مقدمه
ژئوفيزيك ابتدا با مطالعه شكل و ساختار زمين سروكار داشت، ولي از اوايل قرن حاضر تكنيك هاي ژئوفيزيكي به طور فزاينده اي در قسمت هاي بالايي پوسته زمين، جهت جستجوي كاني ها و نفت به كار گرفته شده اند. علم ژئوفيزيك روز به روز همگام با پيشرفت ها و دانش كاربردي پيشرفت كرده و بسياري از مشكلات مرتبط با تفاسير علمي و كاربردي علوم زمين را مورد بررسي قرار داده و آن ها را در محدوده هاي بسيار گسترده اي از روش هاي نظري و كاربردي »حل« كرده است و روز به روز اهميت و احساس نياز به كاربرد آن نسبت به قبل بيشتر شده است.[3]
گراني سنجي يكي از روش هاي ژئوفيزيكي است كه به كمك ديگر روش هاي ژئوفيزيكي در»حل« بعضي از مسائل و مشكلات موجود در تفسير ساختارهاي زمين شناسي قابل كاربري بوده و در اين زمينه ها كمك مي كند. اين روش نظير روش هاي مغناطيسي و راديو اكتيويته از روش هاي چشمة طبيعي1 است و اساس كار آن تفسير تغييرات در جاذبة زمين مي باشد. در روش گراني سنجي عوامل مختلفي از جمله تغييرات چگالي، هواي آزاد، ارتفاع، جذر و مد، عرض جغرافيايي، فاصله تا مركز زمين و… باعث تغييرات در ميدان گرانش (گراني) اصلي زمين در مقياس محلي مي گردد. آنچه كه به عنوان روش اوليه ژئوفيزيكي ما را در اكتشاف معادني همچون كروميت، پيريت، گنبدهاي نمكي و شناسائي ساختار هاي مورد نظر در اكتشاف نفت و يا شناسايي حفره ها و غارها در سنگ ها كمك مي كند، تغييرات چگالي مي باشد. اثر ديگر عوامل توسط آنچه كه به عنوان »اعمال تصحيح« ناميده مي شود، از بين مي رود.[2]
در اين پايان نامه سعي بر اين است كه از روش هاي جديد” مدل گذاري داده هاي گراني سنجي” بتوان دقت روش فوق را در مدل گذاري بالا برد. همچنين با تفكيك آنومالي هاي” باقي مانده1″ از آنومالي هاي” ناحيه اي2″ به روش”تحليل روند سطحي” با درجات بالا3، بتوان با دقت بالايي اين دو بخش از داده هاي گراني سنجي را از يكديگر تفكيك نمود.
اين پايان نامه در شش فصل به قرار زير تهيه و تنظيم شده است:
فصل اول: مقدمه و كلياتي در مورد اصول گراني سنجي، موقعيت جغرافيايي، وسعت و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه
فصل دوم: چگونگي برداشت عمليات ژئوفيزيكي صحرائي فصل سوم: پردازش اطلاعات خام گراني سنجي
فصل چهارم: تعبير و تفسير كمي و كيفي اطلاعات با تكيه بر استفاده از روش تحليل روند سطحي فصل پنجم: مدل گذاري با تكيه بر روش توموگرافي فصل ششم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
داده هاي استفاده شده در اين پايان نامه حقيقي و مربوط به منطقه”نكا” واقع در شمال كشور در استان مازندران مي باشد. عمليات ژئوفيزيكي صحرائي در منطقه توسط شركت عمليات اكتشاف نفت(O.E.O.C) انجام شده است. موارد فوق به صورت خلاصه به شرح زير عنوان مي شوند:
بررسي و مطالعات زمين شناسي در اين منطقه در مرحله اوليه به منظور تفسير پتانسيل هاي هيدروكربني و معدني به منظور دستيابي به تفسير بهتري از وضع و موقعيت ساختار هاي زمين شناسي انجام شد.

نقشه توپوگرافي سه بعد منطقه مورد مطالعه

نقشه توپوگرافي سه بعد منطقه مورد مطالعه

فهرست مطالب

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: مقدمه و كليا ت

قانون جاذبه عمومي توسط نيوتن به دنبال مطالعه قوانين تجربي كپلر در مورد حركات ستارگان بيان شد. نيوتن با شرح اين حركات دريافت كه هر ذره از هر جسمي، از خود نيروي جاذبه اي به سوي ذرات ديگر دارد كه اين نيرو با حاصل ضرب جرم دو جسم رابطه مستقيم و با مجذور فاصله بين دو جسم رابطه عكس دارد.[24] به طوري كه:F = Gm1m2 /r2 (1-1)در رابطه فوقF نيروي بين دو ذره با جرم هاي1m و 2m است.r فاصله بين جرم ها و G ثابت جهاني جاذبه است كه مقدار ثابتي بوده و ديمانسيون آن 2−L3M−1T است و مقدارعددي آن تابعي از واحد انتخاب شده مي باشد. پس اگر1m و 2m بر حسب گرم، r بر حسب سانتيمتر و نيرويF بر حسب دين باشد، واحد Gو مقدار عددي آن به صورت زير خواهد بود:G = .67×10−8dynecm2 /gr2
هر جسمي در سطح زمين داراي وزن است و وزن هر جسم، نيروي اعمال شده بر آن در جهت جاذبه زمين مي باشد. اگر جرم جسمي1m فرض شود، نيروي وزن اعمال شده بر آن، جاذبه جسم ديگري با جرم 2m است (2m در حالت كلي جرم كل زمين مي باشد) كه اين جرم در مركز آن تمركز يافته است و r نيز شعاع زمين است.نيروي وارد بر جسم1m را به وسيله قانون دوم نيوتن نيز مي توان عنوان كرد يعني:
(1-2) F = ma كه در جهت جاذبه زمين اعمال مي شود. بنابراين اگر يك جسم را در حال سقوط آزاد در نظر به طوري كه a شتاب وارده ميباشد بگيريم، نيروي اعمال شده بر جسم1m دقيقاً برابر با اين است كه گوئي آن جسم را شتاب داده باشيم. با تركيب دو رابطه (1- 1) و (1- 2) خواهيم داشت:a = F /m1 = Gm2 /r2
پس جاذبه زمين را مي توان به صورت نيرو در واحد جرم عنوان كرد كه دقيقاً برابر با يك شتاب مي باشد. لذا اغلب از شتاب گراني به جاي نيروي گراني استفاده مي كنيم و از اصول شتاب به جاي نيرو بهره مي بريم. در نتيجه: (1-3) 22g = G mr
كه در رابطه فوق G شتاب جاذبه بر حسب سانتيمتر بر مجذور ثانيه( 2m2 ،(Cm/S جرم زمين بر حسب گرم، r شعاع زمين بر حسب سانتي متر و G ثابت عمومي گراني بر حسب 2dyne cm2 /gr ميباشد. اين رابطه اساس كاوش هاي گراني سنجي را تشكيل مي دهد.واحد شتاب در دستگاهC.G.S سانتيمتر بر مجذور ثانيه و در دستگاه SI متر بر مجذور ثانيه مي باشد.ديمانسيون شتاب در دستگاه C.G.S عبارت است از:[a] = 2
در نوشتارهاي گراني سنجي براي بيان مقدار شتاب جاذبه عموماً از اصطلاح گال1 كه اقتباسي از اسم گاليله است استفاده مي شود. به عبارت ديگر واحد شتاب در ژئوفيزيك گال مي باشد. بنابراين:l gal (گال) =1Cm/S 2
از آنجائي كه در عمليات و برداشت هاي ژئوفيزيكي گال واحد بزرگي است، بنابراين از واحد كوچكتري به نام ميلي گال1 استفاده مي شود. در نتيجه:١- ون شتاب گراني در سطح زمين برابر با 980 گال است، در اين صورت يك ميلي گال تقريباً يك ميليونيم شتاب گراني در سطح زمين خواهد بود.[24] واحد ديگر شتاب، ميكروگال مي باشد كه عبارت است از:
2(ميكروگال) Mgal = 0.000001gal
1- 1-2- فرضيه عملكرد فنر دستگاه گراني سنج
در شكل(1-1) يك چين خوردگي فرضي در يك مقطع نشان داده شده است. فنر گراني سنج كه وزنه اي مجازي به آن آويزان است به همراه پروفيل گراني برداشت شده ديده مي شود. در جاهائي كه طبقات بالاآمدگي دارند يعني حالت ساختاري تاقديس است، فنرگراني سنج بيشتر كشيده شده بنابراين جاذبه بيشتري را اندازه گيري مي كند و يك ماكزيمم در پروفيل گراني مشاهده مي شود، ولي در مناطقي كه طبقات به صورت نادويس چين خورده اند، فنر گراني سنج نسبتاً كمتر باز شده بنابراين دستگاه گراني سنج جاذبه كمتري را قرائت مي كند. بدين ترتيب تغييرات در پروفيل گراني مقدار نسبتاً كمتري را نشان مي دهد.[9]مطابق شكل(1- 2) اگر زميني با چهار نوع طبقه با دانسيته هاي مختلف 1ρتا 4ρداشته باشيم، در محل هائي كه طبقات به طور افقي قرار گرفته اند و هيچ گونه تغييراتي از لحاظ ضخامت، ناپيوستگي، بهم ريختگي و گسل و… وجود نداشته باشد، تغييرات قابل توجهي در آنومالي نداريم. ولي در قسمت مركز چين خوردگي كه شكل آن ها به صورت طاقديس درآمده به علت اختلاف وزن مخصوص، آنومالي مثبت داريم. يعني اگر اندازه هائي را در مقدار گرانش در طول پروفيل داشته باشيم، مقدار جاذبه از مقادير كمتر به طرف مقادير بالاتر افزايش يافته در نقطه اي كه مربوط به مركز تاقديس است، ماكزيمم مقدار جاذبه وجود خواهد داشت و از آن نقطه به بعد به طور قرينه (همان گونه كه در شكل نشان داده شده) رفته رفته مقدار جاذبه كاهش خواهد يافت.[9]

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..4
1- 1- مفاهيم كلي……………………………………………………………………………………………………………7
1- 1- 1- شتاب در اثر جاذبه…………………………………………………………………………………………………7
1- 1- 2- فرضيه عملكرد فنر دستگاه گراني………………………………………………………………………………..9
1- 2- وسعت و موقعيت منطقه مورد مطالعه و مشخصات خطوط گراني سنجي……………………………………11
1- 3- زمين شناسي منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….13
1- 3- 1- زون گرگان-رشت ………………………………………………………………………………………………..13
1- 3- 2- زمين شناسي ساختماني منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………14
1- 3- 3- زمين شناسي كلي منطقه مورد …………………………………………………………………………….15
1- 4- بررسي مشخصات كلي سازندهاي موجود در منطقه …………………………………………………………16
1- 4- 1- سازند آپشرون…………………………………………………………………………………………………..16
1- 4- 2- سازند آغچه گيل………………………………………………………………………………………………..16
1- 4- 3- رسوبات قاره اي پونسين……………………………………………………………………………………..17
1- 4- 4- سازندهاي ميوسن در دامنه شمالي البرز…………………………………………………………………..18

فصل دوم: عمليات ژئوفيزيكي صحرائي

عمليات ژئوفيزيكي در منطقه نكا به مدت شش ماه طول كشيد و در آن به ترتيب نقشه برداري از نقاط و پس از آن قرائت توسط دستگاه هاي گراني سنجي انجام گرفت. به دليل كوهستاني بودن و پوشش گياهي شديد در اين منطقه عمليات به صورت شبكه غير منظم انجام گرفت.
2-1- بازديد مقدماتي از منطقه
پس از اينكه ناحيه اي جهت انجام عمليات گراني سنجي تعيين شد، از طرف مجريان پروژه مورد شناسائي اوليه قرار مي گيرد. در اين شناسائي ويژگي ها و خصوصيات توپوگرافي منطقه، عوارض و موانع موجود از نظر زمين شناسي، توپوگرافي، راه هاي دسترسي، جنگل و مراتع، شاليزار، كانال هاي آبياري، رودخانه ها و… مورد بررسي قرار مي گيرد.محدوده عملياتي به طور كامل مشخص مي گردد و با توجه به پارامترهاي ذكر شده، به نقشه بردار پيشنهاد پياده كردن خطوط گراني داده مي شود.با ارزيابي پارامتر هاي فوق براي منطقه مورد نظر و با توجه به كوهستاني بودن منطقه شبكه برداشت غير منظم توصيه شده است.[12]
2-2- عمليات نقشه برداري
با توجه به كوهستاني بودن منطقه، عمليات نقشه برداري در يك شبكه نامنظم انجام گرفته است. ب ه طوري كه در طول جاده هاي موجود در منطقه (اهم از آسفالته تا شوسه و…) نقاط به فواصل500 متري از يكديگر پياده شده است. در عمليات نقشهبرداري منطقه از GPS استفاده شده است.طرز كار بدين طريق است كه همواره از دو GPS استفاده مي گردد به طوري كه يكي از GPS ها در يك ايستگاهي كه مختصات آن به طور دقيق مشخص است، كار گذاشته مي شود و سپس با استفاده از GPS دوم كه بر روي ماشين نصب است، در طول جاده حركت كرده و در هر 500 متر به مدت 15 دقيقه متوقف شده و موقعيت آن نقطه را نسبت به اي ستگاه مبنا به دست مي آورند كه دقت هر ايستگاه از نظر مستطحاتي 1 ± متر و از نظر ارتفاعي3 ± سانتيمتر است. بدين ترتيب بعد از انجام كليه مراحل نقشه برداري، محاسبات نقشه برداري در سيستم UTM 1و بر روي بيضوي بين المللي2 انجام مي گيرد و ارتفاع نقاط به مبناي ارتفاع سطح درياي آزاد3 محاسبه مي گردد و ارتفاع نقاط نسبت به ارتفاع ايستگاه اصلي به دست مي آيد و نقشه نقاط گراني و نقشه توپوگرافي رسم مي گردد.[12]

2- 1- بازديد مقدماتي از منطقه…………………………………………………………………………………………26
2 عمليات نقشه برداري…………………………………………………………………………………………………26
3 عمليات ژئوفيزيكي(گراني سنجي)………………………………………………………………………………….31
2- 3- 1-كاليبره كردن دستگاه لاكوست لامبرگ……………………………………………………………………….33
2- 3- 2- انتقال گراني مطلق ايستگاه هاي اصلي به يك منطقه عملياتي………………………………………..40
2- 3- 3-قرائت و خطاي بست ايستگاه هاي اصلي و سرشكن كردن آن ها………………………………………..44
2- 3- 3-1- سرشكني خطا با استفاده از قوانين كيرشهف…………………………………………………………..45
2- 3- 3-2- سرشكني خطا با استفاده از روش وزني ……………………………………………………………….47
2- 3- 4- محاسبه گراني مطلق ايستگاه ها…………………………………………………………………………..54
2- 3- 5- محاسبه دريفت ………………………………………………………………………………………………..54
2- 3- 6- تخمين چگالي از نتايج صحرائي………………………………………………………………………………58
2- 3- 6-1- چگالي حاصل از اندازه گيري هاي زير زميني……………………………………………………………58
2- 3- 6-2- روش سه نقطه……………………………………………………………………………………………..58
2- 3- 6-3- روش نتلتون…………………………………………………………………………………………………59
2- 3- 6-4- روش يونگ…………………………………………………………………………………………………74
2- 3- 6-5- روش پاراسينس…………………………………………………………………………………………..74

عوامل موثر در مقدار گراني هر نقطه از سطح زمين

عوامل موثر در مقدار گراني هر نقطه از سطح زمين

فصل سوم: پردازش اطلاعات خام گراني سنجي

درميان عمليات ژئوفيزيكي آن چه كه در گراني سنجي اهميت دارد، تغييرات وزن مخصوص سنگ ها است و بقيه عوامل تحت عنوان”تصحيحات” از بين خواهند رفت كه در اين فصل در اين باره صحبت شده است. به طور كلي پردازش1 يا تصحيحات شامل دو مرحله مي شود:[12] شتاب جاذبه اي را كه اندازه گيري مي كنيم، از نقطه اي به نقطه ديگر تغيير مي كند. دليل اين تغييرات عبارتند از:
1- وزن مخصوص سنگ ها
2- ارتفاع
3- عوارض توپوگرافي
4- تغييرات عرض جغرافيايي
5- تغيير جذر و مد
6- فاصله نقطه اندازه گيري تا مركز زمين

1- پردازش هاي نقشه برداري
2- پردازش هاي ژئوفيزيكي
3-1- پردازش هاي نقشه برداري
نقشه بردار پس از انجام عمليات صحرائي، محاسبات نقشه برداري لازم را انجام مي دهد و در نهايت طي گزارشي متوسط طول خطوط، تعداد كل خطوط، تعداد كل ايستگاه ها، ارتفاع و φ و λ آن ها را به همراه نقشه موقعيت ايستگاه ها به گروه ژئوفيزيك ارائه مي كند. نمونه اي از جدول اطلاعات نقشه برداري مربوط به منطقه مورد مطالعه در جدول(3- 1) ارائه شده است.

3- 1- پردازش هاي نقشه برداري …………………………………………………………………………………..77
3- 2- پردازش اطلاعات خام گراني سنجي………………………………………………………………………..78
3 2 1- تصحيح عرض جغرافيايي يا نرمال…………………………………………………………………………..80
3 2 2- تصحيح ارتفاعي……………………………………………………………………………………………..82
2 2-1- تصحيح هواي آزاد……………………………………………………………………………………………82
2 2-2- تصحيح بوگه………………………………………………………………………………………………….83
3- 2- 3- تصحيح توپوگرافي…………………………………………………………………………………………84
3- 2- 3-1- تصحيح توپوگرافي نزديك……………………………………………………………………………….86
3- 2- 3-2- تصحيح توپوگرافي متوسط…………………………………………………………………………….87
3- 2- 4- تصحيح ايزوستازي…………………………………………………………………………………………88
3- 2- 5- تصحيح جز و مد……………………………………………………………………………………………88
3- 3- انواع آنومالي هاي گراني سنجي…………………………………………………………………………..88
3- 3- 1- آنومالي هواي آزاد…………………………………………………………………………………………89
3- 3- 2- آنومالي بوگه ساده……………………………………………………………………………………….89
3- 3- 3- آنومالي بوگه………………………………………………………………………………………………89
3- 3- 4- آنومالي ايزوستازي……………………………………………………………………………………….90

فصل چهارم: تعبير و تفسير اطلاعات گراني سنجي

پس از پايان عمليات صحرائي و انجام مراحل پردازش و اعمال تصحيحات لازم بر روي داده ها، براي هر ايستگاه از شبكه يك مقدار آنومالي بوگه بدست مي آيد كه با نوشتن آن در محل مربوطه بر روي نقشه موقعيت ايستگاه ها، مي توان خطوط هم مقدار را رسم كرد.[شكل(5-1)] اين نقشه تاثير كليه تغييرات وزن مخصوص افق هاي زيرين منطقه را در بر دارد. كليه اعمالي كه به منظور تعبير و تفسير انجام مي شود با استفاده از اين نقشه صورت مي گيرد. در اغلب ناحيه هائي كه اندازه گيري وزن مخصوص صورت مي گيرد، اشكال ساختماني عميقي وجود دارند كه تغيير جانبي در وزن مخصوص آن ها باعث تغييرات در گراني سطحي مي شود. اين تغييرات از لحاظ وسعت ناحيه، بسيار بزرگتر از ساختمان هائي است كه معمولاً در اكتشاف مورد توجه قرار مي گيرند. تغييرات وزن مخصوص اشكال و ساختمان هاي مورد اكتشاف نيز خود باعث ايجاد تغييراتي در گراني سطحي مي گردد. بنابراين آنومالي بوگه در هر ايستگاه، مجموع آنومالي ساخت هاي عميق و ساخت هاي محلي است كه اولي را آنومالي هاي ناحيه اي1 و دومي را آنومالي باقيمانده2 مي گويند.

4- 1- تعبير و تفسير كمي…………………………………………………………………………………………..92
4- 1- 1- تفكيك آنومالي ها…………………………………………………………………………………………94
4- 1- 1-1- روش گريفين……………………………………………………………………………………………95
4- 1- 1-2- روش مشتق دوم……………………………………………………………………………………….97
4- 1- 1-3- روش گسترش به طرف بالا…………………………………………………………………………….99
4 1 1-4- روش گسترش به طرف پايين……………………………………………………………………………101
4 1 1-5- روش گراديان افقي………………………………………………………………………………………..102
1 1-6- روش روند سطحي………………………………………………………………………………………….107
2 تحليل هاي روند- زمان يا فيلتره كردن………………………………………………………………………….127
4- 2- 1- روش هاي فيلتره كردن…………………………………………………………………………………..127
4- 3- تعبير و تفسير كيفي………………………………………………………………………………………..130

فصل پنجم: مدل گذاري داده هاي گراني سنجي

يكي از مسائل مهم در تعبير و تفسير داده هاي گراني”مطابقت دادن ميدان هاي گراويته1″ است بدين منظور يك مدل ساخته مي شود و ميدان گراويته آن به طور تئوريك محاسبه مي گردد و سپس ميدان محاسبه شده را با ميدان مشاهده شده (به دست آمده از صحرا) مقايسه مي كنند. چندين متد محاسبه اي در اين زمينه وجود دارد كه انتخاب هر يك به فاكتورهايي از قبيل دقت، صحت، جزئيات مورد نظر، شكل و پيچيدگي مدل و زمان و وسايل موجود بستگي دارد. مدل سازي يكي از روش هاي معمول جهت تعيين شكل، عمق و ساير مشخصات توده هاي تشكيل دهنده آنومالي مي باشد. لذا در مطالعه و بررسي اين داده ها از روش هاي موجود استفاده ميشود. در اين روش ها با استفاده از يك سري اطلاعات از جمله وضعيت زمين شناسي منطقه، دانسيته، زاويه ميل و … اصطلاحاً مدل سازي را انجام مي دهند. استفاده از مدل هاي رياضي، با اختراع كامپيوتر و تكميل آن رواج فراوان يافته است. استفاده از اطلاعات زمين شناسي سطحي و نيز زيرزميني (كه احياناً به كمك يك يا چند گمانه بدست مي آيد) مي تواند كمك شاياني در بهتر شدن نتايج مدل گذاري بنمايد. البته اين چنين مي توان اذعان داشت كه اگر هدف بررسي هاي گراني سنجي تنها شناسايي مقدماتي باشد (نظير بررسي هاي مقدماتي جهت اكتشاف تله هاي نفتي) تجزيه و تحليل كمي جزئيات اغلب لازم نمي باشد زيرا مقصود از عمليات گراني سنجي تعيين محل مناسب براي اكتشافات بعدي مي باشد. در مورد اكتشافات نفتي در محل هايي كه از نظر گراني سنجي مناسب تشخيص داده شده، با استفاده از روش لرزه نگاري انعكاسي ادامه مي يابد.

5- 1- مدل گذاري مستقيم…………………………………………………………………………………………134
5- 2- مدل گذاري غير مستقيم……………………………………………………………………………………135
5- 3- سيستم هاي محاسباتي دو بعدي……………………………………………………………………….136
5- 3- 1- مدل گذاري معكوس دو بعدي(مدل ورقه اي)………………………………………………………….137
5- 3- 2- مدل گذاري مستقيم دو بعدي(مدل پليگون)………………………………………………………….148
5- 4- سيستم هاي محاسباتي سه بعدي……………………………………………………………………..155
5- 4- 1- مدل گذاري معكوس سه بعدي(مدل منشوري)……………………………………………………..156
5- 5- مدل گذاري داده ها به روش توموگرافي…………………………………………………………………..158
5- 5- 1- روش توموگرافي………………………………………………………………………………………….159
5- 5- 2- مفاهيم اوليه رياضي در توموگرافي…………………………………………………………………….160
5- 5- 3- تبديل رادون……………………………………………………………………………………………….163
5- 5- 4- مسئله يكتايي پاسخ ها در توموگرافي……………………………………………………………….164
5- 5- 5- روش تفاضل متناهي……………………………………………………………………………………165
5 5 6- معادله آيكونال………………………………………………………………………………………………168
5 5 7- مدل گذاري داده هاي منطقه نكا با استفاده از نرم افزار مطلب……………………………………….171

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم: نتايج و پيشنهادات

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………….179

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………….181

فهرست جدول ها

جدول(2-5) سرشكني خطاها به روش وزني……………………………………………………………..49

جدول(2- 6) سرشكني خطاها به روش وزني……………………………………………………………..50

جدول(2-7) سرشكني خطاها به روش وزني…………………………………………………………….51

جدول (2-8) اعداد قرائت شده در يك روز با انجام تصيحات (جذر و مد) TIDE و (رانش) DRIFT
توسط برنامه كامپيوتري……………………………………………………………………………………57
جدول(2-9) انجام محاسبات مربوط به روش پروفيل نتلتون با Dهاي مختلف به ترتيب از چپ به راست: شماره ايستگاه، طول جغرافيايي، عرض جغرافيايي، ارتفاع، گراني قرائت شده، گراني محاسبه شده و چگالي هاي مختلف از 9.1− 7.2 ………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول(2-10) آنومالي بوگه پروفيل نتلتون………………………………………………………………..62

جدول(2-11) آنومالي بوگه پروفيل نتلتون……………………………………………………………….64

جدول(2-12) آنومالي بوگه پروفيل نتلتون………………………………………………………………..65

جدول(2-13) آنومالي بوگه پروفيل نتلتون………………………………………………………………..68

جدول(2-14)آنومالي بوگه پروفيل نتلتون………………………………………………………………..70

جدول(2-15)آنومالي بوگه پروفيل نتلتون……………………………………………………………….72
جدول(3-1) نمومه اي از اطلاعات نقشه برداري………………………………………………………..78
جدول(4-1) تجزيه واريانس (تست F)………..ا………………………………………………………..114

جدول(5-1) اطلاعات مدل گذاري يك پروفيل فرضي……………………………………………………144

جدول(5-2) اطلاعات مدل گذاري يك پروفيل فرضي………………………………………………….146

جدول(5-3) اطلاعات مدل گذاري مستقيم يك پروفيل فرضي……………………………………….151

جدول(5-4) اطلاعات مدل گذاري مستقيم يك پروفيل فرضي……………………………………….153

فهرست اشكال
عنوان مطالب شماره صفحه شكل(1-1) مقطع عرضي يك چين خوردگي به همراه فنر گراني سنج فرضي كه وزنه اي يكسان به آن
آويزان است………………………………………………………………………………………………..10
شكل(1-3) ميدان هاي نفت وگاز، مناطق داراي پتانسيل و محدوده مورد مطالعه………………..12

شكل(2-1) تصويري از دستگاه گراني سنج 3CG و 5CG و نمونه اي از اطلاعات ثبت شده توسط آن..32
شكل(2-2) گراف همزمان كردن برنامه قرائتي 22C23 ⎯⎯→C(كاليبراسيون)………………………37

شكل(2-3) مثلث بندي ايستگاه هاي موسسه ژئوفيزيك جهت تعيين ضرائب كاليبراسيون جديد
دستگاه…………………………………………………………………………………………………..38

شكل(2-4) گراف هم زمان كردن برنامه قرائتي منطقه C − 26←⎯⎯ N(انتقال بيس)…………..42

شكل(2-5) گراف هم زمان كردن برنامه قرائتي منطقهBG − 5N و روش خطي انتقال مبدا از 26 −C
به5−BG …ا………………………………………………………………………………………………43

شكل(2-6) پليگون هاي سرشكني خطا به روش كيرشهف………………………………………45

شكل(2-7) پليگون هاي سرشكني خطا به روش وزني……………………………………………52

شكل(2-8) مقادير تعديل شده شتاب جاذبه نسبي و شتاب جاذبه مطلق ايستگاه هاي مبناء منطقه
عملياتي……………………………………………………………………………………………………53

شكل(2-9) نحوه تعيين اختلاف جاذبه بين ايستگاه موسسه ژئوفيزيك (C) و ايستگاه اصلي (B.G)
جهت انتقال گراني به منطقه عملياتي……………………………………………………………….56

شكل(2-10) پروفيل نتلتون جدول(2-10)……………………………………………………………..63
شكل(2-11) پروفيل نتلتون جدول(2-11)……………………………………………………………..65

شكل(2-12) پروفيل نتلتون جدول(2-12)…………………………………………………………….67

شكل(2-13) پروفيل نتلتون جدول(2-13)…………………………………………………………….69

شكل(2-14) پروفيل نتلتون جدول(2-14)…………………………………………………………….71

شكل(2-15) پروفيل نتلتون جدول(2-15)…………………………………………………………..73

شكل(2-16) تعيين چگالي با روش پاراسنيس……………………………………………………75

شكل(3-1) عوامل موثر در مقدار گراني هر نقطه از سطح زمين…………………………………80

شكل(3-2) اثر كرويت و دوران زمين………………………………………………………………..81

شكل(3-3) مقدار شتاب جاذبه نقاط بالا و پائين سطح ژئوئيد………………………………….82

 

Gravitational methods is one of the most widely used geophysical techniques in exploration for mineral & aid deposits. It is used extensively from initial phases of exploration to the final stages of exploratory work for controlling the results obtained otherwise & by other geophysical & geophysical methods. This will provide a more true picture of the structural trends in the study region & will be of extensive use in following the probable exploration links. It also may provide a better understanding of the geologic & structural nature of the region by density contrast within the region of study.
Later stages of exploration work can be completed by integration of the geologic data into the obtained results from gravitational, structural & geological studies. The obtained gravitational data could also be used as the basis of rock kind determination which is a good lead in exploration within the frame work of the rocks present in the area & their meaningful density contrast, used along with applying all possible types of corrections to make the data more plausible. In general all the exploration geophysics techniques are tools of correct interpretation of the subsurface geologic structural conditions. The subsurface data, which is mostly of interpretive nature & results only & after applying the true corrections needed for data reduction, processing & interpretation of modeling of the data in correct sense & applying the true & real data modification can be used an auxiliary tool to augment the actual field & well bore data.
The study area for this project is located in foothills of the Alborz
Mountains, and between longitudes 52o48/19// & 53o29/23// and; latitudes 36o10/20// to, covering & area of 2384.2Km2 . The primary indication of presence of organic matter was a good starting point, along with promised areas of anticlinal fold structure, which made it a more favorable place to


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان