انتخاب صفحه

فهرست مطالب

1- فصل اول (آلیات)

پلها به عنوان سازه های مهم و آلیدی در شبکه شریانی راههای یک آشور، نقش منحصر به فردی را به لحاظ سیاسی و نظامی ایفا میکنند و تامین ایمنی و پایداری پل بویژه هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه مانند زلزله از ضرورت بالایی برخوردار است.ازآنجا آه پل نیز مانند سازه های دیگر در معرض خطرات و آسیب های زلزله قرار دارد، لازم است نکات ایمنی لرزه ای مراحل طراحی، اجرا و نگهداری را با دقت مضاعفی اعمال آرد. در گذشته موضوع فوق اهمیت چندانی نداشت و به همین لحاظ بسیاری از آشورها ضوابط محکم و خاصی را برای پل در نظر نمی گرفتند، مثلا در آیین نامه طراحی پل آشتو ١(AASHTO) تا سال ١٩٨٩ ، ضوابط بسیار ابتدایی و دور از واقعیت برای طرح لرزه ای پلها ارائه شده بود.متاسفانه وقوع حوادث نشان داد آه این ضوابط نمی تواند پلها را در مقابل زلزله های شدید و قوی حفظ آند و در نتیجه خسارات فراوانی ایجاد گردید آه ایتا منجر به تغییر اساسی در ضوابط آیین نامه آشتو(AASHTO) در سال ١٩٩٢ گردید.یکی از شاخص های بارز این ضوابط جدید آه آن را با سایر آیین نامه ها متفاوت ساخته است، آنترل حالت مکانیسم شکست پل هنگام وقوع زلزله به فرم دلخواه و تمرآز آن در مناطق مطلوب سازه بوده و درنتیجه بخشهای مورد نیاز بهره برداری در ایمن باقی می مانند.زمین لرزه های اخیر، همچون زلزله های لوماپریتا (١٩٨٩) و زلزله نورتریج (١٩٩۴) در آالیفرنیا و زلزله آوبه(١٩٩۵) در ژاپن, باعث صدمه دیدن جدی تعداد زیادی از پلها گردیدند. وسعت صدمه وارد بر پلها و تلفات ناشی از آا، نیاز به تنظیم و گسترش روشهای جدید برای ارزیابی پلهای موجود و پیشرفت در طرح زلزله ای را طلب میکند.

1- ١- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ٢

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

– فصل دوم (تاریخچه عوامل موثر بر روشهای طراحی لرزه ای پلها)

خصوصیات لرزه ای پلهای بزرگراه ها تحت تاثیر تغییراتعمده حاصل از آسیب های ناشی از زلزله های مختلفبوده است. در سال ١٩۶۵ ضوابط پلها فقط شامل یک روشاعمال بار بصورت استاتیکی برای طراحی پلها درمناطق لرزه خیز بوده است و این روش عمدتا بر پایهآتاب انجمن مهندسان سازه آالیفرنیا (2SEAOC) استوار میباشد.

در این روش برای در نظر گرفتن بارهای لرزه ای، درصدی از بار مرده به عنوان بار جانبی معرفی گردیده است. با توجه به ضعفهای این روش، در سال ١٩۶٨ سازمان حمل و نقل آالیفرنیا 3Caltrans اثر نیروهای دینامیکی را در روند طراحی لرزه ای پلها وارد نمود و از آن پس تحلیلهای دینامیکی الاستیک برای طرح لرزه ای پلهای آالیفرنیا صورت گرفتند. با این وجود پس از آسیب دیدگی شدید پلهای بزرگراه ها طی زلزله سان فرناندو (١٩٧١)، سازمان حمل و نقل آالیفرنیا فاآتورهای دیگری را نیز برای طرح لرزه ای پلها شامل موارد ذیل در سال ١٩٧٢ پذیرفت :
– لرزه خیزی ( احتمال وقوع زمین لرزه در یک منطقه )
– جنس خاک
– خصوصیات دینامیکی حاصل از هندسه پل
– فاآتور آاهش شکل پذیری
به علاوه تدابیر شدیدی برای جزئیات بتن مسلح پایه پلها در آیین نامه طراحی پلها توسط سازمان حمل و نقل آالیفرنیا ارائه شد. در سال ١٩٧۵ AASHTO معیارهای سازمان حمل و نقل آالیفرنیا را برای طرح لرزه ای پلها پذیرفت و در سال ١٩٧٨ با توجه به نیاز موجود به تعیین معیارهای ملی4 FHWA، شورای فن آوری آاربردی 5ATC را موظف آرد تا معیارهای مربوط به طرح لرزه ای پلها را آاملتر و جامع تر گرداند.این معیارها و یا به اصطلاح خطوط راهنمای جامع شاملتعداد زیادی مفاهیم جدید می شدند آه آا را به طورمشخصی از روشهای موجود در آن زمان متمایز می ساخت،هر چند آه این خطوط راهنما بارهای ایی زلزله رامشخص میکردند ولی یک روند تحلیل مودی الاستیک درمقابل فاآتور آاهش نیرو برای در نظر گرفتن غیر خطیبودن پاسخها در طی زلزله های قوی مورد استفاده اینشبه آیین نامه ها قرار گرفت و AASHTO اسناد ATC را به عنوان» مشخصات راهنما« جهت طرح لرزه ای پلهای بزرگراهی پذیرفت.تغییرات دیگری نیز در طرح لرزه ای پلهای بزرگراهی پس از زلزله های لوماپریتا در سال ١٩٨٩صورت پذیرفت . ویران شدن پل طولانی سایپرس و آسیب دیدن پل خلیج سانفرانسیسکو – اوآلند نشان داد آه آسیب پذیری پلهای بزرگراهی همچنان ادامه دارد و نیاز به تغییرات بیشتری در مشخصه های لرزه ای آا احساس می شود . این زلزله اثر تاثیر پلهای بزرگراهی را بر اقتصاد ملی و لزوم سرویس دهی چنین سازه های مهمی را پس از وقوع این چنین حوادثی بر همگان نمایان ساخت .پس از زلزله لوماپریتا، سازمان حمل و نقل آالیفرنیا سرمایه گذاری خود را برای تحقیقات در زمینه طرح لرزه ای پلها به بیش از ٢٠ برابر افزایش داد . اجزای مختلف پلها در مقیاسهای بزرگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی جهت مطالعه عملکرد لرزه ای پلها، مورد آزمایش قرار گرفتند به علاوه ATC مامور شد تا مشخصات طراحی پلهای ارائه شده توسط سازمان حمل و نقل آالیفرنیا را مورد مطالعه و باز بینی قرار دهد و آخرین اطلاعات در مورد حرآت زمین در ضوابط طراحی پلها ملحوظ گردند. در ایت یک سند جدید با عنوان ٣٢ATC- تهیه گردید آه مربوط به پلهای بتنی بود و این سند (یا به عبارتی شبه آیین نامه) را می توان به عنوان نقطه شاخص در طراحی لرزه ای پلها در نظر گرفت چرا آه در این سند بر ظرفیت تغییر شکل پذیری اجزای پل در طی بارگذاری چرخه ای تاآید شده بود.از طرف دیگر پس از زلزله لوماپریتا ، AASHTOمشخصه راهنمای ١٩٨٣ مربوط به طرح لرزه ای را بهعنوان بخشی از مشخصه استاندارد پذیرفت و آن را بهصورت حکمی شامل اثرات لرزه ای در طی روند طراحیدرآورد . در ضمن AASHTO جدا سازی پایه پل را بهعنوان ابزاری اضافی جهت آاهش نیروی لرزه ای وارد برسازه در مشخصات و خصوصیات راهنمایی طراحی خودوارد نمود .

2- ١- مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۴

لنگر ظرفیت تیر عرشه

لنگر ظرفیت تیر عرشه

 فصل سوم (مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد در ساختماا )

مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد (6 (PBD به صورت مطلوبی در ایالات متحده گسترش پیدا آرده و پایه و اساس پروژه های آینده را شکل میدهد آه شامل راهکارهایی به صورت پیش استاندارد آژانس مدیریت بحران 7FEMA356 میباشد. این مفاهیم از این جهت با روشهای آیین نامه ها تفاوت دارند آه به جای در نظر گرفتن جزئیات به خصوص قوانین طراحی، معیارهایی را برای رسیدن به عملکردهای مشخص سازه ارائه میدهند. ترازهای عملکرد سازه میتواند شامل ترازهای جلوگیری از تخریب آامل، مصونیت جانی، استقرار فوری و قابل آاربری بودن پس از زلزله باشند. در روش طراحی بر اساس عملکرد آسیب دیدگی واقعی ساختمان در سطوح خاصی از لرزش زمین و میزان آسیب وارده بر سازه در مقایسه با معیارهای مقرر شده قابل قبول، مورد ارزیابی قرار میگیرد. این روش اطلاعات لازم را برای مالک سازه در مورد خسارتهای مورد انتظار در سطوح خاصی از زمین لرزه را فراهم می آورد آه پایه و اساس منطقی ای را جهت تصمیم گیری برای بهینه سازی هزینه ها می گردد.

٣-١- مقدمه……………………………………………………………………………………………. ٩
٣-٢- تجربه نیوزیلند……………………………………………………………………………………. ٩
٣-٣- تجربه ایالات متحده …………………………………………………………………………….١٠
٣-۴- روشهای تحلیل……………………………………………………………………………….. ١٠
٣-۴-١. روش استاتیکی خطی…………………………………………………………………….. ١١
٣-۴-٢. روش دینامیکی خطی…………………………………………………………………….. ١١
٣-۴-٣. روش استاتیکی غیر خطی……………………………………………………………….. ١١
٣-۴-۴. روش دینامیکی غیر خطی………………………………………………………………… ١٢
٣-۵- انتخاب روش تحلیل مناسب…………………………………………………………………. ١٣
٣-۶- اهداف عملکرد …………………………………………………………………………………١۴
٣-٧- بررسی موضوعی عملکرد…………………………………………………………………… ١٧
٣-٧-١. جابجایی ها…………………………………………………………………………………. ١٧
٣-٧-٢. ستوا و تیرهای بتنی…………………………………………………………………….. ١٨
٣-٩-١. شکل پذیری انحنایی……………………………………………………………………… ١٩
٣-٩-٢. مقاومت برشی …………………………………………………………………………….٢٠
3-10- اتصالات تیر و ستوای بتنی………………………………………………………………. ٢١
3-11- دیوارهای بتنی………………………………………………………………………………. ٢١
3-12- ستوا و تیرهای فولادی…………………………………………………………………… ٢٢
3-13- پی ها……………………………………………………………………………………….. ٢٢

۴- فصل چهارم (مروری برطرح لرزه ای پلها براساس عملکرد در آئین نامه های مختلف)

ملزومات طرح لرزه ای مورد استفاده در ایالات متحده بر اساس پیشنهادات AASHTO استوار گردیده است آه به اهمیت سازه، میزان تغییر شکل سازه، شرایط خاک و شکل پذیری اعضای سازه ای (بخصوص شمعها و تکیه گاهها) بستگی دارد. در روش جدید طراحی بر اساس عملکرد، طراحی برای رسیدن به یکسری اهداف عملکردی معطوف گردیده است آه در راستای رسیدن به سرویس دهی مورد نظرمیباشد. در حال حاضر تلاشها برای تکمیل روش طراحی بر اساس عملکرد در ساختماا در ایالات متحده در جریان است. معیارهای عملکرد لرزه ای برای ساختماا تهیه شده اند و توسط موسسات زیادی ثبت گردیده اند. تمرآز طرح لرزه ای در آیین نامه های مربوط به پلها و ساختماای موجود بدون در نظر گرفتن ترازهای مختلف عملکرد سازه ای حاصل از شرایط بارگذاری و براساس مصونیت جانی تهیه شده است. نتیجتا هرچند آه تخریب آامل برای بارگذاری طراحی لرزه ای اتفاق نمی افتد ولی هیچ ضمانتی وجود ندارد آه سازه بتواند قابل استفاده باقی بماند و ممکن است بر اثر وقوع زلزله با یک شدت قابل مقایسه با شدت طراحی، مجبور به تخریب آامل سازه باشیم. هرچند مرگ و میری اتفاق نیافتد ولی زیاای اقتصادی سرسام آوری در پی خواهند داشت. در ضمن روشی برای طراحی در برابر زلزله های بزرگتر از زلزله ای با دوره بازگشت پیش بینی شده ۴٧۵ سال وجود ندارد. برای یک زمین لرزه با بزرگی بیش از این حد تمامی سازه ها محکوم به تخریب آامل میباشند. برای رفع این اشکال، طراحی بر اساس عملکرد به عنوان یک روش آامل برای پیش بینی پاسخ لرزه ای سازه میباشد آه آسیبهای اقتصادی زلزله را آاهش داده و میزان مرگ و میر پس از زلزله را آاهش می دهد. در ادامه به مرور پیشرفتهای حاصل شده در روش طراحی بر اساس عملکرد و مشاهده اثرات این روش طراحی بخصوص در طراحی پلها میپردازیم.

۴-١- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 24
۴-٢- روند طراحی بر اساس عملکرد برای پلها…………………………………………………. 25
۴-٣- روش موجود طرح لرزه ای پلها………………………………………………………………. ۵٢
۴-۴- معیارهای پیشنهاد شده برای طرح لرزه براساس عملکر.د……………………………… ٢٧
۴-۵- سطوح عملکرد ATC …………………………………………………………………………..٢٨
۴-۵-١. آسیب دیدگی حداقل……………………………………………………………………… ٢٨
۴-۵-٢. آسیب دیدگی قابل مرمت……………………………………………………………….. ٢٨
۴-۵-٣. آسیب دیدگی گسترده…………………………………………………………………… ٢٨
۴-۶- تراز پیشنهادی برای پل ها…………………………………………………………………. ٢9
۴-٧- روش جدید طرح لرزه ای پلها در ژاپن…………………………………………………….. ٣٣
۴-٨- چکیده مطالب طراحی لرزه ای آالترانس …………………………………………………٣۵
۴-٨-١. مدل سازی نیروهای وارده به سازه در جهت افقی زمین………………………….. ٣۵
۴-٨-٢. نیاز شکل پذیری جابجایی…………………………………………………………….. ٣۶
۴-٨-٣. نیاز شکل پذیری جابجایی ائی…………………………………………………….. ٣٨
۴-٩- عضو شکل پذیر………………………………………………………………………….. ۴١
۴-١٠- ظرفیت جابجائی محلی اعضا…………………………………………………………. ۴١
۴-١١- ظرفیت شکل پذیری جابجایی محلی عضو………………………………………….. ۴٣
۴-١٢- ظرفیت محلی شکلپذیری حداقل……………………………………………………. ۴٣
۴-١٣- مشخصات مورد انتظار مصالح اعضای بتنی…………………………………………. ۴٣
۴-۴١- مدل مدل غیر خطی فولاد برای اعضای مسلح بتنی شکل پذیر ………………….٣۴
۴-۶١- مدل مدل غیرخطی بتن برای اعضای بتنی مسلح شکل پذیر……………………. ۴۵
۴-١٧- مشخصات سیمان پرتلند با وزن معمولی…………………………………………… ۴۶
۴-١٨- ظرفیت لنگر پلاستیک برای اعضای بتنی شکل پذیر………………………………. ٧۴
۴-١٩- نیازهای اجزایی آه از نظر آفایت ظرفیتی آنترل شود………………………………. ٧۴
۴-٢٠- حداقل مقاومت عرضی……………………………………………………………….. ٨۴
۴-٢١- طراحی برشی لرزه ای برای اعضای بتنی شکل پذیر…………………………….. ٨۴
۴-٢١-١. ظرفیت اسمی برشی……………………………………………………………… ٨۴
۴-٢١-٢. ظرفیت برشی بتن…………………………………………………………………. ٨۴
۴-٢١-٣. ظرفیت برشی میلگردها ……………………………………………………………٠۵
۴-٢٢- ضریب افزایش مقاومت ستون,………………………………………………………. ٠۵
۴-٢٣- نیاز و ظرفیت تیر عرشه……………………………………………………………… ١۵
۴-۴٢- هدف تحلیل در آیین نامه آالترانس…………………………………………………. ٢۵
۴-۴٢-١. تحلیل استاتیکی معادل (ESA) …………………………………………………..٢۵
۴-۴٢-٢. تحلیل دینامیکی الاستیک (EDA) ………………………………………………..٢۵
۴-۴٢-٣. تحلیل استاتیکی غیر الاستیک (ISA)…………………………………………… ٣۵
۴-۵٢- تحلیل آلی سازه………………………………………………………………………. ٣۵

۵- فصل پنجم (بررسی آسیب پذیری لرزه ای براساس معیارهای طراحی لرزه ای آالترانس)

پل مورد نظر در آیلومتر ۴۵١+۴۵ محـور منجیـل – قـزوین در حال اجرا می باشد و متشکل از سه دهانه بطولهای ۵۵، ٧٧ و ۴۵ متری بصورت پیوسته است . تابلیه پل بصورت مسـتقیم بـا شیب ۵/٠ % بوده و بجز در دو انتها فاقد درز انبسـاط مـی باشد. مقطع عرضی پل شامل دو خط عبور بعـرض ۶۵/٣ مـتر، یـک خـط توقف اضطراری بعرض ٠۵/٢ متر، یک پیاده رو بعرض ٢٠/١ مـ تر در آناره پل می باشد آه بـا احتسـاب اضـافه عـرض خطـوط سواره رو، مقطع عرضی پل ٠۵/١٢ متر میشود . این پل بر روی دره ملاعلی بصورت صندوقه ای اجـرا شـده و بـروش طـره ای درجا اجرا می گردد . هر تابلیه متشکل از یک صـندوق پـیش تنیده به ارتفاع آل ٠٠/۴ متر می باشد.

۵-١ مشخصات پل نمونه……………………………………………………………………… ۵۵
۵-٢- مراحل اجرای پل………………………………………………………………………… ٨۵
۵-٣- آنالیز پل در جهت طولی………………………………………………………………… ٠۶
۵-۴- آنالیز پل در جهت عرضی ……………………………………………………………….٨۶
۵-۴-١. پایه پل ١٠٫٨٠ متری…………………………………………………………………. ٨۶
۵-۴-١-١. محاسبه ظرفیت جابجائی محلی اعضا………………………………………….. ٨۶
۵-۴-١-٢. ظرفیت شکل پذیری جابجایی محلی عضو …………………………………….. 71
۵-۴-١-٣. نیاز شکل پذیری آلی سیستم D∆ا ………………………………………………..72
۵-۴-٢- پایه پل ٢٠ متری………………………………………………………………………. 73
۵-۴-٢-١. محاسبه ظرفیت جابجائی محلی اعضا…………………………………………… ٧٣
۵-۴-٢-٢. ظرفیت شکل پذیری جابجایی محلی عضو ……………………………………….76
۵-۴-٢-٣. نیاز شکل پذیری آلی سیستم D∆ا………………………………………………. 77

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

– فصل ششم ( بررسی مشخصات مصالح در آشور )

در سازه های بتن آرمه در رابطه با رفتار مصالح مورد استفاده به دو مورد رفتار بتن و رفتار میلگرد برخورد میکنیم و این دو ماده هستند آه تعیین آننده رفتار آلی سازه میباشند. معیار تعیین نوع بتن مورد مصرف در صنعت ساختمان میزان مقاومت ٢٨ روزه نمونه استوانه ای به قطر ۵١ سانتی متر و ارتفاع ٣٠ سانتی متر میباشد آه به اصطلاح به آن مقاومت مشخصه بتن میگویند و در نقشه های ساختمانی به عنوان مشخصات بتن آورده میشوند. برای حصول اطمینان از تأمین مقاومت مورد نیاز از طریق آارشناسان آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک از عملیات بتن ریزی نمونه برداری شده و نگهداری میشوند و در سن ٢٨ روزگی تحت نیروی فشاری فزاینده با آهنگ یکنواخت (جک هیدرولیکی یا برقی) قرار گرفته و تنش تسلیم نمونه بتنی تعیین میگردد. با گردآوری نتایج آزمایشات متعدد بر روی این نمونه ها میتوان اطلاعات آماری جالبی تدوین نمود و حاشیه اطمینان اضافی ( غیرعمدی) را در جهت صرفه جویی در مصرف مصالح اولیه تهیه بتن را از بین برد. از آنجائیکه برای تولید سیمان، شن و ماسه در ابعاد مختلف و حتی آب مورد نیاز سرمایه های ملی و طبیعی هنگفتی در گیر میباشند و با آمی دقت و حساس مسئولیت دربرابر آیندگان و آشور میتوان به این نتایج دست یافت و آنرا در دسترس همگان قرار داد.

١. مقدمه
۶-٢- بررسی نمونه های بتن
1 ۶-٢-١. معدن مصالح شماره
2 ۶-٢-٢. معدن مصالح شماره
3 ۶-٢-٣. معدن مصالح شماره
۶-٢-۴. معدن مصالح شماره ۴
۶-٢-۵. معدن مصالح شماره ۵
۶-٣- بررسی نمونه های میلگرد
۶-٣-١. تنش تسلیم میلگردهای سایز ١٠ تا ۴١
۶-٣-٢. تنش تسلیم میلگردهای سایز ۶١ تا ٢٠
۶-٣-٣. تنش تسلیم میلگردهای سایز ٢٢ تا ۵٢
۶-٣-۴. آرنش ائی میلگردهای سایز ١٠ تا ۴١
۶-٣-۵. آرنش ائی میلگردهای سایز ۶١ تا ٢٠
۶-٣-۶. آرنش ائی میلگردهای سایز ٢٢ تا ۵٢

 

Abstract

The results shows the increasing of 18 percent in expected yield Strength to nominal value about 4700 kg/cm2 and in Concrete Samples there is a 10 percent increasing for expected Ultimate Compression Strength to nominal value about 380 kg/cm2 .
So, it had better in Economic and national matters to review the designs by this Caltrans Code, especially for the movements.
For example in Qazvin-rasht 45+145 bridges the capacity of Pier Sections are very over strength obviously in 20m Pier rather than 10.80m Pier of the Bridges مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word  و pdf

قیمت35000تومان