انتخاب صفحه

چکیده: 

 این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیمارهای قلبی- عروقی HS-CRP و رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار ۱۵تا ۱۸ سال و نمونه آماری شامل۴۵ نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار۱۵تا ۱۸ سال که بصورت تصادفی از دبیرستان حضرت قائم (عج) شهرستان چایپاره انتخاب شدند و بصورت تصادفی ساده به سه گروه ۱۵ نفری بطور مساوی تقسیم شدند. گروه اول ،گروه تمرین هوازی تناوبی بامیانگین سن، قد، وزن وBMI به ترتیب (۰۵/۱±۶۰/۱۶سال،۹۱/۶±۲۰/۱۷۳سانتیمتر ۸۱/۱۴±۴۳/۶۹کیلو گرم و  ۸۵/۴±۰۷/۲۳ کیلو گرم بر مترمربع) گروه دوم ،گروه تمرین هوازی تداومی با میانگین سن، قد، وزن وBMI به ترتیب (۷۸/۰±۰۰/۱۶سال ،۳۱/۵±۱۴/۱۷۱ سانتیمتر ، ۶۲/۱۰±۴۶/۶۱ کیلو گرم و ۵۶/۳±۹۸/۲۰ کیلو گرم بر مترمربع ) و گروه سوم، گروه کنترل با میانگین سن، قد، وزن و BMI به ترتیب(۶۸/۰±۰۰/۱۶سال،۶۴/۴±۷۹/۱۷۳سانتیمتر،۹۳/۸± ۷۸/۶۲ کیلوگرم و۱۶/۳±۸۹/۲۰کیلوگرم بر مترمربع) میباشند. پروتکل تمرین شامل هشت هفته تمرین بود که هر هفته سه جلسه تمرینات هوازی تناوبی و تداومی با شدت ۷۵-۶۰ درصد ضربان قلب بیشینه به مدت یک ساعت اجرا شد. برای رعایت اصل اضافه بار، هر هفته سه دقیقه به زمان اجرای تمرین اضافه می شد. از t همبسته برای بررسی تفاوتHS-CRP درون گروهها در قبل و بعد از تمرین استفاده شد. از تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه مقادیر HS-CRP و درصد چربی بدن و  VO2  max بین سه گروه تداومی ،تناوبی و کنترل استفاده شد. برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون تعقیبی توکی(۰۵/۰ ≤(P  استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.نتایج نشان داد که بینHS –CRPقبل و بعد ازتمرین هیچ یک از گروهها تفاوت معنیداری نیست. درصد چربی بدن قبل و بعد از دوره تمرین در دو گروه تداومی و تناوبی  تفاوت معنیدار بود ( ۰۰۱/۰≤p).

در مقایسه دو روش تمرینی هوازی تداومی و تناوبی تفاوت معنیداری در مقادیر HS-CRP مشاهده نشد. در بررسی رابطه بین HS-CRP با درصد چربی بدن ،رابطه معنیداری بین این دو فاکتور در مرحله قبل از تمرین ،دیده نشد؛ ولی در بررسی رابطه HS-CRP با درصد چربی بدن در مرحله بعد فقط در گروه تداومی رابطه معنی دار بود. (۰۵/۰≤p) لذا با توجه به نتایج بدست آمده ،اجرای تمرینات هوازی تداومی برای پیشگیری از بیماری های قلبی –عروقی در افراد جوان مناسب تر است. 

واژگان کلیدی:HS-CRP-  تمرین هوازی تناوبی – تمرین هوازی تداومی – درصد چربی بدن – پسران غیر ورزشکار

فصل اول :طرح مسئله

۱ -۱:مقدمه                                                                                                           ۲

۱ -۲:بیان مسئله                                                                                                      ۳

۱ -۳: ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                  ۵

۱ -۴: اهداف پژوهش                                                                                               ۶

۱ -۵:فرضیه های تحقیق                                                                                            ۶

۱ -۶: محدودیت های تحقیق                                                                                      ۷

۱ -۷:تعریف اصطلاحات و کلید واژه ها                                                                         ۷

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

۲ -۱ :مقدمه                                                                                                        ۱۱

۲ -۲ : مبانی نظری تحقیق                                                                                        ۱۱

۲ -۲ -۱:پروتئین واکنشی CRP)C)و نقش فیزیولوژیک آن                                                ۱۲

۲ -۲ -۲:التهاب و شاخص های التهابی                                                                         ۱۶

۲ -۲ -۳:بیمارهای قلبی –عروقی                                                                                ۲۰

۲ -۲ -۴:چاقی، درصد چربی بدن وHS-CRP                            ا                                   ۲۵

۲ -۳  پیشینه داخلی                                                                                               ۲۹

۲ -۴ پیشینه خارجی                                                                                               ۳۴

۲ -۵: جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                  ۴۰

فهرست  فصل سوم: روش  تحقیق

۳ -۱ :مقدمه                                                                                                        ۴۶

۳ -۲ :روش شناسی تحقیق                                                                                       ۴۷

۳ -۳:  متغیر های تحقیق                                                                                          ۴۷

۳ -۴: ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات                                                                     ۴۷

۳ -۵: روش جمع آوری اطلاعات                                                                               ۴۸

۳ -۶: روش اجرای تحقیق                                                                                       ۵۰

۳ -۷: روشهای آماری مورد استفاده                                                                             ۵۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴ -۱: مقدمه                                                                                                        ۵۳

۴ -۲: توصیف داده ها                                                                                             ۵۳

۴-۲- ۱مشخصات فردی آزمودنی ها                                                                           ۵۳

۴ -۲ -۲ درصدچربی بدن ،اندازه دور کمر به باسن و شاخص توده بدنی                                 ۵۵

۴ -۳ :تحلیل داده ها                                                                                              ۵۹

۴ -۳ -۱: فرضیه اول                                                                                               ۵۹

۴ -۳ -۲: فرضیه دوم                                                                                               ۶۱

۴ -۳ -۳:فرضیه سوم                                                                                               ۶۳

۴ – ۳ -۴: فرضیه چهارم                                                                                         ۶۴

۴ -۳ -۵: فرضیه پنجم                                                                                             ۶۴

۴ -۳ -۶: فرضیه ششم                                                                                             ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهاد

۵ -۱: مقدمه                                                                                                        ۶۹

۵ -۲:خلاصه تحقیق                                                                                               ۶۹

۵ -۳: بحث و نتیجه گیری                                                                                       ۷۱

۵ -۴:نتیجه گیری                                                                                                  ۷۹

۵ -۵: پیشنهاد های بر گرفته از تحقیق                                                                          ۸۰

۵ -۶: پیشنهاد به سایر محققین                                                                                   ۸۰

پیوستها                                                                                                             ۸۱

منابع و ماخذ                                                                                                       ۸۶

فهرست جداول 

جدول ۱-  ۲عوامل اتیولوژیک                                                                                  ۲۲

جدول۲ -۲ طبقه بندی چاقی براساس توده بدنی                                                      ۲۶

جدول نتایج داخلی                                                                                              ۴۱

جدول نتایج خارجی                                                                                             ۴۳

جدول ۴- ۱توصیف آماری ویژگیهای عمومی بر حسب میانگین و انحراف معیار                    ۵۴

جدول ۴- ۲توصیف آماری درصد چربی بدن  ، اندازه دور کمر به باسن و شاخص توده بدن        ۵۵

جدول ۴- ۳ توصیف آماری حداکثر اکسیژن مصرفی ،HS-CRP در سه گروه                        ۵۸

جدول ۴- ۴ نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بر تفاوت میزانHS-CRP در سه حالت        ۶۰

جدول ۴- ۵ نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بر تفاوت میزان درصد چربی بدندر سه حالت  ۶۱

جدول۴ -۶نتایج آزمون تعقیبی توکی تغییرات تفاضل درصد چربی بدن در سه گروه                  ۶۲

جدول ۴- ۷ نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بر تفاوت میزان حداکثر اکسیژن مصرفی در سه حالت      ۶۳

جدول۴ -۸ نتایج آزمون تعقیبی توکی تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی در مرحله بعد از تمرین     ۶۴ 

جدول ۴- ۹ نتایج همبستگی HS-CRP  با درصد چربی بدن                                            ۶۵

جدول ۴- ۱۰نتایج آزمون t همبسته بر میزان HS-CRP پس از تمرینات تناوبی                      ۶۷

جدول ۴- ۱۱نتایج آزمون t همبسته بر میزان HS-CRP پس از تمرینات تداومی                     ۶۷

فهرست نمودارها 

نمودار ۳ -۱ رعایت اصل اضافه بار تمرین                                                                    ۵۱

نمودار ۴ – ۱تغییرات  وزن در سه گروه تمرین                                                              ۵۴

نمودار۴ – ۲تغییرات درصد چربی بدن در سه گروه تمرین                                                 ۵۶

 نمودار ۴ -۳تغییرات نسبت دور کمر به دور باسن  در سه گروه تمرین                                 ۵۶

نمودار ۴ -۴تغییرات شاخص توده بدن در سه گروه تمرین                                                ۵۷

نمودار ۴ -۵تغییرات توان هوازی بیشینه در سه گروه تمرین                                               ۵۸

نمودار ۴ -۶ تغییرات شاخص التهابی پیشگویی بیمارهای قلبی عروقیHS-CRP در سه گرو ه    ۵۹

 نمودار ۴ -۷ رابطه درصد چربی بدن با HS-CRPبعد از تمرین در گروه تداومی                    ۶۶


 مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 120

دانلود بخشی از پایان نامه تاثیر یک دوره تمرین تناوبی و تداومی هوازی بر شاخص التهابی HS-CRP و رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید