فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………..الف

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول کلیات

بدرستی مشخص نیست که بشر از چه زمانی کشف کرد که می تواند از پشم گوسفندان برای تهیه لباس گرم استفاده کند . اما تخمین زده می شود که بین دو دوره عصر حجر قدیم و جدید ، بشر در زمینه چوپانی و تهیه غذا از گله های گوسفند وبز و همچنین اهلی کردن آنها پیشرفت کرده است .در آن زمان ، بشر استفاده از پوست حیوانات را کنار گذاشت و بجای آن از الیاف پشم برای تهیه لباس استفاده کرد که این منشا صنعت نساجی شد . پشم شاید از قدیمیترین الیافی است که بشر شناخته و از آن استفاده کرده است . این لیف در کل آسیا بخـصوص در مزوپوتامیا(1) و قفقاز توسعــه پیدا کرد . تاریخ نشــان می دهد که مزوپوتامیا در حقیقت محل تولد پشم بوده است و با بوجود آمدن تمدن ، قبیله های آن محدوده بواسطه گله هایشان مشهور و تولید پارچه پشمی مهمترین صنعت آن منطقه گشت .اندک اندک این دانش به مناطق مجاور منتشر شد ومصریان باستان، یونانیان، بابِلیان(2) وعِبریان(3) ریسندگی با دست وبافندگی را در خانه پیشه کردند و بدین ترتیب این حرفه خانگی به یک صنعت تبدیل شد .[1] Mesopotamia : این لغت یونانی و بمعنی سرزمین بین دو رود منظور همان بین النهرین یا عراق کنونی است .

Hebrews -3             Babylonions-2

11الیاف پروتئــینی ( پشم و مـو و…)

در طبیعت ماکرومولکولها از پیوند و ارتباط بین چند عنصر تشکیل می شود ، بعنوان مثال سلولز حاصل از گیاهان از عناصر کربن ، اکسیژن و هیدروژن شکل گرفته است ، بهمین ترتیب موئی که بر روی بدن حیوانات می روید از ترکیب عناصری مانند کربن ، اکسیژن ، هیدروژن ، نیتروژن ، سولفور و …تشکیل شده است که این عناصر از غذایی که حیوان می خورد و هوایی که تنفس می کند بدست می آید که طی یک واکنش شیمیایی به ماکرومولکولهایی بنام پروتئین تبدیل می شود ، از این ماکرومولکولها در تشکیل اجزایی مانند مو ، پوست ، ناخن و … استفاده می شود . این ماکرومولکولها از ترکیبات ساده که ما آنرا آمینواسید می نامیم حاصل می شود . ساختمان آمینو اسیدها به شکل زیر است بدین ترتیب که یک گروه آمین [       ] در یک طرف مولکول و یک گروه اسیدی [-COOH] در طرف دیگر مولکول قرار دارد ، که در شکل زیر مشاهده می گردد .[1]

وقتی دو مولکول یا بیشتر از این آمینو اسید ها کنار یکدیگر قرار می گیرند با یکدیگر تر کیب شده وآب آزاد می کنند . شکـل (1-2) نشاندهنده این مطـلب است و بدین ترتیب پلـی آمید از ترکیـب آمینو اسیدها حاصل می شود .[1]یک پلی آمـــید می تواند از یک نوع اسـید آمینـه (نایلون 6) و یا از ترکـیب چند نوع اسـید آمینه ( پشم و ابریشم ) تشکیل شده باشد . ماکرومولکول پشم ، پروتئینی است که از ترکیب 18 اسید آمینه مختلف با پیوندهای هیدروژنی و اتصالات آمیدی و نمکی وسیستینی تشکیل شده و آنرا کراتین می نامند .[1]

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 – الیاف پروتئــینی ( پشم و مـو و…)………………………………………………………………….. 6
1-2 تقسیم بندی بزهای ایران از نظر تولید مو……………………………………………………………. 6
1-2-1– بزهای فاقد موی قابل استحصال………………………………………………………………….. 6
1- 2-2– بزهای دارای الیاف بلند قابل استحصال………………………………………………………….. 6
1-3- کاربرد موی بـــــــز ……………………………………………………………………………………….7
1-3-1- مصارف سنتی موی بز در ایران (موهای بلند و ضخیم بز)……………………………………….. 7
1-4- 2-کاربردهای صنعتی…………………………………………………………………………………… 7
1-5- ساختمان پشم و مو…………………………………………………………………………………….. 8
1-5-1- ساختمــــان شیمیــــایی پشم ……………………………………………………………………….8
1-6- مـــــــــرفـولـوژی پشــم…………………………………………………………………………………. 12
1-6-1- کوتیکول………………………………………………………………………………………………… 13
1-6-2- مــدولا ………………………………………………………………………………………………….15
1-5- 3-کورتکس ……………………………………………………………………………………………….16
1-6- استخراج پروتئین………………………………………………………………………………………. 20

شکل) (10-1موقعیت پاراو ارتو در مقطعطولی و عرضی انواع پشم ]15و[4

شکل) (10-1موقعیت پاراو ارتو در مقطعطولی و عرضی انواع پشم ]15و[4

فصل دوم: روش آزمایش

پس از موکشی کرک در کارخانه ایران کشمیر ، موی بز به سه یا چهار دسته تقسیم می شود
:
1R : صد در صد موی بز
2R:موی بز همراه ضایعات
3R:موی بز همراه کرک
4R:موی بز همراه با کرک بیشتر (در ماشینهای مختلف ممکن است سه یا چهار مرحله جهت تفکیک مو در فرآیند تولید موجود باشد .) موی جداشده از کرک بز در مراحل مختلف تصفیه و با کدهای اختصاص یافته جهت شناسایی و کنترل در خط بشرح زیر می باشد : 1- موی ملانــژ : این نوع محصول که مربوط به سر وگردن ویا قسمتهای دیگر حیوان بوده موقع چیدن همراه با کرک پیچیده وبه کارخانه فرستاده می شود و در هنگام تفکیک رنگ و مو کشی دستی از کرک بز جدا می گردد.
2- موی شسته شده 1R : بدون ناخالصی که در مرحله ثانویه مو کشی دستی از کرک بز جدا می گردد .
3- موی شسته شده 2R :در مرحله اول موکشی و پس از شستشو هنگام تصفیه جدا گردیده که همراه با ناخلصی گیاهی و یا گرد و غبار می باشد .
4- موی شسته شده 3R : که با حدود 20-15 درصد کرک کوتاه همراه می باشد و در مرحله ثانویه از کرک جدا می گردد .[18]
حال با توجه به توضیحات فوق موی مصرفی از نوع 2R کارخانه ایران کشمیر مشهد می باشد . و مشخصات فیزیکی الیاف مصرفی بشرح ذیل است ( این آزمایشات برای 20 نمونه میباشد) .

1- طول الیاف :این طول بین Cm 19-9/5 تغییر می کند که میانگین طول Cm4/11میباشد .
2- استحکام : دامنه تغییرات اندازه گیری شده gr/Tex 57/39-67/5 که میانگین آن gr/Tex98/19 است .
3- قطر الیاف : دامنه تغییرات آن بین mm2/0-11/0 است که میانگین آن برابر با mm14/0 میباشد .
4- ازدیادطول : در صد ازدیاد طول الیاف بین 6/55- 25/7 درصد با میانگین 15/34 درصد میباشد .
5- نمره الیاف : با اندازه گیری نمره الیاف ، میانگین نمره آن Tex5/3 است .

2-1-2- مواد شیمیایی

1- سولفیت سدیم 2و4و6 مولار
2- اتانـــــل 98 %
3- متانل 100 %
4- اسید سولفو سالیسیلیک 4 %
5- آب مقطر
6- سود پرک
7- اسید پیکریک اشباع

2-1-3- لوازم مصرفی :

1- پرس هیدرولیک 100 تن UOOS ، کشور آلمان : این پرس دارای صفحه های داغ با درجه حرارت °C 250- 0 و ماکزیمم فشار 100 تن می باشد که در کارگاهها جهت روکش چوب مورد مصرف قرار می گیرد .در این آزمایش با توجه به نیاز از فشـار 2200Kpa/Cm و دمای C° 120 استفاده شده است
2-پرس مورد مصرف در پنچر گیری
3-بشـــــر cc50 و 100
4- کورنومتر
5- ترمومتر
6-کاغذ آلومینیوم
7- ترازو دیجیتال با دقت 01/0 تا 0001/0
2-2 – روش کلی آزمایش
نمونه ها را با میانگین وزنی gr 2153/0 انتخاب و بمنظور عاری بودن از ضایعات تمیز می نماییم وبمدت 15 دقیـقه در الــکل خــالص جهت آماده سازی قرار می دهیم سپس آنرا با آب مقطـــر شسته شده و با پارامترهای مختلف زمان، دما، فشار و مولاریته محلول به شکل زیر قرار می دهیم .

: آزمایش 6
پس از قرار دادن نمونه در الکل اتیلیک به مدت 20 دقیقه و شستـشـو با آب مقطر ، نمونه ها را در محلولهای آبی – الکلی 2 و 4 و 6 مولار سولفیت سدیم و اتانل(75:25 ،50:50 ،25:75 ) بمدت 30 دقیقه قرار می دهیم . سپس نمونه ها را خارج کرده وبصورت خیس درون کاغذ آلومینیوم زیر پرس هیدرولیک UOOSبمدت 15 دقیقه در فشا ر240bar و دمای 120 درجه سانتیگراد قرار می دهیم و در آخر آنها را قبل و بعد از جوشاندن با cc30 آب مقطربمدت 20 دقیقه وزن می نماییم تا در صد استخراج پروتئین معلوم گردد. شرح نتیجه در جدول (4-6) مشخص می باشد.

: آزمایش 7
پس از قرار دادن نمونه در الکل اتیلیک به مدت 20 دقیقه و شستـشـو با آب مقطر ، نمونه ها را در محلولهای آبی – الکلی 2 و 4 و 6 مولار سولفیت سدیم و اتانل(75:25 ،50:50 ،25:75 ) بمدت 30 دقیقه قرار می دهیم . سپس نمونه ها را خارج کرده و بصورت خیس درون کاغذ آلومینیوم زیر پرس هیدرولیک UOOSبمدت 1 ساعت در فشا ر240bar و دمای 120 درجه سانتیگراد قرار می دهیم و در آخر آنها را قبل و بعد از جوشاندن با cc30 آب مقطر بمدت 20 دقیقه وزن می نماییم تا در صد استخراج پروتئین معلوم گردد. شرح نتیجه در جدول (4-7) مشخص می باشد.

2-2-4-آزمایــــش با الکلهای متفاوت در دمای 60 درجه
پس از قرار دادن نمونه ها در الکل اتیلیک و متانل به مدت 20 دقیقه و شستـشـو با آب مقطر ، نمونه ها را در محلولهای آبی – الکلی 4 مولار سولفیت سدیم و اتانل ومتــانل (50:50 ) بمدت 6 ساعــت در دمای 60 درجه سانتیگراد قرار می دهیم . سپس نمونه ها را خارج کرده و بصورت خیس درون کاغذ آلومینیوم زیر پرس هیدرولیک UOOSبمدت 30 دقیقه در فشا ر240bar و دمای 120 درجه سانتیگراد قرار می دهیم و در آخر آنها را قبل و بعد از جوشاندن با cc30 آب مقطر بمدت 20 دقیقه وزن می نماییم تا در صد استخراج پروتئین معلوم گردد.

2-1- مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-1-موی بز………………………………………………………………………………………………….. 21
2-1-2- مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………… 22
2-1-3- لوازم مصرفی………………………………………………………………………………………….. 22
2-2 – روش کلی آزمایش………………………………………………………………………………………. 23
2-2-1-آزمایــــش 1 …………………………………………………………………………………………….23
2-2-2-آزمایــــش قرارگیری در زمانهای متفاوت در محلولهای مختلف……………………………………. 24

2-2-3-آزمایــــش در زمان یکسان قرارگیری در محلولهای متفاوت و تحت فشار در زمان متفاوت ……..26
2-2-4-آزمایــــش با الکلهای متفاوت در دمای 60 درجه…………………………………………………… 27
2-2-5-آزمایــــش با متانل در زمان 24 ساعت………………………………………………………………. 27
2-3- روشهای تشخیص پروتئــین…………………………………………………………………………….. 28

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

نشاندهندهء این مطلب است که در موهای ظریف و کرک مانند ، مــدولا وجــود نــدارد یا بــصورت مقطع می باشد

نشاندهندهء این مطلب است که در موهای ظریف و کرک مانند ،
مــدولا وجــود نــدارد یا بــصورت مقطع می باشد

فصل سوم:نتیجه گیری و پیشنهادات

لذا با توجه و مقایسه آزمایشات و نمودارهای مربوطه بطور کل می توان چنینعنوان کرد که با افزایش زمان قرار گرفتن در محلول احیا یعنی در 24 سـاعت و نیـزدر محلول با مولاریته 6 (25: 75 – الکل: سولفیت سدیم ) نتیجه بهتـری حاصـل شـدهاست. ™ با توجه به نموداریهای 3-2 نتایج 1 و 2و 3 را می توان چنین بیان کرد کـه در محلـول بـا سـهغلظت 2 و 4و 6 مولار و زمان متفاوت قرار گرفتن زیر پرس بهترین نتیجه را در 30 دقیقه مـیتوان گرفت زیرا در زمان بالا تحت فشار پرس داغ نمونـه تجزیـه و تـا حـدودی تخریـب مـیگردد. و زیر 30 دقیقه نیز نتیجه مطلوب بدست نمی آید. پس با توجه به نمودارها بهترین زمان جهت رسیدن به این هـدف و یـا زمـاناپتیمم 30 دقیقه تحت فشار بودن است. ™ همچنین استفاده از متانل به خاطر قلیایی بودن بیشتر نـسبت بـه اتانـل بهتـر اسـت و پیونـدها راراحتتر سست می نماید ولی به دلیل سمی بودن استفاده از آن توصیه نمی گردد.

3-1- مدت زمان احیا(قرارگیری در محلول) متفاوت………………………………………………………… 29
3-2- مدت زمان تحت فشار زیر پرس………………………………………………………………………… 30
3-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 31

فصل چهارم:جداول

جدول (4-1)-آزمایش 1………………………………………………………………………………………… 39
جدول (4-2)-آزمایش 2………………………………………………………………………………………….39
جدول(4-3)- آزمایش 3…………………………………………………………………………………………..40
جدول(4-4)-آزمایش 4…………………………………………………………………………………………….41
جدول (4-5)-آزمایش 5…………………………………………………………………………………………….41
جدول (4-6)-آزمایش 6……………………………………………………………………………………………..42
جدول (4-7)- آزمایش 7…………………………………………………………………………………………….42
جدول (4-8)- آزمایش 8…………………………………………………………………………………………….43
جدول (4-9)- آزمایش 9…………………………………………………………………………………………….43

فصل پنجم:نمودارها

نمودار5-1- درصد تغییرات با توجه به نوع محلول و نوع پرس ………………………………………………… 44
نمودار5-2- درصد تغییرات با توجه به نوع محلول و احیا 30 دقیقه …………………………………………… 45
نمودار5-3- درصد تغییرات با توجه به نوع محلول و احیا 5 ساعت  …………………………………………..46
نمودار5-4- درصد تغییرات با توجه به نوع محلول و احیا 10 ساعت…………………………………………. 47

نمودار5-5- درصد تغییرات با توجه به نوع محلول و احیا 24 ساعت …………………………………………. 49
نمودار5-6- درصد تغییرات با توجه به نوع محلول و زمان تحت فشار 15 دقیقه ……………………………. 50
نمودار5-7- درصد تغییرات با توجه به نوع محلول و زمان تحت فشار 1 ساعت ……………………………. 51
نمودار5-8- الکل مورد مصرف متفاوت در دمای 60 درجه و 6 ساعت احیا ………………………………….. 52
نمودار5-9-درصد تغییرات با استفاده از متانل ………………………………………………………………….. 53
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………… 53
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………. 54

فهرست جداول

جدول(1-1)- برخی از منابع الیاف حیوانی……………………………………………………………………… 4

جدول (1-2)- پراکنش جمعیت بز………………………………………………………………………………… 5

جدول ( 1-3) – اسید آمینه های موجود در لیف پشم و مو…………………………………………………… 9

جدول (1-4)- تفاوت های پشم و مو …………………………………………………………………………..19
فهرست شکلها

شکل (1-1) آمینو اسید………………………………………………………………………………………… 2

شکل (1-2) تشکیل زنجیر پلی آمید…………………………………………………………………………… 2

شکل (1-3) نوع اتصالات و پیوندها در مولکولهای کراتین……………………………………………………. 3
شکل (1-4) ساختمان پروتئین…………………………………………………………………………………. 10

شکل(1-5)- مرفولوژی پشم ……………………………………………………………………………………..13

شکل ( 1-6) – سطح مقطع طول و عرض لیف پشم…………………………………………………………. 14

شکل (1-7 ) تغییر شکل زنجیره کراتین پشم از حالت آلفا به بتا …………………………………………….14

شکل (1-8)- نشان دهندهء جهت فلسها از ریشه تا نوک مو ………………………………………………..15

شکل (1-9)- تفاوت بین موی ظریف و کرک مانند در مدولا……………………………………………………. 16

شکل (1-10) موقعیت پارا و ارتو در مقطع طولی و عرضی انواع پشم……………………………………… 17

 

ABSTRACT:

When use of animals’ skin was abandoned by man, wool fibers began to be applied for clothing and this was the outset of textile industry which approved in different regions of the world and gradually this domestic craft developed into an independent industry.
Proteinaceous fibers (wool and hair) are comprised of elements such as carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur and ….which by a chemical reaction convert to macromolecules called protein. These macromolecules are resulted from simple compounds called amino acids. The structures of amino acids are in the following forms: i.e. one group of amines is in one side and one acidic group [-COOH-] is on the other side of the molecule.
When two molecules or more of these amino acids are put together besides each other they synthesize with one another and release water. Macromolecules of wool are a protein which is compromised of eighteen different amino acids with hydrogen binds and saline, amid, and cystine links and it is called keratin.
Therefore with respect to consumption of capillary fibers and also use of today’s modern society of artificial films for packaging and the threat and danger bring brought by these films to environment, the man is thinking of making natural decomposable films from hydrocarbons. Therefore, in view of use of having fibers and use of today’s modern clothes made of synthetic filaments as well as in packing and threat of environment by such fibers, man thought of producing natural undecomposable films from hydrocarbons.
So, considering this point, Keratin was used as a material with natural origin which is unsolvable and amorphous in normal condition.
The process is to soak wool or hair in alcohol first so that its disulphide joints are weakened to some extent and then put it in wateralcohol vigil solution such as NA2SO3 in different times and molarities. Then it is pressed in different times and finally after weighing it, it is boiled in distilled water and examines the washed solution with Keratin indicator to find the percentage of departing


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان