انتخاب صفحه

مقدمه:

پایان نامه حاضر در شش فصل تهیه و تدوین شده است . فصل اول آن به بیان مـسئله و ضرورت توجه به این مقوله می باشد . فـصل دوم ، شـامل شـناختی از زلزلـه و دسـتگاهای شتابنگاشت و طیف می باشد. در فصل سوم ، روشهای اصلاح رکودهـای زمـین لـرزه مـورد بحث و بررسی قرار گرفته ودر فصل چهارم روشهای تهیه طیف پاسـخ بـه صـورت تحلیلـی ارایه می شوند .درفصل پنجم نحوه تهیه طیف های پاسخ ارتجاعی و غیر ارتجاعی زلزله هـای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته اسـت. و در فـصل شـشم نتیجـه گیـری و پیـشنهادات بیان می گردد. و در پایان نیز منابع و مأخذ مورد استفاده ، آورده شده است . از آن جایی که کشورما ، در یک منطقه زلزله خیز واقع شده و هر چند سال یـک بـار، زلزله ای مخرب در آن رخ می دهد و باعث ایجاد خسارات جانی و مالی فـراوان میـشود و از طرفی ، به دلیل شرایط خاص طبیعی و جغرافیایی خود ، همـواره در معـرض زلزلـه بـوده و هست و حوادث ناگواری را نیز در این زمینه تجربه کـرده اسـت ، لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت موضوع، و لزوم پرداختن به بخش کوچکی ازمسائل طراحی مقاوم سازه ها در برابر زمین لرزه ، پایان نامه حاضر تدوین گردید. و در آن به مطالعه مولفه قوی رکورد زمین لرزه های ایـران با بیشتنه شتاب 0/1g و به بالا ، در طول یک بازه زمانی 30ساله پرداختـه شـده اسـت . و در نهایت طیف های پاسخ ارتجاعی و غیر ارتجاعی زلزله های ایران بر اساس نـوع خـاک ارائـه شده است . امید است این پژوهش ، هر چند ناچیز ، روزنـه ای باشـد در افـزایش شـناخت و آگاهی ، در زمینه طراحی و مقاوم سازی سازه ها ی موجود ، تا با طراحی مناسب و بهـسازی اصولی ساختمانها از شدت خسارات وارده کاسته گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1

پیشگفتار     1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله      3

2-1-ضرورت تحقیق    3

3-1-پیشینه تحقیق       3

4-1-اهداف تحقیق     3

5-1-روش تحقیق  4

توزیع جغرافیایی زلزله ها

توزیع جغرافیایی زلزله ها

فصل دوم: زلزله شناسی ، دستگاهای شتاب نگاری و طیف پاسخ

مقدمه       6

2-1-تعریف زلزله     6

2-1-1-ساختمان زمین     6

2-1-1-2-پوسته  6

2-1-1-3-گوشته 8

2-1-1-4-هسته زمین   9

2-1-2-فشار و دمای زمین 13

2-1-3-امواج زلزله و سرعت انتشار آن  13

2-1-4-کانون زلزله     14

2-1-5-توزیع جغرافیایی زلزله ها 15

2-1-6-مقیاس و شدت زمین لرزه 16

2-1-7-نقشه های خطرپهنه بندی خطر   17

2-1-8-زلزله درایران 18

2-1-9-70 درصد خاک ایران در معرض زلزله    22

2-1-10-زلزله های مهم ایران و دنیا  24

2-2-شتاب نگاشتها     25

2-2-1-شبکه شتاب نگاری کشور و نحوه ثبت شتاب نگاشت ها      25

2-2-3-روش قرائت شتاب نگاشتها      26

2-2-4-روش پردازش 27

2-2-5-اطلاعات ثبت شده در ایستگاه های شتابنگاشتی  27

2-2-6-دستگاههای مورد استفاده در شبکه شتابنگاری 28

2-2-6-1-دستگاه شتابنگار آنالوگ1SMAا    28

2-2-6-2-دستگاه شتابنگار2SSAا    29

2-2-6-3-دستگاه شتابنگار- لرزه نگار1-SSRا     3

2-2-6-4-دستگاه لرزه نگار2PSا    32

2-3-طیف زلزله  33

2-3-1-خواص طیف پاسخ   33

2-3-4-ارتباط میان مقدار طیفی جابجائی ، سرعت و شتاب     34

2-3-5-عوامل موثر در طیف زلزله  36

2-3-5-1-تائیر جنس زمین و شرایط خاک 36

2-3-5-2-تاثئر بزرگی و مدت تداوم زلزله 39

2-3-6-مروری بر طیف طرح چند آیین نامه  40

2-3-6-1-طیف طراحی آیین نامه 2800 ایران   40

2-3-6-2-طیف های طراحی ایالات متحده آمریکا   41

2-3-6-3-مقایسه طیف طرح زلزله چند کشور   43

ساختارزمین شناسی منطقه خاور میانه

ساختارزمین شناسی منطقه خاور میانه

فصل سوم : اصلاح رکورد ها

مقدمه       46

3-1-شتاب نگار زمین لرزه 47

3-2-خطا های ثبت و عددی نمودن رکورد ها در پریودهای بلند و کوتاه      50

3-2-1-عددی نمودن رکوردrecordزمین لرزه    52

3-2-2-فرآیند دیجیتال سازی عددی سازی     53

3-3-اطلاعات مورد نیاز جهت رقومی کردن 54

3-4-شتاب نگار اصلاح نشده 58

3-4-1-روند حصول اطلاعات شتاب اصلاح نشده  58

3-4-2-متناسب کردن خط اصلی در شتاب نگار اصلاح نشده 61

3-5-تصحیح دستگاهیInstrument Correctionا        63

3-5-1-فیلتر دیجیتال پایین گذرOrmsbyا    67

3-5-2-تعیین فاصله زمانی در مشتق 73

3-6-تصحیح خط اصلی 81

3-6-1-مطالعه مشکل تصحیح خط اصلی 81

3-6-2-روش اصلاح خط اصلی  85

3-7-طیف پاسخ و طیف دامنه فوریه   89

3-7-1-طیف دامنه فوریه   92

3-7-2-محاسبه عددی طیف پاسخ و طیف دامنه فوریه  94

3-7-3-محاسبه عددی طیف دامنه فوریه  97

3-7-4-بهسازی در روش محاسبه طیف پاسخ 100

فشار صفحات عربستان و آفریقا برآسیا وایران

فشار صفحات عربستان و آفریقا برآسیا وایران

فصل چهارم : روشهای تهیه طیف پاسخ

مقدمه     105

4-1-رابطه نیرو- تغییرشکل    106

4-2-معرفی سیستم الاستو – پلاستیک ارتجاعی – خمیری       106

4-3-انتخاب سیستم ایده آل 107

4-4-معادله حرکت و معرفی پارامتر های سیستم 109

4-5- مقاومت هم پایه شده      110

4-6-سیستم خطی نظیر 111

4-7-تحلیل سیستم های الاستو پلاستیک        112

4-7-1-روش گام به گام زمانی 112

4-7-2-روش های عددی 113

4-7-3-روش تفاضل محدود 113

4-8-عوامل مهم در انتخاب فاصله زمانی      115

4-9-روش های متکی بر فرضیات شتاب 116

4-9-1-روش شتاب ثابت 116

4-9-2-روش شتاب خطی 116

4-10-روش نیو مارک 122

4-11-پاسخ غیر خطی سیستم های چند درجه آزاد 124

4-11-1-روش ویلسون 125

4-12-نحوه تهیه طیف غیر ارتجاعی 126

4-13-ساخت طیف پا سخ با شکل پذیری ثابت 128

4-14-طیف پاسخ برای سیستم خمیری    131

گسیختگی در مرز بین گسلها

گسیختگی در مرز بین گسلها

فصل پنجم: طیف های پاسخ ارتجاعی و غیر ارتجاعی زلزله های ایران

مقدمه   133

5-1-نحوه پردازش اطلاعات 133

5-2-فیلتر نمودن رکوردها    136

5-3-تصحیحات خط پایه 138

5-3-1-روش حداقل انرژی 138

5-3-2-روش کمترین خطا    139

5-4-طبقه بندی نوع خاک ایستگاههای شتابنگاشتی    140

5-5-همپایه کردن رکوردها  152

5-5-1-همپایه کردن بر اساس شدت طیفی 152

5-5-2-هم پایه کردن بر مبنای شتاب ، سرعت یا جابجائی اوج   152

5-5-3-هم پایه کردن برمبنای متوسط هندسی شتاب 153

5-6-تهیه طیف های ارتجاعی و غیر ارتجاعی 153

5-6-1-مدل خطی بدون کاهش سختی 154

5-6-2-مدل غیر خطی بدون کاهش سختی 173

5-6-3-مدل غیر خطی با کاهش سختی 193

5-7-مقایسه طیف های پاسخ خطی با غیر خطی   213

5-8-بررسی رفتار پاسخ غی رالاستیک    216

نقشه پهنه بندی خطر زلزله در ایران

نقشه پهنه بندی خطر زلزله در ایران

فصل ششم : یافته های تحقیق

6-1-ارائه طیف های ارتجاعی شتاب بدست آمده از سایر تحقیقات مشابه    219

6-1-1-طیف های پاسخ تهیه شده توسط آقای فنائی 219

6-1-2-منحنی طیف ضریب بازتاب برای زلزله های ایران تهیه شده توسط دکتر بهنام فر   221

6-1-3-مقایسه طیف های ارتجاعی خطی بدست آمده با آیین نامه 2800 ایران     223

6-2-مقایسه طیف های حاصله با طیف ارائه شده توسط دیگران  225

6-3-نتایج حاصله از بررسی طیف های پاسخ 225

6-4-پیشنهادات 227

فهرست شکلها

2-1-1-نحوه ایجاد امواج زلزله   8

2-1-2-شکستگی و کشش در صفحات کره زمین  9

2-1-3-فشار به صفحات کره زمین و به وجود آمدن شکستگی ها وگسلها    10

2-1-4-گسیختگی در مرز بین گسلها   11

2-1-5-گسیختگی در مرز بین گسلها  12

2-1-6-توزیع جغرافیایی زلزله ها    15

2-1-7-نقشه پهنه بندی خطر زلزله در ایران 18

2-1-8-ساختار زمین شناسی منطقه خاورمیانه      19

2-1-9-فشار صفحات عربستان و افریقا بر آسیا و ایران 19

2-1-10-نقشه پراکندگی زمین لرزه های رخداده در ایران  20

2-1-11-نقشه پهنه بندی گسل های ایران 23

2-2-1-شتابنگار آنالوگ1SMAا   29

2-2-2-شتابنگار2SSAا    30

2-2-3-لرزه نگار 1SSRا         31

2-2-4-لرزه نگار2Ps-ا    32

2-3-1-تقسیم نواحی طیف پاسخ  33

2-3-2-طیف پاسخ چند زلزله مخرب    35

2-3-3-نمودار تقویت شتاب بر حسب نوع خاک  37

2-3-4-طیف متوسط برای شرایط مختلف خاک براساس  37

2-3-5-بزرگنمایی شتاب متوسط افقی برای میرایی2%برای چهار نوع خاک      37

2-3-6-مقایسه تقویتهای شتاب افقی میانگین برای میرائی 5% در مورد سنگ     38

2-3-7-تائیرمدت تداوم زلزله بر روی بزرگنمایی شتاب برای سنگ و 5% میرایی    39

2-3-8-تائیر مدت تداوم زلزله بر روی بزرگنمایی شتاب برای خاک و 5% میرایی   40

2-3-9-ضریب بازتاب ساختمان برای انواع زمینهای با خطر نسبی کم و متوسط       41

2-3-10-ضریب بازتاب ساختمان برای انواع زمینهای با خطر نسبی زیاد وخیلی زیاد     41

2-3-11-ضریب برش پایه در مقابل زمان تناوب ساختمان برای قابهای فضایی مقاوم خمشی فولادی خاص      42

2-3-12-ضریب برش پایه در مقابل زمان تناوب ساختمان برای قابهای فضایی مقاوم بتن مسلح   42

2-3-13-ضریب برش پایه در مقابل زمان تناوب ساختمان برای سیستم های دیوار برشی بتن مسلح     43

3-1-اصلاح شتاب در هنگام ثبت و دیجیتال شدن      49

3-2-نمونه از موج ورودی 55

3-3-نمونه دیگری از موج ورودی   55

3-4-موج ورودی 56

3-5-موج ورودی 56

3-6-محاسبه شتاب  60

3-7-نمودار موج ورودی پیوسته  61

3-8-تغییر شکل دامنه تابع شتاب ورودی هارمونیک 63

3-9-اختلاف فاز تابع شتاب ورودی هارمونیک   64

3-10-روش تصحیح دستگاهی 67

3-11-تابع فرکانسی برای فیلتر پایین گذر   69

3-12-تابع وزنی برای فیلتر پایین گذر    69

3-13-تابع تبدیل برای فیلتر پایین گذرOrmtsbyا   71

3-14-تابع تبدیل برای فیلتر پایین گذر  72

3-15-تابع تبدیل برای فیلتر پایین گذرormsbyا  72

3-16-روش مشتق گیری 74

3-17-نحوه محاسبه سرعت و شتاب    75

3-18-تابع فرکانسی  75

3-19-تابع فرکانسی    76

3-20-تابع فرکانسی    76

3-21-نتایج تابع شتاب ورودی هارمونیک  77

3-22-نتایج تابع شتاب ورودی هارمونیک 78

3-23-نتایج تابع شتاب ورودی هارمونیک 79

3-24-تابع تبدیل تصحیح با فیلتر بالا گذر 81

3-25-روش اعمال فیلتر 87

3-26-نحوه فیلترینگ 89

3-27-سیستم یک درجه آزاد 90

3-28-تابع ایده آل شتاب 95

3-29-طیف نمودار شتاب 100

4-1-رابطه نیرو – تغییر مکان سیستم الاستو پلاستیک  106

4-2-سیستم ارتجاعی – خمیری           106

4-3-رفتار واقعی رفتارخمیری کلی   107

4-4-مدل ایده آل رفتار ارتجاعی خمیری    108

4-5-مدل سیستم یک درجه آزاد 109

4-6-سیستم خطی و سیستم الاستو پلاستیک 111

4-7-تغییرات فرضی خطی   120

4-8-تغیرات نیرو بر حسب تغیر مکان در روش نیومارک    122

4-9-مقادیر شکل پذیری در زمان تناوب1Tا       128

4-10-طیف پاسخ شکل پذیری ثابت برای سیستم الاستوپلاستیک و حرکت زمین مربوط به زمین لرزه ال سنترو     130

4-11-الاستوپلاستیک و حرکت زمین مربوط به زمین لرزه ال سنترو الاستوپلاستیک و حرکت زمین مربوط به زمین لرزه ال سنترو     130

4-12-ناحیه سرعت و جابجایی فرکانس کمتر از 2 هرتز   131

4-13-ناحیه شتاب فرکانس 2 تا 8 هرتز    132

4-14-طیف پاسخ برای سیستم خمیری  140

5-1-مدل ارتجاعی خطی 154

5-2-نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین    156

5-3- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین    156

5-4- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین    157

5-5- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین    157

5-6- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین    158

5-7- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین    158

5-8- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین    159

5-9- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین     159

5-10- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    160

5-11- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    160

5-12- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    161

5-13- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    161

5-14- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    162

5-15- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    162

5-16- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    163

5-17- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین    163

5-18- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین     164

5-19- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین     164

5-20- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین      165

5-21- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین      165

5-22- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین        166

5-23- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین        166

5-24- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین          167

5-25- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین         167

5-26- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین       168

5-27- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین        168

5-28- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین

5-29- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین        169

5-30- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین        170

5-31- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین        171

5-32- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین         171

5-33- نمودار طیف پاسخ خطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین         171

5-34- مدل دو خطی غیر ارتجاعی بدون کاهش سختی      173

5-35- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         175

5-36- نمودار طیف پاسخ خطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         175

5-37- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         176

5-38- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         176

5-38- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         176

5-39- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         177

5-40- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         177

5-41- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         178

5-42- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%         178

5-43- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%         179

5-44- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%         179

5-45- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%         180

5-46- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          180

5-47- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%         181

5-48- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%         181

5-49- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%         182

5-50- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%         182

5-51- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%         183

5-52- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%         183

5-53- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%         184

5-54- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%         184

5-55- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%         185

5-56- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%         185

5-57- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          186

5-58- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%         186

5-59- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         187

5-60- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         187

5-61- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         188

5-62- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         188

5-63- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         189ی

5-64- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         189

5-65- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         190

5-66- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         190

5-67- مدل دو خطی غیر ارتجاعی بدون کاهش سختی    194

5-68- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          195

5-69- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          196

5-70- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          196

5-71- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          196

5-72- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          197

5-73- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          197

5-74- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          198

5-75- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع1 به روش میانگین بامیرایی5%          198

5-76- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          199

5-77- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          199

5-78- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          200

5-79- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          200

5-80- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          201

5-81- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          201

5-82- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          202

5-83- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع2 به روش میانگین بامیرایی5%          202

5-84- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          203

5-85- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          203

5-86- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          204

5-87- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          204

5-88- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          205

5-89- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          205

5-90- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          206

5-91- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابجایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع3 به روش میانگین بامیرایی5%          206

5-92- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%          207

5-93- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%        207

5-94- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%        208

5-95- نمودار طیف پاسخ غیرخطی شتاب هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%         208

5-96- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابه جایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%        209

5-97- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابه جایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%        209

5-98- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابه جایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%        210

5-99- نمودار طیف پاسخ غیرخطی جابه جایی هم پایه شده به 0.3g خاک نوع4 به روش میانگین بامیرایی5%        210

5-100- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع یک به روش میانگین     213

5-101- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع یک به روش فوق میانگین      214

5-102- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع دو به روش میانگین      214

5-103- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع دو به روش فوق میانگین      215

5-104- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع سه به روش میانگین       216

5-105- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع سه به روش فوق میانگین       216

5-106- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع چهار به روش میانگین      216

5-107- مقایسه طیف پاسخ خطی و غیرخطی(مدل بدون کاهش سختی ) و( مدل با کاهش سختی) با میرائی 5%برای خاک نوع چهار به روش فوق میانگین      217

5-108- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه شتاب ثابت خاک نوع1    216

5-109- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه سرعت ثابت خاک نوع 1    216

5-110- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه سرعت ثابت خاک نوع 2  217

5-111- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه شتاب ثابت خاک نوع 2    217

5-112- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه سرعت ثابت خاک نوع   3 217

5-113- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه شتاب ثابت خاک نوع3     217

5-114- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه سرعت ثابت خاک نوع4     217

5-115- رابطه پاسخ الاستیک وغیرالاستیک درناحیه شتاب ثابت خاک نوع 4    217

6-1- مقایسه بین طیف ارتجاعی تشدید شتاب ایران و طیف متناظر سید برای مولفه قوی افقی خاک نوع یک 219

6-2- مقایسه بین طیف ارتجاعی تشدید شتاب ایران و طیف متناظر سید برای مولفه قوی افقی خاک نوع دو 219

6-3- مقایسه بین طیف ارتجاعی تشدید شتاب ایران و طیف متناظر سید برای مولفه قوی افقی خاک نوع سه 220

6-4- مقایسه بین طیف ارتجاعی تشدید شتاب ایران و طیف متناظر سید برای مولفه قوی افقی خاک نوع چهار 220

6-5- مقایسه طیف های طراحی میانگین ، میانگین + انحراف معیار و آیئن نامه 2800 ویرایش دوم برای خاک نوع یک 221

6-6- مقایسه طیف های طراحی میانگین ، میانگین + انحراف معیار و آیئن نامه 2800 ویرایش دوم برای خاک نوع دو     221

6-7- مقایسه طیف های طراحی میانگین ، میانگین + انحراف معیار و آیئن نامه 2800 ویرایش دوم برای خاک نوع سه 222

6-8- مقایسه طیف های طراحی میانگین ، میانگین + انحراف معیار و آیئن نامه 2800 ویرایش دوم  برای خاک نوع چهار          222

6-9- مقایسه طیف پاسخ خطی شتاب خاک تیپ 1 به روش میانگین و فوق میانگین با میرائی 5% با طیف طرح 2800 ایران 223

6-10- مقایسه طیف پاسخ خطی شتاب خاک تیپ 2 به روش میانگین و فوق میانگین با میرائی 5% با طیف طرح 2800 ایران 223

6-11- مقایسه طیف پاسخ خطی شتاب خاک تیپ 3 به روش میانگین و فوق میانگین با میرائی 5% با طیف طرح 2800 ایران 224

6-12- مقایسه طیف پاسخ خطی شتاب خاک تیپ 4 به روش میانگین و فوق میانگین با میرائی 5% با طیف طرح 2800 ایران 224

فهرست جداول

2-1-1- مشخصات کلی پوسته جامد زمین 7

2-1-2- مقایسه دو مقیاس ریشتر و مرکالی 16

2-1-3- وضعیت پراکندگی شهرها و جمعیت شهری در پهنه های مختلف خطر زلزله 24

2-1-4- زلزله های مهم ایران 24

2-1-5- تعداد متوسط زلزله های جهان در هر سال 24

2-2-1- مشخصات رکورد های ثبت شده 28

2-3-1- طیف طرح زلزله چند کشور مختلف 43

3-1- افزایش جابجایی در فرکانسهای خاص 83

3-2- مشخصات فیلتر بالاگذر 84

3-3- ارتباط فواصل انتگرالی با درصد خطا 97

4-1- الگوریتم روش تفاضل مرکزی 114

4-2- الگوریتم روش شتاب ثابت  119

4-3- الگوریتم روش نیو مارک برای سیستم های غیر خطی 123

4-4- تاثیر کاهش مقاومت بر جابجایی لرزه ای    127

4-5- محاسبه مقادیرB برای شکل پذیری های متفاوت 128

4-6- ضرایب تشدید طیف طرح نیومارک و هال   133

5-1- خاک نوع یک 140

5-2- خاک نوع دو 143

5-3- خاک نوع سه 147

5-4- خاک نوع چهار 151

5-5- تعداد رکورد ها بر حسب نوع خاک 154

5-6- حداکثر مقدار طیف های پاسخ شتاب و جابجائی 172

5-7- حداکثر مقادیر شتاب وجابجائی خاک های نوع1،2،3و4 به روش میانگین و فوق میانگین بر اساس مدل بدون کاهش سختی با میرائی05/0           192

5-9- حداکثر مقادیر شتاب وجابجائی خاک های نوع1،2،3و4 به روش میانگین و فوق میانگین بر اساس مدل بدون کاهش سختی با میرائی05/0           212

6-1- مقایسه مقادیر تقریبی شتاب طیفی حاصله ازتحقیقات مختلف 225


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید