پیشگفتار

عبارت اپوکسی پیشوندي است که به یک پل اکسیژنی که اتم اکسیژن از دو طرف به دو گروه دیگر متصل باشد اطلاق می گردد.اگر اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل شود و اتم هاي کربن نیز با یک پیوند به هم متصل شوند و تشکیل یک حلقه ي سه تایی را بدهند به این گروه عامل اپوکسید یااکسیران و به اتم اکسیژن آن اپی اکسیژن می گویند. این حلقه کوچکترین حلقه ي هتروسیکل ها بوده و بیشترین فعالیت را در میان هتروسیکل ها دارد.این گروه عاملی قابلیت اتصال به بسیاري از ترکیبات آلی را دارا می باشد. رزین هاي اپوکسی پلی اترهایی هستند که از واکنش تراکمی ترکیبات داراي گروه هاي عامل اپوکسید با الکل ها و به ویژه فنل هاي چند ظرفیتی حاصل می گردد.این رزین ها در سال 1938 توسط پیرکاستان شیمی دان سوئیسی کشف شد و در سال 1947 در امریکا به صورت تجاري
تولید شد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………… 1
3 پیشگفتار …………………………………………………………………………………………3

. فصل یکم

گروهی از ترکیبات شیمیائی که داراي یک یا چند گروه عامل به نام اپوکسید یا اکسیران
هستند ترکیبات اپوکسید نامیده میشود. این گروه عامل متشکل از دو اتم کربن است که با یک پیوند به یکدیگر و یک پیوند به شکل پل به یک اتم اکسیژن متصل هستند و به این ترتیب یک حلقه سه تایی تشکیل میدهند.
اتم اکسیژن این حلقه را »اپی اکسیژن« و حلقۀ سهتائی بوجود آمده را »گروه عامل اپوکسید« مینامند. ترکیبات حاوي این کوچکترین حلقۀ هتروسیکل از زمان کشف همیشه مورد توجه شیمیدانها بوده است، چرا که سنتز مواد شیمیائی بسیاري از طریق آن میسر میگردید. در اینجا باید به هتروسیکلهاي بزرگتري که حاوي اکسیژن هستند نیز اشاره شود. بطوریکه توضیح داده خواهد شد سه حلقۀ سهتائی بیشترین اکتیویته یا واکنشگرائی را دارد و با افزایش تعداد کربنهاي موجود در حلقه از این اکتیویته کاسته میشود.
1. روش ساخت رزین اپوکسی
» 238 گرم بیس فنل A را در دو مول سود 15% حل نموده و تا C65 گرم کنید. به مخلوط در حال حرارت دادن قطره قطره و با هم زدن مستمر 185 گرم اپی کلرهیدرین در طول یکساعت اضافه نمائید. ابتدا رزین نرمی حاصل میشود که بمرور جامد میگردد زمانی که انجماد بحالت مطلوب رسید محصول تا زمانی که فاقد یون کلرید باشد شستشو دهید. البته میتوان محصول بدست آمده را در استن حل نمود و سپس نمکهاي تهنشین شده را صاف کرد. پس از جدا کردن حلال رزین باقیمانده داراي رنگ زرد روشن بوده و در C75 ذوب میشود. رزین شستشو شده را در بحالت مذاب نگداشته 140 گرم آنهیدرید فنالیک مذاب به آن اضافه کنید، حرارت را حدود یکساعت در C120 نگهدارید وسپس به آرامی سرد نمائید. اکنون یک رزین زرد رنگ متمایل به قهوهاي در اختیار دارید که چنانچه به مدت 30 دقیقه در دماي C170 نگهداشته شود مجدداً قابل ذوب نبوده و نامحلول خواهد بود. رزین سخت نشده قبل از اضافه کردن آنهیدرید فنالیک در C 80- 40 نرم میشود، در استون، کلروفرم- اتانل/ بنزن به نسبت 1:4 محلول است، در اتانل، آب و کربن تتراکلرید نامحلول است. رزین سخت شده را میتوان تحت عملیاتی سمباده و سوهان کاري، فرز و تراش قرار دارد. چسبندگی آن روي شیشه، چینی و فلزات بسیار خوب است، ضمناً عایق خوبی نیز هست، قابل ریختهگري (قالبگیري) و پرس شدن نوع پودر شده آن میباشد و میتوان آنرا با پیگمنتهاي آلی و غیرآلی، مواد پر کننده از جمله آزبست، خاك اره چوب و غیره مخلوط نمود. استرهاي آنهیدرید فنالیک را میتوان بعنوان نرمکننده به آن اضافه نمود. در حالت محلول میتوان از آن در ساخت لاك استفاده کرد. لاك حاصل چسبندگی بسیار خوبی دارد و از مقاومتهاي خوبی برخوردار است.«بدین ترتیب از طرفی مشخص گردید که رزینهاي جدید از طریق واکنشهاي افزایش منتهی به مواد پلیمري- پلی ادیتسیون- سخت میشود ودر زمان خود اولین گروه از این نوع است ولی از طرف دیگر و به رغم موضوع فوق بدلایلی جهت اهداف شرکت De Trey AG قابل استفاده در مواد ترمیم دندان نمیباشد و لذا میبایست طبق روال همیشگی شرکتها مدارك مربوطه در آرشیوهاي شرکت »دفن« میگردد ولی با پافشاري P.Caston از این قاعده جلوگیري شد. نامبرده در پاتنت مربوطه قابل استفاده بودن این رزین را در انواع لاكها به دلیل چسبندگی بسیار خوب آن و همچنین بعنوان رزین ریختهگري در ساخت انواع اشیاء از جمله توپ بیلیارد و قطعات الکتریکی تاکید کرده او با توجه به عدم علاقه مسئولین شرکت به ادامه این فعالیت سعی نمود شرکت سیبا (CIBA) را به این رزین علاقمند نماید تا اینکه بالاخره پس از مذاکرات مکرر و همچنین آزمایشهاي متعدد و مستقل در شرکت سیبا یک قرارداد همکاري و لیسانس بین دو شرکت منعقد گردید که براساس مفاد آن ادامه تحقیقات برروي رزینهاي ساخت P.Caston در شرکت سوئیسی سیبا عملی شد. در خلال این تحقیقات آزمایشات بیشمار و طولانی روي انواع فنلهاي دو هستهاي صورت گرفت و نتیجه حاصل از این قرار بود که ترکیب دي فنیل پروپان کلسیدیل اتر بدست آمده از بیس فنل A و اپی کلرهیدرین در محیط قلیایی از لحاظ خواص بهترین میباشد. ضمناً همین تحقیقات مشخص کرد که این رزین بهترین سخت کننده دو گروه از ترکیبات یعنی آنهیدریدهاي آلی چند ظرفیتی مانند انهیدرید فنالیک و آمینها یا مشتقات آنها میباشد. تحقیقات دامنهداري که متعاقباً صورت گرفت نشان داد که کاربرد این نوع رزینها در محدوده چسبهاي فلزات، رنگ و لاك و سپس مواد ریختهگري از اولویت برخوردار میباشد. و بالاخره در سال 1949 اولین گروه از رزینهاي اپوکسی بنام »آرالدیت« (Aradit) توسط شرکت سیبا معرفی و به بازار عرضه گردید.
2. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی
از ترکیب بیس فنل A و اپی کلرهیدرین در مجاورت قلیاها و در حرارتی بین دي اپوکسیدهائی حاصل میشود که جرم مولی آنها به نسبتهاي مولی بکار رفته از دو ترکیب فوق بستگی دارد. در صورت ترکیب بیش از دو مولی اپی کلریدهیدرین با یک مول بیس فنول A تقریباً همیشه بیس فنل A دي گلیسیدیل اتر بدست میآید. (BADGE)

4 دیباچه اي بر رزین اپوکسی ………………………………………………………………….1. روش ساخت رزین اپوکسی ………………………………………………………………… 4
2. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی …………………………………………………………… 6
3. ساخت صنعتی رزین اپوکسی …………………………………………………………… 8

فصل دوم

شامل رزینهاي با ساختار آروماتیک، رزینهاي آلیفاتیک و رزینهاي داراي ساختار شیمیائی الیسکلیک یا سیکلوالیفاتیک میباشد.مهمترین رزینهاي اپوکسی ساختار آروماتیک داشته و عموماً بر پایه بیس فنل A ساخته میشوند. این رزینها از لحاظ گروههاي اپوکسید دو عاملی بوده و در صورتیکه بیس فنل A با بیس فنل F جایگزین شود رزینهاي حاصل چند عاملی یعنی داراي گروههاي اپوکسید متعدد خواهند بود. به این نوع رزینها بعضاً نووکسی (Novoxy) نیز اطلاق میشود زیرا در ساخت آنها عملاً نوولاکها نقش دارند ،(باین موضوع در جاي دیگر اشاره خواهد شد.) ضمناً ترکیبات تک عاملی اپوکسید نیز وجود دارند که به »حلالهاي فعال« معروف هستند.
1- 2. از نقطهنظر سخت شوندگی
از نظر چگونگی سخت شدن رزینهاي اپوکسی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد. زیر مجموعه هر گروه واکنشهاي مشابهی دارند.
1- گروههاي داراي اپوکسید اکویدالات تا C250؛ در شرایط معمولی بصورت مایع بوده و عمدتاً با پلی آمینها و آنهیدریدهاي آلی سخت میشوند. بیشترین کاربرد این رزینها در پوششهاي اپوکسی فاقد حلال بوده و گاهی در سیستمهاي دو جزئی داراي حلال بعنوان اصلاح کننده مورد استفاده قرار میگیرند.
2- گروههایی که در شرایط معمولی جامد بوده وداراي اپوکسید اکویوالانت بین 450 تا 1000
میباشند. این رزینها که داراي مولاریتۀ نسبتاً پایین هستند با ترکیبات آمین مانند پلی آمینها، پلی آمینوآمیدها، بازيهاي مانیش و … سخت میشوند و بیشترین مصرف را در رنگها و لاکهاي اپوکسی دو جزئی دارا میباشند.
3- گروه رزینهاي داراي اپوکسید اکویوالات تا 5000 که معمولاً از طریق گروههاي هیدروکسیل با ایزوسیاناتها سخت میشوند. لازم بذکر است که با افزایش ملکولاریته درصد گروههاي هیدروکسیل موجود در رزین برخلاف آنچه که در مورد گروههاي اپوکسید صادق است افزایش مییابد. هم رزینهاي داخل این گروه و هم آندسته ك هداراي ملکولاریته بیش از 15000 میباشند بعنوان رزین مکمل با رزینهاي آمینی، فنولیک و … در حرارت سخت میشوند. در ضمن رزینهائی که فقط از طریق تبخیر حلال تشکیل فیلم میدهند نیز در این گروه میباشند. (ترموپلاست!) از لحاظ تعداد و تنوع بیشترین رزینهاي اپوکسی آنهائی هستند که در ساخت رنگ و لاك هم چنین انواع پوششهاي حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرند و غالباً محصول ترکیب بیس فنل A و اپی کلرهیدرین هستند.
1- 1- 1. رزینهاي اپوکسی بر پایه بیسفنل این رزینها، اولین رزینهایی بودند که تولید شدند و 90% رزینهاي اپوکسی مصرفی فعلی نیز از این نوع میباشند. این نوع اپوکسیها از مایعاتی رقیق تا جامداتی با گرانروي مذاب بالا وجود دارند و همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد از واکنش اپی کلروهیدرین (EPC) و بیس فنل A تهیه میشوند. اگر میزان اپی کلروهیدرین زیاد باشد، رزینی به دست میآید که شامل دو مولکول (EPC) و یک مولکول (BA) میباشد. هر چه میزان (EPC) کم شود، وزن مولکولی رزین افزایش مییابد. لذا میتوان رزینهایی با وزن مولکولی مختلف و در نتیجه با گرانرويهاي متفاوت و یا نقاط ذوب مختلف تهیه نمود.رزینهاي مایع تجاري موجود (محدوده EMM 196- 180) در طی مدت زمان نگهداري ،تمایل به کریستاله شدن دارند که این ناشی از خلوص نسبتاً بالاي آنهاست. بیشتر آنها شامل بیش از 90% دي گلیسیدیل اتر بیسفنل A خالص میباشند که مادهاي بیرنگ و کریستالی به نقطه ذوب C465/44و EMM برابر 170 (وزن مولکولی 340) میباشد. بنابراین ، این رزینها را میتوان مایعاتی که فوقالعاده سرد شدهاند در نظر گرفت. سازندگان رزین، جهت جلوگیري از کریستاله شدن آنها در طی نگهداري، مقدار کمی از یک رزین با وزن مولکولی بالاتر به آنها اضافه مینمایند اما متأسفانه این امر سبب افزایش گرانروي آنها میگردد. روش دیگري که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است مخلوط یک رزین بیسفنل F با رزین بیسفنل A به نسبت 30به 70 (F به A) است که در این صورت رزین حاصل گرانروي کمتري داشته و تمایل ناچیزي به کریستاله شدن دارد و خواص پخت شده آن تقریباً یکسان است. اما قیمت بالاي آن به دلیل پایینتر بودن راندمان تولید رزین بیسفنل F از معایب این روش میباشد.

. رزینهاي برمه شده

. رزینهاي برمه شده

1. تقسیمبندي رزینهاي اپوکسی ……………………………………………………………. 11
1- 1. از جنبه ساختار شیمیائی ……………………………………………………………… 11
1- 2. از نقطهنظر سخت شوندگی …………………………………………………………. 11
1- 1- 1. رزینهاي اپوکسی بر پایه بی…………………………………………………….. 12
1- 1- 2. رزینهاي اپوکسی بر پایه بیس فنل F …………..ا………………………………… 13
1- 1- 3. رزینهاي اپوکسی بر پایه گلیسدیل استر ……………………………………….. 14
1- 1- 4. رزینهاي اپوکسی بر پایه گلیسدیل آمین ………………………………………… 15
1- 1- 5. رزینهاي برمه شده ………………………………………………………………….. 16
1- 1- 6. رزین اپوکسی بر پایهء پلی اتیلن ترفتالات ………………………………………. 16
1- 1- 7.رزینهاي نوولاك اپوکسی ………………………………………………………….. 17

فصل سوم

سختسازي رزینهاي اپوکسی …………………………………………………………….. 19
1. سختسازي رزینهاي اپوکسی از طریق پلی ادیتسیون ……………………………… 19
1- 1. پلی ادیتسیون در رزینهاي اپوکسی با آنهیدریدهاي آلی ……………………… 19
1- 2. پلی ادتسیون در رزینهاي اپوکسی با ترکیبات آمینی …………………………….. 21
1- 2- 1. مکانیزم سخت شوندگی با ترکیبات آمینی ………………………………….. 23
1- 2- 2.آمین اکویوالانت ……………………………………………………………………… 24
1- 2- 3. نسبت اجزاء در واکنش ……………………………………………………………. 26
1- 2- 4. گروهبندي سختکنندههاي آمینی ………………………………………………. 28
1- 2- 4- 1. پلی آمینهاي الیفاتیک …………………………………………………………. 28
1- 2- 4- 2. پلی آمینهاي سیکلوالیفاتیک ……………………………………………… 30
1- 2- 4- 3. پلی آمینهاي هتروسیکلیک …………………………………………………….. 30
1- 2- 4- 4. پلی آمینهاي آرالیفاتیک………………………………………………………… 30
1- 2- 4- 5. پلی آمینهاي اروماتیک …………………………………………………………. 31
1- 2- 4- 6. پلی آمینهاي تغییر یافته ……………………………………………………. 31
1- 2- 4- 6- 1. پلی آمینو آمیدها ………………………………………………………….. 31
1- 2- 4- 6- 2. بازیهاي مانیش ……………………………………………………………. 34
1- 2- 4- 6- 3. پلی آمینو ایمید آزولینها ………………………………………………… 35
1- 2- 4- 6- 4. گروه ترکیبات دي سیان ديآمید …………………………………………. 35
2. سخت شدن و درجه حرارت ……………………………………………………………. 36
3. شتابدهندهها ……………………………………………………………………………. 37

فصل چهارم

خواص رزینهاي اپوکسی و مواد حاصل از آنها را میتوان بطور خلاصه بشرح زیر عنوان نمود: قدرت چسبندگی بسیار خوب روي سطوح مختلف، سختی، استحکام، انعطافپذیري قابل قبول ثبات نوري نسبی، عایق بودن، فاقد بو و مزه بودن، مقاومت رطوبتی بالا، مقاومت در مقابل مواد شیمیائی و … با توجه به خواص مذکور این رزینها کاربردهاي فراوانی داشته و روز بروز بر مواد مصرف و دامنۀ کاربرد آنها افزوده میگردد، کاربرد انواع رزینهاي اپوکسی بترتیب اهمیت عبارتند از:
– پوششهاي سخت شونده در حرارت محیط جهت حفاظت از خوردگی
– پوششهاي مقاوم در صنایع ساختمانی از جمله کف سالنهاي صنعتی
– ملاتهاي اپوکسی- ( خودتراز شونده)
– صمغهاي تزریقی
– پودرهاي قابل پرش شدن
– انواع چسبها
– ساخت انواع ابزار آلات
– مواد پلیمري تقویت شده با الیاف
– رنگها و پوششهاي پودري
– پوششهاي سخت شونده در حرارت (کورهاي)
– صمغهاي ریختهگري و موارد استفادههاي جزئی دیگر
1. اپوکسیهاي بدون حلال- رزینهاي پوششی
از آنجا که اکثر رزینهاي اپوکسی و بسیاري 2ز سیستمهاي پخت آنها خیال یا ویسکویته پایین
میباشند، ممکن است به صورت پوششهاي %100 جامد استفاده شوند.در پوششهاي با ساختار بالا، در بعضی موارد جهت کنترل ویسکوزیته و سادگی کاربرد، مقدار کمی حلال اضافه میشود. مقدار زیادي از این حلال در داخل پوشش به صورت دقیق کننده غیر فعال باقی میماند.در پوششهاي حلالی، حلال به مقدار قابل توجهی حضور را که باید قبل از پخت از فیلم خارج شود که این امر باعث محدودیت ضخامت فیلم پوششی میشود. علاوه بر این، در پوشش حلالی از رزین هاي با جرم مولکولی بالا استفاده میشود که در دماي اتاق جامد بوده و جهت سادگی کاربرد باید در یک حلال حل شوند.
پوششهاي اپوکسی بدون حلال یا %100 جامد. جهت پوششهاي غوطه وري، ژل کت ،پوششهاي تقویت کننده، جلاهاي تجهیزات الکتریکی، پوششهاي با اسپري یا قلم مو جهت مقاومت خوردگی، پوششهاي تزئیناتی، ترکیبات یکپارچه جهت تعمیر و پوشش بتن و پوششها با مقاومتشیمیایی بالا به کار می روند.
پوششهاي %100 جامد در کاربرد تک مرحلهاي، خیلی ضخیم ایجاد میکنند و از آنجا که سخت شدن فیلم همراه با تبخیر حلال نمیباشد، احتمال ایجاد حفره و نقص در فیلم رنگ کاهش یافته و در نتیجه در کاربردهاي حفاظتی احتمال نفوذ مواد آلاینده کاهش مییابد. با یک پوشش کامل توسط رزینهاي اپوکس حتی بدون سیل پخت و در زمان کمی پس از پوشش میتوان به خواص مقاومت شیمیایی و الکتریکی دست یافته این دسته از پوششهاي حتی جهت سطوح حساس به حرارت یا حلال نیز کاربرد داشته و از پوششها را جهت سطوح کوچک و حفاظت اجزاء ساختاري در محل استفاده میشوند.
یکی از کاربردهاي ویژه این دسته از رزینها، پوششهاي با سیستم پخت fatty-polyamide
می باشد که جهت رنگ کردن دوباره سطوحی که پوشش اولیه آنها به حلال حساس است استفاده میشوند که این کاربر به طول اتفاقی در تلاش جهت نگ آمیزي یک نقاشی مربوط به قرن 17 کشف شد.این دسته از پوششهاي معایبی نیز دارند که به طور خلاصه می توان به 1- شکنندگی 2-مقاومت ضعیف در برابر دماهاي بالا و سیکلهاي حرارتی و 3-pot-life کم در سیستمهاي پخت در دماي محیط اشاره کرد.البته بضی از این معایب تا حدودي با اصلاح فرمولاسیون قابل رفع میباشند. براي مثال جهت کاهش شکنندگی میتوان از افزودنیهاي منعطف کننده استفاده کرد اما این امر به قیمت کاهش مقاومت شیمیایی و حرارتی تمام خواهد شد. با این وجود در مواردي که به انعطاف بالایی نیاز باشد طراحی فرمولاسیون حساس خواهد شد.خواص فیزیکی پوششهاي با ساختار بالا و %100 جامد به طور وسیع تابعی از سیستم پخت و افزودنیهاي بهبود دهنده میباشند. اکثر سیستمهاي پخت و افزودنیها در بیشتر کتابها و یا به صورت مقاله ارائه شدهاند که از تکرار آنها در اینجا خودداري میشود. مهمترین کاربرد پوششهاي اپوکسی در خطوط انتقال جهت بهبود مقاوم شیمیایی میباشد. مثال سادهاي از این کاربرد پوشش کانالهاي ؟؟؟؟ انتقال فاضل آب میباشد که در حال حاضر پس از تستهاي قابل توجهی که در آزمایشگاه صورت گرفت. حدود ft30000 از این خطوط در شهر san Buenaventura کالیفرنیا موجود میباشد.
1- 1. پوشش غوطهوري
پوشش غوطهوري تجهیزات الکترونیکی اساساً بر پایه رزینهاي DGEBA نوالاك اپوکسیده شده با جرم مولکولی پایین این رزینها به همراه رزینهاي الفینی اپوکسیده شده میباشند.رزینهاي مایع یا ترکیبی از رزینها با استفاده از عامل تیکسوتروپیک ساز و پر کننده اصلاح شده تا براحتی تنش حین تزریق هاي با فشار زیاد را تحمل کرده و همچنین از شره و پخش شدن آنها جلوگیري شود که در صورتی که احتمال شوك حرارتی در سیستم وجود داشته باشد از افزودنی هاي منعطف کننده استفاده میشود.
در سیستمهاي پوشش غوطه وري در دماي اتاق معمولاً از پلیآمینهاي آلیفاتیک به عنوان
عامل پخت استفاده میشود، اما پلی آمیدهاي چرب در زمینه رایجترند. یک فرمول ساده در این زمینه عبارت است از:

کاربرد رزین اپوکسی در صنعت ………………………………………………………….. 411. اپوکسیهاي بدون حلال- رزینهاي پوششی………………………………………………. 41
1- 1. دیپ کت ………………………………………………………………………………..43.
1- 2. ژل کت ………………………………………………………………………………… 46
1- 3. پوششهاي تقویت شده …………………………………………………………….. 46
1- 4. جلاهاي پوششی بدون حلال ……………………………………………………… 48
1- 5. پوششهاي توسط اسپري و قلم مو جهت مقاومت خوردگی…………………… 50
1- 6. پوششهاي تزئینی …………………………………………………………………. 52
1- 7. ترکیبهاي مخصوص تعمیر و وصله کردن بتون و پوششهاي توسط کاردك………. 60
1- 8. ترکیبات مخصوص تعمیر  وصله کردن بتون ………………………………………. 62
1- 9. کف پوشها …………………………………………………………………………… 63
1- 10. تعمیر و نگهداري بزرگراهها ……………………………………………………… 65
1- 10- 1. آماده سازي بتن ………………………………………………………………… 70
1- 10- 2. روشهاي کاربرد …………………………………………………………………. 73
1- 10- 3. فرمولاسیون …………………………………………………………………….. 76
1- 10- 4. انتخاب کمپکلسهاي بهبود دهندهي هاردنرهاي اپوکسی……………….. 77
1- 10- 5. پرکنندهها ……………………………………………………………………. 79
2. پوششهاي حلالی بر پایه رزینها اپوکسی………………………………………… 81
2- 1. خوردگی……………………………………………………………………………… 84
2- 2. محملهاي جامد …………………………………………………………………….. 88
2- 3. پوششهاي حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 1000- 900)………………… 90
2- 4. پلی آمینهاي آلیفاتیک نوع اول ……………………………………………………. 92
2- 5. پلی آمینهاي چرب ………………………………………………………………….99
2- 6. پوششهاي بر پایه استرهاي DGEBA….ا………………………………………… 100
2- 7. پوششهاي حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 4000- 3000)……………… 102
2- 8 آمینو رزینها ……………………………………………………………………………. 102
2- 9. رزینهاي فنول فرمالدئید …………………………………………………………….. 104
2- 10. پوششهاي حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 80000)…………………… 106
2- 11. پوششهاي DGEBA مودیفاي شده با اکریلیکهاي ترموست…………………… 106
2- 12. اپوکسیهاي امولسیونی……………………………………………………………. 108
2- 13. پیگمنتها و اکستندرها ………………………………………………………………113
2- 14. پرایمرها و رزینهاي تعمیراتی…………………………………………………….. 115
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………….. 117
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………. 118

Abstract
Epoxy formulation based on the liquid epoxy resins and substantially free of sol-vents are employed for a number of industrial applications, including dip coats, spray coats, impregnating compounds, and reinforced and unreinforced trowelable coatingsThe 100 per cent solids coatings (except for those cured with ketimines) are applied in relatively high buildups and offer the ultimate in chemical resistance obtainable with epoxy coating formulations. The principal use for such coating formulations is as concrete topping and repair compounds. Such formulations are based on the diluted DGEBA and contain a flexibilizing additive or a flexibilizing curing agent. They are loaded with fine sand to the maximum volume consistent with the application and service requirements. These formulations must be carefully designed accommodate the stresses encountered in service. Of particular importance in the application of the concrete-topping and repair compound is proper preparation of the surface. Surface preparation requires mechanical removal of weak surface layer, followed by a chemical etchThe 100 per cent solids epoxy compounds, when used in higherbuildup coatings, offer many advantage in return for their relatively high costThe epoxy resins most widely used in solution coatings are the highermolecular weight species of DGEBA, ranging upward from a molecular weight of 950. Species in the molecular-weight range of 950 to 1000 are normally employed with primary aliphatic amines and their adducts and the fatty polyamides in air-drying solution coatings. Species in the molecularweight range of 1500 to 2000 are most frequently esterified. Species in the molecular range of 3000 to 4000 are used with the phenol-formaldehyde and amino resins in baking coatings. Very high molecular-weight species may be used without curing agent or coreactant.
In general, the air-dry coatings provide the chemical resistance and toughness normally associated with the more conventional baking coatings. The phenol-formaldehyde/epoxy systems provide the maximum abrasion resistance and chemical resistance; and the amino/epoxy system provide the maximum in flexibility and color retention. The epoxy esters may be considered as upgraded alkyds  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان