انتخاب صفحه

چکیده

توربین های گاز بعنوان یکی از مولدهای توان نقش قابل توجهی درصنایع مختلف دارند. توربین گاز از سه قسمت اصلی کمپرسور،محفظه ی احتراق و توربین تشکیل شده است. یکی از اجزا مهم این سیستم ها، محفظه ی احتراق  است که فرآیند انجام شده دراین بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امــروزه علم آئرودینامیــک نقـش مهمی را دربررسی عملکرد ی ک محفظه احتراق ایفا می کند. توزیع مناسب در این قسمت،اهمیــت زیــادی درکــاهش دمــای گــاز هــای خروجــی ودر نتیجــه کاهش تنشهای حرارت یاعمـالی به پـره های تـوربین ، کاهش آلاینـدگی و افزایش رانـدمان سیکل مـورد نظر و خنک کـاری بهتــر محفظــه دارد .عوامــل مؤثر بر توزیــع مناســب هــوا شــامل پــارامتر هــای هندســی وپارامترهـای جریان می باشند. پارامتر های هندسی در بر گیرنده شکل ونوع ومحل سـوراخهای لاینـر وپارامترهـای جریانـاز قبیل ، فشار استاتیک وسـرعت جریان مـی باش ند.در کار حاضر ابتـدا پارامترهـای هندسی وجریـان و روابـط تجربـی موجـود در مـورد ورودیهـای هـوابــه محفظــه بررســی شــده و ســپس افــت فشــار یــک نــوع از ایــن ســوراخها ویــک ســویلربه کمـک CFD بررسی شده اسـت . در ادامه با نوشتن کـد یک بعدی ، توزیـع جرم برای یک محفظه خاص بدست آمده است. در نهایـت نتـایج حـل عـددی وکـد یـک بعـدی توزیـع جـرم بـا نتایج تجربی موجود اعتبار سنجی شده است.

واژههای کلیدی:توربین گاز ،لاینر، ،محفظه ی احتراق،ضریب تخلیه،CFD

بررسی عددی توزیع جرم ورودی از نواحی مختلف به محفظه ی احتراق توربین گاز

بررسی عددی توزیع جرم ورودی از نواحی مختلف به محفظه ی احتراق توربین گاز

فهرست مطالب

فصل اول:طرح مسأله تحقیق 

1-1بیان مسأله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………2

با توجه به اینکه بیشترتولید نیرو وپیشرانش به وسیله ی توربینهای گازی انجام می پذیرد،تحلیل وشبیه سازی توربینهای گازی به منظوریافتن راهی در جهت بهبود عملکرد این مجموعه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک واحد توربین گاز از سه قسمت اصلی  کمپرسور، محفظه احتراق وتوربین تشکیل شده است. فرآیند ترمودینامیکی در محفظه احتراق افزایش دما در فشار ثابت می باشد. با توجه به اهمیت کنترل آلودگی در صنایع وکاهش میزان ((N  در گازهای خروجی،محفظه های احتراق به گونه ای طراحی میشوند که شعله از نوع Lean premixedبوده ودمای درون ناحیه اولیه در حدود 1800تا 2000 درجه ی کلوین باشد. مقدار هوایی را که وارد ناحیه ی اولیه می شود نسبت هم ارزیسوخت وهوا را کنترل می کند.  مقدار هوای ورودی  از سوراخهای ناحیه ی ثانویه  به احتراق کامل کمک  می کند وهوای ورودی از سوراخهای مربوط به خنک کاری لایه ای ، دمای متوسط ،دمای دیواره وپترن فکتوررا تعیین می نماید.با توجه به تاثیر توزیع هوای ورودی در این نوع محفظه های احتراق بر پارامترهای خروجی، نیاز به اتخاذ روشی دقیق برای تعیین توزیع جرم وجود دارد. با استفاده ازشبیه سازی عددی جریان برای سوراخهای مختلف موجود بر روی بدنه ی محفظه احتراق،  از قبیل:

Plain-plunged-wiggle strip-splash machined –ring cooling device))  ومقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روابط تجربی ونتایج تجربی موجود می توان دقت محاسبات را ارزیابی نمود.

1-2اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………2

1-2- 1شبیه سازی سرد محفظه ی احتراق به منظور بدست آوردن توزیع جرم در آن

1-2- 2بهینه سازی عملکرد توربینهای گازی با تعیین توزیع جرم مناسب در محفظه ی احتراق

1-2-3 .تلاش برای کاهش آلاینده های خروجی از توربین گاز

1-3سوالات با فرضیه های تخصصی ……………………………………………………………………………………..3

1-3- 1توزیع جرم در قسمتهای مختلف محفظه احتراق گاز چگونه است؟

1-3- 2توزیع جرم بهینه کدام است ؟

1-4ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………3

به دلیل اینکه تقریبا”در تمامی توربینهای نسل جدید محفظه احتراق از نوع DLEمورد استفاده قرار می گیرد ،آشنایی وتسلط به مباحثی که به نوعی بر پارامترهای طراحی اینگونه محفظه ها موثر است از ضرورتهای اصلی است.

1-5روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….3

–       ابتدا از طریق تحلیلی مسأله مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

–       در صورت لزوم بخشی از کار از طریق CFDمورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت.

–       نتایج هر دو روش فوق الذکر با نتایج تجربی مقایسه خواهد شد.

1-6پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

نمونه ای از سویلر محوری پره تخت و شماتیک آن

نمونه ای از سویلر محوری پره تخت و شماتیک آن

فصل دوم: آشنایی با محفظه احتراق توربین گاز 

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………6

توربوماشین به ماشینی گفته میشود که در آن در اثر عمل دینامیکی یک یا چند ردیف پره متحرک، انرژی بین ماشین وسیالی که بطوردائم در آن جریان دارد، مبادله میگردد. لغت توربو دارای ریشه لاتین بوده و به وسایلی گفته میشود که حرکت چرخشی بدور خود دارند. درتوربو ماشینها عامل انتقال انرژی بین ماشین وسیال ،حرکت دورانی ماشیناست. درحالیکه در ماشین های رفت و برگشتی تغییرمکان خطی پیستون عامل انتقال انرژی است.آنتالپی سیال با گذر از توربوماشین افزایش یا کاهش مییابد .

2-2 توربین گاز ………………………………………………………………………………………………………6

توربین گاز موتوری است که سیال عامل آن هواست. اجزا اصلی موتور توربین گازی بترتیب کمپرسور ، اتاق احتراق و توربین میباشند. از مهمترین دلایل پیشرفت روز افزون کاربرد توربین گاز در صنایع مختلف می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1-  اجزا کمتری دارند که بازرسی و تعمیرات آنها را کاهش میدهد.

2-  سبکتر بوده و حمل ونقل و نصب آنها راحتتر است.

3-  آلودگی کمتری دارند .

4-سریعتر راه اندازی می شوند.

بطور کلی میتوان گفت توربینهای گازی بخاطر تولید توان زیاد نسبت به وزن و حجم ، راه اندازی سریع بهترین سیستم تولید نیروی محرکه میباشد. انتخاب نوع توربین مورد استفاده بستگی به کاربردهای موردنظر دارد. در میان انواع توربینهای گازی،توربینهای جریان محوری کاربرد صنعتی و نظامی بیشتری یافته و بطور وسیعی بکار می روند.

کمپرسور

هوای مورد نیاز توربین گاز ابتدا وارد کمپرسور شده و فشار سیال در آنجا افزایش مییابد. و این افزایش فشار بستگی به تعداد طبقات کمپرسور دارد. و هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد، فشار سیال نیز بیشتر خواهد بود.در عبور هوا از بین تیغههای دوار کمپرسور با توجه به اینکه به سیال انرژی میدهیم ، آنتالپی و فشار آن افزایش مییابد و چون سیال دارای انرژی جنبشی گردیده، بنابراین سرعتش نیز افزایش می یابد. سپس هوا وارد تیغه ثابت کمپرسور می گردد در این قسمت نیز با توجه به واگر بودن مجرا فشار آن بیشتر شده و سرعتش کاهش می یابد. قابل ذکر است که افزایش سرعت هوا در عبور از تیغه های متحرک و کاهش آن در در تیغه های ثابت تقریبا با هم مساوی بوده و یکدیگر را خنثی می کنند.بنابراین هوایی که در انتهایکمپرسور از آخرین طبقه عبور میکند، دارای فشاری چندین برابر فشار اولیه و سرعتی تقریبا ثابت می باشد.

2-3 سیکل ترمو دینامیکی توربین گاز…………………………………………………………………………..7

2-4  اجزا اصلی  توربین گازی…………………………………………………………………………………..8 

2-5نیازمندیهای محفظه احتراق………………………………………………………………………………10 

2ـ6 انواع محفظه احتراق ……………………………………………………………………………………..11

2ـ7  اجزاء  محفظه احتراق ……………………………………………………………………………………16 

2ـ8  نواحی مختلف  محفظه احتراق  :………………………………………………………………………..21

2-9 چند عامل مهم تاثیر گذارنده در طراحی اتاق احتراق…………………………………………………….24

210. فرآیند احتراق…………………………………………………………………………………………..26 

2-11 چند مسألۀ عملی ……………………………………………………………………………………..31

توزیع برداری سرعت در صفحه گذرنده ی طولی از مجزا

توزیع برداری سرعت در صفحه گذرنده ی طولی از مجزا

فصل سوم: آشنایی با دینامیک سیالات محاسباتی 

3-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….36

‫ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﯽ در ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮده و از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دوران و وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺳﯿﺎل ، آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺬرا ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روشﻫﺎی ﻋﺪدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺮﯾﺎن درون ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ‫ﻗﺮار داد.دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل،اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ‫ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ. در ﺑﺴﯿﺎری ‫از ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻠﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ درآﻏﺎز ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ‫ﻧﯿﺮوی ﻟﯿﻔﺖ و درگ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ‫آوردن اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل ، روﺷﻬﺎی ﻋﺪدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ‫ﺑﮑﺎر روﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ، ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد. اﺳﺘﻔﺎده ‫ار روﺷﻬﺎی ﻋﺪدی و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ‫اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
3-2 کد دینامیک سیالات  محاسباتی چگونه کار می کند…………………………………………………….37

3-3 آشنایی با نرم افزار Fluent…………………………………………………….ا…………………………..39

مدل رسم شده در گمبیت

مدل رسم شده در گمبیت

فصل چهارم: بررسی روابط تجربی  ضریب تخلیه سوراخهای لاینر و سویلر 

4- 1جریان از طریق سوراخهای لاینرمحفظه احتراق ………………………………………………………………….42

4ـ2 تخمین ضریب تخلیه دهانه ورودی جت با استفاده از روابط تجربی…………………………………………….42

4-         3.روابط تجربی جریان از طریق سویلر……………………………………………………………………………46

مدل مش بندی سویلر و کانال

مدل مش بندی سویلر و کانال

فصل پنجم: بررسی ضریب سوراخهای لاینر وافت فشارسویلربه کمک CFD

5-1    معرفی مدل تجربی:………………………………………………………………………………………………….48 
‫درﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﺘﺮﯾﭻ وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶدر ﺳﺎل1965 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﻓﺎﮐﺘﻮﻫﺎی ‫ﻫﻨﺪﺳﯽ وﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺗﺨﺖ داﯾﺮه ای ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ‫در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ وﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ‫دﯾﻮاردر ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ، ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺠﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮازی ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻣﺮزی ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮازی ‫ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ در ﻋﺮض ﺳﻮراخ اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ وﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻣﺴﺎﺣﺖ ورودی آن ‫4اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻮای اﺗﺎق وﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ‫ﭘﺎرﻣﺘﺮ ﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﮐﻞ و ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺟﺖ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮازی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻓﺰاﯾﺶ در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

5-2    معادلات حاکم……………………………………………………………………………………………………….49

5-تولید مدل هندسی وتولید شبکه………………………………………………………………………………………….50

5-4 تحلیل عددی……………………………………………………………………………………………………………..51 

5-         5.بررسی عددی افت فشار در سویلربه کمکCFD ………………………ا………………………………….54

5-6   مدل سازی هندسی و المان بندی ………………………………………………………………………………..54

5-7  .روش حل و انتخاب مدل ……………………………………………………………………………………………55

مدل رسم شده در گمبیت

مدل رسم شده در گمبیت

فصل ششم:بررسی توزیع جرم در لاینر محفظه احتراق با کدیک بعدی 

6-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….59

‫از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق از رواﺑﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ‫ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻃﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ‫رواﺑﻂ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺿﯿﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ‫ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﮐﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺣﻞ ‫ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد و ﺻﺤﺖ روش اﺛﺒﺎت ﺷﻮد.

62توزیع جرم ……………………………………………………………………………………………………………59

6-3 اعتبار بخشی توزیع جرم…………………………………………………………………………………………..61

فصل هفتم: نتیجه گیری، بحث وپیشنهادات

7-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….65

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار Fluent  وﮐﺪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

7-2 اعتبار سنجی حل عددی ضریب تخلیه وافت فشار سویلر…………………………………………………65

7-3اعتبار سنجی کد یک بعدی توزیع جرم در امتدادسوراخهای لاینرمحفظه حلقوی……………………….67 

7-4.اعتبار سنجی کد یک بعدی توزیع جرم در امتدادسوراخهای لاینر یک واحد منفرد محفظه ی……….67

7-5.نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………70

7-6 .پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………..70

فهرست مقالات ارائه شده……………………………………………………………………………………..72

منابع…………………………………………………………………………………………………………………73

کانتور فشار کل در راستای صفحه طولی

کانتور فشار کل در راستای صفحه طولی

Abstract
Gas turbines one of the turbines can have a significant role in industry. Gas turbine three main turbines, compressor, combustion chamber and turbine, is formed. One of these systems, the combustion chamber this is done. The aerodynamic performance of a combustion chamber plays an important role. Proper distribution of air in this area, thus reducing exhaust gas temperature is important in reducing the thermal stresses applied to the turbine blades, reducing pollution and increasing the efficiency of the cycle is better working chamber. Chamber of the air, then a pressure drop of the holes Wake numerically investigated. And continue with the next code in a special compartment for a mass distribution is achieved. Cheats and Wallpapers numerical results and finally solve one-dimensional mass distribution with the experimental results have been validated.

Key words: gas turbines, liner, combustion chamber, the discharge coefficient, CFD


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان