انتخاب صفحه

پیشگفتار

عبارت اپوکسی پیشوندی است که به یک پل اکسیژنی که اتم اکسیژن از دو طرف به دو گروه دیگر متصل باشد اطلاق می گردد.اگر اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل شود و اتم های کربن نیز با یک پیوند به هم متصل شوند و تشکیل یک حلقه ی سه تایی را بدهند به این گروه عامل اپوکسید یا اکسیران و به اتم اکسیژن آن اپی اکسیژن می گویند. این حلقه کوچکترین حلقه ی هتروسیکل ها بوده و بیشترین فعالیت را در میان هتروسیکل ها دارد.این گروه عاملی قابلیت اتصال به بسیاری از ترکیبات آلی را دارا می باشد. رزین های اپوکسی پلی اترهایی هستند که از واکنش تراکمی ترکیبات دارای گروههای عامل اپوکسید با الکل ها و به ویژه فنل های چند ظرفیتی حاصل می گردد.این رزین ها در سال 1938 توسط پیرکاستان شیمی دان سوئیسی کشف شد و در سال 1947 در امریکا به صورت تجاریتولید شد.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

گروهی از ترکیبات شیمیائی که دارای یک یا چند گروه عامل به نام اپوکسید یا اکسیران هستند ترکیبات اپوکسید نامیده میشود. این گروه عامل متشکل از دو اتم کربن است که با یک پیوند به یکدیگر و یک پیوند به شکل پل به یک اتم اکسیژن متصل هستند و به این ترتیب یک حلقه سه تایی تشکیل میدهند.

شکل1- 1. حلقهء اپوکسی
اتم اکسیژن این حلقه را »اپی اکسیژن« و حلقۀ سهتائی بوجود آمده را »گروه عامل اپوکسید« مینامند. ترکیبات حاوی این کوچکترین حلقۀ هتروسیکل از زمان کشف همیشه مورد توجه شیمیدانها بوده است، چرا که سنتز مواد شیمیائی بسیاری از طریق آن میسر میگردید. در اینجا باید به هتروسیکلهای بزرگتری که حاوی اکسیژن هستند نیز اشاره شود. بطوریکه توضیح داده خواهد شد سه حلقۀ سهتائی بیشترین اکتیویته یا واکنشگرائی را دارد و با افزایش تعداد کربنهای موجود در حلقه از این اکتیویته کاسته میشود.
1. روش ساخت رزین اپوکسی
» 238 گرم بیس فنل A را در دو مول سود 15% حل نموده و تا C65 گرم کنید. به مخلوط در حال حرارت دادن قطره قطره و با هم زدن مستمر 185 گرم اپی کلرهیدرین در طول یکساعت اضافه نمائید. ابتدا رزین نرمی حاصل میشود که بمرور جامد میگردد زمانی که انجماد بحالت مطلوب رسید محصول تا زمانی که فاقد یون کلرید باشد شستشو دهید. البته میتوان محصول بدست آمده را در استن حل نمود و سپس نمکهای تهنشین شده را صاف کرد. پس از جدا کردن حلال رزین باقیمانده دارای رنگ زرد روشن بوده و در C75 ذوب میشود. رزین شستشو شده را در بحالت مذاب نگداشته 140 گرم آنهیدرید فنالیک مذاب به آن اضافه کنید، حرارت را حدود یکساعت در C120 نگهدارید وسپس به آرامی سرد نمائید. اکنون یک رزین زرد رنگ متمایل به قهوهای در اختیار دارید که چنانچه به مدت 30 دقیقه در دمای C170 نگهداشته شود مجدداً قابل ذوب نبوده و نامحلول خواهد بود. رزین سخت نشده قبل از اضافه کردن آنهیدرید فنالیک در C 80- 40 نرم میشود، در استون، کلروفرم- اتانل/ بنزن به نسبت 1:4 محلول است، در اتانل، آب و کربن تتراکلرید نامحلول است. رزین سخت شده را میتوان تحت عملیاتی سمباده و سوهان کاری، فرز و تراش قرار دارد. چسبندگی آن روی شیشه، چینی و فلزات بسیار خوب است، ضمناً عایق خوبی نیز هست، قابل ریختهگری (قالبگیری) و پرس شدن نوع پودر شده آن میباشد و میتوان آنرا با پیگمنتهای آلی و غیرآلی، مواد پر کننده از جمله آزبست، خاک اره چوب و غیره مخلوط نمود. استرهای آنهیدرید فنالیک را میتوان بعنوان نرمکننده به آن اضافه نمود. در حالت محلول میتوان از آن در ساخت لاک استفاده کرد. لاک حاصل چسبندگی بسیار خوبی دارد و از مقاومتهای خوبی برخوردار است.«بدین ترتیب از طرفی مشخص گردید که رزینهای جدید از طریق واکنشهای افزایش منتهی به مواد پلیمری- پلی ادیتسیون- سخت میشود ودر زمان خود اولین گروه از این نوع است ولی از طرف دیگر و به رغم موضوع فوق بدلایلی جهت اهداف شرکت De Trey AG قابل استفاده در مواد ترمیم دندان نمیباشد و لذا میبایست طبق روال همیشگی شرکتها مدارک مربوطه در آرشیوهای شرکت »دفن« میگردد ولی با پافشاری P.Caston از این قاعده جلوگیری شد. نامبرده در پاتنت مربوطه قابل استفاده بودن این رزین را در انواع لاکها به دلیل چسبندگی بسیار خوب آن و همچنین بعنوان رزین ریختهگری در ساخت انواع اشیاء از جمله توپ بیلیارد و قطعات الکتریکی تاکید کرده او با توجه به عدم علاقه مسئولین شرکت به ادامه این فعالیت سعی نمود شرکت سیبا (CIBA) را به این رزین علاقمند نماید تا اینکه بالاخره پس از مذاکرات مکرر و همچنین آزمایشهای متعدد و مستقل در شرکت سیبا یک قرارداد همکاری و لیسانس بین دو شرکت منعقد گردید که براساس مفاد آن ادامه تحقیقات برروی رزینهای ساخت P.Caston در شرکت سوئیسی سیبا عملی شد. در خلال این تحقیقات آزمایشات بیشمار و طولانی روی انواع فنلهای دو هستهای صورت گرفت و نتیجه حاصل از این قرار بود که ترکیب دی فنیل پروپان کلسیدیل اتر بدست آمده از بیس فنل A و اپی کلرهیدرین در محیط قلیایی از لحاظ خواص بهترین میباشد. ضمناً همین تحقیقات مشخص کرد که این رزین بهترین سخت کننده دو گروه از ترکیبات یعنی آنهیدریدهای آلی چند ظرفیتی مانند انهیدرید فنالیک و آمینها یا مشتقات آنها میباشد. تحقیقات دامنهداری که متعاقباً صورت گرفت نشان داد که کاربرد این نوع رزینها در محدوده چسبهای فلزات، رنگ و لاک و سپس مواد ریختهگری از اولویت برخوردار میباشد. و بالاخره در سال 1949 اولین گروه از رزینهای اپوکسی بنام »آرالدیت« (Aradit) توسط شرکت سیبا معرفی و به بازار عرضه گردید.

روش ساخت رزین اپوکسی……………………………………………………………………………………..4

مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

ساخت صنعتی رزین اپوکسی ……………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم

شامل رزینهای با ساختار آروماتیک، رزینهای آلیفاتیک و رزینهای دارای ساختار شیمیائی الیسکلیک یا سیکلوالیفاتیک میباشد.مهمترین رزینهای اپوکسی ساختار آروماتیک داشته و عموماً بر پایه بیس فنل A ساخته میشوند. این رزینها از لحاظ گروههای اپوکسید دو عاملی بوده و در صورتیکه بیس فنل A با بیس فنل F جایگزین شود رزینهای حاصل چند عاملی یعنی دارای گروههای اپوکسید متعدد خواهند بود. به این نوع رزینها بعضاً نووکسی (Novoxy) نیز اطلاق میشود زیرا در ساخت آنها عملاً نوولاکها نقش دارند ،(باین موضوع در جای دیگر اشاره خواهد شد.) ضمناً ترکیبات تک عاملی اپوکسید نیز وجود دارند که به »حلالهای فعال« معروف هستند.1- 2. از نقطهنظر سخت شوندگی از نظر چگونگی سخت شدن رزینهای اپوکسی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد. زیر مجموعه هر گروه واکنشهای مشابهی دارند.1- گروههای دارای اپوکسید اکویدالات تا C250؛ در شرایط معمولی بصورت مایع بوده و عمدتاً با پلی آمینها و آنهیدریدهای آلی سخت میشوند. بیشترین کاربرد این رزینها در پوششهای اپوکسی فاقد حلال بوده و گاهی در سیستمهای دو جزئی دارای حلال بعنوان اصلاح کننده مورد استفاده قرار میگیرند.2- گروههایی که در شرایط معمولی جامد بوده ودارای اپوکسید اکویوالانت بین 450 تا اشند. این رزینها که دارای مولاریتۀ نسبتاً پایین هستند با ترکیبات آمین مانند پلی آمینها، پلی آمینوآمیدها، بازیهای مانیش و … سخت میشوند و بیشترین مصرف را در رنگها و لاکهای اپوکسی دو جزئی دارا میباشند.3- گروه رزینهای دارای اپوکید اکویوالات تا 5000 که معمولاً از طریق گروههای هیدروکسیل با ایزوسیاناتها سخت میشوند. لازم بذکر است که با افزایش ملکولاریته درصد گروههای هیدروکسیل موجود در رزین برخلاف آنچه که در مورد گروههای اپوکسید صادق است افزایش مییابد. هم رزینهای داخل این گروه و هم آندسته ک هدارای ملکولاریته بیش از 15000 میباشند بعنوان رزین مکمل با رزینهای آمینی، فنولیک و … در حرارت سخت میشوند. در ضمن رزینهائی که فقط از طریق تبخیر حلال تشکیل فیلم میدهند نیز در این گروه میباشند. (ترموپلاست!) از لحاظ تعداد و تنوع بیشترین رزینهای اپوکسی آنهائی هستند که در ساخت رنگ و لاک هم چنین انواع پوششهای حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرند و غالباً محصول ترکیب بیس فنل A و اپی کلرهیدرین هستند

1. تقسیمبندی رزینهای اپوکسی ……………………………………………………………………….. 11

1- 1. از جنبه ساختار شیمیائی ………………………………………………………………………………… 11

1- 2. از نقطهنظر سخت شوندگی ……………………………………………………………………………… 11

1- 1- 1. رزینهای اپوکسی بر پایه بیسفنل A …………………………… ا…………………………………. 12

1- 1- 2. رزینهای اپوکسی بر پایه بیس فنل F …………………………ا…………………………………….. 13

1- 1- 3. رزینهای اپوکسی بر پایه گلیسدیل استر ……………………………………………………………… 14

1- 1- 4. رزینهای اپوکسی بر پایه گلیسدیل آمین ………………… ………………………………………… 15

1- 1- 5. رزینهای برمه شده ……………………………………….. ……………………………………………… 16

1- 1- 6. رزین اپوکسی بر پایهء پلی اتیلن ترفتالات …… ………………………………………………………. 16

1- 1- 7.رزینهای نوولاک اپوکسی ……………………. ……………………………………………………. 17

. کاربرد رزین اپوکسی و الیاف شیشه جهت تعمیر لولههای سفالی سیستم  فاضلاب در پلانتهای شیمیایی بزرگ که نشست اسید باعث تخریب لولههای بدون محافظ  خواهد شد.

. کاربرد رزین اپوکسی و الیاف شیشه جهت تعمیر لولههای سفالی سیستمفاضلاب در پلانتهای شیمیایی بزرگ که نشست اسید باعث تخریب لولههای بدون محافظخواهد شد.

فصل سوم

شرایط موجود در حلقه اکسیران یعنی پتانسیل خود بخود بالای حلقۀ سهتایی و گرایش به باز شدن حلقه و همچنین قابلیت قطبی شدن زیاد آن باعث میشود که رزینهای اپوکسی از واکنشگرائی نسبتاً خوبی برخوردار باشند، بدین ترتیب که هم امکان پلی مریزاسیون تحت اثر کاتالیزورهای اسیدی قوی، همانگونه که در قسمت مربوط به واکنشهای اتیلن اکسید توضیح داده شد از طرف دیگر آدیتسیون از طریق آنهیدرید اسیدهای چندبازی آلی و یا از طریق هیدروژنهای فعال در ترکیبات دیگر میسر میباشد.از نقطه نظر مسایل تکنیکی نوع دوم یعنی پلی ادیتسیون دارای ارجهیتهای بسیاری میباشد از جمله اینکه پروسه و روند تشکیل فیلم بخوبی قابل کنترل و هدایت است، امری که در پلی مریزاسیون یا غیر ممکن و یا بسختی ممکن میباشد.
1. سختسازی رزینهای اپوکسی از طریق پلی ادیتسیون
در این نوع واکنشها اجزاء فعل و انفعال- معمولاً دو جزء از طریق تغییر مکان اتمها و گروههای اتمی صورت میپذیرد، بدون اینکه هیچ نوع ترکیب سومی که معمولاً بصورت فرار آزاد میگردد ایجاد شده و محیط واکنش را ترک نماید (با واکنش کندنزاسیون یا تراکمی مقایسه کنید).ترکیبات شیمیائی سخت شونده یا فیلمساز در رنگ و لاک، جزء اول پلی ادیتسیون عمدتاً از نوع ترکیبات اپوکسید و یا پلی اُُلها است که با ترکیبات آمین یا ایزوسیاناتها بعنوان شریک واکنش یا جزء دوم سخت شده و تشیکل فیلم میدهند.1- 1. پلی ادیتسیون در رزینهای اپوکسی با آنهیدریدهای آلیآنهیدریدهای چند بازی آلی قابلتت سخت نمودن رزینهای اپوکسی را دارا میباشند و حاصل واکنش ترکیباتی همانند »پلی استرها« است. گروه فعال اپوکسید در واقع قابل تبدیل به یک الکل بود (R-OH) از طرفی نیز ترکیب یک الکل و یک اسید- در اینجا آنهیدرید- منجر به تشکیل یک استر میگردد، لذا اگرچه در این ارتباط استرفیکاسیون بدان معنی که ما میدانیم در میان نیست ولی محصول بدست آمده بیشباهت به یک پلیاستر نیست. جهت راهاندازی یک چنین واکنشی بین رزین اپوکسی و یک آنهیدرید مانند فنالیک آنهیدرید ابتدا لازم است یک گروه عامل کربوکسیل ایجاد و سپس با گروه هیدروکسیل که از طریق حلقه اکسیران در اختیار قرار میگیرد وارد فعل و انفعال گردد. در اولین مرحله از ا ین واکنش بویژه در حالت مصرف رزینهای اپوکسی با ملکولاریته متوسط به بالا
گروههای هیدروکسیل موجود (بمقدار کافی) در رزین عمل راهاندازی و شروع واکنش را عهدهدار میباشد. ولی در صورتیکه رزین مصرفی از نوع مایع- مولکاریته کم- باشد بدلیل وجود اندک گروههای هیدروکسیل جهت راهاندازی واکنش حضور شتاب دهندهها الزامی است، در هر دو حالت ادامه واکنش نیاز به حرارت دارد.OH – مورد استفاده متعلق به رزین اپوکسی و یا از طریق شتاب دهنده و تخریب حلقه اکسیران در اختیار قرار میگیرد.

سختسازی رزینهای اپوکسی ………………………………………………………………………………….. 19

1. سختسازی رزینهای اپوکسی از طریق پلی ادیتسیون ……………………………………………. 19

1- 1. پلی ادیتسیون در رزینهای اپوکسی با آنهیدریدهای آلی ………………… ……………………….. 19

1- 2. پلی ادتسیون در رزینهای اپوکسی با ترکیبات آمینی ………………………….. ……………………… 21

1- 2- 1. مکانیزم سخت شوندگی با ترکیبات آمینی …………………….. ………………………………….. 23

1- 2- 2.آمین اکویوالانت …………………………………………………………. …………………………………. 24

1- 2- 3. نسبت اجزاء در واکنش ……………………………………………….. ………………………………………… 26

1- 2- 4. گروهبندی سختکنندههای آمینی ………………………………… …………………………………….. 28

1- 2- 4- 1. پلی آمینهای الیفاتیک ………………………………………………… ………………………….. 28

1- 2- 4- 2. پلی آمینهای سیکلوالیفاتیک ………………………………. ……………………………………. 30

1- 2- 4- 3. پلی آمینهای هتروسیکلیک ………………………………………. …………………………………….. 30

1- 2- 4- 4. پلی آمینهای آرالیفاتیک…………………………………… …………………………………………….. 30

1- 2- 4- 5. پلی آمینهای اروماتیک …………………………….. …………………………………………………… 31

1- 2- 4- 6. پلی آمینهای تغییر یافته ……………………….. ……………………………………………………….. 31

1- 2- 4- 6- 1. پلی آمینو آمیدها …………………………………………………. …………….. 31

1- 2- 4- 6- 2. بازیهای مانیش …………………………………………………….. ……………… 34

1- 2- 4- 6- 3. پلی آمینو ایمید آزولینها ………………….. ………………………… 35

1- 2- 4- 6- 4. گروه ترکیبات دی سیان دیآمید …………… ………… 35

سخت شدن و درجه حرارت ……………………………………………….. ……………………………………………….. 36

شتابدهندهها ……………………………………….. ……………………………………………………………………………. 37

سیستم چند پوششی مشبک شده که ظاهری شبیه به کاشی به دیوار

سیستم چند پوششی مشبک شده که ظاهری شبیه به کاشی به دیوار

فصل چهارم

خواص رزینهای اپوکسی و مواد حاصل از آنها را میتوان بطور خلاصه بشرح زیر عنوان نمود: قدرت چسبندگی بسیار خوب روی سطوح مختلف، سختی، استحکام، انعطافپذیری قابل قبول ثبات نوری نسبی، عایق بودن، فاقد بو و مزه بودن، مقاومت رطوبتی بالا، مقاومت در مقابل مواد شیمیائی و … با توجه به خواص مذکور این رزینها کاربردهای فراوانی داشته و روز بروز بر مواد مصرف و دامنۀ کاربرد آنها افزوده میگردد، کاربرد انواع رزینهای اپوکسی بترتیب اهمیت عبارتند از:
– پوششهای سخت شونده در حرارت محیط جهت حفاظت از خوردگی
– پوششهای مقاوم در صنایع ساختمانی از جمله کف سالنهای صنعتی
– ملاتهای اپوکسی- ( خودتراز شونده)
– صمغهای تزریقی
– پودرهای قابل پرش شدن
– انواع چسبها
– ساخت انواع ابزار آلات
– مواد پلیمری تقویت شده با الیاف
– رنگها و پوششهای پودری
– پوششهای سخت شونده در حرارت (کورهای)
– صمغهای ریختهگری و موارد استفادههای جزئی دیگر
1. اپوکسیهای بدون حلال- رزینهای پوششی
از آنجا که اکثر رزینهای اپوکسی و بسیاری 2ز سیستمهای پخت آنها خیال یا ویسکویته پایین میباشند، ممکن است به صورت پوششهای %100 جامد استفاده شوند.در پوششهای با ساختار بالا، در بعضی موارد جهت کنترل ویسکوزیته و سادگی کاربرد، مقدار کمی حلال اضافه میشود. مقدار زیادی از این حلال در داخل پوشش به صورت دقیق کننده غیر فعال باقی میماند.در پوششهای حلالی، حلال به مقدار قابل توجهی حضور را که باید قبل از پخت از فیلم خارج شود که این امر باعث محدودیت ضخامت فیلم پوششی میشود. علاوه بر این، در پوشش حلالی از رزین های با جرم مولکولی بالا استفاده میشود که در دمای اتاق جامد بوده و جهت سادگی کاربرد باید در یک حلال حل شوند.پوششهای اپوکسی بدون حلال یا %100 جامد. جهت پوششهای غوطه وری، ژل کت ،پوششهای تقویت کننده، جلاهای تجهیزات الکتریکی، پوششهای با اسپری یا قلم مو جهت مقاومت خوردگی، پوششهای تزئیناتی، ترکیبات یکپارچه جهت تعمیر و پوشش بتن و پوششها با مقاومتشیمیایی بالا به کار می روند.پوششهای %100 جامد در کاربرد تک مرحلهای، خیلی ضخیم ایجاد میکنند و از آنجا که سخت شدن فیلم همراه با تبخیر حلال نمیباشد، احتمال ایجاد حفره و نقص در فیلم رنگ کاهش یافته و در نتیجه در کاربردهای حفاظتی احتمال نفوذ مواد آلاینده کاهش مییابد. با یک پوشش کامل توسط رزینهای اپوکس حتی بدون سیل پخت و در زمان کمی پس از پوشش میتوان به خواص مقاومت شیمیایی و الکتریکی دست یافته این دسته از پوششهای حتی جهت سطوح حساس به حرارت یا حلال نیز کاربرد داشته و از پوششها را جهت سطوح کوچک و حفاظت اجزاء ساختاری در محل استفاده میشوند.

4- 1. دیپ کت ……………………………………………………………………. ………………………..43.

4- 2. ژل کت …………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 46

1- 3. پوششهای تقویت شده ………………………………………………………………………………………………… 46

1- 4. جلاهای پوششی بدون حلال ………………………………………………………………………………. 48

1- 5. پوششهای توسط اسپری و قلم مو جهت مقاومت خوردگی……………………………….. ……… 50

1- 6. پوششهای تزئینی ………………………………………………………………………………………………….. 52

1- 7. ترکیبهای مخصوص تعمیر و وصله کردن بتون و پوششهای توسط کاردک………………… 60

1- 8. ترکیبات مخصوص تعمیر و وصله کردن بتون ………………………………………………………… 62

1- 9. کف پوشها ……………………………………………………………………………………………………………………. 63

1- 10. تعمیر و نگهداری بزرگراهها ………………………………………………………………………………………. 65

1- 10- 1. آماده سازی بتن ………………………………………………………………………………………………. ………… 70

1- 10- 2. روشهای کاربرد ………………………………………………………………………………………………………… …. 73

1- 10- 3. فرمولاسیون ………………………………………………………… ……………………… 76

1- 10- 4. انتخاب کمپکلسهای بهبود دهندهی هاردنرهای اپوکسی………………….. …………………. 77

1- 10- 5. پرکنندهها ……………………………………………………………… ………………………… 79

2. پوششهای حلالی بر پایه رزینها اپوکسی………………………………………………………………………………………. 81

2- 1. خوردگی……………………………………………………… …………………………………………………………….. 84

2- 2. محملهای جامد ………………………… …………………………………………………………………………. 88

2- 3. پوششهای حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 1000- 900)…………………………… ….. 90

2- 4. پلی آمینهای آلیفاتیک نوع اول ………………………………………….. ……………………. …………… 92

2- 5. پلی آمینهای چرب …………………………………………….. ………………..99

2- 6. پوششهای بر پایه استرهای DGEBA…………………ا……………… …………………………………… 100

2- 7. پوششهای حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 4000- 3000)………. ………………. 102

2- 8 آمینو رزینها …………………………………………………………. …….. ………………………………. 102

2- 9. رزینهای فنول فرمالدئید ……………………………………….. ………………………………….. 104

2- 10. پوششهای حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 80000)……………… ……………….. 106

2- 11. پوششهای DGEBA مودیفای شده با اکریلیکهای ترموست……… ………………………… 106

2- 12. اپوکسیهای امولسیونی……………………………………………………………….. …………………….. 108

2- 13. پیگمنتها و اکستندرها ………………………………….. ……………………….113

2- 14. پرایمرها و رزینهای تعمیراتی………………………….. …………………………………………………….. 115

فهرست منابع فارسی ……………………………………………. ……………………………………………. 117

فهرست منابع لاتین …………………………………………. ………………………………………………………. 118

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

.اعمال کف پوش اپوکسی با استفاده از ماله

.اعمال کف پوش اپوکسی با استفاده از ماله

فهرست جدول ها

جدول3- 1. طول عمر مخلوط ………………………………………………………………………29
جدول3- 2. نام تجاری و تولید کنندگان برخی از سختکننده………………….. ……………………………… 37
جدول4- 1. یک فرمول ساده برای پوشش غوطه وریط…………………………………………………………………….. 44
جدول4- 2. یک فرمول ساده جهت سیستم های تک جزئی……………………………………………………………….. 44
جدول 4- 3. خواص یک پوشش اپوکسی با هاردنر کتیمنی………………………………………………………………. 52
جدول4- 4. یک فرمول ساده برای پوشش های تزئیناتی……………………………………………………………………. 53
جدول4- 5. یک فرمول ساده برای مخصوص تعمیر……………………………………………………………………………. 60
جدول 4- 6. آزمایش immersion بر فیلم های روی پلی آمین – اپوکسی…………………………………….. 91
جدول 4- 7. خواص فیزیکی پوشش های پلی آمین – اپوکسی………………………………………………………….. 92
جدول4- 8. دما و زمان پخت سیستم های پخت رایج……………………………………………………………………….. 94
جدول4- 9. یک فرمولاسیون نمونه بر پایه هاردنر پلی آمینی…………………………………………………………….. 95
جدول4- 10. خواص فرمولاسیون نمونه بر پایه هاردنر پلی آمینی……………………………………………………… 96
جدول4- 11. یک فرمولاسیون پایه جهت فیلمهای شفاف پلی آمیدهای چرب…………………………………… 98
جدول4- 12. خواص فرمولاسیون پایه جهت فیلمهای شفاف پلی آمیدهای چرب……………………………… 99
جدول4- 13.سیستمهای پخت رایج جهت آمینو رزینها……………………………………………………………………. 104
جدول4- 14. فرمولاسیون یک فیلم شفاف بر پایه رزینهای فنول فرمالدهید………………………………….. 105
جدول4- 15. یک ترکیب حلالی نمونه جته DGEBA با جرم مولکولی 950………………………………… 110
جدول 4- 16. یک فرمولاسیون 70% رزین DGEBA با ترکیب حلالی…………………………………………. 112

فهرست شکل ها

شکل1- 1. حلقهء اپوکسی………………………… …………………………………………………………………………………………….. 1

شکل1- 2. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ………………………………………………………………………………………………. 7

شکل1- 3. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ………………………………………………………………………………………………. 8

شکل1- 4. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ………………………………………………………………………………………………. 8

شکل2- 1. رزین بیس فنل F ……………………………………………..ا…………………………………………… ……….. 14

شکل2- 6. مکانیزم ساخت رزینهای نوولاک اپوکسی ……………………………………………………………… ….. 18

شکل3- 1. پلی ادیتسیون در رزینهای اپوکسی با آنهیدریدهای آلی…………………………………………………. 20

شکل3- 2.دیاگرام های انرژی فعال سازی ………………………………………………………………….. ………….. 22

شکل3- 3. مکانیزم سخت شوندگی با ترکیبات آمینی…………………………. ………………………….. 24

شکل3- 4. دیاگرام شرکت DOWN CHEM ……………………………………. …….. ا                   ………………………. 27

شکل3- 5. پلی آمینهای الیفاتیک………………………………………………………………………………………………………. 29

شکل3- 6. پلی آمینو آمیدها ……………………………………………………………. ………………………………… 32

شکل3- 7.مکانیزم تشکیل 250Euredur ……………..ا……….. …………………………………. 33

شکل3- 8. مکانیزم عمل شتابدهندگی …………………………………. ……………………38

شکل 4- 1. یک سطح یکپارچه اعمال شده بر روی سطح در کارخانه لبنیات سازی ……………….. . 47

شکل 4- 2. کاربرد رزین اپوکسی و الیاف شیشه جهت تعمیر لولههای سفالی سیستم فاضلاب…… 48

شکل 4- 3. تعمیر بتن ترک خورده ظرف غذا (آبشور حیوانات) توسط

رزین اپوکسی صد درصد جامد ……………………………………………………….. …………………………… 51

شکل 4- 4. پوشش سطح زیرگذر1……………………………… ……………………………………………… 54

شکل 4- 5. زیر گذر2 …………………………… ………………………………………………………………….. 54

شکل 4- 6. زیر گذر3……………………………. ……………………………………………………………………….. 56

شکل4- 7. سیستم چند پوششی مشبک شده…………………… …………………………………………… 57

شکل 4- 8. موزاییک اپوکسی 1 …………………………………………….. ……………………………………… 57

شکل 4- 9. موزائیک اپوکسی2…………………………………… ……………………………………………. 58

شکل 4- 10. موزاییک اپوکسی 3 ………………………… ……………………………………………………… 58

شکل 4- 11. موزاییک اپوکسی4……………………………. ……………………………………………………… 59

شکل 4- 12.سطح زبر و خشن پانلهای اپوکسی…………………. ……………………………………………… 59

شکل 4- 13. استفاده از رزین اپوکسی در سازه های دریایی………………………………… ………….. 61

شکل 4- 14. لایه آستری کامپاند اپوکسی…………………………………….. ………………………………. 66

شکل 4- 15. نوارهای غیر لغزنده اپوکسی ………………… ……………………………………………….. 67

شکل 4- 16. سکوی مجاور ایستگاه قطار با اپوکسی غیر لغزنده………. ……………………………. 70

شکل4- 17. کاربرد کامپاند اپوکسی- پلی سولفاید جهت تعمیر ترکهای سطح رویی پلی بتنی….. … 71

شکل 4- 18. اعمال کف پوش اپوکسی پر شده با شن و سنگ ریزه با استفاده از شمشه………. ……. 75

شکل 4- 19.اعمال کف پوش اپوکسی با استفاده از ماله……………………………………. ………………. 75

شکل 4- 20. کاربرد لایه نازک آستری اپوکسی رزین بر سطح روی پل…………………. …… 78

شکل 4- 21. راهنمای درصد حجمی سنگریزه برای روشهای کاربردی مختلف…………… 80

شکل 4- 22. اثر فیلر و درصد فیلر بر روی مقاومت برشی فرمولاسیون DGEBA………………ا…………. 80

شکل4- 23. کاربرد رزینهای اپوکسی بر روی سطح خارجی واگنهای باری……………………………………… 84

شکل 4- 24. پوشش رزین اپوکسی برای جلوگیری از خوردگی خط لوله روی زمین…………….. … 87

شکل 4- 25. کاربرد رنگ اپوکسی جهت پوشش سطح فرودگاه…………………………. ………………. 91

شکل 4- 26. کاربرد پوشش اپوکسی به سطح رویی واگن بدون لبه …………….. ………………… 93

شکل 4- 27. استفاده از پوشش اپوکسی جهت حفاظت سکوی پرتاب…………………… ………. 107

شکل 4- 28. رنگ آمیزی یک هتل مجلل……………………………………………………………. ……………….. 107

شکل 4- 29. رنگ آمیزی 11 میلیون فوت مربع از سازه جرثقیل…………………………………………….. 111

شکل 4- 30. کاربرد پوشش اپوکسی بر سطح داخلی تانک آب مقطر…………. …………………………. 114

شکل 4- 31. اثر pigmentهای 2TiOنمودار تنش و کرنش…………………… ……………………114

 

Abstract
Epoxy formulation based on the liquid epoxy resins and substantially free of sol-vents are employed for a number of industrial applications, including dip coats, spray coats, impregnating compounds, and reinforced and unreinforced trowelable coatingsThe 100 per cent solids coatings (except for those cured with ketimines) are applied in relatively high buildups and offer the ultimate in chemical resistance obtainable with epoxy coating formulations. The principal use for such coating formulations is as concrete topping and repair compounds. Such formulations are based on the diluted DGEBA and contain a flexibilizing additive or a flexibilizing curing agent. They are loaded with fine sand to the maximum volume consistent with the application and service requirements. These formulations must be carefully designed accommodate the stresses encountered in service. Of particular importance in the application of the concrete-topping and repair compound is proper preparation of the surface. Surface preparation requires mechanical removal of weak surface layer, followed by a chemical etchThe 100 per cent solids epoxy compounds, when used in higherbuildup coatings, offer many advantage in return for their relatively high costThe epoxy resins most widely used in solution coatings are the highermolecular weight species of DGEBA, ranging upward from a molecular weight of 950. Species in the molecular-weight range of 950 to 1000 are normally employed with primary aliphatic amines and their adducts and the fatty polyamides in air-drying solution coatings. Species in the molecularweight range of 1500 to 2000 are most frequently esterified. Species in the molecular range of 3000 to 4000 are used with the phenol-formaldehyde and amino resins in baking coatings. Very high molecular-weight species may be used without curing agent or coreactantIn general, the air-dry coatings provide the chemical resistance and toughness normally associated with the more conventional baking coatings. The phenol-formaldehyde/epoxy systems provide the maximum abrasion resistance and chemical resistance; and the amino/epoxy system provide the maximum in flexibility and color retention. The epoxy esters may be considered as upgraded alkyds.


 


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان


فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان