انتخاب صفحه

چکیده

توسعه شهری باعث تقاضا برای حمل ونقل شده واین توسعه تقاضا،خود به خودبر شبکه حمل ونقل فشار وارد کرده وعوارضی ازقبیل تأخیر ،تراکم ترافیک ،مشکلات روحی وزیست محیطی را به دنبال دارد.انتخاب شیوه حمل ونقل از مسائل بسیار مهم است تا بهترین روش برگزیده شود .انجام مطالعاتی به منظور بررسی امکان پذیری ایجاد یک سیستم حمل ونقل همگانی انبوه در شهر اصفهان مناطق پیرامون آن وانجام ارزیابی دقیقتر اقتصادی ومالی از مشغله های مدیران و برنامه ریزان این شهراست.

مسیرهای مورد مطا لعه عبارت بودند از مسیر شمالی _ جنوبی ، شرقی _ غربی ، جنوب _ غرب ، شمال _ غرب هریک ازاین مسیرها با چند گونه ازحمل ونقل عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند . دراین مقاله قطار سبک شهری مسیر ایستگاه کاوه تاشهر جدید بهارستان برای سه سناریوی جمعیتی مختلف شهر ب هارستان مورد ارزیابی فنی ومالی اقتصادی قرار گرفته است .باتوجه به مقدار نرخ بازده داخلی سه سناریوی که از نرخ قابل قبول برای ازریابی پروژه که 5%در نظر گرفته اندبیشتر است پروژه قطار سبک شهری از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر است.

فهرست مطالب

فصل اول:تعریف مسئله

1-2-شرح موضوع و لزوم ارزیابی فنی واقتصادی

موضوع پروژه مورد مطالعه توجیه فنی و اقتصادی قط ارسبک شهری در اصفهان وحومه است که هدف از احداث آن سهولت در امر جابجایی مسافر و کاهش آلودگی و ترافیک در سطح شهر و حومه است. به طور کلی محدودیت منابع مالی ایجاد میکند که برای بهره برداری از قطار سبک شهری روشهای مناسبی اتخاذ گردند و برنامه ریزی صحیح از امکانات مو جود استفاده بهینه به عمل آید .به عبارت دیگر می خوا هیم به ازای منابع مصرفی معین و محدودبه حداکثر اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم . یکی از روشهای مهم برنامه ریزی ، ارزیابی چند گزینه مختلف برای دست یابی به یک هدف واحد است که به دنبال آن بهترین گزین ه انتخاب شده و سایر گزینه ها کنار گذاشته می شوند . هر چه ارزش ریالی اجرای طرحها افزایش یابد ،اهمیت ارز یابی اقتصادی آنها بیشتر می شود . از آنجا که تأسیسات زیر بنایی حمل و نقل اغلب نیاز به منابع مالی هنگفتی دارند،لذا ارزیابی اقتصادی آنها جایگاه ویژه ای دارد.پروژه های مربوط به ایجاد حمل و نقل سریع و انبوه از جمله مواردی هستند که نیاز به منابع مالی هنگفتی دارند و لذا باید ارزیابی فنی و اقتصادی در مورد آنها انجام شوند. در این ارزیابی باید هزین ه های انجام کار به طور دقیق محاسبه شده و منا فع حاصل از این پروژه نیز تعیین گردند.بنابراین برای ارزیابی، جزئیات زیر مورد مطالعه قرار می گیرند:

– هزینه های طراحی وعملیات ساخت

– هزینه های تعمیر و نگهداری

– هزینه های سرمایه گذاری

– کاهش تصادفات

– کاهش زمان سفر به دلیل افزایش سرعت

– افزایش درآمدهای مربوط به جا بجایی مسافر

پس ازمحاسبه جزئیات فوق الذکر و تعیین نسبت منافع به هزینه های اجرای طرح ، در مورد اجر ای طرح تصمیم گیری می شود .برنامه ریزی حمل ونقل باید با هدف حذف تأخیرو تراکم و تسهیل تردد شهری و کاهش هزینه های مرتبط به آن و دادن آزادی عمل بیشتر به شهروندان درانتخاب محل زندگی و اشتغال انجام شود .علاوه بر این برنامه ریزی حمل و نقل شهری باید جنبه های فرهنگی و حفظ منابع ملی را در نظر بگیرد .اجرای پروژه ای که از لحاظ فنی و اقتصادی مقرون به صرفه نیست لطمات فراوانی به اقتصاد کشور وارد می کند چون می توانستیم به جای اجرای پروژ ه فوق،طر حهای دیگری که منافع بیشتری دارند را اجرا کنیم . از این رو در برآورد مقادیر هزینه ها و منافع باید نهایت دقّت به عمل آید .

1-1-مقدمه    1

1-2-شرح موضوع و لزوم ارزیابی فنی واقتصادی   3

1-3-اهداف پروژه   4

شبکه درون شهری متروی اصفهان

شبکه درون شهری متروی اصفهان

فصل دوم:کاووش درمتنون

برنامه ریزی حمل ونقل شهری در واقع پیش بینی الگو های سفر شهری بر اس اس وضع مالی و همچنین تغییرات کار بری زمین و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمعیت در طول دوران طرح است ،و به معرفی گزینه هایی در ارتباط با شبکه حمل و نقلی آ ینده و مبا لغ سرما یه گذاری مورد نیاز آ نها همراه با برنامه اولویتها وزما نبندی سرما یه گذاری و منابع ت أمین مالی مبادرت می ورزد . برای طی این مراحل روند مشخصی تدوین شده است که شامل هشت مرحله به صورت زیر است :

1- تعریف اهداف و مقاصد

2- بررسی وضعیت موجود کاربری زمین، جمعیت، سفرو شبکه حمل و نقل

3- پیش بینی جمعیت و کاربری زمین

4- پیش بینی تولید سفر

5- پیش بینی توزیع سفر

6- پیش بینی تفکیک سفر

7- پیش بینی تخصیص سفر

8- نظارت و ارزیابی

برنامه ریزی چهارمرحله ای درواقع موارد چهارم تاهفتم است که دربسیاری از مطالعات حمل ونقلی مورد استفاده قرار میگیرد.

2-1-تعریف وتاریخچه    5

2-2-مراحل برنامه ریزی حمل ونقل شهری 6

2-3-اهداف ومقاصد 7

2-4-تحلیل معیارهای چندگانه   8

2-5-مطالعات امکان پذیری  9

2-5-1-مسیر ها و گونه ها     9

2-5-2-مسیرهای مورد مطالعه   9

2-6-تقاضای سفر    13

2-7-مروری بر سوابق موضوع   14

2-8-ساختار اداری و قانونی محیط زیست     22

2-8-1-قوانین و مقررات ارزیابی زیست محیطی     22

2-8-1-1-اصل پنجاهم قانون اساسی     22

2-8-1-2-تبصره 82 قانون برنامه دوم توسعه        22

2-8 -1-3-قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست       23

2-8-1-4-آیین نامه الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی     23

2-8-1-5-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی      24

2-8-2-روند قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی در سطح ملی         24

2-8-3-روند قانونی ارزیابی در سطح بین المللی         26

2-8-4-سازمان متولی حفاظت از محیط زیست    29

2-8-4-1-در سطح ملی         29

2-8-4-2-در محدوده طرح      30

2-8-5-قوانین، مقررات و ضوابط منطقه اجرای طرح     31

2-8-5-1-آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب(موصب18/2/1373)      31

2-8-5-2-آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی(مصوب19/3/1378)  31

2-8-5-3-آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا(مصوب16/6/1379) 32

2-8-6-استانداردهای موجود    32

2-8-6-1-استانداردهای صدا    33

2-8-6-2-استانداردهای هوا     34

2-8-6-3-استانداردهای فاضلابها     35

مرزمحدود مورد مطالعه در سالهای 1366و1379

مرزمحدود مورد مطالعه در سالهای 1366و1379

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه

از جمله انگیزه های وزارت مسکن و شهرسازی از احداث شهرهای جدید در سطح کشور ، کنترل رشد فوق العاده شهر های بزرگ است که تراکم جمعیتی بیش از حد ، گستردگی بدون ضا بطه ،آلودگی محیط زیست ، ترافیک سنگین و عدم امکان سرویس دهی مناسب به شهر وندان از جمله مسائل مبتلا به مشترک در تمامی آنهاست.موفقیت شهر های ج دید در اسکان جمعیت سر ریز شهرهای بزرگ منوط به وجود سیستم حمل نقل عمومی سریع ، منظم و نسبتا ارزانی است که ا رتباط شهر های جدید با شهر های مادر را در اسرع وقت امکان پذیر سازد . از این رو بررسی امکان استفاده از قطار سبک شهری به عنوان راه اصلی ارتباطی شهر جدید بهارستان با شهر مادراصفهانهدف مطالعه این پایان نامه می باشد.

3-1-موقعیت شهر جدید بهارستان    37

3-2-وضعیت عوارض وشرایط اقلیمی    37

3-3-جمعیت در منطقه    39

3-3-1-بعد خانواده     41

3-4-نیروی کاردر منطقه      42

3-5-صنعت در منطقه    45

3-6-معدن در منطقه      47

3-7-کشاورزی در منطقه    47

3-8-وضعیت فرهنگی- اجتماعی- سیاسی منطقه   49

3-9-وضعیت موجودتردد در منطقه و شرایط حاضر ترافیک عبوری    52

3-10-وضعیت موجود وسایل نقلیه – نوع ترافیک آن   54

3-10-1-اتوبوس     54

3-10-2-تاکسی های ویژه    56

3-10-3-مینی بوس   57

3-10-4-سواری شخصی   57

3-11-ترکیب تعداد مسافران   57

3-12-موقعیت منطقه مطالعات فنی          59

3-13-شرایط آب و هوایی   59

3-13-1-درجه حرارت       60

3-13-2-باد 61

3-13-3-بارندگی  62

3-13-4-مقدار رطوبت نسبی    63

3-13-5-تبخیر   63

3-14-مسیریابی    64

3-15-حدود عملیات اجرائی 66

3-15-1-مواد ومصالح موردنیاز 66

3-15-2-نیازهای ماشین آلات و تجهیزات  66

3-16-فواید طرح  67

3-17-نیازهای ملی ومنطقه ای     69

3-17-1- نیازهای ملی  69

3-17-2-نیازهای منطقه ای  70

3-18-ذی نفعان آتی طرح      70

3-18-1-ذی نفعان آتی طرح  70

3-18-2-ذی نفعان غایی طرح      70

مسیرهای مورد مطالعه شبکه قطار شهری اصفهان

مسیرهای مورد مطالعه شبکه قطار شهری اصفهان

فصل چهارم:مطالعات بازاروتقاضا

4-8-بهره وران

همانطور که در فصل اول ذکر شد بهره وران این پروژه می توانند شامل گروههای زیر باشند:

الف: ساکنین شهر جدید بهارستان که در اصفهان فعالیت اقتصادی دارند.

ب: ساکنین شهر اصفهان که در شهر جدید بهارستان فعالیت اقتصادی دارند.

ج: شاغلین بخش خدمات در شهر جدید بهارستان که در اصفهان سکونت دارند.

د: دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهائی که در اصفهان سکونت دارند.

ه: ساکنین سپاهان شهر که در اصفهان فعالیت اقتصادی دارند.

و: ساکین شهر اصفهان که در سپاهان شهر فعالیت اقتصادی دارند.

ز: مراجعین شهرک آزمایش راهنمائی رانندگی و ایستگاه راه آهن جمهوری اسلامی ایران.

4-1-شاخص ها و اندیس های فنی مطالعات بازار سیستم ریلی   71

4-2-شاخص ریلی سرانه   72

4-3-شاخص طول ریبل به در مقایسه بامساحت کشور  74

4-3-1-شاخص طول ریل در استان – شاخص ریلی سرانه در استان     75

4-3-2-نسبت راههای جاده ای استان 76

4-4-پیش بینی جمعیت شهر جدید بهارستان          77

4-5-پیش بینی رشد بخشهای مختلف اقتصادی      80

4-6-پیش بینی تقاضای سفر      83

4-6-1-پیش بینی تقاضای سفر برای ساکنین بهارستان      83

4-6-2-پیش بینی تعداد تقاضای سفر ساکنین سپاهان شهر     84

4-7-تعیین سهم قطارسبک شهری اصفهان – بهارستان در حمل و نقل مسافرین(Moda Split)ا         86

4-7-1-مسافرین بهارستان          86

4-7-2-مسافرین سپاهان شهر      88

4-8-بهره وران      88

وضعیت خطوط راه آهن ایران

وضعیت خطوط راه آهن ایران

فصل پنجم:هزینه،فایده ودرآمد

5-1-روش مطالعه

در این مطالعه سعی بر آن می شود که پروژه قطار سبک شهری اصف هان – بهارستان از سه دیدگاه مورد ارزیابی قرار گیرد. در دیدگاه اول، پروژه از نظر فنی ارزیابی می شود . در این دیدگاه علاوه بر ارزیابی مسیر ،برنامه زمانبندی قطارها در دوره بهره برداری از پروژه مشخص می گردد. در دیدگاه دوم ،پروژه از نظر اقتصادی مورد ارزیابی قر ار می گیرد. در این دیدگاه ، بعضی از فواید مهم احداث قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان برای جامعه مورد بررسی قرار گرفته و از نظر ریالی محاسبه می شوند . آنگاه با استفاده از روشهای اقتص اد مهندسی و با توجه به این منافع و همچنین هزینه های مختلفی که انجام این پروژه بر جامعه تحمیل کند، سعی شود که پروژه احداث قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان مورد ارزیابی قرار گیرد. در دیدگاه سوم، پروژه از نظر مالی ارزیابی می شود . با این فرض که منا بع مالی اجرای پروژه باید از جانب بهره برآن اصلی ازپروژه تأمین شوند سعی می کنیم ، ابتدا بهره برآن اصلی از پروژه را مشخص کنیم سپس راههای ت أمین مالی پروژه را مشخص کنیم و آنگاه به کمک روش های اقتصاد مهندسی ،سهم هر کدام از این بهره برآن را در تأمین منابع مالی اجرای پروژه مشخص نماییم.

5-1-روش مطالعه    91

5-2-برآورد تعداد اداوات ناقله مورد نیاز پروژه     91

5-3-هزینه های قطار سبک شهری اصفهان-بهارستانLRTا     93

5-4-فواید پروژه      98

5-4-1-صرفه جویی درزمان سفر  98

5-4-2-کاهش در هزینه گونه های دیگر حمل و نقل    101

5-4-3-صرفه جویی در هزینه های اقتصادی اسکان جمعیت در شهر اصفهان   114

5-4-4-ارزش مانده راه آهن اصفهان – بهارستان    116

5-5-برآورد درآمدهای حاصل از پروژه  117

فصل ششم:ارزیابی پروژه

6-3-نتیجه نهایی

در این فصل پروژه قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان برای سه سناریوی مختلف مورد ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی قرار گرفت.در ارتباط با ارزیابی فنی پروژه ، مسیر پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ادوات ناقله مورد نیاز آن و همچنین سرفاصله قطارها مشخص شدند. در زمینه برآورد مالی مشخص گردید که قیمت 100 تومان برای هر بلیت به قیمت ثابت سال 1384 و تخصیص 4000 تومان به قیمت ثابت سال 1384 از فروش هر متر مربع از 1500 هکتار زمین باقیم انده شهر بهارستان به پروژه ، قادر به تامین مالی 7 مبالغ درآمد هزینه و موجودی را برای سالهای مختلف در ارتباط با سناریوی – پروژه اند . جدول 6 محتمل نشان می دهد . همچنین در زمینه برآورد اقتصادی پروژه ، مشخص شد که فواید حاصل از پروژه 8  بعضی از فواید – به اندازه ای هستند که انجام پ روژه را از دیدگاه اقتصادی جذاب می سازد . جدول 6 حاصل از انجام پروژه در سالهای مختلف را بصورت درصدی از هزینه های بهره برداری همان سال نشان می دهد . نتایج این جدول نشان می دهد که فواید حاصل از پروژه در یک سال خاص در مقایسه با به هزینه های بهره برداری از پروژه در همان سال قابل توجه اند .

نتایج این ارزیابی ها همگی مثبت بوده و اجرای پروژه قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان را توجیه می کن ند. در اینجا ذکر یک سوال مهم به نظر می آید و آن این است که آیا می توان از نتایج بدست آمده از این مطالعه نتیجه گرفت که برای هر شهر اقماری ، وجود سیستم ریلی سریع برای دسترسی آسان به شهر مرکزی از ملزومات است؟ جواب این سوال همیشه مثبت نیست . اگر به فواید حاصل از پروژه قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان توجه شود ، دیده می شود که یکی از فواید این پروژه حصول جمعیت برنامه ریزی ش ده برای شهر بهارستان و جلوگیری از مهاجرت این جمعیت به شهر اصف  هان است. از آنجا که زندگی در شهر اصفهان هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می کند ، لذاجلوگیری از مهاجرت این جمعیت به شهر اصفهان، فایده زیادی را برای جامعه در بر خواهد داشت.

6-1-نتایج تحلیل مالی پروژه     124

6-2-نتایج تحلیل اقتصادی پروژه    125

6-3-نتیجه نهایی  130

فهرست جداول

2-1-استاندارد صدا در هوای آزاد      33

2-2-استانداردهای هوای پاک     34

2-3-استاندارد خروجی فاضلابها    35

3-1-گزینه های مختلف در انتقال جمعیت بهارستان در دوره های پنج ساله هزار نفر    39

3-2-محاسبه جمعیت شهر بهارستان در سالهای 1375 تا 1380 بر اساس متوسط نرخ رشد     40

3-3-درصد فراوانی زنان ومردان ساکن شهر بهارستان در سال 1380 به تفکیک گروههای سنی     41

3-4-پیش بینی در صد فراوانی خانوادها به تفکیک بعد خانواده در شهر جدید بهارستان   41

3-5-درصد فراوانی خانواده به تفکیک بعد خانواده در سال1380          42

3-6-اشتغال ساکنین بهارستان در سال1380      42

3-7-پیش بینی توزیع گروههای شغلی – درآمدی در چشم انداز ده ساله اول بهارستان     43

3-8-وضیعت شاغلین شهر جدید بهارستان در سال1380       44

3-9-محل اشتغال شهروندان شاغل شهر جدید بهارستان        44

3-10-تعداد صنایع ،مبالغ سرمایه گذاری و درجه اشتغال صنایع در منطقه       45

3-11-فضای صنعتی مورد نیاز برای دوره دهساله و توسعه 15 ساله بعدی بر حسب نوع صنعت     46

3-12-معادن نزدیک به محدوده شهر جدید بهارستان   47

3-13-سطح مالکیت اراضی کشاورزی و تعداد خانوادهای بهره بردار در منطقه  49

3-14-فضاهای آموزشی احداث شده یا درحال احداث در بهارستان در سال1382    50

3-15-شاغلین به تحصیل در سال 1382 در شهر جدید بهارستان به تفکیک مقطع تحصیلی   50

3-16-چگونگی سطح تحصیلات شهروندان شهر جدید بهارستان 51

3-17-کاربریهای فرهنگی مذهبی، ورزشی ،تفریحی و آموزشی اراضی بهارستان  51

3-18-محل اقامت قبلی شهروندان شهر جدید بهارستان    51

3-19-وضیعت مسکن ساکنین شهر جدید بهارستان       52

3-20-سهم وسایل نقلیه عبوری درجاده شیراز – اصفهان (سه راهی مبارکه)   53

3-21-متوسط ضریب سرنشین وسایل نقلیه در جاده اصفهان – شیراز        53

3-22-تعداد ایستگاهها و مدت زمان طی مسیر اتوبوسهای بهارستان    54

3-23-نتایج آمار گیری ضریب سر نشین اتوبوس در بهارستان – اصفهان و بالعکس  55

3-24-وضیعت نقل وانتقال مسافر توسط تاکسی ویژه در مسیر اصفهان بهارستان  57

3-25-سهم وسایل نقلیه عمومی      57

3-26-نسبت تعدادسفر با وسیله نقلیه شخصی به تعداد سفر با وسایل نقلیه عمومی برای مسافتهای های زیاد در کلان شهر اصفهان     58

3-27-سهم وسایل نقلیه در سفرهای روزانه اصفهان- بهارستان و بالعکس     58

3-28-تقسیم بندی اقلیم بر حسب مقدار بارش     59

3-29-میانگین دمای اصفهان به تفکیک ماه طی سالهای 1352 الی1380    60

3-30-میانگین درجه حرارت شهر اصفهان در سال 1380 به تفکیک ماه    60

3-31-تعداد روزهای یخبندان سال 1380 به تفکیک ماه   61

3-32-حداکثر سرعت وزش باد بر حسب متر بر ثانیه در ماههای سال 1380 و1381      61

3-33-حداکثر سرعت وزش باد بر حسب متر بر ثانیه در ماههای سال 1380 و1381       62

3-34-مقدار بارندگی بر حسب میلی متر در شهر اصفهان به تفکیک ماه در سال80     62

3-35-مقدار بارندگی بر حسب میلی متر در شهر اصفهان به تفکیک ماه در سال81      62

3-36-متوسط رطوبت نسبی در صد در سال 1380 به تفکیک ماه        63

4-1-وزن انواع بار حمل شده توسط راه آهن در 15 سال اخیر هزار تن  73

4-2-شاخص ریل بر سطح سرزمین در 15 سال اخیر در کشور      74

4-3-طول انواع خطوط راه آهن در استان  75

4-4-وزن انواع بار حمل شده از ایستگاههای راه آهن استان     76

4-5-طول راههای تحت پوشش اداره راه و ترابری استان اصفهان       76

4-6-پیش بینی جمعیت شهر بهارستان در صورت وجود قطار سبک شهری  79

4-7-پیش بینی اشتغال ساکن شهر بهارستان در صورت وجود قطار سبک شهری    81

4-8-پیش بینی اشتغال ساکن شهر بهارستان که در شهر اصفهان شاغلند در صورت وجودقطار سبک شهری   82

4-9-پیش بینی تقاضای سفر روزانه از شهربهارستان وسپاهان شهر به شهراصفهان      85

4-10-تعداد در صد استفاده کنندگان از گونه های مختلف حمل ونقل از شهربهارستان به سمت اصفهان در زمان حال   86

4-11-در صد مسافرین جذب شده بهارستان- اصفهانبه قطار سبک شهری     87

4-12-در صد استفاده کنندگان از گونه های مختلف حمل ونقل از سپاهان شهر به سمت شهر اصفهان     88

4-13-در صد مسافرین جذب شده سپاهان شهر- اصفهان به قطار سبک شهری  88

5-1-پیش بینی تقاضای سفر روزانه قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان       94

5-2-برآورد هزینه پروژه قطار سبک شهری اصفهان –بهارستان        95

5-3-زمانبندی و هزینه های مربوط به پروژه قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان       96

5-4-هزینه های مربوط به قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان دلار    97

5-5-میزان پولی صرفه جویی سالیانه در زمان سفر(دلار وبه قیمت ثابت 1384)   100

5-6-هزینه اقلام اساسی تعویضی و مصرفی اتوبوس در سال 1380   104

5-7-هزینه نگهداری و تعمیرات جزئی اتوبوس برای سال 1380       104

5-8-هزینه نگهداری و تعمیرات اساسی برای سال 1380 ریال  105

5-9-هزینه های بیمه ،مالیات ودستمزد اتوبوس برای سال 1380      106

5-10-آمار و اطلاعات اویه مربوط به اتوبوس برای سال 1380           106

5-11-اقلام هزینه سالیانه اتوبوس برای سال 1380    107

5-12-اقلام هزینه یک “نفر- کیلومتر”سفر بااتوبوس برای سال 1380    107

5-13-هزینه های زیست محیطی بر (مطالعه ی موردی کشور آمریکاVTM)ا  110

5-14-قسمت سفرسال 79 سراسرکشور(بین شهری) برحسب نفر-کیلیومتر/ریال 111

5-15-هزینه یک”نفر-کیلومتر” سفرباوسایل حمل ونقل مختلف درسال1380  112

5-16-میزان پول صرفه جویی سالیانه در هزینه های دیگر گونه های حمل ونقل(VOC)ا 113

5-17-میزان صرفه جویی در هزینه اسکان در اصفهان (دلار و به قیمت ثابت سال1384) 115

5-8-عمر مفید وارزش حقیقی اسقاطی در پایان عمر مفید برای قطار سبک شهری     116

5-19-درآمد حاصل از جابجایی مسافر برای سناریوی خوشبینانه (دلارو به قیمت ثابت)    119

5-20-درآمد حاصل از نقل و انتقال مسافر برای سناریوی جمعیت محتمل(دلارو به قیمت ثابت)      120

5-21-درآمد حاصل از جابجایی مسافر برای سناریوی جمعیتی بدبینانه (دلارو به قیمت ثابت)    121

5-22-درآمد ناشی از فروش زمین(دلاور به قیمت سال1384)   123

6-1-سهمی از هزینه ها که توسط درآمد حاصل از حمل مسافر پوشش داده می شود 124

6-2-سهمی از هزینه ها که توسط درآمدحاصل از فروش باقیمانده زمین های شهر جدید بهارستان پوشش داده میشود   124

6-3-منافع وهزینه های ناشی از اجرای پروژه اصفهان – بهارستان (سناریوی جمعیتی خوشبینانه)  126

6-4-منافع وهزینه های ناشی از اجرای پروژه اصفهان – بهارستان (سناریوی جمعیتی محتمل)     127

6-5-منافع وهزینه های ناشی از اجرای پروژه اصفهان – بهارستان (سناریوی جمعیتی بدبینانه)  128

6-6-نرخ بازدهی داخلی پروژه قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان   129

6-7-میزان درآمد ،هزینه وموجودی برای سناریوی جمعیتی محتمل(به قیمت ثابت سال 1384)    131

6-8-بعضی از فواید پروژه به صورت درصدی از هزینه های دوران بهره برداری (سناریوی جمعیتی محتمل)     132

فهرست شکل ها

2-1-مسیرهای مورد مطالعه شبکه قطار شهری اصفهان       10

2-2-شبکه متروی منطقه اصفهان    15

2-3-شبکه درون شهری متروی اصفهان   16

2-4-مرز محدوده مورد مطالعه در سالهای 1366 و1379    17

2-5-ناحیه بندی محدوده مورد مطالعه سال1366      18

2-6-ناحیه بندی محدوده مورد مطالعه سال1379      20

3-1-اراضی کشاورزی محدود به شهر جدید بها رستان و اراضی بهارستان رانشان می دهد.   48

3-2-مسیر قطار سبک شهری اصفهان – بهارستان      65

4-1-وضعیت خطوط راه آهن ایران   71

4-2-مقایسه تعداد مسافر جابجا شده توسط راه آهن و حمل و نقل جاده ای    72

4-3-مقایسه تناژ حمل شده توسط سیستمهای حمل و نقل ریلی و جاده ای 73

4-4-مسیر خطوط راه آهن منطقه اصفهان  75

فهرست نقشه ها

3-1-جهت شیب اراضی شهرجدید بهارستان  38


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید