انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول

آلکواکسید¬های فلزی با فرمول عمومی [M(OR)x]n نمایش داده می¬شوند. در این فرمول M نمایانگر فلز با عدد اکسایش x، R گروه آلکیل یا آریل و n درجه تجمع مولکولی می¬باشد. این ترکیب¬ها را می¬توان مشتق¬هایی از الکل¬ها (ROH)، یا هیدروکسیدهای فلزی (M(OH)x) دانست؛ به این صورت که هیدروژن الکلی با یک فلز (M)، یا هیدروژن گروه هیدروکسید با یک گروه آلکیل یا آریل (R) جایگزین شده است [1].
اتم¬های فلز در الکواکسیدهای فلزی نه تنها به سبب داشتن بار مثبت، بلکه به سبب داشتن اوربیتال¬های خالی با انرژی مناسب که توانایی گرفتن الکترون را دارند آماده حمله نوکلئوفیل می¬باشند [2]. آلکواکسید¬های فلزی در مقایسه با ترکیب¬های سیلیکونی مشابه، واکنش¬پذیری بیشتری با بخار آب داشته و ساده¬تر آبکافت می¬شوند. به این سبب که فلزها افزون بر داشتن ویژگی الکترون دوستی بالاتر، دارای فضای کوئوردیناسیون بزرگتری نیز می¬باشند [3].
نخستین آلکواکسیدهای گزارش شده، مشتق¬های آلکواکسی عناصری مانند سدیم، پتاسیم، بور و سیلیکون بودند. این آلکواکسیدها در سال 1846، زمانی که لیبیگ برای نخستین بار واکنش سدیم و پتاسیم را با اتانول مشاهده نمود گزارش شد.
تا سال 1950، یعنی بیش از 100 سال پس از تهیه نخستین آلکواکسیدها، گزارش¬های پراکنده¬ای از شناسایی آلکواکسیدهای نوین در دسترس بود که یکی از مهمترین آن¬ها تهیه تری آلکواکسیدهای آلومینیوم بوده است که نخستین بار ترایب و گلادستون در سال 1881 گزارش¬ نمودند. آن¬ها از واکنش¬ آلومینیوم فلزی با اتانول، با کاتالیزگر ید اولین تری آلکواکسید آلومینیوم را تهیه کردند. سپس در سال 1893 آلکواکسیدهای آلومینیوم از واکنش ملقمه آلومینیوم با الکل اضافی و کاتالیزگر قلع تتراکلرید تهیه شدند.
مهمترین گام پژوهش در شیمی آلکواکسیدهای فلزی را در سال 1950 بردلی برداشت. کارهای او بخش گسترده¬ای از عناصر جدول تناوبی از گروه III تا VIII و همچنین لانتانیدها و اکتینیدها را پوشش داد. اما از آن هنگام به بعد پیشرفت¬های سریعی در تهیه و شناسایی این دسته از ترکیب¬ها رخ داد، به گونه¬ای که در طی 60 سال گذشته و به ویژه در دو دهه گذشته، شیمی آلکواکسیدهای بیشتر عناصر به صورت سیستماتیک مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است [4]. دلیل این توجه، کاربردهای گسترده این ترکیب¬ها در نقش پیش¬ماده برای تهیه سرامیک¬های ویژه و اکسیدهای چندتایی و نیز به عنوان کاتالیزگر می¬باشد.
1-2- ویژگی¬های آلکواکسیدهای فلزی
1-2-1- ویژگی¬های فیزیکی و ساختاری
ویژگی¬های فیزیکی آلکواکسیدهای فلزی، به اندازه و نوع گروه آلکیل یا آریل، ظرفیت، شعاع یونی، استوکیومتری و درجه کوئوردیناسیون فلز وابسته است. از آنجا که الکترونگاتیویته اتم اکسیژن در مقیاس پائولینگ 5/3 است، در آلکواکسیدهایی که الکترونگاتیویته فلز آن¬ها 5/1-3/1 ¬باشد، پیوندهای فلز-اکسیژن (M-OR)، می¬بایست تا 65% ویژگی یونی داشته باشند. این ویژگی در فلزهای با الکترونگاتیویته کمتر (2/1- 9/0) به 80% نیز می¬رسد. با این حال، بیشتر آلکواکسیدها، توانایی حل شدن و فشار بخار بالایی در حلال¬های آلی دارند و این رفتار نشانگر ویژگی کووالانسی پیوند فلز-اکسیژن به سبب کاهش قطبیت پیوند می¬باشد. این کاهش قطبیت سه دلیل می¬تواند داشته باشد:
الف) اثر القایی گروه¬های آلکیل یا آریل بر اتم اکسیژن که با افزایش شاخه¬های گروه آلکیل و یا با گروه¬های عاملی الکترون دهنده بر روی لیگاند، افزایش پیدا می¬کند.
ب) امکان انجام پیوندهای π برگشتی از اوربیتال¬های p اتم اکسیژن به اوربیتال¬های خالی d فلزات واسطه نخستین.
ج) گرایش آلکواکسیدهای فلزی به الیگومر شدن با ساخت پل¬های آلکواکسو که در تمام آلکواکسیدهای فلزی وجود دارد، مگر آنکه عوامل فضایی و الکترونی از آن جلوگیری کنند.
الیگومر شدن آلکواکسیدهای فلزی یا همان میزان تجمع این ترکیب¬ها نیز که به سبب جبران کمبود الکترون و افزایش عدد کوئوردیناسیون فلز انجام می¬شود، به چندین عامل بستگی دارد:
الف) با افزایش عدد اکسایش فلز، تجمع بیشتر می¬شود.
ب) با افزایش شعاع یونی فلز تشکیل پل آلکواکسو ساده¬تر شده و بدین ترتیب تجمع بیشتر می¬شود.
ج) با افزایش ازدحام فضایی گروه¬های آلکیل، تجمع مولکولی کاهش می¬یابد [5].
بنابراین در یگ گروه، با افزایش اندازه اتمی، تجمع مولکولی افزایش یافته و فشار بخار کاهش می¬یابد. این در حالی است که با شاخه¬دار شدن گروه آلکیل، اثر القایی و ازدحام فضایی افزایش یافته و این پدیده سبب پایداری گرمایی، کاهش تجمع مولکولی و به دنبال آن افزایش فشار بخار می¬گردد که خالص سازی آن¬ها را با تقطیر ساده¬تر می¬نماید.
افزون بر این، آنچه درباره¬ی قطبیت پیوند فلز-اکسیژن و نیز درجه تجمع مولکولی بیان شد، می¬تواند به گونه¬ای دیگر در بررسی ساختار آلکواکسیدهای فلزی نمایان شود. همان¬گونه که بردلی در سال 1958، مدت¬ها پیش از آنکه تکنیک بلورشناسی بکار گرفته شود، بر اساس داده¬های جرم مولکولی، آنتالپی و آنتروپی، توانست یک تئوری ساختاری برای آلکواکسیدهای فلزی پیشنهاد کند [6]. از دیدگاه او، ساختار برگزیده آن است که به فلز اجازه ¬دهد به عدد کوئوردیناسیون و ساختار هندسی مناسب برسد، در حالیکه دارای کمترین میزان الیگومر شدن از راه تشکیل پل¬های آلکواکسو (2µ یا 3µ) باشد [7]. در واقع بردلی تلاش کرد میزان تجمع مولکولی برای آلکواکسیدها را در حالت¬های اکسایش، عدد کوئوردیناسیون و ساختارهای هندسی گوناگون پیش¬بینی کند که برخی از آن¬ها در جدول 1-1 آورده شده است.

ساختار مولکولی کمپلکس¬های [R4Sn2{ON=C(Me)py}2O]2، (R= nBu, Et). کربن¬های گروه¬های اتیل و بوتیل و هیدروژن-ها برای دید بهتر خذف شده¬اند. [22].

ساختار مولکولی کمپلکس¬های [R4Sn2{ON=C(Me)py}2O]2، (R= nBu, Et). کربن¬های گروه¬های اتیل و بوتیل و هیدروژن-ها برای دید بهتر خذف شده¬اند. [22].

1-1-آلکواکسید¬های فلزی………………………………………………………….2
1-2- ویژگی¬های آلکواکسیدهای فلزی……………………………………………3
1-2-1- ویژگی¬های فیزیکی و ساختاری…………………………………………3
1-2-2- ویژگی¬های شیمیایی………………………………………………………7
1-2-2-1- واکنش هیدرولیز……………………………………………………………7
1-2-2-2- واکنش جابجایی الکل-ها…………………………………………………8
1-2-2-3- واکنش با گلیکول-ها………………………………………………………8
1-2-2-4- واکنش با β-دی¬کتون¬ها و β-کتو¬استر-ها…………………………..9
1-2-2-5- واکنش با شیف-باز -ها……………………………………………………9
1-2-2-6- واکنش با آلکانول آمین-ها…………………………………………………9
1-2-2-7-واکنش با اکسیم-ها……………………………………………………….10
1-3- روش¬های تهیه آلکواکسیدها………………………………………………..20
1-3-1- واکنش فلزات با الکل-ها…………………………………………………….20
1-3-2- واکنش هالیدهای فلزی با الکل-ها………………………………………..21
1-3-3- واکنش هیدروکسیدها و اکسیدهای فلزی با الکل-ها………………….21
1-3-4- واکنش¬های جابجایی الکل(الکولیز) آلکواکسیدهای فلزی و شبه فلزی…..14
1-4- کاربردهای آلکواکسیدهای فلزی……………………………………………23
1-4-1- تهیه¬ی لایه¬های نازک اکسیدهای فلزی…………………………….23
1-4-2- تهیه¬ی سرامیک¬ها و شیشه-ها……………………………………..24
1-4-3- کاتالیزگر در فرآیندهای آلی……………………………………………….27
1-5- آلکواکسیدهای تیتانیوم………………………………………………………27
1-6- آلکواکسیدهای هافنیم……………………………………………………….30
1-7- آلکواکسیدهای نایوبیوم……………………………………………………….34

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم- بخش تجربی

طیف¬های FT-IR به وسیله دستگاه¬های Rayleigh WQF-510A FT-IR یا Bomem MB series FT-IR با قرص KBr تهیه گردیدند و نقطه ذوب ترکیب¬ها با دستگاه Electrothermal 9100 اندازه¬گیری شد. برای تهیه طیف¬های 1H NMR از دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته مدل Bruker DRX-300 MHz کمک گرفته شد. همچنین برای آنالیز تک بلور، دستگاه¬های پراش پرتو X مدل STOE II IPDS 2T یا Bruker-Nonius×8 Apex II CCD area detector بکار گرفته شد.
2-2- مواد اولیه
نایوبیوم(V) کلراید، هافنیم(IV) کلراید، تیتانیوم(IV) کلراید، وانادیوم(V) اکسید، جیوه(II) کلراید، نیکل(II) کلراید هگزا هیدرات، 2-پیریدین کربالدهید اکسیم، متیل 2-پیریدیل کتون، 1-نفتالدهید، 1-استیل نفتالدهید، ‘2-هیدروکسی استوفنون، فسفر(V) اکسید، بنزوفنون، سدیم فلزی، آلومینیوم فلزی، سدیم استات، کلسیم کلراید، هیدروکسیل آمین هیدروکلراید، اتانول آمین، آنیلین، بنزیل آمین، 2-آمینو فنول، 2-آمینو تیوفنول، 2-هیدروکسی 1-نفتالدهید، 8-هیدروکسی کوئینولین، تری فنیل متانول، اسید استیک غلیظ، اسید کلریدریک غلیظ و نیز حلال¬ها همچون تولوئن، اتانول، متانول، ایزوپروپانول، n-هگزان، تترا هیدروفوران، دی متیل سولفواکساید، کلروفرم، دی¬کلرومتان، اتانول مطلق و دی اتیل اتر (اتر) از شرکت مرک خریداری گردید. تیتانیم ایزوپروپواکسید از شرکت فلوکا خریداری گردید و پس از تقطیر در فشار کاهش¬یافته جهت تهیه کمپلکس¬ها به کار رفت. 8-هیدروکسی کوئینولین نیز برای خالص¬سازی بیشتر، از اتر نو¬بلور شد.
2-3- خشک کردن حلال¬ها و گازها
با توجه به واکنش پذیری بالای آلکواکسیدهای فلزی با بخار آب و هیدرولیز شدن سریع آن¬ها، حلال¬ها پیش از هر بار بکار گیری با روش¬های گزارش شده در منابع [53] خشک گردیدند.
برای خشک کردن حلال¬های هیدروکربنی (بنزن، تولوئن، اتر، n-هگزان و تتراهیدروفوران)، تکه¬های سدیم فلزی به همراه بنزوفنون در حلال رفلاکس گردید تا رنگ آبی یا سبز که نشانه خشک بودن حلال است پدیدار شود. پس از آن، حلال تقطیر و جمع آوری شد.
برای خشک کردن حلال¬های کلردار (کلروفرم و دی¬کلرومتان)، P2O5 به همراه حلال یک ساعت رفلاکس شد. سپس حلال خشک، تقطیر و جمع آوری گردید. خشک بودن این حلال¬ها، با محلولی از آلومینیوم ایزوپروپواکسید در تولوئن بررسی ¬شد.
متانول با رفلاکس به همراه منیزیم و ید خشک شد. برای خشک کردن اتانول و ایزوپروپانول نیز پس از چند روز نگهداری بر روی مولکولارسیو به آن¬ها آهک زنده (CaO) افزوده شد و چند روز دیگر نگهداری گردید. در پایان به آن¬ها تکه¬های سدیم فلزی اضافه شد و پس از کامل شدن واکنش، الکل خشک تقطیر و جمع آوری شد. همچنین گاز ازت، با عبور از ستونی به طول cm 60 و قطر cm 2 پر شده با سیلیکاژل خشک شد و گاز آمونیاک مصرفی نیز جهت تهیه پیش ماده¬های آلکواکسیدی با عبور از ستونی به طول m 5/1 و قطر cm 2 حاوی پتاس و سدیم و سپس عبور از محلول آلومینیوم ایزوپروپواکسید در تولوئن خشک گردید.

4

2-1- دستگاه-ها………………………………………………………………………39
2-2- مواد اولیه……………………………………………………………………….39
2-3- خشک کردن حلال¬ها و گازها………………………………………………..40
2-4- تهیه لیگاندها……………………………………………………………………41
2-4-1- تهیه لیگاند متیل 2-پیریدیل کتون اکسیم…………………………………..41
2-4-2- تهیه لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان………………………….43
2-4-3- تهیه لیگاند 1-نفتالدوکسیم………………………………………………….46
2-4-4- تهیه لیگاند -N’2-هیدروکسی استوفنون-N-(2-هیدروکسی¬اتیل) ایمین….47
2-4-5- تهیه لیگاند N-(‘2-هیدروکسی استوفنون)-N-بنزیل ایمین………………..48
2-5- تهیه آلکواکسیدها………………………………………………………………..50
2-5-1- تهیه نایوبیوم پنتا اتواکسید……………………………………………………50
2-5-2- تهیه هافنیم تترا ایزوپروپواکسید……………………………………………..54
2-5-3- تهیه آلومینیوم تری ایزوپروپواکسید…………………………………………..55
2-5-4- تهیه وانادیوم اکسی تری ایزوپروپواکسید…………………………………..55
2-6-تهیه کمپلکس از آلکواکسیدها……………………………………………………57
2-6-1- تهیه کمپلکس از تیتانیوم ایزوپروپواکسید با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان (کمپلکس 1)……………………………………………………………………………57
2-6-2- تهیه کمپلکس از تیتانیوم ایزوپروپواکسید با لیگاند تری¬فنیل متانول (کمپلکس 2)…………………………………………………………………………………………58
2-6-3- تهیه کمپلکس از هافنیم ایزوپروپواکسید با لیگاند 8-هیدروکسی کوئینولین (کمپلکس 3)…………………………………………………………………………………………60
2-6-4- تهیه کمپلکس از نایوبیوم اتواکسید با لیگاند متیل 2-پیریدیل کتون اکسیم (کمپلکس 4)………………………………………………………………………………………..62

فصل سوم- بحث و نتیجه گیری

برای شناسایی این ترکیب، که در بخش 2-4-1 شیوه¬ی تهیه¬ی آن آورده شد، از طیف¬های FT-IR و 1H NMR کمک گرفته شد. در طیف FT-IR این ترکیب (شکل 3-1)، دیده شدن نوار کششی C=N اکسیمی در cm-1 1589 و همچنین دیده نشدن نوار شاخص C=O کتونی پیش ماده در cm-1 1697 (شکل1 پیوست1)، نشانگر تبدیل گروه کتونی به اکسیم می¬باشد. این فرآورده با دیده شدن نوار پهن گروه O-H در محدوده cm-1 3363 و همچنین نوار کششی N-O اکسیم در cm-1933 نیز تأیید می-شود [54]. نوار O-H به دلیل پیوند هیدروژنی پروتون گروه هیدروکسیل با اتم نیتروژن حلقه، به صورت پهن دیده شده است. همچنین ارتعاش¬های کششیC=C و C=N مربوط به حلقه آروماتیک در cm-1 1437-1564 دیده شده¬اند [54]. نوارهای جذبی حرکات کششیC-H آروماتیک و آلیفاتیک نیز به ترتیب در 3055 و cm-1 2848 نمایان شده¬اند.
در طیف 1H NMR این ترکیب (شکل 3-2، شکل1 پیوست2) یک نوار یکتایی بلند در ppm 42/2 مربوط به گروه متیل و یک نوار پهن در ppm 87/9 مربوط به هیدروژن گروه اکسیم دیده می¬شود. نوارهای چندتایی در محدودهppm 25/7-67/8 مربوط به هیدروژن¬های حلقه آروماتیک می¬باشند؛ در طیف گسترده¬ی این ترکیب پروتون های آروماتیک در موقعیت¬های 3-6 حلقه پیریدین، به ترتیب به شکل دوتایی، سه¬تایی، سه¬تایی و دوتایی در 84/7، 7/7، 28/7 و ppm 65/8 دیده شده¬اند.

برای شناسایی این ترکیب که در بخش 2-4-2 شیوه¬ی تهیه¬ی آن آورده شد، از طیف¬های FT-IR و 1H NMR و همچنین پراش سنجی پرتو X از تک بلور بهره گرفته شد. طیف 1H NMR در حلال کلروفرم دوتره گرفته شد. در طیف FT-IR این ترکیب (شکل 3-3)، وجود نوار کششی C=N اکسیمی در cm-1 1589 و همچنین دیده نشدن نوار شاخص C=O کتونی پیش¬ماده در cm-1 1678 (شکل2 پیوست1)، نشانگر تبدیل گروه کتونی به اکسیم می¬باشد. این فرآورده با دیده شدن نوار پهن گروه O-H در محدوده cm-1 3228 و همچنین نوار کششی N-O اکسیم در cm-1914 نیز تأیید می¬شود [54]. همچنین نوارهای ارتعاشی کششیC-H آروماتیک و آلیفاتیک به ترتیب در 3053 و cm-1 2922 نمایان شده¬اند.

شکل 3-3: طیف FT-IR لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان.

در طیف 1H NMR این ترکیب (شکل 3-4، شکل¬های2و3 پیوست2) نوار یکتایی هیدروکسیل گروه اکسیم در ppm 65/1 دیده می¬شود. نوارهای چندتایی در محدودهppm 4/7-5/8 مربوط به هیدروژن-های حلقه¬ی نفتیل می¬باشند. نکته¬ی جالب توجه در این طیف دیده شدن چهار نوار یکتایی برای گروه متیل در محدوده¬یppm 1/2-5/2 می¬باشد که دو به دو به¬هم چسبیده¬اند. برای توجیه این پدیده بر پایه¬ی ساختار بلوری، می¬بایست به ساختار ایزومرهای گوناگون این ترکیب در محلول دقت نمود. همان گونه که در شکل 3-5 دیده می¬شود، چهار ایزومر برای این ترکیب می¬توان در نظر گرفت که موقعیت فضایی گروه¬های متیل در آن¬ها متفاوت است، اما موقعیت گروه هیدروکسیل آن¬ها چندان تفاوتی ندارد. در ایزومرهای a و b، صفحه¬ی نفتیل، صفحه¬ی متیل و نیتروژن را با زاویه قطع کرده است ولی در ایزومرهای c و d، مولکول¬ها مسطح هستند. بنابراین، گروه متیل در ایزومرهای a و b به سبب قرار گرفتن بر روی حلقه¬ی نفتیل و احساس اثر انیزوتروپیک حلقه، پوشیده می¬گردند؛ درحالیکه در ایزومرهای c و d با توجه به جهت¬گیری گروه متیل این اثر احساس نمی¬شود. از این رو، نوارهای 190/2 و ppm 196/2 به گروه متیل ایزومرهای a و b و نوارهای 403/2 و ppm 410/2 به گروه متیل ایزومرهای c و d نسبت داده می¬شوند.

تهیه وانادیوم اکسی تر ی ایزوپروپواکسید

تهیه وانادیوم اکسی تر ی ایزوپروپواکسید

3-1- شناسایی لیگاندهای تهیه شده…………………………………………….65
3-1-1- شناسایی لیگاند متیل2-پیریدیل کتون اکسیم…………………………..65
3-1-2- شناسایی لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان…………………67
3-1-3- شناسایی لیگاند 1-نفتالدوکسیم………………………………………….73
3-1-4- شناسایی لیگاند -N’2-هیدروکسی استوفنون-N-(2-هیدروکسی¬اتیل) ایمین……………………………………………………………………………………75
3-1-5- شناسایی لیگاند N-(‘2-هیدروکسی استوفنون)-N-بنزیل ایمین………..77
3-2- شناسایی کمپلکس¬های تهیه شده از آلکواکسیدهای فلزی…………….79
3-2-1- شناسایی کمپلکس Ti(OiPr)4 با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان (کمپلکس 1)………………………………………………………………………….79
3-2-2- شناسایی کمپلکس2-پروپواکسی-تریس-(تری فنیل متوکسی) تیتانیم(IV) (کمپلکس 2)……………………………………………………………………………………….86
3-2-3- شناسایی کمپلکس بیس(μ2-2-پروپوکسو-O’,O)-بیس(8-کوئینولینولاتو-O,N)-تتراکیس(2-پروپوکسی)-دیهافنیم (کمپلکس 3)…………………………….94
3-2-4- شناسایی کمپلکس بیس-{(µ3-اکسو)-(µ2-اکسو)-(µ2-متیل 2-پیریدیل کتون اکسیماتو-O,N’,N)-(متیل 2-پیریدیل کتون اکسیماتو-O,N)-تترا(اتوکسی)-دی نایوبیوم(V)} دی¬کلرومتان تری¬سولوات(کمپلکس 4)………………………………………….104
3-3- نتیجه-گیری……………………………………………………………………….119
3-4- آینده نگری………………………………………………………………………..120
پیوست 1………………………………………………………………………………..121
پیوست 2………………………………………………………………………………..124

فهرست جدول¬ها

جدول 1-1: درجه تجمع مولکولی، ساختار هندسی و عدد کوئوردیناسیون پیشنهادی برای آلکواکسیدهای فلزی…………………………………………………………………..6
جدول 1-2: نقطه جوش و درجه تجمع مولکولی برخی از آلکواکسیدهای نایوبیومNb(OR)5…ا……………………………………………………………………34
جدول 2-1: داده¬های بلورشناسی لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان……………………………………………………………………………………….45
جدول 2-2: داده¬های بلورشناسی ترکیب 2-پروپواکسی-تریس(تری فنیل متوکسی) تیتانیوم(IV) (کمپلکس2)……………………………………………………………….59
جدول 2-3: داده¬های بلورشناسی ترکیب بیس(μ2-2-پروپوکسو-O’,O)-بیس(8-کوئینولینولاتو-O,N)-تتراکیس(2-پروپوکسی)-دی-هافنیم (کمپلکس3)……………………………………………………………………………61
جدول 2-4: داده¬های بلورشناسی ترکیب بیس-{(µ3-اکسو)-(µ2-اکسو)-(µ2-متیل 2-پیریدیل کتوناکسیماتو-O,N’,N)-(متیل 2-پیریدیل کتون اکسیماتو-O,N)-تترا(اتوکسی)-دی¬نایوبیوم(V)}دی¬کلرومتان تری¬سولوات (کمپلکس4)……………………..63
جدول 3-1: پیش¬بینی ساختارهای گوناگون کمپلکس Ti(OiPr)4 با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان بر پایه مقایسه سطح زیر نوارهای طیف 1H NMR………ا….81
جدول 3-2: طول (Å) و زاویه¬های (°) پیوندی کمپلکس2 و مقایسه آن¬ها با برخی ساختارهای گزارش شده¬ی مشابه………………………………………………..91
جدول 3-3: طول (Å) و زاویه¬های (°) پیوندی برخی ساختارهای گزارش شده¬ی مشابه کمپلکس2……………………………………………………………………………….91
جدول 3-4: طول (Å) و زاویه¬های (°) پیوندی کمپلکس3 و مقایسه آن¬ها با برخی ساختارهای گزارش شده¬ی مشابه………………………………………………..98
جدول 3-5: طول (Å) و زاویه¬های (°) پیوندی کمپلکس 4…………………………………………………………………………………………110
جدول 3-6: طول (Å) و زاویه¬های (°) پیوندی کمپلکس4 و مقایسه آن¬ها با برخی ساختارهای گزارش شده¬ی دیگر……………………………………………………111
جدول 3-7: طول (Å) و زاویه¬های (°) پیوندی کمپلکس4 و مقایسه آن¬ها با برخی ساختارهای گزارش شده¬ی دیگر…………………………………………………….112

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل¬ها

شکل 1-1: نمایش ساده¬ای از گروه اکسیم……………………………………..10
شکل 1-2: ایزومری Z-E گروه اکسیم با فرض اولویت R1 به R2……..ا…………13
شکل 1-3: تشکیل پیوند هیدروژنی در اکسیم-ها…………………………………13
شکل 1-4: شیوه¬های گوناگون کوئوردیناسیون اکسیم¬ها، تایید شده با کریستالوگرافی…………………………………………………………………………..14
شکل 1-5: ساختار مولکولی متیل 2-پیریدیل کتون اکسیم 2-NC5H4(Me)C=NOH…ا.15
شکل 1-6: ساختار مولکولی کمپلکس¬های [R4Sn2{ON=C(Me)py}2O]2، (R= nBu, Et)…..ا……………………………………………………………………………………..16
شکل 1-7: ساختار مولکولی a: Ni(2-pyridine aldoxime)2Cl2 و b: Ni(methyl 2-pyridyl ketone oxime)2Cl2…ا…………………………………………………………………..17
شکل 1-8: ساختار مولکولی کمپلکس [(acac)2Zr{ONC(Me)2-py}2]…….ا…………………………………………………………………………………18
شکل 1-9: ساختار مولکولی کمپلکس [Co{(py)C(Me)NO}3]………ا……………..19
شکل 1-10: ساختار مولکولی کاتیون +[Mn3O(O2CMe)3{(py)C(Me)NO}3]….ا..19
شکل1-11: فرآیند سل-ژل و فرآورده¬های آن………………………………………….17
شکل1-12: فرآیند سل-ژل……………………………………………………………….19
شکل1-13: ساختار ترکیب Ti[2,2′-ethylene bis(6-tert-butyl-4-methylphenol)]Br2.ا……………………………………………………………………21
شکل1-14: ساختار ترکیب [(η5-C5H5)TiCH3COCHCCH3(NCH2CH2OCl]…ا21
شکل 1-15: ساختار ترکیب [Ti(C6H9NO)2(OCH2CH2OCH3)2]…………..ا……….22
شکل 1-16: ساختار ترکیب […Hf2(OiPr)8(PriOH)(NC5H5)]…..ا……………………24
شکل 1-17: ساختار ترکیب ICd{Hf2(OiPr)9} ………………………………………..ا..24
شکل 1-18: ساختار ترکیب [Hf2(OiPr)6(tmhd)2]…ا………………………………….25
شکل 1-19: ساختار ترکیب [Hf(OiPr)(thd)2(OH)]2….دا………………………………26
شکل 1-20: ساختار مولکولی ترکیب [Nb2O(C7H5NO2)2(C2H5O)4]………ا……..29
شکل 1-21: ساختار مولکولی ترکیب [Nb(µ-OEt)(OCH2C(CH3)3)4]2..ا…………..29
شکل 1-22: ساختار لیگاندهای بکار گرفته شده برای تهیه کمپلکس-ها……………..37
شکل 2-1: واکنش تهیه لیگاند متیل 2-پیریدیل کتون اکسیم……………………………42
شکل 2-2: واکنش تهیه لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان…………………..44
شکل 2-3: واکنش تهیه لیگاند 1-نفتالدوکسیم…………………………………………..46
شکل 2-4: واکنش تهیه لیگاند -N’2-هیدروکسی استوفنون-N-(2-هیدروکسی¬اتیل) ایمین………………………………………………………………………………………….48
شکل 2-5: واکنش تهیه لیگاند N-(‘2-هیدروکسی استوفنون)-N-بنزیل ایمین……………………………………………………………………………………….49
شکل 2-6: افزودن حلال و اتانول به نایوبیوم کلرید به وسیله¬ی Dropping Funnel…..ا………………………………………………………………………………..50
شکل 2-7: گذراندن گاز آمونیاک خشک از محلول واکنش……………………………51
شکل 2-8: فرآیند رفلاکس محلول آلکواکسید…………………………………………52
شکل 2-9: فرآیند رفلاکس محلول آلکواکسید………………………………………….53
شکل 2-10: تقطیر آلکوکسیدها در فشار کاهش یافته……………………………….53
شکل 2-11: تهیه وانادیوم اکسی تر ی ایزوپروپواکسید……………………………..56
شکل 3-1: طیف FT-IR لیگاند متیل2-پیریدیل کتون اکسیم………………………….66
شکل 3-2: طیف 1H NMR لیگاند متیل2-پیریدیل کتون اکسیم……………………….66
شکل 3-3: طیف FT-IR لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان…………………67
شکل 3-4: طیف 1H NMR لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان……………..69
شکل 3-5: ساختار ایزومرهای لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان………….69
شکل 3-6: ساختار مولکولی لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان……………70
شکل 3-7: پیوندهای هیدروژنی گوناگون لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان…………………………………………………………………………………………..72
شکل 3-8: طیف FT-IR لیگاند 1-نفتالدوکسیم………………………………………..74
شکل 3-9: طیف 1H NMR لیگاند 1-نفتالدوکسیم………………………………………74
شکل 3-10: طیف FT-IR لیگاند -N’2-هیدروکسی استوفنون-N-(2-هیدروکسی¬اتیل) ایمین………………………………………………………………………………………..76
شکل 3-11: طیف 1H NMR لیگاند -N’2-هیدروکسی استوفنون-N-(2-هیدروکسی¬اتیل) ایمین……………………………………………………………………………………….76
شکل 3-12: طیف FT-IR لیگاند N-(‘2-هیدروکسی استوفنون)-N-بنزیل ایمین………………………………………………………………………………………..78
شکل 3-13: طیف 1H NMR لیگاند N-(‘2-هیدروکسی استوفنون)-N-بنزیل ایمین……………………………………………………………………………………….78
شکل 3-14: طیف FT-IR کمپلکس Ti(OiPr)4 با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان………………………………………………………………………………………….80
شکل 3-15: طیف 1H NMR کمپلکس Ti(OiPr)4 با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان………………………………………………………………………………………….80
شکل 3-16: ساختارهای کمپلکس Ti(OiPr)4 با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان به صورت مونومر(a) 4 کوئوردینه و (b) 5 کوئوردینه…………………………………..82
شکل 3-17: ساختارهای کمپلکس Ti(OiPr)4 با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان به صورت دیمر(a) 5 کوئوردینه و (b) 6 کوئوردینه……………………………………..82
شکل 3-18: ساختار تری¬مر 6 کوئوردینه کمپلکس Ti(OiPr)4 با لیگاند 1-(هیدروکسی ایمینو)-1-نفتیل اتان……………………………………………………………………..83بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان