انتخاب صفحه

مقدمه
ژئوفیزیک ابتدا با مطالعه شکل و ساختار زمین سروکار داشت، ولی از اوایل قرن حاضر تکنیک های ژئوفیزیکی به طور فزاینده ای در قسمت های بالایی پوسته زمین، جهت جستجوی کانی ها و نفت به کار گرفته شده اند. علم ژئوفیزیک روز به روز همگام با پیشرفت ها و دانش کاربردی پیشرفت کرده و بسیاری از مشکلات مرتبط با تفاسیر علمی و کاربردی علوم زمین را مورد بررسی قرار داده و آن ها را در محدوده های بسیار گسترده ای از روش های نظری و کاربردی »حل« کرده است و روز به روز اهمیت و احساس نیاز به کاربرد آن نسبت به قبل بیشتر شده است.[3]
گرانی سنجی یکی از روش های ژئوفیزیکی است که به کمک دیگر روش های ژئوفیزیکی در»حل« بعضی از مسائل و مشکلات موجود در تفسیر ساختارهای زمین شناسی قابل کاربری بوده و در این زمینه ها کمک می کند. این روش نظیر روش های مغناطیسی و رادیو اکتیویته از روش های چشمه طبیعی1 است و اساس کار آن تفسیر تغییرات در جاذبه زمین می باشد. در روش گرانی سنجی عوامل مختلفی از جمله تغییرات چگالی، هوای آزاد، ارتفاع، جذر و مد، عرض جغرافیایی، فاصله تا مرکز زمین و… باعث تغییرات در میدان گرانش (گرانی) اصلی زمین در مقیاس محلی می گردد. آنچه که به عنوان روش اولیه ژئوفیزیکی ما را در اکتشاف معادنی همچون کرومیت، پیریت، گنبدهای نمکی و شناسائی ساختار های مورد نظر در اکتشاف نفت و یا شناسایی حفره ها و غارها در سنگ ها کمک می کند، تغییرات چگالی می باشد. اثر دیگر عوامل توسط آنچه که به عنوان »اعمال تصحیح« نامیده می شود، از بین می رود.[2]
در این پایان نامه سعی بر این است که از روش های جدید” مدل گذاری داده های گرانی سنجی” بتوان دقت روش فوق را در مدل گذاری بالا برد. همچنین با تفکیک آنومالی های” باقی مانده1″ از آنومالی های” ناحیه ای2″ به روش”تحلیل روند سطحی” با درجات بالا3، بتوان با دقت بالایی این دو بخش از داده های گرانی سنجی را از یکدیگر تفکیک نمود.
این پایان نامه در شش فصل به قرار زیر تهیه و تنظیم شده است:
فصل اول: مقدمه و کلیاتی در مورد اصول گرانی سنجی، موقعیت جغرافیایی، وسعت و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
فصل دوم: چگونگی برداشت عملیات ژئوفیزیکی صحرائی فصل سوم: پردازش اطلاعات خام گرانی سنجی
فصل چهارم: تعبیر و تفسیر کمی و کیفی اطلاعات با تکیه بر استفاده از روش تحلیل روند سطحی فصل پنجم: مدل گذاری با تکیه بر روش توموگرافی فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
داده های استفاده شده در این پایان نامه حقیقی و مربوط به منطقه”نکا” واقع در شمال کشور در استان مازندران می باشد. عملیات ژئوفیزیکی صحرائی در منطقه توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت(O.E.O.C) انجام شده است. موارد فوق به صورت خلاصه به شرح زیر عنوان می شوند:
بررسی و مطالعات زمین شناسی در این منطقه در مرحله اولیه به منظور تفسیر پتانسیل های هیدروکربنی و معدنی به منظور دستیابی به تفسیر بهتری از وضع و موقعیت ساختار های زمین شناسی انجام شد.

نقشه توپوگرافی سه بعد منطقه مورد مطالعه

نقشه توپوگرافی سه بعد منطقه مورد مطالعه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: مقدمه و کلیا ت

قانون جاذبه عمومی توسط نیوتن به دنبال مطالعه قوانین تجربی کپلر در مورد حرکات ستارگان بیان شد. نیوتن با شرح این حرکات دریافت که هر ذره از هر جسمی، از خود نیروی جاذبه ای به سوی ذرات دیگر دارد که این نیرو با حاصل ضرب جرم دو جسم رابطه مستقیم و با مجذور فاصله بین دو جسم رابطه عکس دارد.[24] به طوری که:F = Gm1m2 /r2 (1-1)در رابطه فوقF نیروی بین دو ذره با جرم های1m و 2m است.r فاصله بین جرم ها و G ثابت جهانی جاذبه است که مقدار ثابتی بوده و دیمانسیون آن 2−L3M−1T است و مقدارعددی آن تابعی از واحد انتخاب شده می باشد. پس اگر1m و 2m بر حسب گرم، r بر حسب سانتیمتر و نیرویF بر حسب دین باشد، واحد Gو مقدار عددی آن به صورت زیر خواهد بود:G = .67×10−8dynecm2 /gr2
هر جسمی در سطح زمین دارای وزن است و وزن هر جسم، نیروی اعمال شده بر آن در جهت جاذبه زمین می باشد. اگر جرم جسمی1m فرض شود، نیروی وزن اعمال شده بر آن، جاذبه جسم دیگری با جرم 2m است (2m در حالت کلی جرم کل زمین می باشد) که این جرم در مرکز آن تمرکز یافته است و r نیز شعاع زمین است.نیروی وارد بر جسم1m را به وسیله قانون دوم نیوتن نیز می توان عنوان کرد یعنی:
(1-2) F = ma که در جهت جاذبه زمین اعمال می شود. بنابراین اگر یک جسم را در حال سقوط آزاد در نظر به طوری که a شتاب وارده میباشد بگیریم، نیروی اعمال شده بر جسم1m دقیقاً برابر با این است که گوئی آن جسم را شتاب داده باشیم. با ترکیب دو رابطه (1- 1) و (1- 2) خواهیم داشت:a = F /m1 = Gm2 /r2
پس جاذبه زمین را می توان به صورت نیرو در واحد جرم عنوان کرد که دقیقاً برابر با یک شتاب می باشد. لذا اغلب از شتاب گرانی به جای نیروی گرانی استفاده می کنیم و از اصول شتاب به جای نیرو بهره می بریم. در نتیجه: (1-3) 22g = G mr
که در رابطه فوق G شتاب جاذبه بر حسب سانتیمتر بر مجذور ثانیه( 2m2 ،(Cm/S جرم زمین بر حسب گرم، r شعاع زمین بر حسب سانتی متر و G ثابت عمومی گرانی بر حسب 2dyne cm2 /gr میباشد. این رابطه اساس کاوش های گرانی سنجی را تشکیل می دهد.واحد شتاب در دستگاهC.G.S سانتیمتر بر مجذور ثانیه و در دستگاه SI متر بر مجذور ثانیه می باشد.دیمانسیون شتاب در دستگاه C.G.S عبارت است از:[a] = 2
در نوشتارهای گرانی سنجی برای بیان مقدار شتاب جاذبه عموماً از اصطلاح گال1 که اقتباسی از اسم گالیله است استفاده می شود. به عبارت دیگر واحد شتاب در ژئوفیزیک گال می باشد. بنابراین:l gal (گال) =1Cm/S 2
از آنجائی که در عملیات و برداشت های ژئوفیزیکی گال واحد بزرگی است، بنابراین از واحد کوچکتری به نام میلی گال1 استفاده می شود. در نتیجه:١- ون شتاب گرانی در سطح زمین برابر با 980 گال است، در این صورت یک میلی گال تقریباً یک میلیونیم شتاب گرانی در سطح زمین خواهد بود.[24] واحد دیگر شتاب، میکروگال می باشد که عبارت است از:
2(میکروگال) Mgal = 0.000001gal
1- 1-2- فرضیه عملکرد فنر دستگاه گرانی سنج
در شکل(1-1) یک چین خوردگی فرضی در یک مقطع نشان داده شده است. فنر گرانی سنج که وزنه ای مجازی به آن آویزان است به همراه پروفیل گرانی برداشت شده دیده می شود. در جاهائی که طبقات بالاآمدگی دارند یعنی حالت ساختاری تاقدیس است، فنرگرانی سنج بیشتر کشیده شده بنابراین جاذبه بیشتری را اندازه گیری می کند و یک ماکزیمم در پروفیل گرانی مشاهده می شود، ولی در مناطقی که طبقات به صورت نادویس چین خورده اند، فنر گرانی سنج نسبتاً کمتر باز شده بنابراین دستگاه گرانی سنج جاذبه کمتری را قرائت می کند. بدین ترتیب تغییرات در پروفیل گرانی مقدار نسبتاً کمتری را نشان می دهد.[9]مطابق شکل(1- 2) اگر زمینی با چهار نوع طبقه با دانسیته های مختلف 1ρتا 4ρداشته باشیم، در محل هائی که طبقات به طور افقی قرار گرفته اند و هیچ گونه تغییراتی از لحاظ ضخامت، ناپیوستگی، بهم ریختگی و گسل و… وجود نداشته باشد، تغییرات قابل توجهی در آنومالی نداریم. ولی در قسمت مرکز چین خوردگی که شکل آن ها به صورت طاقدیس درآمده به علت اختلاف وزن مخصوص، آنومالی مثبت داریم. یعنی اگر اندازه هائی را در مقدار گرانش در طول پروفیل داشته باشیم، مقدار جاذبه از مقادیر کمتر به طرف مقادیر بالاتر افزایش یافته در نقطه ای که مربوط به مرکز تاقدیس است، ماکزیمم مقدار جاذبه وجود خواهد داشت و از آن نقطه به بعد به طور قرینه (همان گونه که در شکل نشان داده شده) رفته رفته مقدار جاذبه کاهش خواهد یافت.[9]

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..4
1- 1- مفاهیم کلی……………………………………………………………………………………………………………7
1- 1- 1- شتاب در اثر جاذبه…………………………………………………………………………………………………7
1- 1- 2- فرضیه عملکرد فنر دستگاه گرانی………………………………………………………………………………..9
1- 2- وسعت و موقعیت منطقه مورد مطالعه و مشخصات خطوط گرانی سنجی……………………………………11
1- 3- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….13
1- 3- 1- زون گرگان-رشت ………………………………………………………………………………………………..13
1- 3- 2- زمین شناسی ساختمانی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………14
1- 3- 3- زمین شناسی کلی منطقه مورد …………………………………………………………………………….15
1- 4- بررسی مشخصات کلی سازندهای موجود در منطقه …………………………………………………………16
1- 4- 1- سازند آپشرون…………………………………………………………………………………………………..16
1- 4- 2- سازند آغچه گیل………………………………………………………………………………………………..16
1- 4- 3- رسوبات قاره ای پونسین……………………………………………………………………………………..17
1- 4- 4- سازندهای میوسن در دامنه شمالی البرز…………………………………………………………………..18

فصل دوم: عملیات ژئوفیزیکی صحرائی

عملیات ژئوفیزیکی در منطقه نکا به مدت شش ماه طول کشید و در آن به ترتیب نقشه برداری از نقاط و پس از آن قرائت توسط دستگاه های گرانی سنجی انجام گرفت. به دلیل کوهستانی بودن و پوشش گیاهی شدید در این منطقه عملیات به صورت شبکه غیر منظم انجام گرفت.
2-1- بازدید مقدماتی از منطقه
پس از اینکه ناحیه ای جهت انجام عملیات گرانی سنجی تعیین شد، از طرف مجریان پروژه مورد شناسائی اولیه قرار می گیرد. در این شناسائی ویژگی ها و خصوصیات توپوگرافی منطقه، عوارض و موانع موجود از نظر زمین شناسی، توپوگرافی، راه های دسترسی، جنگل و مراتع، شالیزار، کانال های آبیاری، رودخانه ها و… مورد بررسی قرار می گیرد.محدوده عملیاتی به طور کامل مشخص می گردد و با توجه به پارامترهای ذکر شده، به نقشه بردار پیشنهاد پیاده کردن خطوط گرانی داده می شود.با ارزیابی پارامتر های فوق برای منطقه مورد نظر و با توجه به کوهستانی بودن منطقه شبکه برداشت غیر منظم توصیه شده است.[12]
2-2- عملیات نقشه برداری
با توجه به کوهستانی بودن منطقه، عملیات نقشه برداری در یک شبکه نامنظم انجام گرفته است. ب ه طوری که در طول جاده های موجود در منطقه (اهم از آسفالته تا شوسه و…) نقاط به فواصل500 متری از یکدیگر پیاده شده است. در عملیات نقشهبرداری منطقه از GPS استفاده شده است.طرز کار بدین طریق است که همواره از دو GPS استفاده می گردد به طوری که یکی از GPS ها در یک ایستگاهی که مختصات آن به طور دقیق مشخص است، کار گذاشته می شود و سپس با استفاده از GPS دوم که بر روی ماشین نصب است، در طول جاده حرکت کرده و در هر 500 متر به مدت 15 دقیقه متوقف شده و موقعیت آن نقطه را نسبت به ای ستگاه مبنا به دست می آورند که دقت هر ایستگاه از نظر مستطحاتی 1 ± متر و از نظر ارتفاعی3 ± سانتیمتر است. بدین ترتیب بعد از انجام کلیه مراحل نقشه برداری، محاسبات نقشه برداری در سیستم UTM 1و بر روی بیضوی بین المللی2 انجام می گیرد و ارتفاع نقاط به مبنای ارتفاع سطح دریای آزاد3 محاسبه می گردد و ارتفاع نقاط نسبت به ارتفاع ایستگاه اصلی به دست می آید و نقشه نقاط گرانی و نقشه توپوگرافی رسم می گردد.[12]

2- 1- بازدید مقدماتی از منطقه…………………………………………………………………………………………26
2 عملیات نقشه برداری…………………………………………………………………………………………………26
3 عملیات ژئوفیزیکی(گرانی سنجی)………………………………………………………………………………….31
2- 3- 1-کالیبره کردن دستگاه لاکوست لامبرگ……………………………………………………………………….33
2- 3- 2- انتقال گرانی مطلق ایستگاه های اصلی به یک منطقه عملیاتی………………………………………..40
2- 3- 3-قرائت و خطای بست ایستگاه های اصلی و سرشکن کردن آن ها………………………………………..44
2- 3- 3-1- سرشکنی خطا با استفاده از قوانین کیرشهف…………………………………………………………..45
2- 3- 3-2- سرشکنی خطا با استفاده از روش وزنی ……………………………………………………………….47
2- 3- 4- محاسبه گرانی مطلق ایستگاه ها…………………………………………………………………………..54
2- 3- 5- محاسبه دریفت ………………………………………………………………………………………………..54
2- 3- 6- تخمین چگالی از نتایج صحرائی………………………………………………………………………………58
2- 3- 6-1- چگالی حاصل از اندازه گیری های زیر زمینی……………………………………………………………58
2- 3- 6-2- روش سه نقطه……………………………………………………………………………………………..58
2- 3- 6-3- روش نتلتون…………………………………………………………………………………………………59
2- 3- 6-4- روش یونگ…………………………………………………………………………………………………74
2- 3- 6-5- روش پاراسینس…………………………………………………………………………………………..74

عوامل موثر در مقدار گرانی هر نقطه از سطح زمین

عوامل موثر در مقدار گرانی هر نقطه از سطح زمین

فصل سوم: پردازش اطلاعات خام گرانی سنجی

درمیان عملیات ژئوفیزیکی آن چه که در گرانی سنجی اهمیت دارد، تغییرات وزن مخصوص سنگ ها است و بقیه عوامل تحت عنوان”تصحیحات” از بین خواهند رفت که در این فصل در این باره صحبت شده است. به طور کلی پردازش1 یا تصحیحات شامل دو مرحله می شود:[12] شتاب جاذبه ای را که اندازه گیری می کنیم، از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر می کند. دلیل این تغییرات عبارتند از:
1- وزن مخصوص سنگ ها
2- ارتفاع
3- عوارض توپوگرافی
4- تغییرات عرض جغرافیایی
5- تغییر جذر و مد
6- فاصله نقطه اندازه گیری تا مرکز زمین

1- پردازش های نقشه برداری
2- پردازش های ژئوفیزیکی
3-1- پردازش های نقشه برداری
نقشه بردار پس از انجام عملیات صحرائی، محاسبات نقشه برداری لازم را انجام می دهد و در نهایت طی گزارشی متوسط طول خطوط، تعداد کل خطوط، تعداد کل ایستگاه ها، ارتفاع و φ و λ آن ها را به همراه نقشه موقعیت ایستگاه ها به گروه ژئوفیزیک ارائه می کند. نمونه ای از جدول اطلاعات نقشه برداری مربوط به منطقه مورد مطالعه در جدول(3- 1) ارائه شده است.

3- 1- پردازش های نقشه برداری …………………………………………………………………………………..77
3- 2- پردازش اطلاعات خام گرانی سنجی………………………………………………………………………..78
3 2 1- تصحیح عرض جغرافیایی یا نرمال…………………………………………………………………………..80
3 2 2- تصحیح ارتفاعی……………………………………………………………………………………………..82
2 2-1- تصحیح هوای آزاد……………………………………………………………………………………………82
2 2-2- تصحیح بوگه………………………………………………………………………………………………….83
3- 2- 3- تصحیح توپوگرافی…………………………………………………………………………………………84
3- 2- 3-1- تصحیح توپوگرافی نزدیک……………………………………………………………………………….86
3- 2- 3-2- تصحیح توپوگرافی متوسط…………………………………………………………………………….87
3- 2- 4- تصحیح ایزوستازی…………………………………………………………………………………………88
3- 2- 5- تصحیح جز و مد……………………………………………………………………………………………88
3- 3- انواع آنومالی های گرانی سنجی…………………………………………………………………………..88
3- 3- 1- آنومالی هوای آزاد…………………………………………………………………………………………89
3- 3- 2- آنومالی بوگه ساده……………………………………………………………………………………….89
3- 3- 3- آنومالی بوگه………………………………………………………………………………………………89
3- 3- 4- آنومالی ایزوستازی……………………………………………………………………………………….90

فصل چهارم: تعبیر و تفسیر اطلاعات گرانی سنجی

پس از پایان عملیات صحرائی و انجام مراحل پردازش و اعمال تصحیحات لازم بر روی داده ها، برای هر ایستگاه از شبکه یک مقدار آنومالی بوگه بدست می آید که با نوشتن آن در محل مربوطه بر روی نقشه موقعیت ایستگاه ها، می توان خطوط هم مقدار را رسم کرد.[شکل(5-1)] این نقشه تاثیر کلیه تغییرات وزن مخصوص افق های زیرین منطقه را در بر دارد. کلیه اعمالی که به منظور تعبیر و تفسیر انجام می شود با استفاده از این نقشه صورت می گیرد. در اغلب ناحیه هائی که اندازه گیری وزن مخصوص صورت می گیرد، اشکال ساختمانی عمیقی وجود دارند که تغییر جانبی در وزن مخصوص آن ها باعث تغییرات در گرانی سطحی می شود. این تغییرات از لحاظ وسعت ناحیه، بسیار بزرگتر از ساختمان هائی است که معمولاً در اکتشاف مورد توجه قرار می گیرند. تغییرات وزن مخصوص اشکال و ساختمان های مورد اکتشاف نیز خود باعث ایجاد تغییراتی در گرانی سطحی می گردد. بنابراین آنومالی بوگه در هر ایستگاه، مجموع آنومالی ساخت های عمیق و ساخت های محلی است که اولی را آنومالی های ناحیه ای1 و دومی را آنومالی باقیمانده2 می گویند.

4- 1- تعبیر و تفسیر کمی…………………………………………………………………………………………..92
4- 1- 1- تفکیک آنومالی ها…………………………………………………………………………………………94
4- 1- 1-1- روش گریفین……………………………………………………………………………………………95
4- 1- 1-2- روش مشتق دوم……………………………………………………………………………………….97
4- 1- 1-3- روش گسترش به طرف بالا…………………………………………………………………………….99
4 1 1-4- روش گسترش به طرف پایین……………………………………………………………………………101
4 1 1-5- روش گرادیان افقی………………………………………………………………………………………..102
1 1-6- روش روند سطحی………………………………………………………………………………………….107
2 تحلیل های روند- زمان یا فیلتره کردن………………………………………………………………………….127
4- 2- 1- روش های فیلتره کردن…………………………………………………………………………………..127
4- 3- تعبیر و تفسیر کیفی………………………………………………………………………………………..130

فصل پنجم: مدل گذاری داده های گرانی سنجی

یکی از مسائل مهم در تعبیر و تفسیر داده های گرانی”مطابقت دادن میدان های گراویته1″ است بدین منظور یک مدل ساخته می شود و میدان گراویته آن به طور تئوریک محاسبه می گردد و سپس میدان محاسبه شده را با میدان مشاهده شده (به دست آمده از صحرا) مقایسه می کنند. چندین متد محاسبه ای در این زمینه وجود دارد که انتخاب هر یک به فاکتورهایی از قبیل دقت، صحت، جزئیات مورد نظر، شکل و پیچیدگی مدل و زمان و وسایل موجود بستگی دارد. مدل سازی یکی از روش های معمول جهت تعیین شکل، عمق و سایر مشخصات توده های تشکیل دهنده آنومالی می باشد. لذا در مطالعه و بررسی این داده ها از روش های موجود استفاده میشود. در این روش ها با استفاده از یک سری اطلاعات از جمله وضعیت زمین شناسی منطقه، دانسیته، زاویه میل و … اصطلاحاً مدل سازی را انجام می دهند. استفاده از مدل های ریاضی، با اختراع کامپیوتر و تکمیل آن رواج فراوان یافته است. استفاده از اطلاعات زمین شناسی سطحی و نیز زیرزمینی (که احیاناً به کمک یک یا چند گمانه بدست می آید) می تواند کمک شایانی در بهتر شدن نتایج مدل گذاری بنماید. البته این چنین می توان اذعان داشت که اگر هدف بررسی های گرانی سنجی تنها شناسایی مقدماتی باشد (نظیر بررسی های مقدماتی جهت اکتشاف تله های نفتی) تجزیه و تحلیل کمی جزئیات اغلب لازم نمی باشد زیرا مقصود از عملیات گرانی سنجی تعیین محل مناسب برای اکتشافات بعدی می باشد. در مورد اکتشافات نفتی در محل هایی که از نظر گرانی سنجی مناسب تشخیص داده شده، با استفاده از روش لرزه نگاری انعکاسی ادامه می یابد.

5- 1- مدل گذاری مستقیم…………………………………………………………………………………………134
5- 2- مدل گذاری غیر مستقیم……………………………………………………………………………………135
5- 3- سیستم های محاسباتی دو بعدی……………………………………………………………………….136
5- 3- 1- مدل گذاری معکوس دو بعدی(مدل ورقه ای)………………………………………………………….137
5- 3- 2- مدل گذاری مستقیم دو بعدی(مدل پلیگون)………………………………………………………….148
5- 4- سیستم های محاسباتی سه بعدی……………………………………………………………………..155
5- 4- 1- مدل گذاری معکوس سه بعدی(مدل منشوری)……………………………………………………..156
5- 5- مدل گذاری داده ها به روش توموگرافی…………………………………………………………………..158
5- 5- 1- روش توموگرافی………………………………………………………………………………………….159
5- 5- 2- مفاهیم اولیه ریاضی در توموگرافی…………………………………………………………………….160
5- 5- 3- تبدیل رادون……………………………………………………………………………………………….163
5- 5- 4- مسئله یکتایی پاسخ ها در توموگرافی……………………………………………………………….164
5- 5- 5- روش تفاضل متناهی……………………………………………………………………………………165
5 5 6- معادله آیکونال………………………………………………………………………………………………168
5 5 7- مدل گذاری داده های منطقه نکا با استفاده از نرم افزار مطلب……………………………………….171

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….179

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………….181

فهرست جدول ها

جدول(2-5) سرشکنی خطاها به روش وزنی……………………………………………………………..49

جدول(2- 6) سرشکنی خطاها به روش وزنی……………………………………………………………..50

جدول(2-7) سرشکنی خطاها به روش وزنی…………………………………………………………….51

جدول (2-8) اعداد قرائت شده در یک روز با انجام تصیحات (جذر و مد) TIDE و (رانش) DRIFT
توسط برنامه کامپیوتری……………………………………………………………………………………57
جدول(2-9) انجام محاسبات مربوط به روش پروفیل نتلتون با Dهای مختلف به ترتیب از چپ به راست: شماره ایستگاه، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، ارتفاع، گرانی قرائت شده، گرانی محاسبه شده و چگالی های مختلف از 9.1− 7.2 ………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول(2-10) آنومالی بوگه پروفیل نتلتون………………………………………………………………..62

جدول(2-11) آنومالی بوگه پروفیل نتلتون……………………………………………………………….64

جدول(2-12) آنومالی بوگه پروفیل نتلتون………………………………………………………………..65

جدول(2-13) آنومالی بوگه پروفیل نتلتون………………………………………………………………..68

جدول(2-14)آنومالی بوگه پروفیل نتلتون………………………………………………………………..70

جدول(2-15)آنومالی بوگه پروفیل نتلتون……………………………………………………………….72
جدول(3-1) نمومه ای از اطلاعات نقشه برداری………………………………………………………..78
جدول(4-1) تجزیه واریانس (تست F)………..ا………………………………………………………..114

جدول(5-1) اطلاعات مدل گذاری یک پروفیل فرضی……………………………………………………144

جدول(5-2) اطلاعات مدل گذاری یک پروفیل فرضی………………………………………………….146

جدول(5-3) اطلاعات مدل گذاری مستقیم یک پروفیل فرضی……………………………………….151

جدول(5-4) اطلاعات مدل گذاری مستقیم یک پروفیل فرضی……………………………………….153

فهرست اشکال
عنوان مطالب شماره صفحه شکل(1-1) مقطع عرضی یک چین خوردگی به همراه فنر گرانی سنج فرضی که وزنه ای یکسان به آن
آویزان است………………………………………………………………………………………………..10
شکل(1-3) میدان های نفت وگاز، مناطق دارای پتانسیل و محدوده مورد مطالعه………………..12

شکل(2-1) تصویری از دستگاه گرانی سنج 3CG و 5CG و نمونه ای از اطلاعات ثبت شده توسط آن..32
شکل(2-2) گراف همزمان کردن برنامه قرائتی 22C23 ⎯⎯→C(کالیبراسیون)………………………37

شکل(2-3) مثلث بندی ایستگاه های موسسه ژئوفیزیک جهت تعیین ضرائب کالیبراسیون جدید
دستگاه…………………………………………………………………………………………………..38

شکل(2-4) گراف هم زمان کردن برنامه قرائتی منطقه C − 26←⎯⎯ N(انتقال بیس)…………..42

شکل(2-5) گراف هم زمان کردن برنامه قرائتی منطقهBG − 5N و روش خطی انتقال مبدا از 26 −C
به5−BG …ا………………………………………………………………………………………………43

شکل(2-6) پلیگون های سرشکنی خطا به روش کیرشهف………………………………………45

شکل(2-7) پلیگون های سرشکنی خطا به روش وزنی……………………………………………52

شکل(2-8) مقادیر تعدیل شده شتاب جاذبه نسبی و شتاب جاذبه مطلق ایستگاه های مبناء منطقه
عملیاتی……………………………………………………………………………………………………53

شکل(2-9) نحوه تعیین اختلاف جاذبه بین ایستگاه موسسه ژئوفیزیک (C) و ایستگاه اصلی (B.G)
جهت انتقال گرانی به منطقه عملیاتی……………………………………………………………….56

شکل(2-10) پروفیل نتلتون جدول(2-10)……………………………………………………………..63
شکل(2-11) پروفیل نتلتون جدول(2-11)……………………………………………………………..65

شکل(2-12) پروفیل نتلتون جدول(2-12)…………………………………………………………….67

شکل(2-13) پروفیل نتلتون جدول(2-13)…………………………………………………………….69

شکل(2-14) پروفیل نتلتون جدول(2-14)…………………………………………………………….71

شکل(2-15) پروفیل نتلتون جدول(2-15)…………………………………………………………..73

شکل(2-16) تعیین چگالی با روش پاراسنیس……………………………………………………75

شکل(3-1) عوامل موثر در مقدار گرانی هر نقطه از سطح زمین…………………………………80

شکل(3-2) اثر کرویت و دوران زمین………………………………………………………………..81

شکل(3-3) مقدار شتاب جاذبه نقاط بالا و پائین سطح ژئوئید………………………………….82

 

Gravitational methods is one of the most widely used geophysical techniques in exploration for mineral & aid deposits. It is used extensively from initial phases of exploration to the final stages of exploratory work for controlling the results obtained otherwise & by other geophysical & geophysical methods. This will provide a more true picture of the structural trends in the study region & will be of extensive use in following the probable exploration links. It also may provide a better understanding of the geologic & structural nature of the region by density contrast within the region of study.
Later stages of exploration work can be completed by integration of the geologic data into the obtained results from gravitational, structural & geological studies. The obtained gravitational data could also be used as the basis of rock kind determination which is a good lead in exploration within the frame work of the rocks present in the area & their meaningful density contrast, used along with applying all possible types of corrections to make the data more plausible. In general all the exploration geophysics techniques are tools of correct interpretation of the subsurface geologic structural conditions. The subsurface data, which is mostly of interpretive nature & results only & after applying the true corrections needed for data reduction, processing & interpretation of modeling of the data in correct sense & applying the true & real data modification can be used an auxiliary tool to augment the actual field & well bore data.
The study area for this project is located in foothills of the Alborz
Mountains, and between longitudes 52o48/19// & 53o29/23// and; latitudes 36o10/20// to, covering & area of 2384.2Km2 . The primary indication of presence of organic matter was a good starting point, along with promised areas of anticlinal fold structure, which made it a more favorable place to


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان