1-5-2 – مقدمه :

آنالیز بازتاب ساختمانهای متعارف با استفاده از مشخصه های سازه ای و بارگذاری بر اساس بهترین تخمین و یا مقادیر مورد انتظار داده های منطقه ای و نتایج آزمایشگاهی بدست می آید . هر چند بار گذاری لرزه ای بطور واضحی مشخص نمی باشد . علاوه بر این مقاومت ساختمان نشان دهنده مشخصه های متغیر و عدم قطعیت در فرآیند ساخت لوامترهای فیزیکی و نحوه مدلسازی ساختمان است. نتیجتاً در مواردی ممکن است نتوانیم یک جواب واحدی برای بازتاب ساختمان در برابر نیروی زلزله بدست آوریم. آنالیز احتمالاتی طیف زلزله این عدم قطعیت ها را هم در بارگذاری زلزله و هم در مشخصه های سازه ای لحاظ می کند . به همین منظور در این تحقیق شکنندگی یا آسیب پذیری لرزه ای ساختمان بعنوان راهکاری برای محاسبه پتانسیل خرابی ساختمان تحت سطوح عملکرد مشخص انتخاب شده است .

2-1-مقدمه 3

2-2-تحقیقات انجام شده درمورد بهسازی لرزه ای قاب های منتهی بتنی بامهاربندهای فولادی 3

2-2-1-تحقیقات آزمایشگاهی 3

2-2-2-تحقیقات تحلیلی انجام گرفته 11

2-3-تحقیقات انجام شده درمورد ارزیابی خسارت سازه های بتنی 14

2-3-1-تحقیقات انجام گرفته درخارج از ایران 14

2-3-2-تحقیقات انجام گرفته درایران 16

2-4-بهسازی لرزه ای سازه های بتنی 18

2-4-1-مقاوم سازی موضعی اعضای سازه 18

2-4-1-1-کابرد FRP درمقاوم سازی لرزه ای سازه های بتن مسلح  18

2-4-1-2-مقاوم سازی لرزه ای ستون ها باجاکت های فولادی 18

2-4-1-3-مقاوم سازی لرزه ای ستون ها با جاکت های بتن آرمه 19

2-4-2-افزودن اعضای سازه ای جدید 20

2-4-2-1-اضافه کردن دیوار برشسی بتن مسلح 21

2-4-2-2-اضافه کردن دیواربرشی فولادی 22

2-4-2-3-قاب های فولادی 22

2-4-2-4-استفاده از مهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای سازه های بتنی 23

2-4-2-4-1-معرفی انواع سیستم های مهاربندی 24

2-5-منحنی های شکنندگی وکاربرد آنها دربرآورد آسیب پذیری لرزه ای سازه ها  26

2-5-1-مقدمه 26

2-5-2-تعریف شکنندگی 27

2-5-3-روشهای بدست آوردن منحنی شکنندگی 27

دیوار برشی فولادی

دیوار برشی فولادی

فصل سوم:عملکرد لرزه ای سازه ای بتنی طراحی شده براساس ویرایش اول استاندارد2800

3 – 1 – مقدمه

در این فصل در ابتدا تفاوت ویرایش اول و سوم استاندارد 2800 بیان شده و سپس طراحی سازه های بتنی با استفاده از ویرایش اول 2800 انجام شده است. در ادامه به ارزیابی آسیب پذیری سازه های موجود پرداخته شده و پس از بهسازی لرزه ای سازه های موجود براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای بوسیله مهاربند های فولادی، مقاطع بهینه برای مهاربندها انتخاب شدند.

3-5-1- طراحی اولیه خطی مهاربندها براساسی ویرایش سوم 2800

در این بخش قابهای بتنی مدلسازی شده در بخش قبل مجددا مدلسازی شده و مهاربندهای فولادی به آن اضافه می گردند. در مدلسازی قاب بتنی هیچ تغییری صورت نگرفته است . هندسه مدل همان هندسه تعریف شده در ابتدای فصل می باشد و تنها مهاربندهای فولادی هم محور ضربدری دردهانه های وسط به قاب افزوده شده است.

3-1-مقدمه  31

3-2-تفاوت های ویرایش اول وسوم استاندارد2800    31

3-3-طراحی سازه های بتنی با استفادهی از ویرایش اول استاندارد 2800     350

3-3-1-تعریف مدلهای اولیه 35

3-3-2-بارگذاری مدلها 37

3-3-2-1-بارگذاری ثقلی 37

3-3-2-2-بارگذاری لرزه ای   38

3-3-2-2-1-روابط وپارامترهای مورد نیاز 38

3-3-2-2-2-جزئیات بارگذاری لرزه ای قاب ها 39

3-3-3-مدلسازی قاب ها 40

3-3-4-تحلیل قابها 40

3-3-5-طراحی قاب ها 41

3-3-6-ابعاد مقطع تیروستون ها 41

3-4-ارزیابی آسیب پذیری سازه های موجود 43

3-4-1-ارزیابی خطی براساس ویرایش سوم استاندارد 2800      43

3-4-1-2-جزئیات بارگذاری لر زه ای قاب ها براساس ویرایش سوم استاندارد 2800     43

3-4-1-3-کنترل تغییرمکان جانبی نسبی 44

3-4-1-4-کنترل نسبت تنش ها 46

3-4-1-5-نتایج تحلیلی خطی 48

3-4-2-ارزیابی غیرخطی براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای 49

3-4-2-1-تحلیل به روش استاتیکی غیرخطی 49

3-4-2-1-1-بارگذاری جانبی 49

3-4-2-1-2-اثرهمزمانی مولفه های زلزله 51

3-4-2-1-3-تعریف واختصاص مفاصل پلاستیک 52

3-4-2-1-4-مفاصل پلاستیک سازه سه طبقه    57

3-4-2-1-4-1-تعریف مفصل پلاستیک درتیرها 57

3-4-2-1-4-2-تعریف مفصل پلاستیک درستون ها 57

3-4-2-1-5-مفاصل پلاستیک سازه شش طبقه 58

3-4-2-1-5-1-تعریف مفصل پلاستیک درتیرها 58

3-4-2-1-5-2-تعریف مفصل پلاستیک درستون ها 59

3-4-2-1-6-مفاصل پلاستیک سازه دوازده طبقه  59

3-4-2-1-6-1-تعریف مفصل پلاستیک درتیرها 59

3-4-2-1-6-2-تعریف مفصل پلاستیک درستون ها 60

3-4-2-1-7-تعیین نقطه عملکرد مدلها به روش ضرایب جابجایی 61

3-4-2-1-8-تحلیل استاتیکی غیرخطی براساس پارامترهای حاصل 67

3-4-2-1-9-نتایج تحلیل سازه سه طبقه 67

3-4-2-1-10-نتایج تحلیل سازه شش طبقه 70

3-4-2-1-11-نتایج تحلیل سازه دوازده طبقه  73

3-5-بهسازی لرزه ای مدل های موجود براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای 78

3-5-1-طراحی اولیه خطی مهاربندها براساس ویرایش سوم2800    78

3-5-1-1-بارگذاری مدلها  78

3-5-1-1-1-بارگذاری ثقلی    78

3-5-1-1-2-بارگذاری لرزه ای 78

3-5-1-2-تحلیل مدلها 79

3-5-1-3-طراحی مهاربندها 80

3-5-2-ارزیابی لرزه ای قابهای مهاربندی شده براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای   83

3-5-2-1-جزئیات مربوط به مدل سازی وبارگذاری   84

3-5-2-2-روابط مورد نیاز برای کنترل DCR اعضا 57

3-5-2-3-کنترلDCR درمدلها  90

3-5-2-3-1-سازه سه طبقه مهاربندی شده 90

3-5-2-3-2-سازه شش طبقه مهاربندی شده 91

3-5-2-3-3-سازه دوازده طبقه مهاربندی شده 92

3-5-2-4- ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده براساس دستورالعمل وبااستفاده از تحلیل دینامیکی خطی   95

3-5-2-4-1- سختی 96

3-5-2-4-2- بارهای محوری وخمشی   97

3-5-2-4-3- برش وپیچش 98

3-5-2-4-4-معیارهای پذیرش برای روشهای خطی 98

3-5-2-4-4-1-کنترل شونده توسط تغییر شکل  99

3-5-2-4-4-2-کنترل شونده توسط نیرو 99

3-5-2-4-5-نسبت تنش 101

3-5-2-4-5-1-نسبت تنش برای سازه سه طبقه مهاربندی شده  101

3-5-2-4-5-2-نسبت تنش برای سازه شش  طبقه مهاربندی شده 102

3-5-2-4-5-3-نسبت تنش برای سازه دوازده طبقه مهاربندی شده 104

3-5-2-5-مقاطع نهایی مهاربندها پس از بهسازی لرزه ای براساس دستورالعمل 106

مدلهای قاب بتن آرمه تقویت شده با بادبندهای زانوئی وضربدری

مدلهای قاب بتن آرمه تقویت شده با بادبندهای زانوئی وضربدری

فصل چهارم:بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی بهسازی شده بامهاربندهای هم محور فولادی به روش آنالیز تاریخچه زمانی

4 – 2 – شتابنگاشت ها

 بزگترین زلزله محتمل و همچنین زلزله مبنای طرح معمولا بصورت ” طیف پاسخ طراحی ” مشخصی می شوند. این طیف ها با فرضی سیستم های سازه ای الاستیک خطی بدست می آیند. ولی در اکثر مواقع برای پیش بینی عملکرد لرزه ای و حداکثر پاسخ سازه، باید آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی انجام گیرد دلایلی متعددی برای انجام این کار وجود دارد. برای مثالی در شرایط بزرگترین زلزله محتمل بیشتر سازه ها: خسارتهائی را تحمل می کنند و این به معنای رفتار غیرخطی سازه ها می باشد . بنابراین روش آنالیز خطی تباید به کاربرده شود و آنالیز غیرخطی تاریخچه زمانی لازم است. در سایر حالت ها (حالت هائی که آنالیز خطی قابل قبول است) پیچیدگی یا طبیعت مدل سازه ای ممکن است طوری باشد که انجام آنالیز دینامیکی دلو یخچه زمانی ترجیح داده شود. یکی از این حالت ها پیچیدگی زیاد در هندسه سازه می باشد که مشکلاتی را برای ترکیب پاسخ های مودهای مختلف بوجود می آورد . یکی دیگر از دلایل تحوه مدلسازی پارامترهای وابسته فرکانس بحرانی می باشد . صرفنظر از دلیل ضرورت استفاده از آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی، داده های ورودی زمین لرزه، بصورت شتاب نگاشت های حرکت زمین باید مشخص شوند.

4-1-روش تحلیل ومدلسازی 107

4-2-شتابنگاشت ها 109

4-2-1-دیدگاه های آئین نامه ای درمورد انتخاب شتابنگاشت ها 109

4-2-1-1-ویرایش سوم آیین نامه 2800 ایران 109

4-2-1-2-دستورالعمل بهسازی لرزه ای 111

4-2-1-3-آئین نامه UBC 97ا    111

4-2-2-انتخاب شتابنگاشت ها 112

4-2-عملکرد لرزه ای سازه های مورد نظر تحت آنالیز تاریخچه زمانی 116

نسبت تنشها در ستونها-سازه دوازده،طبقه سه دهانه بتنی

نسبت تنشها در ستونها-سازه دوازده،طبقه سه دهانه بتنی

فصل پنجم:توسعه منحنی های شکنندگی سازه های بتنی بهسازی شده بامهاربندهای فولادی ضربدری

5-1-مقدمه

هدف از این بخش ارائه منحنی های شکنندگی برای سازه های بتنی بهسازی شده با مهاربندهای فولادی است. همانطور که در بخش 2 4 این نوشتار ارائه شد منحنی های شکنندگی دست کم به چهار روش قضاوت مهندسی، تجربی، تحلیلی و ترکیبی بدست می آید . براین اساس در این بخش از روش تحلیلی برای سازه های مورد مطالعه در این تحقیق استفاده شده است . همچنین برای تعیین معیارهای خسارت و سایر ضوابط مربوط به منحنی شکنندگی از HAZUS استفاده شده است.

5-1-مقدمه  119

5-2-روش تهیهی منحنی شکنندگی 119

5-3-منحنی شکنندگی براساس طبقه بندی خسارت HAZUSا  122

5-4-نتایج 137

نمونه ای از مهاربندهای داخلی با اتصال غیرمستقیم

نمونه ای از مهاربندهای داخلی با اتصال غیرمستقیم

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

6-2- ارائه پیشنهادات

1- انجام تحقیقات فوق برای ساختمانهای بتن مسلح با شکل پذیری بالا.

 2- بحث در مورد توزیع بهینه مهاربندها بر اساس تامین سطح عملکرد مورد نظر.

 3- پیدا کردن روابط بین شیوهها مختلف طراحی با نحوه توزیع انرژی زلزله در اعضاء قابی،

 4- ارائه یک الگوریتم مناسب طراحی اعضاء بر اساس کنترل تغییر مکان.

 5- بررسی جزئیات اتصال مهاربندهای فولادی به قاب بتنی و رفتار آن تحت رکوردهای زلزله.

 6- تاثیر نوع مهاربندها (هم محور و برون محور) در رفتار سازه های بتنی بهسازی شده با مهاربندهای فولادی.

7- تاثیر استفاده از مهاربندهای فولادی در سازه های نامنظم در پلان.

8-استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در بهسازی لرزه ای قاب های بتنی.

6-1-جمع بندی نتایج   139

6-2-ارائه پیشنهادات 141

منابع وماخذ 151

فهرست منابع فارسی   151

فهرست منابع لاتین 152

سایت های اطلاع رسانی 155

فهرست جداول

3-1-محدوده مقادیر شتاب مبنای طرح در دو ویرایش استاندارد2800      34

3-2-جزئیات بارگذاری ثقلی مدلها  39

3-3-پارامترهای بارگذاری لرزه ای قابها-آیین نامه2800 –ویرایش اول  40

3-4-ارتفاع،پریوئد،ضریب بازتاب وضریب زلزله بکاررفته درمدلسازی قاب های بتن مسلح 40

3-5-ابعاد تیرها،ستونها،سطح مقطع میلگردها ،قطر وتعداد میلگردها درمقطع ستون-قاب سه طبقه   42

3-6-ابعاد تیرها،ستونها،سطح مقطع میلگردها ،قطر وتعداد میلگردها درمقطع ستون-شش طبقه 43

3-7-ابعاد تیرها،ستونها،سطح مقطع،میلگردها،قطر وتعداد میلگردها درمقطع ستون-قاب دوازده طبقه 43

3-8-ارتفاع پریود،ضریب بازتاب وضریب زلزله بکاررفته درمدلسازی قاب های بتن مسلح 44

3-9-جزئیات بارگذاری جانبی قاب سه طبقه براساس دستورالعمل 50

3-10-جزئیات بارگذاری جانبی قاب شش طبقه براساس دستورالعمل 50

3-11-جزئیات بارگذاری جانبی قاب دوازده طبقه براساس دستورالعمل 50

3- 12-پارامترهای مدلسازی ومعیارهای پذیرش درروشهای غیرخطی-تیرها 56

3-13- پارامترهای مدلسازی ومعیارهای درروشهای غیرخطی-ستونها 56

3-14- پارامترهای مدلسازی ومعیارهای کمی پذیرش-تیرهای سازه سه طبقه 57

3-15- پارامترهای مدلسازی ومعیارهای کمی پذیرش-ستون های سازه سه طبقه 57

3-16- پارامترهای مدلسازی ومعیارهای کمی پذیرش-تیرهای سازه شش طبقه 58

3-17- پارامترهای مدلسازی ومعیارهای کمی پذیرش-ستون های سازه شش طبقه 58

3-18- پارامترهای مدلسازی ومعیارهای کمی پذیرش-تیرهای سازه دوازده طبقه  59

3-19- پارامترهای مدلسازی ومعیارهای کمی پذیرش-ستون های سازه دوازده طبقه 60

3-20- پارامترهای تحلیل استاتیکی غیرخطی-سازه بتنی مسلح متوسط 3 طبقه   61

3-21- پارامترهای تحلیل استاتیکی غیرخطی-سازه بتنی مسلح متوسط 6 طبقه   62

3-22- پارامترهای تحلیل استاتیکی غیرخطی-سازه بتنی مسلح متوسط 12 طبقه   62

3-23-جزئیات بارگذاری لرزه ای قاب سه طبقه مهاربندی شده 77

3-24-جزئیات بارگذاری لرزه ای قاب شش طبقه مهاربندی شده   78

3-25- جزئیات بارگذاری لرزه ای قاب دوازده طبقه مهاربندی شده    78

3-26-مقاطع اولیه مهاربندها براساس تحلیل خطی 82

3-27-مقادیر برش پایه بدست آمده براساس دستورالعمل 90

3-28-مقادیر DCR برای الماهای سازه سه طبقه مهاربندی شده 91

3-29-مقادیر متوسط DCR برای سازه دوازده طبقه مهاربندی شده     93

3-30-ضریب آگاهی 98

3-31-ضرایب برای تبدیل مشخصات کرانه پائین به مشخصات مورد انتظار مصالح  98

3-32-نسبت تنش برای اعضا با تلاشهای کنترل شونده توسط نیرو برای سازه سه طبقه مهاربندی شده  100

3-33-نسبت تنش برای اعضا با تلاش های کنترل شونده توسط تغییرشکل برای سازه سه طبقه مهاربندی شده 100

3-34-نسبت تنش برای اعضا باتلاشهای کنترل شونده توسط نیرو برای سازه شش طبقه مهاربندی شده 101

3-35-نسبت تنش برای اعضا با تلاشهای کنترل شونده توسط تغییرشکل برای سازه شش طبقه مهاربندی شده 102

3-36-نسبت تنش برای اعضا باتلاشهای کنترل شونده توسط نیرو برای سازه دوازده طبقه مهاربندی شده          102

3-37-نسبت تنش برای اعضا باتلاشهای کنترل شونده توسط تغییرشکل برای سازه دوازده طبقه مهاربندی شده 103

3-38-مقاطع نهایی مهاربندها پس از بهسازی لرزه ای براساس دستورالعمل 104

3-39-رکوردهای استفاده شده درتحلیل تاریخچه زمانی درمحدوده میدان نزدیک 105

4-1-رکوردهای استفادهشده درتحلیل تاریخچه زمانی درمحدوده میدان نزدیک 111

4-2-رکوردهای استفاده شده درتحلیل تاریخچه زمانی درمحدوده میدان دور به تفکیک PGAا  112

4-3-بیشینه تغییرمکان جانبی نسبی مدلهای به تفکیک رکوردهای میدان دور ومیدان نزدیک 115

5-1-خسارت درنظرگرفته شده برای سازه های بتنی وسطح عملکرد معادل هریک براساس HAZUSا 121

5-2-ماتریس احتمال فراگذشت ازسطوح خسارت برای سازه 3 طبقه تحت اثر رکوردهای میدان نزدیک   123

5-3-ماتریس احتمال فراگذشت ازسطوح خسارت برای سازه 3 طبقه تحت اثر رکوردهای میدان دور 124

5-4-ماتریس احتمال فراگذشت ازسطوح خسارت برای سازه 6 طبقه تحت اثر رکوردهای میدان نزدیک   124

5-5-ماتریس احتمال فراگذشت ازسطوح خسارت برای سازه 6 طبقه تحت اثررکوردهای میدان دور   125

5-6-ماتریس احتمال فراگذشت از سطوح خسارت برای سازه 12 طبقه تحت اثر رکوردهای میدان نزدیک  125

5-7-ماتریس احتمال فراگذشت ازسطوح خسارت برای سازه 12 طبقه تحت اثر رکوردهای میدان دور 126

فهرست نمودارها

3-1-جزئیات نیروی جانبی وارد برهر تراز درقاب ها درویرایش اول استاندارد2800     41

3-2-جزئیات نیروی برشی وارد برهرتراز درقاب ها در ویرایش سوم استاندارد2800    44

3-3-تغییرمکان جانبی نسبی درقاب سه طبقه در ویرایش سوم استاندارد2800       45

3-4-تغییرمکان جانبی نسبی درقاب شش طبقه درویرایش سوم استاندارد2800    46

3-5-تغیرمکان جانبی نسبی در قاب دوازده طبقه درویرایش سوم استاندارد2800     46

فهرست شکلها

2-1-قاب مقاوم سازی شده بامهاربندی 11

2-2-مقایسه رابطه ضرایب برش پاشه ودریفت برای ساختمان موجود ومقاوم سازی شده 12

2-3-استفاده از جاکت های فولادی درمقاوم سازی موضعی ستون های بتنی 20

2-4-آرایش جاکت های بتن آرمه که برای قویت ستونها بکارمیروند 21

2-5-نمونه دیوار برشی ومنحنی تاریخچه زمانی بار-تغییرمکان آن 22

2-6-دیوار برشی فولادی 23

2-7-نمونه ای از مهاربندی های داخلی بااتصال غیرمستقیم 25

2-8-جزئیات اتصال بین قاب RC ومهاربند فولادی 25

2-9-مدلهای قاب بتن آرمه تقویت شده با بادبندهای زانوئی وضربدری 26

3-1-پلان طبقات قاب سه دهانه 36

3-2-قاب سه طبقه سه دهانه بتنی 37

3-3-قاب شش طبقه سه دهانه بتنی 37

3-4-قاب دوازده طبقه سه دهانه بتنی 38

3-5-نسبت تنشها درستونها-سازه سه طبقه سه دهانه بتنی       47

3-6-نسبت تنش ها درستونها-سازه شش طبقه سه دهانه بتنی        47

3-7-نسبت تنشها در ستونها-سازه دوازده طبقه سه دهانه بتنی   48

3-8-اثرهمزمانی مولفه های زلزله 51

3-9-مدلسازی غیرخطی اعضا سازه ای  54

3-10-منحنی ظرفیت برای سازه سه طبقه درجهت Xا   63

3-11-منحنی ظرفیت برای سازه سه طبقه درجهت Yا  64

3-12-منحنی ظرفیت برای سازه شش طبقه درجهت Xا 64

3-13- منحنی ظرفیت برای سازه شش طبقه درجهتYا     65

3-14- منحنی ظرفیت برای سازه دوازده طبقه درجهتXا 65

3-15- منحنی ظرفیت برای سازه دوازده طبقه درجهتYا   66

3-16-توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل سه طبقه-قاب بیرونی-درجهت x ا          67

3-17- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل سه طبقه-قاب داخلی-درجهت x ا          67

3-18- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل سه طبقه-قاب بیرونی-درجهت Y ا          68

3-19- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل سه طبقه-قاب داخلی-درجهت x ا          68

3-20- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل شش طبقه-قاب بیرونی-درجهت x ا          70

3-21- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل شش طبقه-قاب داخلی-درجهت x ا          70

3-22- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل شش طبقه-قاب بیرونی-درجهت y ا          70

3-23- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل شش طبقه-قاب داخلی-درجهت y ا          71

3-24- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل دوازده طبقه-قاب بیرونی-درجهت x ا          73

3-25- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل دوازده طبقه-قاب داخلی-درجهت x ا          74

3-26- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل دوازده طبقه-قاب بیرونی-درجهت y ا          75

3-27- توزیع مفاصل پلاسیک وسطوح عملکرد انها-مدل دوازده طبقه-قاب داخلی-درجهت y ا          76

3-28-نسب تنشها درمهاربندها-سازه 3 طبقه بتنی  79

3-29-نبست تنشها درمهاربندها-سازه 6طبقه بتنی 80

3-30-اختلاف مقادیر Sa دراستاندارد 2800 ودستورالعمل بهسازی لرزه ای 84

3-31-رابطه بار-تغییرشکل کلی(تعمیم یافته) برای اعضا واجزای بتنی 96

4-1-معرفی حالت بار تاریخچه زمانی درنرم افزار SAP2000ا 107

4-2-منحنی طیف شتاب برای رکوردهای با PGA=0.1 برای زلزله  114

5-1-منحنی شکنندگی سازه سه طبقه مهاربندی شده تحت رکوردهای میدان نزدیک    127

5-2- منحنی شکنندگی سازه سه طبقه مهاربندی شده تحت رکوردهای میدان دور      128

5-3- منحنی شکنندگی سازه شش طبقه مهاربندی شده تحت رکوردهای میدان نزدیک    129

5-4- منحنی شکنندگی سازه شش طبقه مهاربندی شده تحت رکوردهای میدان دور     13

5-5- منحنی شکنندگی سازه دوازده طبقه مهاربندی شده تحت رکوردهای میدان نزدیک     131

5-6- منحنی شکنندگی سازه دوازده طبقه مهاربندی شده تحت رکوردهای میدان دور     132

5-7-مقایسه منحنی های شکنندگی سازه سه طبقه به تفکیک سطح عملکرد تحت رکورد میدان دور ومیدان نزدیک 133

5-8-مقایسه منحنی های شکنندگی سازه شش طبقه به تفکیک سطح عملکرد تحت رکورد میدان دور ومیدان نزدیک 134

5-9-مقایسه منحنی های شکنندگی سازه دوازده طبقه به تفکیک سطح عملکرد تحت رکورد میدان دور ومیدان نزدیک  135

5-10-مقایسه منحنی های شکنندگی سازه های کوتاه،متوسط وبلند به تفکیک سطوح خسارت تحت رکوردهای میدان نزدیک  136

5-11-مقایسه منحنی های شکنندگی سازه های کوتاه،متوسط وبلند به تفکیک سطوح خسارت تحت رکوردهای میدان دور 137


ABSTRACT

For various reasons, need to retrofit existing structures there. These reasons can include the need to retrofit damaged structures Due to earthquake or other natural phenomena, or the need to strengthening of buildings, which basically was not designed according to specific regulations of vulnerable to the shortcomings that have been diagnosed mention. Recent years, various methods for retrofitting concrete structures is presented through the use of this steel baceing to increase strength, hardness and plasticity of this structure has been considered one of the weaknesses of this approach was not a guideline for analysis, design and implementing this new system, which is why this complex system and its related issues, including interaction between the concrete frame and steel braceing in various modes of behavior is different. In this study, three dimensional concrete frames short, medium and long designed according to the first edition in 2800, which is related to the 60’s by the instructions of seismic rehabilitation methods and nonlinear static seismic were evaluated, then the frames using steel braceing multiplied improvement were then evaluated for damage-resistant structures with steel braceing time history analysis method is used to separate earthquakes near field and far field and in the maximum acceleration of earthquake in the form of fragility curves compared is located.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105241″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”105243″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید