پیشگفتار

عبارت اپوکسی پیشوندي است که به یک پل اکسیژنی که اتم اکسیژن از دو طرف به دو گروه دیگر متصل باشد اطلاق می گردد.اگر اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل شود و اتم هاي کربن نیز با یک پیوند به هم متصل شوند و تشکیل یک حلقه ي سه تایی را بدهند به این گروه عامل اپوکسید یا اکسیران و به اتم اکسیژن آن اپی اکسیژن می گویند. این حلقه کوچکترین حلقه ي هتروسیکل ها بوده و بیشترین فعالیت را در میان هتروسیکل ها دارد.این گروه عاملی قابلیت اتصال به بسیاري از ترکیبات آلی را دارا می باشد. رزین هاي اپوکسی پلی اترهایی هستند که از واکنش تراکمی ترکیبات داراي گروههاي عامل اپوکسید با الکل ها و به ویژه فنل هاي چند ظرفیتی حاصل می گردد.این رزین ها در سال 1938 توسط پیرکاستان شیمی دان سوئیسی کشف شد و در سال 1947 در امریکا به صورت تجاريتولید شد.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

گروهی از ترکیبات شیمیائی که داراي یک یا چند گروه عامل به نام اپوکسید یا اکسیران هستند ترکیبات اپوکسید نامیده میشود. این گروه عامل متشکل از دو اتم کربن است که با یک پیوند به یکدیگر و یک پیوند به شکل پل به یک اتم اکسیژن متصل هستند و به این ترتیب یک حلقه سه تایی تشکیل میدهند.

شکل1- 1. حلقهء اپوکسی
اتم اکسیژن این حلقه را »اپی اکسیژن« و حلقۀ سهتائی بوجود آمده را »گروه عامل اپوکسید« مینامند. ترکیبات حاوي این کوچکترین حلقۀ هتروسیکل از زمان کشف همیشه مورد توجه شیمیدانها بوده است، چرا که سنتز مواد شیمیائی بسیاري از طریق آن میسر میگردید. در اینجا باید به هتروسیکلهاي بزرگتري که حاوي اکسیژن هستند نیز اشاره شود. بطوریکه توضیح داده خواهد شد سه حلقۀ سهتائی بیشترین اکتیویته یا واکنشگرائی را دارد و با افزایش تعداد کربنهاي موجود در حلقه از این اکتیویته کاسته میشود.
1. روش ساخت رزین اپوکسی
» 238 گرم بیس فنل A را در دو مول سود 15% حل نموده و تا C65 گرم کنید. به مخلوط در حال حرارت دادن قطره قطره و با هم زدن مستمر 185 گرم اپی کلرهیدرین در طول یکساعت اضافه نمائید. ابتدا رزین نرمی حاصل میشود که بمرور جامد میگردد زمانی که انجماد بحالت مطلوب رسید محصول تا زمانی که فاقد یون کلرید باشد شستشو دهید. البته میتوان محصول بدست آمده را در استن حل نمود و سپس نمکهاي تهنشین شده را صاف کرد. پس از جدا کردن حلال رزین باقیمانده داراي رنگ زرد روشن بوده و در C75 ذوب میشود. رزین شستشو شده را در بحالت مذاب نگداشته 140 گرم آنهیدرید فنالیک مذاب به آن اضافه کنید، حرارت را حدود یکساعت در C120 نگهدارید وسپس به آرامی سرد نمائید. اکنون یک رزین زرد رنگ متمایل به قهوهاي در اختیار دارید که چنانچه به مدت 30 دقیقه در دماي C170 نگهداشته شود مجدداً قابل ذوب نبوده و نامحلول خواهد بود. رزین سخت نشده قبل از اضافه کردن آنهیدرید فنالیک در C 80- 40 نرم میشود، در استون، کلروفرم- اتانل/ بنزن به نسبت 1:4 محلول است، در اتانل، آب و کربن تتراکلرید نامحلول است. رزین سخت شده را میتوان تحت عملیاتی سمباده و سوهان کاري، فرز و تراش قرار دارد. چسبندگی آن روي شیشه، چینی و فلزات بسیار خوب است، ضمناً عایق خوبی نیز هست، قابل ریختهگري (قالبگیري) و پرس شدن نوع پودر شده آن میباشد و میتوان آنرا با پیگمنتهاي آلی و غیرآلی، مواد پر کننده از جمله آزبست، خاك اره چوب و غیره مخلوط نمود. استرهاي آنهیدرید فنالیک را میتوان بعنوان نرمکننده به آن اضافه نمود. در حالت محلول میتوان از آن در ساخت لاك استفاده کرد. لاك حاصل چسبندگی بسیار خوبی دارد و از مقاومتهاي خوبی برخوردار است.«بدین ترتیب از طرفی مشخص گردید که رزینهاي جدید از طریق واکنشهاي افزایش منتهی به مواد پلیمري- پلی ادیتسیون- سخت میشود ودر زمان خود اولین گروه از این نوع است ولی از طرف دیگر و به رغم موضوع فوق بدلایلی جهت اهداف شرکت De Trey AG قابل استفاده در مواد ترمیم دندان نمیباشد و لذا میبایست طبق روال همیشگی شرکتها مدارك مربوطه در آرشیوهاي شرکت »دفن« میگردد ولی با پافشاري P.Caston از این قاعده جلوگیري شد. نامبرده در پاتنت مربوطه قابل استفاده بودن این رزین را در انواع لاكها به دلیل چسبندگی بسیار خوب آن و همچنین بعنوان رزین ریختهگري در ساخت انواع اشیاء از جمله توپ بیلیارد و قطعات الکتریکی تاکید کرده او با توجه به عدم علاقه مسئولین شرکت به ادامه این فعالیت سعی نمود شرکت سیبا (CIBA) را به این رزین علاقمند نماید تا اینکه بالاخره پس از مذاکرات مکرر و همچنین آزمایشهاي متعدد و مستقل در شرکت سیبا یک قرارداد همکاري و لیسانس بین دو شرکت منعقد گردید که براساس مفاد آن ادامه تحقیقات برروي رزینهاي ساخت P.Caston در شرکت سوئیسی سیبا عملی شد. در خلال این تحقیقات آزمایشات بیشمار و طولانی روي انواع فنلهاي دو هستهاي صورت گرفت و نتیجه حاصل از این قرار بود که ترکیب دي فنیل پروپان کلسیدیل اتر بدست آمده از بیس فنل A و اپی کلرهیدرین در محیط قلیایی از لحاظ خواص بهترین میباشد. ضمناً همین تحقیقات مشخص کرد که این رزین بهترین سخت کننده دو گروه از ترکیبات یعنی آنهیدریدهاي آلی چند ظرفیتی مانند انهیدرید فنالیک و آمینها یا مشتقات آنها میباشد. تحقیقات دامنهداري که متعاقباً صورت گرفت نشان داد که کاربرد این نوع رزینها در محدوده چسبهاي فلزات، رنگ و لاك و سپس مواد ریختهگري از اولویت برخوردار میباشد. و بالاخره در سال 1949 اولین گروه از رزینهاي اپوکسی بنام »آرالدیت« (Aradit) توسط شرکت سیبا معرفی و به بازار عرضه گردید.

روش ساخت رزین اپوکسی……………………………………………………………………………………..4

مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

ساخت صنعتی رزین اپوکسی ……………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم

شامل رزینهاي با ساختار آروماتیک، رزینهاي آلیفاتیک و رزینهاي داراي ساختار شیمیائی الیسکلیک یا سیکلوالیفاتیک میباشد.مهمترین رزینهاي اپوکسی ساختار آروماتیک داشته و عموماً بر پایه بیس فنل A ساخته میشوند. این رزینها از لحاظ گروههاي اپوکسید دو عاملی بوده و در صورتیکه بیس فنل A با بیس فنل F جایگزین شود رزینهاي حاصل چند عاملی یعنی داراي گروههاي اپوکسید متعدد خواهند بود. به این نوع رزینها بعضاً نووکسی (Novoxy) نیز اطلاق میشود زیرا در ساخت آنها عملاً نوولاکها نقش دارند ،(باین موضوع در جاي دیگر اشاره خواهد شد.) ضمناً ترکیبات تک عاملی اپوکسید نیز وجود دارند که به »حلالهاي فعال« معروف هستند.1- 2. از نقطهنظر سخت شوندگی از نظر چگونگی سخت شدن رزینهاي اپوکسی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد. زیر مجموعه هر گروه واکنشهاي مشابهی دارند.1- گروههاي داراي اپوکسید اکویدالات تا C250؛ در شرایط معمولی بصورت مایع بوده و عمدتاً با پلی آمینها و آنهیدریدهاي آلی سخت میشوند. بیشترین کاربرد این رزینها در پوششهاي اپوکسی فاقد حلال بوده و گاهی در سیستمهاي دو جزئی داراي حلال بعنوان اصلاح کننده مورد استفاده قرار میگیرند.2- گروههایی که در شرایط معمولی جامد بوده وداراي اپوکسید اکویوالانت بین 450 تا اشند. این رزینها که داراي مولاریتۀ نسبتاً پایین هستند با ترکیبات آمین مانند پلی آمینها، پلی آمینوآمیدها، بازيهاي مانیش و … سخت میشوند و بیشترین مصرف را در رنگها و لاکهاي اپوکسی دو جزئی دارا میباشند.3- گروه رزینهاي داراي اپوکید اکویوالات تا 5000 که معمولاً از طریق گروههاي هیدروکسیل با ایزوسیاناتها سخت میشوند. لازم بذکر است که با افزایش ملکولاریته درصد گروههاي هیدروکسیل موجود در رزین برخلاف آنچه که در مورد گروههاي اپوکسید صادق است افزایش مییابد. هم رزینهاي داخل این گروه و هم آندسته ك هداراي ملکولاریته بیش از 15000 میباشند بعنوان رزین مکمل با رزینهاي آمینی، فنولیک و … در حرارت سخت میشوند. در ضمن رزینهائی که فقط از طریق تبخیر حلال تشکیل فیلم میدهند نیز در این گروه میباشند. (ترموپلاست!) از لحاظ تعداد و تنوع بیشترین رزینهاي اپوکسی آنهائی هستند که در ساخت رنگ و لاك هم چنین انواع پوششهاي حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرند و غالباً محصول ترکیب بیس فنل A و اپی کلرهیدرین هستند

1. تقسیمبندي رزینهاي اپوکسی ……………………………………………………………………….. 11

1- 1. از جنبه ساختار شیمیائی ………………………………………………………………………………… 11

1- 2. از نقطهنظر سخت شوندگی ……………………………………………………………………………… 11

1- 1- 1. رزینهاي اپوکسی بر پایه بیسفنل A …………………………… ا…………………………………. 12

1- 1- 2. رزینهاي اپوکسی بر پایه بیس فنل F …………………………ا…………………………………….. 13

1- 1- 3. رزینهاي اپوکسی بر پایه گلیسدیل استر ……………………………………………………………… 14

1- 1- 4. رزینهاي اپوکسی بر پایه گلیسدیل آمین ………………… ………………………………………… 15

1- 1- 5. رزینهاي برمه شده ……………………………………….. ……………………………………………… 16

1- 1- 6. رزین اپوکسی بر پایهء پلی اتیلن ترفتالات …… ………………………………………………………. 16

1- 1- 7.رزینهاي نوولاك اپوکسی ……………………. ……………………………………………………. 17

. کاربرد رزین اپوکسی و الیاف شیشه جهت تعمیر لولههاي سفالی سیستم  فاضلاب در پلانتهاي شیمیایی بزرگ که نشست اسید باعث تخریب لولههاي بدون محافظ  خواهد شد.

. کاربرد رزین اپوکسی و الیاف شیشه جهت تعمیر لولههاي سفالی سیستمفاضلاب در پلانتهاي شیمیایی بزرگ که نشست اسید باعث تخریب لولههاي بدون محافظخواهد شد.

فصل سوم

شرایط موجود در حلقه اکسیران یعنی پتانسیل خود بخود بالاي حلقۀ سهتایی و گرایش به باز شدن حلقه و همچنین قابلیت قطبی شدن زیاد آن باعث میشود که رزینهاي اپوکسی از واکنشگرائی نسبتاً خوبی برخوردار باشند، بدین ترتیب که هم امکان پلی مریزاسیون تحت اثر کاتالیزورهاي اسیدي قوي، همانگونه که در قسمت مربوط به واکنشهاي اتیلن اکسید توضیح داده شد از طرف دیگر آدیتسیون از طریق آنهیدرید اسیدهاي چندبازي آلی و یا از طریق هیدروژنهاي فعال در ترکیبات دیگر میسر میباشد.از نقطه نظر مسایل تکنیکی نوع دوم یعنی پلی ادیتسیون داراي ارجهیتهاي بسیاري میباشد از جمله اینکه پروسه و روند تشکیل فیلم بخوبی قابل کنترل و هدایت است، امري که در پلی مریزاسیون یا غیر ممکن و یا بسختی ممکن میباشد.
1. سختسازي رزینهاي اپوکسی از طریق پلی ادیتسیون
در این نوع واکنشها اجزاء فعل و انفعال- معمولاً دو جزء از طریق تغییر مکان اتمها و گروههاي اتمی صورت میپذیرد، بدون اینکه هیچ نوع ترکیب سومی که معمولاً بصورت فرار آزاد میگردد ایجاد شده و محیط واکنش را ترك نماید (با واکنش کندنزاسیون یا تراکمی مقایسه کنید).ترکیبات شیمیائی سخت شونده یا فیلمساز در رنگ و لاك، جزء اول پلی ادیتسیون عمدتاً از نوع ترکیبات اپوکسید و یا پلی اُُلها است که با ترکیبات آمین یا ایزوسیاناتها بعنوان شریک واکنش یا جزء دوم سخت شده و تشیکل فیلم میدهند.1- 1. پلی ادیتسیون در رزینهاي اپوکسی با آنهیدریدهاي آلیآنهیدریدهاي چند بازي آلی قابلتت سخت نمودن رزینهاي اپوکسی را دارا میباشند و حاصل واکنش ترکیباتی همانند »پلی استرها« است. گروه فعال اپوکسید در واقع قابل تبدیل به یک الکل بود (R-OH) از طرفی نیز ترکیب یک الکل و یک اسید- در اینجا آنهیدرید- منجر به تشکیل یک استر میگردد، لذا اگرچه در این ارتباط استرفیکاسیون بدان معنی که ما میدانیم در میان نیست ولی محصول بدست آمده بیشباهت به یک پلیاستر نیست. جهت راهاندازي یک چنین واکنشی بین رزین اپوکسی و یک آنهیدرید مانند فنالیک آنهیدرید ابتدا لازم است یک گروه عامل کربوکسیل ایجاد و سپس با گروه هیدروکسیل که از طریق حلقه اکسیران در اختیار قرار میگیرد وارد فعل و انفعال گردد. در اولین مرحله از ا ین واکنش بویژه در حالت مصرف رزینهاي اپوکسی با ملکولاریته متوسط به بالا
گروههاي هیدروکسیل موجود (بمقدار کافی) در رزین عمل راهاندازي و شروع واکنش را عهدهدار میباشد. ولی در صورتیکه رزین مصرفی از نوع مایع- مولکاریته کم- باشد بدلیل وجود اندك گروههاي هیدروکسیل جهت راهاندازي واکنش حضور شتاب دهندهها الزامی است، در هر دو حالت ادامه واکنش نیاز به حرارت دارد.OH – مورد استفاده متعلق به رزین اپوکسی و یا از طریق شتاب دهنده و تخریب حلقه اکسیران در اختیار قرار میگیرد.

سختسازي رزینهاي اپوکسی ………………………………………………………………………………….. 19

1. سختسازي رزینهاي اپوکسی از طریق پلی ادیتسیون ……………………………………………. 19

1- 1. پلی ادیتسیون در رزینهاي اپوکسی با آنهیدریدهاي آلی ………………… ……………………….. 19

1- 2. پلی ادتسیون در رزینهاي اپوکسی با ترکیبات آمینی ………………………….. ……………………… 21

1- 2- 1. مکانیزم سخت شوندگی با ترکیبات آمینی …………………….. ………………………………….. 23

1- 2- 2.آمین اکویوالانت …………………………………………………………. …………………………………. 24

1- 2- 3. نسبت اجزاء در واکنش ……………………………………………….. ………………………………………… 26

1- 2- 4. گروهبندي سختکنندههاي آمینی ………………………………… …………………………………….. 28

1- 2- 4- 1. پلی آمینهاي الیفاتیک ………………………………………………… ………………………….. 28

1- 2- 4- 2. پلی آمینهاي سیکلوالیفاتیک ………………………………. ……………………………………. 30

1- 2- 4- 3. پلی آمینهاي هتروسیکلیک ………………………………………. …………………………………….. 30

1- 2- 4- 4. پلی آمینهاي آرالیفاتیک…………………………………… …………………………………………….. 30

1- 2- 4- 5. پلی آمینهاي اروماتیک …………………………….. …………………………………………………… 31

1- 2- 4- 6. پلی آمینهاي تغییر یافته ……………………….. ……………………………………………………….. 31

1- 2- 4- 6- 1. پلی آمینو آمیدها …………………………………………………. …………….. 31

1- 2- 4- 6- 2. بازیهاي مانیش …………………………………………………….. ……………… 34

1- 2- 4- 6- 3. پلی آمینو ایمید آزولینها ………………….. ………………………… 35

1- 2- 4- 6- 4. گروه ترکیبات دي سیان ديآمید …………… ………… 35

سخت شدن و درجه حرارت ……………………………………………….. ……………………………………………….. 36

شتابدهندهها ……………………………………….. ……………………………………………………………………………. 37

سیستم چند پوششی مشبک شده که ظاهري شبیه به کاشی به دیوار

سیستم چند پوششی مشبک شده که ظاهري شبیه به کاشی به دیوار

فصل چهارم

خواص رزینهاي اپوکسی و مواد حاصل از آنها را میتوان بطور خلاصه بشرح زیر عنوان نمود: قدرت چسبندگی بسیار خوب روي سطوح مختلف، سختی، استحکام، انعطافپذیري قابل قبول ثبات نوري نسبی، عایق بودن، فاقد بو و مزه بودن، مقاومت رطوبتی بالا، مقاومت در مقابل مواد شیمیائی و … با توجه به خواص مذکور این رزینها کاربردهاي فراوانی داشته و روز بروز بر مواد مصرف و دامنۀ کاربرد آنها افزوده میگردد، کاربرد انواع رزینهاي اپوکسی بترتیب اهمیت عبارتند از:
– پوششهاي سخت شونده در حرارت محیط جهت حفاظت از خوردگی
– پوششهاي مقاوم در صنایع ساختمانی از جمله کف سالنهاي صنعتی
– ملاتهاي اپوکسی- ( خودتراز شونده)
– صمغهاي تزریقی
– پودرهاي قابل پرش شدن
– انواع چسبها
– ساخت انواع ابزار آلات
– مواد پلیمري تقویت شده با الیاف
– رنگها و پوششهاي پودري
– پوششهاي سخت شونده در حرارت (کورهاي)
– صمغهاي ریختهگري و موارد استفادههاي جزئی دیگر
1. اپوکسیهاي بدون حلال- رزینهاي پوششی
از آنجا که اکثر رزینهاي اپوکسی و بسیاري 2ز سیستمهاي پخت آنها خیال یا ویسکویته پایین میباشند، ممکن است به صورت پوششهاي %100 جامد استفاده شوند.در پوششهاي با ساختار بالا، در بعضی موارد جهت کنترل ویسکوزیته و سادگی کاربرد، مقدار کمی حلال اضافه میشود. مقدار زیادي از این حلال در داخل پوشش به صورت دقیق کننده غیر فعال باقی میماند.در پوششهاي حلالی، حلال به مقدار قابل توجهی حضور را که باید قبل از پخت از فیلم خارج شود که این امر باعث محدودیت ضخامت فیلم پوششی میشود. علاوه بر این، در پوشش حلالی از رزین هاي با جرم مولکولی بالا استفاده میشود که در دماي اتاق جامد بوده و جهت سادگی کاربرد باید در یک حلال حل شوند.پوششهاي اپوکسی بدون حلال یا %100 جامد. جهت پوششهاي غوطه وري، ژل کت ،پوششهاي تقویت کننده، جلاهاي تجهیزات الکتریکی، پوششهاي با اسپري یا قلم مو جهت مقاومت خوردگی، پوششهاي تزئیناتی، ترکیبات یکپارچه جهت تعمیر و پوشش بتن و پوششها با مقاومتشیمیایی بالا به کار می روند.پوششهاي %100 جامد در کاربرد تک مرحلهاي، خیلی ضخیم ایجاد میکنند و از آنجا که سخت شدن فیلم همراه با تبخیر حلال نمیباشد، احتمال ایجاد حفره و نقص در فیلم رنگ کاهش یافته و در نتیجه در کاربردهاي حفاظتی احتمال نفوذ مواد آلاینده کاهش مییابد. با یک پوشش کامل توسط رزینهاي اپوکس حتی بدون سیل پخت و در زمان کمی پس از پوشش میتوان به خواص مقاومت شیمیایی و الکتریکی دست یافته این دسته از پوششهاي حتی جهت سطوح حساس به حرارت یا حلال نیز کاربرد داشته و از پوششها را جهت سطوح کوچک و حفاظت اجزاء ساختاري در محل استفاده میشوند.

4- 1. دیپ کت ……………………………………………………………………. ………………………..43.

4- 2. ژل کت …………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 46

1- 3. پوششهاي تقویت شده ………………………………………………………………………………………………… 46

1- 4. جلاهاي پوششی بدون حلال ………………………………………………………………………………. 48

1- 5. پوششهاي توسط اسپري و قلم مو جهت مقاومت خوردگی……………………………….. ……… 50

1- 6. پوششهاي تزئینی ………………………………………………………………………………………………….. 52

1- 7. ترکیبهاي مخصوص تعمیر و وصله کردن بتون و پوششهاي توسط کاردك………………… 60

1- 8. ترکیبات مخصوص تعمیر و وصله کردن بتون ………………………………………………………… 62

1- 9. کف پوشها ……………………………………………………………………………………………………………………. 63

1- 10. تعمیر و نگهداري بزرگراهها ………………………………………………………………………………………. 65

1- 10- 1. آماده سازي بتن ………………………………………………………………………………………………. ………… 70

1- 10- 2. روشهاي کاربرد ………………………………………………………………………………………………………… …. 73

1- 10- 3. فرمولاسیون ………………………………………………………… ……………………… 76

1- 10- 4. انتخاب کمپکلسهاي بهبود دهندهي هاردنرهاي اپوکسی………………….. …………………. 77

1- 10- 5. پرکنندهها ……………………………………………………………… ………………………… 79

2. پوششهاي حلالی بر پایه رزینها اپوکسی………………………………………………………………………………………. 81

2- 1. خوردگی……………………………………………………… …………………………………………………………….. 84

2- 2. محملهاي جامد ………………………… …………………………………………………………………………. 88

2- 3. پوششهاي حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 1000- 900)…………………………… ….. 90

2- 4. پلی آمینهاي آلیفاتیک نوع اول ………………………………………….. ……………………. …………… 92

2- 5. پلی آمینهاي چرب …………………………………………….. ………………..99

2- 6. پوششهاي بر پایه استرهاي DGEBA…………………ا……………… …………………………………… 100

2- 7. پوششهاي حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 4000- 3000)………. ………………. 102

2- 8 آمینو رزینها …………………………………………………………. …….. ………………………………. 102

2- 9. رزینهاي فنول فرمالدئید ……………………………………….. ………………………………….. 104

2- 10. پوششهاي حلالی بر پایه DGEBA (جرم مولکولی 80000)……………… ……………….. 106

2- 11. پوششهاي DGEBA مودیفاي شده با اکریلیکهاي ترموست……… ………………………… 106

2- 12. اپوکسیهاي امولسیونی……………………………………………………………….. …………………….. 108

2- 13. پیگمنتها و اکستندرها ………………………………….. ……………………….113

2- 14. پرایمرها و رزینهاي تعمیراتی………………………….. …………………………………………………….. 115

فهرست منابع فارسی ……………………………………………. ……………………………………………. 117

فهرست منابع لاتین …………………………………………. ………………………………………………………. 118

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

.اعمال کف پوش اپوکسی با استفاده از ماله

.اعمال کف پوش اپوکسی با استفاده از ماله

فهرست جدول ها

جدول3- 1. طول عمر مخلوط ………………………………………………………………………29
جدول3- 2. نام تجاري و تولید کنندگان برخی از سختکننده………………….. ……………………………… 37
جدول4- 1. یک فرمول ساده براي پوشش غوطه وريط…………………………………………………………………….. 44
جدول4- 2. یک فرمول ساده جهت سیستم هاي تک جزئی……………………………………………………………….. 44
جدول 4- 3. خواص یک پوشش اپوکسی با هاردنر کتیمنی………………………………………………………………. 52
جدول4- 4. یک فرمول ساده براي پوشش هاي تزئیناتی……………………………………………………………………. 53
جدول4- 5. یک فرمول ساده براي مخصوص تعمیر……………………………………………………………………………. 60
جدول 4- 6. آزمایش immersion بر فیلم هاي روي پلی آمین – اپوکسی…………………………………….. 91
جدول 4- 7. خواص فیزیکی پوشش هاي پلی آمین – اپوکسی………………………………………………………….. 92
جدول4- 8. دما و زمان پخت سیستم هاي پخت رایج……………………………………………………………………….. 94
جدول4- 9. یک فرمولاسیون نمونه بر پایه هاردنر پلی آمینی…………………………………………………………….. 95
جدول4- 10. خواص فرمولاسیون نمونه بر پایه هاردنر پلی آمینی……………………………………………………… 96
جدول4- 11. یک فرمولاسیون پایه جهت فیلمهاي شفاف پلی آمیدهاي چرب…………………………………… 98
جدول4- 12. خواص فرمولاسیون پایه جهت فیلمهاي شفاف پلی آمیدهاي چرب……………………………… 99
جدول4- 13.سیستمهاي پخت رایج جهت آمینو رزینها……………………………………………………………………. 104
جدول4- 14. فرمولاسیون یک فیلم شفاف بر پایه رزینهاي فنول فرمالدهید………………………………….. 105
جدول4- 15. یک ترکیب حلالی نمونه جته DGEBA با جرم مولکولی 950………………………………… 110
جدول 4- 16. یک فرمولاسیون 70% رزین DGEBA با ترکیب حلالی…………………………………………. 112

فهرست شکل ها

شکل1- 1. حلقهء اپوکسی………………………… …………………………………………………………………………………………….. 1

شکل1- 2. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ………………………………………………………………………………………………. 7

شکل1- 3. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ………………………………………………………………………………………………. 8

شکل1- 4. مکانیزم ساخت رزین اپوکسی ………………………………………………………………………………………………. 8

شکل2- 1. رزین بیس فنل F ……………………………………………..ا…………………………………………… ……….. 14

شکل2- 6. مکانیزم ساخت رزینهاي نوولاك اپوکسی ……………………………………………………………… ….. 18

شکل3- 1. پلی ادیتسیون در رزینهاي اپوکسی با آنهیدریدهاي آلی…………………………………………………. 20

شکل3- 2.دیاگرام هاي انرژي فعال سازي ………………………………………………………………….. ………….. 22

شکل3- 3. مکانیزم سخت شوندگی با ترکیبات آمینی…………………………. ………………………….. 24

شکل3- 4. دیاگرام شرکت DOWN CHEM ……………………………………. …….. ا                   ………………………. 27

شکل3- 5. پلی آمینهاي الیفاتیک………………………………………………………………………………………………………. 29

شکل3- 6. پلی آمینو آمیدها ……………………………………………………………. ………………………………… 32

شکل3- 7.مکانیزم تشکیل 250Euredur ……………..ا……….. …………………………………. 33

شکل3- 8. مکانیزم عمل شتابدهندگی …………………………………. ……………………38

شکل 4- 1. یک سطح یکپارچه اعمال شده بر روي سطح در کارخانه لبنیات سازي ……………….. . 47

شکل 4- 2. کاربرد رزین اپوکسی و الیاف شیشه جهت تعمیر لولههاي سفالی سیستم فاضلاب…… 48

شکل 4- 3. تعمیر بتن ترك خورده ظرف غذا (آبشور حیوانات) توسط

رزین اپوکسی صد درصد جامد ……………………………………………………….. …………………………… 51

شکل 4- 4. پوشش سطح زیرگذر1……………………………… ……………………………………………… 54

شکل 4- 5. زیر گذر2 …………………………… ………………………………………………………………….. 54

شکل 4- 6. زیر گذر3……………………………. ……………………………………………………………………….. 56

شکل4- 7. سیستم چند پوششی مشبک شده…………………… …………………………………………… 57

شکل 4- 8. موزاییک اپوکسی 1 …………………………………………….. ……………………………………… 57

شکل 4- 9. موزائیک اپوکسی2…………………………………… ……………………………………………. 58

شکل 4- 10. موزاییک اپوکسی 3 ………………………… ……………………………………………………… 58

شکل 4- 11. موزاییک اپوکسی4……………………………. ……………………………………………………… 59

شکل 4- 12.سطح زبر و خشن پانلهاي اپوکسی…………………. ……………………………………………… 59

شکل 4- 13. استفاده از رزین اپوکسی در سازه هاي دریایی………………………………… ………….. 61

شکل 4- 14. لایه آستري کامپاند اپوکسی…………………………………….. ………………………………. 66

شکل 4- 15. نوارهاي غیر لغزنده اپوکسی ………………… ……………………………………………….. 67

شکل 4- 16. سکوي مجاور ایستگاه قطار با اپوکسی غیر لغزنده………. ……………………………. 70

شکل4- 17. کاربرد کامپاند اپوکسی- پلی سولفاید جهت تعمیر ترکهاي سطح رویی پلی بتنی….. … 71

شکل 4- 18. اعمال کف پوش اپوکسی پر شده با شن و سنگ ریزه با استفاده از شمشه………. ……. 75

شکل 4- 19.اعمال کف پوش اپوکسی با استفاده از ماله……………………………………. ………………. 75

شکل 4- 20. کاربرد لایه نازك آستري اپوکسی رزین بر سطح روي پل…………………. …… 78

شکل 4- 21. راهنماي درصد حجمی سنگریزه براي روشهاي کاربردي مختلف…………… 80

شکل 4- 22. اثر فیلر و درصد فیلر بر روي مقاومت برشی فرمولاسیون DGEBA………………ا…………. 80

شکل4- 23. کاربرد رزینهاي اپوکسی بر روي سطح خارجی واگنهاي باري……………………………………… 84

شکل 4- 24. پوشش رزین اپوکسی براي جلوگیري از خوردگی خط لوله روي زمین…………….. … 87

شکل 4- 25. کاربرد رنگ اپوکسی جهت پوشش سطح فرودگاه…………………………. ………………. 91

شکل 4- 26. کاربرد پوشش اپوکسی به سطح رویی واگن بدون لبه …………….. ………………… 93

شکل 4- 27. استفاده از پوشش اپوکسی جهت حفاظت سکوي پرتاب…………………… ………. 107

شکل 4- 28. رنگ آمیزي یک هتل مجلل……………………………………………………………. ……………….. 107

شکل 4- 29. رنگ آمیزي 11 میلیون فوت مربع از سازه جرثقیل…………………………………………….. 111

شکل 4- 30. کاربرد پوشش اپوکسی بر سطح داخلی تانک آب مقطر…………. …………………………. 114

شکل 4- 31. اثر pigmentهاي 2TiOنمودار تنش و کرنش…………………… ……………………114

 

Abstract
Epoxy formulation based on the liquid epoxy resins and substantially free of sol-vents are employed for a number of industrial applications, including dip coats, spray coats, impregnating compounds, and reinforced and unreinforced trowelable coatingsThe 100 per cent solids coatings (except for those cured with ketimines) are applied in relatively high buildups and offer the ultimate in chemical resistance obtainable with epoxy coating formulations. The principal use for such coating formulations is as concrete topping and repair compounds. Such formulations are based on the diluted DGEBA and contain a flexibilizing additive or a flexibilizing curing agent. They are loaded with fine sand to the maximum volume consistent with the application and service requirements. These formulations must be carefully designed accommodate the stresses encountered in service. Of particular importance in the application of the concrete-topping and repair compound is proper preparation of the surface. Surface preparation requires mechanical removal of weak surface layer, followed by a chemical etchThe 100 per cent solids epoxy compounds, when used in higherbuildup coatings, offer many advantage in return for their relatively high costThe epoxy resins most widely used in solution coatings are the highermolecular weight species of DGEBA, ranging upward from a molecular weight of 950. Species in the molecular-weight range of 950 to 1000 are normally employed with primary aliphatic amines and their adducts and the fatty polyamides in air-drying solution coatings. Species in the molecularweight range of 1500 to 2000 are most frequently esterified. Species in the molecular range of 3000 to 4000 are used with the phenol-formaldehyde and amino resins in baking coatings. Very high molecular-weight species may be used without curing agent or coreactantIn general, the air-dry coatings provide the chemical resistance and toughness normally associated with the more conventional baking coatings. The phenol-formaldehyde/epoxy systems provide the maximum abrasion resistance and chemical resistance; and the amino/epoxy system provide the maximum in flexibility and color retention. The epoxy esters may be considered as upgraded alkyds.


 


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان


فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان