انتخاب صفحه

مقدمه :

توسعه و پیشرفت فناوری های موجود در زمینه الکترونیک و ارتباطات مهندسین حمل و نقل و ترافیک را بر آن داشته است که بجای استفاده از روش های سنتی و قدیمی از فناوری های نو در جهت حل مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترافیک بپردازند. ترکیب این سیستم های جدید و علم مهندسی ترافیک، حمل و نقل هوشمند (TTS) را بوجود آورده است. یکی از پر کاربردترین سیستم های هوشمند که سابقه استفاده از آن در کشورهای پیشرفته بیش از کشورهای در حال توسعه می باشد تابلوهای پیام رسان بزرگراهی (VMS) می باشد. محل نصب مناسب و به تبع آن کارکرد بهینه و موثراینگونه تابلوها، مساله ای است که در فصل های آینده به آن پرداخته می شود.

فهرست مطاب

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات

۲-۱ روش انجام کار:

پیدا کردن مکانی که اطلاعات لازم و ضروری را در بهترین موقعیت مکانی در اختیار استفاده کنندگان راه قرار دهد مستلزم بکار کیری یک روش حل مناسب و قابل اطمینان می باشد.روش نکان یابی ارائه شده در این پایان نامه یک فرآیند ریاضی بر مبنای عوامل و پارامترهای ترافیکی می باشد. پارامترهای ترافیکی موثر در مکان یابی در حقیقت اطلاعاتی می باشند که تابلو های پیام رسان بزرگراهی وظیفه نمایش آنها را بر عهده دارند. روش کار با به این صورت می باشد که مسیری از بزرگراه یا شاهراه که قرار است در آن تابلوی پیام رسان نصب شود مشخص کرده، آنرا به قطعات مختلف تقسیم می کنیم ( تقسیم بندی قطعات براساس قرار گرفتن بین خروجی ها و یا ورودی های مهم  و یا وجود داشتن پارامترهای موثر در مکان یابی در آن قطعه انجام میشود.) بعد از مشخص کردن قطعات ، به هر قطعه پارامترهای ترافیکی (در صورت وجود) مورد نظر اختصاص داده می شود. سپس فرآیند پیشنهادی وظیفه امتیازدهی و مشخص کردن قطعات اولویت دار را بر عهده می گیرد. در ابتدا پس از ورود اطلاعات مربوط به قطعات ، پارامترهای اختصاص یافته به قطعات بطور متوالی به قطعات قبلی انتقال پیدا کرده و به آنها اختصاص پیدا می کند. سپس در هنگام امتیاز دهی هر قطعه که بیشترین پارامتر را دریافت کرده باشد امتیاز بیشتری را دریافت می کند.البته در این قسمت شرط مهمی وجود دارد و آن این است که قواصل انتقال پارامترها در امتیاز دهی موثر می باشد، بدیهی است که در فواصل دور امتیازها به سمت صفر میل خواهد کرد. در مرحله بعد پارامترهای مربوط به قطعات اولویت دار به دلیل آنکه اطلاع رسانی لازم درباره آنها صورت گرفته است میبایست از تمامی قطعات باقی مانده حذف شود و عملیات امتیاز دهی به منظور پیدا کردن قطعه اولویت دار بعدی مجددا اجرا شود (بهنگام سازی). در این مرحله شرط اساسی در حذف پارامترهای مشترک، کمتر بودن فاصله انتقال پارامتر از حد مجاز می باشد، در صورت افزایش فاصله انتقال از حد مجاز ( همانطور که در قبل اشاره شد در فواصل دور امتیاز ها به سمت حصفر میلی میکنند ) ، پارامتر ترافیکی مورد نظر با یک اطلاع رسانی ضعیف حذف می شود و به همین دلیل با اعمال این شرط فرصت اطلاع رسانی بهتر را به پارامتر مورد نظر در قطعات بعدی داده می شود. عملیات امتیازدهی و در پی آن حذف پارامترهای اطلاع رسانی تا آنجا که قطعات اولویت دار مشخص و امتیاز تمام قطعات صفر شود ادامه می دهیم. تعداد قطعات اولویت دار در این روش می تواند با تنظیم نوع امتیازها و پیش فرصتهای مسئله که در فصل سوم بطور کامل به آن اشاره شده است، متغیر باشد.

1-1-هدف   3

1-2-روش انجام کار 5

حذف پیام های اطلاع رسانی شده

حذف پیام های اطلاع رسانی شده

فصل دوم:معرفی تابلوهای پیام رسان

۳-۴-۲- استفاده از تابلوهای پیام رسان در ایران

اولین تابلو پیام رسان در شهر تهران و در سال ۱۳۷۴ در بزرگراه همت بعد از بزرگراه چمران نصب و راه اندازی گردید. این تابلو از نوع تابلوهای دیسک گردان و بصورت دروازه ای نصب کردید. روند نصب تابلوهای پیام رسان تاکنون ادامه پیدا کرده و تا این زمان تعداد ۱۸ تابلویی VMS در سطح شهر تهران به منظور اعلام وضعیت ترافیکی و اطلاعاتی شهروندان نصب شده است. ۲ دستگاه از این تابلوها با فن آوری مشابه تابلوهای طوماری بصورت دروازه ای بر روی خیابانهای شریانی نصب گردیده است. در برخی شهرهای دیگر کشور نیز از تابلوهای پیام رسان استفاده شده است. به عنوان مثال هم اکنون چهار تابلو VMS در بلوار شهید چمران (باند شمالی و جنوبی) بلوارکریمخان زند و بلوار رحمت شهر شیراز نصب و بهره برداری شرط است و دو تابلوی  دیگر نیز در دست احداث می باشد. در شهرهای مشهد و کرج نیز تابلوی پیام رسان نصب شده است.

2-1-مقدمه 8

2-2-کاربردهای تابلوهای پیام رسان 10

2-3-نقش تابلوهای پیام رسان شهری درحمل ونقل هوشمند 12

2-4-تاریخچه استفاده از تابلوهای پیام سان 15

2-4-1-تاریخچه ی استفاده از تابلوهای پیام رسان درآمریکای شمالی 15

2-4-2-تاریخچه استفاده از تابلوهای پیام رسان دراروپای غربی 18

2-4-3-استفاده از تابلوهای پیام رسان درایران 22

2-5تاثیر استفاده از تابلوهای پیام رسان به همراه سیستم اطلاع رسانی 23

2-6-انواع تقسیم بندی تابلوهای پیام رسان 24

2-7-معیارهای قابل رویت وخوانایی درتابلوهای پیام رسان 26

2-7-1-حاشیه ها 28

2-7-2-نسبت تضاد   29

2-7-3-قرارگرفتن خورشید پشت تابلو 30

2-7-4-قرارگرفتن خورشید درمقابل تابلو 31

2-7-5-روشنایی تابلوها درشب برای تابلوهای بامنبع نورانی    32

2-7-6-پرتوافکن 33

2-8-مولفه های پیام 34

2-8-1-زمانبندی 34

2-8-2-محدودیت صفحات 36

2-8-3-طول پیام 36

2-8-4-واحد پیام 37

2-8-5-نمایش فارسی دراستفاده از تابلوها 37

2-9-تعیین ابعاد تابلوهای پیام رسان 39

2-10-تحلیل هزینه های تابلوهای پیام رسان 40

2-11-انتخاب یک تابلو پیام رسان مناسب 42

2-12-نرم افزار تابلو پیام رسان 43

2-13-استانداردهای مرتبط باتابلوهای پیام رسان 45

2-13-1-استاندارد 12966 ENا  45

2-13-2- استاندارد1203 NTCIPا   46

2-13-3- استاندارد MUTCDا  49

قرارگیری جانبی تابلوی پیام رسان

قرارگیری جانبی تابلوی پیام رسان

فصل سوم:معرفی پارامترهای موثر درمکان یابی تابلوهیا پیام رسان بزرگراهی

معیارهای مؤثر در مکان یابی تابلوهای پیام رسان را می توان به دو دسته کلی پارامترهای محلی و پارامترهای وابسته به پیام تابلو تقسیم کرد. هر یک از پارامترهای محلی تنها برآورده شدن یک شرط خاص است (مثلا برآورده شدن فاصله دید تابلو ) در حالیکه در پارامترهای وابسته به پیام تابلو معیارهایی جهت مکان یابی با توجه به هدف به کارگیری تابلو ارائه می شود (مثلا فاصله تا مقطع حادثه خیز برای اطلاع رسانی در زمان وقوع تحصادق). از پارامترهای وابسته به پیام تابلو می توان در تعیین لزوم به کارگیری تابلوهای پیام رسان نیز استفاده نمود. در زیر هر یک از پارامترها و توضیحات ان ارائه می گردد.

3-1-پارامترهای محلی  61

3-1-1-برآورد شدن فاصله دید تابلو 61

3-1-2-برآورده شدن فاصله خوانایی متن تابلو 62

3-1-2-1-فاصله عمودی 63

3-1-2-2-فاصله جانبی 65

3-1-2-2-1-قمست مستقیم جاده 65

3-1-2-2-2-قوس های افقی 69

3-1-3-هماهنگی نسبت به علائم موجود  73

3-1-4-برآورده شدن پارامترهای روشنایی 74

3-1-4-1-نسبت تضاد 75

3-1-4-2-قرارگرفتن خورشیسد پشت تابلو 76

3-1-4-3-قرارگرفتن خورشید درمقابل تابلو 77

3-1-4-4-روشنایی تابلوها درشب برای تابلوهای بامنبع نورانی 78

3-1-5-قابلیت دسترسی وسایل نقلیه وتعمیر ونگهداری 78

3-1-6-دسترسی به منبع انرژی(برق) وارتباطات مخابراتی لازم  78

3-2-پارامترهای وابسته به پیام تابلو 79

3-2-1-محل های وقوع ترافیک 79

3-2-1-1-اطلاع رسانی درمورد وضعیت ترافیک قبل از رسیدن به محل ازدحام 80

3-2-1-2-اطلاع رسانی درمورد محل پایان ترافیک درمحل ازدحام 81

3-2-1-3-پیشنهاد مسیر جایگزین 82

3-2-2-محل های حادثه خیز 83

3-2-2-1-اطلا رسانی وقوع حادثه وباندهای مسدود 83

3-2-2-2-پیشنهاد مسیرجایگزین 84

3-2-3- محل های ویژه با نوسانات زیاد درمیزان جذب سفر 84

3-2-3-1-ورزشگاه ونمایشگاه های بزرگ 85

3-2-3-2-ورودی های شهر   85

3-2-3-3-محل های دارای مقررات موقت ترافیکی 86

3-2-3-4-محل های یخ زدگی جاده  86

3-2-4-اطللاع رسانی سرعت مجاز   87

نمایانگر سومین مکان انتخابی برای نصب درمسیر ملاصدرا به هفت تیر

نمایانگر سومین مکان انتخابی برای نصب درمسیر ملاصدرا به هفت تیر

فصل چهارم:متدولوژی تحقیق

۳-۴ بسط متدلوژی مکان یابی :

تابلوهای پیام رسان بزرگراهی و بطور کلی تجهیزات و عناصر یک بزرگراه را که امکان نصب آنها بدلایل مختلف در همه قطعات مسیر راه وجود ندارد و یا مقرون به صرفه نمی باشد، می توان از طریق یک مکان یابی امتیاز دهی و اولوت بندی نمود. همانطور که مشخص است کمبود اعتبارات مالی ، ساخت بسیاری از پروژه های عمرانی را معلق کرده است از اینرو اولویت دهی در انتخاب و ساخت پروژه های عمرانی ارزشمند می باشد. مکان یابی محل های احداث پل های عابر پیاده، تابلوهای بزرگراهی ، تلوزیون های شهری و غیره از جمله مواردی می باشد که می توان با شناخت پارامترهای موثر در مکان یابی آنها و همچنین اقدام به تولید یک نوع سیستم ارزش دهی صحیح و قابل اطمینان ، از فرآیند مکانیابی موجود استفاده بهینه را به عمل آورد.

4-1-اصول کلی موجود در متدولوژی مورد نظر 89

4-2-روند موجود درمتدولوژی 90

4-3-بسط متدولوژی مکان یابی 92

نمایی از یک NMS که بخشی از آن توسط سقف خودرو از چشم راننده پوشیده شده است

نمایی از یک NMS که بخشی از آن توسط سقف خودرو از چشم راننده پوشیده شده است

فصل پنجم:الگوریتم مکان یابی تابلوهای پیام رسان دربزرگراه های شهری

۱-۵ معرفی فرآیند:

فرآیند مکان یابی تابلوهای پیام رسان براساس شیوهٔ امتیازدهی حذفی به انتخاب مکانهای مناسب جهت نصب تابلوهای پیام متغیر می پردازد. بدین منظور بزرگراه یا شاهراه مورد نظر را به قطعات مختلف تقسیم بندی می کنیم. در این تقسیم بندی جزئی از مسیر که بین هر دو ورودی یا خروجی از مسیر واقع شده است را یک قطعه در نظر گرفته می شود. ابتدا به منظور امتیازدهی به قطعات، فرض می کنیم که در همهٔ قطعات تابلوهای پیام رسان وجود دارد. انتخاب مکانها یا قطعات مناسب جهت نصب، براساس اولویت داده شده به آنها صورت می گیرد. مکانهایی که امتیازهای تعلق گرفته به آنها بیشتر باشد به ترتیب بیشترین اولویت نصب تابلوهای V MS به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد. نحوه امتیازدهی به قطعات در قسمت اجرای فرآیند بطور کامل توضیح داده شده است. اجرای فرآیند تا زمانی که امتیازهای تولید شده به صفر نرسد ادامه پیدا خواهد کرد. نکته مهم آنکه تعداد تابلوهای پیام رسان بوسیله کاربر انتخاب نمی شود بلکه اجرای فرآیند تعداد قطعاتی را که به VMS احتیاج دارند مشخص می نماید.

5-1-معرفی الگوریتم 93

5-2-تعریفات 94

5-3-مفروضات الگوریتم 96

5-4-روند اجرای الگوریتم 98

5-5-اجرای نرم افزار مکان یابی تابلوهای پیام رسان 103

فصل ششم:مکان یابی تابلوهای پیام سان در بزرگراه مدرس وچمران

۱-۶ اطلاعات ورودی

بزرگراه مدرس از میدان هفت تیر شروع و تا چهارراه پارک وی ادامه پیدا می کند همچنین بزرگراه چمران از چهارراه پارک آغاز و تا میدان توحید ادامه دارد. در این مطالعه بزرگراه مدرس بطور کامل و بخشی بزرگراه چمران (حد فاصل چهارراه پارک تاخ ملاصدرا) مورد بررسی قرار گرفته است. بزرگراه مدرس صبح ها در جهت شمال به جنوب و عصرها در هر دو جهت شمال به جنوب و جنوب شمال از ترافیک متراکم رنج میبرد. بزرگراه چمران نیز به همین منوال می باشد. طول کلی مسیر حدود ۱۳/۷ کیلومتر میباشد.اطلاعات محل های وقوع ترافیک، محل های حادثه خیر و ورودیهای مهم در این بزرگراه، از مرکز کنترل ترافیک اخذ کردیده است. همچنین خروجی هایی که امکان مسیر جایگزین برای قطعهات از سیر دارند، با استفاده از جدیدترین نقشه بزرگراههای وخیابانهای اصلی تهران، تعیین گردید. برای وارد کردن اطلاعات برنامه، محدوده بزرگراهی مورد نظر را به ۱۶ قطعه تقسیم می کنیم. پس اطلاعات مربوط به این تطعات را در دو جهت رفت و برگشت در نرمافزار بانک اطلاعاتی ACCESS ثبت خواهد شد. اطلاعات ورودی به نرمافزار (این اطلاعات از داخل برنامه نیز قابل ثبت شدن میباشند) در جداول 6-۱ و 6-۲ ارائه گردیده است. شبکه معابر به همراه طول قطعات در پیوست ارائه شده است.

6-1-اطلاعات ووردی  111

6-2-اجرای برنامه 116

6-3-نمایش اطلاعات توسط نرم افزار ARC VIEW GISا  119

6-3-1-لزوم استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی 119

6-3-2-مولفههای سیستم اطلاعات جغرافیایی 121

6-3-2-1-ورودی داده ها 121

6-3-2-2-مدیریت داده ها 121

6-3-2-3-تجزیه وتحلیل وکار باداده ها 122

6-3-2-4-خروجی داده ها 122

6-3-3-نمایش خروجی برنامه توسط Arc GISا 123

فصل هفتم:نتیجه گیری،جمع بندی،وارائه پیشنهادهای مربوط به مطالعات آینده

پیوست 130

منابع وماخذ 136

فهرست اشکال

2-1-نحوه ارتباط بایک سیستم اطلاع رسانی جاده ای یا بزرگراهی  14

3-1-نمایی ازیک VMS که بخشی از آن توسط سقف خودرو از چشم راننده پوشیده شده  64

3-2-قرارگیری جانبی تابلوی پیام رسان 66

3-3-کاهش فاصله خوانایی در قوس افقی به سمت چپ وراست 70

3-4-اطلاع رسانی محل جایگزین وقوع ترافیک 82

3-5-اطلاع رسانی محل های یخ زدگی مسیر 87

5-1-صحفه ورود به برنامه 103

5-2-صفحه ورود اطلاعات 104

5-3-اختصاص پارامترهای ترافیکی 105

5-4-جدول فواصل تجمعی 106

5-5-جدول تخصصی تکمیلی 107

5-6-جدول امتیازدهی اولیه به قطعات 108

5-7-حذف پیام های اطلاع رسانی شده 109

5-8-خاتمه الگوریتم ونمایان شدن قطعات انتخابی 110

6-1-نمایانگر اولین مکان انتخابی برای نصب درسمیر هفت تیر به ملاصدرا   124

6-2- نمایانگر دومین مکان انتخابی برای نصب درسمیر هفت تیر به ملاصدرا   124

6-3- نمایانگر سومین مکان انتخابی برای نصب درسمیر هفت تیر به ملاصدرا   125

6-4-نمایانگر اولین مکان انتخابی برای نصب درمسیر ملاصدرا به هفت تیر    125

6-5- نمایانگر دومین مکان انتخابی برای نصب درمسیر ملاصدرا به هفت تیر    126

6-6- نمایانگر سومین مکان انتخابی برای نصب درمسیر ملاصدرا به هفت تیر    126

فهرست جداول

2-1-اثرات استفاده از سامانه های اطلاع رسانی پیشرفته برحمل ونقل     23

2-2-زمان لازم برای طی 305 متر درسرعت های مختلف  35

2-3-تعداد پیام های صفحات درسرعت های مختلف 35

2-4-خلاصه هزینه تبالو پیام متغیر تهیه شده توسط اداره حمل ونقل اونتاریو  40

2-5-تعداد نیاز وهزینه سالانه تعمیر ونگهداری تابلوهای پیام رسان شده توسط اداره حمل ونقل اونتاریو 41

2-6-واحد بانک اطلاعاتی هزینه های سامانه های یحمل ونقل 41

3-1-انتهای فاصله خوانایی درمقطع کناری راه 67

3-2-زاویه چرخش تابلوهای کنار مقطع راه 68

5-1-داده های اهمیت پارامترها   97

5-2-داده های ارزش پارامترها نسبت به فواصل اطلاع رسانی  98

6-1-اطلاعات ورودی قطعات درمسیررفت 113

6-2-اطلاعات ورودی قطعات درمسیر برگشت 114

6-3-اطلاعات ترافیکی قطعات درمسیررفت 115

6-4-اطلاعات ترافیکی قطعات درمسیربرگشت 115

6-5-خروجی نرم افزار مکان یابی تابلوهای پیام متغیر درمسیررفت 117

6-6-خروجی نرم افزار مکان یابی تابلوهای پیام متغیر درمسیر برگشت 117

6-7-محل استقرار تابلوهای پیام رسان دروضع موجود محدوده مورد مطالعه  118


Abstract

In this thesis a process and procedure for locating of the variable message signs(VMS) in urban high ways, major routs and streets will be represented. At the beginning there will be a focus on the introduction of message signs and different visual and displayable messages, signs usage and its position in the transportation intelligent devices. After introducing local specifications related to the installation ofthese signs and effective elements in locating message signs, process and procedurefor locating for them depends on effective elements in locating will be presented and then with the designed software process of locating will be done. In the following steps with the use of The Geographic Information ( Arc View GIS) software the outputs will be displayed. This presented procedure in this process is based upon an omissive ranking system in the way that the given initial ranks in the first step will be updated in the following steps. One of the advantages of this process is to determine the number of necessary VMS signs by itself, meanwhile with changing of effective elements in this process like increasing or decreasing of the safe information distance, the number of priorities will be changed as well respectively. This locating software has the potential of functioning in all highways and major streets and arteries.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید