انتخاب صفحه

پیشگفتار :

استفاده از وسایل نقلیه موتوری همواره با وقوع حوادث متفاوتی همراه می باشد که باعث بروز خسارتهای فراوانی برای استفاده کنندگان از این وسایل و بطور کلی برای کشورها می گردد. این امر با احداث راههایی که دارای سرعت طرح بالاتری می باشند. شدت یافته و توع و خصوصیات سوانح ناشی از کابرد وسایل نقلیه موتوری شکل تازه ای به خود گرفته است. بر این اساس مبحث ایمن سازی راهها به یکی از مهمترین موضوعات در پروژه های راهسازی تبدیل گردیده و لازم است سطح ایمنی چه در راههای موجود و چه در راههای در دست طراحی و ساخت بطور جدی توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در این میان تصادمهای ناشی از انحراف وسایل نقلیه از مسیر اصلی و برخورد با موانع واقع در حاشیه راه، بخصوص سازه های ساخته شده از قبیل پایه پلها، آبروها و تابلوهای حاشیه مسیر از حوادثی می باشند که نظر کارشناسان ایمنی راه را به خود جلب نموده اند. برای کاهش اینگونه تصادمها رویکردهای متفاوتی وجود دارد که بسته به نوع و میزان خطرآفرینی مانع، نسبت به آن تصمیم گیری به عمل می آید. از جمله اقداماتی که در خصوص ایمن سازی راهها انجام می گیرد می توان به حذف مانع حاشیه مسیر ، کاهش میزان خطر آفرینی مانع، نمایان سازی آن و یا ایجاد پوششهای ایمنی اشاره نمود. توجه به آمارها و بررسی نقش بسیار مهم حفاظ های ایمنی در کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه از مسیر نشان می دهد که این تجهیزات از موثرترین ابزار ارتقاء ایمنی راهها می باشند. البته کاربرد حفاظهای ایمنی و پوشش موانع خطرآفرین موجود در حاشیه راه باید در مواردی انجام گردد که باعث کاهش شدت تصادمها و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از انحراف وسایل نقلیه از مسیر گردد. لذا در مواردی که تصمیم گیری راجع به کاربرد حفاظهای ایمنی و یا انتخاب نوع آنها بدرستی انجام نگیرد ممکن است نتایج معکوس به همراه داشته باشد. تحقیقات بسیار وسیعی که در کشورهای مختلف انجام گرفته باعث ارائه دستورالعمل های مختلف ایمن سازی راهها گردیده است. یکی از رویکردهای بررسی صحت و کفایت عملکرد ابزارهای ایمن سازی راهها، روش ارزیابی اقتصادی و تعیین بهره وری پروژه ها می باشد. محدودیت بودجه های قابل حصول نیز ایجاب می نماید تا سرمایه های موجود در پروژه هایی صرف گردند که بالاترین صرفه اقتصادی را در پی داشته باشند. تحقق این امر در پروژه های ایمن سازی حاشیه راهها با شناخت انواع موانع تحت برخورد و تعیین هزینه تصادم وسایل نقلیه با آنها و سپس تعیین میزان کاهش خسارات ܝܹܐ کاربرد روش های مختلف ایمن سازی میسر می گردد. با عنایت به موضوعات فوق در این مجموعه تلاش شده تا ضمن بررسی مراجع استاندارد منتشر شده در این زمینه با استفاده از روش تحلیل سود – هزینه ، مدلی برای طراحی حفاظهای ایمنی بزرگراههای شهر تهران تهیه و ارائه شود.

فهرست مطالب

چکیده

پیشگفتار

فصل اول:مقدمه

۱-۱- تعریف کلی مسئله و علل مطالعه موضوع مورد بررسی

حفاظهای ایمنی با توجه به ظرفیت کنترلی خود و همچنین میزان تغییر شکل پذیری ، دارای رده بندی و سطوح عملکردی متفاوتی می باشند. ولی علیرغم وجود دستورالعمل های مختلف که در زمینه کاربرد این ابزار ارائه شده است ، هنوز هیج روش دقیق و مدونی برای تعیین نیاز به تصسبب حفاظ ایمنی با توجه به شرایط خاص مسیر ارائه نشده است. همچنین نوع حفاظهایی که برای قطعه راه مورد بررسی در نظر گرفته می شود، عموماً با توجه به تجربیات قبلی و بدون توجه به شرایط محلی انتخاب می گردد و بکارگیری حفاظ ایمنی در محلهای غیر ضروری و یا انتخاب نوع نامناسب حفاظ ممکن است منجر به نتایج نامطلوب و کاهش سطح ایمنی مسیر گردد. بنابراین نیاز به روشی برای تصمیم گیری دقیق تر تسیت به استفاده از حفاظهای ایمنی حاشیه مسیر و انتخاب نوع مناسب آنها به روشنی احساس می گردد.

1-1-تعریف کلی مسئله وعلل مطالعه موضوع مورد برسری 4

1-2-هدف تحقیق   4

1-3-موانع ومحدودیت ها 4

1-4-فرضیات مسئله 5

1-5-روش تحقیق 5

1-6-نحوه جمع آوری اطلاعات 5

1-7-ساختار پایان نامه 6

اجزا طولی تشکیل دهنده یک قطعه حفاظ طولی

اجزا طولی تشکیل دهنده یک قطعه حفاظ طولی

فصل دوم:ادبیات تحقیق

۱-۲ – مقدمه

در این تحقیق از روش مقایسه سود و هزینه جهت طراحی حفاظ های ایمنی استفاده گردیده است. روش به کار گرفته شدد این امکان را فراهم می نماید تا میزان تاثیر انواع حفاظ های ایمنی مورد نظر در کاهش خسارات تاشی از برخورد وسایل تقلیه منحرف شده با موانع واقع در حاشیه راه تعیین گردد. با مشخص شدن میزان کارآیی حفاظها و سرمایه گذاری لازم برای نصب این ابزار امکان تصمیم گیری در مورد استفادد از حفاظ برای ایمن سازی حاشیه راد فرهم می گردد. همچنین در این روش می توان مناسب ترین حفاظ که بیشترین منفعت را ایجاد می نماید از بین گزینه های مورد نظر انتخاب نمود و بهترین روش نصب را برای آن تعیین کرد. در ادامه ابتدا برخی تعاریف و مفاهیم کلی تشریح می گردد و سپس انواع مدلهای سود و هزینه در زمینه ایمن سازی حاشیه راهها و مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در این روش معرفی می شود.

2-1-مقدمه 8

2-2-تعاریف 8

2-2-1-حاشیه راه 8

2-2-2-انحراف وسایل نقلیه 8

2-2-3-مانع 8

2-2-4-ایمن سازی حاشیه مسیر 8

2-3-مدلهای سود وهزینه درایمن سازی حاشیه راه ها ومفهوم واژه ها 9

2-3-1-سود 9

2-3-2-هزینه 9

2-3-3-نرخ سود به هزینه 9

2-3-4-نرخ تنزیل  9

2-3-5-ارزش کنونی سرمایه 10

2-3-6-ارزش معادل سالانه 10

بررسی لزوم نصب حفاظ ایمنی باتوجه به شیب وارتفاع خاکریزها

بررسی لزوم نصب حفاظ ایمنی باتوجه به شیب وارتفاع خاکریزها

فصل سوم:انواع حفاظ های ایمنی وعملکرد آنها

۱-۳ – مقدمه

 تجهیزات حفاظتی حاشیه مسیر ابزاری هستند که جهت کاهش خسارات ناشی از خروج وسایل نقلیه از مسیر اصلی و ورود به حاشیه راه طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات ممکن است با کنترل وسایل نقلیه منحرف شده، مانع ورود آنها به حاشیه راه و بازگرداندن این وسایل به مسیر اصلی گردند، یا با جذب و کاهش انرژی حرکتی وسایل منحرف شده باعث کاهش خسارات تاشی از برخورد این وسایل با موانع واقع در حاشیه مسیر گردند. حفاظهای طولی که عموما با عنوان گاردریل یا نیوجرسی شناخته می شوند از مهمترین تجهیزات حفاظتی حاشیه مسیر می باشند. این ابزار دارای خصوصیات متفاوتی می باشند که در این ارتباط برخی از موارد مرتبط با بحث حاضر در ادامه مورد بررسی قرار داده شده اند

3-1-مقدمه 12

3-2-حفاظ های طولی 12

3-3-کاربری حفاظهای طولی 12

3-3-1-حفاظه ای کناری   12

3-3-2-حفاظ های میانی 13

3-4-تغییرشکل جانبی حفاظ های طولی 13

3-4-1-تغییرشکل دینامیکی 13

3-4-2-تغییرشکل عملکردی 13

3-5-طبقه بندی حفاظ های طولی ازلحاظ تغییرشکل پذیری 13

3-5-1-حفاظ های طولی صلب 14

3-5-2-حفاظ های طولی نیمه صلب 14

3-5-3-حفاظ های طولی انعطاف پذیر 14

3-6-اجزا ساختاری حفاظ های طولی 14

3-6-1-قسمت متعارف 14

3-6-2-قسمت ابتدایی وانتهایی 15

3-6-3-قسمت انتقالی 15

3-7-انواع حفاظهای طولی ازلحاظ جنس واجزاء سازه ای انها 15

3-7-1-حفاظ های بتنی 15

3-7-2-حفاظ های فلزی   15

3-7-2-1-پی  15

3-7-2-2-پایه 6

3-7-2-3-لقمه 16

3-7-2-4-سپر 16

3-7-2-5-سر سپر   16

3-7-2-6-سپر زیرین       16

3-7-2-7-پیچ های اتصال 17

3-8-معیارهای ارزیابی حفاظ های ایمنی 17

3-9-آزمایشات تعیین سطح عملکرد حفاظ های طولی 17

3-10-معرفی برخی از حفاظ های ایمنی رایج وقابلیت عملکردی آنها 22

3-10-1-حفاظ های کابلی 22

3-10-2-حفاظ های پایه ضعیف با سپر دوموج 22

3-10-3-حفاظ های پایه قوی لقمه درا باسپر دوموج 23

3-10-4-حفاظ های پایه قوی لقمه دار باسیرسه موج 24

3-10-5-حفاظ های بتنی 25

3-11-موتور سیکلت ها وطراحی حفاظ های ایمنی 26

مقطع نمونه ای از حفاظ های فلزی پایه ضعیف با سیردوموج

مقطع نمونه ای از حفاظ های فلزی پایه ضعیف با سیردوموج

فصل چهارم:کاوش درمتون

۱-۴- مقدمه

 پس از پیدایش راهها و به خصوص احداث مسیرهای بزرگراهی و با افزایش سرعت حرکت وسایل نقلیه ، خسارات و تلفات جاده ای ازدیاد پیدا نمود و لزوم ایمن سازی راهها ایجاد گردید. در این راستا با بررسی انحرافات وسایل نقلیه و خروج آنها از مسیر اقداماتی نیز برای ایمن سازی حاشیه راهها صورت گرفت  در ابتدا برای کاهش خسارات ناشی از انحراف وسایل نقلیه و ورود آنها به حاشیه راه ، ایده محدوده بدون مانع مطرح گردید و طراحان و مجریان راه موظف به احداث فضای هموار بدون مانع در مجاورت مسیر گردیدند تا فرصتی برای بازیابی کنترل وسایل منحرف شده فراهم آید. ولی در عمل مشاهده گردید فضای تعریف شده در تمام انواع راهها لازم نمی باشد و احداث آن در بسیاری از موارد امکان پذیر نبوده و یا با هزینه های بسیار سنگین همراه می باشد. به همین دلیل استفاده از وسایل حفاظتی حاشیه راه رواج پیدا نمود. ولی علیرغم تنوع حفاظهای ایمنی و پیشرفتهای چشمگیری که در زمینه تکنولوژی ساخت آنها و ارتقاء سطح عملکرد این ابزار در کشورهای مختلف ایجاد گردیده است ، تاکنون دستورالعمل صریح و مشخصی جهت تصمیم گیری در مورد تصسبب حفاظهای ایمنی و انتخاب حفاظ صحیح برای شرایط مختلف حاکم بر راهها ارائه نشده است و مراجع و استانداردهای موجود به صورت توصیه ای چگونگی استفاده از این تجهیزات را تعیین تموده اند. یکی از رویکردهایی که اخیرا برای ایمن سازی حاشیه راهها مطرح می باشد ، روش بررسی احتمال انحرافات وسایل تقلیه ، برآورد خسارات تاشی از آن و بررسی نقش گزینه های ایمن سازی در کاهش این خسارات می باشد. در این خصوص مطالعاتی برای بررسی احتمال وقوع انحرافات مشخصات انحرافات و برخوردها صورت گرفته است. با توجه به اینکه در این تحقیق نیز از روش بررسی انحرافات و تحلیل سود و هزینه جهت طراحی حفاظهای ایمنی استفاده شده است ، در ادامه برخی از مطالعات و دستاوردهای حاصله در این زمینه مرور می گردد.

4-1-مقدمه 28

4-2-نرخ انحراف وسایل نقلیه درراه ها 28

4-3-ضرایب اصلاح نرخ انحراف برای قوس های افقی وشیب ها 30

4-4-جهت انحراف وسایل نقلیه 30

4-5-سرعت وزاویه انحراف 31

4-6-تعیین احتمال برخورد 31

4-6-1-تعیین محدوده خطر 32

4-6-2-میزان انحراف عرضی وسایل نقلیه  32

4-6-3-تعیین خطر مبدا نحراف 32

4-7-برآورد شدت وهزینه تصادم ها 33

4-8-سابقه گسترش مدل های انحراف مبنا 34

4-8-1-مدل ارائه شده درگزارش شماره 77 موسسه ملی تحقیقات راه های آمریکا 34

4-8-2-مدل ارائه شده درگزارش شماره 148 موسسه ملی تحقیقات راه های آمریکا   35

4-8-3-مدل آشتو 1977     35

4-8-4-مدل نبراسکا 36

4-8-5-مدل ABC موسسه حمل ونقل تگزاس 36

4-8-6-مدل BCAPا 37

4-8-7-مدل Roadsideا 38

4-8-8-مدل ASAPا 39

مقطع نمونه ای از حفاظهای کابلی سه رشته ای

مقطع نمونه ای از حفاظهای کابلی سه رشته ای

فصل پنجم:پارامترهای دخیل درطراحی حفاظ های ایمنی (طولی )راه

۱-۵- مقدمه

حفاظهای ایمنی طولی که در طرفین مسیر نصب می شوند ابزاری هستند که جهت جلوگیری از مواجه شدن وسایل نقلیه منحرف شده از مسیر با موانع یا شرایط خطرناک موجود در حاشیه راه مورد استفاده قرار می گیرند آ۵] مهمترین کاربرد این ابزار کاهش خسارات ناشی از انحراف وسایل نقلیه از مسیر اصلی می باشد. در شرایطی که پیش بینی می شود مجموع هزینه های اجرائی حفاظهای ایمنی و خسارات برخورد وسایل منحرف شده با حفاظها بیشتر از خسارات تاشی از برخورد وسایل نقلیه با موانع واقع در حاشیه باشد، باید از کاربرد این ابزار اجتناب گردد. بنابراین چنانچه حفاظهای ایمنی به درستی مورد استفاده قرار نگیرند ممکن است علاود بر اتلاف سرمایه باعث افزایش خسارات نیز بشوند. به این ترتیب در طراحی حفاظهای ایمنی طولی راه ضمن تعین نیاز یا عدم نیاز به این ابزار باید مناسب ترین نوع آن از لحاظ عملکردی و تطابق با شرایط موجود تعیین گردد. تاکنون روش صریح و دقیقی برای طراحی حفاظهای طولی ارائه نشده است ولی در مراجع و دستورالعمل های منتشر شده در کشورهای مختلف مبانی اصلی طراحی و توصیه هایی در این خصوص ارائه شده است که از جمع بندی این مطالب می توان مراحل تصمیم گیری برای استفاده از حفاظهای ایمنی را به بخش های زیر تقسیم نمود:

  • بررسی نیاز به تص سبب حفاظ ایمنی
  • تعیین سطح عملکرد مورد نیاز
  • تعیین حغاظ ایمنی مناسب
  • طرح چید مانی حفاظ

این موارد در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.

5-1-مقدمه 42

5-2-بررسی تعیین نیاز به نصب حفاظ ایمنی 42

5-2-1-تعیین نیاز به نصب حفاظ ایمنی براساس دستورالعمل طراحی حاشیه راه آمریکا 43

5-2-2-تعیین نیاز به نصب حفاظ ایمنی براساس آئین نامه ایمنی ژاپن   45

5-3-تعیین سطح عملکرد مورد نیاز 46

5-3-1-تعیین سطح عملکرد براساس استاندارد حفاظ های ایمنی درکشور ژاپن 46

5-4-تعینی حفاظ ایمنی مناسب ومعیارهای مهم انتخاب 47

5-4-1-تغییرشکل پذیری 47

5-4-2-شرایط محلی 48

5-4-3-همخوانی حفاظ ها 48

5-4-4-هزینه های چرخه عمر 48

5-4-5-ملاحظات محیطی وزیبایی 48

5-4-6-تجربیات کارگاهی 49

5-5-پیشنهادات جانمایی حفاظ های جانبی راه 49

5-5-1-فاصله جانبی حفاظ ایمنی از لبه بیرونی آسفالت سواره رو 49

5-5-2-تاثیر عوارض طبیعی کنار راه 51

5-5-2-1-جداول کنار راه  52

5-2-2-2-شیب های کنار راه 52

5-5-3-نرخ انکسار حفاظ های ایمنی  52

5-5-4-طول مور دنیاز حفاظ ایمنی 54

5-6-طراحی قسمت تبدیل حفاظ های طولری 56

نمایش پنجره محاسبه انحرافات سال مبنای طرح در نرم افزار

نمایش پنجره محاسبه انحرافات سال مبنای طرح در نرم افزار

فصل ششم:مدل ارزیابی حفاظ های ایمنی (طولی )راه

۱-۶- مقدمه

به طوری که در فصول قبل اشارد گردید برای استفاده از حفاظهای ایمنی و انتخاب نوع آنها ضوابطی در کشورهای مختلف ارائه شده است ولی هنوز هیج روش خاص و دقیقی برای طراحی این ابزار تعیین نشده است. بطور کلی می توان گفت که حفاظهای ایمنی طولی مجاور راد فقط باید در زمانی تصب و مورد استفاده قرار گیرند که مشخص گردد در کاهش هزینه تصادم های احتمالی با موانع خطرآفرین حاشیه راه موثر هستند. در این راستا نیاز به ابزاری برای تعیین میزان کارآیی و اثر بخشی این ابزار در ارتقاء ایمنی حاشیه راد می باشد. در این مجموعه با رویکرد بررسی میزان انحرافات وسایل نقلیه و آثار خروج آنها از مسیر اصلی ، اقدام به ارائه مدلی برای طراحی حفاظهای ایمنی گردیده است. این مدل در قالب نرم افزاری ارائه شده که با زبان برنامه نویسی CF تهیه گردیده است. بطور کلی می توان محاسباتی که در این مدل انجام می گردد را به قسمتهای اصلی زیر تقسیم نمود:

  • محاسبه میزان انحرافات سالانه برای قطعه مورد بررسی
  • محاسبه تعداد برخوردها با مانع تعریف شده در حاشیه مسیر
  • محاسبه خسارات تاشی از برخورد وسایل نقلیه منحرف شده با مانع برای دوره طرح
  • تعیین نسبت سود به هزینه برای هر گزینه ایمن سازی مورد نظر

در این روند ، قطعه مسیر مورد مطالعه با توجه به مشخصات هندسی مسیر، اطلاعات ترافیکی و محل قرار گیری و ابعاد مانع مدل سازی می شود و امکان بررسی دو نمونه حفاظ ایمنی برای ایمن سازی وضع موجود به طور همزمان فراهم گردیده است. محاسبات هر کدام از قسمت های اصلی فوق الذکر در چند مرحله جداگانه صورت می پذیرد که در ادامه مراحل انجام کار نرم افزار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

6-1-مقدمه 58

6-2-روش محاسبات والگوریتم مدل 58

6-3-دریافت اطلاعات هندسی وترافیکی مسیر 61

6-4-محاسبات تعیین تعداد انحرافات درسال مبنای طرح 62

6-4-1-تعیین ترافیک عبوری درسطح سرویس “ث” وبالاتر درسال مبنای طرح 63

6-4-2-تعیین حجم ترافیک جهت مورد بررسی 64

6-4-3-تفیککی حجم ترافیک سبک وسنگین 65

6-4-4-توزیع ترافیک بین خطوط 65

6-4-5-محاسبه نرخ انحراف پایه انحرافات 66

6-4-6-اعمال تاثیر قوسهای افقی برتعداد انحرافات 68

6-4-7-اعمال تاثیر شیب طولی برتعداد انحرافات 69

6-4-8-ضریب تعیین جهت انحرافات 69

6-4-9-ضریب اصلاح کاربر برای تغییرنرخ پایه انحراف 70

6-4-10-تخمین تعداد انحرافات سال مبنای طرح 70

6-5-دریافت مشخصات مانع،گزینه های ایمنی ومحاسبه طول حفاظ مورد نیاز 70

6-5-1-تعیین فاصله آرامش 72

6-5-2-تعیین نرخ انکسار پیشنهادی 72

6-5-3-تعیین طول توقف وسایل نقلیه منحرف شده 73

6-5-4-تعیین طول تئوری حفاظ ایمنی  73

6-5-5-تعیین طول عملیاتی حفاظ ایمنی 74

6-6-پیش بینی تصادم وسایل نقلیه باموانع واقع درحاشیه راه 74

6-6-1-پیش بینی وقوع انحرافات محتمل به برخورد 75

6-6-2-پیش بینی سرعت وزاینه انحراف وتصادم 76

6-6-3-تعیین میزان انحراف عرضی 78

6-6-4-تعیین کفایت حفاظ های ایمنی درکنترل وسایل نقلیه برخورد کننده 79

6-7-محاسبه خسارات برخوردهای پیش بینی شده 81

6-7-1-تعیین شاخص شدت 81

6-7-2-تعیین خسارات 82

6-8-تعیین گزینه برتر 83

6-8-1-تبدیل هزینه ها وخسارات به مقادیر سالانه دوره عمر 85

6-8-2-تعیین نرخ سود به هزینه برای گزینه های انتخابی 86

6-9-نمونه های کابردی مدل 87

6-9-1-نرخ سود به هزینه اجرای حفاظت های ایمنی برای پوشش برخی موانع 87

6-9-1-1-نصب حفاظ ایمنی درحالت موازی بامسیر 88

6-9-1-2-نصب حفاظ ایمنی باانکسار نسبت به امتداد مسیر 89

6-9-2-تعیین حلفاظ ایمنی مناسب در پوشش موانع 90

6-10-مطالعات موردی 92

6-10-1-مطالعه موردی-بزگراه مدرس 92

6-10-1-1-مشخصات هندسی مقطع 92

6-10-1-2-مشخصات ترافیکی مقطع 93

6-10-1-3-مشخصات مانع 94

6-10-1-4-مشخصات گزینه های ایمن سازی 94

6-10-1-5-انتخاب گزینه برتر 94

6-10-2-مطالعه موردی-بزرگراه مدرس 95

6-10-2-1-مشخصات هندسی مقطع 95

6-10-2-2-مشخصات ترافیکی مقطع 96

6-10-2-3-مشخصات مانع 96

6-10-2-4-مشخصات گزینه های ایمنی سازی 96

6-10-2-5-انتخاب گزینه برتر 97

6-10-3-تحلیل نتایج  101

فصل هفتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۷- ۲- پیشنهادات

با توجه به برخی تارساییهای مشاهده شده در حین تحقیق ، پیشتهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد.ارائه الگویی مناسب برای گزارشات پلیس در حوادث ناشی از برخورد وسایلی تقلیه منحرف شده با حفاظهای ایمنی یا موانع واقع در حاشیه راه . این الگو می تواند با ایجاد منبع اطلاعاتی بسیار مهم در مورد جزئیات انحراف ، برخورد و خسارات ناشی از آن ، بسیار کارآمد و موثر واقع شود. تعیین شاخصهای شدت و میزان خسارات وارده در بروز حوادث ناشی از خروج وسایلی تقلیه از مسیر برای بزرگراههای شهری داخل کشور و به خصوصی بررسی اثر برخورد وسایل نقلیه منحرف شده از مسیر با جداول موجود حاشیه بزرگراه ها و تأثیرات متقابل حفاظهای ایمنی و جداول در مواقعی که این دو عنصر با یکدیگر مورد استغاده قرار گرفته اند. تهیه بانک های اطلاعاتی در زمینه میزان انحرافات وسایل نقلیه در بزرگراههای شهری با مشخصاتی مانند سرعت، زاویه و مبداء انحراف. با توجه به وجود ابزار کنترلی جدید مانند دوربین های موجود در سطح بزرگراهها ی شهری ، جمع آوری آمارهای انحرافات در شرایط مختلف هندسی، ترافیکی و آب و هوایی میتواند منجر به ایجاد نتایج مفیدی در این زمینه گردد.

7-1-نتیجه گیری 104

7-2-پیشنهادات 105

شرح علائم اختصاری استفاده شده درمتن 107

منابع وماخذ 109

فهرست منابع فارسی 109

فهرست منابع لاتین 110

چکیده انگلیسی 112

فهرست جداول

3-1-مشخصات آزمایش های تصادم وسیله نقلیه با حفاظ های طولی ورده بندی آنها 18

3-2-مشخصات آزمایش های تصادم وسایل نقلیه باحفاظ های ایمنی درسیستم اروپایی 19

3-3-رده بندی عملکردی حفاظ های ایمنی وآزمایشات پذیرش حفاظ درهررده 20

3-4-مقایسه رده بندی سطح علمکرد حفاظت های طولی در استاندارد آمریکا واستاندارد اروپا 21

4-1-تعیین ارتباط بین شاخص شدت واحتمال وقوع خسارات مختلف 33

5-1-تعیین ضرورت نصب حفاظ ایمنی درمقابل ناهمواری های غیرقابل عبور وموانع کنار راه 43

5-2-تقسیم بندی عملکردی حفاظ های ترافیکی درکشور ژاپن 46

5-3-تقسیم بندی عملکردی حفاظ های ترافیکی درکشور ژاپن 47

5-4-فاصله آرامش پیشنهادی برای سرعتهای مختلف 50

5-5-نرخ انکسار پیشنهادی برای طراحی حفاظ ایمنی 53

5-6-طول توقف پیشنهادی برای طراحی حفاظ های ایمنی 55

6-1-گنجایش هرخط عبور آزاد راه برحسب کیفیت ترافیک وسرعت طرح 64

6-2-ضرایب توزیع ترافیک بین خطوط بزرگراهی برحسب درصد از ترافیک روزانه 66

6-3-فاصله آرامش برای سرعت های مختلف طرح 72

6-4-نرخ انکسار پیشنهادی برای طراحی حفاظ ایمنی 73

6-5-طرح توقف برحسب متر،برای طراحی حفاظ های ایمنی 73

6-6-توزیع سرعت وزاویه درتصادم های ناشی از خروج وسایل نقلیه ازمسیر 77

6-7-تعیین احتمال وقوع تریکب سرعت وزاویه خاص برای هرانحراف 77

6-8-تعیین احتمال وقوع ترکیب سرعت وزاویه خاص بر ای هرانحراف ازخط مورد نظر 78

6-9-خسارات ناشی ازوقوع تصادم درهرسطح شدت 83

6-10-شاخ های تورم بین سالهای 1382تا1387      83

6-11-محاسبه مقادیرسالانه هزینه های وخسارات 85

6-12-محاسبه مقادیر سالانه هزینه ها وخسارات 83

6-13-نتایج تحلیل مقطع مطالعاتی شماره یک بااستفاده از مدل ارزیابی حفاظ های ایمنی 94

6-14-نتایج تحلیل مقطع مطالعاتی شماره دوبااستفاده از مدل ارزیابی حفاظ های ایمنی 97

6-15-نتایج تحلیل مقطع مطالعاتی شماره دوباتغییر گزینه دوم 98

6-16-نتایج تحلیل مقطع مطالعاتی شماره دوباتغییر نسبت ترافیک وسایل نقلیه 98

6-17-ارائه نتایج حاصل از تحلیل گزینه های ایمن سازی حاشیه راه برای موردهای مطالعاتی 99

فهرست شکلها

3-1-اجزا طولی تشیکل دهنده یک قطعه حفاظ طولی 15

3-2-مقطع نمونه ای از حفاظ های کابلی سه رشته ای 22

3-3-مقطع نمونه ای از حفاظ های فلزی پایه ضعیف با سپر دوموج 23

3-4-مقطع نمونه ای از حفاظ های فلزی پایه قوی لقمه دار باسپر دوموج 24

3-5-مقاطع نمونه ای از حفاظ های فلزی پایه قوی لقمه دار با سپر سه موج 25

3-6-نمونه نیم قطع هایی ازحفاظ های بتنی 26

5-1-بررسی لوزم نصب حفاظ ایمنی باتوجه به شیب وارتفاع خاکریزها 44

5-2-نحوه جانمایی پیشنهادی حفاظ ایمنی برای دستیبای به بهترین کارایی 51

5-3-متغیرها در طراحی طول حفاظ برای پوشش موانع واقع در حاشیه راه 54

6-1-الگوریتم مدل طراحی حفاظ های ایمنی 60

6-2-نمایش پنجره دریافت اطلاعات هندسی وترافیکی مسیر در نرم افزار 61

6-3-نمایش پنجره محاسبه انحرافات سال مبنای طرح در نرم افزار 63

6-4-نمودار تعیین نرخ پایه انحرافات 67

6-5-نمودار تعیین ضرایب تاثیر قوس افقی درمیزان انحرافات وسایل نقلیه ازمسیر 68

6-6-نمودار تعیین ضرایب تاثیر شیب طولی درمیزان انحرافات وسایل نقلیه ازمسیر 69

6-7-نمایش پنجره دریافت مشخصات مانع ومحاسبه طول حفاظ مورد نیاز در نرم افزار 71

6-8-محدوده خطر وتفکیک آن باتوجه به برخورد باوجوه مانع 76

6-9-احتمال رسیدن وسایل منحرف شده به فاصله عرضی مورد نظر براساس نوع راه 79

6-10-نمایش پنجره دریافت اطلاعات اقتصادی طرح درنرم افزار 84

6-11-مقطع عرضی مسیربزرگراهی فرضی 88

6-12-تعیین نرخ سود به هزینه درنصب حفاظ پایه ضعیف دوموج بدون انکسار 89

6-13-تعیین نرخ سود به هزینه درنصب حفاظ پایه ضعیف دوموج باانکسار 89

6-14-مقطع عرضی مسیربزرگراهی فرضی 90

6-15-نمودار تعیین نیاز به حفاظ ایمنی وانتخاب حفاظ مناسبی 91

6-16-نمودار تعیین نیاز به حفاظ ایمنی وانتخاب حفاظ مناسب 91

6-17-دیوار حائلبدنه بزرگراه مدرس بالاتر ازتقاطع شهید بهشتی-مسیرانحراف هموار 92

6-18-مقطع عرضی بزرگراه مدرس درمحل مطالعه موردی شماره یک 93

6-19-دیوار حائل بزرگراه مدرس حدفاصل خیابانهای بهشتی ومطهری-مسیرانحراف ناهموار 95

6-20-مقطع عرضی بزرگراه مدرس درمحل مطالعه موردی شماره دو 96


ABSTRACT

Developoing different performance levels of safety barriers and variety of these instruments, day by day increases the need for a proper method to make the best decision for improving road safety and to select the most suitable barrier in the case it is supposed to be needed.

On the issue of road safety, incremental benefit cost analysis has been widely accepted and is used as the most appropriate method for evaluating safety alternatives. Using this method and basic information about run off road vehicle a computer program has been designed. The objective of this research and the program is to develope a model for designing safety barrier for Tehran highways. The model is based on encroachment probability and uses benefit/cost analysis to compare the different barriers with existing condition and with each other to choosee the more beneficial alternative including do nothing and maintaining existing condition. Using the mentioned computerized model for the two case studies to evaluate the two selected sections of Modarres highway in Tehran indicated that there is no need to use a safety barrier to shield the vertical object like retaining wall while encroachment surface is rather smooth and without any intense irregularities. And also two sample diagrams for decision making concerning the shielding circle and rectangle object on the roadside were extracted from the result of analysis which was done by the program.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105170″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”105171″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید