انتخاب صفحه

مقدمه

طرح مفهوم توسعه پایدار در برابر توسعه به معنای عام، به علت بحرانهای زیست محیطی به وجود آمده در اثر رشد صنایع و جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 میلادی در کمیسیون جهانی محیط زیست مورد بحث قرار گرفت. این کمیسون توسعه ای را پایدار نامید که طی آن روند تامین نیازهای نسل حاضر، توانایی نسل های آینده را در تامین نیازهای خود با بحران مواجه نکند. برای گرایش به توسعه پایدار، باید وضعیت موجود به وضعیت پایدار و مطلوب، به طور پیوسته یا ناپیوسته تحول پیدا کند. هرگاه وضعیت واحدها در حالت مطلوب ادامه یابد، توسعه، پایدار خواهد بود. فعالیت هایی مانند اکتشاف، استخراج و فرایندهای تولید فلزات می توانند با تولید ثروت، کاهش تنگدستی به ویژه در مناطق دورافتاده، بهبود سطح سلامتی، بالا رفتن کیفیت آموزش و استانداردهای زندگی در جوامع، نقش موثری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کنند. در بسیاری از کشورها، فعالیت های اجتماعی صنایع فلزی و معدنی، از جمله شاخص های رفاه در جوامع محسوب می شوند. مفهوم عبارت توسعه پایدار در صنایع تولید فلزات، افزایش فشار برای بهبود بهره وری در استفاده از منابع اولیه و کاهش هر چه بیشتر تولید ضایعات جامد، پساب و انتشار آلاینده ها به هواست. محصولات کوچک تر و سبک تر با طول عمر بیشتر، منجر به کاهش در مصرف مواد اولیه مورد نیاز جامع ه می شوند. از سوی دیگر استفاده مجدد و بازیابی مواد هم به چنین کاهشی در مصرف منابع اولیه، انرژی و تولید ضایعات کمک می کند. در میان موادی که بیش از سایرین مصرف می شوند، فلزات بیشترین پتانسیل بازیابی و برگشت به چرخه تولید را دارند. در کل، ادامه روند تولید فلزات در آینده برای تداوم پیشرفت جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، با توجه به پیشبینی رشد اقتصادی آنها، تنها از راه افزایش سطح بازیابی فلزات امکان پذیر است. در میان صنایع استخراج و تولید فلزات غیرآهنی، صنعت آلومینیم، چالش های زیست محیطی منحصر به فردی دارد. به همین دلیل کمیته های مختلفی در کشورهای عمده تولید کننده آن، برای نظارت عالی بر عوارض زیست محیطی این صنایع تشکیل شده است. فصل های اول و دوم از این سمینار، به مروری بر تاریخچه و مفاهیم توسعه پایدار و بیان دیدگاه های سازمان های جهانی بنیانگذار و توسعه دهنده آن می پردازد. در فصل سوم، مهم ترین شاخص های توسعه پایدار در صنایع استخراج مواد معدنی و پیامدهای زیست محیطی استخراج برخی از فلزات آهنی و غیرآهنی بیان می شود. در فصل چهارم نیز با ارزیابی چرخه عمر فلز آلومینیم برای بررسی اثرات زیست محیطی تولید آن، توسعه پایدار در این صنایع از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بررسی می شود.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………1

مقدمه ………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول کلیات

توسعه غیرپایدار، منشاء بسیاری از مشکلات اساسی جهان است. گرچه تمرکز توسعه پایدار بر روی مسائل محیط زیست است، اما توسعه غیرپایدار زمینه ساز بسیاری از مشکلات مهم اجتماعی و روند توسعه اقتصادی در کشورهاست. بنابراین برای محدود کردن پیامدهای ناشی از گرمایش جهانی، فقر فزاینده که حدود نیمی از مردم جهان با آن دست به گریبان اند، کمبود منابع آبی و توزیع غیر عادلانه آن و موضوعات مشابه، باید راه حل هایی مطرح و به کار گرفته شوند [1].
مفهوم توسعه طی دهههای گذشته، منحصر به توسعه اقتصادی بود. اما جوامع بشری به آرامی دریافتند که توسعه اقتصادی در صورتیکه با توسعه اجتماعی و فرهنگی توأم نباشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت. در دهه 80 میلادی مفهوم جدیدی به نام توسعه پایدار وارد مباحث و منازعات بر سر توسعه اقتصادی و محیط زیست شد. توسعه پایدار نه تنها میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تعادل و سازگاری ایجاد کرد، بلکه زمینه ساز تبادل نظر میان کشورها بر روی مفاهیم دیگری مانند مسائل اجتماعی و تعیین معیارهای جدیدی از توسعه پایدار شد [3 ، 2]
1-2- تعریف و تاریخچه توسعه پایدار
افزایش نگرانی درباره اثر فعالیت های انسانی و صنعتی بر محیط زیست سبب شده تا توجه متخصصان بیش از هر زمان دیگری به موضوع توسعه پایدار معطوف شود. مفهوم توسعه پایدار که مورد تایید کمیته جهانی محیط زیست و توسعه ( WCED) که بعد از سال 1987 میلادی با عنوان کمیته براندلند شناخته شد، به صورت زیر است: “توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را براورده کند، بدون آنکه تهدیدی برای توانایی نسل های آینده در تامین نیازهایشان باشد. چنین تعریفی از توسعه پایدار در بر گیرنده سه مفهوم زیر است:
1) توسعه انسانی؛
2) حفاظت از منابع طبیعی و صرفه جویی در مصرف آنها؛
3) حفظ توانایی نسل های آینده در رفع نیازهایشان [1].
ارتباط میان مفاهیم مذکور در شکل (1- 1) نشان داده شده است.
برای این که توسعه در بلند مدت پایدار باشد، باید تنگناها و دستورالعملهای محیط زیست و منابع طبیعی را مد نظر قرار دهد. دیدگاهی که حفاظت از محیط زیست را مانعی بر سر راه توسعه تلقی کند، بسیار کوته نظرانه است. چنانچه محدودیتهای محیط زیست نادیده انگاشته شود، توسعه اقتصادی در نهایت منجر به تخریب آن خواهد شد. توسعه صحیح فعالیتهای انسانی نیازمند آن است که در تمام مراحل برنامه ریزی و مدیریت، محدودیت های محیط زیست و منابع موجود در منطقه مورد توجه قرار گیرد [3].
عبارت توسعه پایدار برای نخستین بار در کمیته جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) در سال 1987 میلادی، توسط گروهارلم براندلند ، نخست وزیر پیشین نروژ، در گزارشی تحت عنوان » آینده مشترک ما که توسعه و محیط زیست را به هم پیوند می زند «، مطرح شد. تعریف براندلند از توسعه پایدار، بر ارجحیت تامین نیازهای بشر بر خواستههای او، حفظ محیط زیست یا مسایل دیگر تاکید دارد. با این حال منظور برانت لند از نیازهای انسانی واضح بیان نشده است. از طرفی آن چه مطرح می شود عدالت و تساوی حقوق در میان نسلها و ایجاد تعادل بین نیازهای نسل حاضر و آینده و همچنین نیازهای گروههای مختلف از هر نسل میباشد. به طور کلی مفهوم عدالت و تساوی حقوق میان نسل ها، شامل توزیع متناسب منابع طبیعی به ویژه در میان قشرهای آسیبپذیر و کم درآمد که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، است [2 ، 1].
براندلند در گزارش خود مسئله محیط زیست را در بطن معظل فقر و توسعه در جهان سوم قرار داد. بنابراین تلاش به منظور رسیدگی به مسائل زیست محیطی که جدا از یک چشم انداز وسیعتری شامل عوامل فقر جهانی و بی عدالتی بین المللی باشد، کاری بیهوده خواهد بود [2]. پس از گردهمایی کمیته جهانی محیط زیست و توسعه (WECD) در سال 1987 میلادی، اجلاس زمین یا کنفرانس ریو که به کنفرانس سازمان ملل برای توسعه محیط زیست ( UNCED) معروف شد، برای ارزیابی پیشرفت های بدست آمده پس از طرح موضوع توسعه پایدار در 5 سال قبل از آن و همچنین تدوین مقرارت و آیین نامه هایی در این زمینه، در سال 1992 میلادی در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد. بیانیه اجلاس ریو در برگیرنده یک چهارچوب حقوقی برای توسعه پایدار با عنوان دستورالعمل 21 سازمان ملل متحد (Agenda 21) بود. با وجود موفقیت این دستورالعمل در سطح وسیعی از جوامع بشری و نیز افزایش سطح آگاهی مردم، بیانیه ریو به غیر از چند مورد، تعهد و التزام عملی برای کشورها ایجاد نکرده و به جز چند کشور مانند دانمارک، نروژ، سوئد و هلند، سایر کشورها به تعهداتشان در قبال اختصاص 7/0 درصد از تولید ناخالص داخلی ( GDP) به توسعه سایر کشورها عمل نکردند [1]. توسعه پایدار همواره با تهدیدهای زیادی از جمله تخریب محیط زیست، توسعه غیرعادلانه و ناکافی در بسیاری از مناطق محروم و نیز عدم امنیت در سطح جهان روبرو است. شرط اساسی در اجرای سیاست های توسعه پایدار، حل همزمان بحرانهای توسعه اقتصادی و محیط زیست است. چنین شرایطی تنها در صورتی امکان پذیر است که در جهان صلح برقرار باشد. با این وجود حل و فصل نزاعها و برقراری صلح در جهان، کمتر در مفهوم توسعه پایدار مورد بررسی قرار می گیرد [1].

وابستگی توسعه پایدار به عوامل عمده موثر بر آن

وابستگی توسعه پایدار به عوامل عمده موثر بر آن

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….4
1-2- تعریف و تاریخچ ه توسع ه پایدار …………………………………………………….4
1-2-1- دستورالعمل 21 سازمان ملل ……………………………………………………6
1-3- ارکان اصل ی توسع ه پایدار …………………………………………………………8
1-4- شاخص های موثر بر توسع ه پایدار………………………………………………. 10

فصل دوم مروری بر مفاهیم توسعه پایدار

ایده توسعه پایدار در جهان، توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به طور همزمان به همراه می آورد. پیشرفت و توسعه جهان طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. افزایش متوسط عمر به میزان 20 سال در کشورهای توسعه یافته، کاهش 50 درصدی نرخ مرگ و میر، دو برابر شدن تعداد انسانهایی که سواد ابتدایی خواندن و نوشتن را دارند، بهبود سطح درآمد مردم و دستیابی به بهداشت و آموزش در کشورهای فقیر، نشان از توسعه همه جانبه بشر دارد. در مقابل تمامی پیشرفت های چشمگیری که تا کنون به دست آمده، محدودیتهای بیشماری نیز مانند افزایش فقر و تنگدستی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش افراد مبتلا به بیماریهای کشنده مانند ایدز و مالاریا، آلودگی و تهی شدن منابع طبیعی، مصرف بی رویه منابع طبیعی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، نابودی جنگل ها و از بین رفتن گونه های زیستی وجود دارد [7].
گرایش های کنونی به رشد جمعیت، مصرف مواد و انرژی و تخریب محیط زیست، منجر به گرسنگی، فقر بیشتر و برآورده نشدن بسیاری از خواسته ها و نیازهای بشر خواهد شد. پیشرفت قابل توجه در قابلیت های علمی، فناوری و بهداشتی جوامع در دو دهه اخیر، تنها در شرایطی می تواند نوید بخش آینده ای پایدار برای بشر باشد که مشارکت بین المللی و عزم سیاسی جهان را به همراه داشته و با سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسب، همراه باشد. بنابراین برای گذار جهانی به پایداری، الگوهای توسعه کلان کشورها باید با واژه پایداری همراه بوده و توسعه مورد نظر از نوع پایدار باشد [8].
مهم ترین عوامل موثر بر توسعه پایدار عبارتند از: آزادی انسان، برابری و عدالت، تعادل بین جمعیت و توسعه علوم و فناوری، توجه به مسایل زیست محیطی و تمرکز اصلی بر حفظ منابع انسانی برای آینده و ایجاد جوامع خردمند سالم و مرفه. الگوی کلی توسعه پایدار که مورد تاکید خط مشی دستورکار 21 سازمان ملل و نیز کمیته توسعه پایدار سازمان ملل ( CSD) نیز بوده و در حال حاضر سرلوحه تلاش کشورها در مسیر توسعه می باشد، در شکل (2-1) نشان داده شده است [8]. سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی، قطعنامه ای را با عنوان بیانیه هزاره سازمان ملل منتشر کرد که بیش از 189 کشور آن را پذیرفته و خود را متعهد و ملزم کردند که تا سال 2015 میلادی آن را به طور کامل به اجرا گذارند [1].

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………….. 15
2-2- مروری بر مفاهیم توسع ه پایدار…………………………………………………….. 17
2-2-1- جمعیت و منابع……………………………………………………………………. 17
2-2-2- درآمد جهانی و سرمایه گذاری………………………………………………….. 19
2-2-3- بهداشت، سلامتی و متوسط عمر ……………………………………………. 21
2-2-4- بیکاری و نابرابر ی دستمزد …………………………………………………….. 23
2-2-5- آموزش و فناوری ……………………………………………………………….. 26
2-2-6- موقعیت زنان و تبعیض جنسیتی ……………………………………………… 27
2-2-7- حقوق بشر، تبعیض نژادی و نسبی گری فرهنگی………………………….. 29
2-2-8- پیامدها ی اجتماعی کمبود آب………………………………………………….. 31
2-2-9- آلودگی و توسع ه اقتصادی ……………………………………………………… 34
2-2-10- امنیت و محیط زیست …………………………………………………………. 34
2-2-11- آلودگ ی هوا …………………………………………………………………… 36
2-2-12- آلودگ ی آب …………………………………………………………………… 40
2-2-13- تهی شدن منابع طبیعی و کویرزایی ………………………………………… 41
2-2-14- مصرف انرژی …………………………………………………………………… 43
2-2-15- از بین رفتن تنوع زیستی و محل زندگ ی جانداران ……………………….. 44

فصل سوم توسعه پایدار در بخش صنعت و شاخص های موثر بر آن

توسعه اقتصادی، رشد متوازن سطح درآمد و توانایی خرید عامه مردم است که با افزایش درآمد ناخالص داخلی (GDP) یک کشور و توزیع عادلانه آن در جامعه امکانپذیر است. رشد اقتصادی پیشبینی شده در جهان، با توجه به روند رو به افزایش استخراج منابع اولیه و تولید ضایعات بیشتر، تنها در صورتی که منجر به توسعه اقتصادی شود، در اجرای سیاست های توسعه پایدار سهیم خواهد بود. توسعه پایدار، طبق تعریف، توسعهای است که در آن نیازهای نسل حاضر برآورده شود، بدون آنکه توانایی نسلهای آینده را در تامین نیازهایشان به خطر اندازد. مفهوم این تعریف ایجاد هماهنگی میان رشد اقتصادی، توسعه همه جانبه اجتماعی و اهداف زیست محیطی است. برای دستیابی به اهداف مذکور لازم است تا بهره وری و بازده مصرف منابع اولیه افزایش یافته و ضایعات و انتشار آلاینده های زیست محیطی کاهش قابل توجهی پیدا کنند [13].
صنعت و فناوری یکی از شاخص ترین محورهای زیربنایی توسعه در اقتصاد جهانی است. محدودیت های زیست محیطی توسعه پایدار در بخش صنعت با فرایندهای تولید و مصرف مواد اولیه در ارتباط مستقیم قرار دارند. با توجه به این که مشکلات زیست محیطی تولیدات صنعتی منحصر به یک کشور یا منطقه خاص نبوده و تهدیدی برای کل جهان به شمار میروند، گروههای همکاری بین المللی مختلفی، برای اتخاد سیاست های کاربردی در راستای کاهش و یا حذف پیامدهای زیست محیطی بخش صنعت، تشکیل شده است. عکس العمل صنایع در برابر چنین سیاست هایی در اغلب موارد، تغییر فناوری است. بنابراین نوآوری در فناوریهای صنعتی، چنانچه مطابق نیاز بازار و همچنین سیاس تهای کلان توسعه پایدار باشد، نقش مهمی در حل معضلات زیست محیطی صنایع خواهد داشت [8 ، 3].
صنعت و دیدگاه اجتماعی توسعه پایدار در نگاه اول، ارتباط نزدیکی با یکدیگر ندارد. اما بر خلاف چنین نظری، موضوعات اجتماعی توسعه پایدار به شدت تحت تاثیر توسعه صنعتی هستند. بخش صنعت می تواند به سه طریق به تحقق اهداف اجتماعی توسعه پایدار کمک کند:
• ایجاد فرصت های شغلی و تولید درآمد به ویژه برای زنان و ارائه خدمات غیر مستقیم به بخشهای دیگری مانن د بخش کشاورزی؛
• ایجاد اتحاد و یکپارچگی از راه تشکیل اتحادیه های کارگری به ویژه در میان نیروی کار زنان؛
• تامین بخش عمده ای از هزینه های مورد نیاز برای سرمایه گذاری در برنامههای توسعه اجتماعی [3]. در میان تمامی بخش های صنعتی، صنایع معدنی و استخراج فلزات با بیشترین چالش های پایداریمواجه اند. با توجه به رشد جمعیت جهان و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، منابع معدنی وزیرزمینی به سرعت رو به پایان هستند. همچنین پیش بینی سازمانهای اقتصادی بینالمللی نشانمی دهد، جهان طی 30 سال آینده با رشد اقتصادی 5 برابر روبرو خواهد بود. اما این تردید همچنان باقی است که آیا کره زمین توانایی تامین بی وقفه منابع معدنی برای استخراج و تولید و همچنین ظرفیت پذیرش و دفع ضایعات بیشتر را دارد یا خیر؟ تحقیقات انجام شده در زمینه انرژی مورد نیاز و سرانه مصرف مواد اولیه با توجه به جمعیت در برخی کشورهای جهان نشان داد که در سال 1997 میلادی، جمعیت جهان در حدود 30 درصد از ظرفیت زیست شناختی کره زمین بیشتر بوده که این رقم تا سال 2030 میلادی به 130 درصد خواهد رسید [14 ، 13].
فعالیتهای معدنی اثرات زیست محیطی مخربی مانند ایجاد ضایعات خطرناک و پساب های شیمیایی، تهی شدن منابع تجدیدناپذیر و همچنین مشکلات بهداشتی و امنیتی کارگران و ساکنین اطراف معادن را به همراه دارد. بخش استخراج معادن در شرایط کنونی، با گسترش و توسعه شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در بخش صنایع معدنی و استخراج فلزات، عکسالعمل مناسبی را در برابر چالش های پیش رو از خود نشان داده است [14].

3-2- صنایع معدنی و استخراجی
مواد معدنی یکی از نیازهای زندگی روزمره و مواد اولیه اصلی برای ساخت و تولید کالا در بسیاری از فعالیت های صنعتی مانند صنایع سرامیک، شیشه، فلزات، رنگ، پلاستیک، الکترونیک، کاغذ، داروسازی و لوازم آرایشی به شمار میروند. در اقتصاد جهانی، صنعت معدن و استخراج فلزات با تولید 80 نوع کالای مختلف، بخش به نسبت کوچک و متنوعی محسوب می شود. بازار فروش محصولات معدنی به علت هزینه های گزاف حمل و نقل، اغلب داخلی یا منطقه ای است. عمده ترین تولید کننده های مواد معدنی کشورهای آمریکا، استرالیا، چین، کانادا، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. ارزیابی سازمانهای بین المللی از بخش معدن و صنایع استخراجی نشان می دهد که بیش از 30 میلیون نفر، که معادل یک درصد از نیروی کار جهان است، در صنایع معدنی بزرگ و 13 میلیون نفر دیگر نیز در بخشهای کوچک ترِ مرتبط با این صنایع کار می کنند. علی رغم کاهش قیمت بسیاری از کالاهای معدنی طی یک قرن گذشته به دلیل افزایش هزینههای تولید، محدودیت در دسترسی به منابعاولیه و افزایش تقاضای بازار، صنایع معدنی و استخراجی، به علت سهم قابل توجه آنها از تولید ناخالصداخلی (GDP) و ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیر مستقیم، همچنان یکی از بخش های مهماقتصادی در تمامی کشورها به شمار میآیند. به عنوان مثال درآمد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بخش صنایع معدنی و استخراج فلزات در سال 2000 میلادی برابر 5 میلیارد یورو بوده و بیش از 190 هزار نفر نیز به طور مستقیم در این بخش کار می کردند [14].
صنایع معدنی و استخراجی با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسیاری مانند هزینههای زیاد سرمایه گذاری، بهداشت، امنیت و سلامتی کارگران و ساکنین اطراف معادن و شدت انرژی مصرفی زیاد و ایجاد آلایندههای زیست محیطی به ویژه در واحدهای استخراج فلزات روبرو هستند.
بنابراین برای تحقق اهداف توسعه پایدار مطابق تعریف براند لند، لازم است تا رویکردهای نظام مندی برای رفع این نگرانی ها اتخاذ شود. صنایع معدنی و استخراجی به 4 بخش تقسیم میشوند:

3- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………… 48
3-2- صنایع معدنی و استخراجی………………………………………………………….. 49
3-2-1- شاخص های توسع ه پایدار در صنایع معدنی و استخراجی ………………….. 50
3-2-1-1- توسع ه پایدار بخش صنایع استخراجی از دیدگاه اقتصادی………………….. 52
3-2-1-2- توسع ه پایدار بخش صنایع استخراجی از دیدگاه زیست محیطی …………. 53
3-2-1-3- توسع ه پایدار بخش صنایع استخراجی از دیدگاه اجتماعی ………………… 54
3-2-2- چهارچوب شاخص های توسع ه پایدار در صنایع معدنی و استخراجی ………. 55
3-3- نقش فلزات در توسعه پایدار………………………………………………………… 61
3-4- ارزیاب ی چرخه عمر در فرایندها ی تولید فلزات ………………………………….. 61
3-4-1- منابع و ذخایر فلزی ……………………………………………………………….. 68
3-4-2- اثر عیار کانسنگ فلز ………………………………………………………………. 70
3-4-3- فلزات برگشتی …………………………………………………………………… 71
3-4-4- منبع تولید انرژ ی الکتریکی ……………………………………………………. 74
3-4-5- مالیات بر انتشار گازها ی حاو ی کربن …………………………………….. 75

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم توسعه پایدار در صنایع تولید آلومینیم

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………. 78
4-2- ذخایر بوکسیت در ایران و جهان …………………………………………………. 79
4-3- تولید، عرضه و تقاضا ی آلومینا در ایران و جهان………………………………. 81
4-4- تولید، عرضه و تقاضا ی آلومینیم در ایران و جهان ……………………………… 82
4-5- فرایندها ی تولید آلومینیم ……………………………………………………… 83
4-5-1- فرایند تولید آلومینیم اولیه………………………………………………………. 83
4-5-2- فرایند تولید آلومینیم ثانویه…………………………………………………….. 85
4-5-2-1- آماده سازی قراضه آلومینیم ………………………………………………… 85
4-5-2-2- مرحله ذوب و پالایش………………………………………………………… 87
4-6- توسع ه پایدار در صنایع تولید آلومینیم……………………………………………. 89
4-7- ارزیاب ی چرخ ه عمر ………………………………………………………………. 91
4-8- دیدگاه اقتصاد ی توسع ه پایدار در صنایع تولید آلومینیم …………………………………………………………………………………………….100
4-8-1- همکاری با اقتصاد جهانی…………………………………………………….101
4-8-2- همکاری در تامین غذا ی جهان ……………………………………………..101
4-8-3- فرصت های شغلی………………………………………………………….101
4-9- دیدگاه زیست محیط ی توسع ه پایدار در صنایع تولید آلومینیم …………….102
4-9-1- احیا ی زمین، پوشش گیاهی و تنوع زیستی ……………………………..102
4-9-2- مصرف انرژی در صنایع تولید آلومینیم اولیه ……………………………..104
4-9-3- گازها ی گلخانهای……………………………………………………………108
4-9-4- انتشار آلا یندهها از سلول های الکترولیز آلومینا …………………………109
4-9-5- مصرف آب ……………………………………………………………………114
4-9-6- پسکانههای بوکسیت، ضایعات و پسماندها ی جامد …………………..115
4-9-7- بازیابی………………………………………………………………………..116
4-10- دیدگاه اجتماع ی توسع ه پایدار در صنای ع تولید آلومینیم ……………….117
4-10-1- سلامتی و بهداشت ……………………………………………………….117
4-10-2- امنیت …………………………………………………………………………118
4-10-3- آموزش و تحصیلات ……………………………………………………121

فصل پنجم نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………124
منابع و مراجع……………………………………………………………………………127 ف.هرست منابع فارسی…………………………………………………………………127 فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………….128
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………….130

Abstract
The mining and minerals industry faces some of the most difficult sustainability challenges of any industrial sector. Depletion of non-renewable resources and environmental impacts as a result of air emissions, discharges of liquid effluents and generation of large volumes of solid waste and above-average threats for health and safety of workers and citizens are the most important environmental issues for the mining and minerals industry. Evaluating both new and existing processes for primary metal production to assess their environmental impacts is often difficult due to the many inputs and outputs involved. Life Cycle Assessment (LCA) is a methodology that can be used for such purposes to identify those parts of the metal production life cycle that have significant environmental impacts.
In this dissertation identify the sustainability indicators and environmental impacts of the mining and minerals industries. Next due to the especially environmental issues evaluate the sustainable performance of Aluminum industry along all the three pillars of sustainability economic, environmental and societal.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان