انتخاب صفحه

مقدمه
نقش حمل ونقل از دیرباز به عنوان یکی از اهرمهای مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. به نظر اکثر اقتصاددانان دنیا در تمامی جوامع کنونی، اعم از پیشرفته، در حال توسـعه و کـم توسـعه یافتـهنیاز به تسهیلات حمل ونقل، جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی شدیداً مورد تأکید میباشد. این بخش زیربنایی، نه تنها به خودی خود اشتغال زا بوده و تولید خدمت می کند، بلکه بر توسعه سـایر بخشـهایاقتصادی همانند کشاورزی و صنعت نیز تأثیرگذار می باشد. بنابراین چنانچه این بخش کلیدی همراه و همسـو بـاسایر بخشهای اقتصادی کشور توسعه نیابد می تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در رشـد و توسـعهاقتصادی کشور به شمار آید. بخش حمل ونقل در کشور خودمان نیز سهم بـه سـزایی را در توسـعه اقتصـادی بـهعهده دارد. ساخت، توسعه و بهبود شکل حمل ونقل در یک منطقه بخصوص جغرافیایی می تواند مزایای متعـددیبرای استفاده کنندگان و همچنین غیراستفاده کنندگان از این شبکه را بطور مستقیم و غیرمسـتقیم در برداشـتهباشد. لذا با توجه به اهمیت سرمایه گـذاری در ایـن زیـربخش و بـا توجـه بـه کمبـود منـابع مـالی بخصـوص درکشورهای جهان سوم می بایستی در هنگام برنامه ریزی و همچنین تهیه و تنظیم بودجه جهت راههـا از روشـها وابزارهای اقتصادی در راستای ارزیابی پروژه ها و استفاده بهینه از امکانات بهره گیری کرد. هر یک از انواع سیستمهای حمل ونقل شهری دارای صفات و مزایا و معایبی است به قسمتی که می توانند مکمـلیکدیگر باشند. مشخصات هر سیستم، آن را برای نوعی حمل ونقل شهری مناسب، و برای حجم معینی از ترافیـکشهر با صرفه می سازد. بنابراین نباید بدنبال سیستم معینی گشت که برای همه رفت و آمـدهای شـهری بهتـرینباشد بلکه مناسبترین وضع، همیشه از ترکیب دستگاههای مختلف بوجـود مـ یآیـد . در شـهرهای امـروزی انـواعسیستمهای حمل ونقل قدیمی و جدید در کنار یکدیگر عمل می کنند و تجربه نشان داده است که عدم توجـه بـهیکی از انواع وسایل نتایج بدی به بار آورده است.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: تاریخچه و کلیات

نباید مشکلات ترافیک شهرهای امروزی را به یک سیستم بخصوص حمل ونقل شهری مثلاً اتومبیـل و راه نسـبتداد بلکه این مشکلات زاده بکارگیری نابجا و استفاده ناردسـت از سیسـتم هاسـت تـا مربـوط بـه خـود سیسـتم.به عنوان مثال اتومبیل که امروزه بسیاری از مشکلات موجود به آن ربط داده می شود از نظـر حمـل ونقـل شـهریدارای مزایائی است که هیچ سیستم دیگری به سـادگی نمـی توانـد جانشـین آن شـود. عمـده تـرین خاصـیت آنسرمایه گذاری کم شبکه است زیرا که برای این وسیله چرخ لاستیکی هر جائی که چرخ لاسـتیکی حرکـت کنـدقابل دسترسی است. علاوه بر این اتومبیل در اختیار راننده قرار دارد و راننـده مج بـور بـه رعایـت جـدول زمـانیمعینی نبوده و مجبور نیست از مسیر شخصی پیروی کند. چنین صفاتی اتومبیل را وسیله ای بسیار مناسب بـرایمدیریت کارهای تجاری، صنعت و زراعت می کند. همچنین این وسیله را برای مراکز تجمع پراکنده و کمجمعیت بسیار اقتصادی می سازد. حتی در داخل شهرها بدلیل اختصاصی بودنش وسیله ای دلخواه بـرای گـردش و خریـدمی باشد. اما در شهرهای امروزی تراکم ساعات شلوغی که زاده تعداد زیاد اتومبیل در راه هاست ناشـی از اسـتفادهاز اتومبیل برای رفت و آمد اشتغال و رفت و آمد کاری است. درحالی که هیچیک از مزایـای اتومبیـل بـرای ایـن رفت و آمد و مخصوصاً رفت و آمد اشتغال دیگر مزیت محسوب نمی شود. [6]در سمت گیری اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان درحل معضل ترافیک شهری و حومه، روآوری به سـویحمل ونقل عمومی به عنوان یک اصل غیرقابل انکار پذیرفته شـده اسـت و تـلاش در جهـت افـزایش مطلـوبیتهیاستفاده از سیستمهای حمل ونقل عمومی از طریق انتخاب شاخص های بررسی عملکرد سیسـتمهای حمـ لونقـلبه عنوان گامی مؤثر در ارتقاء انگیزه های بکارگیری سیستمهای حمـل ونقـل عمـومی توسـط افـراد جامعـه مـوردمطالعه مطرح میباشد.در جهت تشویق مردم برای رو کردن به حمل ونقل عمومی در جهـت ایجـاد یـک سیسـتم متعـادل حمـل ونقـلشهری بین حمل ونقل عمومی و شخصی لازم است که شرایط کیفی حمل ونقل عمومی قابـل قیـاس بـا اتومبیـلشخصی باشد. بدین معنی که لازم است سـرعت سـفر بـالاتر، اطمینـان بیشـتر، ایمنـی و صـرفه بیشـتری بـرایحمل ونقل عمومی تضمین گردد و جابجایی برابر با اتومبیل شخصی داشته باشد. اهمیت و نقش اساسی غیرقابـلانکار سیستمهای حمل ونقل عمومی در حل معضل ترافیک از مهمترین میاحث مهندسی حمـل ونقـل و تر افیـکبوده و به عنوان قویترین اهرم در حل مشکلات شهری مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

1- 1- آغاز کار محل و نقل عمومی در جهان ……………………………………………………………………….. 3
1-2- بررسی سیستمهای حمل و نقل عمومی …………………………………………………………………… 5
1-3- حمل و نقل عمومی سریع السیر ………………………………………………………………………………12
1-4- تعریف مسأله …………………………………………………………………………………………………….. 15
1-5- هدف و روش کار …………………………………………………………………………………………………..16
1-6- کلیات موضوع …………………………………………………………………………………………………….. 17
1-7- نمونه های موفق BRT ..ا………………………………………………………………………………………… 18

استفاده از چراغ احتیاط برای عبور عابرین پیاده

استفاده از چراغ احتیاط برای عبور عابرین پیاده

فصل دوم: مروری بر منابع

مشخصات حمل و نقل اتوبوسرانی سریع ( CBRT)سلسله گزارشهایی است کـه بـرای مجریـان حمـل ونقل وطراحان ترافیک گرد آوری شده است تا اطلاعات اساسـی را بـرای سـاماندهی و پیشـبرد خطـوط سـریعاتوبوس به عنوان یکی از کاراترین ابزار آلات حل معضل ترافیک ، در دست داشته باشند.این گزارشها اطلاعات اساسی و صحیح را برای کاربران شبکه اتوبوسرانی فراهم میکند تا ضـمن شناسـایی کلیـهزیر و بم های شبکه اتوبوسرانی سریع( BRT ) درک قابل توجهی از چگـونگی کـارکرد و مزایـای سیسـتم را بـهدست آورند. گزارشهای CBRT اساس تجزیه و تحلیل BRT را در سه قسمت جداگانه مورد برسـی قـرار مـیدهد:

1- معرفی شش پارامتر اساسی BRT با ویژگی های مربوطه.
2- نقش این شش پارامتر در بهبود شبکه حمل و نقل .
3- برتری های سیستم BRT.

این شبکه به ارتباط بین عوامل BRT و بهبود شبکه به سبب لحاظ نمودن این عناصـر و اینکـه انتخـابBRT سبب بهینه نمودن شبکه ما خواهد شد اشاره دارد.اجرای این طرح به همـراه بکـار گیـری صـحیح پارامترهـایشبکهBRT برای ما مشخص می کند که چقدر شبکه ما در صحت وسلامت کار می کند .

2-2-بررسی پروژه های موجود
تجربه پیاده سازی عناصر BRT:یکی از اهداف CBRT کمک به برآورد نتایج آماری برای تصمیم گیری در اجرای شبکه می باشد.با فـرض ایـنهدف مطالب موجود در این جزوه گرد آوری شده است.در این جزوه تمامی مطالبی که برای نیل به طـرح ریـزیمناسب سیستم BRT به عنوان یک روش حمل و نقل برتردر میـان سـایر سیسـتم هـای حمـل ونقـل (شـبکهمعمولی اتوبوسرانی ، مترو ،تراموا ،منوریل ،…) لحاظ شده است. این گزارش برآورد هزینه مسائل فنی وتکنیکی ،اجرا وپتانسیلهای موجود را بررسی مـی کنـد. در نهایـت هـدفشناسایی و انتقال مشخصات طرح BRT به متخصصان حمل ونقل درون شـهری اسـت تـا در صـورت اجـرا ازفواید آن در شهر استفاده گردد.به تازگی در ایالت متحده خطوط پیچیده ای در حال شکل گیری است.پیاده سـ ازی اصـولی مسـیرهای حرکـتایستگاهها و اتوبوسهای مخصوص به BRT مستلزم بکارگیری بسیاری از پارامتر هاست و تنهـا در صـورتی کـهبخواهیم این طرح را سریع اجرا کنیم احتیاج به سرمایه گذاری زیادی نخواهیم داشت.در ایالات متحده اجرای نوع پیچیده شبکه BRT در حال شکل گیری اسـت (داشـتن ایسـتگاهها و اتوبوسـهایمناسب از الزامات چنین شبکه هاییست )لازم به ذکر می باشدکه در بعضی از سیسـتمهای معمـولی اتوبوسـرانیمی توان با صرف سرمایه ای اندک شبکه BRT را راه اندازی کرد.
عنصرBRT تجربه در ایالت متحده
مسیرها
تفکیک مسیر
علامت گذاری مسیرها هدایت (جانبی) سیستمBRT در ایالت متحده در تمامی اشکال ومسیرها مورد استفاده قرار گرفته است مانند شبکه مخلوط(شهر لوس آنجلس و جزیرههونولولو) آزاد راههای مخلوط(فولینکس) خطوط اختصاص داده شده (بوستون-اورلا ندو استفاده در آزاد راههای ترانزیت (سیاسی) وشبکه کاملا جدا شده (پیتز بورگ) وراه زیر زمینی(سیاتل وبوستون از سال 2004) – اجرای این خطوط در شهر لاس و گاس بصورت استثنایی تماما مسقف ایجاد شده است که این شبکه منحصر به فرد به نام MAX معروف است. – استفاده از مسیرهایی که برای رفت و آمدهای معمولی وسایل نقلیه در نظر گرفته شدهاست در این کشور به ندرت دیده می شود .نوع ایستگاهها ارتفاع سکوها طرح سکوها ظرفیت گذر دسترسی به ایستگاهها ارتفاع طراحی ایستگاهها کاملا بستگی به میزان جدا بودن مسیرها دارد .سیستمهای راههای تو در تو دارای ایستگاههای محکمتر و بلندتری نسبت به سطح زمین میباشند.در کشور آمریکا تنها سیستم شهر لاسوگاس دارای سکوی بالا بر برای سوار کردن مسافرین میباشد. (MAX) زمان واقعی ورود و خروج اتوبوسها واطلاعات مربوط به تلفنهای ضروری ویا موارد ایمنی در تابلوهای راهنما به اطلاع مسافرین می رسد .

2-1- مشخصات حمل و نقل اتوبوسرانی سریع ……………………………………………………………………..20
2-2- تجربه پیاده سازی عناصر BRT …….ا……………………………………………………………………………21
2-3- تجربه راه اندازی سیستم BRT ……..ا…………………………………………………………………………. 37
2-4- ساختار و محتویات مراجع ………………………………………………………………………………………..42
2-5- خلاصه مقالات کنفرانسها ………………………………………………………………………………………. 43

فصل سوم: روش تحقیق

 

3- 2-نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..69
3-3- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………70
3-4- متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………….71
3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 73
3-7-پایایی ……………………………………………………………………………………………………………… 75
3- 8-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………… 77
3-9-1- آزمونهای تحلیل واریانس فریدمن …………………………………………………………………………… 77
3-9-2- آزمون Tیک نمونه ای ………………………………………………………………………………………… 78

نصب تابلوی ورود به ایستگاه در کنار خیابان )ایستگاه دامپزشکی

نصب تابلوی ورود به ایستگاه در کنار خیابان )ایستگاه دامپزشکی

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات

زمان مسافرت تنها جنبه ای است که تقریبا برای تمامی مسافران مهم است خصوصا مسافرانی که مجبورنـدسفری را مثلا تا محل کار خود بکنند .
متعاقبا درصورت حذف ایستگاههای بییشتر باعث خواهیم شد تـا مسـافران بیشـتری جـذب سیسـتم شـوندخصوصا مسافرانی که امکان استفاده ازسایر وسایط نقلیه رادارند . زمان انتظارم وزمان صرف شده جهت حمل ونقل تاثیر بسزائی درسیستم دارند وسیستم بـا متنـاوب نمـودنبیشتر اتوبوسهای خود وتمام روزه کردن وسرویسهای مستقیم تر سعی درجبران آنها میکنند اجرای طرح کم کردن زمان سفر درپروژه بسته به این است که چه مقدار عناصرموجود را بـا یکـدیگر بـه صـحتترکیب کنیم وچگونه هرکدام ازاین عناصر درسیستم پیاده شوند درضمن چند پارامتر متفاوت نیز وجود دارند که درامرکم کردن زمان مسافرت دخیل هستند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

4- 1-عناصروشاخصهای اصلی سیستم ……………………………………………………………………………..80
4-1- 1-زمان سفر ……………………………………………………………………………………………………….80
4-1-2- اعتمادپذیری …………………………………………………………………………………………………….81
4-1-3- شکل و هویت ………………………………………………………………………………………………….. 82
4-1-4-ایمنی و امنیت ………………………………………………………………………………………………….. 83
4-1-5- ظرفیت ………………………………………………………………………………………………………….. 84
4- 2-عناصر و اجزاء BRT …..ا………………………………………………………………………………………….. 86
4-2-1-مسیرهای حرکت ……………………………………………………………………………………………….. 86
4-2-2- ایستگاهها ………………………………………………………………………………………………………. 86
4-2-3-خودروها ………………………………………………………………………………………………………….. 97
4-2-4-جمع آوری کرایه…………………………………………………………………………………………………. 103
4-2-5- سیستم هدایت هوشمند …………………………………………………………………………………… 106
4-3- 6-طرح هدایت و اجرای سیستم ………………………………………………………………………………. 108
4-4- 1-تاثیر عناصر بر روی شاخصهای اصلی ……………………………………………………………………… 110
4-4-2- تاثیر عناصر بر زمان سفر ……………………………………………………………………………………… 114
4-4-3- تاثیر عناصر بر اعتماد پذیری ………………………………………………………………………………….. 121
4-4-4- تاثیر عناصربر شکل و هویت ……………………………………………………………………………………128
4-4-5- تاثیر عناصر بر ظرفیت …………………………………………………………………………………………. 138
4-5- رابطه بین اجزاء و شاخصها ………………………………………………………………………………………148

فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..150
5-2- مشخصات خط یک اتوبوس تندرو ……………………………………………………………………………….151
5- 3-مزایای احداث خط یک اتوبوس تندرو ………………………………………………………………………….. 153
5- 4-مزایا و معایب سیستم ……………………………………………………………………………………………159
5-4-1-نقاط ضعف موجود در سیستم …………………………………………………………………………………159
5-4-2-نقاط قوت موجود در سیستم ………………………………………………………………………………….165
5- 5-وضعیت موجود خط یک از دیدگاه کاربر……………………………………………………………………………172
5-5-1-مشخصات افراد مورد پرسش ………………………………………………………………………………….172
5-5-2-موضوعات مورد بررسی ……………………………………………………………………………………….. 173
5- 6-میزان حجم تقاضا در ایستگاه های نمونه گیری شده ………………………………………………………..180
5-7- ارائه راهکار ………………………………………………………………………………………………………..184
5-8-جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………….. 187

فاصله مناسب ایستگاه تا پل چوبی و عدم قرارگیری اتوبوس در صف انتظار در تقاطع

فاصله مناسب ایستگاه تا پل چوبی و عدم قرارگیری اتوبوس در صف انتظار در تقاطع

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………… 188

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 191
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..192

سایت ……………………………………………………………………………………………………………………..195

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

جداول 

جدول1-3- تعداد مسافر روزانه پیش بینی شده ……………………………………………………………………..29
جدول2-1-مشخصات BRT برای طرح و برنامه ریزی ………………………………………………………………….31
جدول 2-2- سرعت متوسط اتوبوسها ………………………………………………………………………………… 45
جدول4-1-تأثیرات عنصر ایستگاه بر روی اجرا و مزایای سیستم……………………………………………………142
جدول4-2- تأثیرات عنصر وسیله نقلیه بر روی اجرا و مزایای سیستم …………………………………………….143
جدول4-3-تاثیر عنصر جمع آوری کرایه بر روی اجرای سیستم و مزایای آن ……………………………………….144
جدول4-4-مقایسه ی سرویس های متفاوت BRT با رنان سرویس دهی ………………………………………..154
جدول5-1-میانگین سرعت اتوبوس در یک مسیر ………………………………………………………………….. 158
جدول5-2-سرویس مسافربری با سطح کف استاندارد ……………………………………………………………. 160
جدول5-3- زمان سوار شدن با تابع تعداد درها ……………………………………………………………………..160
جدول5-4- زمان متوسط سوار شدن مسافر در اتوبوس تک در …………………………………………………..161
جدول5-5-ابعاد مختلف ظرفیت ……………………………………………………………………………………… 161
جدول5-6-رابطه ی عناصر بر روی ظرفیت ……………………………………………………………………………162
جدول5-8-رابطه ی بین اجزا و شاخص ها …………………………………………………………………………..164
جدول6-1-مشخصات کاربران آمارگیری شده ………………………………………………………………………..172
جدول6-2-بررسی وضعیت ایمنی مسیر اتوبوس تندور از دیدگاه کاربر…………………………………………… 173
جدول6-3-بررسی وضعیت ایمنی مسیر اتوبوس تندور از دیدگاه کاربر ………………………………………….. 173
جدول6-4-بررسی میزان رضایت از هزینه سیستم که توسط کاربر پرداخته می شود …………………………174
جدول6-5-بررسی وضعیت دسترسی به ایستگاه از دیدگاه کاربر …………………………………………………174
جدول6-6-بررسی بهبود رنانی سیستم از دیدگاه کاربر …………………………………………………………. 175
جدول6-7-بررسی بهبود رمانی سیستم از دیدگاه کاربر ………………………………………………………….176
جدول6-8-بررسی بهبود رفانی سیستم از دیدگاه کاربر ………………………………………………………….176
جدول6-9-بررسی بهبود رفانی سیستم از دیدگاه کاربر ………………………………………………………….176
جدول6-10-بررسی میزان مطلوبیت سیستم از دیدگاه کاربر …………………………………………………… 177
جدول6-11-بررسی میزان مطلوبیت سیستم از دیدگاه کاربر …………………………………………………….177
جدول6-12- بررسی میزان مطلوبیت سیستم از دیدگاه کاربر …………………………………………………..178
جدول6-13- بررسی میزان مطلوبیت سیستم از دیدگاه کاربر …………………………………………………. 178
جدول6-14- بررسی میزان مطلوبیت سیستم از دیدگاه کاربر ………………………………………………….. 178
جدول6-15 بررسی میزان رضایت مندی کاربر در سیستم BRT…ا………………………………………………179
نمودار

نمودار 5-1- سرعت متوسط تضمین زده شده اتوبوس در مسیرهای ویژه اتوبوس ها ………………………. 119
نمودار 5-2- سرعت تخمین زده شده برای اتوبوس ها در ترافیک های مخلوط بـر حسـب
مایل به ساعت ………………………………………………………………………………………………………. 121
نمودار 5-3-تأثیر عوامل مختلف به ظرفیت ………………………………………………………………………….136

شکل ها
شکل1-1- خیابانهای پارکینگ و استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه ی شخصی ………………………………. 3
شکل1-2- سیستم ناکارآمد اتوبوسرانی……………………………………………………………………………… 3
شکل1-3-ارتباطات لازم برای راه اندازی یک شبکه تراتزیت سریع …………………………………………………..4
شکل 1-4- شکل شماتیک از پارامترهای بارز سیستم …………………………………………………………….20
شکل1-5- شبکه آنالیز شده ی BRT در تعاونی تحقیقات حمل و نقل آمریکا ……………………………………. 23
شکل1-6 -نمودار قابلیت هر یک از ملزومات BRT بـه پارامترهـای مـؤثر بـه کـارایی
سیستم …………………………………………………………………………………………………………………. 23
شکل2-2- گزارش شبکه ی حمل و نقل سریع اتوبوسرانی ………………………………………………………… 33
شکل 3-1- نمونه ای از خطوط BRT …ا………………………………………………………………………………… 90
شکل 3-2- نمونه ای از سکوی استاندارد …………………………………………………………………………….. 93

شکل 3-3- نمونه ای از سکوی ارتفاع دار ……………………………………………………………………………….94
شکل 3-4- نمونه ای از سکوی کاملا مرتفع …………………………………………………………………………….94
شکل 3-5- راههای عبور جانبی در ایستگاهها…………………………………………………………………………..96
شکل3-6- شکل شماتیت از میزان ارتباطات لازم برای سیستم BRT ….ا………………………………………….111
شکل5-1- گیت های ورودی به ایستگاه …………………………………………………………………………………152
شکل5-2- مانیتورهای موجود در ایستگاه جهت کنترل تردد اتوبوس………………………………………………….152
شکل5-3- در بهای مخصوص ورود و خروج مسافرین به اتوبوس …………………………………………………….. 153
شکل5-4- رعایت تدابیر ایمنی در ایستگاه به منظور افزایش ایمنی مسافرین ……………………………………. 153
شکل5-5-بالا بودن تقاضا در اکثر ساعات روز(ساعت 30: 10 صبح) …………………………………………………154
شکل5-6-اولویت بالا به اتوبوس تندرو در طول مسیر ………………………………………………………………….154
شکل5-7-وجود بریدگی در پاره ای از نقاط مسیر ……………………………………………………………………….155

شکل5-8-بریدگی در مسیر…………………………………………………………………………………………………155

شکل5-9-شکل مربوط به BRT تهران ……………………………………………………………………………………..156

شکل5-10-شکل مربوط به BRT تهران ……………………………………………………………………………………156
شکل5-11-ایجاد رمپ برای ورود به ایستگاه …………………………………………………………………………… 157
شکل5-12-تلاقی ایستگاه لاله زار اتوبوس تندور با ایستگاه دروازه دولت مترو ……………………………………..157
شکل5-13- تلاقی با ایستگاه مترو انقلاب………………………………………………………………………………158
شکل5-14-تلاقی با ایستگاه مترو فردوسی ………………………………………………………………………….. 158
شکل5-15-تلاقی با ایستگاه مترو میدان امام حسین(ع)………………………………………………………….. 158
شکل5-16-جدا شدن دو طرف خیابان از یکدیگر ………………………………………………………………………159
شکل5-17-عدم وجود سرپناه مناسب در ایستگاه پایانه آزادی …………………………………………………… 160
شکل5-18-عدم جداسازی مسافر از مسیر و محل دپوی اتوبوس ها …………………………………………….. 160
شکل5-19-عدم وجود خطا عابر پیاده برای عبور مسـافر از عـرض خیابـان و ورود بـه
ایستگاه…………………………………………………………………………………………………………………… 161
شکل5-20-عدم وجود ایستگاه مناسب قبل از میدان آزادی به سمت پایانه ی آزادی …………………………… 161
شکل5-21- بسته شدن تقاطع به دلیل قرارگیری اتوبوس در وسـط تقـاطع(شـریعتی –
آزادی) ……………………………………………………………………………………………………………………..162
شکل5-22-تردد عابرین از وسط خیابان (ایستگاه امام حسین) ……………………………………………………162
شکل5-23-تردد عابرین از وسط خیابان(ایستگاه امام حسین)………………………………………………………163
شکل5-24-تردد عابرین از وسط خیابان(ایستگاه لاله زار نو) ………………………………………………………..163
شکل5-25-کمبود فضای کافی برای اتوبوس ها(ایستگاه آزادی)……………………………………………………..163
شکل5-26-کمبود فضای کافی برای اتوبوس ها(ایستگاه آزادی) …………………………………………………….164
شکل5-27-قرار گرفتن در جریان ترافیکی ……………………………………………………………………………….164
شکل5-28-قرار گرفتن در جریان ترافیکی(ایستگاه شریعتی) ………………………………………………………..164
شکل5-29-استفاده از چراغ احتیاط برای عبور عابرین پیاده………………………………………………………….165
شکل5-30-نصب تابلوی ورود به ایستگاه در کنار خیابان(ایستگاه دامپزشکی) ……………………………………165
شکل5-31- فاصله مناسب ایستگاه تا پل چوبی و عدم قرارگیری اتوبوس در صف انتظار
در تقاطع ………………………………………………………………………………………………………………… 166
شکل5-32-خط کشی مناسب عابر پیاده برای دسترسی به ایستگاه(ایستگاه فردوسی) ……………………. 166
شکل5-33-دسترسی مناسب به ایستگاه(ایستگاه استاد معین)…………………………………………………..167
شکل5-34-کنترل مناسب در پرداخت بلیط ……………………………………………………………………………..167
شکل5-35-نظارت به سوار و پیاده شدن مسافرین …………………………………………………………………..168
شکل5-36-نظارت به سوار و پیاده شدن مسافرین …………………………………………………………………..168
شکل5-37-صندلی اتوبوس های جدید ………………………………………………………………………………….168

شکل5-38-اتوبوس های 18 متری جدید ………………………………………………………………………………..169
شکل5-39-پرداخت کرایه با کارت اعتباری مترو …………………………………………………………………………169
شکل5-40-پل هوایی ایستگاه بهبودی ………………………………………………………………………………….170
شکل5-41-پل هوایی ایستگاه دانشگاه شریف ………………………………………………………………………..170
شکل5-42-پل هوایی ایستگاه استاد معین …………………………………………………………………………….171
شکل5-43-پله های برقی جهت انتقال مسافرین به ایستگاه های BRT ..ا…………………………………………171
شکل5-44-حجم ورود مسافر به ایتسگاه میدان امام حسین(ع) ……………………………………………………180
شکل5-45-حجم خروجی ورود مسافر به ایتسگاه میدان امام حسین(ع) ………………………………………….181
شکل5-46- حجم ورود مسافر به ایستگاه میدان انقلاب………………………………………………………………182
شکل5-47- حجم خروجی مسافر به ایستگاه میدان انقلاب………………………………………………………….182
شکل5-48- حجم ورود مسافر به ایستگاه پایانه ی آزادی……………………………………………………………. 183
شکل5-49- حجم خروج مسافر به ایستگاه پایانه ی آزادی ………………………………………………………….. 183

 

Abstract:

The role of transportation is known as one of the mast significant parts in economised growth and development process in every countryIn general in today’s societies traffic is know to be the major problems for the reason that improving and organizing urban traffic is a big step toward saving time , fuel , family cost and reducing stress and mental disorders raised from heavy traffic.
This thesis tries to consider one of the most effective alternatives of urban traffic , which is using public transportation and also effective public transportation methods , that is bus system and BRT ( bus rapid transit ) it also tries to identify major indexes of this system and present proper alternatives to improve them. At the end, researches and studies taken place in one particular BRT line is applied and the result is extracted. These statistics available are processed through T-STUDENT tests.مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید